Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger"

Transkript

1 Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering. Derfor fremsender vi hermed som aftalt på informationsmødet en anmodning om fremsendelse af det nuværende sekretariats nedskrevne procedurebeskrivelser, procesplaner, beskrevne sagsgange og retningslinjer. Derunder også gerne eksisterende standardbreve og tjeklister. : Energistyrelsen har lagt det nuværende sekretariats ISO-certificering på udbudssiden, hvortil der henvises. Spørgsmål 2 Findes der udover ScanJour et eksisterende CRM system eller et andet system til at registrere de indkomne og udgående henvendelser? Hvis ja, får det nye sekretariat overdraget indholdet fra CRMsystemet? Og på hvilken måde? : Et kommende sekretariat skal benytte ScanJour. Et kommende sekretariat får derfor ikke overdraget et andet system til at registrere henvendelser i. Spørgsmål 3 I udbudsmaterialet står nævnt, at sekretariatet har ca telefoniske henvendelser om året. Kan Energistyrelsen i overordnede termer beskrive, hvilke emner disse henvendelser drejer sig om? F.eks. fordelt på typer af henvendelse såsom f.eks. henvendelse fra private husejere, erhvervsbygningsejere, energikonsulenter, certificerede firmaer, samarbejdspartnere (f.eks. andre statslige institutioner og NGO ere) samt øvrige (f.eks. studerende, forskere, journalister m.fl.) Kan Energistyrelsen eller det eksisterende sekretariat komme med et skøn på, hvorledes disse henvendelser besvares/håndteres ved hjælp af henholdsvis juridiske, administrative eller tekniske kompetencer? : Antallet af henvendelser varierer. Det har tidligere været oppe på om året, men der er inden for den sidste tid set en reduktion i dette antal. Det eksisterende sekretariat har oplyst, at sekretariatet den sidste tid haft ca. 25 telefonhenvendelser om energimærkningsordningen pr. dag, svarende til ca telefoniske henvendelser pr. år. Sekretariatet oplyser, at henvendelserne er så godt som alle fra energikonsulenter, der ønsker at få uddybet reglerne for energimærkning. Spørgsmålene er alle ret specifikke og afsøger grænseområder for energimærkning af bygninger, og her specielt energimærkning af nye bygninger. Som noget forhåbentligt forbigående er der en del spørgsmål om fejl i indberetningssystemet.

2 Endvidere oplyser sekretariatet, at 75% af spørgsmålene besvares af administrativt personale (der har arbejdet længe i sekretariatet) og resten af teknikere. Der er næsten ingen spørgsmål, der kræver en jurist, da vores administrative personale er meget hjemme i lov og bekendtgørelser, samt har været på minikursus i dette med Energistyrelsens jurister. For spørgsmål, der kan være tolkning af reglerne for energimærkning, bliver konsulenten bedt om at sende spørgsmålet skriftligt, og SEeB svarer så på dette efter samråd med Energistyrelsen Spørgsmål 4 Baseret på det nuværende sekretariats arbejde i 2012 bedes sekretariatet skønne deres gennemsnitlige tidsforbrug pr. henholdsvis telefonisk henvendelse, sagsbehandling af klage og mail henvendelse ekskl. tidsforbruget til journalisering? : Energistyrelsen har ikke adgang til disse oplysninger, idet sekretariatet er aflønnet med en samlet kontraktssum. Spørgsmål 5 I udbudsmaterialet skønnes, at sekretariatet skal journalisere sager om året. Kan Energistyrelsen skønne, hvor mange af de telefoniske henvendelser er sagsdannende eller sagsrelaterede og derfor skal journaliseres? Såfremt alle henvendelser ikke skal journaliseres, kan Energistyrelsen beskrive i overordnede termer, hvad de øvrige henvendelser kan vedrøre? I forhold til spørgsmålet om pligten til at journalisere henvises til certificeringsgrundlaget, der er lagt på udbudssiden som et separat bilag. Det vil ikke være alle henvendelser, der skal journaliseres. Det eksisterende sekretariat har således oplyst, (se svar på spørgsmål 3), at langt de fleste henvendelser vedrører spørgsmål om uddybning af regler eller generel vejledning herom. Sådanne vil eksempelvis ikke skulle journaliseres. Spørgsmål 6 Hvor stor en andel af det samlede budget forventer Energistyrelsen skal gå til løsning af adhocopgaver? Hvis dette spørgsmål ikke er muligt at besvare, så vi gerne, at Energistyrelsen oplyser, hvor stor en andel af det samlede budget er gået til løsning af adhoc-opgaver de sidste to år? Omkostninger til løsning af adhocopgaver skønnes at udgøre et beløb svarende til et årsværk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifter hertil i henhold til kontrakten honoreres særskilt. Spørgsmål 7 Jf. udbudsmaterialet forventes opstart af det nye sekretariat pr. 1. maj, men at kontrakten først skrives under ultimo april. Vil der være en indkøringsperiode på en måned? Eller forventer Energistyrelsen, at

3 det nye sekretariat overtager alle nævnte opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj? Og er der mulighed for overdragelsesmøder mellem det eksisterende og det nye sekretariat? : Det forventes at det kommende sekretariat overtager alle opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj. Der vil i den forbindelse blive arrangeret et overdragelsesmøde med det eksisterende sekretariat. Spørgsmål 8 Vi vil gerne anmode om at få tilsendt det eksisterende sekretariats årsplan 2013 inkl. behovet for opdatering af Håndbog alternativt årsplanen for Usikkerhed ved IT-systemet har bevirket, at det har savnet mening at udarbejde årsplan. Disse IT problemer er løst nu og vil ikke komme til at påvirke et nyt sekretariat. Energistyrelsen har i stedet for i 2012 og 2013 drøftet og afklaret løsningen af opgaverne på driftsgruppemøderne. Der har i 2011 og 2012 været udført et betydeligt arbejde i forbindelse med opdateringen af Håndbogen og udarbejdelsen af den elektroniske Håndbog. Der er således gennemført udvidelser af ordningen (energimærkning efter oplyst forbrug), der har krævet større udvidelser af Håndbogen. Tilsvarende er der også udviklet nye energimærkningsrapporter, der også har haft konsekvenser for Håndbogen. Energistyrelsen har ikke planlagt større ændringer i ordningen eller omlægninger af Håndbogen, som i sig selv afføder behov for større ændringer af Håndbogen. Men der vil dog altid være behov for præciseringer og ændringer mv. i lyset af erfaringerne. Spørgsmål 9 Er det korrekt opfattet, at udstedelsen af Energimærkninger foregår fuldautomatisk, - dvs. ikke kræver hands-on eller manuel bearbejdning af sekretariatet? : Ja, det er korrekt. Det er pt. ved berigtigelse af et energimærke behov for manuel betjening, men dette forventes at blive håndeteret automatisk i løbet af kort tid. Spørgsmål 10 På orienteringsmødet blev der oplyst, at såfremt de medarbejdere, som er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, får ændret deres vilkår væsentlig, kan vælge at betragte ændringen som en opsigelse fra arbejdstagerens side. Et eksempel herpå kunne være medarbejderens geografiske arbejdsplads. I den sammenhæng er medarbejdernes opsigelsesvilkår et vigtigt element. Repræsentanten fra statsadvokaten anførte i den forbindelse, at medarbejdernes opsigelsesfrister er afhængig af den anførte anciennitet fra udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet, kontraktbilag 5, punkt 2 oversigtsdiagrammet - står angivet, at at IT-konsulentens anciennitet i nuværende firma er siden 2003 dvs. 10 år. I IT-konsulentens CV står der dog anført, at medarbejderen har været ansat hos SEBRA A/S siden 2009, hvilket kun giver en anciennitet i nuværende firma på 4 år. Hvilken anciennitet er den korrekte at gå ud fra?

4 : Som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet den 28. februar 2013, vil de almindelige ansættelsesretlige regler finde anvendelse ved en eventuel flytning af arbejdsstedet. Der henvises i den forbindelse endvidere til virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2. For medarbejder A gælder som anført i bilag 5, punkt 2, at ancienniteten beregnes fra den 1. marts 2003 Spørgsmål 11 I udbudsmaterialet står kun nævnt drift af IT og data. Udvikling af interne datasystemer ud for IDkonsulentens opgaver. Som nævnt på informationsmødet så vi gerne en mere detaljeret og konkret beskrivelse af IT-konsulentens nuværende arbejds- og ansvarsområder. Derunder også gerne i hvor høj grad medarbejderen kan udføre selvstændig programmering i sekretariatets benyttede ITsystemer. : Sekretariatet oplyser, at den nuværende it-medarbejder er beskæftiget med drift af de programmer og servicer, der fremgår af udbudsmaterialet. Nogle af programmerne/servicerne har it-medarbejderen selv udviklet, andre er udviklet af konsulentfirmaer specielt til SEeB med it-medarbejderen som SEeB s ankermand. Spørgsmål 12 Vi ser gerne, at Energistyrelsen oplyser de samlede omkostninger til hosting og licenser i det nuværende sekretariat for I udbudsmaterialet er omkostningerne til hosting angivet. SEeB s samlede omkostninger omfatter også to andre ordninger, og vil derfor ikke give et retvisende billede for energimærkningen alene. Spørgsmål 13 Præcisering af bilag 2, afsnit : Energistyrelsen er blevet opmærksom på en mindre uklarhed i forhold til antallet af sager om klager fra bygningsejere m.fl. over energimærkninger. Af bilag 2, afsnit 3.9.2, fremgår, at der vil være ca. 80 klagesager per år for energimærker med bygningsgennemgang. Disse klagesager vil kunne omfatte to forskellige typer af sager, nemlig klager over energimærkning af enfamiliehuse og klager over energimærkning af flerfamiliehuse, institutioner m.v., jf. også bilag 8, afsnit 2. Én energimærkning vil desuden kunne rumme mere end én bygning, hvorfor én klagesag også vil kunne rumme mere end én bygning. Teknisk revision i forbindelse med behandlingen af

5 klagesager vil som følge heraf naturligvis være af forskellig karakter, ligesom tidsforbruget vil afhænge af bygningens karakter. Hidtil har størstedelen af klagesagerne dog vedrørt enfamiliehuse. Spørgsmål 14 Mangler der et punkt C i udbudsbetingelserne om dispositionen side 13? : Nej, der mangler ikke et punkt C i udbudsbetingelsernes punkt 9.3 (side 13-14). Der er blot tale om en fejllitrering, således at punkt D) Erklæring rettelig er punkt C, og punkt E) Øvrige oplysninger rettelig er punkt D. Spørgsmål 15 (Angående kravspecifikationen, side 7/32, under overskrift 2.7.) 1) Hvor mange sager forventes der ift. kapitel 10 i bkg. 673 af 25/6-2012, udover de 80 klagesager, der er nævnt side 25/32? 2) Hvilke sagstyper indgår i kapitel 10 sagsbehandlingen? Skal der f.eks. Udarbejdes indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning? Ad 1) Energistyrelsen har ikke oplysninger om antallet, men det kan oplyses, at der indtil dato kun har været tale om et begrænset antal. Ad 2) Sekretariatet skal foretage al administration i forbindelse med, dels registrering af certificerede energimærkningsfirmaer, dels disse firmaers overholdelse af forpligtelser i henhold til kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Dette kan for eksempel også omfatte udarbejdelse af indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 16 (Angående kravspecifikationen, side 11/32, under overskrift ) Det fremgår at sekretariatet skal udvikle standardbreve, og der henvises til sådanne i det nuværende sekretariats certificeringsgrundlag. Forefindes standardbrevene i en endelig udgave eller forventes det at sekretariatet udvikler dem? eller reviderer eksisterende skabeloner? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt skal det nye sekretariat udarbejde udkast til certificeringsgrundlag for sin virksomhed, hvor udvikling af standardbreve indgår som en del heraf. Energistyrelsen kan dog oplyse, at der findes en række standardbreve, som sekretariatet kan hente inspiration fra. Det er imidlertid erfaringen, at det ikke nødvendigvis altid er en fordel at benytte standardbreve, idet der i den konkrete sag kan være forhold, der gør, at andre forhold skal tages i betragtning end angivet i et standardbrev.

6 Spørgsmål 17 (Angående kravspecifikationen, side11/32, underoverskrift 3.2.1, bulletpkt. 2) Det fremgår at sekretariatet "kan" indsætte filtre, der blokerer energimærker. Betyder det at sekretariatet har programmeringsadgang til indberetningsprogrammet og er den, der vedligeholder programmet? Hvilken teknisk platform drives det i givet fald fra? Sekretariatet har ikke programmeringsadgang til indberetningssystemet, og er derfor ikke ansvarlig for implementering af filtre. Sekretariatet er således ikke ansvarligt for implementering af filtre i indberetningssystemet, medmindre der udvikles særlige snitflader til dette, hvilket pt. er uafklaret. Spørgsmål 18 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 afsnit 4) Det fremgår at "Sekretariatet forventes i særlig grad at få en rolle i forbindelse med information om energimærkningens kvalitet og aktiviteter til sikring af kvaliteten". Kan rollen uddybes yderligere, herunder beskrives i forventet omfang af tid og indhold af opgaver? Formuleringen afspejler, at information og kvalitetssikringen er en hovedopgave, og at det derfor forventes at indgå med en vis vægt i sekretariatets opgaveportefølje. Energistyrelsen kan ikke uddybe de konkrete opgaver og tidsforbruget nærmere, idet det vil afhænge af de udfordringer, der afdækkes med den løbende kvalitetssikring. Spørgsmål 19 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 sidste afsnit) Det fremgår, at "Det forventes, at der afholdes 1 månedligt møde om disse aktiviteter" - kan sekretariatets rolle i forbindelse med mødeafviklingen oplyses, dvs. om man alene er mødedeltager, eller om sekretariatet også forventes at stå for afholdelsen af mødet, herunder hvilke opgaver der ligger i det (være mødeleder, udarbejde dagsorden, skrive referat og indsamle/præsentere materiale på møderne etc.)? Det skal lægges til grund, at sekretariatet er mødedeltager. Dette indebærer, at sekretariatet skal deltage og bidrage ved drøftelserne ud fra viden og erfaringer. Sekretariatet forventes ikke at stå for mødeforberedelse. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 20 (Angående kravspecifikationen, side 15/32 underoverskrift 3.4 afsnit 6) Det fremgår, at "Sekretariatet skal endvidere påtage sig styringen af projekter til vedligeholdelse af disse dele inden for rammer, som aftales med Energistyrelsen." og at "Energistyrelsen godkender ændringer i Håndbogen, og sætter rammerne for projekter om ændring af Håndbogen." Disse rammer

7 er ikke konkret angivet og favner bredt. Kan Energistyrelsen oplyse, hvilke opgaver der forventes at ligge heri, herunder forventet mængde og tid for sekretariatet til at foretage denne styring? Er der her tale om en opgave, der indgår i driften af sekretariatet, eller forventes (dele af) opgaven at bestå i ad hoc opgaver? Energistyrelsen har ikke planlagt større projekter om ændring af Håndbogen, men der kan bliver tale om mindre justeringer/tilretninger og opdateringer. Sekretariatets tidsforbrug vil naturligt afhænge af de kompetencer, hvormed sekretariatet bemander opgaven. Eksempelvis kan opgaven omfatte projekter vedrørende udviklingen af standardforudsætninger til udarbejdelse af energimærkninger, som f.eks. for anvendelsen af solceller, varmepumper og lignende. Opgaverne indgår i kontrakten og er derfor ikke ad hoc. Spørgsmål 21 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Er det muligt at få udleveret et komplet diagram med oversigt over strukturen for de IT-systemer, som sekretariatet er forpligtet til at vedligeholde, anvende og deres indbyrdes relationer? Er det muligt at få en teknisk beskrivelse af de IT-systemer, der skal anvendes i sekretariatet, inden fristen for afgivelse af tilbud? (det fremgår af afsnit 2.4 i bilag 6, side 5/6 under tabellen, beskrivelse og dokumentation vil blive udarbejdet frem til kontraktsstart). Nej, det er ikke pt. muligt. Overdragelse af ekspertise og viden om systemet vil ske via virksomhedsoverdragelsen. Spørgsmål 22 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Det fremgår at sekretariatet skal "rådgive Energistyrelsen om alle spørgsmål vedrørende udvikling af " - tænkes der her på spørgsmål vedrørende den indholdsmæssige del? Eller (også) på spørgsmål vedrørende, hvordan man rent IT-mæssigt skal løse en eventuel udvikling? Vil sidstnævnte i givet fald falde ind under afsnit 4 om ad hoc opgaver? Det forventes, at sekretariatet besidder de IT- og bygningsmæssige kompetencer til at yde en strategisk rådgivning og være en kvalificeret dialogpartner i spørgsmål vedr. opbygning og udvikling af indberetningssystemet og databasen. Det indgår ikke, at sekretariatet selv skal løse udviklingsprojekter. Der er ikke tale om en ad hoc opgave Spørgsmål 23 (Angående kravspecifikationen, side 17/32-3. bullet) Hvordan har sekretariatet hidtil leveret udtræk af aggregerede og disaggregerede data om energimærkningerne? Findes der faciliteter, som man skal overtage, revidere eller udbygge? Eller skal disse faciliteter udvikles helt fra bunden?

8 Det eksisterende sekretariat har løst opgaven ved at påbegynde udviklingen af et system til beregning af benchmarks for energiforbrug i bygninger. Det nye sekretariat kan vælge at videreføre opgaven eller aftale en alternativ opgaveløsning med Energistyrelsen. Spørgsmål 24 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 5) Hvad ligger der i begrebet "øvrig korrespondance"? Hvilke filtyper og hvilken placering er der tale om? Det drejer sig om at give det certificerede firma adgang til korrespondance fra sekretariatet til firmaet. Spørgsmål 25 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 7) Det fremgår, at der skal udvikles "faciliteter til udtræk af aggregerede data om energimærkninger til brug for ordningens aktører. Disse faciliteter skal være udviklet inden udgangen af 2013." 1) Er der her tale om opgaver, som indgår i sekretariatets drift eller vil blive aflønnet som ad hoc opgaver? 2) Hvis det er opgaver, der skal indgå i sekretariatets drift, kan Energistyrelsen så oplyse forventet tidsramme til udviklingen i ca-tal? 3) Kan Energistyrelsen i givet fald også oplyse forventet tidsforbrug til deltagelse i møder som led i samarbejdet med de angivne samarbejdspartnere, nævnt under "Snitflade til Energistyrelsen..."? Der vil ikke være tale om ad hoc opgaver. Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.5 skal faciliteterne være udviklet inden udgangen af 2013, og tilbudsgiver forventes i sit tilbud at tage højde for løsningen af denne opgave. Energistyrelsen kan derfor ikke angive et ca.-tal for løsning af opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 26 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 første del af siden) 1) Er det sekretariatet, der udvikler selve indholdet af kurserne/prøverne, etc., eller er det eksterne rådgivere? De nuværende prøver udarbejdes af en ekstern part. 2) I hvilket omfang anvender Energistyrelsen/det nuværende sekretariat eksterne rådgivere, som styrelsen ønsker fortsætter på disse opgaver? 3) Hvem betaler for inddragelse af eksterne rådgivere til kursusudvikling? 4) Ligger der aftaler, som skal videreføres?

9 Ad 1 og 2) Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.6., at det nye sekretariat skal udarbejde en årlig kursus- og prøveplan for energikonsulenter, som tilgodeser de målsætninger angivet i pkt Sekretariatet kan i den forbindelse vælge at forsætte samarbejdet med eksterne parter/rådgivere. Ad 3) Omkostningerne til kurser afholdes af kursusgebyrerne. Ad 4) Nej, der foreligger ikke aftaler, som skal videreføres. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 27 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 afsnit 6) Det fremgår, at der "Derudover kan der også oprettes erfagrupper eller anden form for efteruddannelse/faglig opgradering for konsulenter." I hvilket omfang vil det bestå i ad hoc opgaver, henholdsvis være en del af driften i sekretariatet? Sekretariatets deltagelse i sådanne vil blive honoreret enten som ad ad-hoc eller via kursusgebyrerne. Spørgsmål 28 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 sidste afsnit) Evt. beskrive indholdet af kurset". Er det sekretariatet eller en ekstern part, der beskriver kursusindholdet? Det er sekretariatet, der som ansvarlig for gennemførelse af kurser, jf. kontraktbilag 2 pkt , skal sikre at kursusindholdet beskrives. Der henvises til kontraktbilag 3, pkt. 2.2, hvoraf det fremgår, at tilbudsgivernes forslag til løsning af opgaven indgår i tilbuddet Spørgsmål 29 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 underoverskrift bulletpunkt 3) "Andre interessenter, der har ønske om at benytte data om ordningen." Såfremt sådanne interesser skal serviceres med dataudtræk, henhører det så under adhoc opgaverne nævnt i bilag 4, anden eller fjerde bulletpunkt? (udarbejdelse af special-statistik, eller udvikling af IT-værktøjer) Der henvises til kontraktens bilag 2, pkt. 3.7, hvori der Vedr. andre interessenter henvises til kontraktens bilag 2, pkt Det indebærer, at det er en del af driftsopgaven og ikke en ad hoc opgave. Se også svar på spørgsmål nr. 25, og kontraktbilag 3, pkt. 2.3

10 Spørgsmål 30 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 midt, bulletpunkt 8) Hvad ligger der i at brugerne af ordningen "skal kunne få oplysninger om deres energimærkninger eller dele deraf"? Tænkes der her alene på information via ois.dk? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt udarbejder sekretariatet en informationsplan, som skal være i overensstemmelse med målsætningerne for informationsvirksomheden. Der er derfor ikke tale om en ad hoc opgave. Se i øvrigt kontraktbilag 3, pkt. 2.3 Spørgsmål 31 (Angående kravspecifikationen, side 21/32 underoverskrift 3.7.2) Det fremgår at sekretariatet skal overtage den nuværende hjemmeside inklusive oliefyrseftersynsordningen og ventilationsordningen, og at nogle andre skal kunne fortsætte med at redigere tekster for disse to ordninger på hjemmesiden. Betyder det, at sekretariatet - hvis man omlægger hjemmesiden til andet CMS, som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet, at man kan gøre - fortsat er bundet i kontraktsperioden til at vedligeholde platformen for den nuværende hjemmeside aht. administratorerne af de to andre ordninger? Betyder det i givet fald, at sekretariatet skal betale hosting og CMS-afgift for hjemmesiden i kontraktsperioden, selv om man ikke driver sekretariatets hjemmeside fra denne platform? Efter udsendelsen af udbuddet er det besluttet at nedlægge oliefyrseftersynsordningen (også benævnt kedelmærkningsordningen) med virkning fra 1. maj Efter denne dato skal hjemmesiden for denne ordning nedlægges. Hvad angår ventilationsordningen, vil Energistyrelsen på et senere tidspunkt oprette en selvstændig hjemmeside herfor, hvorefter den del af den fælles hjemmeside, der vedrører ventilationsordningen skal nedlægges. Nedlæggelsen af disse dele af hjemmesiden indgår i sekretariatets opgaveportefølje, og eventuelle omkostninger hertil skal afholdes af sekretariatet. Spørgsmål 32 (Angående kravspecifikationen, side 22/32 underoverskrift telefonisk rådgivning) Forventes det at sekretariatet skal kunne besvare spørgsmål, som vedrører indtastning i de beregningsprogrammer, der er på markedet til brug for udarbejdelse af energimærkninger? Kan omfanget af sådanne henvendelser anslås?

11 I forbindelse med indtastning skal sekretariatet rådgive om BBR mv. og besvare spørgsmål vedr. fortolkning af Håndbogen mv. Spørgsmål der snævert knytter sig til anvendelsen af beregningsprogrammer, skal sekretariatet ikke besvare. Spørgsmål 33 (Angående kravspecifikationen, side 23/32 øverst) Findes værktøjerne til at trække de nævnte statistikker? Hvis ikke; hvilke statistikker forventes i givet fald udviklet? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Det nuværende sekretariat har oplyst, at der ikke findes værktøjer til at trække de nævnte statistikker. Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.7., at sekretariatet udarbejder en informationsplan og at et oplæg til statistik indgår som en del heraf. Der er således ikke tale om en ad hoc opgave. Spørgsmål 34 (Angående kravspecifikationen, side 26/32 underoverskrift ) Det fremgår af kravspecifikationen her, at "sekretariatet skal forestå fakturering, rykning af debitorer og håndtering af restancer". Skal denne opgave fortsat varetages, når der er udviklet et indbetalingssystem til brug for indberetning af energimærker? Opkrævningsmodulet er udviklet som et værktøj ovenpå økonomisystemet Winfinans. Er det teknisk muligt at overføre det til et andet økonomisystem, f.eks. Windows Dynamics? Hvem bekoster denne overførsel? skal det gøres inden en bestemt tidsfrist? Ad 1: Ja, opgaven skal varetages. Ad 2 + 3: Energistyrelsen kan ikke udtale sig herom. I det omfang det besluttes at overføre opkrævningsmodulet til at andet økonomisystem, skal omkostningerne hertil afholdes af sekretariatet. Energistyrelsen kan kun tage stilling til evt. tidsfrist, hvis der foreligger et konkret forslag. Spørgsmål 35 (Angående kravspecifikationen, side 27/32 underoverskrift samt bilag 8 Vederlag side 5/7 afsnit 2) Det fremgår af kravspecifikationen, nævnte reference, at "Der opkræves deltagerbetaling til optagelseskurser, introduktionskurser, opfriskningskurser, hvorimod obligatorisk efteruddannelse/temamøder finansieres af ordningens generelle gebyrindtægter. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Det fremgår af kontraktbilag 8, afsnit 2. side 5/7 at "omkostninger forbundet med afholdelse af prøver, kurser, erfa-aktiviteter m.v. med undtagelse af leverandørens egen ydelse indgår ikke i vederlaget, idet disse omkostninger forudsættes afholdt af gebyrindtægter fra kurserne".

12 Det bedes præciseret, hvilke udgifter der ligger under kursusgebyret og hvilke der indgår under debitorgebyret. Det bedes præciseret, hvorledes udgifterne til sekretariatets eventuelle udvikling af kursusindhold, henholdsvis eksterne konsulenters bidrag hertil, dækkes. Ad 1: Det skal præciseres, at det er formuleringen i kontraktbilag 2, side 27, der gælder, dvs. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Ad 2: De aktiviteter beskrevet i kontraktens bilag 2, pkt vedr. den overordnede kursus- og prøveplanlægning er dækket af almindelige honorarmidler, mens aktiviteter under kontraktens bilag 2, pkt afholdes over kursusgebyrerne. Spørgsmål 36 (Tidsplan 3/3 side 3) Det lægges til grund at etableringen af sekretariatet først skal løbe fra kontrakten er underskrevet. Hvornår forventer Energistyrelsen at etableringsfasen løber fra? Forventes det at leverandøren påbegynder opgaver, f.eks. debitorregnskab, uagtet at standstill ikke er afsluttet / kontrakten ikke er underskrevet? Det forventes, at kontrakten kan underskrives ultimo april. Etableringsfasen løber fra underskriften. Det forventes, at det nye sekretariat påbegynder alle opgaver, herunder regnskabsopgaver fra 1. maj Spørgsmål 37 (Kontraktudkastet afsnit 8.7 Inhabilitet) Mener Energistyrelsen at det giver habilitetsproblemer, hvis leverandøren både er certificeret som energimærkningsfirma og driver sekretariatet? Kan tekniske revisorer være aktive energikonsulenter og samtidig være habile i forhold til at udføre teknisk revision? Det følger af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren har pligt til at sikre, at sekretariatets drift tilrettelægges således, at leverandørens varetagelse af andre opgaver, herunder anden rådgivning, konsulentvirksomhed, uddannelse, udvikling m.v., ikke påvirker sekretariatets fortrolighed, objektivitet og upartiskhed. Hvis leverandøren har en særlig interesse, herunder økonomisk interesse, i udfaldet af en sag, der behandles af sekretariatet, vil leverandøren være inhabil. Hvis der jævnligt må forventes at opstå konkrete sager, hvor leverandøren er inhabil, vil leverandøren kunne blive anset for generelt at være inhabil. Det fremgår endvidere af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren altid vil være inhabil i sager, som omhandler medarbejdere ansat hos leverandøren eller hos tredjemand, som er nært tilknyttet

13 leverandøren ved enten ejerskab eller lignende (nærtstående). Ved "lignende" forstås også leverandørens underleverandører, hvis f.eks. en underleverandør har udarbejdet en energimærkning, der bliver udtrukket til teknisk revision. Hvis der hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører er ansat en medarbejder, der samtidig er ansat energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma, vil leverandøren derfor være inhabil i sager, hvor den pågældende medarbejder har udarbejdet energimærkning. Leverandøren vil også være inhabil i sager, hvor en medarbejder ansat hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører som bygningsejer har fået udført energimærkning, hvis dette energimærke f.eks. udtages til teknisk revision, eller hvis den pågældende medarbejder som bygningsejer klager over energimærkningen. I de tilfælde, hvor en af leverandørens underleverandører (f.eks. underleverandør A) udarbejder en energimærkning, som ikke kan henføres til nærværende kontraktforhold mellem Energistyrelsen og leverandøren, hvorefter dette energimærke udtages til teknisk revision, da vil leverandøren dog være berettiget til at lade en anden underleverandør (f.eks. underleverandør B) udføre den tekniske revision, såfremt der ingen forbindelse er mellem underleverandør A og B. Det er således en helt afgørende forudsætning, at den underleverandør (i eksemplet underleverandør B), der udfører den tekniske revision, opfylder habilitetskravene i forvaltningslovens 3. Generelt skal leverandøren således være særlig opmærksom på kontraktens punkt 8.7. Det fremgår heraf, at leverandøren løbende skal underrette Styrelsen om de sager, hvor der foreligger forhold, som vil være egnede til at begrunde, at Leverandøren eller en anden, som for Leverandøren deltager i sekretariatsopgaverne, er inhabil. Styrelsen afgør i de konkrete tilfælde, om der foreligger inhabilitet, og herunder hvilke tiltag der vil være egnede til at håndtere en eventuel inhabilitet. Spørgsmål 38 (Kontraktbilag 6 IT) 1. Hvilket værktøj anvendes til udsendelse af nyhedsbreve? 2. Og er det bundet sammen med hjemmesiden og administreres det via hjemmesidens backend? Ad. 1 Det nuværende sekretariat har oplyst, at det er Campainmanitor, der anvendes til udsendelse af nyhedsbreve. Ad 2: Det nuværende sekretariat har oplyst, at Campainmanitor ikke er bundet sammen med hjemmesiden eller administreres via hjemmesidens backend. Spørgsmål 39 (Kontraktbilag 6 IT) Der er fælles adgang for de 3 ordninger Energimærkning, Kedelmærkning og Ventilationseftersyn, på Hvordan separeres web-indgangen til de 3 ordninger? Og hvem står for omkostningerne i forbindelse hermed?

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere