FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering"

Transkript

1 FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér

2 Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse Indledning Med baggrund i Byfornyelseslovens kap. 3, 11 om gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejder, har vi på vegne af andelsboligforeningen AB Nørrebrogade Bragesgade 1, 2200 København N, foretaget en førregistrering af de relevante bygningsdele i ejendommen iht. Krav til Projektmateriale fra Københavns Kommune. Førregistreringen, som vil indgå i et evt. senere prissat projektforslag er desuden beregnet for indsendelse til Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og består af:! førregistrering af de for klimaskærmen relevante bygningsdele uden for lejligheder med tilhørende noter, tegninger og fotos (tegninger og fotos indsættes i et evt. senere prissat projektforslag) Bygherre: AB Nørrebrogade Bragesgade 1 v / formand Sophie Eriksen Bragesgade 1, st.th København N. Mobil: Administrator: Vest Administrationen A/S v / Kent Friis Petersen Vesterbrogade tv København V Tlf: Fax: Homepage: Tilsyn: Emborg & Winther, arkitekter maa. v / Ole Emborg Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 1. sal 2500 Valby Telefon: Mobil: Telefax: Homepage: J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 1

3 1 - Indledning Ejendommens forhistorie og anvendelse Ejendommen er opført i 1877 på matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér og anvendes til beboelse, med 19 lejligheder samt 3 erhvervslejemål i stueetagen og dele af kælder Ejendommen består af 2 opgange, med 2 hovedtrapper og 2 køkkentrapper samt 1 udvendig kældertrappe på gårdsiden samt nedgange fra gadeside til erhverv i høj kælder og på mezzanin. Bygningen er en hjørneejendom orienteret mod hovedretninger nordvest- nordøst med fritliggende gavle i disse retninger mod nordvest mod den nydannede plads mod Nørrebrogade og mod nordøst mod Bragesgade. Friarealet i gården er afskærmet med et faldefærdigt plankeværk. Bygningen er generelt opført i fire etager med fire lejligheder eller lejemål på hvér etage samt 4 lejligheder i tagetagen. Udover de fem etager er der kælder. Kælderen anvendes til varmecentral, vaskerum samt erhverv. Tagetagen anvendes delvist til beboelse og det ovenliggende spidsloft til opmagasinering. Tagkonstruktionen er et såkaldt saddeltag med eternitskifer på tagfladerne til gård og til gade. Centralvarmeanlægget er tilsluttet kommunal fjernvarmeforsyning. Alle lejemål er forsynet med koldt og varmt brugsvand i køkken og bad / toilet og der er separate faldstammer for bad / toilet og køkkener. Ejendommens el-installationer er generelt af ældre dato. Generelt er køkkener og bad / toilet ventileret med naturlig ventilation. I enkelte lejemål er der monteret supplerende mekanisk udsugning J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 2

4 1 - Indledning Nuværende forhold, tilstand I forår 2003 gennemførtes en tilstandsvurdering af ingfa. Eibye & Holmsgaard, som i nærværende førregistrering er opdateret gældende for alle klimaskærmens bygningsdele iht. Krav til Projektmateriale fra Københavns Kommune BBR-oplysninger: antal lejligheder 19 antal erhvervslejemål 3 bebygget areal 287 m² bruttoetageareal 1161 m² udnyttet areal i tagetage 212 m² kældereareal 292 m² beboelsesareal 1268 m² erhvervsareal 369 m² Tilstandsrapporter og andre forundersøgelser Udover førnævnte tilstandsrapport foreligger der Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet og desuden er der pt. ordret en TV-inspektion af ejendommens kloakledningsnet, som dog ikke foreligger endnu Tid Besigtigelser har fundet sted d om formiddagen ved ca. -2 C umiddelbart efter let snevejr og d ved ca. 2 C overskyet men tørvejr Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret af forsikringsselskabet Almindelig Brand, med en lydefri police - herunder insekt- og svampeskader på normale vilkår uden forbehold. Police nr af Der er i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten foretaget en budgetmæssig vurdering af omkostningerne ved gennemførelsen af de anbefalede tiltag. Budgettet er vedlagt rapporten og er baseret på en samtidig udførelse af arbejderne, hvorfor specielt omkostninger til stillads og byggeplads kan variere ved udførelse af arbejdet i etaper. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 3

5 01 - Tagværk 1 STAMDATA TAGVÆRK: DOKUMENTATION: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 1.1 Tagværk generel beskrivelse Tagkonstruktionen er et ca. 45 saddeltag med eternitskifer på tagfladerne til gård og til gade. Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær 5" x 5 pr. ca. 950 mm. På opretning af planker er udlagt undertag af kraftig banevare som Halotén el.- lign. og på 25 mm afstandslister ses taglægter 38 x 56 mm som underlag for eternitskiferdækning. Tagrummet er udnyttet til taglejligheder med pulterrum på ovenliggende spidsloft. Taglejlighederne er forsynet med kviste af tilsyneladende traditionel konstruktion med 4" kviststolpekonstruktion. Kviste er forsynet med zinktage og flunker. Platter foran kviste er ligeledes belagt med zink. Tagværk - observationer Undertaget ses flere steder med mangelfuld udførelse omkring gennemføringer og mod tilstødende bygningsdele. Tagværk - foranstaltninger Tagkonstruktion og tagbe-lægning kræver til enhver tid almindelig overvågning og vedligehold Skotrender, inddækninger, aftræk og gennemføringer kræver hyppig overvågning og jævnligt vedligehold. Tagrender og nedløb kræver hyppig overvågning og jævnligt vedligehold. Bygningen er orienteret nord - syd, således at tagfladerne vender mod hhv. øst og vest Loftrum er uden fungerende belysninger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 4

6 01 - Tagværk 1.2 Tagværk tilstand og risikovurdering Den eksisterende tagdækning er grundlæggende i god stand og af nyere dato (formentlig 1989, dato i vinduer) Skorstene i rygning er i blank murværk med skiferdækning indmuret udført uden supplerende indskud, løskanter el.lign. Kviste er isat med lav indvendig brystningshøjde, således at platter er med for ringe fald udefter, hvilket resulterer i stadig opfugtning og nedbrydning af kvistvinduer specielt mod sydvest (Nørrebrogade) Undertag forekommer af relativ ringe håndværksmæssig udførelse i overlap, ved gennemføringer samt ved tagvinduer. Der kan ikke konstateres anvendt korrekte Tagværk - observationer Kviste er medplatter stort set uden fald, hvorfor vinduer indvendig til stadighed er opfugtet. Tagværk - foranstaltninger Råd- og svampeskader - skærpet driftsovervågning ved tekniker. Skorsten på tag - hyppige eftersyn. Tagvindue og gennemføringer - hyppige eftersyn Tagrender - oprensning Der kontrolleres til stadighed for utætheder i og omkring gennemføring af skorstene, antenner, udluftninger, aftrækshætter og vinduer. Tagkonstruktion/ taglejligheder: Hussvamp Laboratoriets gennemgang har ikke omfattet tagkonstruktion og tagdækning, men har koncentreret som om evt. skimmelvækst i én af lejlighederne. Skimmelproblemet kan afhjælpes ved udvendig isolering af de fritstående gavle samt øget udluftning i lejlighederne Vinduesrammer er gennemvåde og med skimmelvækst. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 5

7 01 - Tagværk 1.3 Tagværk dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 udarbejdet af ingfa. Eibye & Holmsgaard Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tagværk - foranstaltninger løbende og efter behov 2 x årligt Tagværk vedligeholdsarbejder Tagdækning - løbende reparationsarbejder. Murværk - fuge- og pudsreparationer, udskiftning af sten. Tagrender og nedløb eftergang og rensning Tagværk restlevetid Skønnet restlevetid: Konstruktion år. Tagdækning hovedtag år Tagværk fornyelser Kvistvinduer udskiftes og zinkplatter udskiftes sammen med kvistvinduer Øvrige inddækninger gennemgås og udskiftes om nødvendigt - samtidig med arbejder på kviste. Murværk over tag - gennemgang og evt. etablering af inddækninger med løskanter på skorsten mod tagdækning Tagrender gennemgås og nedløb fastgøres/ udskiftes hvor nødvendigt Etablering af ny el-installation og belysninger Udskiftning af platter Udskiftning af nedløb Etablering af belysninger i loftrum Tagværk i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 6

8 02 - Kælder/ fundering 2 STAMDATA KÆLDER/ FUNDERING: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 2.1 Kælder/ fundering generel beskrivelse Ydervægge er i teglsten opført på grundmuret fundament. Der blev ikke konstateret fugtstandsende materialer i væggen. På udvendig side er i hvertfald soklen over terræn udført med granitkvadre. Indvendige overflader på ydervægge er delvis berappede eller pudsede og malebehandlet, men i flere af lokalerne i erhvervslejemålene er væggene beklædt med forsatsvægge af træ Kældergulvene er udført af in-situ støbt beton. Kældergulvenes overflader er forskellige. Overfladebehandling af kældergulvene er bla. malet, eller med belægning. Hovedskillevæggen i kælderen er udført som massiv muret væg berappet fra gulv til loft. Væg fremstår malet med forskellige produkter eller skjult bag beklædninger. Kælder/ fundering - observationer Kælderen fremtræder generelt med fugtog indeklimaproblemer Lette vægge i netcafé i kælder er ulovlige, da de er udført som træskeletvægge beklædt med spånplader. Kælder/ fundering - foranstaltninger Kælderen ventileres for at sikre fjernelse af fordampning fra gulve mv. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Evt. konstaterede rådskader udbedres som angivet af Hussvamp Laboratoriet ApS. I henhold til Byg-Erfa blad om fugtige kældre i ældre beboelsesejendomme skal kælderydervægge, for at kunne danne ramme om en delvis tør kælder, sikres mod jordfugt og opstigende grundfugt. Trævægge i kælder, udgør en væsentlig risiko for brand, da de omgiver rum med megen elektronik, der udvikler varme. Trævægge kan ligeledes danne grundlag for angreb af skimmel og svamp. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 7

9 02 - Kælder/ fundering 2.2 Kælder/ fundering tilstand/ risikovurdering Der blev konstateret svampemycelie hidrørende fra en mulig rådskade i skillevæggen mellem computercaféen mod trappen bjælkelaget mellem kælderen og stueetagen. I de fleste områder i kælderen blev der konstateret tydelige tegn på fugt med jordslået lugt og fra udtaget prøve massiv vækst af skimmel med mange sporer og mange bakterier. De indvendige vægoverflader fremstår opfugtede med løst og nedfaldent puds, forvitrede fuger og teglsten med saltudfældninger. Kælder/ fundering - driftsrutiner Råd- og svampeskader - skærpet driftsover-vågning ved tekniker samt udvidet svampeundersøgelse. Afløb og kloak - overvågning og oprensning af vandlåse mv. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Lofter og vægge ses flere steder beklædt med plader af organisk materiale som spån, gips el.lign., hvilket ikke kan anbefales idet f.eks. spån udvikler giftig røg ved brand og gipskartonen, hvis der tilføres fugt og er kalk fra mørtel i nærheden kan give grobund for skimmel eller svampeangreb, Kælder/ fundering - foranstaltninger Afløb og kloak - overvågning og oprensning af vandlåse mv. Evt. udførelse af TV-inspektion af kloakledninger og brønde. Udvendig terrænbelægning overvåges for tæthed mod bygning. Opfugtning af skillevægge, beklædninger og lofter orvåges. Al pladebeklædning skal derfor udføres på underlag af uorganiske rigler med uorganisk plademateriale som netop Nesporex, eternit el.lign. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 8

10 02 - Kælder/ fundering 2.3 Kælder/ fundering dokumenter Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tilstandsrapport fra 2003 Kælder/ fundering vedligeholdsarbejder Udvendig kældertrappe udskiftes Fremtidige rådskader og skimmelvækst forebygges dels ved gennemimprægnering af udsat træværk. Beklædninger på vægge anbefales fjernet således at overflader kan pudsrepareres og behandles med diffusionsåbne malematerialer som silikatlasur el.lign. Konkrete skader af skimmelvækst fjernes ved skimmelsanering med fjernelse af opfugtet materiale, afrensning og desinfektion Kælder/ fundering - foranstaltninger Udvendige kældertrappe udskiftes med ny i belægningssten som for gårdbelægning. Udbedring af lyskasser udføres korrekt ved nedhugning og fjernelse af de eksisterende. Udbedring af konstaterede skader med skimmel i kælderrum Kælder/ fundering restlevetid Skønnet restlevetid: Pulterrumsvægge, år Kælder/ fundering fornyelser For at sikre kælderen, etageadskillelsen i stuen samt facadebehandlingen i stuen mod opstigende grundfugt foreslås der udført udvendig fugtsikring af fundamenter og kælderydervægge. I forbindelse med udskiftning og reparation af kloakog afløbsinstallationer i jord etableres der dræn, fundamenter afrenses, oppudses og isoleres. Der etableres ventilation enten ved naturlig gennemstrømning eller mekanisk ventilation. Kælder/ fundering - foranstaltninger Udvendig fugtisolering og dræning af bygning Etablering af ventilationsanlæg i kælder Kælder/ fundering i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 9

11 03 - Facader/ sokkel 3 STAMDATA FACADER/ SOKKEL: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 3.1 Facader/ sokkel generel beskrivelse Gadefacaden: Gadefacaden er pudset og malet i stueetagen. Fra gesims ml. stue og 1. sal og til tag er facaden blank mur i røde sten med lodrette pilastre, vandrette bånd og gesimser samt brystningselementer under- og stik over vinduer. Stik er afsluttet er med kopskifte. Brystninger er med murværk i relief med kopfortanding under tre skifers sålbænk udført med pudset overside. Relieffer er muret forskelligt nogle i sildeben og andre i alm. løberforbandt. Facader/ sokkel - observationer Facader/ sokkel - foranstaltninger Murværk er generelt langtidsholdbart materiale, hvis materialet behandles korrekt og den fornødne opmærksomhed omkring vedligehold udvises. Sålbænke er udsatte bygningsdele, der kræver øget vedligehold. Facademurværk, vindues-overliggere og sålbænke - overvågning af revnedannelser, løsnen og andre skader. Gesims ml. stueetage og 1. sal er med fortanding i murværk med kopender i hhv. 45 og på højkant og hovedgesimsen under taget er med en bloktandgesims med murede konsoller over fire stik. Gårdfacaden: Gårdfacaden er i blank murværk i gule sten fra sokkel til taggesims. Der er murede stik over vinduer og sålbænke i skifer herunder. fine murværksdetaljer, men med forvitrede sten og udvaskede fuger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 10

12 03 - Facader/ sokkel 3.2 Facader/ sokkel tilstand/ risikovurdering Gadeunderfacadens pudsede og malede murværk fremstår med tydelige afskalninger efter behandling med utilstrækkelig diffusionsåbenhed i maleprodukt, hvilket i kombination med utilstrækkelig eller defekt konstruktiv afvanding forhindrer tilstrækkelig løbende affugtning. Facade og gavle fremstår grundlæggende forvitrede og slidte dog mest mod gaden og gavle igen mest mod nordvest. Facademurværk mod både gård og gade fremstår med forvitrede sten og defekte og udvaskede fuger. Specielt på den øvre del af facaden mod sydvest fremstår sten uden brandhud, med øget fugtoptag til følge. Sålbænke mod gade fremstår med slidte, revnede eller manglende oversider. På gårdsiden er ilagt skifersålbænke, hvoraf enkelte er defekte med skår. Facader/ sokkel - observationer fine murværksdetaljer. facadepuds med afskallende overfladebehandling p.gr.a. indtrængende fugt. Facader/ sokkel - foranstaltninger Facademurværk - overvågning af revnedannelser og afskalninger med udbedring af sætningsrevner og sikring af løse stik. Facadebånd og sålbænke - overvågning af revnedannelser og afskalninger - udbedring og tætning Pudsede partier på underfacaden - overvågning for pudsskader og afskalninger med udbedring og fornyelse af overfladebehandling Facadeornamentik fremstår med slidte og forvitrede sten og defekte og delvist udvaskede fuger. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 11

13 03 - Facader/ sokkel 3.3 Facader/ sokkel dokumenter Svampe- og indeklimaundersøgelse af udarbejdet af Hussvamp Laboratoriet. Tilstandsrapport fra 2003 Facader/ sokkel vedligeholdsarbejder Udbedring af sætningsrevner og sikring af løse stik på gade- og gårdfacaden Udbedring af gadefacadens gesimser og facadebånd og murede sålbænke med pålægning af skifer Pudsede partier på underfacaden afrenses, pudsrepareres og overfladebehandles med silikatlasur. Udbedring af sætningsrevner og sikring af stik på gårdfacaden Facader/ sokkel - foranstaltninger Afrensning og reparation, herunder omfugning af gadefacade Afrensning og reparation, herunder omfugning af gårdfacade Stillads og byggeplads til arbejder på facader Afrensning af facademurværk ved hedtvandsspuling og eller skånsom lavtryksvådsandblæsning. Murværk repareres i nødvendigt omfang med udskiftning af forvitrede og beskadigede sten. Eksisterende fugning udfræses og omfugning udføres. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 12

14 03 - Facader/ sokkel 3.4 Facader/ sokkel restlevetid Skønnet restlevetid: Facademurværk år Facadepuds år Sokkel år Gavlisolering 30 år Facader/ sokkel fornyelser Gesimser, facadebånd og murede sålbænke pålægges sålbænkskifer for forbedret holdbarhed. Isolering af gavl med pladebatts og dekorationspuds fra Rockwool system. Facader/ sokkel - foranstaltninger Gadeunderfacaden antigrafittibehandles med en diffusionsåben vokshinde. 3.5 Facader/ sokkel i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 13

15 04 - Vinduer 4 STAMDATA VINDUER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 4.1 Vinduer generel beskrivelse Ejendommen er generelt monteret med nyere trævinduer (1989) af oprindelig gennemsnitlig til god kvalitet. Vinduer er forsynet med 2 lags termoruder. Vinduespartier i erhvervslokalerne i stue-/ kælderetagen er med ca år gamle delvist ukurante snedkerpartier, der ikke er udformet som de oprindelige med sammehængende elementer, hvor der formentlig har været saqmmenhængende erhverv i hhv. høj kælder og mezzanin. Kalfatringsfuger om alle vinduer er gummifuger som Secomastic Kvaliteten på nyere vinduer er generelt DVK-mærket og fabrikat er varieret. Vinduer - observationer Vinduer er med forvitrede glaslister og overfladebehandling samt flere steder manglende beslagdele. Vinduer - foranstaltninger Vinduer kræver dels jævnligt vedligehold af alle beslagdele og dels jævnligt vedligehold af overfladebehandlingen. Der skal desuden holdes øje med glaslister specielt i bunden, idet svigt i bundglaslisten giver adgang for vandindtrængen til rammetræet. Leverandørens vedligeholdelsesanvisning efter udskiftning skal følges for at opnå den forventede levetid. Vinduer er udsatte bygningsdele og eftergang og udbedring af småskader i funktion og overfladebehandling er af stor betydning for levetiden. Fejlfinding og gennemgang hver 2. år Udv. malebehandling ca. hvert 8 år J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 14

16 04 - Vinduer 4.2 Vinduer tilstand/ risikovurdering Vinduer er af varierende fra ringe til grundlæggende i god stand. Vinduer er med bundglaslister i træ af samme ikke fremragende trækvalitet som vinduer i øvrigt. Overfladebehandling er generelt forvitret og på udsatte dele som glaslister og bund af karme og lodposter stærkt forvitret tilsyneladende uden genbehandling siden montering i Gummifuger er udtørrede og fugeslip Vinduer - driftsrutiner Justering af hængsler og anverfere Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie. Vinduer - foranstaltninger Justering af hængsler og betjeningsgreb Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie Beslagdele virker slidte og også indvendigt kan ses tegn på opfugtning. 4.3 Vinduer dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Vinduer vedligeholdsarbejder Vinduer kan indvendigt repareres eller overmales med acrylplastemalje. Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat vinduer er monteret ifht. vejrlig, men normalt skal der påregnes 7-10 år Malebehandling af vinduer på gadesiden incl. udskiftning af kalfatringsfuger. Malebehandling af vinduer på gårdsiden incl. udskiftning af kalfatringsfuger J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 15

17 04 - Vinduer 4.4 Vinduer restlevetid Skønnet restlevetid: Nyere trævinduer 5-30 år Vinduer fornyelser Defekte vinduer udskiftes til nye tilsvarende i geometri i bedre trækvalitet med lydvinduer mod Nørrebrogade. Alle vinduer forsynes med nye bundglaslister i pulverlakeret aluminium. Udskiftning af kvistvinduer til gadeside Udskiftning af kvistvinduer til gårdside Defekte hængsler og beslagdele udskiftes. 4.5 Vinduer i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 16

18 05 - Døre 5 STAMDATA DØRE: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 5.1 Døre generel beskrivelse Ejendommen er generelt monteret med fyrretræsdøre af samme alder som vinduer (anslået 1989), eller på gadesiden til erhvervslokaler ca år gamle døre af varierende alder og kvalitet, der ikke er i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Døre - observationer Vinduerne fremtræder generelt i vedligeholdelsesmæssig stand svarende til deres alder, hvorfor dørene egentlig ikke trænger til vedligehold. Døre - generelt om vedligeholdelse Døre vedligeholdes som anført for vinduer. Fejlfinding og gennemgang hver 2. år Udv. malebehandling ca. hvert 8 år 5.2 Døre tilstand/ risikovurdering Døre til hovedtrapperum samt til erhvervslokaler er af varierende alder og kvalitet, men er ikke i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektoniske udtryk. Døre - driftsrutiner Justering af hængsler og anverfere Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie. Døre - foranstaltninger Justering af hængsler og betjeningsgreb Hængslerne smøres efter behov, mindst én gang om året med syrefri olie Beslagdele virker slidte og også indvendigt kan ses tegn på opfugtning. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 17

19 05 - Døre 5.3 Døre dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Døre vedligeholdsarbejder Døre kan indvendigt repareres eller overmales med acrylplastemalje. Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat døre e 5.4 Døre restlevetid Skønnet restlevetid: bagtrappedøre år Nye trædøre 30 år Døre fornyelser Udvendig malebehandling skal udføres af professionelle med genbehandlingsinterval afhængig af hvor udsat vinduer er monteret ifht. vejrlig. 5.5 Døre i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 18

20 06 - Trapper 6 STAMDATA TRAPPER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 6.1 Trapper generel beskrivelse Ejendommen har to hovedtrapper og to køkkentrapper samt en udvendig kældertrappe Fra stuerepos og videre op er hovedtrapperne belagt med linoleum. Trapper - observationer Hovedtrapper ses relativt intakte, hvorimod bagtrapper er med betydelig slitage. Trinforkanter og trædeflader er hulslidte og trinforkanter skal udskiftes/ indklinkes. Trapper - foranstaltninger Trapper vedligeholdes ved jævnlig overfladebehandling samt eftergang af løse trappedele og udbedring af skader på trædebelægninger. Bitrapperne er med lakerede trin. Trapperum har pudsede og malede vægge samt lofter og trappeløb. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 19

21 06 - Trapper 6.2 Trapper tilstand/ risikovurdering Trappernes reposer, trappeløb og rækværk er konstruktioner af træ. På hovedtrapper fremtræder vægge og lofter pæne og istandsatte indenfor de seneste år. Hovedtrappernes trinflader og reposernes linoleum er af god stand af alder som for overfladebehandlingerne. Trapper - observationer Alle overflader på bagtrapper trænger til renovering. Trapper - foranstaltninger Hovedtrappens overfladebehandlinger trænger kun i begrænset omfang til behandling. På bagtrapper fremtræder vægge og lofter med revner, pudsafskalninger, slidte og forvitrede overfladebehandlinger. Bagtrappernes trinflader og reposer har aldrig været belagt og er nedslidte og trinforkanter skal oprettes ved indklinkning. 6.3 Trapper dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 Trapper vedligeholdsarbejder Lokalisering af småskader efter flytninger mv /år/trp J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 20

22 06 - Trapper 6.4 Trapper restlevetid Skønnet restlevetid: Bagtrapperepos 5 år Trætrapper generelt 30 år Trædebelægninger på hovedtrapper 10 år Trapper fornyelser Bagtrappens overflader afrenses, murværk og pudsoverflader repareres og overfladebehandles. El-installationer og belysninger udskiftes til nye tidssvarende med belysningsniveau der opfylder nutidens krav til sikkerhed og konfort. Trappereposer og trin oprettes og pålægges linoleum. Trapper - foranstaltninger totalrenovering af alle overflader på trapper Udskiftning af eksisterende bagtrappedøre. Udskiftning af installation og belysninger på bagtrapper. Opretning og pålægning af linoleum Trapper i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 21

23 13 - Kloak 13 STAMDATA KLOAK: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 13.1 Kloak generel beskrivelse Der er bestilt med endnu ikke udført tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet. TV-inspektionsrappoart eftersendes straks den foreligger. Der forventes konstateret ledningsbrud, sten og affald i ledninger samt ukorrekt afproppede ledninger med risiko rottereder til følge Kloak - observationer Kloak - generelt om vedligeholdelse Faldstammerne er stort set vedligeholdelsesfri, idet de ved normal brug er selvrensende. Vedligeholdelse forventes derfor først at skulle foretages, når der viser sig sig situationer med driftstop. J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 22

24 13 - Kloak 13.2 Kloak tilstand/ risikovurdering Opsyn utætheder, unormalt vandforbrug, rotteplager, undermineret terræn og belægninger På gadesiden afvander tagvand til kinnekullerender over fortov, hvilket øger risikoen for indtrængende fugt i kælder ved opfugtning mellem fundament og belægninger nærmest bygning. Kloak - observationer Der er ikke tidligere udført tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet. Der er ifbm. udarbejdelsen af nærværende tilstandsrapport bestilt den manglende tv-inspektion af ejendommens kloakledningsnet, men rapporten er endnu ikke modtaget. Kloak - driftsrutiner Der foretages en inspektion af alle brønde og ledninger mindst én gang årligt. I forbindelse med inspektionen foretages den nødvendige oprensning af nedgangsbrønde og brønde med sandfang. I det omfang der konstateres aflejringer i brønde foretages der samtidigt med inspektionen en gennemspuling af ledningerne fra renselem i kælder og ud til tilslutningen på det øvrige ledningsnet. Der udarbejdes en spulerapport samt en rapport over hvad der konstateres i forbindelse med oprensningen af brøndene Kloak dokumenter Tilstandsrapport fra 2003 udarbejdet af ingfa. Eibye & Holmsgaard TV-inspektionsrapport, spulerapporter Kloak vedligeholdsarbejder Overflødige kloakledninger og forbindelser til ikke længere benyttede installationer, gårdtoiletter mv. fjernes. På gadesiden etableres brønde for tagvand med forbindelse til hovedledninger. Kloak - foranstaltninger løbende og efter behov Der udskiftes defekte ledninger i kælder, gade og gård J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 23

25 13 - Kloak 13.4 Kloak restlevetid Skønnet restlevetid: Kloak 30 år Kloak fornyelser Der etableres nye forbindelser til 1 m brønde for afløbsinstallationen fra hhv. køkkener og bad. Kloaksinstallationen skiftes til fodbøjning i bygning 13.5 Kloak i alt kr. excl. moms J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 24

26 19 - Private friarealer 19 STAMDATA PRIVATE FRIAREALER: DRIFTAKTIVITETER: BEMÆRKNINGER: BUDGET: 19.1 Private friarealer generel beskrivelse Bygningen er en hjørneejendom orienteret mod hovedretninger nordvest- nordøst med fritliggende gavle i disse retninger mod nordvest mod den nydannede plads mod Nørrebrogade og mod nordøst mod Bragesgade. Friarealet i gården er afskærmet med et faldefærdigt plankeværk. Private friarealer - observationer Private friarealer kræver almindelig overvågning og vedligehold Private friarealer - foranstaltninger Belægninger er generelt en blanding af betonfliser og granit på fortove og asfalt samt haveareal på gårdside. Belægning nær bygning med skade og utæthed. Faldefærdigt plankeværk mod nordvest 19.2 Private friarealer tilstand/ risikovurdering Belægningerne på offentlig vej omkring ejendommen er af ældre dato og mangler overfladeriste for bortledning af regnvand, der istedt sker via kinnekullerender. Der mangler flere steder fald på belægningerne væk fra ejendommens facader, og ses revner omkring udvendige trapper. Private friarealer - observationer Overvågning af belægninger og bede nærmest bygning for utæthed. Overvågning af belægninger for tegn på underminering Overvågning af samlinger mellem fliser mht. faldrisiko mv. Private friarealer - foranstaltninger J:\Sager\2789-Nørrebrogade\Projekt\Førregistrering hoveddokument.wpd, udskrift: Side - 25

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby

BYGNINGSGENNEMGANG. Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby BYGNINGSGENNEMGANG BUDGETPERIODE 2004-2008 Ejendom: Ejerforeningen Nybrohave Adresse: Buddingevej 72 A-I, 2800 Lyngby INITIAL: JØL BESIGTIGELSE: Februar 2004 YDERLIGERE BILAG: 27 Den : 5. marts 2004 Leif

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere