Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger"

Transkript

1 Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering. Derfor fremsender vi hermed som aftalt på informationsmødet en anmodning om fremsendelse af det nuværende sekretariats nedskrevne procedurebeskrivelser, procesplaner, beskrevne sagsgange og retningslinjer. Derunder også gerne eksisterende standardbreve og tjeklister. : Energistyrelsen har lagt det nuværende sekretariats ISO-certificering på udbudssiden, hvortil der henvises. Spørgsmål 2 Findes der udover ScanJour et eksisterende CRM system eller et andet system til at registrere de indkomne og udgående henvendelser? Hvis ja, får det nye sekretariat overdraget indholdet fra CRMsystemet? Og på hvilken måde? : Et kommende sekretariat skal benytte ScanJour. Et kommende sekretariat får derfor ikke overdraget et andet system til at registrere henvendelser i. Spørgsmål 3 I udbudsmaterialet står nævnt, at sekretariatet har ca telefoniske henvendelser om året. Kan Energistyrelsen i overordnede termer beskrive, hvilke emner disse henvendelser drejer sig om? F.eks. fordelt på typer af henvendelse såsom f.eks. henvendelse fra private husejere, erhvervsbygningsejere, energikonsulenter, certificerede firmaer, samarbejdspartnere (f.eks. andre statslige institutioner og NGO ere) samt øvrige (f.eks. studerende, forskere, journalister m.fl.) Kan Energistyrelsen eller det eksisterende sekretariat komme med et skøn på, hvorledes disse henvendelser besvares/håndteres ved hjælp af henholdsvis juridiske, administrative eller tekniske kompetencer? : Antallet af henvendelser varierer. Det har tidligere været oppe på om året, men der er inden for den sidste tid set en reduktion i dette antal. Det eksisterende sekretariat har oplyst, at sekretariatet den sidste tid haft ca. 25 telefonhenvendelser om energimærkningsordningen pr. dag, svarende til ca telefoniske henvendelser pr. år. Sekretariatet oplyser, at henvendelserne er så godt som alle fra energikonsulenter, der ønsker at få uddybet reglerne for energimærkning. Spørgsmålene er alle ret specifikke og afsøger grænseområder for energimærkning af bygninger, og her specielt energimærkning af nye bygninger. Som noget forhåbentligt forbigående er der en del spørgsmål om fejl i indberetningssystemet.

2 Endvidere oplyser sekretariatet, at 75% af spørgsmålene besvares af administrativt personale (der har arbejdet længe i sekretariatet) og resten af teknikere. Der er næsten ingen spørgsmål, der kræver en jurist, da vores administrative personale er meget hjemme i lov og bekendtgørelser, samt har været på minikursus i dette med Energistyrelsens jurister. For spørgsmål, der kan være tolkning af reglerne for energimærkning, bliver konsulenten bedt om at sende spørgsmålet skriftligt, og SEeB svarer så på dette efter samråd med Energistyrelsen Spørgsmål 4 Baseret på det nuværende sekretariats arbejde i 2012 bedes sekretariatet skønne deres gennemsnitlige tidsforbrug pr. henholdsvis telefonisk henvendelse, sagsbehandling af klage og mail henvendelse ekskl. tidsforbruget til journalisering? : Energistyrelsen har ikke adgang til disse oplysninger, idet sekretariatet er aflønnet med en samlet kontraktssum. Spørgsmål 5 I udbudsmaterialet skønnes, at sekretariatet skal journalisere sager om året. Kan Energistyrelsen skønne, hvor mange af de telefoniske henvendelser er sagsdannende eller sagsrelaterede og derfor skal journaliseres? Såfremt alle henvendelser ikke skal journaliseres, kan Energistyrelsen beskrive i overordnede termer, hvad de øvrige henvendelser kan vedrøre? I forhold til spørgsmålet om pligten til at journalisere henvises til certificeringsgrundlaget, der er lagt på udbudssiden som et separat bilag. Det vil ikke være alle henvendelser, der skal journaliseres. Det eksisterende sekretariat har således oplyst, (se svar på spørgsmål 3), at langt de fleste henvendelser vedrører spørgsmål om uddybning af regler eller generel vejledning herom. Sådanne vil eksempelvis ikke skulle journaliseres. Spørgsmål 6 Hvor stor en andel af det samlede budget forventer Energistyrelsen skal gå til løsning af adhocopgaver? Hvis dette spørgsmål ikke er muligt at besvare, så vi gerne, at Energistyrelsen oplyser, hvor stor en andel af det samlede budget er gået til løsning af adhoc-opgaver de sidste to år? Omkostninger til løsning af adhocopgaver skønnes at udgøre et beløb svarende til et årsværk. Det skal i den forbindelse bemærkes, at udgifter hertil i henhold til kontrakten honoreres særskilt. Spørgsmål 7 Jf. udbudsmaterialet forventes opstart af det nye sekretariat pr. 1. maj, men at kontrakten først skrives under ultimo april. Vil der være en indkøringsperiode på en måned? Eller forventer Energistyrelsen, at

3 det nye sekretariat overtager alle nævnte opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj? Og er der mulighed for overdragelsesmøder mellem det eksisterende og det nye sekretariat? : Det forventes at det kommende sekretariat overtager alle opgaver fra det eksisterende sekretariat fra den 1. maj. Der vil i den forbindelse blive arrangeret et overdragelsesmøde med det eksisterende sekretariat. Spørgsmål 8 Vi vil gerne anmode om at få tilsendt det eksisterende sekretariats årsplan 2013 inkl. behovet for opdatering af Håndbog alternativt årsplanen for Usikkerhed ved IT-systemet har bevirket, at det har savnet mening at udarbejde årsplan. Disse IT problemer er løst nu og vil ikke komme til at påvirke et nyt sekretariat. Energistyrelsen har i stedet for i 2012 og 2013 drøftet og afklaret løsningen af opgaverne på driftsgruppemøderne. Der har i 2011 og 2012 været udført et betydeligt arbejde i forbindelse med opdateringen af Håndbogen og udarbejdelsen af den elektroniske Håndbog. Der er således gennemført udvidelser af ordningen (energimærkning efter oplyst forbrug), der har krævet større udvidelser af Håndbogen. Tilsvarende er der også udviklet nye energimærkningsrapporter, der også har haft konsekvenser for Håndbogen. Energistyrelsen har ikke planlagt større ændringer i ordningen eller omlægninger af Håndbogen, som i sig selv afføder behov for større ændringer af Håndbogen. Men der vil dog altid være behov for præciseringer og ændringer mv. i lyset af erfaringerne. Spørgsmål 9 Er det korrekt opfattet, at udstedelsen af Energimærkninger foregår fuldautomatisk, - dvs. ikke kræver hands-on eller manuel bearbejdning af sekretariatet? : Ja, det er korrekt. Det er pt. ved berigtigelse af et energimærke behov for manuel betjening, men dette forventes at blive håndeteret automatisk i løbet af kort tid. Spørgsmål 10 På orienteringsmødet blev der oplyst, at såfremt de medarbejdere, som er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, får ændret deres vilkår væsentlig, kan vælge at betragte ændringen som en opsigelse fra arbejdstagerens side. Et eksempel herpå kunne være medarbejderens geografiske arbejdsplads. I den sammenhæng er medarbejdernes opsigelsesvilkår et vigtigt element. Repræsentanten fra statsadvokaten anførte i den forbindelse, at medarbejdernes opsigelsesfrister er afhængig af den anførte anciennitet fra udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet, kontraktbilag 5, punkt 2 oversigtsdiagrammet - står angivet, at at IT-konsulentens anciennitet i nuværende firma er siden 2003 dvs. 10 år. I IT-konsulentens CV står der dog anført, at medarbejderen har været ansat hos SEBRA A/S siden 2009, hvilket kun giver en anciennitet i nuværende firma på 4 år. Hvilken anciennitet er den korrekte at gå ud fra?

4 : Som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet den 28. februar 2013, vil de almindelige ansættelsesretlige regler finde anvendelse ved en eventuel flytning af arbejdsstedet. Der henvises i den forbindelse endvidere til virksomhedsoverdragelseslovens 3, stk. 2. For medarbejder A gælder som anført i bilag 5, punkt 2, at ancienniteten beregnes fra den 1. marts 2003 Spørgsmål 11 I udbudsmaterialet står kun nævnt drift af IT og data. Udvikling af interne datasystemer ud for IDkonsulentens opgaver. Som nævnt på informationsmødet så vi gerne en mere detaljeret og konkret beskrivelse af IT-konsulentens nuværende arbejds- og ansvarsområder. Derunder også gerne i hvor høj grad medarbejderen kan udføre selvstændig programmering i sekretariatets benyttede ITsystemer. : Sekretariatet oplyser, at den nuværende it-medarbejder er beskæftiget med drift af de programmer og servicer, der fremgår af udbudsmaterialet. Nogle af programmerne/servicerne har it-medarbejderen selv udviklet, andre er udviklet af konsulentfirmaer specielt til SEeB med it-medarbejderen som SEeB s ankermand. Spørgsmål 12 Vi ser gerne, at Energistyrelsen oplyser de samlede omkostninger til hosting og licenser i det nuværende sekretariat for I udbudsmaterialet er omkostningerne til hosting angivet. SEeB s samlede omkostninger omfatter også to andre ordninger, og vil derfor ikke give et retvisende billede for energimærkningen alene. Spørgsmål 13 Præcisering af bilag 2, afsnit : Energistyrelsen er blevet opmærksom på en mindre uklarhed i forhold til antallet af sager om klager fra bygningsejere m.fl. over energimærkninger. Af bilag 2, afsnit 3.9.2, fremgår, at der vil være ca. 80 klagesager per år for energimærker med bygningsgennemgang. Disse klagesager vil kunne omfatte to forskellige typer af sager, nemlig klager over energimærkning af enfamiliehuse og klager over energimærkning af flerfamiliehuse, institutioner m.v., jf. også bilag 8, afsnit 2. Én energimærkning vil desuden kunne rumme mere end én bygning, hvorfor én klagesag også vil kunne rumme mere end én bygning. Teknisk revision i forbindelse med behandlingen af

5 klagesager vil som følge heraf naturligvis være af forskellig karakter, ligesom tidsforbruget vil afhænge af bygningens karakter. Hidtil har størstedelen af klagesagerne dog vedrørt enfamiliehuse. Spørgsmål 14 Mangler der et punkt C i udbudsbetingelserne om dispositionen side 13? : Nej, der mangler ikke et punkt C i udbudsbetingelsernes punkt 9.3 (side 13-14). Der er blot tale om en fejllitrering, således at punkt D) Erklæring rettelig er punkt C, og punkt E) Øvrige oplysninger rettelig er punkt D. Spørgsmål 15 (Angående kravspecifikationen, side 7/32, under overskrift 2.7.) 1) Hvor mange sager forventes der ift. kapitel 10 i bkg. 673 af 25/6-2012, udover de 80 klagesager, der er nævnt side 25/32? 2) Hvilke sagstyper indgår i kapitel 10 sagsbehandlingen? Skal der f.eks. Udarbejdes indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning? Ad 1) Energistyrelsen har ikke oplysninger om antallet, men det kan oplyses, at der indtil dato kun har været tale om et begrænset antal. Ad 2) Sekretariatet skal foretage al administration i forbindelse med, dels registrering af certificerede energimærkningsfirmaer, dels disse firmaers overholdelse af forpligtelser i henhold til kapitel 10 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Dette kan for eksempel også omfatte udarbejdelse af indstillinger til Energistyrelsen om tilbagebetaling af honorar og/eller om betaling af omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny mærkning. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 16 (Angående kravspecifikationen, side 11/32, under overskrift ) Det fremgår at sekretariatet skal udvikle standardbreve, og der henvises til sådanne i det nuværende sekretariats certificeringsgrundlag. Forefindes standardbrevene i en endelig udgave eller forventes det at sekretariatet udvikler dem? eller reviderer eksisterende skabeloner? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt skal det nye sekretariat udarbejde udkast til certificeringsgrundlag for sin virksomhed, hvor udvikling af standardbreve indgår som en del heraf. Energistyrelsen kan dog oplyse, at der findes en række standardbreve, som sekretariatet kan hente inspiration fra. Det er imidlertid erfaringen, at det ikke nødvendigvis altid er en fordel at benytte standardbreve, idet der i den konkrete sag kan være forhold, der gør, at andre forhold skal tages i betragtning end angivet i et standardbrev.

6 Spørgsmål 17 (Angående kravspecifikationen, side11/32, underoverskrift 3.2.1, bulletpkt. 2) Det fremgår at sekretariatet "kan" indsætte filtre, der blokerer energimærker. Betyder det at sekretariatet har programmeringsadgang til indberetningsprogrammet og er den, der vedligeholder programmet? Hvilken teknisk platform drives det i givet fald fra? Sekretariatet har ikke programmeringsadgang til indberetningssystemet, og er derfor ikke ansvarlig for implementering af filtre. Sekretariatet er således ikke ansvarligt for implementering af filtre i indberetningssystemet, medmindre der udvikles særlige snitflader til dette, hvilket pt. er uafklaret. Spørgsmål 18 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 afsnit 4) Det fremgår at "Sekretariatet forventes i særlig grad at få en rolle i forbindelse med information om energimærkningens kvalitet og aktiviteter til sikring af kvaliteten". Kan rollen uddybes yderligere, herunder beskrives i forventet omfang af tid og indhold af opgaver? Formuleringen afspejler, at information og kvalitetssikringen er en hovedopgave, og at det derfor forventes at indgå med en vis vægt i sekretariatets opgaveportefølje. Energistyrelsen kan ikke uddybe de konkrete opgaver og tidsforbruget nærmere, idet det vil afhænge af de udfordringer, der afdækkes med den løbende kvalitetssikring. Spørgsmål 19 (Angående kravspecifikationen, side 14/32 underoverskrift 3.3 sidste afsnit) Det fremgår, at "Det forventes, at der afholdes 1 månedligt møde om disse aktiviteter" - kan sekretariatets rolle i forbindelse med mødeafviklingen oplyses, dvs. om man alene er mødedeltager, eller om sekretariatet også forventes at stå for afholdelsen af mødet, herunder hvilke opgaver der ligger i det (være mødeleder, udarbejde dagsorden, skrive referat og indsamle/præsentere materiale på møderne etc.)? Det skal lægges til grund, at sekretariatet er mødedeltager. Dette indebærer, at sekretariatet skal deltage og bidrage ved drøftelserne ud fra viden og erfaringer. Sekretariatet forventes ikke at stå for mødeforberedelse. Der henvises i øvrigt til kontraktens bilag 2, pkt Spørgsmål 20 (Angående kravspecifikationen, side 15/32 underoverskrift 3.4 afsnit 6) Det fremgår, at "Sekretariatet skal endvidere påtage sig styringen af projekter til vedligeholdelse af disse dele inden for rammer, som aftales med Energistyrelsen." og at "Energistyrelsen godkender ændringer i Håndbogen, og sætter rammerne for projekter om ændring af Håndbogen." Disse rammer

7 er ikke konkret angivet og favner bredt. Kan Energistyrelsen oplyse, hvilke opgaver der forventes at ligge heri, herunder forventet mængde og tid for sekretariatet til at foretage denne styring? Er der her tale om en opgave, der indgår i driften af sekretariatet, eller forventes (dele af) opgaven at bestå i ad hoc opgaver? Energistyrelsen har ikke planlagt større projekter om ændring af Håndbogen, men der kan bliver tale om mindre justeringer/tilretninger og opdateringer. Sekretariatets tidsforbrug vil naturligt afhænge af de kompetencer, hvormed sekretariatet bemander opgaven. Eksempelvis kan opgaven omfatte projekter vedrørende udviklingen af standardforudsætninger til udarbejdelse af energimærkninger, som f.eks. for anvendelsen af solceller, varmepumper og lignende. Opgaverne indgår i kontrakten og er derfor ikke ad hoc. Spørgsmål 21 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Er det muligt at få udleveret et komplet diagram med oversigt over strukturen for de IT-systemer, som sekretariatet er forpligtet til at vedligeholde, anvende og deres indbyrdes relationer? Er det muligt at få en teknisk beskrivelse af de IT-systemer, der skal anvendes i sekretariatet, inden fristen for afgivelse af tilbud? (det fremgår af afsnit 2.4 i bilag 6, side 5/6 under tabellen, beskrivelse og dokumentation vil blive udarbejdet frem til kontraktsstart). Nej, det er ikke pt. muligt. Overdragelse af ekspertise og viden om systemet vil ske via virksomhedsoverdragelsen. Spørgsmål 22 (Angående kravspecifikationen, side 16/32 underoverskrift 3.5 afsnit 5) Det fremgår at sekretariatet skal "rådgive Energistyrelsen om alle spørgsmål vedrørende udvikling af " - tænkes der her på spørgsmål vedrørende den indholdsmæssige del? Eller (også) på spørgsmål vedrørende, hvordan man rent IT-mæssigt skal løse en eventuel udvikling? Vil sidstnævnte i givet fald falde ind under afsnit 4 om ad hoc opgaver? Det forventes, at sekretariatet besidder de IT- og bygningsmæssige kompetencer til at yde en strategisk rådgivning og være en kvalificeret dialogpartner i spørgsmål vedr. opbygning og udvikling af indberetningssystemet og databasen. Det indgår ikke, at sekretariatet selv skal løse udviklingsprojekter. Der er ikke tale om en ad hoc opgave Spørgsmål 23 (Angående kravspecifikationen, side 17/32-3. bullet) Hvordan har sekretariatet hidtil leveret udtræk af aggregerede og disaggregerede data om energimærkningerne? Findes der faciliteter, som man skal overtage, revidere eller udbygge? Eller skal disse faciliteter udvikles helt fra bunden?

8 Det eksisterende sekretariat har løst opgaven ved at påbegynde udviklingen af et system til beregning af benchmarks for energiforbrug i bygninger. Det nye sekretariat kan vælge at videreføre opgaven eller aftale en alternativ opgaveløsning med Energistyrelsen. Spørgsmål 24 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 5) Hvad ligger der i begrebet "øvrig korrespondance"? Hvilke filtyper og hvilken placering er der tale om? Det drejer sig om at give det certificerede firma adgang til korrespondance fra sekretariatet til firmaet. Spørgsmål 25 (Angående kravspecifikationen, side 17/32 afsnit 7) Det fremgår, at der skal udvikles "faciliteter til udtræk af aggregerede data om energimærkninger til brug for ordningens aktører. Disse faciliteter skal være udviklet inden udgangen af 2013." 1) Er der her tale om opgaver, som indgår i sekretariatets drift eller vil blive aflønnet som ad hoc opgaver? 2) Hvis det er opgaver, der skal indgå i sekretariatets drift, kan Energistyrelsen så oplyse forventet tidsramme til udviklingen i ca-tal? 3) Kan Energistyrelsen i givet fald også oplyse forventet tidsforbrug til deltagelse i møder som led i samarbejdet med de angivne samarbejdspartnere, nævnt under "Snitflade til Energistyrelsen..."? Der vil ikke være tale om ad hoc opgaver. Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.5 skal faciliteterne være udviklet inden udgangen af 2013, og tilbudsgiver forventes i sit tilbud at tage højde for løsningen af denne opgave. Energistyrelsen kan derfor ikke angive et ca.-tal for løsning af opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 26 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 første del af siden) 1) Er det sekretariatet, der udvikler selve indholdet af kurserne/prøverne, etc., eller er det eksterne rådgivere? De nuværende prøver udarbejdes af en ekstern part. 2) I hvilket omfang anvender Energistyrelsen/det nuværende sekretariat eksterne rådgivere, som styrelsen ønsker fortsætter på disse opgaver? 3) Hvem betaler for inddragelse af eksterne rådgivere til kursusudvikling? 4) Ligger der aftaler, som skal videreføres?

9 Ad 1 og 2) Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.6., at det nye sekretariat skal udarbejde en årlig kursus- og prøveplan for energikonsulenter, som tilgodeser de målsætninger angivet i pkt Sekretariatet kan i den forbindelse vælge at forsætte samarbejdet med eksterne parter/rådgivere. Ad 3) Omkostningerne til kurser afholdes af kursusgebyrerne. Ad 4) Nej, der foreligger ikke aftaler, som skal videreføres. Det bemærkes, at tilbudsgivernes forslag til løsningen af opgaven indgår i tilbuddet, jf. kontraktbilag 3, pkt Spørgsmål 27 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 afsnit 6) Det fremgår, at der "Derudover kan der også oprettes erfagrupper eller anden form for efteruddannelse/faglig opgradering for konsulenter." I hvilket omfang vil det bestå i ad hoc opgaver, henholdsvis være en del af driften i sekretariatet? Sekretariatets deltagelse i sådanne vil blive honoreret enten som ad ad-hoc eller via kursusgebyrerne. Spørgsmål 28 (Angående kravspecifikationen, side 18/32 sidste afsnit) Evt. beskrive indholdet af kurset". Er det sekretariatet eller en ekstern part, der beskriver kursusindholdet? Det er sekretariatet, der som ansvarlig for gennemførelse af kurser, jf. kontraktbilag 2 pkt , skal sikre at kursusindholdet beskrives. Der henvises til kontraktbilag 3, pkt. 2.2, hvoraf det fremgår, at tilbudsgivernes forslag til løsning af opgaven indgår i tilbuddet Spørgsmål 29 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 underoverskrift bulletpunkt 3) "Andre interessenter, der har ønske om at benytte data om ordningen." Såfremt sådanne interesser skal serviceres med dataudtræk, henhører det så under adhoc opgaverne nævnt i bilag 4, anden eller fjerde bulletpunkt? (udarbejdelse af special-statistik, eller udvikling af IT-værktøjer) Der henvises til kontraktens bilag 2, pkt. 3.7, hvori der Vedr. andre interessenter henvises til kontraktens bilag 2, pkt Det indebærer, at det er en del af driftsopgaven og ikke en ad hoc opgave. Se også svar på spørgsmål nr. 25, og kontraktbilag 3, pkt. 2.3

10 Spørgsmål 30 (Angående kravspecifikationen, side 20/32 midt, bulletpunkt 8) Hvad ligger der i at brugerne af ordningen "skal kunne få oplysninger om deres energimærkninger eller dele deraf"? Tænkes der her alene på information via ois.dk? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Som det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt udarbejder sekretariatet en informationsplan, som skal være i overensstemmelse med målsætningerne for informationsvirksomheden. Der er derfor ikke tale om en ad hoc opgave. Se i øvrigt kontraktbilag 3, pkt. 2.3 Spørgsmål 31 (Angående kravspecifikationen, side 21/32 underoverskrift 3.7.2) Det fremgår at sekretariatet skal overtage den nuværende hjemmeside inklusive oliefyrseftersynsordningen og ventilationsordningen, og at nogle andre skal kunne fortsætte med at redigere tekster for disse to ordninger på hjemmesiden. Betyder det, at sekretariatet - hvis man omlægger hjemmesiden til andet CMS, som det fremgår af referatet fra orienteringsmødet, at man kan gøre - fortsat er bundet i kontraktsperioden til at vedligeholde platformen for den nuværende hjemmeside aht. administratorerne af de to andre ordninger? Betyder det i givet fald, at sekretariatet skal betale hosting og CMS-afgift for hjemmesiden i kontraktsperioden, selv om man ikke driver sekretariatets hjemmeside fra denne platform? Efter udsendelsen af udbuddet er det besluttet at nedlægge oliefyrseftersynsordningen (også benævnt kedelmærkningsordningen) med virkning fra 1. maj Efter denne dato skal hjemmesiden for denne ordning nedlægges. Hvad angår ventilationsordningen, vil Energistyrelsen på et senere tidspunkt oprette en selvstændig hjemmeside herfor, hvorefter den del af den fælles hjemmeside, der vedrører ventilationsordningen skal nedlægges. Nedlæggelsen af disse dele af hjemmesiden indgår i sekretariatets opgaveportefølje, og eventuelle omkostninger hertil skal afholdes af sekretariatet. Spørgsmål 32 (Angående kravspecifikationen, side 22/32 underoverskrift telefonisk rådgivning) Forventes det at sekretariatet skal kunne besvare spørgsmål, som vedrører indtastning i de beregningsprogrammer, der er på markedet til brug for udarbejdelse af energimærkninger? Kan omfanget af sådanne henvendelser anslås?

11 I forbindelse med indtastning skal sekretariatet rådgive om BBR mv. og besvare spørgsmål vedr. fortolkning af Håndbogen mv. Spørgsmål der snævert knytter sig til anvendelsen af beregningsprogrammer, skal sekretariatet ikke besvare. Spørgsmål 33 (Angående kravspecifikationen, side 23/32 øverst) Findes værktøjerne til at trække de nævnte statistikker? Hvis ikke; hvilke statistikker forventes i givet fald udviklet? I hvilket omfang vil denne informationsvirksomhed være en driftsopgave, henholdsvis ad hoc opgaver? Det nuværende sekretariat har oplyst, at der ikke findes værktøjer til at trække de nævnte statistikker. Det fremgår af kontraktens bilag 2, pkt. 3.7., at sekretariatet udarbejder en informationsplan og at et oplæg til statistik indgår som en del heraf. Der er således ikke tale om en ad hoc opgave. Spørgsmål 34 (Angående kravspecifikationen, side 26/32 underoverskrift ) Det fremgår af kravspecifikationen her, at "sekretariatet skal forestå fakturering, rykning af debitorer og håndtering af restancer". Skal denne opgave fortsat varetages, når der er udviklet et indbetalingssystem til brug for indberetning af energimærker? Opkrævningsmodulet er udviklet som et værktøj ovenpå økonomisystemet Winfinans. Er det teknisk muligt at overføre det til et andet økonomisystem, f.eks. Windows Dynamics? Hvem bekoster denne overførsel? skal det gøres inden en bestemt tidsfrist? Ad 1: Ja, opgaven skal varetages. Ad 2 + 3: Energistyrelsen kan ikke udtale sig herom. I det omfang det besluttes at overføre opkrævningsmodulet til at andet økonomisystem, skal omkostningerne hertil afholdes af sekretariatet. Energistyrelsen kan kun tage stilling til evt. tidsfrist, hvis der foreligger et konkret forslag. Spørgsmål 35 (Angående kravspecifikationen, side 27/32 underoverskrift samt bilag 8 Vederlag side 5/7 afsnit 2) Det fremgår af kravspecifikationen, nævnte reference, at "Der opkræves deltagerbetaling til optagelseskurser, introduktionskurser, opfriskningskurser, hvorimod obligatorisk efteruddannelse/temamøder finansieres af ordningens generelle gebyrindtægter. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Det fremgår af kontraktbilag 8, afsnit 2. side 5/7 at "omkostninger forbundet med afholdelse af prøver, kurser, erfa-aktiviteter m.v. med undtagelse af leverandørens egen ydelse indgår ikke i vederlaget, idet disse omkostninger forudsættes afholdt af gebyrindtægter fra kurserne".

12 Det bedes præciseret, hvilke udgifter der ligger under kursusgebyret og hvilke der indgår under debitorgebyret. Det bedes præciseret, hvorledes udgifterne til sekretariatets eventuelle udvikling af kursusindhold, henholdsvis eksterne konsulenters bidrag hertil, dækkes. Ad 1: Det skal præciseres, at det er formuleringen i kontraktbilag 2, side 27, der gælder, dvs. Alle udgifter til afholdelsen af kurser, herunder også sekretariatets egen arbejdsindsats i denne forbindelse skal betales af de opkrævede gebyrer." Ad 2: De aktiviteter beskrevet i kontraktens bilag 2, pkt vedr. den overordnede kursus- og prøveplanlægning er dækket af almindelige honorarmidler, mens aktiviteter under kontraktens bilag 2, pkt afholdes over kursusgebyrerne. Spørgsmål 36 (Tidsplan 3/3 side 3) Det lægges til grund at etableringen af sekretariatet først skal løbe fra kontrakten er underskrevet. Hvornår forventer Energistyrelsen at etableringsfasen løber fra? Forventes det at leverandøren påbegynder opgaver, f.eks. debitorregnskab, uagtet at standstill ikke er afsluttet / kontrakten ikke er underskrevet? Det forventes, at kontrakten kan underskrives ultimo april. Etableringsfasen løber fra underskriften. Det forventes, at det nye sekretariat påbegynder alle opgaver, herunder regnskabsopgaver fra 1. maj Spørgsmål 37 (Kontraktudkastet afsnit 8.7 Inhabilitet) Mener Energistyrelsen at det giver habilitetsproblemer, hvis leverandøren både er certificeret som energimærkningsfirma og driver sekretariatet? Kan tekniske revisorer være aktive energikonsulenter og samtidig være habile i forhold til at udføre teknisk revision? Det følger af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren har pligt til at sikre, at sekretariatets drift tilrettelægges således, at leverandørens varetagelse af andre opgaver, herunder anden rådgivning, konsulentvirksomhed, uddannelse, udvikling m.v., ikke påvirker sekretariatets fortrolighed, objektivitet og upartiskhed. Hvis leverandøren har en særlig interesse, herunder økonomisk interesse, i udfaldet af en sag, der behandles af sekretariatet, vil leverandøren være inhabil. Hvis der jævnligt må forventes at opstå konkrete sager, hvor leverandøren er inhabil, vil leverandøren kunne blive anset for generelt at være inhabil. Det fremgår endvidere af kontraktens punkt 8.7, at leverandøren altid vil være inhabil i sager, som omhandler medarbejdere ansat hos leverandøren eller hos tredjemand, som er nært tilknyttet

13 leverandøren ved enten ejerskab eller lignende (nærtstående). Ved "lignende" forstås også leverandørens underleverandører, hvis f.eks. en underleverandør har udarbejdet en energimærkning, der bliver udtrukket til teknisk revision. Hvis der hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører er ansat en medarbejder, der samtidig er ansat energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma, vil leverandøren derfor være inhabil i sager, hvor den pågældende medarbejder har udarbejdet energimærkning. Leverandøren vil også være inhabil i sager, hvor en medarbejder ansat hos leverandøren, leverandørens nærtstående eller leverandørens underleverandører som bygningsejer har fået udført energimærkning, hvis dette energimærke f.eks. udtages til teknisk revision, eller hvis den pågældende medarbejder som bygningsejer klager over energimærkningen. I de tilfælde, hvor en af leverandørens underleverandører (f.eks. underleverandør A) udarbejder en energimærkning, som ikke kan henføres til nærværende kontraktforhold mellem Energistyrelsen og leverandøren, hvorefter dette energimærke udtages til teknisk revision, da vil leverandøren dog være berettiget til at lade en anden underleverandør (f.eks. underleverandør B) udføre den tekniske revision, såfremt der ingen forbindelse er mellem underleverandør A og B. Det er således en helt afgørende forudsætning, at den underleverandør (i eksemplet underleverandør B), der udfører den tekniske revision, opfylder habilitetskravene i forvaltningslovens 3. Generelt skal leverandøren således være særlig opmærksom på kontraktens punkt 8.7. Det fremgår heraf, at leverandøren løbende skal underrette Styrelsen om de sager, hvor der foreligger forhold, som vil være egnede til at begrunde, at Leverandøren eller en anden, som for Leverandøren deltager i sekretariatsopgaverne, er inhabil. Styrelsen afgør i de konkrete tilfælde, om der foreligger inhabilitet, og herunder hvilke tiltag der vil være egnede til at håndtere en eventuel inhabilitet. Spørgsmål 38 (Kontraktbilag 6 IT) 1. Hvilket værktøj anvendes til udsendelse af nyhedsbreve? 2. Og er det bundet sammen med hjemmesiden og administreres det via hjemmesidens backend? Ad. 1 Det nuværende sekretariat har oplyst, at det er Campainmanitor, der anvendes til udsendelse af nyhedsbreve. Ad 2: Det nuværende sekretariat har oplyst, at Campainmanitor ikke er bundet sammen med hjemmesiden eller administreres via hjemmesidens backend. Spørgsmål 39 (Kontraktbilag 6 IT) Der er fælles adgang for de 3 ordninger Energimærkning, Kedelmærkning og Ventilationseftersyn, på Hvordan separeres web-indgangen til de 3 ordninger? Og hvem står for omkostningerne i forbindelse hermed?

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere