LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, souschef Niels-Kristian Holm Ibsen og bygningsinspektør Sidsel Poulsen

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Hjortekærbakken 12 - pavilloner - midlertidig placering 3 02 Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S 5 03 Badevand Blå Flag Principper for fritagelse for betaling af erhvervsgebyr Grønt Regnskab Planlægning af åbent møde for Udviklings- og Strategiudvalget Omklassificering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" Forøgelse af brohøjde på Vintappervej ved Lyngby Omfartsvej Busfremkommelighed i Kongens Lyngby Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Hjortekærbakken 12 - pavilloner - midlertidig placering 1. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles dispensation til opstilling af midlertidige kontorpavilloner som ansøgt i en periode på op til 5 år. Sagsfremstilling Plangrundlag og naturbeskyttelse Ejendommen er omfattet af Kommuneplanens enkeltområde (Renseanlæg Lundtofte). Anvendelsen er fastsat til Tekniske Anlæg, Rensningsanlæg. Der fastsættes bl.a. max. bebyggelsesprocent 40. Placering og udformning af nye bygninger samt udvidelse af eksisterende skal ske under hensyntagen til eksisterende værdier i området; det være sig kulturhistoriske, bygningsarkitektoniske eller landskabelige værdier. Ejendommen er omfattet af lokalplanerne "95 Mølleåkloakværket, Renseanlæg Lundtofte i de grønne hovedtræk", "142 Lokalplan for udbygning af Renseanlæg Lundtofte i landskabsområdet" og "221 for Renseanlæg Lundtofte". Ejendommen er omfattet af fredning iht. naturbeskyttelsesloven. Endvidere er ejendommen omfattet af beskyttelseslinjer iht. Naturbeskyttelseslovens 16 og 17 - å- og skovbeskyttelse. Ansøgning Der er søgt om tilladelse til at opsætte midlertidig kontorpavillon i en periode på op til 5 år. Pavillonen er i dag opstillet på Lyngbygårdsvej 2. Pavillonen er i en etage med fladt tag, ca. 400 m 2. Pavillonen ønskes opsat på område nær areal der i dag benyttes til oplag. Pavillonen ønskes opsat for at samle forsyningsselskabets administration og herved sikre synergi. I perioden ønskes endvidere afklaret, hvorledes behovet for administrationslokaler kan løses på længere sigt. Evt. permanent udbygning ved Renseanlæg Lundtofte, dette kræver i så fald formodentlig ny lokalplan. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplaner, i det bygningen placeres udenfor områder til bebyggelse. På baggrund heraf, er ansøgning udsendt i høring hos DTU der ejer en ejendom indenfor lokalplanområdet samt grundejerforeningen i villaområdet syd for den omhandlede ejendom. Der er ikke foretaget høring af enkeltejere i villaområdet, da bygningen tænkes placeret mere end 100 m fra boligområdet. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende fredning. Ansøgningen er videresendt til Miljøcenter Roskilde og Fredningsnævnet, idet nævnet er myndighed på området.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Det ansøgte kræver dispensation fra å- og skovbeskyttelseslinier. På baggrund heraf, er ansøgning udsendt i høring hos skovejere og hos Danmarks Naturfredningsforening. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles dispensation fra gældende lokalplaner samt å- og skovbeskyttelseslinier, i det der er tale om en midlertidig foranstaltning med en placering nær areal der i dag benyttes til oplag. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at dispensation fra fredning kan anbefales, i det der er tale om en midlertidig foranstaltning med en placering nær areal der i dag benyttes til oplag. Vedr. dispensation fra lokalplaner skal nævnes, at der ikke kan meddeles dispensation fra en lokalplans principper. Det vil normalt sige, at der ikke kan meddeles dispensation fra en lokalplans formål og anvendelsesbestemmelser. Herudover kan en lokalplans tekniske bestemmelser, som f.eks. udlæg af byggefelter, også i visse tilfælde indgå som en del af planens principper. I den omhandlede sag, er der imidlertid tale om en midlertidig dispensation til opstilling af kontorpavillon til et begrænset antal ansatte på et område nær areal der i dag benyttes til oplag. Forvaltningen finder derfor, at der vil kunne meddeles dispensation iht. planlovens bestemmelser. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven er myndighedsbehandling. Beslutningskompetence Fredningsnævnet for København har kompetencen til at træffe afgørelse vedr. dispensation fra fredning. Teknik- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om kommunens udtalelse til Fredningsnævnet vedr. dispensation fra fredning. Teknik- og Miljøudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse om dispensation iht. Naturbeskyttelseslovens 16 og 17 (å- og skovbeskyttelse). Byplanudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse vedr. dispensation fra gældende lokalplaner. Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Godkendt.

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Godkendelse af budget 2011 for Sjælsø vand A/S 2. Indstilling Teknisk Forvaltning anbefaler, at budgettet for Sjælsø Vand A/S godkendes. Sagsfremstilling I henhold til Vandforsyningslovens 53 skal drifts- og anlægsbidraget for almene vandforsyninger godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunen har modtaget budget 2011 fra Sjælsø Vand A/S. Budgettet samt de deraf følgende takster for vand fra Sjælsø Vand A/S fremlægges hermed til godkendelse. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er orienteret herom og desuden repræsenteret ved møderne i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. Baggrund for godkendelse af budget På baggrund af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skal vandselskaberne, herunder Sjælsø Vand A/S, overholde et fastsat prisloft. Forsyningssekretariatet nedsat under Konkurrencestyrelsen fastsætter dette prisloft på baggrund af historiske vandpriser der efterfølgende korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen samt et effektiviseringskrav. Budgettet for Sjælsø Vand A/S er udarbejdet efter principperne fastlagt i overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december Den fastlagte aconto takst for 2011 Sjælsø Vand A/S har udarbejdet et konservativt budget og har valgt ikke at udnytte prisloftets rammer fuldt ud. Med den fastsatte aconto takst er de planlagte investeringer fortsat mulige uden yderligere låneoptag. På baggrund af det udarbejdede budget er aconto taksten for Sjælsø Vand A/S for 2011 fastlagt til 3,21 kr./m3. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne budget 2011 for Sjælsø Vand A/S med det budget, der blev fremlagt for Det skyldes, at der som følge af dannelsen af selskabet Sjælsø Vand A/S er blevet anvendt andre principper for opstillingen af budgettet, for at leve op til Årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Anbefalet.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Badevand Blå Flag Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at: 1. Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen om badevand og Blå Flag 2010 til efterretning 2. kommunen søger Friluftsrådet om Blå Flag til Frederiksdal Fribad og i lighed med tidligere år støtter Taarbæk Havn med ansøgning om Blå Flag. De samlede udgifter er kr. 3. kommunen finansierer op til kr. til miljøaktiviteter til Frederiksdal Fribad og til Taarbæk Havn. Sagsfremstilling Badevand 2010 Der bliver taget prøver af badevandet 2 steder i Lyngby-Taarbæk Kommune: Taarbæk Søbadeanstalt og Frederiksdal Fribad: - ved Frederiksdal Fribad var kravet til den hygiejniske badevandskvalitet overholdt, jævnfør den gældende badevandsbekendtgørelse - ved Taarbæk Søbadeanstalt har der flere gange i 2010 været målt bakterier i vandet, der overskrider kravene til "tilfredsstillende kvalitet". Resulaterne er indberettet til By- og Landskabsstyrelsen. Kommunen har frarådet badning ved Taarbæk Søbadeanstalt 2 gange i løbet af sæsonen på grund af for mange bakterier. Der har ikke i 2010 været opblomstring af blågrønalger i hverken Øresund eller Frederiksdal. Badevandsprofiler 2011 Kommunerne skal ifølge EU s badevandsdirektiv og den gældende badevandsbekendtgørelse udarbejde badevandsprofiler for alle badevande. Profilerne skal være udarbejdet senest den 24. marts Hovedformålet med at udarbejde badevandsprofiler er at skabe bedre forståelse af de fækale forureninger af badevandene, men profilen skal også indeholde oplysninger omkring alger og andet, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Badevandsprofilerne støtter kommunens forvaltning af badevandsområdet ved at samle viden om mulige kilder til forringet badevandskvalitet. Badevandsprofilen giver grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet og hvilke foranstaltninger, kommunen igangsætter til nedbringelse af forurening, samt for eventuelle beslutninger om badeforbud. Ved at implementere oplysningerne fra badevandsprofilerne i arbejdet med spildevandsplanen kan kommunen optimere spildevandsplanlægningen, således at der tages højde for etablering af forureningsnedsættende foranstaltninger,

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 hvor der er behov for det. Udkast til badevandsprofiler vil blive forelagt udvalget primo Blå Flag Det Blå Flag kan tildeles de strande og lystbådehavne, som gør en særlig indsats for rene omgivelser, gode faciliteter, sikkerhed, et højt informationsniveau og for strandenes vedkommende en særlig indsats for rent badevand. Taarbæk Havn har siden 1992 fået tildelt Blå Flag for havne. Frederiksdal Fribad har de sidste seks sæsoner været tildelt Blå Flag for strande. Blå Flag 2010 Der har i sæsonen 2010 ikke været problemer med algeopblomstring eller forhøjede bakterietal ved Frederiksdal Fribad. Der har heller ikke været problemer i Taarbæk Havn. Blå Flag har ikke været nedtaget hverken ved Frederiksdal Fribad eller i Taarbæk Havn. Et af kravene for tildeling af Blå Flag ved strande er afholdelse af mindst 5 arrangementer årligt og for havnes vedkommende, er det mindst 3 arrangementer. Lyngby-Taarbæk Kommune har afholdt alle 5 arrangementer i 2010 og Taarbæk Havn har afholdt 4 arrangementer. Lyngby-Taarbæk Kommune har i alle årene betalt deltagerafgiften på kr. til Blå Flag i Taarbæk Havn og de sidste 6 år også udgifter i forbindelse med krav om afholdelse af miljøarrangementer samt til miljøforbedringer i havnen, der beløber sig til omkring kr. Herudover har Kommunen ydet bistand til Taarbæk Havn i forbindelse med ansøgning om Blå Flag og trykning af diverse oplysningsmaterialer. Til Blå Flag Frederiksdal Fribad er deltagerafgiften ligeledes kr. Herudover har der været udgifter til afholdelse af miljøarrangementer, som ligeledes beløber sig til ca kr. Økonomiske konsekvenser Miljø & Vej betaler kr. til Blå Flag og kr. til miljøaktiviteter til Frederiksdal Fribad og til Taarbæk Havn. Beslutningskompetence Teknik og Miljøudvalget.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Godkendt punkterne 1-3.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 Principper for fritagelse for betaling af erhvervsgebyr 4. Indstilling Teknisk Forvaltning anbefaler, at principperne for fritagelse for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr godkendes. Sagsfremstilling 1. januar 2010 trådte bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald i kraft. Det medførte bla. nye regler for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. I henhold til gældende affaldsbekendtgørelse er reglerne for fritagelse for hele erhvervsaffaldsgebyret eller en del af det fastlagt i 60 (vedlagt i bilag). For gebyrer opkrævet for 2010 er reglerne som følgende: 60 stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos en nærmere defineret type af virksomheder. stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning under kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fritage virksomheder, der kan dokumentere, at virksomheden selv forestår håndteringen af alt sit affald til nyttiggørelse, fra at betale gebyr for benyttelse af genbrugspladsen. stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Miljøministeriet udsendt en 8. december 2010 en høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser. Det er hensigten, at de nye bestemmelser skal træde i kraft De nye regler har ingen indflydelse på opkrævning af gebyrer for Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at jo flere virksomheder, der får fritagelse for hele gebyret eller for en del af gebyret, medfører at gebyret bliver større for de resterende virksomheder. Oversigt over taksterne for affald i 2010 er vedlagt i bilag. På flere møder i Vestforbrændingsregi har interessentkommunerne drøftet principperne for at kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse af gebyret. Natur og Miljø har i samarbejde med Lyngby-Taabæk Forsyning A/S udarbejde et notat om fritagelsesprincipper. Principperne er på linie med de principper/holdninger der

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 er hos de andre interessentkommuner i Vestforbrænding. Principperne tilpasses løbende til gældende lovgivning og erfaring på området. Principperne bygger på overholdelse af de gældende regler således at: Der foretages en helhedsvurdering af ansøgningen så der kan ydes en rimelig service og vejledning. Proportionalitets princippet anvendes dels i udførelse af sagsbehandlingen og dels i afgørelsen. Erhvervsaffald skal håndteres i henhold til erhvervsaffaldsregulativet. Virksomhederne er pligtig til selv at indhente og fremsende dokumentation. Derefter undersøges hos SKAT og CVR om oplysningerne er korrekte. Virksomhederne er ansvarlige for at oplysningerne hos SKAT og i CVR er korrekte. Kun åbenlyse fejl kan medføre fritagelse for betaling af gebyret Så vidt det er muligt indarbejdes evt. nye regler, der er gældende pr Vedr. stk. 3 om lønsumsregistrerede virksomheder skal der ved revisorpåtegnet regnskab/selvangivelse dokumentere, at omsætningen i 2008 var under kr. Vedr. stk. 4 om: Virksomheder med 0-1 ansatte, med samme adresse som husholdningen og som ikke driver et håndværkslignende virksomhed, vurderes at kunne fritages for at betale gebyr for benyttelse af genbrugspladsen. Vedr. stk. 5: Virksomheder med 0-1 ansatte, som ikke er af håndværkslignende karakter, har samme adresse som andre tilsvarende virksomheder, og at den samlede affaldsmængde fra virksomhederne ikke overstiger i art og omfang det der kan afleveres indenfor en virksomheds erhvervsaffaldsgebyr, vurderes det at kunne fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyret. Ovennævnte principper vil danne grundlag og udgangspunkt for sagsbehandling, men der foretages altid en konkret individuel sagsbehandling af den enkelte sag. Endelig er der mange sager der falder udenfor de skitserede principper, og disse sager vil ligeledes behandles konkret. Økonomiske konsekvenser Ingen, da affaldsområdet skal hvile i sig selv. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen.

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Anbefalet.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.13 Grønt Regnskab Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til opbygning af Grønt Regnskab Sagsfremstilling Formålet med Grønt Regnskab 2010 er at give borgerne et billede af, hvordan miljøtilstanden i kommunen er. Regnskabet vil som tidligere år blive bygget op omkring en række faktuelle oplysninger om bl.a. CO2-udledning, elforbrug, vandforbrug, natur, trafik, spildevand, affald og forbruget i den kommunale virksomhed. Det er tanken, at den grønne tråd gennem Den Grønne Regnskab igen i år skal være CO2-problematikken, hvor dette er relevant. Det foreslås, at Grønt Regnskab 2010 indledes med en artikle om klimakampagnen 2010, herunder termograferingsprojektet, som forventes at være "i luften" primo Med henblik på formidling af budskaberne i Det Grønne Regnskab lægges dette ud på kommunens og Forsyningsselskabets hjemmeside, på Stadsbiblioteket og i Teknisk Service. Det foreslås endvidere, at der udarbejdes et nyhedsbrev med essensen af det Grønt Regnskab og en henvisning til, hvor det kan downloades, som sendes til alle skoler, grundejerforeninger og boligselskaber m.fl. i kommunen. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer til Agenda 21. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget.

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Godkendt.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 Planlægning af åbent møde for Udviklings- og Strategiudvalget 6. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget drøfter og fastlægger formål og setup for afholdelse af et åbent Udviklings- og Strategiudvalgsmøde, herunder tager stilling til hvorvidt borgerne skal inviteres med til mødet og i så fald hvilken rolle/grad af inddragelse borgerne skal have. Sagsfremstilling På Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 15. november 2010 blev det foreslået, at der holdes et åbent møde i Udviklings- og Strategiudvalget efter idèseminaret om vidensbystrategien den 17. januar På mødet skal klima være på dagsordenen. Da det ifølge styrelsesloven ikke er tilladt at holde offentlige fagudvalgsmøder, hvor der tages beslutninger, har Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat, som er udsendt med sagen, som kan danne udgangspunkt for udvalgets drøftelse af formål med og indhold i et åbent møde med klima på dagsordenen. Teknisk Forvaltning foreslår, at mødet holdes som et miniseminar, hvor en række eksperter på klimaområdet kort fortæller om deres fagområde, set i et lokalt perspektiv, hvorefter Udviklings- og Strategiudvalgets medlemmer og eventuelle eksterne tilhørere får lejlighed til at stille spørgsmål til eksperterne. Der vil også blive lagt optil, at eksperterne diskuterer med hinanden om, hvordan en kommune som Lyngby-Taarbæk bør prioritere deres klimaindsats, for at få mest klima/miljø for pengene. Mødet kan evt. filmes og streames direkte på kommunens hjemmeside. Økonomiske konsekvenser Afhængigt af hvilket setup udvalget beslutter for mødet, skønnes udgifterne til afholdelse af et åbent møde at ligge på mellem kr. til dækning af teknisk udstyr, hvis mødet skal filmes og streames på nettet, samt evt. honorar til oplægsholdere. Udgifterne finansieres inden for Udviklings- og Strategiudvalgets budgetområde. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Udviklings- og Strategiudvalget den 18. januar 2011: Udsat. Under punktet deltog cand.tech.soc Tina Reinicke. Trine Nebel Schou (B) var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Taget af dagsordenen, da sagen er udsat i Udviklings- og Strategiudvalget den 18. januar 2011.

17 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.17 Omklassificering af veje i Lyngby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" 7. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. kommunalbestyrelsens foreløbig beslutning af 6. april 2010 om at nedklassificere ca. 22,5 km veje i Hjortekær, Lundtofte, Sorgenfri, Virum, Ulrikkenborg og Lyngby fastholdes samt at annoncere dette i lokalaviserne, således at nedklassificeringen kan få virkning fra juni 2014/februar forvaltningen bemyndiges til at indhente tilbud fra rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapporter og til hjælp til gennemførelse af processen 3. udgiften til istandsættelse af veje, til udarbejdelse af tilstandsrapporter og til rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af processen medtages i kommende budgetforhandlinger og indarbejdes i budget udsætte de ekstraordinære reparationsarbejder på de offentlige veje, der blev besluttet nedklassificeret 5. det resterende beløb af de 4 mio. kr. til ekstraordinære reparationsarbejder udskydes til brug for vedligeholdelse af veje 6. kommunalbestyrelsens endelige beslutning af 27. september 2010 om at nedklassificere offentlige veje i Taarbæk til private fællesveje fastholdes. Sagsfremstilling Folketinget har den 16. december 2010 vedtaget lovforslag L48 Forslag til lov om private fællesveje med ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 med ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning af 5. november 2010 om at nedklassificere ca. 23 km offentlige veje til private fællesveje, er omfattet af bestemmelserne i loven. Folketinget har dermed ikke underkendt kommunens beslutning, idet de nedklassificerede veje var private fællesveje frem til ikrafttræden af loven for så vidt angår lovens 105, nr. 1 og 4, hvor disse veje igen blev optaget som offentlige veje. Lovens 105, nr. 1 og 4 trådte i kraft den 23. december 2010 dagen efter bekendtgørelsen af vedtaget lovforslag L48 i Lovtidende den 22. december Park & Vej har i en mail af 17. december 2010 til kommunens rådgiver stillet en række spørgsmål i forbindelse med det vedtagne lovforslag herunder muligheden for at fastholde nedklassificeringen. Kommunens rådgiver har svaret: Spørgsmålet er, om den vedtagne lov er udtryk

18 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.18 for lovgivning med tilbagevirkende kraft, og om den af den grund kan tilsidesættes. Oprindeligt var der tale om, at loven skulle omfatte beslutninger, der blev truffet efter lovforslagets fremsættelse. Efter ændringsforslaget er dette ændret, så det også omfatter Lyngby-Taarbæk Kommunes beslutning, der blev truffet inden fremsættelsen. Der er ikke tvivl om, at Folketinget har vedtaget loven, og at loven herefter er gældende lov. Justitsministeriet har desuden ikke haft bemærkninger til ændringsforslaget og dets konsekvenser. Umiddelbart vil den eneste mulighed for at fastholde nedklassificeringerne være at indbringe spørgsmålet om lovens lovlighed for domstolene, idet det gøres gældende, at der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. En sådan sag må imidlertid forventes at være vanskelig, når Folketinget har vedtaget loven og Justitsministeriet ikke har haft bemærkninger til ændringsforslaget. Hertil kommer de mulige politiske skadevirkninger af at føre en sådan sag. I det vedtagne lovforslag L48 Forslag til lov om private fællesveje er der en række krav, der skal være opfyldt for at kunne nedklassificere offentlige veje til private fællesveje. I henhold til vedtaget lovforslag L48 105, nr. 4, kan vejbestyrelsen tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej 4 år efter, at vejbestyrelsen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Kommunalbestyrelsens foreløbige beslutning af 6. april 2010 om omklassificering og harmonisering af veje har været offentliggjort i lokalavisen den 3. juni Kommunens rådgiver vurderer umiddelbart, at formålet med annonceringen er tilgodeset, og at kommunen dermed under henvisning til den allerede gennemførte offentliggørelse burde kunne nedklassificere vejene pr. 3 juni Det er dog ikke entydigt om en sådan annoncering forud for lovændringen er fyldestgørende i forhold til lovændringens krav om offentliggørelse. Det anbefales derfor at fastholdelsen af planerne om nedklassificering offentliggøres hurtigst muligt på kommunens hjemmeside. Der er vedlagt notat af 7. januar 2011"Notat om annoncering af nedklassificering efter nye regler", hvor der også er forslag til offentliggørelse om fastholdelse af kommunalbestyrelsens foreløbige beslutning. Teknisk Forvaltning retter henvendelse til Transportministeriet med henblik på at få et "forhåndstilsagn" om, at offentliggørelsen fra juni 2010 kan bruges som starttidspunkt for perioden på 4 år. I henhold til vedtaget lovforslag L48 105, nr. 4. gælder endvidere, at vejbestyrelsen ved udfærdigelse af en tilstandsrapport skal dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen. Tilstandsrapporten skal sendes til berørte grundejere med en frist på mindst 12 uger

19 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.19 til at fremkomme med indsigelser m.v mod rapporten. Efter udløb af fristen udarbejder vejbestyrelsen en endelig tilstandsrapport, der sendes til de berørte grundejere med oplysning om klageadgang. Det forventes, at vejene skal istandsættes, og at der skal udarbejdes tilstandsrapporter i 2013 i god tid før høringen på 12 uger. Endelig beslutning om nedklassificering kan tidligst træffes efter klagefristens udløb, og såfremt tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når der er truffet afgørelse i klagesagen. Transportministeriet fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v. Dette materiale er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet. Vedlagt er notat af 5. januar 2011: Omklassificering af veje i Lynby-Taarbæk Kommune efter Folketingets vedtagelse af lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje". I notatet er konsekvenserne af lovforslaget og afgørelser fra Vejdirektoratet vedrørende sag om nedklassificering nærmere beskrevet. Økonomiske konsekvenser Vejene i Hjortekær, Lundtofte, Sorgenfri, Virum, Ulrikkenborg og Lyngby, som Kommunalbestyrelsen traf beslutning om at nedklassificere til private fællesveje den 5. november 2011, er optaget igen som offentlige veje i forbindelse med ikrafttræden af loven. Konsekvensen heraf er, at den forventede bruttobesparelse i Budget 2011 på driften i overslagsårene på 2,7 mio. kr. i 2011 og 5,3 mio. kr. årene ikke kan opnås ved nedklassificering af vejene. På mødet den 27. september 2010 har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om nedklassificering af 5 veje til privat fællesvej og 1 til helt privat vej i Taarbæk i alt ca. 600 lb. m vej. Denne beslutning er ikke omfattet af det vedtagne lovforslag L48, og vejene i Taarbæk kan forblive private fællesveje. Nedklassificering af ca. 600 lb. m offentlig vej til privat fællesvej vil give en besparelse på driften, som skønnes til kr. årligt fra Kommunalbestyrelsen har på møderne henholdsvis den 27. september og 1. november 2010 optaget 4 private fællesveje, i alt 1,25 km vej til offentlig vej. Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje er ikke omfattet af det vedtagne lovforslag L48. Disse veje forbliver offentlige veje og vil udgøre en merudgift for kommunen, som skønnes til kr. årligt fra Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i 2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på de veje, der er besluttet nedklassificeret. Der er på nuværende tidspunkt brugt midler til ekstraordinære

20 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.20 reparationsarbejder i Taarbæk samt overfladebehandling på en række af de veje, der er besluttet nedklassificeret. Endelig regnskab forelægger endnu ikke. Det vedtagne lovforslag L48 "Forslag til lov om private fællesveje" indebærer, at der skal udarbejdes tilstandsrapporter på de veje, der skal nedklassificereres. Transportministeriet fastsætter nærmere regler om tilstandsrapporters udformning og indhold m.v. Dette materiale er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet. Teknisk Forvaltning kan derfor ikke på nuværende tidspunkt fremlægge overslag for udarbejdelse af tilstandsrapporter og istandsættelse af vejene. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen, som er vejbestyrelse for offentlige veje og som vejmyndighed for privat fællesveje i Lyngby-Taarbæk Kommune. Teknik- og Miljøudvalget den 18. januar 2011: Udsat.

21 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.21 Forøgelse af brohøjde på Vintappervej ved Lyngby Omfartsvej 8. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at forvaltningens forslag om en forøgelse af brohøjden med 20 cm godkendes. Sagsfremstilling Ved anlæg af tilkørselsrampen (flyover) til Motorring 3 sydgående vil Vinagervej blive spærret for bilkørsel. Dette betyder, at al kørsel til ejendommene skal ske via Vintappervej, der har en højdebegrænsning på 3,3 m ved broen under Lyngby Omfartsvej. Det drejer sig om 7 ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune og 16 i Gentofte Kommune. En eventuel forøgelse af brohøjden er ikke medtaget i Vejdirektoratets oprindelige projekt, men ekspropriationskommissionen har på besigtigelsesmøde anmodet Vejdirektoratet om en nærmere undersøgelse af mulighederne herfor. Vejdirektoratet har i den forbindelse anmodet kommunen om en udtalelse om en ønsket frihøjde. Vejdirektoratet har oplyst, at en eventuel forøgelse af brohøjden skal ske ved at sænke vejen. En forøgelse af højden til 4,2 m (standard på trafikveje) vil medføre væsentlige gener med terrænregulering for de tilstødende ejendomme. Desuden skal vejprofilet indsnævres ved enten at nedlægge det ene fortov, eller at indsnævre kørebanen. Omkostningerne hertil vil være store. Det anbefales at bibeholde det eksisterende vejprofil, bl.a. fordi cyklister langs Lyngbyvejen mod Lyngby fremover skal anvende Vintappervej. På baggrund af ovennævnte, samt for at fastholde muligheden for en rimelig adgang af store køretøjer til de berørte ejendomme, foreslås en forøgelse af brohøjden med 20 cm, så broen kan skiltes med 3,5 m. En 20 cm sænkning af kørebanen kan forhåbentlig klares med en mindre sænkning af fortov kombineret med en højere kantstenslysning (der i dag er lille), så det nuværende vejprofil med 2 fortove opretholdes. Redningskøretøjer og renovationsbiler kan i dag køre under broen. Det har ikke været muligt at få oplysninger om standardhøjder på øvrige lastbiler, og heller ikke om en eventuel fremtidig udvikling i lastbilers højder.

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

19-05-2014 14/13721. Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg

19-05-2014 14/13721. Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg 19-05-2014 14/13721 Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at renovering og udnyttelse af eksisterende tagetage på ejendommen matr.nr. 47 Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017

Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade Hammel. Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse med Aarhus 2017 Dennis Stenbjerg Johansen Torvegade 7 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Midlertidig landzonetilladelse til opsætning af skilt i forbindelse

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

1. Garagebygningen må ikke anvendes til nogen form for erhvervsmæssig brug, bolig eller lignende, uden der er ansøgt herom hos kommunen

1. Garagebygningen må ikke anvendes til nogen form for erhvervsmæssig brug, bolig eller lignende, uden der er ansøgt herom hos kommunen Rehné Dres Jensen Vittenvej 102 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed lovliggørende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål:

Styregruppen for Kildevej har aftalt et møde med Holstebro Kommune den 7. juli 2016, hvorfor du stiller følgende spørgsmål: Dato 6. juli 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih@vd.dk Telefon +4 7244 3112 Dokument 16/0917-2 Side 1/ Nedklassificering af Kildevej i Holstebro Du har i e-mail af. juli 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere