Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langeskov-Seden Hedeslette. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36"

Transkript

1 Langeskov-Seden Hedeslette Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 36

2 Hovedgårdslandskabet med alleen op til hovedgården. Fra registreringspunktet set mod øst. Fra det nordlige delområde ned til Odense Fjord. Lindø Værftet ses tydeligt i store dele af området. Udsigt over Odense Fjord med kik over mod Voldsmose og Odenses nordøstlige bygrænse. 2

3 Nøglekarakterer Landbrugsflade med mellemstore arealer i omdrift, skovområder og sporadisk bevoksede diger. Landskabstype Flad til let bølget hedeslette. Morænelandskab/blandet landbrug/klasse 3 Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende i Langeskov, Munkebo og Odense kommuner, øst for Odense by. Området dækker et areal på ca. 53 km 2. Mod syd, vest og øst afgrænses området af tilstødende moræneflader med halvåbent terræn. Den nordlige afgrænsning er betinget af Odense Fjord og Munkebo Bakke. Naturgrundlag Geologi og terrænformer Hedeslette med ekstramarginale aflejringer fra sidste istid. Området er en del af det større flade morænelandskab fra sidste istid. I kombination med moræneler, rummer området en tæt mosaik af ferskvandsand, ferskvandstørv, smeltevandssand og ferskvandsgytje, samt forekomster af smeltevandsgrus ved Langeskov. Terrænet er fladt til jævnt faldende mod nordvest. Slettens højeste punkt på 20 m.o.h. findes nord for Langeskov stationsby. Ved Seden ligger terrænet på 2,5 m.o.h. Sletten er et typisk eksempel på et morænefladelandskab, rigt på terrænstriber, der følger smeltevandets retning, men i øvrigt er fattigt på terrænformer. Arealanvendelse Bevoksningsmønstre Bevoksningen i området er domineret af mindre skovområder, bevoksede diger i markskel, frugtplantager og spredt bevoksning langs vandløbene. Skovområderne består af løvskov med indslag af nål, på arealer fra få ha op til ca. 100 ha. Den dominerende orientering af hegn og diger er SØ/NV, der går på tværs af landskabets hældning og opdeler især de mindre dyrkede flader i rektangulære markfelter. De bevoksede diger er sammensat af bl.a. poppel, slåen, hyld, birk, hassel og syren. Vejtræer og hegn udgøres bl.a. af kastanie og seljerøn. Særligt de sydlige lavbundsområder rummer en betydelig artsdiversitet, præget af kulturplanter de er knyttet til havebrug og plantager. Landskabskarakteren Karakteren af området er især betinget af den jævnt flade smeltevandsslette fra sidste istid, med indslag af spredte skovområder og varierende landbrugsarealer i omdrift. Naturgrundlagets indflydelse på kulturmiljøet afspejles i den stedvist ekstensive landbrugsdrift. Den store artsdiversitet og engarealer og bevoksning i tilknytning til de svagt mæandrerende vandløb, understreger landskabets orientering, der er svagt hældende mod NV. Med stor variation i bebyggelsesmønstre og bevoksningstyper fremstår området komplekst. Kompleksiteten skabes bl.a. af de mange små til mellemstore skiftevis lukkede og halvåbne landskabsrum, afgrænset af sporadisk bevoksede diger og skovområder. Generelt er landskabskarakterens historiske oprindelse noget sløret, bortset fra et delområde omkring hovedgårdene Ulriksholm, Østergård og Ørnfeldtgård, hvor den større skala og tidsdybden i hovedgårdslandskabet øst for Geels å i højere grad erkendes, og således adskiller delområdet fra den generelle landskabskarakter. Et yderligere delområde udgøres af de nordlige engarealer, hvor det enklere, tyndt befolkede og mere artsfattige marine forland dominerer kystområdet. Kystområdets mange synlige tekniske anlæg, bl.a. Lindøværftet, Odense bygrænse/vollsmose, skorstene og vindmøller, understreger områdets sammensatte karakter. Væksthuse og plantager præger området. By- og industripåvirkning breder sig ud i landskabet og giver randområderne mellem by og land, en spraglet struktur, der slører grænserne. Områdets nordvestlige og sydlige del er særligt præget af diffus byudvikling. Landskabskarakteren er påvirket af højspændingsledninger, industriområder, motorvej og jernbane, der underbygger områdets meget sammensatte karakter, der bærer præg af nærheden til Odense. Dyrkningsform Hovedparten af landbrugsarealerne er i omdrift. De fortrinsvist sandede marginaljorde med indslag af moræne betinger arealanvendelsen og funktionen. Dyrkningsfladerne varierer hvad angår størrelse og afgrødevalg. Størrelsen af markfelterne varierer typisk fra få ha op til 50 ha og frugtplantager og større væksthusarealer er dominerende i den mellemste og sydlige del af området. Foruden kirsebær- og æbleplantager er blomsterdyrkning dominerende, med bl.a. potteplanter, stenbedsplanter og sommerblomster. 3

4 Bebyggelse og bebyggelsesstrukturer Bebyggelsen i området varierer med mindre gårde, husmandssteder, landsbyer (Dræby, Birkende, Nonnebo, Møllelavet, Holev, Vester Kærby, Radstrup) og egentlige byområder. Tre større gårde, Ulriksholm, Østergård og Ørnfeldt, udgør fundamentet i hovedgårdslandskabet ud mod Kertinge Nor. Den nordvestlige og sydlige del af karakterområdet er præget af diffus byudvikling, primært fra efter 1950, samt industriområder, hvoraf Lindøværftet fra 1959 er særligt dominerende. Karakteristisk for den centrale del af området er klynger af væksthuse, hvoraf flere har samme areal som mindre landsbyer. Kulturhistorie og kulturhistoriske mønstre Hovedgårdslandskabet øst for Geelså bestående af Ulriksholm, Ørnfeldt og Østergård (tidl. Kil fra år 1470) fremstår som sammenhængende hovedgårdslandskab med høj grad af kulturhistorisk oprindelse. Tidsdybden i landskabet er nogenlunde intakt og særlig tydelig fornemmes sammenhængen i landskabet omkring Ulriksholm (hvis hovedbygning er fra 1636) og Ørnfeldt (der er hovedgårdsparcel af Ulriksholm), der er forbundet med en markant allé. Tekniske anlæg Tekniske anlæg er særligt dominerende i den nordlige del af karakterområdet. Mod syd afgrænses området af motorvej E20, der ligesom jernbanen gennemskærer området fra øst til vest, på hver side af Langeskov. Hovedveje gennemskærer det øvrige karakterområde, ligeledes i øst-vestlig retning. 12 vindmøller er opstillet NV for Munkebo, umiddelbart vest for Lindøværftet, der dækker et areal på over 200 ha. Langs hovedvej 160 er der ligeledes enkelte industriområder. Markante højspændingsledninger gennemskærer området i nord og en enkelt ledning følger landskabsorienteringen helt fra syd til nord. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse er især knytter til tiden omkring udskiftningen, altså med en tidsdybde på om mod 200 år. Rumlige og visuelle forhold Områdets karaktergivende elementer betinges af små til middelstore landbrugsflader og skovområder. Sammenholdt med den store variation i arter og dyrkningsform (blandet jordbrug, plantager og væksthuse) bevirker dette, at landskabet fremtræder heterogent. Skovområder af varierende størrelse og sporadisk bevoksede diger inddeler de overordnede landskabsrum i skiftevis transparent afgrænsede og mere lukkede landskabsrum og understøtter derved områdets sammensatte præg. Generelt er landskabskarakterens historiske oprindelse noget udvisket. Sløjfning af hegn og diger har sammen med byudvikling ændret de kulturhistoriske mønstre. Væksthuse og plantager (fra især efter 1950) har betydet store forandringer i arealanvendelsen og landskabets udtryk. Byudviklingen, særligt med tilvækst af parcelhuse fra og med midten af 1900-tallet, slører de oprindelige landsbystrukturer. Eksempelvis er den tidligere karakteristiske digeafgrænsede stjerneudskiftning omkring Birkende delvist udvisket af byudvikling, plantager og sløjfning af hegn og diger. Tidsdybden i hovedgårdslandskabet er mere intakt, og ligesom det marine forland ned til Odense Fjord er tidsdybden her omkring 200 år. De varierende småarealer og bebyggelsesstruktur i randområderne mellem by og land får de bynære områder i nordvest og syd til at fremstå fragmenteret og med en noget uoverskuelig struktur. Det kontrasterende delområde, der udgøres af hovedgårdslandskabet øst for Geelså, adskiller sig fra hovedkarakterområdet i kraft af en visuel kulturhistorisk sammenhæng, samt landskabsrum og dyrkningsflader af større skala. De større afgrænsende skovområder, alléerne og det let bølgede terræn styrker dette indtryk. Såvel de tekniske anlæg i den nordlige del af karakterområdet (Lindøværftet, vindmøller og højspændingsledninger), som synlige anlæg i de tilstødende karakterområder (bl.a. Odense bygrænse, Voldsmose og skorstene) virker forstyrrende i den nordlige del af karakterområdet, hvor landskabet med langstrakte engarealer åbner sig op ud mod Odense Fjord. De elementer og strukturer, der betinger landskabskarakteren, er stadig synlige, om end diffus byudvikling og varierende dyrkningsformer, især med etablering af plantager og væksthuse, har forandret karakterens fremtoning. Selvom karakterområdet fremstår nogenlunde i behold, vurderet på baggrund af nøglekarakterer, er fremtoningen dog forstyrret og heterogen. En fortsat eller øget byudvikling samt inddragelse af jordbrugsarealer til plantage, væksthus og industribrug, vil naturligt sløre karakteren yderligere. Engarealerne i tilknytning til det nordlige delområde fremstår med høj intakthed, ligesom det er tilfældet med hovedgårdslandskabet, hvor den kulturhistoriske oprindelse er fastholdt. 4

5 Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/genopretning af landskabskarakteren Småbrug og husmandssteder langs vejene overgår delvis til boligformål, men hovedparten af gårdene er stadig i landbrugsdrift. Området har undergået betydelige forandringer, særligt op gennem 1900-tallet. Nedlæggelse af hegn og diger, etablering af motorvej og nye hovedveje, samt nedlæggelse og etablering af jernbaner, har påvirket karakteren i store dele af området. Kulturmønstret udviskes i takt med fremvækst af industri- og byudvikling, og grænserne mellem by og land fremstår stadigt mere spraglede. Til opretholdelse af landskabskarakteren er det vigtigt at bibeholde den landbrugsmæssige drift, friholde landbrugsområderne for nybebyggelse så skellet mellem by og land tydeliggøres. Planmæssige og retlige forhold I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, fundet. Råstofområder Der er udpeget råstofområder omkring Birkende og Sellebjerg. Motorbane Der er stillet forslag til motorbane vest for Munkebo. Fremtidig vej Der er planlagt nye linieføringer lige nord om Langeskov samt mellem Ullerup og Seden. Byudvikling Et område centralt i Langeskov. Byvækstområde Nordvest og sydvest for Munkebo er der udpeget fremtidige byvækstområder. Biologisk interesseområde forslag De fugtige strøg nordligst i området samt hovedparten af skovområderne er forslået som biologisk interesseområde. Skov Betydelige arealer såvel mod syd som i det nordligste kystnære strøg er udpeget som mulige skovrejsningsområder Vådområder Dele af de marine forlande mod nord er forslået som vådområder. Landskabsvurdering Landskabskarakteren Flad slette med små til mellemstore landbrugsflader med gårde, husmandssteder, landsbyer og hovedgårde. Sporadisk bevoksede diger og spredte skovområder inddeler landskabsrummene i skiftevis halvåbne og mere lukkede rum. Skalaen varierer fra lille til middel og landskabet fremtræder sammensat. Området er påvirket af byudvikling og større tekniske anlæg. Landskabskarakterens kulturhistoriske oprindelse knytter sig især til tiden omkring udskiftningen, med en tidsdybde på ca. 200 år. Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Kystnært område fra Odense til Lindø med marint forland med engarealer ned til Odense Fjord. Tidsdybden afspejles i jordbrugslandskabet med små og mellemstore landbrugsflader og gårde. Engområderne, det marine forland, samt landsbyen Dræby fremstår med en kulturhistorisk oprindelse på op mod 200 år. Halvåbne, transparent afgrænsede arealer med spredte bevoksede diger og enkelte nyplantede hegn præger området. Området er en naturlig forlængelse af sletten og vurderes at være karakteristisk. Karakteristisk Middelskala jordbrugsflade med gårde nord for Langeskov Landskabskarakteren er især præget af små til middelstore landbrugsarealer i omdrift og spredte skovområder med en tidsdybde på omkring 200 år. Den flade slette og samspillet mellem naturgrundlaget og de kulturbetingende mønstre er synligt. På baggrund af disse forhold vurderes området at være karakteristisk. Karaktersvagt Små- til middelskala jordbrugsflader med småskove og diffus byudvikling mod vest I hele den vestlige del af karakterområdet fremtræder landskabskarakteren svagere end i den øvrige del af området. Tidsdybden og de kulturhistoriske mønstre er her mere sløret. Området er præget af diffus byudvikling og har sammenholdt med nøglekaraktererne ikke nogen entydig struktur, hvorfor det vurderes som karaktersvagt. Kontrasterende Hovedgårdslandskabet øst for Geelså Landskabskarakteren i hovedgårdsområdet øst for Geelså adskiller sig fra den dominerende karakter. Terrænet er let bølget, og de markante skovområder og landbrugsarealerne er middel til storskala. Tidsdybden er høj og de kulturhistoriske strukturer intakte. Med udgangspunkt i overstående vurderes landskabskarakteren at være kontrasterende. 5

6 Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med visuelle oplevelsesmuligheder Kystområde med marint forland og græsningsarealer ved Kærby Fed Landskabet åbner op med udsigter ud over Odense Fjord. Området er tyndt befolket og rummer et lille fiskerleje. Den lidt højereliggende moræneflade, der udgør Dræby Fed, giver mulighed for udsigt til småøer og modstående kystområder. Kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder Hovedgårdsmiljø ud til Kertinge Nor I området omkring Ulriksholm, Ørnfeldt og Østergård skaber det svagt bølgede terræn og de markante skovbryn særlige skala og rumforhold. De større, enkle og letgenkendelige mønstre er karakteristiske. Centralt placeret ligger Ulriksholm med spir på hovedhuset og fremstår med høj kulturhistorisk oprindelse. Med afsæt i de kulturhistoriske spor og karaktertræk, der er karakteristisk for hovedgårdslandskabet vurderes det, at området rummer visuelle oplevelsesmuligheder. mens de resterende forefindes i rimelig vedligeholdsmæssig stand. De oprindelige bebyggelsesmønstre er næsten intakte, men enkelte skovområder er fældet. samlet set vurderes tilstanden som middel. Dårlig Det resterende område Store dele af de dyrkede arealer er sammenlagt som resultat af fældning af hegn og rydning af de sporadisk bevoksede diger. De bevoksede diger varierer i artssammensætning og vedligeholdelse. De visuelle oplevelsesmuligheder er forstyrret, hvor det kulturhistoriske ophav fremstår uforstyrret, såvel strukturelt som visuelt. Områdets kulturhistoriske oprindelse er noget sløret af såvel diffus byudvikling som ændringer i bevoksningsmønstre og dyrkningsform. Sløjfningen af bevoksede diger og hegn og udbygningen af parcelhusområder i eksisterende landsbyer udvisker de oprindelige strukturer. Området er stadig betinget af landbrugsdrift med spredte skovarealer. Området fremtræder forstyrret af plantager, væksthuse og havebrug samt infrastrukturelle strukturer i form af gennemskærende veje, motorvej E20, højspændingsledninger, jernbane, Lindøværftet og spredte industriområder. Således må intaktheden af landskabskarakteren her betegnes som dårlig. Vurdering af tilstand God Hovedgårdslandskabet Tidsdybden går tilbage til perioden omkring udskiftningen eller stedvist tidligere. Grundlæggende afspejler karakteren i dette kontrasterende delområde forholdene for det udskiftende jordbrugslandskab, om end skalaen og gårdene her er større. Det kulturhistoriske ophav og samspillet mellem naturgrundlaget og de kulturhistoriske strukturer er tydelige. De rumlige og visuelle oplevelsesmuligheder er uforstyrrede og jordbrugsdriften intakt. Samlet set betinger disse forhold at intaktheden må vurderes som god Middel Landsbyområdet, Trællerup - Vester Kærby - Dræby og tilstødende kystarealer I de dele af karakterområdet, der er friholdt for byudvikling og tekniske anlæg, er Jordbrugslandskabet forholdsvis intakt. Gårdene og husmandsstederne, der betinger jordbrugslandskabet, fremstår stedvist mindre velholdt. Områdets kulturhistoriske oprindelse er generelt høj men forstyrres dog betydeligt af udefrakommende forhold. Lindøværftet, Odense bygrænse, vindmøller og højspændingsledninger forstyrrer og påvirker landskabskarakteren og især de visuelle indtryk og oplevelsesmuligheder. Op mod halvdelen af de oprindelige hegn og diger er sløjfet, Sårbarhedsvurdering Med baggrund i mængden af tekniske anlæg og områdets ret sammensatte karakter vurderes landskabskarakteren ikke specielt sårbar overfor ændringer i de bynære områder. Skalaen, der er betinget af de mindre skovområder og sporadisk bevoksede diger, varierer gennem området og det vurderes ikke at nytilplantninger af skov eller hegn samt byudvikling vil forstyrre områdets karakter i nævneværdig grad. I den sydlige og østlige del af karakterområdet bevirker den ret flade smeltevandsslette, at tekniske anlæg, højspændingsledninger og større vejanlæg er synlige over store afstande. Denne del af området er derfor sårbar overfor opførelse af tekniske anlæg og ændringer i bebyggelsesmønstret. Landskabskarakteren vurderes at være relativt sårbar over for ændringer i landbrugets funktion, fx ved omlægning til beboelse, idet sådanne tiltag yderligere vil sløre såvel tidsdybden som områdets kulturhistoriske og nuværende funktion. Området omkring Ulriksholm, Østergård og Ørnfeldtgård er sårbart over for ændringer i arealanvendelsen, da det vil påvirke de visuelle oplevelsesmuligheder og det kulturhistoriske indtryk i lokalområdet. 6

7 I de dele af karakterområdet der er særligt domineret af tekniske anlæg, byudvikling samt væksthuse vurderes karakteren ikke at være specielt sårbar mod nyetablering af yderligere anlæg, da disse i forvejen er af så fremtrædende karakter i området. Udsigterne og synsindtrykkene i de nordlige engarealer og det marine forland vurderes at være sårbare overfor etablering af nye tekniske anlæg og bebyggelse også på den anden side af Odense Fjord. Kapacitetsvurdering På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til relevante planlægningstemaer i Regionplan 2005 vurderet. Områdets fremtidige byvækstområder vurderes til ikke at have nogen afgørende indflydelse på landskabskarakteren. De igangværende og planlagte vejanlæg i forbindelse med motorvej E 20 samt Odense Svendborg vejen vurderes at påvirke landskabskarakteren. Skovrejsning på de nordlige engarealer vil ændre karakteren af dette kystnære område og sløre synsindtrykkene i det marine forland. Motorbanens placering ved Lindøværftet vurderes ikke at påvirke karakteren i nævneværdig grad idet området her er præget af synsindtryk fra tekniske anlæg. Råstofområderne, der er anseelige i størrelsen vil påvirke karakteren i dette, for karakterområdet, mindre forstyrrede område. Genopretning af vådområde på det marine forland vil styrke karakteren i denne del af området. Registreringspunkt: UTM 32U Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: MNS, SGJ, BMT, ESF 7

8 Vurdering af karakterstyrke mmelev Ørritslev Skovhuse Ølund Daugstrup Gerskov Østrup O D E N S E F J O R D Mesinge Salby Viby Klintebjerg Tårup Bregnør Lumby Torp Lumby Dræby Munkebo Drigstrup Skattely Kerteminde KERTEM Stige Seden Strand Bullerup Seden Agedrup Rosenlund Vester Kærby KERTINGE NOR Kertinge Kølstrup Fiskerhuse KERTEMINDE FJORD Ladby Revninge Vollsmose Holev Bækskov Hundslev Nymarkshuse Skovhuse Åsum Marslev Rynkeby Mullerup Lan Rudskovgård Birkende Urup Flødstrup Odense Fraugde - Kærby Dalum Neder Holluf Over Fraugde Holluf Langeskov Ullerslev T KLEMENS Lindved Rønninge Stenløse Volderslev kilometer Højby 0 2,5 5 Allerup Allerup Torup Davinde Kappendrup Skellerup Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder mmelev Hessum Ørritslev Skovhuse Ølund Daugstrup Gerskov Østrup O D E N S E F J O R D Mesinge Salby Viby Klintebjerg Tårup Bregnør Lumby Torp Lumby Dræby Munkebo Drigstrup Skattely Kerteminde KERTEM Stige Seden Strand Bullerup Seden Agedrup Rosenlund Vester Kærby KERTINGE NOR Kertinge Kølstrup Fiskerhuse KERTEMINDE FJORD Ladby Revninge Vollsmose Holev Bækskov Hundslev Nymarkshuse Skovhuse Åsum Marslev Rynkeby Mullerup Lan Rudskovgård Birkende Urup Flødstrup Odense Fraugde - Kærby Dalum Neder Holluf Over Fraugde Holluf Langeskov Ullerslev T KLEMENS Lindved Rønninge Stenløse 0 2,5 5 Volderslev kilometer Højby Allerup Allerup Torup Davinde Kappendrup Skellerup Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand mmelev Hessum Ørritslev Skovhuse Ølund Daugstrup Gerskov Østrup O D E N S E F J O R D Mesinge Salby Viby Klintebjerg Tårup Bregnør Lumby Torp Lumby Dræby Munkebo Drigstrup Skattely Kerteminde KERTEM Stige Seden Strand Bullerup Seden Agedrup Rosenlund Vester Kærby KERTINGE NOR Kertinge Kølstrup Fiskerhuse KERTEMINDE FJORD Ladby Revninge Vollsmose Holev Bækskov Hundslev Nymarkshuse Skovhuse Åsum Marslev Rynkeby Mullerup Lan Rudskovgård Birkende Urup Flødstrup Odense Fraugde - Kærby Dalum Neder Holluf Over Fraugde Holluf Langeskov Ullerslev T KLEMENS Lindved Rønninge Stenløse 0 2,5 5 Volderslev kilometer Højby Allerup Allerup Torup Davinde Kappendrup Skellerup God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed p emmelev e Ørritslev Skovhuse Ølund Daugstrup Gerskov Østrup O D E N S E F J O R D Mesinge Salby Viby Klintebjerg Tårup Bregnør Lumby Torp Lumby Dræby Munkebo Drigstrup Skattely Kerteminde KERTE Stige Seden Strand Bullerup Seden Agedrup Rosenlund Vester Kærby KERTINGE NOR Kertinge Kølstrup Fiskerhuse KERTEMINDE FJORD Ladby Revninge Vollsmose Holev Bækskov Hundslev Nymarkshuse Skovhuse Åsum Marslev Rynkeby Mullerup La Rudskovgård Birkende Urup Flødstrup Odense Fraugde - Kærby Dalum Neder Holluf Over Fraugde Holluf Langeskov Ullerslev T KLEMENS Lindved Rønninge Stenløse Volderslev kilometer Højby 0 2,5 5 Allerup Allerup Torup Davinde Kappendrup Skellerup Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017

otterup - odense Gyldig pr. 19. februar 2017 0 otterup - odense Gyldig pr.. februar Vellinge Bederslev Nørre Højrup Norup Østerballe Bogensø 0 kort / stoppesteder Hasmark Uggerslev Kappendrup Egense M y jerg up jlstrup erud er Rostrup Ullerup Søndersø

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERANALYSE

LANDSKABSKARAKTERANALYSE LANDSKABSKARAKTERANALYSE JULI 2013 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - VENØ BUGT KYSTLANDSKAB INDHOLD Landskabskarakteranalyse 3 Landskabets nøglekarakter Beliggenhed og afgrænsning Geologi Kyst Anvendelse og

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

otterup - odense Gyldig pr. 7. august 2016

otterup - odense Gyldig pr. 7. august 2016 0 otterup - odense Gyldig pr.. august Vellinge Bederslev Nørre Højrup Norup Østerballe Bogensø 0 kort / stoppesteder Hasmark Uggerslev Kappendrup Egense M y jerg up jlstrup erud er Rostrup Ullerup Søndersø

Læs mere

Højstrup Kystnære Landskab

Højstrup Kystnære Landskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Den flade til bølgende moræne ligger ud til kysten. To små ådale løber ned mod havet i syd. I en lille tunneldal ligger Lund, en lille landsby/fiskerby, og putter sig.

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Hårlev Landbrugsflade

Hårlev Landbrugsflade Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det flade, intensivt dyrkede morænelandskab opdeles af levende hegn og smalle landeveje. Der er små vandløb, landsbyer og spredte gårde samt husmandsudstykninger. Udsynet

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering

Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Landskabskarakterkortlægning - analyse og vurdering Indhold Landskabet i Odense kommune s. 4 Landskabskarakterkortlæging s. 6 1 - Bellinge Moræneflade s. 8 2 - Holmstrup Dødislandskab s. 16 3 - Blommenslyst

Læs mere

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil.

En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Karakterområde 6 Stenalt herregårdslandskab En atypisk hovedbygning i det danske herregårdslandskab. Bygningen er inspireret af italiensk stil. Beliggenhed og afgrænsning Herregården Stenalt ligger i bunden

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Nyborg - langeskov - odense

Nyborg - langeskov - odense Nyborg - langeskov - odense Gyldig pr.. august d ø ved Lunde Torp NÆSBY TARUP LUM Skt. 0 Klemens gel Nørre Lyndelse angel Torp Radby Allested Sallinge Dømmestrup Stige ODENSE Neder Holluf HJALLESE Højby

Læs mere

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab

Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Landskabskarakterområde nr. 8 Ørsted Landbrugslandskab Delområde 8.1 Ørsted Kær Delområde 8.2 Morænelandskabet omkring Ørsted By Besigtigelse foretaget den 22. juni 2012 af Kirsten Bjerg, Søren Kepp Knudsen

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere