2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014"

Transkript

1 NRGi strategiplan 2020 NRGi Strategi 1 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

2 Pejlemærkerne sættes for udviklingen frem mod Indledning Koncernstrategi 2020 Koncernstrategiplan 2020 for NRGi-koncernen sætter pejlemærkerne for koncernens langsigtede, strategiske udvikling og position frem til NRGi vil i 2020 være en dominerende aktør i det danske energimarked med en balanceret forretningsportefølje, hvor profitabilitet og værdierne i andelsejet går hånd i hånd og sikrer, at vi som virksomhed skaber værdi for vores andelshaverne. NRGi står på mange fronter ved en skillevej: Den historiske mission med at udbrede og etablere elforsyning til borgere og virksomheder er løst samtidig med, at der indføres lovgivningsmæssige tiltag, som betyder, at elnetselskabet ikke længere har kunder. Dette rejser en række spørgsmål i relation til NRGi s identitet, forståelsen af andelsejet og ikke mindst, hvordan NRGi skaber mest mulig værdi for den enkelte andelshaver. Fremadrettet vil der fortsat være behov for at foretage markante investeringer frem mod 2020 i omegnen af 1,6 mia. kr. Samtidig øges kravene til effektiviseringer og besparelser i elnettet, hvilket betyder, at indtjeningen vil falde, såfremt vi ikke finder nye veje til øget indtjening. Med andre ord er det nødvendigt, at en langt større del af indtjeningen skal komme fra andre aktiviteter. Dette kræver, at NRGi bliver en vindervirksomhed på de områder, hvor selskabet har aktiviteter, og at NRGi har de bedst mulige rammebetingelser for at styrke forretningen yderligere frem mod 2020, således at vi kan slå konkurrenterne på de markeder, hvor vi er til stede. Løsningen af ovenstående udfordringer kræver en særlig indsats. En indsats, som involverer alle interessenter fra repræsentantskab og bestyrelse, som udstikker de overordnede rammer til de engagerede medarbejdere, som hver dag med stolthed går på arbejde med det ene formål at gøre NRGi til en vindervirksomhed og en virksomhed, som man fortsat kan være stolt af at være en del af. Med de rigtige målsætninger, modet og viljen til at føre dem ud i livet og ved at alle trækker på samme hammel, vil vi kunne indfri de ambitiøse målsætninger for koncernen, som ligger i 2020-planen målsætninger, som har til formål at skabe Danmarks mest lønsomme andelsejede energiselskab for at skabe mest værdi for ejere og kunder. Vejen derhen skal primært ske gennem en styrkelse af eksisterende kernekompetencer. Proces Nærværende koncernstrategiplan udstikker de overordnede pejlemærker for strategien frem mod Der er således tale om overordnede rammebetingelser og disse vil naturligvis kunne tilrettes og skærpes undervejs i den videre strategiproces. I 2015 vil de enkelte divisioner indarbejde denne strategiplans koncernstrategiske planer og målsætninger i deres konkrete strategiplaner. Herefter vil denne koncernstrategiplan blive opdateret, således at der kan fremlægges en samlet strategiplan for hele koncernen ultimo NRGi Strategi 2020

3 Indhold Indledning 2 NRGi 2020 strategisk fokus 4 Vision og mission 6 Vi mener 7 Koncernstrategiske målsætninger 8 Styrings- og ledelsesprincipper 9 Koncernstrategiske initiativer 12 Fokuseret vækststrategi 13 Målrettet investering i vedvarende energi 13 Lønsomhed og investeringskriterier 14 Værdiskabelse overfor andelshavere 14 Koncernens styring og kompetencesetup 15 Kommunikation og PR NRGi Strategi 3

4 NRGi 2020 strategisk fokus 1 Vi vil inden for eksisterende forretningsområder sælge kundeorienterede services, løsninger og produkter, der bidrager til et mere bæredygtigt samfund. 2 Vi vil skabe en stabil og øget indtjening gennem etablering af en projektportefølje indenfor vedvarende energi. 3 Vi vil være de mest lønsomme inden for de brancher, hvor vi er til stede. 4 Vi vil vækste organisk samt gennem investeringer, udvikling og tilkøb. 5 Vi vil videreudvikle vores stærke ledelsessystem og -struktur opdelt i 5 forretningsdivisioner med et værdisæt omkring ansvarlighed. 4 NRGi Strategi 2020

5 Megatrends Klimaforandringer Urbanisering Demografi Digitalisering Globalisering Ressourceknaphed Væksttemaer Bæredygtigt energisystem Bæredygtige bygninger Bæredygtige byer Forretningsområder Infrastruktur Installation Rådgivning Produktsalg Vedvarende energi 2020 NRGi Strategi 5

6 Vision og mission Hvad skal NRGi opnå, og hvordan kommer vi derhen? Vision NRGi skal være det mest lønsomme andelsejede energiselskab i Danmark for at skabe værdi for ejere og kunder. Mission NRGi skal skabe værdi for samfundet og andelshaverne ved at levere bæredygtige ydelser, produkter og services inden for energi, byggeri, teknik og kommunikation. NRGi skal som energiselskab nationalt og internationalt aktivt bidrage til realiseringen af de klima- og energipolitiske målsætninger med fokus på øget energieffektivitet og vedvarende energiproduktion. NRGi er et østjysk funderet selskab med nationale og internationale forretninger, som gennem strategiske samarbejder og partnerskaber opnår forretningsmæssig styrke. Målsætninger Fordobling af koncernens indtjening (resultat før skat) i forhold til % vækst i omsætningen i forhold til Strategi Inden for eksisterende forretningsområder sælge kundeorienterede services, løsninger og produkter, der bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Vækst gennem organiske tiltag samt tilkøb i forretningsområder, hvor koncernen allokerer kompetencer og kapital. Udvikling af et nyt forretningsområde med investering i modne teknologier indenfor vedvarende energi. Søge kritisk masse i alle forretningsområder gennem organisk vækst, opkøb, fusioner eller strategiske samarbejder for herigennem at opnå markante markedspositioner. Taktikker Ledelsesmæssigt fokus på lønsomhed og effektiv kapitalanvendelse. Aktiv ledelse og ejerskab gennem effektiv governance struktur. Tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og udvikle en vinderkultur gennem klar og entydig forventningsafstemning og målstyring. 6 NRGi Strategi 2020

7 Vi mener Hvad visionen og missionen betyder for NRGi Værdi for ejere og kunder NRGi skal skabe værdi for kunden, den enkelte andelshaver og for det samfund, som andelshaverne er en del af ved at drive en lønsom virksomhed. Lønsomhed er ledetråden for ledere og medarbejdere og skal sikre en kontinuerlig fokus på indtjening og løbende forbedringer i måden vi driver vores virksomhed og mødet med kunder, leverandører og øvrige interessenter. Lønsomhed skal sikre, at NRGi til stadighed leverer konkurrencedygtige ydelser, produkter og services, som matcher kundens forventninger og som medvirker til at sikre en stærk markedsposition og en attraktiv indtjening. Samfundet NRGi skal aktivt og ansvarligt bidrage til at løfte den energi og klimamæssige udfordring gennem selskabets aktiviteter og handlinger. Medarbejdere Medarbejderne er NRGi s vigtigste ressource. NRGi s ledelsesgrundlag skal sikre de bedste rammer for medarbejdernes faglige udvikling og skal medvirke til, at NRGi til stadighed er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere. Andelsejede Andelsejet skaber fundamentet for den langsigtede udvikling af NRGi. Andelsejet sætter de overordnede rammer for NRGi med henblik på at skabe værdi for den enkelte andelshaver og det samfund, som andelshaverne er en del af. Energiselskab NRGi er et moderne energiselskab med fokus på at levere tidssvarende og konkurrencedygtige ydelser, produkter og services i tilknytning til energi, byggeri, teknik og kommunikation NRGi Strategi 7

8 Koncernstrategiske målsætninger NRGi skal være det mest løssomme andelsejede energiselskab i Danmark for at skabe værdi for ejere og kunder Infrastruktur Mest lønsomme på elnet og elsalg i Danmark. Mest effektiv til el-net. Bedst på forsyningssikkerhed og kundeservice. Stærk markedsposition med elsalgs-kunder. Installation Mest lønsomme på el-installation i Danmark. Stærkt forankret i Danmarks geografiske vækstområder. Markedsleder (størst) på el-installation i Danmark. Markedsledende på servicering af gade- og vejbelysning. Produktsalg Mest lønsomme på salg af byrumsprodukter i Norden. Markedsleder i Danmark og Sverige på byrumsprodukter. Stærk nicheposition på mobilitetsprodukter og løsninger. Vedvarende energi Mest lønsomme på investering i VE-projekter. Allokeret 600 mio. kr. i investering i VE-projekter med størrelsesordenen 100 MW. Rådgivning Mest lønsomme på bygherrerådgivning og energimærkning/- tilstandsrapporter i Danmark. Markedsleder (størst) på bygherrerådgivning til den almene boligsektor og til den kommunale sektor i Danmark. Stærke nichepositioner på bygherrerådgivning til det private marked. Markedsleder (størst) på energimærkning og tilstandsrapporter til boliger i Danmark. 8 NRGi Strategi 2020

9 Styrings- og ledelsesprincipper Den styringsmæssige opgave og formålet med Corporate Governance Formålet med Corporate Governance er at sikre Branchens bedste afkast og værdiskabelse til andelshaverne. Divisionalisering med afsæt i en effektiv organisering i forhold til, hvordan de enkelte markeder effektivt serviceres. Klare snitflader mellem det ejerpolitiske og det forretningsmæssige. Ledelse og -bestyrelsesstruktur med eksterne bestyrelsesmedlemmer til at sikre et stærkt kompetenceset-up. Sikre en optimal forretningsstruktur med afsæt i kunder og kompetencer samt et hensigtsmæssigt span of control på alle niveauer. Sikre, at de værdier, NRGi står for omkring ansvarlighed, udmøntes i praksis i divisionerne. NRGi har retningslinier og best practice for Andelshavernes rolle og samspil med selskabsledelsen. Interessenternes rolle og betydning for selskabet, herunder repræsentantskabets rolle. Åbenhed og gennemsigtighed. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar. Bestyrelsens sammensætning. Aflønning af bestyrelse og direktion. Risikostyring. Revision. Ledelse, justeringer og forbedringer Strategi og budget Rapportering 2020 NRGi Strategi 9

10 Styrings- og ledelsesprincipper NRGi tilgangen til styring af divisionerne Ansvars- og rollefordeling NRGi s forretningsområder er organiseret efter en porteføljeledelsestilgang, hvor aktiviteterne er forankret i 5 divisioner. Koncernbestyrelsen udstikker de overordnede rammer og målsætninger og følger op på disse. Den enkelte division har sin egen direktion og bestyrelse og er drifts- og bundlinieansvarlig inden for rammerne og målsætningerne af koncernstrategiplanen. Direktionen har det fulde ledelsesmandat med ansvar for, at aktiviteter foregår i overensstemmelse med strategi, budget og i øvrigt i overensstemmelse med gældende vedtægter, forretningsordener samt gældende lovgivning. Særlige dispositioner af usædvanlig art eller med stor økonomiskbetydning skal forelægges og godkendes af divisionsbestyrelsen. Det er koncernledelsens ansvar, at sikre sammenhængen mellem koncernstrategi og den enkelte divisions strategi. Koncernledelsen er ansvarlig for og bidrager på en række udvalgte kompetenceområder (fx strategi, budget og M&A). Koncernbestyrelse Koncernledelse Divisionsbestyrelse Divisionsbestyrelse Divisionsbestyrelse Divisionsbestyrelse Divisionsbestyrelse Divisionsledelse Divisionsledelse Divisionsledelse Divisionsledelse Divisionsledelse 10 NRGi Strategi 2020

11 Styrings- og ledelsesprincipper Ledelsessystem & rammer Ledelsessystem Divisionalisering med afsæt i en effektiv organisering i forhold til, hvordan de enkelte markeder effektivt serviceres. Klare snitflader mellem det ejerpolitiske og det forretningsmæssige. Ledelse og -bestyrelsesstruktur med eksterne bestyrelsesmedlemmer til at sikre et kvalificeret kompetenceset-up. Der er etableret et stærkt ledelses- og rapporteringssystem. De enkelte forretningsdivisioner har inden for koncernens rammer, politikker og strategiplan kompetence og ansvar for realisering af de opstillede målsætninger. Der lægges vægt på delegering af kompetence og ansvar til ledere og medarbejdere for derved at realisere godt købmandsskab og handlekraft med fokus på kunderne. Alle forretningsdivisioner arbejder på at skabe høj motivation og en vinderkultur gennem synlig ledelse med tæt og transparent opfølgning på målsætninger og igangsatte initiativer. Koncernen har til opgave at understøtte den forretningsmæssige udvikling i divisionerne primært med fokus på den ledelsesmæssige opgave samt i forbindelse med tilkøb, opfølgning og ressourceallokering til udvikling. Ansvarlighed er fundamentet for alle NRGi s forretningsaktiviteter. NRGi skal tage afsæt i en professionel integritet og handle værdiskabende for kunderne og skal i alle sammenhænge agere på en måde, der understøtter virksomhedens omdømme og en høj troværdighed. Selskabets etiske kodeks (Code of Conduct) skal følges i alle majoritetsejede selskaber samt hos underleverandører. Stærk styringsmodel Organisationsstruktur med fokus på kundeorientering og ledelsesmæssig handlekraft Medarbejdere med stærke faglige kompetencer og en stærk performance- og vinderkultur Ansvarlighed og forretningsetik 2020 NRGi Strategi 11

12 Koncernstrategiske initiativer Interne og eksterne faktorer definerer initiativerne Styrker Divisionaliseret koncernstyringsmodel. Positioneret i Danmarks vækstområder. Stor udviklings- og styringserfaring. Svagheder Relativ lav økonomisk styrke og kapitalberedskab ift konkurrenter. Kompleks forretningsportefølje. Driftsfokus og svag strategisk kompetence i divisioner. Ikke entydige succeskriterier for repræsentantskab/bestyrelse. Muligheder Samfundsmæssig vækst og stigende forbrugerefterspørgsel frem til Efterspørgsel efter intelligente og bæredygtige produkter, services og ydelser. Urbanisering fra land til by. Koncernstrategiske initiativer Trusler Regulering og øgede politiske begrænsninger. Konsolidering og strukturudvikling. Klimafokus kan ændres. 12 NRGi Strategi 2020

13 Fokuseret vækststrategi Koncernstrategisk initiativ # 1 Formål At skabe vækst og kritisk masse gennem tilkøb, fusioner, delejede samarbejder og strategiske alliancer. At skabe klare og markante markedspositioner for koncernen forretningsaktiviteter. Målrettet investering i vedvarende energi Koncernstrategisk initiativ # 2 Formål At øge investeringerne i områder som bidrager til omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem. At sikre et langsigtet stabilt og markedskonformt afkast ved at sprede risikoen over flere aktivklasser.

14 Lønsomhed og investeringskriterier Koncernstrategisk initiativ # 3 Formål At sikre en effektiv kapitalanvendelse med en prioriteret og målrettet allokering af midler til investeringer. At sikre at investeringer opfylder overordnede målsætninger, som defineret i styringsrammen. Værdiskabelse overfor andelshavere Koncernstrategisk initiativ # 4 Formål At sikre synliggørelse af værdiskabelse for andelshavere gennem udbetaling af årlige rabatter og øge den enkelte andelshavers involvering heri. At undersøge mulighederne for at etablere en værdipulje med det formål at yde tilskud til projekter i forsyningsområdet. 14 NRGi Strategi 2020

15 Koncernens styring og kompetencesetup Koncernstrategisk initiativ # 5 Formål Sikre at NRGi s ledelsessystem og Corporate s kompetence setup er dimensioneret til at understøtte den forretningsmæssige udvikling optimalt. Kommunikation og PR Koncernstrategisk initiativ # 6 Formål Repositionering af kommunikationsstrategien med mere fokus på PR og mindre på sponsorater. Eksponering af NRGi gennem styrket kommunikationsindsats herunder øget PR-indsats og deltagelse i netværksrelaterede sammenhænge. Taktisk kommunikationsindsats med fokus på værdiskabelse og øget målbarhed mellem indsats og effekt NRGi Strategi 15

16 NRGi Dusager Aarhus N Tel Fax NRGi Strategi 2020

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere