Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017"

Transkript

1 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden Dato: Sagsnr.: nr Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene og grænseværdierne indarbejdes i fakultetets procedurer for arbejdet med studienævnsrapporter i 2017 samt i selvevalueringsrapporter i foråret og efteråret Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af universitetets uddannelser. Aalborg Universitet producerer en lang række nøgletal vedr. uddannelsesområdet i universitetets dataware-housesystem, Qlikview. Nøgletal vedr. uddannelser på Aalborg Universitet produceres også i andre sammenhænge, ligesom der anvendes nøgletal fra eksterne parter som ministerier, Danmarks Statistik osv. I Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem er det centralt, at der sker en løbende og systematisk indsamling, analyse og anvendelse af relevante nøgletal for uddannelserne med henblik på disses kvalitetssikring og -udvikling. I Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem indgår følgende nøgletal: Heltidsuddannelser: Deltidsuddannelser: - Optag - Optag - Bestand - Dimittender - Karakterstatistik - Bestand - Frafald - Karakterstatistik - Gennemførelse/studietid - Årselever og antal betalende studerende - Effektivitet - Forskningsdækning - Forskningsdækning - Ledighed (kandidatuddannelser) Som følge af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 1. januar 2017 er blevet opdelt i hhv. Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) samt Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) udarbejdes der nu nøgletal for de to fakulteter hver for sig. For frafald samt overskridelse af normeret studietid, opgøres nøgletallene dog som var det ét og samme fakultet, idet fakultetsopdelingen ellers ville kunne resultere i, at 2017-nøgletallene for de enkelte uddannelser ændres markant i forhold til opgørelse fra forudgående år.

2 Definitioner og proces vedr. nøgletal og grænseværdier I det følgende præsenteres definitioner og opgørelsesmetoder af nøgletal samt fakulteternes grænseværdier. Det fremgår endvidere, hvor der er overensstemmelse hhv. afvigelser i forhold til Danske Universitets opgørelser, jf. Nøgletallene indgår i det systematiske kvalitetsarbejde, jf. Procedure for studienævnsrapporter og Procedure for selvevaluering og udvikling af universitets uddannelser. I nedenstående tabel fremgår det i kolonnen frekvens, om de enkelte nøgletal indgår i den årlige monitorering i studienævnsrapporterne (Årlig, okt) og/eller i de tre-årlige selvevalueringsrapporter (selvevaluering). Grænseværdier Det er dekanerne for de enkelte fakulteter, der årligt indstiller grænseværdier for universitetets nøgletal. Der indstilles grænseværdier for følgende nøgletal: frafald, gennemførelse/studietid, effektivitet, forskningsdækning samt ledighed. Grænseværdierne behandles i Det Strategiske Uddannelsesråd og godkendes endeligt af prorektor. De fastlagte grænseværdier for 2017 er baseret på refleksioner over landsgennemsnit, hvor det er muligt og fakultetets gennemsnit sammenlignet over flere år. Nøgletal og grænseværdier indarbejdes i fakultetets procedurer for arbejdet med studienævnsrapporter i 2017 samt i selvevalueringsrapporter i foråret og efteråret Det er nøgletal for det seneste opgjorte år, der evalueres i forhold til grænseværdierne. Grænseværdierne angiver bl.a., hvornår bestemte forhold kræver analyse og evt. handling. Fra 2016 indgår både en grøn, gul og rød indikator. De enkelte indikatorer er beskrevet nedenfor: Grøn indikator: Tilfredsstillende niveau ift. sammenligningsgrundlagene for fakultets- og hovedområdegennemsnit. Gul indikator: Opmærksomheden skærpes. Studienævnene skal i samarbejde med studielederen vurdere, om der evt. skal igangsættes forebyggende kvalitetsarbejde; herunder evt. analyser af situationen på uddannelsen. Rød indikator: Indikerer et utilfredsstillende eller særligt forhold, og der skal følges op på området. Studienævnene skal i samarbejde med studielederen afdække mulige årsager og sikre opfølgende/korrigerende handlinger. Grænseværdierne skal anvendes til at give en indikation af kvaliteten og relevansen af uddannelsen. I studienævnenes behandling af grænseværdierne skal der tages højde for forskelle i uddannelser på fakultetet og bl.a. data for små uddannelser, da små ændringer af antal kan betyde større procentuelle ændringer mellem semestre og år. Det kan for visse uddannelser også være relevant at sammenligne med beslægtede uddannelser, hvis studienævnet ved, at en given uddannelse (og grænseværdien) systematisk afviger fra de nærmest beslægtede uddannelser i sektoren.

3 Nøgletal Frekvens Definition og opgørelsesmetode Optag Enkeltfag Antal optagne studerende og professionsbachelor: Antal optagne studerende på uddannelsen via KOT et givent år, som er aktive (stadig indskrevet) d samme år. : Antal studerende optaget i perioden 1.10 til 30.9 i året på en kandidatuddannelse, som har været indskrevet i minimum 30 dage på Aalborg Universitet. Følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteter, nøgletal F.1.1 og F.1.3., og Enkeltfag: Antal nye studerende indskrevet på en åben uddannelse (masteruddannelse, 1. del, 2. del samt enkeltfag) på Aalborg Universitet. En årgang omfatter alle studerende, der er startet på en åben uddannelse i indeværende kalenderår og er fordelt på forårs- og efterårsoptag. Optag på 2.del inkluderer de studerende, der fortsætter efter 1.del. Aalborg Universitets egen opgørelse. Bestand Dimittender Enkeltfag Antal indskrevne studerende i alt, professionsbachelor og kandidat: Antal studerende, som er indskrevet på uddannelsen d i det pågældende år. Antallet indeholder både nystartede studerende og studerende, som har startet tidligere på uddannelsen. 2- fags studerende vises på deres centrale fag i studienævnsrapporten. Følger sektordefinitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.2.2 og F.2.3., samt Enkeltfag: Antal indskrevne studerende per 1.10 i det pågældende år. Der tages ikke hensyn til, om den studerende har betalt for det pågældende semester, men kun til om den studerende er indskrevet pr Aalborg Universitets egen opgørelse. Antal studerende som har færdiggjort uddannelsen Antal studerende som har færdiggjort uddannelsen i perioden 1.10 til 30.9 i angivne år. Følger sektordefinitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.5.1 og F.5.2.

4 Årselever og antal betalende studerende Karakterstatistik Enkeltfag Enkeltfag Årselever og antal betalende studerende På Aalborg Universitet betaler en studerende, som følger en åben uddannelse, hvert semester for at kunne deltage i undervisningsaktiviteter, moduler eller studieordninger. Alle moduler har et bestemt antal ECTS, som de studerende betaler for. 60 ECTS=1 årselev. Årselever er summen af ECTS (omregnet til årselever), som de studerende indskrevet på åben uddannelse (dvs. master, eller enkeltfag) har betalt for, opgjort per kalenderår og fordelt på forårs- og efterårssemester. Denne statistik er her opgjort på kalender år (modsat ordinære uddannelser, hvor studenterårsværk opgøres på studieår), da det følger regnskabsåret. Antal betalende studerende er opgjort som antal unikke personer, som har betalt i det pågældende år, fordelt på forårs- og efterårssemester. Hvis samme studerende har betalt for både forårs- og efterårssemestret tæller vedkommende kun med én gang i totalen for året. Antal årselever følger definitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.6.2. Antal betalende studerende er Aalborg Universitets egen opgørelse. Karakterstatistik Alle eksamensaktiviteter tilknyttet uddannelsen bedømt i perioden 1.10 til 30.9 i de pågældende år, uanset censur. Gennemsnit, ECTS-vægtet gennemsnit og median. Aalborg Universitets egen opgørelse.

5 Frafald Frafald (norm tid + 1 år), pct. Antal og andel optagne studerende på Aalborg Universitet et givent startår opgjort pr. 1. oktober, der efter normeret tid plus 1 år hverken er dimitteret på samme studienævn eller er aktive på samme studienævn (dvs. enten har skiftet studienævn eller er ophørt på Aalborg Universitet inden for normeret tid + 1 år). Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal G.1.4 og G.2.4. I DK- UNI betragtes fakultetsskift som frafald. I Aalborg Universitets opgørelse betragtes også studienævnsskift som frafald. 1 Frafald første studieår, pct. og professionsbachelor: Frafald opgøres som procentandel af bacheloroptagne gennem KOT, som var indskrevet per 1.10, der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.10 året efter optagelse, enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Analysen vises på startåret. : Frafald opgøres som procentandel af kandidatstuderende optaget i februar (og som var indskrevet per 1.3) eller optaget i september (og som var indskrevet per 1.10), der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.3 året efter (for februar startere) eller 1.10 året efter (for september startere), enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Analysen vises på startåret. Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.3.1. og F.3.2. I DK- UNI betragtes fakultetsskift som frafald. I Aalborg Universitets opgørelse betragtes også studienævnsskift som frafald. 1 Frafald (norm tid + 1 år) for bacheloruddannelser 2 SAMF over 30 % % under 27 % HUM over 31 % % under 28 % TECH over 36 % % under 33 % ENG over 36 % % under 33 % SUND over 31 % % under 28 % Frafald (norm. tid + 1 år) for kandidatuddannelser SAMF over 19 % % under 16 % HUM over 18 % % under 15 % TECH over 16 % % under 13 % ENG over 16 % % under 13 % SUND over 13 % % under 10 % Frafald på første år af bacheloruddannelsen SAMF over 20 % % under 17 % HUM over 27 % % under 24 % TECH over 23 % % under 20 % ENG over 23 % % under 20 % SUND over 23 % % under 20 % Frafald på første år af kandidatuddannelsen SAMF over 14 % % under 11 % HUM over 15 % % under 12 % TECH over 13 % % under 10 % ENG over 13 % % under 10 % SUND over 13 % % under 10 % 1 Det bemærkes, at udgangspopulationen er forskellig i de to frafaldsanalyser, da studieskiftere og genindskrivninger behandles forskelligt. uddannelserne: Studienævnsskiftere optaget gennem KOT er med i analysen frafald første år, men ikke i frafald norm. tid + 1 år. For eksempel en studerende der bliver optaget gennem KOT i 2013 på sociologi og et år senere også gennem KOT på samfundsfag vil fremgå to gange i analysen for første års frafald, men ikke i frafaldsanalysen indenfor norm tid+1 år, da han ikke skifter fakultet. uddannelser: For frafald første år tages der kun udgangspunkt i startede i februar og september måned, men alle studiestartere indgår i frafald norm + 1 år. 2 Eller diplomingeniøruddannelse.

6 Gennemførelse/studietid Gennemført (norm. tid/norm tid + 1 år), pct. Antal og andel optagne studerende på Aalborg Universitet, som har gennemført en uddannelse indenfor samme studienævn på norm. tid/norm. tid + 1 år. Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal G.1.1, G.1.2 og G.2.1, G.2.2. I DK-UNI medtages studerende som har gennemført indenfor norm. studietid/norm. tid + 1 år på samme hovedområde. I Aalborg Universitets opgørelse medtages studerende, som har gennemført indenfor norm. tid/norm. tid + 1 år på samme studienævn. Overskridelse af normeret studietid, måneder For hver fuldført studerende i perioden 1. oktober året før til 30. september i året findes overskridelsen af normeret studietid ved at trække den normerede studietid fra den faktiske studietid. Opgøres i måneder. Den faktiske studietid udregnes for hvert individ som forskellen mellem sluttidspunktet (dvs. datoen for bedømmelse af sidste eksamen/opgave) og starttidspunktet, defineret som den første indskrivningsdato på en uddannelse indenfor samme fakultet. Tid under orlov er inkluderet i den faktiske studietid. Den normerede studietid er på 34 måneder for bacheloruddannelser (36 måneder ved februar start), 22 måneder for kandidatuddannelser (24 måneder ved februar start), dog 34 måneder for kandidatuddannelsen i medicin og 42 måneder for professionsbacheloruddannelser. Nøgletallet er AAU s egen opgørelse og er forskellig fra Danmarks Statistiks og ministeriets opgørelse. I Danmarks Statistiks opgørelse tages der ikke højde for merit fra andre uddannelser, hvilket kan bidrage til en kortere studietid (og for nogle uddannelser endda en gennemsnitlig studietid, der er kortere end den normerede studietid). I AAU s opgørelser udelades studerende med studiestartsmerit, så udviklingen i studietiden for typiske studerende følges og det undgås, at studietiderne påvirkes af omfanget af studerende med merit. Den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid vil være højere i AAU s tal end i tallene fra Danmarks Statistik Andel af optagne studerende, der gennemfører bacheloruddannelser inden for norm. tid + 1 år SAMF under 67 % % over 70 % HUM under 65 % % over 68 % TECH under 57 % % over 60 % ENG under 57 % % over 60 % SUND under 59 % % over 62 % Andel af optagne studerende, der gennemfører kandidatuddannelser inden for norm. tid + 1 år SAMF under 67 % % over 70 % HUM under 75 % % over 78 % TECH under 77 % % over 80 % ENG under 77 % % over 80 % SUND under 82 % % over 85 % Overskridelse af normeret studietid, bacheloruddannelser SAMF - BA over 2,6 over 1,5 2,3-2,6 1,2-1,5 under 2,3 under 1,2 HUM over 1,9 1,6-1,9 under 1,6 TECH: BSc TEK BSc NAT over 2,8 over 4,3 over 4,8 2,5-2,8 4,0-4,3 4,5-4,8 under 2,5 under 4,0 under 4,5 ENG: BSc TEK BSc NAT over 2,8 over 4,3 over 4,8 2,5-2,8 4,0-4,3 4,5-4,8 under 2,5 under 4,0 under 4,5 SUND over 3,8 3,5-3,8 under 3,5 Overskridelse af normeret studietid, kandidatuddannelser SAMF over 6,3 6,0-6,3 under 6,0 HUM over 3,8 3,5-3,8 under 3,5 TECH ENG over 1,8 over 1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 under 1,5 under 1,5 over 1,8 1,5-1,8 under 1,5 over 1,8 1,5-1,8 under 1,5 SUND over 1,8 1,5-1,8 under 1,5

7 Effektivitet STÅ-produktion og effektivitet (STÅ pr. ressourceudløsende studerende) : Effektiviteten opgøres per semester, dvs. Effektiviteten (STÅ pr. studerende), bacheloruddannelser efterår (perioden ) og forår (perioden ) som antal producerede studenterårsværk (STÅ) i de enkelte semestre divideret SAMF under 0,86 0,86-0,89 over 0,89 med antal ressourceudløsende studerende i de enkelte semestre. HUM under 0,83 0,83-0,86 over 0,86 Effektiviteten opgøres som summen af disse to semestres effektivitet. og kandidat: Antal producerede STÅ på uddannelsen i perioden i opgørelsesåret divideret med antal ressourceudløsende studerende i samme periode. Et studenterårsværk (STÅ) er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til ét års normeret studietid (60 ECTS). Antal ressourceudløsende udløsende studerende er antallet af studerende, der har bidraget til at producere antallet af STÅ i perioden. Dvs. en studerende på barsel indgår som ressourceudløsende, hvis vedkommende når at optjene noget STÅ i perioden, inden barslen. Der indgår ikke merit i opgørelsen. Det gælder både udenlandsk merit eller merit fra andre danske universiteter. Dette skyldes, at merit ikke altid er registreret i perioden, hvor den er optjent, men efter de studerende vender tilbage til AAU. Dermed ville vi risikere, at de studerende bliver alt for effektive, hvis meritten er inkluderet. Opgørelser af antal STÅ følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteter, tabel F.4.1 og F.4.2. Definitionen af effektivitet er Aalborg Universitets egen. TECH - BA ENG - BA under 0,77 under 0,77 0,77-0,80 0,77-0,80 over 0,80 over 0,80 under 0,77 under 0,77 0,77-0,80 0,77-0,80 over 0,80 over 0,80 SUND under 0,82 0,82-0,85 over 0,85 Effektiviteten (STÅ pr. studerende), kandidatuddannelser SAMF under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 HUM under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 TECH under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 ENG under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 SUND under 0,85 0,85-0,88 over 0,88

8 Forskningsdækning (for udvalgte uddannelser) Uddannelsernes VIP/DVIP-ratio - Selvevaluering (for udvalgte uddannelser) VIP/DVIP-ratio Ratioen angiver forholdet mellem hvor mange VIP- og DVIP-årsværk, der er rekvireret til uddannelsen det senest afsluttende studieår. Dvs. den arbejdstid, opgjort i årsværk, som omfatter vejledning, forberedelse, undervisningsadministration og eksamination. Et årsværk svarer til timer inkl. ferie. Timeoptællingen foretages uden ferie, så der anvendes en årsværksnorm, der svarer til timer eksklusiv ferie (1.642 timer). Følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteters statistiske beredskab, tabel C Personale, rækkerne 1.1. og 2.1 Fakulteternes interne opgørelser. STUD/VIP-ratio Antal ressourceudløsende studerende (betalende studerende for masteruddannelser) i forhold til antal VIP er opgøres som antal ressourceudløsende studerende på uddannelsen i perioden 1. september til 31. august det pågældende år i forhold til antal VIP er, der har undervist på uddannelsen i det pågældende studieår. Fakulteternes interne opgørelser. STÅ/VIP-ratio Antal studenterårsværk (årselever for masteruddannelser) i forhold til antal VIP-årsværk opgøres som antal producerede STÅ på uddannelsen i perioden 1. september til 31. august det pågældende år i forhold til antal VIP undervisningsårsværk, der er rekvireret til uddannelsen det senest afsluttede studieår, som ved nøgletal for VIP/DVIP-ratioen. Fakulteternes interne opgørelser. SAMF under 1,7 1,7-2,0 over 2,0 HUM under 2,7 2,7-3,0 over 3,0 TECH under 6,7 6,7-7,0 over 7,0 ENG under 6,7 6,7-7,0 over 7,0 SUND - SUND NAT under 2,9 under 6,6 2,9-3,2 6,6-6,9 over 3,2 over 6,9 Uddannelsernes STUD/VIP-ratio SAMF over under 21 HUM over under 17 TECH over under 8 ENG over under 8 SUND over under 8 Uddannelsernes STÅ/VIP-ratio SAMF over under 55 HUM over under 46 TECH over under 27 ENG over under 27 SUND over under 27

9 Ledighed Ledighed, pct. Antallet af dimittender, der står helt eller delvist uden arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet samt modtager dagpenge, kontanthjælp m.m. Dermed regnes fuldførte, der er i gang med en ny uddannelse eller udvandret som ikke-ledige, og er med til at bringe ledighedsgraden ned. Udenlandske dimittender, der ikke har fået udstedt dansk CPRNR, indgår ikke i analysen. Ledighedsgraden for dimittender i kvartal. Ledigheden er en ledighedsgrad. Hvis en person fx er ledig i halvdelen af det målte kvartal, indgår denne person med en ledighedsgrad på 0,5 (svarende til 50 procent). Summen af disse ledighedsgrader for en gruppe i et givet kvartal efter dimissionen lægges sammen og divideres med antal dimittender i gruppen for at finde gruppens ledighedsgrad. Forskellige mål for ledighed: Indfasningen på arbejdsmarkedet forstået som udviklingen i bruttoledigheden i de enkelte kvartaler for forskellige årgange. Det kan belyse, hvor hurtigt en årgang kommer ind på arbejdsmarkedet og giver mulighed for at sammenligne årgange eller forskellige grupper. Gennemsnitlig ledighed i kvartal efter dimissionen. Ledigheden er angivet som gennemsnittet for perioden. Normalt er ledigheden faldende over perioden, så gennemsnittet vil ligge over ledigheden ved udgangen af perioden. Ledigheden i 7. kvartal. Den gennemsnitlige ledighed kvartal er et mål for, hvor hurtigt dimittenderne kommer ind på arbejdsmarkedet. Ledigheden i 7. kvartal kan vise i hvilken udstrækning, de er kommet ind på arbejdsmarkedet i løbet af samme periode. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Nøgletallet er baseret på Danmarks Statistiks elevregister. (4-7. kvartal måles fra og med det kvartal, der indeholder etårsdagen for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umiddelbart før to-årsdagen for fuldførelsen) SAMF over 18 % 15 % - 18 % under 15 % HUM over 26 % 23 % - 26 % under 23 % TECH ENG SUND - SUND over 13 % over 21 % over 13 % over 21 % over 10 % over 13 % over 21 % 10 % - 13 % 18 % - 21 % 10 % - 13 % 18 % - 21 % 7 % - 10 % 10 % - 13 % 18 % - 21 % under 10 % under 18 % under 10 % under 18 % under 7 % under 10 % under 18 %

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51 Uddannelse: Opdateret 09-10-2014 11:03:51 Rapporten er udskrevet af ADM\lvt, 20.10.2014 Oversigt over valg Fields Fakultet Campus Studienævn Values HUM Aalborg Side 1 af Nøgletal for Uddannelse, Campus

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret 18-1-216 9:51:2 Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 18.1.216 Oversigt over valg Fields Fakultet Studienævn Values SUND Sundhed, Teknologi og Idræt Side

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet 2011 Indhold Kontaktinformation... 2 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Uddannelse: Humanistisk Informatik

Uddannelse: Humanistisk Informatik Uddannelse: Rapporten er udskrevet af ID\winnie Side 1 af 10 Nøgletal for Uddannelse Her vises ved hjælp af indekser udviklingen i antallet af nye optagne studerende og dimittender. Tal for indeværende

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Regeringens model for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser opgør ikke antallet af dimittender konsistent på tværs af årgange Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Introduktion til Studenterdata

Introduktion til Studenterdata Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet Indhold... 1 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst søgning i bokse og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi År: 2016 Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi Årlig status Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Teknologi... 3 1.2 Teknologiuddannelserne... 4 2. Ansøgere pr.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF

DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF DET VI ARBEJDER MED PÅ IKT-OMRÅDET ET HURTIGT OVERBLIK 1. JUNI 2017 UFFE KJÆRULFF Emner Diverse nyt fra andedammen Kvalitetssikring Strategi på uddannelsesområdet Uddannelsesporteføljetilpasninger Ny bevillingsmodel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Notat. Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA

Notat. Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA Notat Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA Formål med notatet Dette notat beskriver AI s praksis for anvendelse af nøgletal for frafald i uddannelsesakkrediteringer. Notatet giver et

Læs mere

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed December 2013 Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2 Modelbeskrivelse Formål Lavere optag på uddannelsesgrupper/uddannelser med systematisk overledighed, ingen ændringer på uddannelsesgrupper/uddannelser, der ikke har systematisk overledighed, gerne øget

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Business

Studierelateret Ledelsesinformation Business År: 2017 Oktober Studierelateret Ledelsesinformation Business Efterårsstatus Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Business... 3 1.2 Businessuddannelserne... 5 2. Ansøgere

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår 2013/2014 Dekanens generelle bemærkninger Analyse af kvantitativt og kvalitativt

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Nøgletal Optag Optagsgrundlag Karakterniveau fra gymnasiet (STX, HTX, HHX) Studieeffektivitet Frafald Ledighed: Datalogi Ledighed: Software

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere