TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST"

Transkript

1 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til transport af kunstværker til og fra Statens Museum for Kunst, skal godkendes af museet og have en, af Statens Museum for Kunst (SMK), anerkendt standard og reference i forbindelse med varetagelse af transport af kostbare og skrøbelige kunstværker. Alle transportarrangementer skal være godkendt af SMK. SMK kan stille krav om, at transporter skal ledsages af et godkendt vagtselskab eller politi. Transportplaner skal behandles fortroligt. Transportagenten er ansvarlig for udarbejdelsen og formidlingen af alle relevante dokumenter, der vedrører transporten til SMK. 2. Pakning Emballeringen af værkerne skal tjene til at beskytte dem mod fysisk overlast og pludselige ændringer i temperatur og relativ luftfugtighed (RF). 2.1 Primær emballage Den primære emballering af værker kan være af meget varierende art, alt efter situationen. I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at anvende gennemsigtig PE-plast for at undgå, at værket kommer i direkte kontakt med foringen eller eventuelt fyldmateriale i kassen. 2.2 Transportkasser Pakning skal finde sted i efter omstændighederne forsvarligt dimensionerede og isolerede transportkasser. For videre information, kontakt venligst Registraturen på SMK. Ved kortere transporter fra dør til dør indenfor landets grænser kan lastbilens lukkede og fuldt klimatiserede lastrum, som skal yde en rimelig god fysisk beskyttelse, betragtes som én stor "pakkasse" 1. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt at pakke genstandene i kartoner af pap og lignende, efter at den primære emballering i papir og/eller plastfolie har fundet sted. Der skal dog tages højde for, at den samlede emballage er tilstrækkelig som klimabuffer dvs. at indpakningsmaterialet i sig selv vil være i stand til at optage mindre svingninger i temperatur og luftfugtighed. 1 Jf. 4.3 Køretøj.

2 Kravene til en transportkasses udførelse kan variere alt efter værkets art og transportformen. En typisk specifikation for en termokasse vil være udførelse i mindst 10 mm vandfast krydsfinér, samlet med skruer og lim, med udvendig lægteforstærkning og indvendigt forsynet med en dampspærre, f.eks. Alucraft, samt en indvendig termoisolering på 50 mm. Materialerne til foring/indvendig isolering skal have let affjedrende egenskaber 2. Der må tilstræbes størst mulig grad af lufttæthed i kassen, der lukkes med skruer eller beslag; søm må ikke anvendes. Gummilister på kassens låg og langs kanterne skal sikre størst mulig lufttæthed. Kasser af letmetal og andre materialer skal kunne opfylde samme krav til stabilitet og lufttæthed. Kassen skal afslutningsvis bemales således, at den er vandafvisende. Transportkasser bør males i en lys farve, dels fordi de for en kurér er lettere at identificere i et fragtområde, dels fordi spor efter eventuel overlast lettere kan iagttages. Af sikkerhedsmæssige årsager må transportkasserne kun forsynes med mærkesedler med koder og tal aldrig med påskrifter om kunstner el.lign. Transportkassers dimensionering skal være således, at der kan opnås størst mulig stabilitet mod, at de vælter. De skal være forsynet med kraftige håndtag og med meder, som muliggør anvendelse af mekanisk løftegrej. Transportkasser bør ikke gøres så tunge eller så unødigt omfangsrige, at håndteringen af dem i sig selv kan udgøre en skadesrisiko. Ved levering af kasser til transport skal alle materialer være afhærdede og afgassede, således at der i de lukkede kasser ikke opstår koncentrationer af gasser, der kan være skadelige for værkerne. Det er ved pakning af følsomme værker hensigtsmæssigt at benytte flere lag af forskellige typer skumplast og lignende, med henblik på at opnå størst mulig beskyttelse. Termokasser må under ingen omstændigheder åbnes under rejsen, og udog indpakning skal foregå under overværelse af eget eller aftalt personale hos låneren. Kasserne må aldrig udsættes for direkte sollys, regn, sne og andre skadelige vejrpåvirkninger 2.3 Dataloggere SMK kan kræve, at der blive foretaget en registrering af klimaforhold, stød og vibrationer under transporten ved hjælp af dataloggere, anbragt i transportkasserne sammen med værkerne. 2.4 Akklimatisering Før udpakning af værker skal disse akklimatiseres. Ved udstillingens slutning skal kasserne tages ind på udstillingsområdet med henblik på en 24 timers akklimatisering forud for indpakningen. 2.5 Lastning Der skal holdes opsyn med værkerne under lastning. Værkerne må ikke transporteres med andet gods, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko og skal på forhånd godkendes af SMK. Ved transport af særligt kostbare forsendelser kan SMK stille krav om, at værkerne fordeles på flere køretøjer, som evt. kører i konvoj, eller bliver afsendt på forskellige dage. 2 Jf. vejledning fra Canadian Conservation Institute CCI. 2

3 3. Kurér Hvis SMK skønner det nødvendigt, kan museet kræve ledsagelse af en kurér fra SMK på alle transportveje. Kuréren er bemyndiget til at gribe ind, hvis den museumstekniske behandling af værker skønnes at være uforsvarlig, og i særdeleshed hvis der er risiko for, at forsendelsen bliver åbnet undervejs i transportforløbet. Udgifter til rejse og ophold - i henhold til Statens aftaler - afholdes af låner. 3.1 Under transporten Som repræsentant for SMK består kurérens opgave i, så vidt muligt, at overvåge værker fra afsendelsen og indtil udpakning og installering har fundet sted på udlånsstedet. På grund af de seneste skærpede sikkerhedskrav i lufthavne, har kurérer ikke til enhver tid mulighed for her at overvåge hele forløbet, men må overdrage ansvaret til andre dertil designerede personer. 3.2 Afgang og ankomst På vegne af SMK overvåger kuréren ud- og indpakning, af- og pålæsning samt ophængning eller nedtagning. Herudover tilstandsrapporterer kuréren værket jf og kontrollerer at alt er i overensstemmelse med aftalerne i lånekontrakten. 3.3 Tilstandsrapporter Kuréren udfører tilstandskontrol inden pakning og efter udpakning og kontrasignerer tilstandsrapporter sammen med låners repræsentant. Når der ikke rejser en kurér med fra SMK, skal låner oplyse, hvem der foretager konservatoreftersyn af værkerne. Udfærdigede tilstandsrapporter følger værkerne. Efter kontrasignering får kureren en kopi af tilstandsrapporten, eller efter aftale fremsendes kopien til udlåner. 4. Landevejstransport 4.1 Mandskab Transporten skal til enhver tid ledsages af to erfarne, veluddannede chauffører, som har fået en kunsthåndteringsinstruks på SMK, og som er vant til, såvel ved kørsel i Danmark og i udlandet, at håndtere kostbare laster efter international standard. De skal være i stand til at handle hurtigt og fornuftigt i nødstilfælde. De danske hviletidsbestemmelser skal overholdes. 4.2 Rute Ruten skal planlægges på en sådan måde, at der bliver færrest og kortest mulige afbrydelser. Ruten skal forelægges og godkendes af SMK. SMK kan kræve, at transporten er et sammenhængende forløb uden stop, med mindst mulig brug af færgerute (jf. 5). Uforudsete stop undervejs eller ændringer af tidsplan, rute eller lignende skal øjeblikkeligt meddeles Kontrolcentralen på SMK (T ). 3

4 4.3 Køretøj Alle landevejstransporter skal foregå i køretøjer med lukkede lastrum af stål (kassevogne), termoisoleret og fastgjort til undervognen. Kassevognen skal altid være luftaffjedret og klimastyret, og skal være indrettet således at værkerne kan fastgøres forsvarligt. Ved klimastyring forstås, at man fra førerkabinen kan styre temperatur og luftfugtighed inden for de almindelige, internationalt anvendte parametre for egnet klima. Afhængigt af værkets art og følsomhed kan der dog i visse tilfælde - og efter nærmere aftale - dispenseres herfra, f.eks. i forbindelse med transport af store udendørsskulpturer. Køretøjet skal være forsynet med minimum 6 kg pulverslukkere, mobiltelefon og GPS- eller GMS alarmovervågningssystem. Alarmsystemet skal som minimum være indrettet således, at alarmsignalet overføres til en anerkendt alarmcentral. 4.4 Sikkerhedslåse Vognkassen skal være forsynet med særlige sikkerhedslåse godkendt af SMK, på niveau med EN 1303 grad 5 eller 6, eller såkaldt "skafor rød lås". Nøgler til sikkerhedslåse må ikke opbevares sammen med de almindelige bilnøgler, men skal i stedet opbevares separat et sikkert sted i førerkabinen. Forlades vognen i et overvåget område, medtager chaufføren sikkerhedsnøglerne. En hydraulisk læsserampe erstatter ikke sikkerhedslåse. 4.5 Opsyn med transporten Køretøjet må ikke forlades af mandskabet i uovervåget område, hverken under måltider og overnatning, under færgeoverfarter eller under parkering i vagtovervåget område. Ved uheld, reparationer eller andre uforudsete hændelser, skal der holdes opsyn med vognen, om nødvendigt med assistance af godkendt vagtselskab eller politi. SMK kontaktes omgående. En vagtordning skal gøre det muligt at få kontakt med transportfirmaet og/eller det modtagende museum. SMK kan stille krav om, at transporten skal ledsages af et godkendt vagtselskab eller af politi. 5. Søtransport og landevejstransport med lastbil, der overføres med færge Færge- og skibstransporter skal så vidt muligt undgås. Ved overførsel med færge skal en konvoj opdeles på flere afgange. Ruten skal godkendes af SMK. I ganske særlige tilfælde kan interkontinentale transporter finde sted med pakning i container og transport med skib. Denne transportform egner sig generelt kun til store, ikke klima- og stødfølsomme genstande som f.eks. skulpturer af metal, sten og lignende. Ved pakning i container skal genstandene ved den forudgående emballering sikres maksimal vandtæthed, samt mod chok og stød. Hvis det er muligt, skal containeren anbringes i et lastrum, og ikke rejse som dækslast. 4

5 6. Flytransport Flytransport vil kun undtagelsesvist finde sted inden for landets grænser. I overensstemmelse med EU-forordning nr. 185/2010 vedrørende regler om screening og forsendelse af luftfragt, som træder i kraft i april 2013, gøres der opmærksom på SMK's krav i forbindelse med flytransport: eftersom SMK ikke tillader nogen form for udpakning eller screening af kunstværker under transporten, vil det være nødvendigt, at låner er sikkerhedsgodkendt som "kendt kunde" for at kunne få tilsagn på udlån via flytransport. For yderligere information, kontakt venligst SMK's registratur. I lufthavne bør der træffes de bedst mulige sikringsforanstaltninger mod tyveri og ublid håndtering af forsendelsen. Lastning og losning skal overvåges af personale godkendt af SMK. Transportagenten sørger for at videreformidle informationer vedr. transporten til kureren. Ved transport af særligt kostbare forsendelser, kan SMK stille krav om, at værkerne fordeles på flere fly. Kunstforsendelser skal anbringes i det af flyets lastrum, der kan klimatiseres som ved transport af dyr. Kemikalier og andre flydende materialer må ikke lastes i direkte nærhed af kunstgenstandenes transportkasser, og aldrig på samme pallet. Ved palletering skal de indpakkede kunstværker anbringes på en plastfolie, der foldes op om transportkasserne. Et andet plastfolie skal anbringes over kasserne og dække førnævnte folie. Det hele fastgøres med gjorde. 7. Ankomst 7.1 Modtagelsesområdet Adgangsforholdene på udstillingsstedet skal være tilstrækkelige til, at værkerne i emballeret tilstand uhindret kan komme ind. Losning skal foregå på et overdækket område. Der skal holdes øje med køretøjet under losning af værker. 7.2 Akklimatisering Ved ankomst til udstillingsstedet skal termokassen, af hensyn til akklimatiseringen, forblive uåbnet i 24 timer, hvis ikke andet er aftalt med SMK eller kuréren. 7.3 Udpakning Udpakningen bør så vidt muligt finde sted i udstillingsområdet, men under alle omstændigheder i et klimakontrolleret område hos låneren. Kureren kan nægte at lade sin forsendelse udpakke, hvis forholdene på stedet ikke er tilfredsstillende, og har i alvorligste fald bemyndigelse til at forlange, at den bliver indpakket og evt. omgående returneret. Ved udpakning foretaget af låner skal der umiddelbart før ophængning tilstandsrapporteres. Såfremt der observeres ændringer i værkets tilstand skal dette omgående meddeles Registraturen på SMK. Dette gælder også hvis der gøres brug af en ekstern kurer (se i øvrigt 3.3). 7.4 Intern transport og opbevaring Den interne transport hos lånerinstitutionen skal være gennemtænkt og planlagt i detaljer, så der ikke opstår uforudsete komplikationer undervejs. Det sikres eksempelvis, at der er tilstrækkelig plads på gange og i 5

6 elevatorer, og at der gjort plads til værket på det nye opbevaringssted. Alle værker håndteres med handsker. Værker over et vist omfang og vægt (50 l /10 kg) skal transporteres på rulleborde eller transportvogne med letløbende hjul. Værkerne skal være fastgjorte og beskyttet med polstring for at forhindre stød og vibrationer. Ingen dele af værket må stikke ud over kanten af transportvognen. Kuréren er bemyndiget til at gribe ind, hvis den museumstekniske behandling af værker skønnes at være uforsvarlig. 8. Skader Enhver skade på - eller anden synlig forandring af - de indpakningsmaterialer, transportkasser el. lign. indeholdende kunstværker observeret under transport, skal øjeblikkeligt meddeles SMK. Det forudsættes dog, at transportøren i nødvendigt omfang handler efter konduite ved pludselige skaders opståen. Skader ved udpakning og skader under udstillingen meddeles straks til Registraturen på SMK (T ). Hvor intet andet er nævnt henvises til KUAS retningslinjer til håndtering af kulturarven: 8.1 Skader ved udpakning Efter akklimatiseringsperioden udpakkes værkerne og tilstandsrapportering foretages. Enhver forandring i værkets tilstand set i forhold til den medfølgende tilstandsrapport noteres omhyggeligt. Det et SMK alene der vurderer skadens alvor og i givet fald hvornår og hvorledes denne afhjælpes. Låner skal have skriftlig bemyndigelse fra SMK for ethvert indgreb eller ændring af værkets tilstand efter udpakning. I de tilfælde hvor værket ikke følges af en kurér, fremsendes, straks efter udpakning, en elektronisk kopi af tilstandsrapporten på alle genstande i forsendelsen til Registraturen på SMK. 8.2 Skader ved udstilling Skønnes de ved udpakning eller under udstilling rapporterede skader af et sådant omfang, at SMK ønsker egen konservator til yderligere vurdering og eventuelt behandling, falder omkostningerne herfor for låners regning. Det er SMK alene der vurderer skadens alvor og i givet fald hvornår og hvorledes denne afhjælpes. Låner skal have skriftlig bemyndigelse fra SMK for ethvert indgreb eller ændring af værkets tilstand efter udpakning som måtte ønskes foretaget. 8.3 Skader registreret ved hjemkomst Der laves en tilstandsrapport ved hjemkomst. Skader der her registreres meldes umiddelbart efter til låner. Er skaden af et sådant omfang, at SMK vurderer at der er tale om en forringelse af kunstværket, overdrages sagen uden behandling af værket til forsikringsagenten med krav om dækning af værkets værdiforringelse og skadens reparation. Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelse rettet til SMKs Registratur, sikkerhedschef Michael Kjærsgaard Hansen, eller bevaringschef Jørgen Wadum på T / T / T

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner

Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner Udarbejdet af medarbejderne ved Konserveringscentret i Vejle 6. udg., 2015 Specialversion til brug på hjemmeside 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere