Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger"

Transkript

1 Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering. Derfor fremsender vi hermed som aftalt på informationsmødet en anmodning om fremsendelse af det nuværende sekretariats nedskrevne procedurebeskrivelser, procesplaner, beskrevne sagsgange og retningslinjer. Derunder også gerne eksisterende standardbreve og tjeklister. : Energistyrelsen har lagt det nuværende sekretariats ISO-certificering på udbudssiden, hvortil der henvises. Spørgsmål 2 Findes der udover ScanJour et eksisterende CRM system eller et andet system til at registrere de indkomne og udgående henvendelser? Hvis ja, får det nye sekretariat overdraget indholdet fra CRMsystemet? Og på hvilken måde? : Et kommende sekretariat skal benytte ScanJour. Et kommende sekretariat får derfor ikke overdraget et andet system til at registrere henvendelser i. Spørgsmål 3 I udbudsmaterialet står nævnt, at sekretariatet har ca telefoniske henvendelser om året. Kan Energistyrelsen i overordnede termer beskrive, hvilke emner disse henvendelser drejer sig om? F.eks. fordelt på typer af henvendelse såsom f.eks. henvendelse fra private husejere, erhvervsbygningsejere, energikonsulenter, certificerede firmaer, samarbejdspartnere (f.eks. andre statslige institutioner og NGO ere) samt øvrige (f.eks. studerende, forskere, journalister m.fl.) Kan Energistyrelsen eller det eksisterende sekretariat komme med et skøn på, hvorledes disse henvendelser besvares/håndteres ved hjælp af henholdsvis juridiske, administrative eller tekniske kompetencer? : Antallet af henvendelser varierer. Det har tidligere været oppe på om året, men der er inden for den sidste tid set en reduktion i dette antal. Det eksisterende sekretariat har oplyst, at sekretariatet den sidste tid haft ca. 25 telefonhenvendelser om energimærkningsordningen pr. dag, svarende til ca telefoniske henvendelser pr. år. Sekretariatet oplyser, at henvendelserne er så godt som alle fra energikonsulenter, der ønsker at få uddybet reglerne for energimærkning. Spørgsmålene er alle ret specifikke og afsøger grænseområder for energimærkning af bygninger, og her specielt energimærkning af nye bygninger. Som noget forhåbentligt forbigående er der en del spørgsmål om fejl i indberetningssystemet.

2 Endvidere oplyser sekretariatet, at 75% af spørgsmålene besvares af administrativt personale (der har arbejdet længe i sekretariatet) og resten af teknikere. Der er næsten ingen spørgsmål, der kræver en jurist, da vores administrative personale er meget hjemme i lov og bekendtgørelser, samt har været på minikursus i dette med Energistyrelsens jurister. For spørgsmål, der kan være tolkning af reglerne for energimærkning, bliver konsulenten bedt om at sende spørgsmålet skriftligt, og SEeB svarer så på dette efter samråd med Energistyrelsen Spørgsmål 4 Baseret på det nuværende sekretariats arbejde i 2012 bedes sekretariatet skønne deres gennemsnitlige tidsforbrug pr. henholdsvis telefonisk henvendelse, sagsbehandling af klage og mail henvendelse ekskl. tidsforbruget til journalisering? : Energistyrelsen har ikke adgang til disse oplysninger, idet sekretariatet er aflønnet med en samlet kontraktssum. Spørgsmål 5 I udbudsmaterialet skønnes, at sekretariatet skal journalisere sager om året. Kan Energistyrelsen skønne, hvor mange af de telefoniske henvendelser er sagsdannende eller sagsrelaterede og derfor skal journaliseres? Såfremt alle henvendelser ikke skal journaliseres, kan Energistyrelsen beskrive i overordnede termer, hvad de øvrige henvendelser kan vedrøre? I forhold til spørgsmålet om pligten til at journalisere henvises til certificeringsgrundlaget, der er lagt på udbudssiden som et separat bilag. Det vil ikke være alle henvendelser, der skal journaliseres. Det eksisterende sekretariat har således oplyst, (se svar på spørgsmål 3), at langt de fleste henvendelser vedrører spørgsmål om uddybning af regler eller generel vejledning herom. Sådanne vil eksempelvis ikke skulle journaliseres. Spørgsmål 6 Hvor stor en andel af det samlede budget forventer Energistyrelsen skal gå til løsning af adhocopgaver? Hvis dette spørgsmål ikke er muligt at besvare, så vi gerne, at Energistyrelsen oplyser, hvor stor en andel af det samlede budget er gået til løsning af adhoc-opgaver de sidste to år? Omkostninger til løsning af adhocopgaver skønnes at udgøre et beløb svarende til et årsværk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifter hertil i henhold til kontrakten honoreres særskilt. Spørgsmål 7 Jf. udbudsmaterialet forventes opstart af det nye sekretariat pr. 1. maj, men at kontrakten først skrives under ultimo april. Vil der være en indkøringsperiode på en måned? Eller forventer Energistyrelsen, at

3 det nye sekretariat overtager alle nævnte opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj? Og er der mulighed for overdragelsesmøder mellem det eksisterende og det nye sekretariat? : Det forventes at det kommende sekretariat overtager alle opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj. Der vil i den forbindelse blive arrangeret et overdragelsesmøde med det eksisterende sekretariat. Spørgsmål 8 Vi vil gerne anmode om at få tilsendt det eksisterende sekretariats årsplan 2013 inkl. behovet for opdatering af Håndbog alternativt årsplanen for Usikkerhed ved IT-systemet har bevirket, at det har savnet mening at udarbejde årsplan. Disse IT problemer er løst nu og vil ikke komme til at påvirke et nyt sekretariat. Energistyrelsen har i stedet for i 2012 og 2013 drøftet og afklaret løsningen af opgaverne på driftsgruppemøderne. Der har i 2011 og 2012 været udført et betydeligt arbejde i forbindelse med opdateringen af Håndbogen og udarbejdelsen af den elektroniske Håndbog. Der er således gennemført udvidelser af ordningen (energimærkning efter oplyst forbrug), der har krævet større udvidelser af Håndbogen. Tilsvarende er der også udviklet nye energimærkningsrapporter, der også har haft konsekvenser for Håndbogen. Energistyrelsen har ikke planlagt større ændringer i ordningen eller omlægninger af Håndbogen, som i sig selv afføder behov for større ændringer af Håndbogen. Men der vil dog altid være behov for præciseringer og ændringer mv. i lyset af erfaringerne. Spørgsmål 9 Er det korrekt opfattet, at udstedelsen af Energimærkninger foregår fuldautomatisk, - dvs. ikke kræver hands-on eller manuel bearbejdning af sekretariatet? : Ja, det er korrekt. Det er pt. ved berigtigelse af et energimærke behov for manuel betjening, men dette forventes at blive håndeteret automatisk i løbet af kort tid. Spørgsmål 10 På orienteringsmødet blev der oplyst, at såfremt de medarbejdere, som er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, får ændret deres vilkår væsentlig, kan vælge at betragte ændringen som en opsigelse fra arbejdstagerens side. Et eksempel herpå kunne være medarbejderens geografiske arbejdsplads. I den sammenhæng er medarbejdernes opsigelsesvilkår et vigtigt element. Repræsentanten fra statsadvokaten anførte i den forbindelse, at medarbejdernes opsigelsesfrister er afhængig af den anførte anciennitet fra udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet, kontraktbilag 5, punkt 2 oversigtsdiagrammet - står angivet, at at IT-konsulentens anciennitet i nuværende firma er siden 2003 dvs. 10 år. I IT-konsulentens CV står der dog anført, at medarbejderen har været ansat hos SEBRA A/S siden 2009, hvilket kun giver en anciennitet i nuværende firma på 4 år. Hvilken anciennitet er den korrekte at gå ud fra?

4 : Som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet den 28. februar 2013, vil de almindelige ansættelsesretlige regler finde anvendelse ved en eventuel flytning af arbejdsstedet. Der henvises i den forbindelse endvidere til virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2. For medarbejder A gælder som anført i bilag 5, punkt 2, at ancienniteten beregnes fra den 1. marts 2003 Spørgsmål 11 I udbudsmaterialet står kun nævnt drift af IT og data. Udvikling af interne datasystemer ud for IDkonsulentens opgaver. Som nævnt på informationsmødet så vi gerne en mere detaljeret og konkret beskrivelse af IT-konsulentens nuværende arbejds- og ansvarsområder. Derunder også gerne i hvor høj grad medarbejderen kan udføre selvstændig programmering i sekretariatets benyttede ITsystemer. : Sekretariatet oplyser, at den nuværende it-medarbejder er beskæftiget med drift af de programmer og servicer, der fremgår af udbudsmaterialet. Nogle af programmerne/servicerne har it-medarbejderen selv udviklet, andre er udviklet af konsulentfirmaer specielt til SEeB med it-medarbejderen som SEeB s ankermand. Spørgsmål 12 Vi ser gerne, at Energistyrelsen oplyser de samlede omkostninger til hosting og licenser i det nuværende sekretariat for I udbudsmaterialet er omkostningerne til hosting angivet. SEeB s samlede omkostninger omfatter også to andre ordninger, og vil derfor ikke give et retvisende billede for energimærkningen alene. Spørgsmål 13 Præcisering af bilag 2, afsnit : Energistyrelsen er blevet opmærksom på en mindre uklarhed i forhold til antallet af sager om klager fra bygningsejere m.fl. over energimærkninger. Af bilag 2, afsnit 3.9.2, fremgår, at der vil være ca. 80 klagesager per år for energimærker med bygningsgennemgang. Disse klagesager vil kunne omfatte to forskellige typer af sager, nemlig klager over energimærkning af enfamiliehuse og klager over energimærkning af flerfamiliehuse, institutioner m.v., jf. også bilag 8, afsnit 2. Én energimærkning vil desuden kunne rumme mere end én bygning, hvorfor én klagesag også vil kunne rumme mere end én bygning. Teknisk revision i forbindelse med behandlingen af

5 klagesager vil som følge heraf naturligvis være af forskellig karakter, ligesom tidsforbruget vil afhænge af bygningens karakter. Hidtil har størstedelen af klagesagerne dog vedrørt enfamiliehuse. Spørgsmål 14 Mangler der et punkt C i udbudsbetingelserne om dispositionen side 13? : Nej, der mangler ikke et punkt C i udbudsbetingelsernes punkt 9.3 (side 13-14). Der er blot tale om en fejllitrering, således at punkt D) Erklæring rettelig er punkt C, og punkt E) Øvrige oplysninger rettelig er punkt D. Spørgsmål 15 (Angående kravspecifikationen, side 7/32, under overskrift 2.7.) 1) Hvor mange sager forventes der ift. kapitel 10 i bkg. 673 af 25/6-2012, udover de 80 klagesager, der er nævnt side 25/32? 2) Hvilke sagstyper indgår i kapitel 10 sagsbehandlingen? Skal der f.eks. Udarbejdes indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning? Ad 1) Energistyrelsen har ikke oplysninger om antallet, men det kan oplyses, at der indtil dato kun har været tale om et begrænset antal. Ad 2) Sekretariatet skal foretage al administration i forbindelse med, dels registrering af certificerede energimærkningsfirmaer, dels disse firmaers overholdelse af forpligtelser i henhold til kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Dette kan for eksempel også omfatte udarbejdelse af indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 16 (Angående kravspecifikationen, side 11/32, under overskrift ) Det fremgår at sekretariatet skal udvikle standardbreve, og der henvises til sådanne i det nuværende sekretariats certificeringsgrundlag. Forefindes standardbrevene i en endelig udgave eller forventes det at sekretariatet udvikler dem? eller reviderer eksisterende skabeloner? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt skal det nye sekretariat udarbejde udkast til certificeringsgrundlag for sin virksomhed, hvor udvikling af standardbreve indgår som en del heraf. Energistyrelsen kan dog oplyse, at der findes en række standardbreve, som sekretariatet kan hente inspiration fra. Det er imidlertid erfaringen, at det ikke nødvendigvis altid er en fordel at benytte standardbreve, idet der i den konkrete sag kan være forhold, der gør, at andre forhold skal tages i betragtning end angivet i et standardbrev.

6 Spørgsmål 17 (Angående kravspecifikationen, side11/32, underoverskrift 3.2.1, bulletpkt. 2) Det fremgår at sekretariatet "kan" indsætte filtre, der blokerer energimærker. Betyder det at sekretariatet har programmeringsadgang til indberetningsprogrammet og er den, der vedligeholder programmet? Hvilken teknisk platform drives det i givet fald fra? Sekretariatet har ikke programmeringsadgang til indberetningssystemet, og er derfor ikke ansvarlig for implementering af filtre. Sekretariatet er således ikke ansvarligt for implementering af filtre i indberetningssystemet, medmindre der udvikles særlige snitflader til dette, hvilket pt. er uafklaret. Spørgsmål 18 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 afsnit 4) Det fremgår at "Sekretariatet forventes i særlig grad at få en rolle i forbindelse med information om energimærkningens kvalitet og aktiviteter til sikring af kvaliteten". Kan rollen uddybes yderligere, herunder beskrives i forventet omfang af tid og indhold af opgaver? Formuleringen afspejler, at information og kvalitetssikringen er en hovedopgave, og at det derfor forventes at indgå med en vis vægt i sekretariatets opgaveportefølje. Energistyrelsen kan ikke uddybe de konkrete opgaver og tidsforbruget nærmere, idet det vil afhænge af de udfordringer, der afdækkes med den løbende kvalitetssikring. Spørgsmål 19 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 sidste afsnit) Det fremgår, at "Det forventes, at der afholdes 1 månedligt møde om disse aktiviteter" - kan sekretariatets rolle i forbindelse med mødeafviklingen oplyses, dvs. om man alene er mødedeltager, eller om sekretariatet også forventes at stå for afholdelsen af mødet, herunder hvilke opgaver der ligger i det (være mødeleder, udarbejde dagsorden, skrive referat og indsamle/præsentere materiale på møderne etc.)? Det skal lægges til grund, at sekretariatet er mødedeltager. Dette indebærer, at sekretariatet skal deltage og bidrage ved drøftelserne ud fra viden og erfaringer. Sekretariatet forventes ikke at stå for mødeforberedelse. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 20 (Angående kravspecifikationen, side 15/32 underoverskrift 3.4 afsnit 6) Det fremgår, at "Sekretariatet skal endvidere påtage sig styringen af projekter til vedligeholdelse af disse dele inden for rammer, som aftales med Energistyrelsen." og at "Energistyrelsen godkender ændringer i Håndbogen, og sætter rammerne for projekter om ændring af Håndbogen." Disse rammer

7 er ikke konkret angivet og favner bredt. Kan Energistyrelsen oplyse, hvilke opgaver der forventes at ligge heri, herunder forventet mængde og tid for sekretariatet til at foretage denne styring? Er der her tale om en opgave, der indgår i driften af sekretariatet, eller forventes (dele af) opgaven at bestå i ad hoc opgaver? Energistyrelsen har ikke planlagt større projekter om ændring af Håndbogen, men der kan bliver tale om mindre justeringer/tilretninger og opdateringer. Sekretariatets tidsforbrug vil naturligt afhænge af de kompetencer, hvormed sekretariatet bemander opgaven. Eksempelvis kan opgaven omfatte projekter vedrørende udviklingen af standardforudsætninger til udarbejdelse af energimærkninger, som f.eks. for anvendelsen af solceller, varmepumper og lignende. Opgaverne indgår i kontrakten og er derfor ikke ad hoc. Spørgsmål 21 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Er det muligt at få udleveret et komplet diagram med oversigt over strukturen for de IT-systemer, som sekretariatet er forpligtet til at vedligeholde, anvende og deres indbyrdes relationer? Er det muligt at få en teknisk beskrivelse af de IT-systemer, der skal anvendes i sekretariatet, inden fristen for afgivelse af tilbud? (det fremgår af afsnit 2.4 i bilag 6, side 5/6 under tabellen, beskrivelse og dokumentation vil blive udarbejdet frem til kontraktsstart). Nej, det er ikke pt. muligt. Overdragelse af ekspertise og viden om systemet vil ske via virksomhedsoverdragelsen. Spørgsmål 22 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Det fremgår at sekretariatet skal "rådgive Energistyrelsen om alle spørgsmål vedrørende udvikling af " - tænkes der her på spørgsmål vedrørende den indholdsmæssige del? Eller (også) på spørgsmål vedrørende, hvordan man rent IT-mæssigt skal løse en eventuel udvikling? Vil sidstnævnte i givet fald falde ind under afsnit 4 om ad hoc opgaver? Det forventes, at sekretariatet besidder de IT- og bygningsmæssige kompetencer til at yde en strategisk rådgivning og være en kvalificeret dialogpartner i spørgsmål vedr. opbygning og udvikling af indberetningssystemet og databasen. Det indgår ikke, at sekretariatet selv skal løse udviklingsprojekter. Der er ikke tale om en ad hoc opgave Spørgsmål 23 (Angående kravspecifikationen, side 17/32-3. bullet) Hvordan har sekretariatet hidtil leveret udtræk af aggregerede og disaggregerede data om energimærkningerne? Findes der faciliteter, som man skal overtage, revidere eller udbygge? Eller skal disse faciliteter udvikles helt fra bunden?

8 Det eksisterende sekretariat har løst opgaven ved at påbegynde udviklingen af et system til beregning af benchmarks for energiforbrug i bygninger. Det nye sekretariat kan vælge at videreføre opgaven eller aftale en alternativ opgaveløsning med Energistyrelsen. Spørgsmål 24 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 5) Hvad ligger der i begrebet "øvrig korrespondance"? Hvilke filtyper og hvilken placering er der tale om? Det drejer sig om at give det certificerede firma adgang til korrespondance fra sekretariatet til firmaet. Spørgsmål 25 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 7) Det fremgår, at der skal udvikles "faciliteter til udtræk af aggregerede data om energimærkninger til brug for ordningens aktører. Disse faciliteter skal være udviklet inden udgangen af 2013." 1) Er der her tale om opgaver, som indgår i sekretariatets drift eller vil blive aflønnet som ad hoc opgaver? 2) Hvis det er opgaver, der skal indgå i sekretariatets drift, kan Energistyrelsen så oplyse forventet tidsramme til udviklingen i ca-tal? 3) Kan Energistyrelsen i givet fald også oplyse forventet tidsforbrug til deltagelse i møder som led i samarbejdet med de angivne samarbejdspartnere, nævnt under "Snitflade til Energistyrelsen..."? Der vil ikke være tale om ad hoc opgaver. Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.5 skal faciliteterne være udviklet inden udgangen af 2013, og tilbudsgiver forventes i sit tilbud at tage højde for løsningen af denne opgave. Energistyrelsen kan derfor ikke angive et ca.-tal for løsning af opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 26 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 første del af siden) 1) Er det sekretariatet, der udvikler selve indholdet af kurserne/prøverne, etc., eller er det eksterne rådgivere? De nuværende prøver udarbejdes af en ekstern part. 2) I hvilket omfang anvender Energistyrelsen/det nuværende sekretariat eksterne rådgivere, som styrelsen ønsker fortsætter på disse opgaver? 3) Hvem betaler for inddragelse af eksterne rådgivere til kursusudvikling? 4) Ligger der aftaler, som skal videreføres?

9 Ad 1 og 2) Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.6., at det nye sekretariat skal udarbejde en årlig kursus- og prøveplan for energikonsulenter, som tilgodeser de målsætninger angivet i pkt Sekretariatet kan i den forbindelse vælge at forsætte samarbejdet med eksterne parter/rådgivere. Ad 3) Omkostningerne til kurser afholdes af kursusgebyrerne. Ad 4) Nej, der foreligger ikke aftaler, som skal videreføres. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 27 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 afsnit 6) Det fremgår, at der "Derudover kan der også oprettes erfagrupper eller anden form for efteruddannelse/faglig opgradering for konsulenter." I hvilket omfang vil det bestå i ad hoc opgaver, henholdsvis være en del af driften i sekretariatet? Sekretariatets deltagelse i sådanne vil blive honoreret enten som ad ad-hoc eller via kursusgebyrerne. Spørgsmål 28 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 sidste afsnit) Evt. beskrive indholdet af kurset". Er det sekretariatet eller en ekstern part, der beskriver kursusindholdet? Det er sekretariatet, der som ansvarlig for gennemførelse af kurser, jf. kontraktbilag 2 pkt , skal sikre at kursusindholdet beskrives. Der henvises til kontraktbilag 3, pkt. 2.2, hvoraf det fremgår, at tilbudsgivernes forslag til løsning af opgaven indgår i tilbuddet Spørgsmål 29 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 underoverskrift bulletpunkt 3) "Andre interessenter, der har ønske om at benytte data om ordningen." Såfremt sådanne interesser skal serviceres med dataudtræk, henhører det så under adhoc opgaverne nævnt i bilag 4, anden eller fjerde bulletpunkt? (udarbejdelse af special-statistik, eller udvikling af IT-værktøjer) Der henvises til kontraktens bilag 2, pkt. 3.7, hvori der Vedr. andre interessenter henvises til kontraktens bilag 2, pkt Det indebærer, at det er en del af driftsopgaven og ikke en ad hoc opgave. Se også svar på spørgsmål nr. 25, og kontraktbilag 3, pkt. 2.3

10 Spørgsmål 30 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 midt, bulletpunkt 8) Hvad ligger der i at brugerne af ordningen "skal kunne få oplysninger om deres energimærkninger eller dele deraf"? Tænkes der her alene på information via ois.dk? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt udarbejder sekretariatet en informationsplan, som skal være i overensstemmelse med målsætningerne for informationsvirksomheden. Der er derfor ikke tale om en ad hoc opgave. Se i øvrigt kontraktbilag 3, pkt. 2.3 Spørgsmål 31 (Angående kravspecifikationen, side 21/32 underoverskrift 3.7.2) Det fremgår at sekretariatet skal overtage den nuværende hjemmeside inklusive oliefyrseftersynsordningen og ventilationsordningen, og at nogle andre skal kunne fortsætte med at redigere tekster for disse to ordninger på hjemmesiden. Betyder det, at sekretariatet - hvis man omlægger hjemmesiden til andet CMS, som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet, at man kan gøre - fortsat er bundet i kontraktsperioden til at vedligeholde platformen for den nuværende hjemmeside aht. administratorerne af de to andre ordninger? Betyder det i givet fald, at sekretariatet skal betale hosting og CMS-afgift for hjemmesiden i kontraktsperioden, selv om man ikke driver sekretariatets hjemmeside fra denne platform? Efter udsendelsen af udbuddet er det besluttet at nedlægge oliefyrseftersynsordningen (også benævnt kedelmærkningsordningen) med virkning fra 1. maj Efter denne dato skal hjemmesiden for denne ordning nedlægges. Hvad angår ventilationsordningen, vil Energistyrelsen på et senere tidspunkt oprette en selvstændig hjemmeside herfor, hvorefter den del af den fælles hjemmeside, der vedrører ventilationsordningen skal nedlægges. Nedlæggelsen af disse dele af hjemmesiden indgår i sekretariatets opgaveportefølje, og eventuelle omkostninger hertil skal afholdes af sekretariatet. Spørgsmål 32 (Angående kravspecifikationen, side 22/32 underoverskrift telefonisk rådgivning) Forventes det at sekretariatet skal kunne besvare spørgsmål, som vedrører indtastning i de beregningsprogrammer, der er på markedet til brug for udarbejdelse af energimærkninger? Kan omfanget af sådanne henvendelser anslås?

11 I forbindelse med indtastning skal sekretariatet rådgive om BBR mv. og besvare spørgsmål vedr. fortolkning af Håndbogen mv. Spørgsmål der snævert knytter sig til anvendelsen af beregningsprogrammer, skal sekretariatet ikke besvare. Spørgsmål 33 (Angående kravspecifikationen, side 23/32 øverst) Findes værktøjerne til at trække de nævnte statistikker? Hvis ikke; hvilke statistikker forventes i givet fald udviklet? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Det nuværende sekretariat har oplyst, at der ikke findes værktøjer til at trække de nævnte statistikker. Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.7., at sekretariatet udarbejder en informationsplan og at et oplæg til statistik indgår som en del heraf. Der er således ikke tale om en ad hoc opgave. Spørgsmål 34 (Angående kravspecifikationen, side 26/32 underoverskrift ) Det fremgår af kravspecifikationen her, at "sekretariatet skal forestå fakturering, rykning af debitorer og håndtering af restancer". Skal denne opgave fortsat varetages, når der er udviklet et indbetalingssystem til brug for indberetning af energimærker? Opkrævningsmodulet er udviklet som et værktøj ovenpå økonomisystemet Winfinans. Er det teknisk muligt at overføre det til et andet økonomisystem, f.eks. Windows Dynamics? Hvem bekoster denne overførsel? skal det gøres inden en bestemt tidsfrist? Ad 1: Ja, opgaven skal varetages. Ad 2 + 3: Energistyrelsen kan ikke udtale sig herom. I det omfang det besluttes at overføre opkrævningsmodulet til at andet økonomisystem, skal omkostningerne hertil afholdes af sekretariatet. Energistyrelsen kan kun tage stilling til evt. tidsfrist, hvis der foreligger et konkret forslag. Spørgsmål 35 (Angående kravspecifikationen, side 27/32 underoverskrift samt bilag 8 Vederlag side 5/7 afsnit 2) Det fremgår af kravspecifikationen, nævnte reference, at "Der opkræves deltagerbetaling til optagelseskurser, introduktionskurser, opfriskningskurser, hvorimod obligatorisk efteruddannelse/temamøder finansieres af ordningens generelle gebyrindtægter. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Det fremgår af kontraktbilag 8, afsnit 2. side 5/7 at "omkostninger forbundet med afholdelse af prøver, kurser, erfa-aktiviteter m.v. med undtagelse af leverandørens egen ydelse indgår ikke i vederlaget, idet disse omkostninger forudsættes afholdt af gebyrindtægter fra kurserne".

12 Det bedes præciseret, hvilke udgifter der ligger under kursusgebyret og hvilke der indgår under debitorgebyret. Det bedes præciseret, hvorledes udgifterne til sekretariatets eventuelle udvikling af kursusindhold, henholdsvis eksterne konsulenters bidrag hertil, dækkes. Ad 1: Det skal præciseres, at det er formuleringen i kontraktbilag 2, side 27, der gælder, dvs. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Ad 2: De aktiviteter beskrevet i kontraktens bilag 2, pkt vedr. den overordnede kursus- og prøveplanlægning er dækket af almindelige honorarmidler, mens aktiviteter under kontraktens bilag 2, pkt afholdes over kursusgebyrerne. Spørgsmål 36 (Tidsplan 3/3 side 3) Det lægges til grund at etableringen af sekretariatet først skal løbe fra kontrakten er underskrevet. Hvornår forventer Energistyrelsen at etableringsfasen løber fra? Forventes det at leverandøren påbegynder opgaver, f.eks. debitorregnskab, uagtet at standstill ikke er afsluttet / kontrakten ikke er underskrevet? Det forventes, at kontrakten kan underskrives ultimo april. Etableringsfasen løber fra underskriften. Det forventes, at det nye sekretariat påbegynder alle opgaver, herunder regnskabsopgaver fra 1. maj Spørgsmål 37 (Kontraktudkastet afsnit 8.7 Inhabilitet) Mener Energistyrelsen at det giver habilitetsproblemer, hvis leverandøren både er certificeret som energimærkningsfirma og driver sekretariatet? Kan tekniske revisorer være aktive energikonsulenter og samtidig være habile i forhold til at udføre teknisk revision? Det følger af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren har pligt til at sikre, at sekretariatets drift tilrettelægges således, at leverandørens varetagelse af andre opgaver, herunder anden rådgivning, konsulentvirksomhed, uddannelse, udvikling m.v., ikke påvirker sekretariatets fortrolighed, objektivitet og upartiskhed. Hvis leverandøren har en særlig interesse, herunder økonomisk interesse, i udfaldet af en sag, der behandles af sekretariatet, vil leverandøren være inhabil. Hvis der jævnligt må forventes at opstå konkrete sager, hvor leverandøren er inhabil, vil leverandøren kunne blive anset for generelt at være inhabil. Det fremgår endvidere af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren altid vil være inhabil i sager, som omhandler medarbejdere ansat hos leverandøren eller hos tredjemand, som er nært tilknyttet

13 leverandøren ved enten ejerskab eller lignende (nærtstående). Ved "lignende" forstås også leverandørens underleverandører, hvis f.eks. en underleverandør har udarbejdet en energimærkning, der bliver udtrukket til teknisk revision. Hvis der hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører er ansat en medarbejder, der samtidig er ansat energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma, vil leverandøren derfor være inhabil i sager, hvor den pågældende medarbejder har udarbejdet energimærkning. Leverandøren vil også være inhabil i sager, hvor en medarbejder ansat hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører som bygningsejer har fået udført energimærkning, hvis dette energimærke f.eks. udtages til teknisk revision, eller hvis den pågældende medarbejder som bygningsejer klager over energimærkningen. I de tilfælde, hvor en af leverandørens underleverandører (f.eks. underleverandør A) udarbejder en energimærkning, som ikke kan henføres til nærværende kontraktforhold mellem Energistyrelsen og leverandøren, hvorefter dette energimærke udtages til teknisk revision, da vil leverandøren dog være berettiget til at lade en anden underleverandør (f.eks. underleverandør B) udføre den tekniske revision, såfremt der ingen forbindelse er mellem underleverandør A og B. Det er således en helt afgørende forudsætning, at den underleverandør (i eksemplet underleverandør B), der udfører den tekniske revision, opfylder habilitetskravene i forvaltningslovens 3. Generelt skal leverandøren således være særlig opmærksom på kontraktens punkt 8.7. Det fremgår heraf, at leverandøren løbende skal underrette Styrelsen om de sager, hvor der foreligger forhold, som vil være egnede til at begrunde, at Leverandøren eller en anden, som for Leverandøren deltager i sekretariatsopgaverne, er inhabil. Styrelsen afgør i de konkrete tilfælde, om der foreligger inhabilitet, og herunder hvilke tiltag der vil være egnede til at håndtere en eventuel inhabilitet. Spørgsmål 38 (Kontraktbilag 6 IT) 1. Hvilket værktøj anvendes til udsendelse af nyhedsbreve? 2. Og er det bundet sammen med hjemmesiden og administreres det via hjemmesidens backend? Ad. 1 Det nuværende sekretariat har oplyst, at det er Campainmanitor, der anvendes til udsendelse af nyhedsbreve. Ad 2: Det nuværende sekretariat har oplyst, at Campainmanitor ikke er bundet sammen med hjemmesiden eller administreres via hjemmesidens backend. Spørgsmål 39 (Kontraktbilag 6 IT) Der er fælles adgang for de 3 ordninger Energimærkning, Kedelmærkning og Ventilationseftersyn, på Hvordan separeres web-indgangen til de 3 ordninger? Og hvem står for omkostningerne i forbindelse hermed?

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Som anført i udbudsbetingelserne afholdtes informations- og spørgemøde den 29. april kl. 13-15 med tilmelding pr. mail senest

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Dato for revision: 24. september 2014

Dato for revision: 24. september 2014 Dato for revision: 24. september 2014 Spørgsmål og svar til nationalt udbud: Callcenterløsning (inkl. Licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: Prisoplysninger,

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere