Overenskomstforhandlingerne 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2014"

Transkript

1 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. vikarer 2. forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. forældreorlov til forældre af samme køn 4. forældreorlov 5. frihed til vejledning ved afskedigelse 6. Det gode lærlingeforhold 7. rejse- og befordringstid 8. støtte til screening til FVU - og ordblindeundervisning 9. supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbejdere 10. Kpetenceudviklingsfonden og finansiering 11. erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan + bilag oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer 13. lettere adgang til støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond 14. ændringer af løn og satser 15. ændring af bilag redaktionel gennemgang af overensksten og trykning 17. styrkelse af uddannelsesarbejdet i virksheden Organisationsaftaler: 18. Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet 18A. grundkapital til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet 18B. bidrag til U dviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Herefter udestår ingen krav parterne imellem. lit~verv Arbejdsgi~ Side 1 af 1

2 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 1 Lageroverensksten vikarer Overenskstens 33, 1. afsnit bliver til 33, stk. 1. Overenskstens 33, 2. afsnit bliver til overenskstens 33, stk. 2. S nyt stk. 3 indsættes følgende tekst: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppe skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsrnæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til overenskstens 33 ændres til: "Underleverandører og vikarer" Be~temme~sen træder i kraft 1. marts FT~sP9)( r Ku.JJ-c / I Dansk Erhverv Arbejdsgi /IIffi~ Side 1 af l

3 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 2 Lageroverenskornsten forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov I 27 forhøjes det ekstra pensionsbidrag pr.!. juli 2014, således at det udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/ kr. pr. md.: 8,50/ 1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. md.: 4,25/ 680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. md: 12,75/2.040,00 Ændringerne har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. Side 1 af 1

4 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 3 Lageroverensksten forældreorlov til forældre af samme køn Følgende tekst i det nuværende 26 stk. 3 a udgår: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder" ~rv Arbejd.gi e ( Side 1 af 1

5 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten forældreorlov 26, stk. 3 udgår. 26, stk. 3a, bliver herefter til 26, stk. 3. I nuværende 26, stk. 3a, udgår 1. afsnit. S nyt 26, stk. 3a indsættes følgende: "Pr. 1.juli 2014 yder arbejdsgiveren endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt kr. 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn tillønbogholderiet give meddelelse der 3 uger iforvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring afvarslingsreglerne i barselsloven 15. Hver afforældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Ændringen har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere" Anmærkningen i lageroverenskstens nuværende 26, stk. 3a vedrørende forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov fastholdes s hidtil. Side 1 af2

6 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten ~z;erv Arbejd. O(J~. j Side 2 af2

7 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 5 Lageroverensksten frihed til vejledning ved afskedigelse S nyt stk. 6 i overenskstens 21 indsættes: "Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroendeforhold, har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen." Bestemmelsen træder i kraft 1. maj ~verv Arbej ~ds--._ J Side l af 1

8 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 6 Lageroverensksten Det gode lærlingeforhold Der er enighed, at parterne umiddelbart efter overenskstfornyeisen igangsætter et arbejde for at udbrede kendskabet til gode måder at gennemføre et lærlingeforløb på, hvor såvel lærling s virkshed har positive oplevelser med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Der igangsættes en erfaringsindsamling, s skal danne baggrund for udarbejdelse af et brancherettet inspirationsmateriale. Materialet tilvejebringes gennem dels en erfaringsindsamling inden for branchen og dels gennem indhentning af positive erfaringer fra andre fagråder, s videreformidies i en bearbejdet form. Der er enighed, at dette materiale skal formidles til såvel virksheder, medarbejdere s erhvervsskoler. Materialet stilles endvidere til rådighed for organisationerne mhp. direkte formidling til medlemmerne. Liges der er enighed at søge kendskabet til eksemplerne udbredt gennem andre kanaler, s parterne har adgang til. Parallelt med denne erfaringsindsamling og med henblik på at kvalificere denne inviteres et mindre antal virksheder/lærlinge til at deltage i et pilotprojekt med fokus på at beskrive det gode lærlingeforhold. Det afklares mellem parterne, der kan være grundlag for at yde en begrænset økonisk støtte til disse forløb for at styrke interessen for at deltage. Parterne er enige, at initiativerne bør ses i sammenhæng med de initiativer, s gennemføres i regi af de relevante faglige udvalg (f. eks. TUR). Der er endvidere enighed, at et eventuelt behov for finansiering til projektet søges tilvejebragt gennem ansøgning til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet. Side 1 af 1

9 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 7 Lageroverenskonnsten rejse- og befordringstid Følgende er gældende pr. 1. maj 2014: 18 rejsetid udgår. S ny 18 rejse- og befordringstid indsættes: Stk. 1 (rejsetid) Medmindre andet er aftalt, betales rejsetid såvel inden for s uden for normal arbejdstid med den pågældendes gennemsnitsløn i de forudgående 4 uger. Stk. 2 (befordringstid) Der betales alene for den del afbefordringstiden, s overstiger medarbejderens normale befordringstid fra bopæl til virksheden og retur. Hvis eget køretøj benyttes efter aftale med medarbejderen, betales alene kiletergodtgørelse i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstanden fra medarbejderens bopæl til virksheden og retur. Der betales - ud over lønnen jf. stk. 1 - alene kiletergodtgørelse for merafstanden. Stk. 3 Bestemmelsen kan suppleres og fraviges ved lokal aftale jf. 29. I Dansk Erhverv Arbejdsgi /IIt~ ) Side 1 af 1

10 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. S Lageroverensksten støtte til screening til FVU - og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. Overenskstens 34 a., stk. 4B ændres til: B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj ~erv Arbejdsgi Side l af l

11 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 9 Lageroverensksten supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbejdere Der er enighed, at Kpetenceudviklingsfonden i sin tildeling af støtte til forskudttidsmedarbejderes og skifteholdsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i øvrigt støttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for lønkpensationen medtager henholdsvis forskudttidstillægget og skifteholdstillægget. Dette vedrører alene begrebet "sædvanlig overenskstmæssig løn" i situationer, hvor Kpetenceudviklingsfonden yder støtte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. Ilageroverenskstens 34 a., stk. 3 tilføjes: For medarbejdere på forskudt tid jf. 5 og på skiftehold efter "Fællesordning for arbejde i holddrift" medregnes desuden tillægget efter henholdsvis lageroverenskstens 5, stk. 2 (32,60 kr./74,05 kr./38,35 kr. pr ) og Fællesordningens 3, stk. 1 (36,73 kr. pr ) pr. fraværstime med henholdsvisforskudttidstillæg og skifteholdstillæg, efter nærmere retningslinjer, s fastlægges af bestyrelsen. For at opnå tillægget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af såvel virksheden s medarbejderen. På blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis forskudttidstillæg og med skifteholdstillæg medarbejderens arbejdstid er reduceret med på grund af kursusdeltagelse. Da ændringen ikke vedrører uddannelsesaktiviteter, s ikke støttes af Kpetenceudviklingsfonden, tilføjes ilageroverensksten 34 a., stk. 5: dog uden eventuelt tillæg efter henholdsvis lageroverenskstens 5, stk. 2 og "Fællesordningen for arbejde i holddrift". Ovenstående træder i kraft med virkning fra den 1. januar ( ~erv Arbejdsgi e L Side l af l

12 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 10 Lageroverensko~sten Kpetenceudviklingsfonden og finansiering Parterne er enige, at der i overenskstperioden nødvendigt skal foretages en reduktion af fondens udgifter hidrørende fra lovpligtig efteruddannelse med henblik på at reducere en eventuel ubalance. Parterne er på denne baggrund enige, at det kan kme på tale at reducere tilskudsgraden til lovpligtig efteruddannelse. Der er endvidere mellem parterne enighed, at kpetencefondsmidlerne fra nærværende overenskst holdes adskilt fra øvrige råder. / Dansk Erhverv Arbejds /III;tUJm Side 1 af 1

13 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 11 Lageroverensksten erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceafklaret, således at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed følgende nye tekst i overenskstens 34 a., stk. 4C, jf. bilag 1. / 7 Dansk Erhverv Arbejdsgi fljicm Side 1 af 1

14 Bilag 1 34 a., stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejderen, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uatbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virksheds uddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Der er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af Kpetenceudviklingsfondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår i en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra Kpetenceudviklingsfonden, at uddannelsesaktiviteten indgår i virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/ erhvervsskolens plan, samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos Kpetenceudviklingsfondens administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra Kpetenceudviklingsfonden. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra Kpetenceudviklingsfonden, at uddannelsesaktiviteten indgår i virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos Kpetenceudviklingsfondens administrator. Cs. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sinjobfunktion. Kpetenceudviklingsfonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. C7. Uddannelsesaktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar 2015.

15 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 12 Lageroverenskonnsten oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer I overensksten indsættes en ny 34 med følgende ordlyd: "Hvor enfagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende 34 til 35 og så fremdeles. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014, og gælder for sager, der er rejst efter denne dato. Dansk Erhverv Arbejds. /l!lffitbrl Side l af l

16 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 13 Lageroverensksten lettere adgang til støtte fra Transport- og Lagerrådets Kpetenceudviklingsfond Der er enighed ilageroverenskstens 34 a., stk. 4C at ændre kravet til medarbejderens anciennitet, så første afsnit i punkt C med virkning fra l. maj 2014 får følgende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uatbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen". Tilsvarende ændres 1. afsnit i 34 a., stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til følgende: "Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uatbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Ved fortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. De første optjente uddannelsesuger forbruges først". l ~erv Arbej...l: d~s;;ll-t"t--,..t!", Side 1 af 1

17 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 14 Lageroverenskornsten ændringer afløn og satser 4. Særlig opsparing Pr. 1. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. 5. Forskudt tid Morgensatsen forhøjes til kr. 38,95 pr. 1. marts 2014, kr. 39,55 pr. 1. marts 2015 og kr. 40,20 pr. 1. marts Aftensatsen forhøjes til kr. 33,10 pr. 1. marts 2014, kr. 33,60 pr. 1. marts 2015 og kr. 34,20 pr. 1. marts Natsatsen forhøjes til kr. 75,15 pr. 1 marts 2014, kr. 76,35 pr. 1. marts 2015 og kr. 77,65 pr. 1. marts Normaltimelønninger Den normale timeløn udgør: pr. 1. marts 2014 kr. 115,25 pr. 1. marts 2015 kr. 117,50 pr. 1. marts 2016 kr. 119,90 Fællesordning for arbejde i holddrift Satserne i Fællesordning for arbejde i holddrift med kmentarer reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,6 pct. pr. 1. marts 2015 og med 1,7 pct. pr. 1. marts Side 1 af2

18 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 14 Lageroverensksten For alle protokollater gælder, at ændringer i overensksterne, herunder satsændringer, har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår. Side 2 af2

19 Overenskstforhandlingerne 2014 nr.1s Lageroverenskornsten ændring afbilag 2 I bilag 2 stk. 2 og 3, udgår "kl " og erstattes af" kl ". Denne ændring træder i 1craft 1. januar F 'Fransport ~erv Arbejds

20 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 16 Lageroverenskornsten redaktionel gennemgang af overensksten og trykning Der er enighed at fremme arbejdet med trykning af overensksten mest muligt. Med henblik herpå er det aftalt, at, umiddelbart efter den redaktionelle gennemgang af overensksten er tilendebragt, udarbejder udkast til ny overenskornsttekst med henblik på, at 3F Transport straks fremkmer med eventuelle bemærkninger hertil. Senest 14 dage efter indgåelse af overensksten foretager parterne en redaktionel gennemgang. Der tilsigtes ikke herved realitetsændringer af aftalegrundlaget. Senest 14 dage efter endelig godkendelse af forhandlingsresultatet er det parternes målsætning, at det redaktionelle arbejde skal være endeligt færdiggjort. Der er en fælles forståelse, at påbegyndelse af den egentlige trykkeproces skal ske så hurtigt s muligt og senest inden 3 uger fra endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. Denne aftale optrykkes ikke. 7 Side 1 af 1

21 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 17 Lageroverenskornsten styrkelse af uddannelsesarbejdet i virksheden Parterne ønsker at styrke samarbejdet i virkshederne uddannelse. For at understrege dette ønske indføres i overensksten en 34 a., der træder i kraft 1. maj 2014, med følgende ordlyd (ved efterfølgende redaktion af overensksten indskrives aftale støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning, aftale supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og skifteholdsarbejde, aftale erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan med tilhørende bilag 1 samt aftale lettere adgang til støtte fra Transport- og Lagerrådets Kpetenceudviklingsfond i nedenstående 34 a.): " 34 a. Kpetenceudvikling og uddannelse Stk. 1. Styrkelse af uddannelsesarbejdet i virksheden Parterne ønsker at styrke samarbejdet uddannelse i virkshederne med henblik på at forbedre såvel medarbejdernes kpetencer s virkshedernes konkurrencekraft. En styrket og mere systematisk dialog kpetenceudvikling vil være et element i at sikre en større opmærkshed behovet for til stadighed at være i stand til at møde de udfordringer, s opstår for medarbejdere og virksheder i branchen. For at understøtte dette samarbejde har parterne oprettet en kpetenceudviklingsfond, jf. protokollat Kpetenceudviklingsfonden. Kpetenceudviklingsfonden støtter uddannelsesaktiviteter i henhold til denne overenskst. Fondens bestyrelse fastlægger de nærmere retningslinjer for dens virke. Virksheder fattet af denne overenskst betaler fra og med 1. oktober 2012 er årligt bidrag til fonden på kr. 780,00 pr. fuldtidsansat medarbejder. Stk. 2. Det lokale samarbejde Det anbefales, at der gennemføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning for virkshedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bør rumme udarbejdelse af en kpetence / uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Side 1 af 5

22 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 17 Lageroverenskornsten Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Besøget kan rekvireres, når en af parterne ønsker det. Den enkelte medarbejders personlige uddannelsesplan kan indskrives i en formular, s udarbejdes af bestyrelsen for fonden. Formularen kan være IT-baseret og skal benyttes i det fang, uddannelsesplanen danner baggrund for ansøgning støtte i fonden. Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kpetence-/uddannelsesplan. H vis der ikke er valgt tillidsrepræsentant har medarbejderne ret til at blive bistået af den lokale 3Fafdeling. Stk. 3. Definition af sædvanlig overenskstmæssig løn I stk. 4 beskrives hvornår medarbejderen har ret til at få fri med sædvanlig overenskstmæssig løn. I stk. 4, pkt. D dog kun med op til 85% af sædvanlig overenskstmæssig løn. "Sædvanlig overenskstmæssig løn" betyder i denne forbindelse den løn, s medarbejderen vil have optjent, hvis der havde været tale arbejde på samme tid, og af samme varighed s den pågældende uddannelse. I "sædvanlig overenskstmæssig løn" medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Stk. 4. Medarbejderens rettigheder og pligter vedrørende uddannelse A. Individuel kpetencevurdering Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i individuel kpetencevurdering. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i fonn af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. C. Erhvervsrettet efteruddannelse der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. Side 2 af 5

23 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 17 Lageroverenskonnsten Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er optaget på den af Kpetenceudviklingsfondens bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Desuden skal de pågældende kurser være fattet af en uddannelsesplan, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen, jf. stk. 2. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Kpetenceudviklingsfonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. Denne betingelse kan ikke gøres gældende, når det drejer sig den lovpligtige efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. Kpetenceudviklingsfonden yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. Uddannelses aktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre 2 uger pr. år. D. Uddannelsesaktiviteten på medarbejdernes foranledning (selvvalgt uddannelse) Medarbejdere, der har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Ved fortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. De først optjente uger forbruges først. Det er en forudsætning at der tages fornødent hensyn til virkshedens forhold, at de pågældende kurser er optaget på den af fondens bestyrelse udarbejdede "positivliste B over selvvalgt uddannelse", og at virksheden ikke supplerer den støtte, s opnås gennem fonden og VEU-godtgørelse! SVU. Hvis virksheden har mulighed for at hjemtage støtte fra fonden, jf. stk. 6, betales op til8s% af den sædvanlige overenskstmæssige løn, jf. stk. 3 til medarbejderen, idet betalingen til medarbejderen dækkes gennem tilskud fra fonden og eventuelløntabsgodtgørelse. Retten til uddannelse efter dette punkt gælder ikke for medarbejdere, der er i opsagt stilling. Disse medarbejderes rettigheder følger af punkt E. E. Uddannelse i forbindelse med afskedigelse Medarbejdere, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg i op til 2 uger i den periode, der ligger mellem opsigelse og fratrædelse. Det er en forudsætning at de pågældende afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroende forhold, Side 3 afs

24 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 17 Lageroverensksten at medarbejderen vælger AMU, FVU, eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse, og at kursusdeltageisen finder sted i opsigelsesperioden. Medarbejderne har herudover under samme forudsætninger ret til at deltage i yderligere to ugers uddannelse. I den forbindelse kan deres opsigelsesvarsel forlænges med to uger, såfremt de dokumenterer, at de gennemfører i alt 4 ugers kursus inden for det forlængede opsigelsesvarsel. Medarbejderne skal, s en betingelse for denne ret, hurtigst muligt, og senest inden for den første uge efter opsigelsen, skriftligt meddele virksheden, retten til disse yderligere to ugers uddannelse ønskes benyttet. Virksheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fratrædelsen. Stk. 5. Uddannelsesaktiviteter på virkshedens foranledning Såfremt virksheden pålægger en medarbejder at deltage i uddannelse, der ikke er fattet af bestemmelserne i stk. 4, pkt. A, B og C, modtager medarbejderen sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Deltager medarbejderen i lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører s en nødvendighed for at kunne varetage sin jobfunktion, modtager medarbejderen sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 4, pkt. C. Stk. 6. Støtte til virksheder, hvor medarbejderne deltager i uddannelse Når virksheden udbetaler sædvanlig overenskstmæssig løn, eller op til 85% af sædvanlig overenskstmæssig løn til medarbejdere, der deltager i uddannelse, jf. stk. 4 og 5, hjemtager virksheden eventuel VEU-godtgørelse, Statens Voksenuddannelsesstøtte og lignende deltagergodtgørelse, s den pågældende uddannelse berettiger til. Når medarbejderen deltager i uddannelse, jf. stk. 4, pkt. A, B og E, modtager virksheden en refusion fra fonden, der sammen med den hjemtagne deltagergodtgørelse modsvarer udgiften til at udbetale sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Når medarbejderne deltager i uddannelse, jf. stk. 4, pkt. C, modtager virksheden refusion fra fonden, der sammen med den hjemtagne deltagergodtgørelse modsvarer udgiften at udbetale op til 85% af sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Dette desuagtet har medarbejderen ret til sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. dog stk. 4, pkt. C. Det er endvidere en forudsætning, at der foreligger en uddannelsesplan, jf. stk. 2, der fatter den pågældende uddannelse. Når medarbejderne deltager i uddannelse, jf. stk. 4, pkt. D, modtager virksheden refusion fra fonden, der sammen med den hjemtagne deltagergodtgørelse modsvarer udgiften til at udbetale op til 85% af sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Der kan ikke udbetales støtte fra fonden, medmindre fonden har midler hertil. Se i øvrigt de supplerende bestemmelser i bilag 14, Protokollat Kpetenceudviklingsfonden. " Side 4 afs

25 Overenskstforhandlingerne 2014 nr. 17 Lageroverenskornsten Positivlister (optrykkes ikke) Parterne er endvidere enige, at der henvises til de til enhver tid af Kpetenceudviklingsfondens bestyrelse godkendte to Positivlister for Transport- og Lagerrådets Kpetenceudviklingsfond, "Liste A med aftalt uddannelse" og "Liste B med selvvalgt uddannelse", s beskriver uddannelsesmulighederne i henhold til 34 a., stk. 4 C og 34 a., stk. 4 D. Parterne er endvidere enige, at Protokollat 14 Kpetenceudviklingsfonden skal gennemskrives under hensyntagen til den ovenfor aftalte indførelse af 34 a. Endelig er parterne enige at udarbejde en kort og enkel formular, der angiver de oplysninger en uddannelsesplan, jf. 34 a., stk. 2, s minimum skal indeholde. Ændringerne træder i kraft den 1. maj Dansk Erhverv Arbejds /tltllm Sides afs

26 . Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Parterne er enige, at etablere en udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet dækkende overenskster indgået mellem eller s afdelinger på den ene side og eller medlemmer af på den anden side, og hvorfra der opkræves bidrag til Transport- og lagerrådets kpetencefond. Fondens formål Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker transport- og handelsbranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der sætter standarderne for løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Såvel s har et fælles ansvar i at understøtte den danske model. Fonden kan således eksempelvis understøtte aktiviteter der: Styrker det lokale samarbejde mellem virkshederne og 3F's tillidsrepræsentanter Belyser de af fonden fattede erhvervs betydning for samfundsudviklingen Højner uddannelsesniveau og aktiviteter på s medlemsvirksheder, herunder bl.a. gennem lokale aktiviteter for at opnå: flere praktikpladser øget indsats for at kvalifikationer og kpetencer vedligeholdes og udbygges øget efter og videreuddannelse af ufaglærte medarbejdere øget indsats for at medarbejdere kan opnå faglært status Etablering affonden Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der sammensættes paritetisk med indtil 3 medlemmer udpeget af og indtil 3 medlemmer udpeget af. Dansk Erhverv Arbejdsgiver og udpeger formanden og næstformanden for 2 årige perioder. Posterne går på skift mellem organisationerne, således at når den ene organisation har udpeget formanden udpeger den anden organisation næstformanden. Beslutninger i fonden træffes i enighed. Parterne aftaler de nærmere retningslinjer for fondens virke - herunder administration og anvendelse af fondens midler - senest den 1. oktober Sidelaf2

27 Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 tilføres fonden i alt 0,15 kr. pr. præsteret arbejdstime. I 2016 tilføres i alt 0,20 kr. pr. præsteret arbejdstime samt endvidere et engangsbeløb jævnfør nedenstående afsnit. For alle årene udgør fondens grundkapital et beløb svarende til 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere fattet af fonden. Derudover tilføres der i 2016 et beløb svarende til 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime s et kapitaltilskud til grundkapitalen. Uddannelsesfond - lageroverensksten Den ved indgåelsen af lageroverensksten mellem og oprettede uddannelsesfond opløses. Indestående i fonden tilbagebetales til. ~benhavn,den~j2014 ~ Side2af2

28 Oveirlelllsksitforhanrll.Hngell"Jl'le 20Jl.4 \~ Å. grundkapitai til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Parterne er enige at tilføre Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (fonden) en grundkapital ved at overføre midler fra Godstransportrådets U ddannelses- og udviklingsfond (GUU). Fra 2. kvartal 2014 overfører GUU årligt midler til fonden svarende til 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime hos medlemmer fattet af GUU. Disse midler fragår således forlods de i alt 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime s indbetales til GUU. Endvidere har parterne aftalt, at fonden i 2016 tilføres et engangsbeløb svarende til 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime for alle medarbejdere fattet af fonden. Beløbet finansieres af. Grundkapitalen i henhold til dette protokollat opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i fonden. ~t?iøt:-- F Transport ~. København, den cv) 2014 Dansk bejdsgiver G:\...Fælles\OK2014\Lageroverensksten - DEA og 3F\r - udkast\organisationsaftale (8 a).docx Side 1 aft

29 bidrag til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet På baggrund af aftalerne etablering af Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (fonden) og grundkapitalen til denne er parterne enige, at fonden tilføres yderligere bidrag s følger: Virksheder bidrager for medarbejdere fattet af transportoverensksten mellem DTLs arbejdsgiverforening og med 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime fra Virksheder fattet af de øvrige overenskster dækket af fonden bidrager med 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime fra 2. kvartal 2014, med 0,15 kr. pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,20 kr. pr. præsteret arbejdstime fra Bidragene til fonden opkræves sammen med bidragene til Transport- og lagerrådets kpetencefond. Bidragene opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i Transport- og lagerrådets kpetencefond. Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til parterne, med mindre disse træffer aftale en anden anvendelse af midlerne. ' ~ ~~ F Transport København, den'r) 2014 t.r---- G:'-Fælles\OK 2014\Lageroverensksten - DEA og 3F\r - udkast\organisationsaftale (8 b).docx Sidelafl

30 Overenskstforhandlingerne 2014 Lærlingeoverensksten / DTLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lærlingeoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA' s godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. skolehjem 2. løn til lærlinge Herefter udestår ingen krav parterne imellem. ~2t;rv Arbejdsgi u.~~ / f DTLs arbejdsgiverforening Side 1 af 1

31 Overenskstforhandlingerne 2014 Lærlingeoverensksten / DTLs arbejdsgiverforening løn til lærlinge Lønsatserne i Lærlingeoverenskst mellem / DTLs arbejdsgiverforening og vedrørende lærlinge inden for landtransportrådet udgør følgende: 8 Lønforhold Stk. 1. Lærlinge ( erhvervsuddannelseselever) aflønnes efter nedenstående satser: 1. marts 1. marts 1. marts I det sidste år af lærekontraktperioden betales: kr. 89,09 kr. 90,78 kr. 92,51 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales: kr. 79,05 kr. 80,56 kr. 82,09 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales: kr. 70,07 kr. 71,40 kr. 72, Stk. 5. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever) 1. marts marts marts 2016 EGU-elever aflønnes med: kr. 61,57 kr. 62,74 kr. 63,93 \ Dansk ~!~erv Arbejdsgiv /Ifi~U/fJ. Side 1 af2

32 Overenskstforhandlingerne 2014 Lærlingeoverensksten / DTLs arbejdsgiverforening DTLs arbejdsgiverforening kmer2- Side 2 af2

33 Overenskstforhandlingerne 2014 Lærlingeoverensksten / DTLs arbejdsgiverforening skolehjem Der indsættes et nyt stykke i 7 i Lærlingeoverensksten, så virksheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, s følger af, at eleven er optaget på skolehjem, når dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses s nødvendigt, når det følger af, at virksheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse på skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til betaling for skolehjem fra virksheden. Betalingen fastlægges i de årlige finanslove, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af 1. april Følgende indsættes s et nyt 7, stk. 2 i Lærlingeoverensksten med overskriften "Skoleophold": Virksheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, sfastlægges i de årligefinanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler frit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde sted på en skole, s berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr.juge), s er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigtforskud til afholdelse af disse udgifter udbetales tillærlingenforudfor skoleopholdets påbegyndelse, og lærlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden. Den nuværende 7 bliver til 7, stk. 1. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj ~ Arbejdsgiv Side 1 af2

34 Overenskstforhandlingerne 2014 Lærlingeoverensksten / DTLs arbejdsgiverforening Side 2<1f2

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT Nedenævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vinduespolereroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Transportoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond

Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond Opdateret 17-09-2012 Overenskomstbestemmelser for HTS-Kompetenceudviklingsfond 24. Kompetenceudvikling Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

FÆLLESOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Fællesoverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fællesoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Fællesoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Fællesoverenskomsten Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud til de ansattes kurser

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT

KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT Sådan er mulighederne for efter- og videreuddannelse gennem kompetenceudviklingsfonden Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk Mode

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere