Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet I KBH 2025 Klimaplanen er der opstillet en række klare mål for reduktion af CO 2 i 2025 på de forskellige køretøjstyper: Alle Københavns Kommunes køretøjer kører på el, brint eller biobrændstoffer Den kollektive trafik er CO 2 -neutral % af alle lette køretøjer bruger nye drivmidler som el, brint, biogas eller bioethanol % af alle tunge køretøjer bruger nye drivmidler Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tanja Ballhorn Provstgaard De to første målsætninger har Københavns Kommune direkte indflydelse på, mens de to sidste målsætninger er afhængig at, at den enkelte københavner og virksomhed ønsker at anskaffe en elbil. Københavns Kommune har ikke direkte indflydelse på dette valg, men kan, udover egne indkøb af køretøjer på alternative brændstoffer, understøtte markedet fx via billigere parkering for el-biler og p- pladser reserveret til el-biler, og dermed gøre det lettere for private og virksomheder at foretage omstillingen til el. Dette notat beskriver både de initiativer som forvaltningen allerede har igangsat for at fremme e-mobiliteten og initiativer som søges igangsat. Herudover er der listet yderligere initiativer, som eventuelt kan igangsættes. Indledning Initiativerne er i det efterfølgende opdelt i tre kategorier: A) initiativer, som allerede er igangsat B) initiativer, som indstilles igangsat og C) initiativer, som eventuelt kan igangsættes, såfremt den nødvendige finansiering tilvejebringes. Initiativerne er identificeret via dialog med interne og eksterne parter som Dansk Elbils Alliance og Copenhagen Electric (Region Hovedstadens elbilsekretariat). A) Initiativer, som allerede er igangsat: 1. Alle forvaltninger i Københavns Kommune skal udskifte egne benzin/dieseldrevne personbiler under 3500 kg til enten eleller brintbiler eller elcykler og den kollektive trafik skal køre på alternative drivmidler. 2. Reservation af p-pladser til elbiler og tilladelse til opstilling og drift af el-ladestandere i København. 3. Indsats for at indarbejde infrastruktur til elbiler i byudviklingsaftaler og lokalplaner. 4. At der i Københavns Kommune og i Supercykelstisamarbejdet generelt ved design af ny infrastruktur tages højde for, at en større andel af cyklerne i fremtiden vil være elcykler. Postboks 348 EAN nummer

2 Dertil kommer to beslutninger truffet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. september 2014, som også kan få væsentlig betydning for e- mobilitet i København: 5. En justeret version af Vejloven forventes vedtaget af Folketinget i slutningen af Den nye vejlov forventes at åbne mulighed for at reducere (eller helt afskaffe) parkeringsafgift for elbiler. Så snart den nye vejlov er vedtaget, skal forvaltningen udarbejde en indstilling om udmøntning af denne mulighed i Københavns Kommune. 6. Forvaltningen skal udarbejde budgetnotat til budget 2016 vedr. eventuel introduktion af el-bybiler. B) Initiativer, som nu foreslås igangsat: 7. Det foreslås at brintbiler fremover kan sidestilles med elbiler og må derfor benytte p-pladser, som er reserveret til elbiler. 8. Det foreslås at fremtidige kommunale p-huse forberedes til installation af el-ladestandere, og der samt reserveres p-pladser til elbiler i alle fremtidige kommunale parkeringshuse på op til 5 % af pladserne. (De fuldautomatiske P-huse er her undtaget). 9. Det foreslås, at forvaltningen, som forsøg, bliver kunde hos en citylogistik-ordning med udvalgte typer af leverancer til forvaltningen. Ordningen skal samle mange små leveringer på en terminal og køre leverancerne samlet med elbiler/elvarevogne til slutdestinationen. Forvaltningen går samtidig i dialog med Koncernservice med henblik på at afsøge muligheden for at der som led i kommunens udbud af varer stilles krav til drivmidler i forbindelse med transporten af varerne. 10. Det forelås at forvaltningen afsøger mulighederne for at etablere samarbejde og partnerskaber med eksterne aktører, samt søger ekstern finansiering til at fremme e-mobilitet. C) Såfremt der afsættes yderligere midler til fremme af e-mobilitet vurderes følgende initiativer at have potentiale: 11. Igangsætning af transportnetværk med særligt fokus på virksomheder, der har større flåder af biler mhp. at inspirere virksomhederne til omlægning til e-mobilitet. 12. Analyse af muligheden for i endnu højere grad at benytte elcykler til medarbejdertransport i Københavns Kommune (allerede i dag bruger fx P-vagter, hjemmehjælpere mv. ofte el-cykler). Side 2 af 8

3 A). UDDYBNING AF IGANGVÆRENDE INITATIVER 1. Udskiftning af egne køretøjer Ifølge KBH 2025 Klimaplan skal alle kommunale personbiler køre på el eller brint inden 2025, og heraf skal 85 % være konverteret allerede med udgangen af 2015 og den kollektive trafik skal være CO 2 -neutral i Kommunen ejer i dag 126 elbiler og 15 brintbiler ud af totalt 295 biler. For at nå målsætningen skal der inden 2015 udskiftes 109 biler, hvoraf 46 er bestilt. Det er vigtigt, at forvaltningerne har et særligt fokus på omstillingen fra egne køretøjer fra benzin/diesel til elog brintbiler, så deres bidrag til målsætningen nås. Det er for nogle forvaltninger en større udfordring end andre, da det har været forskelligt i hvilken takt der er blevet udskiftet, samt om behovene kan dækkes af elbiler. Med bestillingen af de nye biler har Teknik- og Miljøforvaltningen nået målet om at 85% af bilerne kører på el- og brint. I starten af det nye år vil behovet for særskilte indsatser blive drøftet på forvaltningsniveau. Indsats: Københavns Kommune fastholder fokus på omstilling af kommunens flåde. For at styrke indsatsen på området indgår forvaltningen i et indkøbspartnerskab med Region Hovedstaden og bistår med vores erfaringer og ekspertise i forbindelse med udskiftningen til elbiler i 12 andre kommuner, Region Hovedstaden og Forsvaret. Indkøbspartnerskabet er etableret i samarbejde med Region Hovedstaden og Energistyrelsen. Gennem indkøbspartnerskabet spares ressourcer både for Københavns Kommune og de øvrige partnere, men også for leverandørerne i forhold til udbudsprocessen. Det forventes, at der opnås væsentlige mængderabatter ved et fælles udbud. På baggrund af årets resultater forventer Energistyrelsen, at indkøbspartnerskabet kan søges forlænget efter udgangen af Udover udredningsarbejdet vil Københavns Kommune teste flere forskellige typer elbusser de kommende år. Økonomi: Energistyrelsen betaler for forvaltningens deltagelse i regionsamarbejdet frem til udgangen af Det forventes, at Energistyrelsen forlænger kontrakten. Udredningsarbejdet til omstilling af den kollektive trafik sker via eksisterende midler. 2. Reservation af p-pladser til elbiler og tilladelse til opstilling og drift af el-ladestandere i København Det er kommunens politik, at der gives tilladelse til opstilling og drift af ladestandere, og at der reserveres en p-plads til elbiler i takt med, at der opstår behov herfor. Henvendelserne kommer både fra borgere, men også fra private operatører, delebilsklubber etc. Proceduren for oprettelse (og nedlæggelse) af p-pladser reserveret til el-biler foregår ved, at private operatører ansøger Center for Parkering Side 3 af 8

4 om tilladelse til opstilling og drift af ladestandere til elbiler på en given lokation. Såfremt ansøgningen godkendes udsteder forvaltningen tilladelsen og reserverer samtidig det pågældende sted én til to p-pladser til elbiler. Om ansøgningen godkendes afhænger af en vurdering af trafikale og fysiske forhold på den søgte lokation. Samme vurderingskriterier vil ligge til grund for en eventuel fjernelse af reservationer. En fjernelse af reservationer skal ske med ladeoperatørens samtykke, da der er indgået 10 årige kontakter med ladeoperatørerme. En fjernelse af reservationer må betragtes som midlertidig, med mindre andet er aftalt. Der er pr. 22. september ladestandere på offentlig vej. Hver ladestander kan oplade to biler samtidigt - dog er der flere steder i byen, hvor der er kun er en p-plads reserveret til elbil ved en ladestander, fordi efterspørgslen på parkeringspladser til elbiler fortsat er begrænset. Det samlede antal reserverede p-pladser til elbiler udgør på nuværende tidspunkt 201. En reduceret takst på parkeringsbetalingen som muliggøres af den kommende nye vejlov kombineret med at el-biler bliver stadig mere konkurrencedygtige på pris og rækkevidde forventes desuden at føre til en øget efterspørgsel på pladserne i de kommende år, se indsats 5. Indsats: Københavns Kommune vil de kommende år fortsat imødekomme forespørgsler om at reservere p-pladser til elbiler tilpasset udviklingen på elbil-området samt give tilladelse til opsætning af ladestandere på offentligt vejareal. Denne procedure er fastlagt i administrationsgrundlaget for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser. Når rammen på de 500 p- pladser, som kan reserveres til elbiler, er udfyldt, vil forvaltningen fremlægge en indstilling om reservation af yderligere p-pladser tilpasset udviklingen på elbil-området. Forvaltningen vil indgå i dialog med ladeoperatørerne om i en overgangsfase eventuelt at kunne benytte udvalgte reserverede elbils p-pladser til eksempelvis handicap p-pladser. 3. Indsats for at indarbejde infrastruktur til elbiler i byudviklingsaftaler og lokalplaner Et af redskaberne til at få flere ladestandere i byen er i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Der er i parkeringsnormen i Kommuneplan 2011 fastlagt følgende: Der kan i lokalplaner stilles krav om, at en andel af parkeringspladserne forberedes for eller forsynes med el til opladning af elbiler. Indsats: Københavns Kommune skal fortsat arbejde aktivt for at indarbejde en infrastruktur til elbiler i kommende byudviklingsaftaler for at understøtte udviklingen fra konventionelle drivmidler til el. Side 4 af 8

5 4. Forberedelse til elcykler i ny infrastruktur Elcyklen gør det nemmere at cykle længere. Det regionale samarbejde om Supercykelstier, der involverer 22 kommuner og Region Hovedstaden, har fokus på at forbedre infrastrukturen med henblik på at gøre pendling på cykel over længere afstande mere attraktivt. Der er således et match mellem elcykler og Supercykelstier. I 2014 er arbejdet med at anlægge de næste ni Supercykelstier startet, og her er fokus på et design, som kan rumme et stigende antal elcykler fx plads til overhaling og kurveradier. Indsats: At der i Københavns Kommune og i Supercykelstisamarbejdet generelt ved design af ny infrastruktur tages højde for, at en større andel af cyklerne i fremtiden vil være elcykler. Dertil kommer to beslutninger truffet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. september 2014, som også kan få væsentlig betydning for e- mobilitet i København: 5. Fritagelse for parkeringsafgift for elbiler Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremme elbiler, og en metode er at tilbyde favorable parkeringsforhold. Kommunen fritog derfor elbiler fra betalingsparkering som forsøg frem til ultimo 2011, men måtte konstatere, at der ikke var den fornødne lovhjemmel hertil jf. Vejlovens 107. I trafikaftalen af d. 25. juni 2014 er der forslag om ændring af Vejloven. Denne ændring af Vejloven åbner op for, at der kan udstedes regler for, at kommunerne kan differentiere parkeringsbetaling ud fra miljøhensyn. Loven kom til 1. behandling i Folketinget den 23. oktober Lovforslaget forventes endeligt vedtaget inden årets udgang. Indsats: Hvis lovforslaget bliver vedtaget og reglerne udstedt, vil forvaltningen jf medlemsforslag om gratis parkering for elbiler vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget d. 22. september 2014 fremlægge en indstilling til politisk behandling med forslag til, hvordan den ændrede vejlov konkret kan udmøntes ift. At friholde elbiler for parkeringsafgift. Økonomi: Udgiften i form af mindre indtægter i parkeringsafgifter fremlægges til politisk godkendelse i forbindelse med ovennævnte indstilling. 6. Bybiler Side 5 af 8

6 Udbredelsen af elbiler kan understøttes gennem nedsat licens til bybiler, der kører på el. Forvaltningen er i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om bybiler d. 22. september 2014 pålagt at udarbejde et budgetnotat til budget 2016 om de økonomiske omkostninger ved evt. nedsat licens til el-bybiler. Økonomi: Udgiften i form af mindre indtægter i parkeringsafgifter vil indgå i det bestilte budgetnotat. B) UDDYBNING AF INITIATIVER SOM INDSTILLES IGANGSAT 7. Brintbiler foreslås sidestillet med elbiler og må derfor benytte p-pladser, som er reserveret til elbiler. Elbilen er på trods af en fritagelse for registreringsafgift en del dyrere at anskaffe end en benzin/dieseldreven personbil, men viser sig til gengæld ofte at være billigere i drift. Der er også andre helt eller delvist elektriske køretøjer på markedet, som miljømæssigt kan gøre sig gældende. Brintbilen er i princippet en elbil. Rent teknisk drives bilen af et batteri der opsamler bremseenergi og en brændselscelle, der omdanner brint til el. Københavns Kommune sidestiller juridisk i dag ikke brintbiler med elbiler i parkeringsøjemed, hvilket er uhensigtsmæssigt. Indsats: I det nye administrationsgrundlag for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser til elbiler foreslås det, at brintbiler fremadrettet kategoriseres som elbiler i parkerings øjemed. Dette betyder også, at brintbilerne, hvor der er behov herfor, må benytte p-pladserne, der er reserveret til elbiler. 8. Forberedelse af installation af el-ladestandere Et af redskaberne til at få indtænkt flere ladestandere i byen er i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Der er i parkeringsnormen i Kommuneplan 2011 fastlagt følgende: Der kan i lokalplaner stilles krav om, at en andel af parkeringspladserne forberedes for eller forsynes med el til opladning af elbiler Indsats: Det foreslås at Københavns Kommune kan forberede installation af el-ladestandere samt reservere p-pladser til elbiler i alle nuværende og fremtidige kommunale p-huse på op til 5 % af pladserne, såfremt der udtrykkes behov herfor. De fuldautomatiske P- huse er her undtaget. Bestemmelsen om at der i lokalplaner kan stilles krav om, at en andel af parkeringspladserne forberedes for eller forsynes med el til opladning af elbiler foreslås indarbejdet i KP15. Side 6 af 8

7 9. Kunde hos citylogistik-ordning og mulighed for at stille krav til drivmidler i forbindelse med udbud Københavns Kommune har været med til at konceptudvikle Citylogistik-KBH, som i dag med støtte fra Trafikstyrelsen har startet leverancerne op i Indre By til 11 leveringsadresser. Princippet bag Citylogistik-KBH er, at de enkelte varer fra forskellige leverandører opsamles på en terminal og køres samlet til bestemmelsesadressen i Indre By. Ved at samle flere leverancer til samme bestemmelsessted og omlaste til el-køretøjer bliver både distributionen og modtagelsen af varerne mere effektiv, og antallet af tunge dieseldrevne køretøjer reduceres. Københavns Kommunes samlede driftsbudget var i 2013 på 11,4 mia. kr., hvoraf de 3 mia. kr. var midler afsat til anlæg. De 8,4 mia. kr. er indkøb af varer og tjenesteydelser. Når man indkøber en vare og indkøber tjenesteydelser, køber man også transporten af denne. I forbindelse med udbud af indkøb og tjenesteydelser vil en højere vægtning af miljøkravet i forhold til økonomi som tildelingskriterier fremme brugen af el-køretøjer. Her kunne kørselsopgaver udbydes som funktionsudbud, og hvis der blev udarbejdet en juridisk ramme for de parametre, der vægtes højt, såsom CO 2, luft- og støjforurening, ville mængden af miljørigtige kørsel fremmes markant. Indsats: Det forelås at forvaltningen, som forsøg, bliver kunde hos citylogistik-ordning. Forvaltningen går samtidigt i dialog med Koncernservice med henblik på at afsøge muligheden for og omkostningerne af som led i kommunens indkøb af varer - at stille krav til drivmidler i forbindelse med transporten af varerne. med vurdere indkøb, samt hvorledes transporten af disse foregår. Dette kan være afhængigt af volumen, leveringsmønster og økonomien heri. 10. Forvaltningen vil afsøge mulighederne for at etablere samarbejde med eksterne aktører samt søge ekstern finansiering til at fremme e-mobilitet. Forvaltningen har deltaget i 3 EU-projekter og har derigennem iværksat tiltag, der skal fremme andelen af elbiler. Disse projekter er helt eller delvist afsluttet. Forvaltningen deltager desuden i C40- netværk om elbiler. Indsats: Det forelås at forvaltningen i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis Copenhagen Electric kan afsøge muligheden for at indgå i nye projekter/partnerskaber om e-mobilitet med ekstern finansiering, enten i nationalt regi eller i EU-regi. Side 7 af 8

8 C) UDDYBNING AF INITIATIVER, SOM KAN IGANGSÆTTES MED EKSTERN FINANSIERING 11. Igangsætning af transportnetværk med særligt fokus på virksomheder, der har større flåder af biler mhp. at inspirere virksomhederne til omlægning til e-mobilitet Københavns Kommunes har mange erfaringer med selve omstillingsprocessen i forhold til indkøb og drift af elektriske køretøjer og cykler. Denne erfaring kan udbredes aktivt i dialogen med andre offentlige instanser, virksomheder og borgere. Der har allerede været høstet mange rigtig gode erfaringer med elbiler, hvor elbiler både indgik i erhvervs- og offentlige flåder. Og det er vigtigt, at barriererne omkring elbiler nedbrydes fx via dialog og kampagner. Indsats: Med udgangspunkt i de positive erfaringer, der er gjort med nedsættelse af transportnetværk i både Ørestad og Ballerup under Formel M, kan der nedsættes flere transportnetværk i andre bydele/erhvervsområder med det særlige fokus at overflytte både privat- og erhvervskørsel fra konventionelle biler til elbiler, men også i højere grad til elcykler. Økonomisk overslag: Igangsættelse af nye transportnetværk koster ca , svarende til et halvt årsværk. Denne post anbefales overvejet i regi af forhandlingerne om budget Analyse af muligheden for at benytte el-cykler til medarbejdertransport i Københavns Kommune Brug af el-cykler i arbejdstiden gør det muligt at udføre en række funktioner mere effektivt end via almindelige cykler eller biler (hjemmehjælpere, postbude etc). At understøtte udbredelsen af elcykler på forskellig vis er derfor en naturlig del af Københavns retningslinjer, som kan understøtte og fremme e-mobilitet. Indsats: Som led i København som foregangskommune kan der gennemføres en screening på tværs af forvaltningerne af mulighederne for i endnu højere grad at udnytte el-cykler til personaletransport i arbejdstiden. Der fokuseres på personalegrupper med størst transportbehov. Der kan trækkes på erfaringerne fra Teknik-og Miljøforvaltningen, med fx P-vagter, og fra andre kommuner. Økonomisk overslag: Ca kr. Denne post anbefales overvejet i regi af forhandlingerne om budget Side 8 af 8

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september 2014 (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser til elbiler

Administrationsgrundlag for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser til elbiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26-05-2014 Administrationsgrundlag for tilladelse til opstilling og drift af ladestandere og reservation af p-pladser til elbiler

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa.

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Vi arbejder for Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Mission Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen via videndeling og kommunikation,

Læs mere

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø

Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold Mobilitetsfond

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen

Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik og Byliv NOTAT Bilag 1: Principper for uddeling af midler fra arrangementspuljen Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget København CO2-neutral 2025 status og udfordringer KBH2025 Klimaplanen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Det foreslås at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at indstille oprettelsen af p-pladser til elbiler.

Det foreslås at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at indstille oprettelsen af p-pladser til elbiler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til: Teknik- og Miljøudvalget Notat om parkeringspladser til elbiler Liberal Alliance stillede på TMU-møde 25-02-2013 følgende

Læs mere

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle køretøjer

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København

Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København 15. maj 2012 Angående forretningsmodel for projektet Citylogistik

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Økonomiudvalget d. 19/20. august 2014, behandles særskilt på budgetseminar.

Økonomiudvalget d. 19/20. august 2014, behandles særskilt på budgetseminar. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT 11-08-2014 Nyt by- og pendlersystem (2014-0037288) - rettelsesblad Økonomiudvalget d. 19/20. august 2014, behandles særskilt på

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance Nordisk sekretariat for e-mobilitet v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance - Skandinavisk samarbejde mellem: - Dansk Elbil Alliance (Danmark) - Norsk Elbilforening (Norge) - Power Circle (Sverige) Formål

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe 1 Indledning Dette er en ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe. Der er tale om

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING

INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING INTRODUKTION TIL HYBRIDISERING HVILKE SYSTEMER EGNER SIG TIL HVAD? Lars Overgaard Faglig Koordinator for Landtransport Transportens Innovationsnetværk Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere