Varde Samsø. Installations og Brugervejledning. Revsion 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Samsø. Installations og Brugervejledning. Revsion 01"

Transkript

1 Varde Samsø Installations og Brugervejledning Revsion 01 1

2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne. Indhold Velkomst og indhold Side 2 Fakta Samsø Side 3 Regler og Godkendelser Side 4 Gulvmateriale og afstande Side 5 Skorsten Side 6 Lufttilførsel Side 7 Betjening Side 8 Sådan Tænder De op og fyrer i brændeovnen Side 9 Oversigt over løsdele Side 10 Vermiculit Side 11 Omkring valg af træ Side 12 Vedligeholdelse Side 13 Sådan retter de fejl Side 14 Reservedele Side 15 Prøvningsattest (RWE) Side 16 Prøvningsattest (Teknologisk Institut) Side 17 Garantibevis Side 18 2

3 Tekniske data Samsø Model Samsø Højde(mm) 1000 Bredde (mm) 487 Dybde (mm) 349 Vægt (kg) 80 Effekt 3-7 w Nominel effekt 5 Kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 75% Røggasdata: 5,5 g/sek., 340 C ved 20 C, 11 pa. Brandkammer: (H x B x D): 260/380x200/300x300mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: 99cm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 20cm, Siden = 30cm, Foran = 80cm 3

4 Vigtigt! Inden De installerer og tænder op i Deres nye Varde Brændeovn første gang, vil vi anbefale, at De først bruger et par minutter på at læse denne Installations og Brugervejledning. Besigtigelse af installationen Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Gældende regler Alle lokale forordninger inklusive dem, der henviser til nationale og europæiske standarder, skal over-holdes ved installationen. Byggestyrelsen har udgivet to pjecer, som hedder: Bygnings-reglement for småhuse og Korrekt fyring. NB, alle Varde Brændeovne er lukkede ildsteder. Denne Varde Brændeovn er godkendt i henhold til: Europæisk Standard DS/EN Tysk Stufe 2 og Norsk NS har hermed bevis for miljørigtige forbrændingsevner. Ovnene er egnede til intermitterende forbrænding og er også egnede til forbindelse med en røggassamleledning. Proffesionel installation Vi anbefaler, at De rådfører Dem med den forhandler, hvor De har købt ovnen, eller en anden kompetent installatør, da der kan være specifikke ting der skal tages hensyn til ved installationen. De bør også få udleveret de gældende regler for opstilling af brændeovne og skal selvfølgelig følge dem. Anmeldepligt Der er anmeldelsespligt til den lokale skorstensfejer. Indtil installation skal brændeovnen opbevares tørt og tempereret. Ovnen tåler ikke fugt. Vær opmærksom på, at en evt. eksisterende skorsten ikke nødvendigvis er effektiv nok til en ny, moderne brændeovn. EC Overensstemmelseserklæring. PRODUCENT Navn: Adresse Pejse Inspektion Navn: Adresse Notified body number Varde Ovne A/S Kongevej 246, DK-6510 Gram, Danmark RWE Power AG Durner strasse 92, Frechen, Germany XXX Produkt Varde Samsø Produkttype Samsø Typebetegnelse Brændeovn, egeede til intermitterende forbrænding Standard Byggevare (89/106/EC/) anvendt standard EN Anvendelse Opvarming af bolig Brændsel Træ Særlige betingelser Ingen CE-Mærkning Udstedt 2012 Nominel effekt 5 kw Brændselstype Træ Røggas temperatur 340 C Virkningsgrad 75 % Co-udslip 0,10 % 4

5 Gulvmateriale: Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der naturligvis dækkes af med ikkebrandbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade. Gulvpladen skal nå mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst 30 cm ud fra forsiden. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens + evt. skorstens samlede vægt. Vægt Stål ovn Varde Samsø 80 kg Installations afstande: Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge. Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt. Derfor er det vigtigt, at De sørger for dette. Det sker bedst ved at installere 1 eller 2 ventilationsventiler i det rum, hvor brændeovnen stilles op (en i hver side af rummet). Opstilling af brændeovne i forhold til brændbart materiale. Der skal altid være følgende minimums afstand fra yderkant af røgrør til brændbart materiale. I bygningsreglementet er det beskrevet at afstanden for vandrette røgrør er 300mm og afstanden for lodrette røgrør er 225mm. Installations afstande: Brændeovnen skal iht. gældende regler overholde følgende minimumsafstande til brandbare vægge og materialer: Varde Fuego A 200 mm C 300 mm B 225mm D 800 mm Til siderne : 30 cm Bagved : 20 cm Møbleringsafstand : 80 cm 5

6 Skorstenen: Der skal altid anvendes en skorsten med en diameter på mindst 15 cm. Det svarer til en lysning på 175 cm 2. Husk at sørge for, at den er høj nok til, at trækforholdene er i orden, og at røgen ikke generer Deres naboer. Vi anbefaler, at De forsyner skorstenen med et reguleringsspjæld, så trækket kan reguleres. Det kan især blive nødvendigt på dage, hvor det blæser kraftigt. Bemærk, at spjældet ikke må kunne lukkes helt. Der skal altid være mindst 20 cm² fri passage gennem skorstenen. Ved nominel drift er ovnen testet med et røggasmasseflow på 5,5 g/sek. og med en røggastemperatur på 340 C ved en rumtemperatur på 20 C. En Varde Brændeovn er altid forsynet med en røgvenderplade. Den sørger for, at røgens vej til skorstenen bliver så lang som mulig. På den måde sikres det, at røgens varme afgives i Deres hjem i stedet for i den frie luft. Røgvenderpladen ligger løst i ovnens brandkammer, og De bør sikre Dem, at pladen er skubbet helt tilbage mod brandkammerets bagplade. Trækforhold Spørg Deres skorstensfejer, hvordan trækket fra Deres skorsten bliver bedst. Skorstenshøjde Henvend Dem eventuelt til Deres skorstensfejer, som vil kunne hjælpe Dem med den rigtige højde. Tilslutning af røgrør: Tilslut ovnen med topafgang. Information omkring ny røgstuds, varenr.: 134 Deres ovn er monteret med den nye Støbejerns røgstuds fra Varde Ovne. Røgstudsen er beregnet til std. røgrør med indv. diameter på 150 mm. De kan nu selv etablere et kondensdræn, i tilfælde af stålskorsten direkte på ovnen: Slå et hul i bunden af den udvendige rille (ved mærket), med en lille mejsel eller lign., herved laver De selv kondensdrænet når De har brug for det. Markering af kondensdræn. Slå hul igennem med en mejsel eller lign. Så er kondensdrænet lavet. 6

7 Frisklufttilførsel I det rum, hvor brændeovnen skal monteres, skal De sørge for, at der er tilstrækkelig frisklufttilførsel. Dette kan f.eks. etableres ved ventilationsriste i væggene. Disse luftriste må ikke kunne blokeres. Den luftmængde, der bruges til forbrændningen, er ca. 14 m³/h. Optændingsluft På askeskuffen - Helt åben Optændingsluft På askeskuffen - Lukket Denne indstilling er kun til brug i optændingsfasen/ antændingsfasen. Lige så snart ilden har godt fat skal De huske at lukke for luften igen. Forbrændingsluft spjæld Drej spjældet mod højre for at åbne for luften. Forbrændingsluft Forvarmet luft til forbrændingen (sekundærluft). Den kan tilpasses hvert enkelt tilfælde. Et højt skorstenstræk, kræver mindre tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluft spjæld Drej spjældet mod venstre for at lukke for luften. Max højde af brænde Den tredje luft er en konstant tilført luftmængde, der er med til at få ovnen til at brænde endnu mere rent og bl.a. nedsætte forbrændingens indhold af tjære og sod til absolut minimale størrelser. Ved optimal forbrænding vil De kunne opleve, at glas og brandkammer vil brænde helt rent, samt den tilbageværende mængde aske vil være minimal. Overophedning Det sker, hvis De fylder for meget brænde i ovnen, eller hvis forbrændingen får for meget luft. 7

8 Sådan virker det Forbrændingsluft spjæld Drej spjældet mod højre for at åbne for luften. Risten Optændingsluft På askeskuffen - Helt åben Optændingsluft På askeskuffen - Lukket 8

9 Sådan tænder De op og fyrer i brændeovnen: Når De fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærde op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk. Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at De jævnligt de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens pakning klæber sig fast i lakken. Brug aldrig brandfarlige væsker som sprit eller benzin, når De tænder op! Vi vil anbefale Dem at anvende en såkaldt Top-Down optænding, hvor de tænder træet i toppen af brandkammeret i stedet for i bunden. Denne metode er den mest miljøvenlige måde de kan tænde op på. Samtidig vil lågens glas også have lettere ved at holde sig rent. De krydslægger 4 mindre brændestykker på brandkammerets bundplade (ca. 1,5-2 kg.), de skal placeres så der er lidt afstand mellem de enkelte stykker. Ovenpå krydsligges 8-12 mindre træpinde (0,5-1 kg.), på toppen af og ind imellem træpindene lægges 2-3 optændingsblokke. Det er lettest at tænde op, hvis der ligger et tyndt lag aske i bunden af ovnen. Inden De tænder op, skal De åbne rosetten i askeskuffen for optændingsluften, også spjældet over lågen for forbrændingsluften trækkes mod højre og der er hermed også åbnet helt for forbrændingsluften. Når ilden brænder fint skal De huske at lukke for optændingsluften og rysteristen igen, da ovn og skorsten ellers kan blive overophedet og garantien på ovn og skorsten derved bortfalder. De vil dog i langt de fleste tilfælde være nødt til selv at finde den bedste indstilling af forbrændingsluften, da f.eks. skorstenstræk, skorstenshøjde og brændets kvalitet spiller en afgørende rolle for, hvordan lige netop Deres brændeovn indstilles bedst. Hvis ovnens nominelle varmeydelse bliver for stor i forhold til varmebehovet, kan De reducere varmeydelsen på følgende måde: - Påfyr en mindre brændemængde end normalt, f.eks. 1,2-1,3 kg. og meget gerne bestående af 3-4 mindre stykker træ. Giv fuld luft for at antænde træet ordentligt, dernæst kan De reducere forbrændingsluften, måske ned til ca. 60 %. De må dog aldrig lukke så meget for luften at ilden går ud, der skal altid være klare flammer. Med denne metode kan det, afhængigt af skorstenstræk, brændets kvalitet osv. lade sig gøre at reducere ovnens varmeydelse fra nominelt 5 kw ned til måske 3-3,5 kw. De skal være opmærksom på at det kan føre til en dårlig forbrænding, hvis der reguleres for meget ned for forbrændingsluften, hvilket resulterer i en dårligere virkningsgrad og forhøjede emissionsværdier i røgen. (øget forurening). Hvis De måtte undre over, hvorfor Deres ovn har to rækker små huller igennem brandkammerets bagvæg, så er disse huller en vigtig del af vores forbrændings-system. Vi kalder disse luftkanaler for den tredje luft, de gør at deres brændeovn brænder endnu renere. Ved påfyringer vil vi anbefale Dem først at åbne lågen og lægge nyt træ på, når der kun er gløder tilbage i brandkammeret. Hvis der er flammer, er der stadig røg- og gasudvikling og afhængig af, hvor effektiv skorsten De har, er der fare for, at De får et røgudslag ud i stuen. Oplever de problemer med fyring og fuktion, se afsnittet: Sådan retter de fejl. 9

10 Samsø Oversigt over løse dele Rist 2. Brændefang 3. Vermiculit 4. Askeskuffe 5. Støbejerns dør 6. Topplade i stål 7. Luftrosette til Optændingsluft 8. Sekundær Luftspjæld 9. Brændefag 10

11 Vermiculit Pladerne i brandkammeret kaldes vermiculitplader og de vil med tiden blive nedslidte. Det samme gælder i øvrigt for røgvenderpladen. Skulle De komme til at kaste et brændestykke så hårdt ind i ovnen, at en plade revner, har det ingen betydning for forbrændingen. De behøver ikke at udskifte pladerne før, revnen bliver ca. ½ cm bred. Vermiculit Et særligt brandsikkert materiale, der ligner spånplade. Pladerne isolerer og sikrer, at ovnen ikke bliver slidt. Vermiculit + røgvenderplade er uden for garantien. Vermiculit er et meget porøst materiale og skal behandles forsigtigt. Ved påfyring skal brændet lægges ind, brug handske. Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S 1 Vermiculit sæt, Vare nr.: Røgleder plade 2. Venstre sideplade 3. Højre sideplade 4. Bagplade Sådan udskifter De vermiculitbeklædningen 1. Røgvenderplade, løftes let op og nederste/bagereste ende vippes fremad, tage ned. 2. Venstre sideplade, løftes let op og drejes ud. 3. Højre sideplade,løftes let op og drejes ud. 4. Bagplade, løftes op og ud af oven. Montering, følg pkt. 4 og fortsæt mod pkt

12 Hvilket træ er bedst? Generelt er bøg den bedste træsort at fyre med. Det brænder jævnt og giver ikke megen røg, og asken er ren og fylder meget lidt. Ask, ahorn og birk er udmærkede alternativer. Den nye brændeovn Når De fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærde op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk. Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at De jævnligt de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens paksnor klæber sig fast i lakken. Hvor store stykker kan man bruge? Træ med en diameter på mere end 8-10 cm bør kløves. Brændet skal være cm i længden. Ved brug af større fyringsmængder end nævnt i tabel nederst på siden, belastes ovnen med en større varmemængde, end den er beregnet til, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan skorsten og ovn blive beskadiget, og garantien bortfalder. Optændingspinde Længde: cm Størrelse 3x3 cm Normal mængde: pinde (ca. 1 kg) Brændeknuder Længde: cm Diameter: max. 10 cm Normal mængde: 3-4 knuder (ca. 2 kg) Hvad De kan fyre med. Denne Varde Brændeovn er godkendt og afprøvet for fyring med træ. Der må kun fyres med tørt træ med max. 21% vandindhold og en størrelse, der er afpasset brandkammerets størrelse. Det giver både en masse løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder cirka 60-70% vand, og det gør det fuldstændig uegnet til fyringsbrug. De skal regne med, at nyfældet brænde skal stå stakket til tørring under et halvtag i mindst et år, før det kan bruges til fyring. Brug ikke! - Tænk på Miljøet Brug ligeledes aldrig giftigt træ som limtræ, spånplader, malet eller imprægneret træ. Ved afbrænding vil disse aldeles uegnede materialer ændre ovnens forbrændingsegenskaber, hvilket vil påvirke ovnens ydelse, og kan resultere i overophedning af ovnen hvorved garantien bortfalder. Derudover vil afbrænding af sådanne materialer medføre en meget ubehagelig røg med ekstremt høje forureningsniveauer. Topdown optænding Læg ikke mere brænde højere end anvist side 7. For at opnå den nominelle varmeydelse skal følgende overholdes: Indfyrings mængde [kg] Optændingsluft [%] Forbrændingsluft [%] Nominel Ydelse [kw] Skortenstræk [PA] Virkningsgrad [ i %] Påfyrings interval ved nominel ydelse [minutter] 1,2 0 (lukket) ca. 80 (næsten åben) 5, ca

13 Vedligeholdelse: Som alt andet, De bruger i Deres hverdag skal brændeovnen naturligvis vedligeholdes. De bør kun rengøre Deres brændeovn, når den er kold. På ydersiden tørres den af med en tør klud, mens De regelmæssigt bør rense den indvendigt. Selve brandkammeret rengøres for aske, sod og tjærerester. De bør også tage røgvenderpladen ud, da snavs og sod vil lægge sig bag på den, samt kontrollere, om der er fri adgang gennem røgrør og skorsten. De bør også kontrollere pakningerne i lågen og askeskuffen for slid. Er de utætte, skal de skiftes ud. Husk også at smøre lågens hængsler efter behov. Glasrude For rengøring af rude, skal der anvendes Varde Glasrens, som kan fides i alle byggemarkeder der forhandler Varde Ovne. Askeskuffen skal med jævne mellemrum tømmes, og det kan uden problemer ske i Deres skraldespand. Men De skal naturligvis være sikker på, at der ikke er gløder tilbage i asken. Hvis De er i tvivl om rensning eller vedligeholdelse, kan De tage kontakt til den forhandler, der har solgt Dem brændeovnen, eller til Deres skorstensfejer. Specielt efter en længere periode, hvor De ikke har benyttet brændeovnen, skal De før optænding sikre, at der ikke er blokeringer i røgrør og skorsten. Ovnens lakerede overflade kan på udsatte steder nedslides, hvis De udsætter brænde-ovnen for overophedning. Dette kan dog repareres med en speciel Senotherm maling på spraydåse, som kan købes hos Deres forhandler. Pladerne i brandkammeret kaldes vermiculitplader og de vil med tiden blive nedslidte. Det samme gælder i øvrigt for røgvenderpladen. Skulle et brændestykke beskadige en vermiculite plade, har det ingen betydning for forbrændingen. De behøver ikke at udskifte pladerne før revnen bliver ca. ½ cm bred. Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S Lågen er påmonteret en lukkefjeder, der trækker lågen ind. Dette er i visse steder et myndighedskrav (ikke i Danmark). I hængselsiden, sidder fjederen fast, den kan afmonteres, hvis De ikke ønsker at have lågen fjederbelastet. Der må ikke foretages uautoriserede ændringer på brændeovnen. Alle udvendige dele på brændeovnen vil under drift blive meget varme, og De bør derfor udvise fornøden forsigtighed. VIGTIGT!! Skorstensbrand Bliver De udsat for skorstensbrand, skal De gøre følgende: - Luk for alle lufttilførsler på brændeovnen og ring 112. (De fleste skorstensbrande går i sig selv igen, når der bliver lukket for lufttilførslen på brændeovnen). Som minimum skal De kontakte Deres skorstensfejer, som derefter vil kontrollere ovn og skorsten for skader. 13

14 Sådan retter De fejl. Røg slår ud i rummet: Dårligt træk i skorstenen. Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til. Kontroller om skorstenshøjden er rigtig ifht. omgivelserne. Glasset og/eller skorstenen soder: Brændet er for vådt. Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft) De har lukket for tidligt for optændingsluften, da De tændte op. Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret. Ovnen varmer ikke: Brændet er for vådt (energien går til tørring) eller for dårligt. Kontroller røgvenderpladens placering (fri passage for røgen). Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundærluft). Forbrændingen løber løbsk: Pakningerne i lågen eller askeskuffen er blevet utætte (skal skiftes ud). Trækket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjæld i skorstenen). Kontroller at der er lukket for optændingsluften. Rysteristen sidder fast: Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme. Kontroller om trækstangen sidder korrekt. Om genanvendelse Emballage Af hensyn til miljøet bør emballagen bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Emballagen er 100% genbrugelig. Keramisk glas Keramisk glas skal afleveres på den lokale genbrugsstation og sorteres sammen med keramik og porcelain, hvor det sendes på deponi. Vermiculit Vermiculit plader fra ovnen skal afleveres på den lokale genbrugsstation, hvor det sendes på deponi. 14

15 Reservedelssæt Skulle De få brug for reservedele til deres ovn på et tidpunkt kan De herunder finde en oversigt over udvalget. Vermiculit Sæt, Vare nr.: Pakninger, Dør, Vare nr.: Glas, Artikel nr.: Håndtag, Vare nr.: Dør, Vare nr.: Dør (Grå), Vare nr.: G Glasfjedre med skruer, Vare nr.: Brændefang, Vare nr.: 85 15

16 Prøvningsattest (RWE) 16

17 Prøvningsattest (Teknologisk Institut) 17

18 Garantibevis Alle Varde Brændeovne gennemgår nøje kvalitetskontrol, og vi lægger en ære i at levere et ensartet kvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det så er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpå vi giver 5 års garanti. Garantien omfatter ikke: Sliddele, såsom Vermiculit i brandkammer, røgvenderplade, glas, pakninger, støbejernsbund eller rysterist. Skader, som følge af forkert betjening, som f.eks. overophedning, forkert tilslutning, manglende eller forkert vedligeholdelse mm. (se denne brugervejledning) Skader, der er forårsaget af ydre påvirkninger af fysisk karakter. Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparation. Montering / demontering ved garantireparation. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande. Garantiforudsætninger: Denne vejledning gælder som garantibevis og er først gældende, når nedenstående er udfyldt med forhandlerstempel, model, registreringsnummer, samt købsdato (evt. faktura). Ved evt. reklamation bedes De med dette garantibevis - henvende Dem til den forhandler, der har leveret ovnen. Model: Reg.nr.: Købsdato: Forhandlerstempel og signatur 18

19 Kongevej 246, 6510 Gram, Danmark, Tel vardeovne.dk 19

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø

Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø 2. udgave 22.09.2017 DK Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø Installations og Brugervejledning Revision 2 Soldalen 12, 7100 Vejle, Danmark, Tel. +45 7482 0003. vardeovne.dk

Læs mere

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 02

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 02 Varde Fuego Installations og Brugervejledning Revision 02 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 5

Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 5 Varde Uniq Installations og Brugervejledning Revision 5 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Varde Vision. Installations og Brugervejledning. Revision 3

Varde Vision. Installations og Brugervejledning. Revision 3 Varde Vision Installations og Brugervejledning Revision 3 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma

Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma Installations og Brugervejledning Revision 0 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø

Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø 3. udgave 22.06.2018 DK Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø Installations og Brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. WWW.vardeovne.dk 1

Læs mere

Varde Thurø 12 og 13. Installations og brugervejledning. Revision 1

Varde Thurø 12 og 13. Installations og brugervejledning. Revision 1 Varde Thurø 12 og 13 Installations og brugervejledning Revision 1 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede

Læs mere

Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten

Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten 8. udgave 01.04.2018 DK Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten Installations og Brugervejledning Revision 8 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med

Læs mere

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 03

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 03 Varde Fuego Installations og Brugervejledning Revision 03 1 Tillykke med din nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert skandinavisk design. Skabt med ambitionen om at forene kvalitet, funktion

Læs mere

Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13

Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13 4. udgave 17.05.2018 DK Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13 Installations og Brugervejledning Revision 4 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1

Læs mere

10. udgave DK. Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 10. Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark.

10. udgave DK. Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 10. Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. 10. udgave 22.06.2018 DK Varde Uniq Installations og Brugervejledning Revision 10 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert

Læs mere

Installations og Brugervejledning

Installations og Brugervejledning 4. udgave 17.06.2019 DK Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø Installations og Brugervejledning Revision 4 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. vardeovne.dk 1 Tillykke

Læs mere

Varde Lyon Varde Nice

Varde Lyon Varde Nice 1. udgave 19.03.2018 DK Varde Lyon Varde Nice Installations og Brugervejledning Revision 1 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med din nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert

Læs mere

Varde Thurø 12 og 13

Varde Thurø 12 og 13 3. udgave 22.06.2018 DK Varde Thurø 12 og 13 Installations og brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Brændeovne fra VARDE

Læs mere

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York 3. udgave 22.06.2018 DK Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle, Denmark. WWW.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye

Læs mere

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Revision 0 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle,

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Pejseindsats. www.heta.dk Betjeningsvejledning Classic Pejseindsats www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Asgård er en del af Aduro A/S Tillykke med din nye Asgård brændeovn! For at få mest mulig

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk SCAN-LINE 500 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 600 serien. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 600 serien Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top.

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Mondo serien. Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Mondo serien Lotus Mondo1, Mondo 2:Stålovn. Mondo 1 S, Mondo 2 S:Stålovn med Fedtsten på sider og Top. Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk Aduro 5 Brugsvejledning Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro 5 pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-pejseindsats, er det vigtigt, at du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA

BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA BETJENINGSVEJLEDNING SCANDIA 6304 2015 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Living serien. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Living serien Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS

Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS Brugs- og monteringsvejledning TT10 + TT10S +TT10H + TT10HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A (Østrig) Version 12.12.2011 Tillykke

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds

Meteor brændeovne. Brugs- og installationsvejledning. Meteor A/S CVR nr Drejervej Sunds Meteor brændeovne Brugs- og installationsvejledning Modeller omfattet af denne brugs- og installationsvejledning. Meteor 470 højformat Meteor 470 højformat Meteor 550 højformat Meteor 550 højformat Lukket

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

Opstillings- og betjeningsvejledning. Morsø 1126. DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1126 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres es nye morsø ovn. morsø,,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus MQM-serien (Lotus MQM) Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Jupiter 470 XL pejseindsats

Jupiter 470 XL pejseindsats Jupiter 470 XL pejseindsats Brugs- og monteringsvejledning Meteor A/S Drejervej 1 7451 Sunds, DK 15 EN 13229 Jupiter 470 Pejseindsats Nominel ydelse: 6,7 kw CO-værdi ved 13 % O 2 : 0.095 % Virkningsgrad:

Læs mere

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus 9000 serien. Version 3, 23/ Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus 9000 serien Version 3, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

WESTFIRE WF32 WF32 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DANSK INGENIØRKUNST

WESTFIRE WF32 WF32 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DANSK INGENIØRKUNST WESTFIRE WF32 WF32 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING 1 DANSK INGENIØRKUNST WESTFIRE WF32 WF32 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WESTFIRE 17 WF32 WESTFIRE WF32 INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING WESTFIRE

Læs mere

RAIS MINO Norsk version

RAIS MINO Norsk version RAIS MINO Norsk version BETJENINGSVEJLEDNING NORGE Revision A RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 - Telefax 98 47 92 91 Indholdsfortegnelse. INSTALLATION Installation...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Installationsvejledning I 40/ /

Installationsvejledning I 40/ / Installationsvejledning DK I 40/55 01.06.2019 / 97-9693 www.hwam.com 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA...4 Generelt...4 Sikkerhed...4 Krav til rummet...4 Tekniske mål og data...4 Typeskilt og serienummer...5

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats, Lotus H370 Petite Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING

SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 800 AQUA BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få stor nytte og glæde af jeres investering. Særlig hvis i følger

Læs mere

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 95/100 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-7100 serien (Lotus 7110, 7140 og 7170) Version 2, den 8/4-2003 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Prestige serien. (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Prestige serien. (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Prestige serien (Prestige, Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST, Prestige S) Version 1, 7/6-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm), SINTEF (Norsk Standard) og 15A

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Liva serien. Lotus Liva 5, Liva 5G, Liva 6, Liva 6G, Liva 7G, Liva 8G. Version 2 02/

Monterings- og brugsvejledning. Ovne i Lotus-Liva serien. Lotus Liva 5, Liva 5G, Liva 6, Liva 6G, Liva 7G, Liva 8G. Version 2 02/ Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 5, Liva 5G, Liva 6, Liva 6G, Liva 7G, Liva 8G Version 2 02/08-2016 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk

Scan-Line. Turin Modern. www.heta.dk Scan-Line Turin Classic Turin Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-2000 serien (Lotus 2060 og 2080) Version 4, 02/01-2017 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

SCAN-LINE 550. www.heta.dk

SCAN-LINE 550. www.heta.dk SCAN-LINE 550 Pejseindsats Opstillings- og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H570T Version 2, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Prio serien Version 4, 25/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk

Scan Line 7 serien. Betjeningsvejledning. Scan-Line 7D. Scan-Line 7B. www.heta.dk. www. heta.dk Scan Line 7 serien Betjeningsvejledning Scan-Line 7A Scan-Line 7C Scan-Line 7B Scan-Line 7D www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef EN

Aduro 6. Brugsvejledning. Ecolabel - Sintef EN Aduro 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at du læser

Læs mere

Scan-Line Bologna Modern. Betjeningsvejledning.

Scan-Line Bologna Modern. Betjeningsvejledning. Scan-Line Bologna Modern Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING.

Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING. Scan-Line 100 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere