Referat af møde i Socialudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Socialudvalget"

Transkript

1 Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Tilstede: Fraværende: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth, Bente Frimodt-Møller, Knud Ulrik Ankjær Borch, Lisbeth Winther, Jesper Kamp Nielsen, Jeanne Toxværd Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 04. december 2014 Åben dagsorden 1 Sundhedspolitikken Godkendelse af ydelsesbeskrivelser på JAC 3 18, Ansøgninger til regnskab 2015, Støtte til frivilligt socialt arbejde 4 Emner til Socialudvalgsmøder i Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Lukket dagsorden 6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 2 af 11

3 Møde i Socialudvalget den 04. december Åbent Sundhedspolitikken Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog Gentofte Kommunes Sundhedspolitik i februar Sundhedspolitikkens vision og værdier sætter rammerne for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune, og har fokus på temaerne borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. Sundhedspolitikkens understøttes økonomisk af tilknyttede puljemidler. For perioden er der igangsat og gennemført handleplaner for at udmønte de politiske visioner og prioriteringer. Resultatet og evalueringen af disse handleplaner vil blive forelagt de politiske udvalg i foråret Her følger Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, som forelægges til godkendelse. Baggrund Ifølge Sundhedslovens 119, stk. 1 og 2 har kommunerne ansvaret for den borgerrrettede forebyggelse og den del af den patientrettede forebyggelse, der finder sted, når patienten ikke er i behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 25. februar 2013 Sundhedspolitik Sundhedspolitikkens vision er, at: Sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune. Der er udarbejdet handleplaner for indsatserne for , som afsluttes ultimo 2014 og evalueres ultimo 2014/primo Handleplaner for Sundhedspolitikken 2015 Her præsenteres udarbejdede handleplaner for Sundhedspolitikken i 2015, som forelægges til godkendelse. Handleplanerne for sundhedsarbejdet i 2015 er udarbejdet af opgaveområderne. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn, Unge & Fritid, Social og Sundhed, Kultur & Bibliotek og Forebyggelse & Sundhedsfremme, der har vurderet de indkomne handleplaner. Arbejdsgruppens indstilling er præsenteret for og godkendt af Direktionen. Indstillingen om handleplaner for 2015 fremlægges nu med henblik på politisk godkendelse. Handleplanerne er vurderet ud fra følgende kriterier: Ligger handleplanen inden for Sundhedspolitikkens indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed eller patientrettet forebyggelse. Ligger handleplanen inden for Gentofte Kommunes Budgetaftale Dette mål er medtaget, da det afspejler de politiske prioriteringer for de kommende år. Foreligger der evidens for indsatsen. Handleplanens volumen. Baseret på erfaringer fra Sundhedspolitikkens handleplaner for , har der fra organisationen, såvel BUF som SOSU, været et ønske om, at Sundhedspolitikkens handle planer for udmøntes i færre og større projekter. Foreligger der klare mål og succeskriterier. Er der en plan for evaluering. Er der en plan for forankring. Understøtter handleplanen opgaveområdernes mål og opgaveportefølge. Side 3 af 11

4 Dækker handleplanerne bredt opgaveområderne inden for Sundhedspolitikkens temaer. Der indstilles 8 handleplaner til støtte via Sundhedspolitikkens pulje, se bilag. Organisering Forebyggelse & Sundhedsfremme er tovholdere for koordineringen af Sundhedspolitikkens samlede indsats. Tovholderne for de enkelte handleplaner har ansvaret for, at handleplanen gennemføres og implementeres med støtte fra Forebyggelse & Sundhedsfremme. For at sikre handleplanernes bæredygtighed, vil tovholderne for de enkelte handleplaner blive indkaldt til en drøftelse af handleplanen i Forebyggelse & Sundhedsfremme. Formålet hermed er at konkretisere handleplanen og udvikle en strategiplan, der sikrer handleplanens gennemførelse, implementering og forankring i organisationen samt sikrer formidling af handleplanens resultater. Evaluering Der udarbejdes konkrete evalueringsplaner for hver enkelt handleplan. Tidsplan Arbejdet med handleplanerne 2015 igangsættes primo 2015 og afsluttes ultimo Der opsættes milepæle for de enkelte handleplaner, og der afholdes tre koordinerede møder: Et primo 2015, et medio 2015 og et ultimo Vurdering Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 samlet bidrager til at imødekomme og understøtte Sundhedspolitikkens vision og de politisk udvalgte indsatsområder: Borgerrettet forebyggelse, mental sundhed og patientrettet sundhed. Det vurderes, at Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015 vil bidrage til at fremme sundheden i Gentofte Kommune. Indstilling Social & Sundhed, Forebyggelse & Sundhedsfremme og Børn, Unge & Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget, Byplansudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At Sundhedspolitikkens handleplaner for 2015, herunder økonomien vedr. handleplanerne, godkendes. Tidligere beslutninger Side 4 af 11

5 Kultur- og fritidsudvalget den 26. november 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Byplanudvalget den 27. november 2014 kl Byplanudvalget den 27. november 2014 Vedtaget. Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod på baggrund af, at prioriteringen af midlerne er problematisk. Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2014 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie- Louise Andreassen (B) tog forbehold. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet prioriteringerne af midlerne findes problematisk. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget Side 5 af 11

6 Møde i Socialudvalget den 04. december Åbent Godkendelse af ydelsesbeskrivelser på JAC Resumé Ydelsesbeskrivelserne, der fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud, skal revideres og godkendes en gang i hver valgperiode. Social & Handicap Drift udarbejdede i sidste valgperiode ydelsesbeskrivelser for alle tilbud i Social & Handicaps Drifts område. Ydelsesbeskrivelserne for JAC er nu revideret og forelægges til godkendelse. Baggrund Af Styringsaftalen (Rammeaftalen) fremgår, at der til hver takstgruppe skal være knyttet en beskrivelse af brugergruppens funktionsniveau, der skal tage udgangspunkt i den terminologi og kategorisering af funktionsniveauer, der anvendes i Voksenudredningsmetoden. Det fremgår desuden, at der til hver takstgruppe tilknyttes en ydelsesbeskrivelse, der tydeligt angiver omfanget og tyngden af de leverede ydelser. Ydelsesbeskrivelserne fastsætter kvalitetsniveauet på kommunens tilbud ved at specificere de ydelser, der er omfattet af taksten og som tilbuddet leverer. Ydelsesbeskrivelserne beskriver blandt andet de enkelte tilbuds målgruppe, antal pladser, faglig referenceramme, ydelsens indhold og takst (og er dermed et katalog, hvori de enkelte tilbud kan afgrænse deres faglighed og ydelse). Hermed sikres det, at borgerne tildeles det tilbud, der passer bedst til den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering. Det har under denne revision været et væsentligt element at skabe sammenhæng til voksenudredningsmetoden VUM, således at der skabes et fælles sprog fra bestilling til udførelse. Konkret anvendes VUM-temaerne i beskrivelsen af tilbuddenes ydelser. For botilbuddene har det været væsentligt at få beskrevet, at det er en forudsætning for takstberegningen, at borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i minimum fire dage ugentlig, idet dette har indflydelse på personalenormeringen. Under afsnittet i ydelsesbeskrivelserne om formål og faglig referenceramme er det præciseret, at rehabilitering og medborgerskab er en fælles referenceramme i Gentofte Kommune. Der er således 2 formål med at fremlægge ydelsesbeskrivelserne til drøftelse i Handicaprådet og Socialudvalget: Dels den almindelige revurdering, dels justering af beskrivelserne, så de svarer til Voksenudredningsmetodens kategoriseringer. Ydelsesbeskrivelserne er ikke udarbejdet med borgerne som målgruppe, men er et professionelt værktøj til ledere og sagsbehandlerne, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Ydelsesbeskrivelserne skal ses i sammenhæng med Serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Kvalitetsstandarderne har været forelagt til politisk behandling i 2014 og Serviceniveau for brugerbetaling, der forventes forelagt til behandling først i 2015 Side 6 af 11

7 På Social & Handicap Drifts område er der i alt 27 ydelsesbeskrivelser. Socialudvalget godkendte 16 ydelsesbeskrivelser på sit møde i november 2014 og JAC's tre ydelsesbeskrivelser forelægges nu til godkendelse. Ydelsesbeskrivelserne på socialpsykiatriområdet afventer arbejdet med implementeringen af Socialpsykiatriplanen og enkelte ydelsesbeskrivelser afventer f.eks. drøftelse i selvejende bestyrelser. Ydelsesbeskrivelserne er behandlet i Handicaprådet og der er indarbejdet enkelte konkrete rettelser på baggrund af kommentarer fra Handicaprådet Vurdering Social & Handicap vurderer, at de udarbejdede ydelsesbeskrivelser er et godt værktøj til beskrivelse af de enkelte tilbuds ydelser. Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Socialudvalget: At de fremlagte tre ydelsesbeskrivelser for JAC godkendes. Beslutninger Vedtaget. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling Bilag Ydelsesbeskrivelse 103 JAC Ydelsesbeskrivelse 104 JAC Ydelsesbeskrivelse STU JAC Møde i Socialudvalget den 04. december Åbent 18, Ansøgninger til regnskab 2015, Støtte til frivilligt socialt arbejde Side 7 af 11

8 Resumé Støtte til frivilligt socialt arbejde ydes efter bestemmelserne i lov om social service 18. Socialudvalget tiltrådte på sit møde den 9. september 2004, pkt. 1, kriterier for fordeling af støtten. Baggrund I budgettet for 2015 er der afsat kr. til frivilligt socialt arbejde. Efter fradrag af udgifter på kr. til husleje, varme, elektricitet m.v. i kommunens lejemål til Netværkshuset, Ericavej 149, kr. i tilskud til Ældresagens lejemål på Ordrupvej 60 samt kr. i driftstilskud til Charlotteklubben, resterer der kr. til uddeling i Efter annoncering i Villabyerne og på Gentofte Kommunes hjemmeside, er der indkommet 47 ansøgninger fra foreninger og organisationer. Vurdering Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 7 til Lov om social service vedrørende 18 midler kan økonomisk støtte ydes til organisationer, foreninger m.v., der udfører socialt arbejde i frivilligt regi i forhold til de grupper i befolkningen, der har et særligt behov for tilbud, der kan medvirke til at styrke personlig kontakt og sociale relationer. Organisationerne bør desuden have et tilhørsforhold til Gentofte Kommune. Med udgangspunkt heri og i de af Socialudvalget fastsatte kriterier har Social & Sundhed vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller, at der ydes tilskud til 37 foreninger med i alt kr. Til rest på kontoen er herefter kr. Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Socialudvalget: 1. At der i overensstemmelse med det ovenstående afsættes midler til driftsudgifter til Netværkshuset, Ældresagens lejemål samt driftstilskud til Charlotteklubben. 2. At der ydes tilskud til 37 foreninger med i alt kr. i Beslutninger Pkt. 1-2: Vedtaget, dog således, at der ydes tilskud på kr. til Ventilen Gentofte, kr. til Gentofte Stars Forældreforening, hvortil det henstilles, at der ikke ydes støtte fra 18 midlerne i 2016, kr. til Foreningen Drug Rebels, kr. til SIND Gladsaxe- Side 8 af 11

9 Gentofte-Lyngby Lokalafdeling, kr. til LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, hvortil det henstilles at midlerne anvendes til lokale formål i Gentofte, kr. til Offerrådgivningen i Nordsjællands Politikreds og kr. til Gentofte Vågetjeneste. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling Bilag Bilag 1 - Støtte til frivilligt socialt arbejde, Servicelovens 18_2015 Bilag 2 - Skema med ansøgere om støtte til frivilligt socialt arbejde 2015 Møde i Socialudvalget den 04. december Åbent Emner til Socialudvalgsmøder i Resumé Med henblik på at give et overblik over emner til behandling i Socialudvalget i 2015 forlægges en foreløbig mødeplan til godkendelse. Baggrund Datoerne for afholdelse af Socialudvalgets møder i 2015 fremgår af den samlede oversigt over fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, stående udvalg med mere. Af vedlagte forslag til mødeplan for Socialudvalgets møder i 2015 er der til hvert møde foreslået et antal emner som henholdsvis er punkter der med sandsynlighed skal behandles på det pågældende møde og bredere temaer, som Social & Sundhed foreslår behandlet. Vurdering Det er Social & Sundheds vurdering, at de foreslåede emner har relevans på udvalgets område i Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Socialudvalget: At den foreslåede plan godkendes, som vejledende for udvalgets møder i Beslutninger Vedtaget. Side 9 af 11

10 Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling Bilag Mødeplan 2015 Møde i Socialudvalget den 04. december Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling Møde i Socialudvalget den 04. december Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:10 Tilstede: Lisbeth Winther, Anne Hjorth, Jeanne

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 06. december 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 29-01-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:40 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 04-12-2017 18:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:05 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:00 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 05-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 05-02-2015 17:00 1 (Åben) Ældrepulje 2014 - genbevilling...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 07. februar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 07. februar

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 10-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:30 Tilstede: Bente Frimodt-Møller, Knud Ulrik

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 06. februar

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 25-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:35 Tilstede: Pia Nyring, Irene Lütken, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. december 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 02-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser

Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Anbringelser Mødetidspunkt 09-11-2017 17:00 Mødeafholdelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:35 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring (deltog i behandling

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 20:00 Tilstede: Pia Nyring,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Søren

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-12-2017 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Søren B. Heisel,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 04-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget 04-02-2015 17:00 1 (Åben) Ibstrup

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-12-2016 16:30 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-12-2016

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Referat åben Mødedato 10. oktober 2012 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.25 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats Mødetidspunkt 15-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 06-06-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 07-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: MØDET BLEV AFLYST

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Pia

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 19-06-2017 20:15 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 22:15 Tilstede: Poul Vagn Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 03-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 04. marts 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-04-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 10-04-2019 17:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 30-04-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:45 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael Fenger,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 09-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:37 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 05-09-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:00 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 07-10-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet Mødetidspunkt 14-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G på rådhuset Protokollen blev læst og mødet hævet

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget Kulturpolitik

Referat af møde i Opgaveudvalget Kulturpolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget Kulturpolitik Mødetidspunkt 16-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Øregaard Museum - Ørehøj allé 2, 2900 Hellerup Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:45

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:10 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 01. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 01.

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 19. august 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Jægersborghave, Jægersborg Allé 150 Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.05

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 12-12-2018 17:00 1 (Åben) Udviklingspuljen

Læs mere

Referat af møde i Skoleudvalget

Referat af møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 11-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Sportspark Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:51 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 03-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 03-05-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SU om Center for Børn og Voksne 3 Sundhedsudvalgets

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet Mødetidspunkt 24-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 04-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:27 Tilstede: Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-2-18 Kommissorium for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 01. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere