FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering"

Transkript

1 FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér

2 Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse Indledning Med baggrund i Byfornyelseslovens kap. 3, 11 om gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejder, har vi på vegne af andelsboligforeningen AB Nørrebrogade Bragesgade 1, 2200 København N, foretaget en førregistrering af de relevante bygningsdele i ejendommen iht. Krav til Projektmateriale fra Københavns Kommune. Førregistreringen, som vil indgå i et evt. senere prissat projektforslag er desuden beregnet for indsendelse til Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og består af:! førregistrering af de for klimaskærmen relevante bygningsdele uden for lejligheder med tilhørende noter, tegninger og fotos (tegninger og fotos indsættes i et evt. senere prissat projektforslag) Bygherre: AB Nørrebrogade Bragesgade 1 v / formand Sophie Eriksen Bragesgade 1, st.th København N. Mobil: Administrator: Vest Administrationen A/S v / Kent Friis Petersen Vesterbrogade tv København V Tlf: Fax: Homepage: Tilsyn: Emborg & Winther, arkitekter maa. v / Ole Emborg Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 1. sal 2500 Valby Telefon: Mobil: Telefax: Homepage: J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 1

3 1 - Indledning Ejendommens forhistorie og anvendelse Ejendommen er opført i 1877 på matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér og anvendes til beboelse, med 19 lejligheder samt 3 erhvervslejemål i stueetagen og dele af kælder Ejendommen består af 2 opgange, med 2 hovedtrapper og 2 køkkentrapper samt 1 udvendig kældertrappe på gårdsiden samt nedgange fra gadeside til erhverv i høj kælder og på mezzanin. Bygningen er en hjørneejendom orienteret mod hovedretninger nordvest- nordøst med fritliggende gavle i disse retninger mod nordvest mod den nydannede plads mod Nørrebrogade og mod nordøst mod Bragesgade. Friarealet i gården er afskærmet med et faldefærdigt plankeværk. Bygningen er generelt opført i fire etager med fire lejligheder eller lejemål på hvér etage samt 4 lejligheder i tagetagen. Udover de fem etager er der kælder. Kælderen anvendes til varmecentral, vaskerum samt erhverv. Tagetagen anvendes delvist til beboelse og det ovenliggende spidsloft til opmagasinering. Tagkonstruktionen er et såkaldt saddeltag med eternitskifer på tagfladerne til gård og til gade. Centralvarmeanlægget er tilsluttet kommunal fjernvarmeforsyning. Alle lejemål er forsynet med koldt og varmt brugsvand i køkken og bad / toilet og der er separate faldstammer for bad / toilet og køkkener. Ejendommens el-installationer er generelt af ældre dato. Generelt er køkkener og bad / toilet ventileret med naturlig ventilation. I enkelte lejemål er der monteret supplerende mekanisk udsugning J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 2

4 1 - Indledning Nuværende forhold, tilstand I forår 2003 gennemførtes en tilstandsvurdering af ingfa. Eibye & Holmsgaard, som i nærværende førregistrering er opdateret gældende for alle klimaskærmens bygningsdele iht. Krav til Projektmateriale fra Københavns Kommune BBR-oplysninger: antal lejligheder 19 antal erhvervslejemål 3 bebygget areal 287 m² bruttoetageareal 1161 m² udnyttet areal i tagetage 212 m² kældereareal 292 m² beboelsesareal 1268 m² erhvervsareal 369 m² Tilstandsrapporter og andre forundersøgelser Udover førnævnte tilstandsrapport foreligger der Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet og desuden er der pt. ordret en TV-inspektion af ejendommens kloakledningsnet, som dog ikke foreligger endnu Tid Besigtigelser har fundet sted d om formiddagen ved ca. -2 C umiddelbart efter let snevejr og d ved ca. 2 C overskyet men tørvejr Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret af forsikringsselskabet Almindelig Brand, med en lydefri police - herunder insekt- og svampeskader på normale vilkår uden forbehold. Police nr af Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten foretaget en budgetmæssig vurdering af omkostningerne ved gennemførelsen af de anbefalede tiltag. Budgettet er vedlagt rapporten og er baseret på en samtidig udførelse af arbejderne, hvorfor specielt omkostninger til stillads og byggeplads kan variere ved udførelse af arbejdet i etaper. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 3

5 01 - Tagværk 1 STAMDATA TAGVÆRK: DOKUMENTATION: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 1.1 Tagværk generel beskrivelse Tagkonstruktionen er et ca. 45 saddeltag med eternitskifer på tagfladerne til gård og til gade. Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær 5" x 5 pr. ca. 950 mm. På opretning af planker er udlagt undertag af kraftig banevare som Halotén el.- lign. og på 25 mm afstandslister ses taglægter 38 x 56 mm som underlag for eternitskiferdækning. Tagrummet er udnyttet til taglejligheder med pulterrum på ovenliggende spidsloft. Taglejlighederne er forsynet med kviste af tilsyneladende traditionel konstruktion med 4" kviststolpekonstruktion. Kviste er forsynet med zinktage og flunker. Platter foran kviste er ligeledes belagt med zink. Tagværk - observationer Undertaget ses flere steder med mangelfuld udførelse omkring gennemføringer og mod tilstødende bygningsdele. Tagværk - foranstaltninger Tagkonstruktion og tagbe-lægning kræver til enhver tid almindelig overvågning og vedligehold Skotrender, inddækninger, aftræk og gennemføringer kræver hyppig overvågning og jævnligt vedligehold. Tagrender og nedløb kræver hyppig overvågning og jævnligt vedligehold. Bygningen er orienteret nord - syd, således at tagfladerne vender mod hhv. øst og vest Loftrum er uden fungerende belysninger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 4

6 01 - Tagværk 1.2 Tagværk tilstand og risikovurdering Den eksisterende tagdækning er grundlæggende i god stand og af nyere dato (formentlig 1989, dato i vinduer) Skorstene i rygning er i blank murværk med skiferdækning indmuret udført uden supplerende indskud, løskanter el.lign. Kviste er isat med lav indvendig brystningshøjde, således at platter er med for ringe fald udefter, hvilket resulterer i stadig opfugtning og nedbrydning af kvistvinduer specielt mod sydvest (Nørrebrogade) Undertag forekommer af relativ ringe håndværksmæssig udførelse i overlap, ved gennemføringer samt ved tagvinduer. Der kan ikke konstateres anvendt korrekte Tagværk - observationer Kviste er medplatter stort set uden fald, hvorfor vinduer indvendig til stadighed er opfugtet. Tagværk - foranstaltninger Råd- og svampeskader - skærpet driftsovervågning ved tekniker. Skorsten på tag - hyppige eftersyn. Tagvindue og gennemføringer - hyppige eftersyn Tagrender - oprensning Der kontrolleres til stadighed for utætheder i og omkring gennemføring af skorstene, antenner, udluftninger, aftrækshætter og vinduer. Tagkonstruktion/ taglejligheder: Hussvamp Laboratoriets gennemgang har ikke omfattet tagkonstruktion og tagdækning, men har koncentreret som om evt. skimmelvækst i én af lejlighederne. Skimmelproblemet kan afhjælpes ved udvendig isolering af de fritstående gavle samt øget udluftning i lejlighederne Vinduesrammer er gennemvåde og med skimmelvækst. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 5

7 01 - Tagværk 1.3 Tagværk dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 udarbejdet af ingfa. Eibye & Holmsgaard Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tagværk - foranstaltninger løbende og efter behov 2 x årligt Tagværk vedligeholdsarbejder Tagdækning - løbende reparationsarbejder. Murværk - fuge- og pudsreparationer, udskiftning af sten. Tagrender og nedløb eftergang og rensning Tagværk restlevetid Skønnet restlevetid: Konstruktion år. Tagdækning hovedtag år Tagværk fornyelser Kvistvinduer udskiftes og zinkplatter udskiftes sammen med kvistvinduer Øvrige inddækninger gennemgås og udskiftes om nødvendigt - samtidig med arbejder på kviste. Murværk over tag - gennemgang og evt. etablering af inddækninger med løskanter på skorsten mod tagdækning Tagrender gennemgås og nedløb fastgøres/ udskiftes hvor nødvendigt Etablering af ny el-installation og belysninger Udskiftning af platter Udskiftning af nedløb Etablering af belysninger i loftrum Tagværk i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 6

8 02 - Kælder/ fundering 2 STAMDATA KÆLDER/ FUNDERING: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 2.1 Kælder/ fundering generel beskrivelse Ydervægge er i teglsten opført på grundmuret fundament. Der blev ikke konstateret fugtstandsende materialer i væggen. På udvendig side er i hvertfald soklen over terræn udført med granitkvadre. Indvendige overflader på ydervægge er delvis berappede eller pudsede og malebehandlet, men i flere af lokalerne i erhvervslejemålene er væggene beklædt med forsatsvægge af træ Kældergulvene er udført af in-situ støbt beton. Kældergulvenes overflader er forskellige. Overfladebehandling af kældergulvene er bla. malet, eller med belægning. Hovedskillevæggen i kælderen er udført som massiv muret væg berappet fra gulv til loft. Væg fremstår malet med forskellige produkter eller skjult bag beklædninger. Kælder/ fundering - observationer Kælderen fremtræder generelt med fugtog indeklimaproblemer Lette vægge i netcafé i kælder er ulovlige, da de er udført som træskeletvægge beklædt med spånplader. Kælder/ fundering - foranstaltninger Kælderen ventileres for at sikre fjernelse af fordampning fra gulve mv. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Evt. konstaterede rådskader udbedres som angivet af Hussvamp Laboratoriet ApS. I henhold til Byg-Erfa blad om fugtige kældre i ældre beboelsesejendomme skal kælderydervægge, for at kunne danne ramme om en delvis tør kælder, sikres mod jordfugt og opstigende grundfugt. Trævægge i kælder, udgør en væsentlig risiko for brand, da de omgiver rum med megen elektronik, der udvikler varme. Trævægge kan ligeledes danne grundlag for angreb af skimmel og svamp. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 7

9 02 - Kælder/ fundering 2.2 Kælder/ fundering tilstand/ risikovurdering Der blev konstateret svampemycelie hidrørende fra en mulig rådskade i skillevæggen mellem computercaféen mod trappen bjælkelaget mellem kælderen og stueetagen. I de fleste områder i kælderen blev der konstateret tydelige tegn på fugt med jordslået lugt og fra udtaget prøve massiv vækst af skimmel med mange sporer og mange bakterier. De indvendige vægoverflader fremstår opfugtede med løst og nedfaldent puds, forvitrede fuger og teglsten med saltudfældninger. Kælder/ fundering - driftsrutiner Råd- og svampeskader - skærpet driftsover-vågning ved tekniker samt udvidet svampeundersøgelse. Afløb og kloak - overvågning og oprensning af vandlåse mv. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Lofter og vægge ses flere steder beklædt med plader af organisk materiale som spån, gips el.lign., hvilket ikke kan anbefales idet f.eks. spån udvikler giftig røg ved brand og gipskartonen, hvis der tilføres fugt og er kalk fra mørtel i nærheden kan give grobund for skimmel eller svampeangreb, Kælder/ fundering - foranstaltninger Afløb og kloak - overvågning og oprensning af vandlåse mv. Evt. udførelse af TV-inspektion af kloakledninger og brønde. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Opfugtning af skillevægge, beklædninger og lofter orvåges. Al pladebeklædning skal derfor udføres på underlag af uorganiske rigler med uorganisk plademateriale som netop Nesporex, eternit el.lign. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 8

10 02 - Kælder/ fundering 2.3 Kælder/ fundering dokumenter Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tilstandsrapport fra 2003 Kælder/ fundering vedligeholdsarbejder Udvendig kældertrappe udskiftes Fremtidige rådskader og skimmelvækst forebygges dels ved gennemimprægnering af udsat træværk. Beklædninger på vægge anbefales fjernet således at overflader kan pudsrepareres og behandles med diffusionsåbne malematerialer som silikatlasur el.lign. Konkrete skader af skimmelvækst fjernes ved skimmelsanering med fjernelse af opfugtet materiale, afrensning og desinfektion Kælder/ fundering - foranstaltninger Udvendige kældertrappe udskiftes med ny i belægningssten som for gårdbelægning. Udbedring af lyskasser udføres korrekt ved nedhugning og fjernelse af de eksisterende. Udbedring af konstaterede skader med skimmel i kælderrum Kælder/ fundering restlevetid Skønnet restlevetid: Pulterrumsvægge, år Kælder/ fundering fornyelser For at sikre kælderen, etageadskillelsen i stuen samt facadebehandlingen i stuen mod opstigende grundfugt foreslås der udført udvendig fugtsikring af fundamenter og kælderydervægge. I forbindelse med udskiftning og reparation af kloakog afløbsinstallationer i jord etableres der dræn, fundamenter afrenses, oppudses og isoleres. Der etableres ventilation enten ved naturlig gennemstrømning eller mekanisk ventilation. Kælder/ fundering - foranstaltninger Udvendig fugtisolering og dræning af bygning Etablering af ventilationsanlæg i kælder Kælder/ fundering i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 9

11 03 - Facader/ sokkel 3 STAMDATA FACADER/ SOKKEL: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 3.1 Facader/ sokkel generel beskrivelse Gadefacaden: Gadefacaden er pudset og malet i stueetagen. Fra gesims ml. stue og 1. sal og til tag er facaden blank mur i røde sten med lodrette pilastre, vandrette bånd og gesimser samt brystningselementer under- og stik over vinduer. Stik er afsluttet er med kopskifte. Brystninger er med murværk i relief med kopfortanding under tre skifers sålbænk udført med pudset overside. Relieffer er muret forskelligt nogle i sildeben og andre i alm. løberforbandt. Facader/ sokkel - observationer Facader/ sokkel - foranstaltninger Murværk er generelt langtidsholdbart materiale, hvis materialet behandles korrekt og den fornødne opmærksomhed omkring vedligehold udvises. Sålbænke er udsatte bygningsdele, der kræver øget vedligehold. Facademurværk, vindues-overliggere og sålbænke - overvågning af revnedannelser, løsnen og andre skader. Gesims ml. stueetage og 1. sal er med fortanding i murværk med kopender i hhv. 45 og på højkant og hovedgesimsen under taget er med en bloktandgesims med murede konsoller over fire stik. Gårdfacaden: Gårdfacaden er i blank murværk i gule sten fra sokkel til taggesims. Der er murede stik over vinduer og sålbænke i skifer herunder. fine murværksdetaljer, men med forvitrede sten og udvaskede fuger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 10

12 03 - Facader/ sokkel 3.2 Facader/ sokkel tilstand/ risikovurdering Gadeunderfacadens pudsede og malede murværk fremstår med tydelige afskalninger efter behandling med utilstrækkelig diffusionsåbenhed i maleprodukt, hvilket i kombination med utilstrækkelig eller defekt konstruktiv afvanding forhindrer tilstrækkelig løbende affugtning. Facade og gavle fremstår grundlæggende forvitrede og slidte dog mest mod gaden og gavle igen mest mod nordvest. Facademurværk mod både gård og gade fremstår med forvitrede sten og defekte og udvaskede fuger. Specielt på den øvre del af facaden mod sydvest fremstår sten uden brandhud, med øget fugtoptag til følge. Sålbænke mod gade fremstår med slidte, revnede eller manglende oversider. På gårdsiden er ilagt skifersålbænke, hvoraf enkelte er defekte med skår. Facader/ sokkel - observationer fine murværksdetaljer. facadepuds med afskallende overfladebehandling p.gr.a. indtrængende fugt. Facader/ sokkel - foranstaltninger Facademurværk - overvågning af revnedannelser og afskalninger med udbedring af sætningsrevner og sikring af løse stik. Facadebånd og sålbænke - overvågning af revnedannelser og afskalninger - udbedring og tætning Pudsede partier på underfacaden - overvågning for pudsskader og afskalninger med udbedring og fornyelse af overfladebehandling Facadeornamentik fremstår med slidte og forvitrede sten og defekte og delvist udvaskede fuger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 11

13 03 - Facader/ sokkel 3.3 Facader/ sokkel dokumenter Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tilstandsrapport fra 2003 Facader/ sokkel vedligeholdsarbejder Udbedring af sætningsrevner og sikring af løse stik på gade- og gårdfacaden Udbedring af gadefacadens gesimser og facadebånd og murede sålbænke med pålægning af skifer Pudsede partier på underfacaden afrenses, pudsrepareres og overfladebehandles med silikatlasur. Udbedring af sætningsrevner og sikring af stik på gårdfacaden Facader/ sokkel - foranstaltninger Afrensning og reparation, herunder omfugning af gadefacade Afrensning og reparation, herunder omfugning af gårdfacade Stillads og byggeplads til arbejder på facader Afrensning af facademurværk ved hedtvandsspuling og eller skånsom lavtryksvådsandblæsning. Murværk repareres i nødvendigt omfang med udskiftning af forvitrede og beskadigede sten. Eksisterende fugning udfræses og omfugning udføres. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 12

14 03 - Facader/ sokkel 3.4 Facader/ sokkel restlevetid Skønnet restlevetid: Facademurværk år Facadepuds år Sokkel år Gavlisolering 30 år Facader/ sokkel fornyelser Gesimser, facadebånd og murede sålbænke pålægges sålbænkskifer for forbedret holdbarhed. Isolering af gavl med pladebatts og dekorationspuds fra Rockwool system. Facader/ sokkel - foranstaltninger Gadeunderfacaden antigrafittibehandles med en diffusionsåben vokshinde. 3.5 Facader/ sokkel i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 13

15 04 - Vinduer 4 STAMDATA VINDUER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 4.1 Vinduer generel beskrivelse Ejendommen er generelt monteret med nyere trævinduer (1989) af oprindelig gennemsnitlig til god kvalitet. Vinduer er forsynet med 2 lags termoruder. Vinduespartier i erhvervslokalerne i stue-/ kælderetagen er med ca år gamle delvist ukurante snedkerpartier, der ikke er udformet som de oprindelige med sammehængende elementer, hvor der formentlig har været saqmmenhængende erhverv i hhv. høj kælder og mezzanin. Kalfatringsfuger om alle vinduer er gummifuger som Secomastic Kvaliteten på nyere vinduer er generelt DVK-mærket og fabrikat er varieret. Vinduer - observationer Vinduer er med forvitrede glaslister og overfladebehandling samt flere steder manglende beslagdele. Vinduer - foranstaltninger Vinduer kræver dels jævnligt vedligehold af alle beslagdele og dels jævnligt vedligehold af overfladebehandlingen. Der skal desuden holdes øje med glaslister specielt i bunden, idet svigt i bundglaslisten giver adgang for vandindtrængen til rammetræet. Leverandørens vedligeholdelsesanvisning efter udskiftning skal følges for at opnå den forventede levetid. Vinduer er udsatte bygningsdele og eftergang og udbedring af småskader i funktion og overfladebehandling er af stor betydning for levetiden. Fejlfinding og gennemgang hver 2. år Udv. malebehandling ca. hvert 8 år J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 14

16 04 - Vinduer 4.2 Vinduer tilstand/ risikovurdering Vinduer er af varierende fra ringe til grundlæggende i god stand. Vinduer er med bundglaslister i træ af samme ikke fremragende trækvalitet som vinduer i øvrigt. Overfladebehandling er generelt forvitret og på udsatte dele som glaslister og bund af karme og lodposter stærkt forvitret tilsyneladende uden genbehandling siden montering i Gummifuger er udtørrede og fugeslip Vinduer - driftsrutiner Justering af hængsler og anverfere Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie. Vinduer - foranstaltninger Justering af hængsler og betjeningsgreb Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie Beslagdele virker slidte og også indvendigt kan ses tegn på opfugtning. 4.3 Vinduer dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Vinduer vedligeholdsarbejder Vinduer kan indvendigt repareres eller overmales med acrylplastemalje. Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat vinduer er monteret ifht. vejrlig, men normalt skal der påregnes 7-10 år Malebehandling af vinduer på gadesiden incl. udskiftning af kalfatringsfuger. Malebehandling af vinduer på gårdsiden incl. udskiftning af kalfatringsfuger J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 15

17 04 - Vinduer 4.4 Vinduer restlevetid Skønnet restlevetid: Nyere trævinduer 5-30 år Vinduer fornyelser Defekte vinduer udskiftes til nye tilsvarende i geometri i bedre trækvalitet med lydvinduer mod Nørrebrogade. Alle vinduer forsynes med nye bundglaslister i pulverlakeret aluminium. Udskiftning af kvistvinduer til gadeside Udskiftning af kvistvinduer til gårdside Defekte hængsler og beslagdele udskiftes. 4.5 Vinduer i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 16

18 05 - Døre 5 STAMDATA DØRE: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 5.1 Døre generel beskrivelse Ejendommen er generelt monteret med fyrretræsdøre af samme alder som vinduer (anslået 1989), eller på gadesiden til erhvervslokaler ca år gamle døre af varierende alder og kvalitet, der ikke er i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Døre - observationer Vinduerne fremtræder generelt i vedligeholdelsesmæssig stand svarende til deres alder, hvorfor dørene egentlig ikke trænger til vedligehold. Døre - generelt om vedligeholdelse Døre vedligeholdes som anført for vinduer. Fejlfinding og gennemgang hver 2. år Udv. malebehandling ca. hvert 8 år 5.2 Døre tilstand/ risikovurdering Døre til hovedtrapperum samt til erhvervslokaler er af varierende alder og kvalitet, men er ikke i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Døre - driftsrutiner Justering af hængsler og anverfere Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie. Døre - foranstaltninger Justering af hængsler og betjeningsgreb Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie Beslagdele virker slidte og også indvendigt kan ses tegn på opfugtning. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 17

19 05 - Døre 5.3 Døre dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Døre vedligeholdsarbejder Døre kan indvendigt repareres eller overmales med acrylplastemalje. Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat døre e 5.4 Døre restlevetid Skønnet restlevetid: bagtrappedøre år Nye trædøre 30 år Døre fornyelser Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat vinduer er monteret ifht. vejrlig. 5.5 Døre i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 18

20 06 - Trapper 6 STAMDATA TRAPPER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 6.1 Trapper generel beskrivelse Ejendommen har to hovedtrapper og to køkkentrapper samt en udvendig kældertrappe Fra stuerepos og videre op er hovedtrapperne belagt med linoleum. Trapper - observationer Hovedtrapper ses relativt intakte, hvorimod bagtrapper er med betydelig slitage. Trinforkanter og trædeflader er hulslidte og trinforkanter skal udskiftes/ indklinkes. Trapper - foranstaltninger Trapper vedligeholdes ved jævnlig overfladebehandling samt eftergang af løse trappedele og udbedring af skader på trædebelægninger. Bitrapperne er med lakerede trin. Trapperum har pudsede og malede vægge samt lofter og trappeløb. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 19

21 06 - Trapper 6.2 Trapper tilstand/ risikovurdering Trappernes reposer, trappeløb og rækværk er konstruktioner af træ. På hovedtrapper fremtræder vægge og lofter pæne og istandsatte indenfor de seneste år. Hovedtrappernes trinflader og reposernes linoleum er af god stand af alder som for overfladebehandlingerne. Trapper - observationer Alle overflader på bagtrapper trænger til renovering. Trapper - foranstaltninger Hovedtrappens overfladebehandlinger trænger kun i begrænset omfang til behandling. På bagtrapper fremtræder vægge og lofter med revner, pudsafskalninger, slidte og forvitrede overfladebehandlinger. Bagtrappernes trinflader og reposer har aldrig været belagt og er nedslidte og trinforkanter skal oprettes ved indklinkning. 6.3 Trapper dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Trapper vedligeholdsarbejder Lokalisering af småskader efter flytninger mv /år/trp J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 20

22 06 - Trapper 6.4 Trapper restlevetid Skønnet restlevetid: Bagtrapperepos 5 år Trætrapper generelt 30 år Trædebelægninger på hovedtrapper 10 år Trapper fornyelser Bagtrappens overflader afrenses, murværk og pudsoverflader repareres og overfladebehandles. El-installationer og belysninger udskiftes til nye tidssvarende med belysningsniveau der opfylder nutidens krav til sikkerhed og konfort. Trappereposer og trin oprettes og pålægges linoleum. Trapper - foranstaltninger totalrenovering af alle overflader på trapper Udskiftning af eksisterende bagtrappedøre. Udskiftning af installation og belysninger på bagtrapper. Opretning og pålægning af linoleum Trapper i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 21

23 13 - Kloak 13 STAMDATA KLOAK: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 13.1 Kloak generel beskrivelse Der er bestilt med endnu ikke udført tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet. TV-inspektionsrappoart eftersendes straks den foreligger. Der forventes konstateret ledningsbrud, sten og affald i ledninger samt ukorrekt afproppede ledninger med risiko rottereder til følge Kloak - observationer Kloak - generelt om vedligeholdelse Faldstammerne er stort set vedligeholdelsesfri, idet de ved normal brug er selvrensende. Vedligeholdelse forventes derfor først at skulle foretages, når der viser sig sig situationer med driftstop. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 22

24 13 - Kloak 13.2 Kloak tilstand/ risikovurdering Opsyn utætheder, unormalt vandforbrug, rotteplager, undermineret terræn og belægninger På gadesiden afvander tagvand til kinnekullerender over fortov, hvilket øger risikoen for indtrængende fugt i kælder ved opfugtning mellem fundament og belægninger nærmest bygning. Kloak - observationer Der er ikke tidligere udført tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet. Der er ifbm. udarbejdelsen af nærværende tilstandsrapport bestilt den manglende tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet, men rapporten er endnu ikke modtaget. Kloak - driftsrutiner Der foretages en inspektion af alle brønde og ledninger mindst én gang årligt. I forbindelse med inspektionen foretages den nødvendige oprensning af nedgangsbrønde og brønde med sandfang. I det omfang der konstateres aflejringer i brønde foretages der samtidigt med inspektionen en gennemspuling af ledningerne fra renselem i kælder og ud til tilslutningen på det øvrige ledningsnet. Der udarbejdes en spulerapport samt en rapport over hvad der konstateres i forbindelse med oprensningen af brøndene Kloak dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 udarbejdet af ingfa. Eibye & Holmsgaard TV-inspektionsrapport, spulerapporter Kloak vedligeholdsarbejder Overflødige kloakledninger og forbindelser til ikke længere benyttede installationer, gårdtoiletter mv. fjernes. På gadesiden etableres brønde for tagvand med forbindelse til hovedledninger. Kloak - foranstaltninger løbende og efter behov Der udskiftes defekte ledninger i kælder, gade og gård J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 23

25 13 - Kloak 13.4 Kloak restlevetid Skønnet restlevetid: Kloak 30 år Kloak fornyelser Der etableres nye forbindelser til 1 m brønde for afløbsinstallationen fra hhv. køkkener og bad. Kloaksinstallationen skiftes til fodbøjning i bygning 13.5 Kloak i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 24

26 19 - Private friarealer 19 STAMDATA PRIVATE FRIAREALER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 19.1 Private friarealer generel beskrivelse Bygningen er en hjørneejendom orienteret mod hovedretninger nordvest- nordøst med fritliggende gavle i disse retninger mod nordvest mod den nydannede plads mod Nørrebrogade og mod nordøst mod Bragesgade. Friarealet i gården er afskærmet med et faldefærdigt plankeværk. Private friarealer - observationer Private friarealer kræver almindelig overvågning og vedligehold Private friarealer - foranstaltninger Belægninger er generelt en blanding af betonfliser og granit på fortove og asfalt samt haveareal på gårdside. Belægning nær bygning med skade og utæthed. Faldefærdigt plankeværk mod nordvest 19.2 Private friarealer tilstand/ risikovurdering Belægningerne på offentlig vej omkring ejendommen er af ældre dato og mangler overfladeriste for bortledning af regnvand, der istedt sker via kinnekullerender. Der mangler flere steder fald på belægningerne væk fra ejendommens facader, og ses revner omkring udvendige trapper. Private friarealer - observationer Overvågning af belægninger og bede nærmest bygning for utæthed. Overvågning af belægninger for tegn på underminering Overvågning af samlinger mellem fliser mht. faldrisiko mv. Private friarealer - foranstaltninger J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 25

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere