Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering."

Transkript

1 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Indikator Indikator 1: 612 virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (1-250 ansatte) personer der har modtaget individuel rådgivning og vejledning fx via åben vejledning. Kun vejledning, der foregår 1 til 1 (dvs. 1 vejledes og 1 vejleder), tæller med i opgørelsen Det er til gengæld ikke afgørende for opgørelsen, hvor og hvornår vejledningen finder sted. Afrapportering VEU-centre afrapporterer, og oplysningerne om antal virksomhedsbesøg skal kunne dokumenteres via CRM-system: 619 fysiske virksomhedsbesøg (uanset genbesøg og finansieringskilde). Finansieringskilden skal dog fremgå. Det virksomhedsopsøgende arbejde er udelukkende finansieret af parterneskolernes driftsbudgetter, og i et mindre omfang af de budgetterede VEU midler til VEU sekretariatet. Der er ingen ekstern projektfinansieringskilde, der har understøttet indsatsen. Da måltallet på 612 virksomhedsbesøg skulle opnås med 7 konsulenter, hvoraf flere har andre funktioner end VEU konsulentstillingen, blev der som et nyt og afhjælpende tiltag benyttet en phoner virksomhed til at booke et nærmere aftalt antal møder, hvoraf en vis andel var små virksomheder uden kendskab eller brug af voksen- og efteruddannelse. Det vurderes, at den samlede ressource har udgjort ca. 4 årsværk, i forhold til den dedikerede VEU opgave. 493 unikke virksomhedsbesøg (p-numre). Det er en prioriteret tilgang, at besøgene skal være kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Mødes behov for opkvalificering, der ikke kan imødekommes inden for eget VEU-center, hjælpes virksomheden videre mod den skole, der kan løfte opgaven, fx ved at have den aktuelle skolegodkendelse. Det må konstateres, at der er mødt flere virksomheder, der ikke ønsker et tættere samarbejde eller kurser, enten grundet konjunkturer, ordresituation eller anden ledelsesmæssig prioritering, og andre igen har fast leverdør af kursusaktiviteter personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning 1 til 1. Det primære antal vejledninger er registreret på de to erhvervsskoler EUC Nordvestsjælland samt Selandia, og baserer sig på informationer, registeret i logbøger. Der er fra VEU sekretariatets side givet retningslinjer for typer af vejledninger, der skal registreres, men det er samtidig gjort klart, at såvel kvalitet som ansvar sker efter den enkelte skoles principper. Vejledningstal fra VUC indgår ikke i opgørelsen, da alle kursister her skal gennem en vejledning inden opstart. Yderligere er vejledninger fra SOSU Sjælland ikke indregnet, trods stor vejlednings- og kursusaktivitet i det vestsjællandske område. Årsagen til fravalget ligger i, at der skal påregnes markant ekstra manuelt arbejde for skolen. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 1

2 Der har været 50 vejledninger i Åben Vejledning, som har kørt i hele perioden i henholdsvis Holbæk, Kalundborg og Slagelse. Indsatsen står ikke står mål med de ressourcer, der bruges ved at have 3 personer til at sidde klar i de nævnte byer. Udviklingen følges nøje og overvejes ultimo 2014 med evt. ændret tilgang for øje. Indikator 2: Øget kvalitet af rådgivningen og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Indikator 3: Vurdering og anerkendelse af realkompetencer gennemføres ud fra fælles procedurer og kvalitetsstandarder. Indikator 4: Koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU, AMU og GVU), herunder indsats om samspil om AMU og FVU-forløb, samt fokus på at AVU/FVU leder til videre uddannelse. UVM afrapporterer fra ekstern evaluering. Dokumentet Kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel kompetencevurdering, IKV i AMU - herunder førfasen til IKV i AMU er udarbejdet, og ligger tilgængelig på hjemmesiden. Da VUC ernes arbejdsområder differentierer sig markant fra de tre erhvervsskoler, er deres rolle primært indtænkt i forhold til VEU konsulentstillingerne. Dokumentet er første led i en 3-trins løsning, efterfølgende led er en udarbejdet håndbog til internt brug hos partnerinstitutionerne, der viser de konkrete procedurer på de enkelte skoler samt tovholderne på de aktuelle uddannelsesretninger, og endelig konkrete specifikationer til brug i det praktiske arbejde i de pågældende afdelinger. Link til kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel kompetencevurdering, IKV i AMU herunder førfasen til IKV i AMU: Kort beskrivelse af om partsinstitutionerne følger proceduren, samt hvordan der er arbejdet for at opnå dette. Arbejdet med vurdering og anerkendelser af realkompetencer er sket via to TUP projekter (2012); Vurdering af kunnen mod nye job og Før-fasen en integreret del af IKV i AMU. Partnerinstitutionerne i VEU-centret har indgået som partnere i begge projekter, hvilket har givet mulighed for at få en god basal tilgang til indsatsen. Udvikling, videndeling og implementering har været en løbende proces, og grundet skolernes forskellighed vil der alt andet lige kunne forekomme nuanceforskelle mellem skolernes udførelse af indsatsen. Det er VEU sekretariatets vurdering, at proceduren følges i udstrakt grad. Kort beskrivelse af, hvorvidt - og hvordan - partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de forskellige uddannelsesområder koordineres til fordel for kursisterne. Kort beskrivelse af, hvordan samspil om AMU og FVU sikres samt hvordan der er fokus på, at FVU/AVU fører til videre uddannelse. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 2

3 Denne indikator er kendetegnet ved, at der samarbejdes om punkter inden for en rummelighed, der tilgodeser såvel kunden som partnerinstitutionen. VEU konsulenterne har hele uddannelsespaletten og samarbejdet med, når de besøger virksomhederne, uanset hvilken skole de er ansat på. Det betyder, at VEU konsulenter fra erhvervsskolerne også præsenterer og formidler FVU og AVU fag de steder, hvor det er relevant, og der evt. kan være et behov. Tilsvarende præsenter og formidler VEU konsulenter fra VUC de muligheder, der ligger i AMU / erhvervsskoleregi. Så snart konsulenterne ser, at der er et behov, der ikke kan imødekommes inde for eget regi, tages kontakt til den eller de aktuelle konsulenter i netværket. Det vurderes fra gang til gang, om der skal arrangeres et fælles besøg, eller om den tilkoblede VEU konsulent tager kontakten til virksomheden alene for yderligere information og afdækning. Selve håndteringen på partnerinstitutionerne kører efter principper, der er kendte af konsulenter og nøglemedarbejdere: EUC Nordvestsjælland (driftsoverenskomst m/vuc) Kursister, der deltager på et AMU kursus i 4 dage eller mere, tilbydes en screening på 1. eller 2. kursusdag Undervisere er instrueret i at starte og stå for gennemførelse af FVU tests Individuel tilbagemelding og rådgivning gives af speciallærer fra Ord & Tal Værkstedet Underviser får besked om kursister med evt. særlige udfordringer, som der kan tages højde for i det videre forløb Kursisterne orienteres om diverse relevante apps, der kan bruges på telefon og ipad Der tilbydes FVU læsning på skolen Under kurset tilbydes kursisten hjælp fra Ord & Tal Værkstedet. Er der brug for kompenserende hjælpemidler, lånes IT rygsæk i løbet af kurset, og der gives hjælp til teori eller regneopgaver undervejs, samt oplæsningshjælp til prøver Skolen har en del EGU elever, som får særlig støtte undervejs på kurserne, og med ekstra hjælp fra undervisere, vejledere og Ord & Tal Værkstedets lærer, kommer de godt igennem forløbene Der pågår en løbende sparring med faglærerne for at udvikle skolens materialer Selandia (ingen driftsoverenskomst m/vuc) Kursister, der deltager på et AMU kursus i 4 dage eller mere, tilbydes en screening på 1. eller 2. kursusdag Tovholder er instrueret i at starte og stå for gennemførelse af FVU tests, samt give individuel tilbagemelding og rådgivning Kursister med behov vejledes til VUC / AOF, eller det kan aftales, at kursisten ringes op af driftsoverenskomsthaver Underviser får besked om kursister med evt. særlige udfordringer, som der kan tages højde for i den videre undervisning Alle GVU elever og meritelever, der ikke har en gymnasial uddannelse, og som giver udtryk for der er en VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 3

4 Indikator 5: Systematiseret samarbejde i VEU-centret om udbudsstrategi og ventelister. udfordring, tilbydes en test. Der vejledes til FVU på VUC / AOF. I de fleste tilfælde hjælper faglærerne kursisterne. Kursister / elever orienteres om og får hjælpe til at downloade relevante apps, der kan læse pdf filerne højt, og ofte sendes materialer i pdf form Der gøres brug af alternative læringsstile, fx ved at gå ud fra klassen og efter fremvisning lade eleverne gøre tingene selv, imens der tales og kobles mod teorien SOSU Sjælland (tilforordnet i VEU-center Vestsjælland og med driftsoverenskomst m/vuc) Tilbyder alle kursister en screening, som følges op med en individuel tilbagemelding Deltagere med udfordringer i forhold til dansk og matematik, hjælpes til undervisning, enten på en lokal VUC / AOF eller på en af SOSU skolens afdelinger. Der hjælpes hele vejen af den pågældende læsevejleder VUC Tilbyder løbende FVU- og OBU-test, både via henvendelser af borgere, men også ved opsøgende arbejde via VEUkonsulenterne VUC Vestsjælland Syd og Selandia har i relation til den kommende EUD-reform, herunder naturligt også EUV, indgået samarbejde / brobygningsforløb på AVU-niveau. Tilsvarende drøftes i Holbæk-området, men her foreligger endnu ikke en konkret aftale Målet er at give kursisterne almene kompetencer (9. klasses G-niveau) i fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, kombineret med introduktion til de forskellige indgange til EUD. Undervisningen foregår på erhvervsskolen. Overordnet er formålet at: Øge AVU-kursisters overgang til gennemførelse af en erhvervsuddannelse Opnå viden om effekten af øget samarbejde mellem VUC og erhvervsskoler, samt styrke AVU-kursisters overgang til uddannelse Påbegynde uddannelsen med et intro-forløb som indgang til undervisningsforløb, bl.a. ved at afklare kursisternes faglige ressourcer og forudsætninger, ligesom det afklares, om de ønsker at fortsætte på EUD Kursisterne samles i hold/klasser, der stort set modtager samme tilbud. Pakkerne tilrettelægges som helårlige forløb. Undervisningen tilrettelægges med en praksisnær og erhvervsfaglig profil. Ultimo 2013 blev der indgået aftale mellem EUC Nordvestsjælland og Selandia om fælles passus i udbudspolitikken, med ikrafttræden pr. 1. januar 2014, der således danner grundlag for samarbejdet: Gennem samarbejdet i VEU center Vestsjælland vil vi sikre størst mulig synlighed og tilgængelighed af efteruddannelse via koordineringer og gensidig henvisning det samlede kursusudbud. Når virksomheden eller borgeren kontakter én af skolerne, giver vi en rådgivning og vejledning, der tager udgangspunkt i kundens behov VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 4

5 og borgerens jobmuligheder og anvender skolernes respektive styrker til at sammensætte uddannelser til størst mulig gavn for virksomhed eller borger. Skolerne i VEU center Vestsjælland koordinerer endvidere deres aktiviteter på de områder, hvor der er overlappende uddannelsesområder (FKB er), således at virksomheder og borgere får størst muligt gavn af tilbuddet, det være sig f.eks. ved at koordinere tidspunkter for udbud. Koordineringer er ligeledes med til at sikre et fremtidigt bæredygtigt udbud af efteruddannelse i hele VEU centerets område. Konkret har aftalen betydet en ændret tilgang på bl.a. transportkurserne, hvor der har været et overlap, men nu kører med en særlig koordineret indsats i forhold Kran E og ADR. På HAKL området kører et tværgående samarbejde mellem de udbydende skoler i Sjællandsregionen, med koordinering af udbud samt afholdelse af garantikurser. Samarbejdet er systematiseret i form af halvårlige møder, hvor den kommende periode planlægges. På FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien arbejdes på en tilsvarende løsning, som på HAKL området. Det betyder, at der har været indledende møder mellem de sjællandske udbydere; Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nordvestsjælland, Københavns Tekniske Skole, Selandia og Industriens Uddannelser med det formål at opnå en nærmere koordinering, herunder udbud af garantikurser, inden for området. Rapporten Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov (Leo Larsen udvalget) har i Region Sjælland dannet grundlag for projekt Quickstart. Der er således indgået et forpligtende samarbejde mellem de relevante myndigheder/ministerier, og de væsentligste aktører indenfor vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet, med det formål, at aktørerne medvirker til at igangsætte en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i Region Sjælland, samt opkvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Tiltaget har til dato resulteret i et tværgående koordineret arbejde mellem erhvervsskoler med aktuelle godkendelser i relation til udbuddet inden for bygge- & anlægsområdet. Generelt kan emnet til hver en tid tages op på de månedlige konsulentmøder, hvor aktuelle emner og situationer behandles. Link til udbudsstrategi: Kort beskrivelse af, hvordan ventelistesamarbejdet fungerer (fx beskrivelse af database eller regneark) og resultatet heraf. Der er blandt VEU-centrets partnerinstitutioner enighed om, at tilgangen til ventelister er, at de bør undgås. Frem for at personerne skrives op, henvises i stedet til nærmeste og/eller første planlagte kursus på anden skole. Det gælder både VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 5

6 i forhold til henvendelser til VEU sekretariatet (telefoniske såvel som skriftlige via VEU hjemmesiden), samt henvendelser til skolernes kursussekretærer. Generelt er efterspørgslen på AMU pt. ikke af en sådan karakter, at der er ventelister på grund af fyldte hold. Tilsvarende sker, hvis et kursus mod forventning må aflyses; enten tilbydes en plads på næste planlagte kursus, eller der henvises til anden skole, der afholder tilsvarende kursus inden da. Hertil kommer, at en række kurser er konverteret til Garantikurser, hvilket minimerer aflysninger inden for en række områder. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 6

7 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Indikator Indikator 1: 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, har efterfølgende sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU. Indikator 2: deltagere på AMU / 207,8 årselever. Indikator 3: kursister med behov på FVU og antal kursister med behov på AVU. Indikator 4: 251 antal kursister, der modtager IKV i AMU. Indikator 5: 18,08 antal årselever på GVU. Afrapportering UVM afrapporter via ekstern evaluering Et udtræk fra Selandias CRM system viser, at 107 af de 493 unikke virksomheder både har haft besøg af en VEU konsulent og har sendt medarbejdere på kursus på Selandia, svarende til 21,7 %. Hertil kommer, at der alt andet lige også er virksomheder, der har sendt medarbejdere på kurser, enten hos EUC Nordvestsjælland og/eller på skoler uden for VEU-centrets dækningsområde. En konkret optælling hos EUC Nordvestsjælland vil kræve en manuel databehandling, og er ikke gennemført af ressourcemæssige årsager. Medarbejdere, der deltager i kurser hos VUC, registreres ikke med virksomhedstilknytning med mindre der er tale om konkrete virksomhedshold. UVM afrapporterer. Som supplement til punktet kan det oplyses, at SOSU Sjælland har foretaget et udtræk i deres administrationssystem, der viser, at der i kontraktperioden har været ca. 16 årselever på skolen fra VEU-center Vestsjællands dækningsområde. Udtrækket er baseret på deltagernes postnr. (private adresser). UVM afrapporterer. UVM afrapporterer. Aktiviteten for personer, der bliver kompetenceafklaret, er større end det tal, der fremkommer på 40080, idet der ofte bringes andre mere målrettede afklaringsmodeller i spil, mod konkrete erhvervsuddannelser. Store dele af AMU aktiviteten består i dag af certifikatkurser og lignende aktiviteter, hvor der ikke har været tradition for at lave IKV, og hvor det indtil for nyligt har været umuligt at tildele beviser på baggrund af IKV, grundet prøvekrav m.v. Hertil kommer, at det særdeles ofte opleves, at kursisterne foretrækker at deltage i det fulde kursus, bl.a. grundet ny teknologi og / eller ændrede metoder, som giver et forbedret kendskab til emnet ved at deltage på hele forløbet. UVM afrapporterer. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 7

8 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 3: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige. Indikator Indikator 1: Der er et lokalt samarbejde mellem VEUcentret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Afrapportering Kort redegørelse for samarbejdet med relevante aktører inden for beskæftigelsesområdet, heriblandt jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, a-kasser og fagforeninger. 5 jobcentre og 3 lokale beskæftigelsesråd i samarbejde med VEU-centret. Jobcentrene Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø har indgået aktivt i projekt Nye Veje - Nye Job, med opkvalificering af ledige over 30 år, samt opkvalificering af jobcentrenes medarbejdere, som primære mål. Jobcenter Odsherred er tilmeldt projektet, men har i kraft af sin position som frikommune fravalgt at indgå som aktiv partner. 874 ledige i udviklingsregion Sjælland har deltaget i projektperioden, heraf har 581 fået minimum ét opkvalificerende kursus, 58 har fået GVU planer og er enten færdige eller i gang med deres GVU forløb. Jobcenter Slagelse har i 2014 fået bevilliget et LBR projekt. I samarbejde med Selandia, VUC og VEU-centret er der over 5 måneder etableret 6 afklaringsværksteder af hver 5 dages varighed. Disse er afholdt på Selandia. På hvert værksted har der deltaget 20 ufaglærte ledige over 30 år. Hver enkelt er afklaret individuelt, der er skabt motivation og viden om muligheder og begrænsninger. VUC har lavet FVU test og givet tilbagemeldinger, mens VEU koordinator har lavet afsluttende individuelle samtaler i forhold til muligheder for uddannelse. Alle deltagere har fået en plan for deres fremtid, som er sendt til jobcentret for opfølgning. Opkvalificering til nye job er et fælles projekt mellem Jobcentrene Slagelse og Næstved. EUC Sjælland og Selandia har forestået henholdsvis et og to afklaringsværksteder af 5 dages varighed i maj og juni Værkstederne har haft fokus på ufaglærte ledige over 30 år, der ønsker job indenfor bygge- og anlægsområdet. Der er oplyst om muligheder og krav for området, og de ledige er blevet afklaret i forhold til individuelle ønsker, forcer og udfordringer. Hvert værksted er afsluttet med samtale og individuelle planer, der er sendt til jobcentret. Jobcentrene har stået for relevant praktik af 14 dages varighed efter afklaringen. Herefter afholdes samtale mellem jobcenter, den ledige og VEU koordinator, hvor der planlægges opkvalificerende kurser for den enkelte på anbefaling fra praktikvirksomhederne. Efter relevant opkvalifi- VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 8

9 cering arrangerer jobcentrene ny praktik i relevant virksomhed, som gerne skulle føre til, at de ledige kommer i job. På baggrund af puljemidler er der i samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) arrangeret flere 6 ugers forløb indenfor bygge- og anlægsområdet for ledige ufaglærte i Region Sjælland. VEU sekretariatet har haft en koordinerende rolle i forhold til forløb og daglige dialog med den udpegede koordinator for jobcentrene, placeret i Kalundborg. Både EUC Nordvestsjælland og Selandia har etableret fulde hold af flere omgange. Ultimo 2013 startede drøftelser mellem BRHS og VEU sekretariatet om opkvalificeringsmuligheder inden for kokke/tjener området med evt. brug af jobrotation. Primo 2014 igangsatte Selandias Kokke- og Tjenerskole sammen med BRHS, jobcentrene Kalundborg, Sorø, Slagelse og Ringsted og en del af regionens hotel- og restaurationsbranche jobdates for ledige med interesse for tjener faget. De ledige, der var interesseret i branchen, fik 4 ugers uddannelsesforløb inden de blev tilbudt et løntilskudsjob hos en af regionens hoteller eller restaurationer med henblik på ordinært job. Slagelse Kommune startede i 2013 KIS projektet, der omfatter opkvalificering af kommunens medarbejdere ved brug af jobrotationsordningen. Flere af kommunens afdelinger er indtænkt i tiltaget, og der er startet op med SOSU- og det administrative område. VEU-centret deltager i Holbæk Kommunes Vækstråd om uddannelse som understøttende tilgang til den kommunale vækststrategi på erhvervsområdet. EUC Nordvestsjælland har plads i LBR Holbæk- og Kalundborg Kommuner og deltager i den lokale arbejdsmarkedog beskæftigelsessituation, mens Selandia har plads i LBR Slagelse. EUC Nordvestsjælland indgår i BRHS-projekt med Jobcenter Holbæk og Kompetenceporten: Styrket arbejdsudbud og kompetenceløft gennem brancherotation. Et projekt med fokus på ledige. Målet er at afklare og kompetenceløfte ledige, som enten kommer i ordinær beskæftigelse, går i voksenlære eller i ordinært uddannelsesforløb indenfor primært byggeanlægsbranchen. Der arbejdes pt. på etablering af samarbejde mellem Holbæk Kommune, SOSU Sjælland, EUC Nordvestsjælland og Nordvestsjællands HF og VUC, om bl.a. studieforberedende forløb, således et større antal borgere bliver klar til at gennemføre en uddannelse. Heri indtænkes også en model for kommende EUD elever, som ikke har opnået karakteren 2 eller derover. EUC Nordvestsjælland har jævnlig kontakt med jobcentre, A-kasser og fagforeninger i området. Først på året 2014 var der en fast aftale i A-kasserne for at oplyse deres medlemmer omkring uddannelsestilbud. Herefter har samarbejdet taget form af individuelle vejledninger af medarbejdere og medlemmer, når behovet for uddannelsesvejledning er VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 9

10 opstået. EUC Nordvestsjælland kommer regelmæssigt i jobcentrene i Odsherred, Kalundborg og Holbæk. I Kalundborg er det eksempelvis fast en gang om måneden for en særlig gruppe af ledige. Tilsvarende er det i dele af Jobcenter Holbæk, mens andre dele af jobcentret aftaler møder med skolen efter behov. Emnerne er stort set de samme i Slagelse og Sorø, her er det primært Selandia, der har kontakten. Samarbejdet med kommuner og jobcentre fungere på mange niveauer fra den rene vejledning hvor en jobcentermedarbejder har brug for viden for at kunne rådgive en borger - til formaliserede projekter. Projekter er angivet i bilag C. Indikator 2: Der er etableret samarbejde med beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Kort redegørelse for samarbejdet med beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke konkrete aktiviteter, der er blevet samarbejdet om, og hvilke resultater samarbejdet har medført. Rapporten Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov (Leo Larsen udvalget) har i Region Sjælland dannet grundet for projekt Quickstart. Det forpligtende samarbejde mellem de relevante myndigheder/ministerier, og de væsentligste aktører indenfor vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet, tilsikrer, at aktørerne medvirker til at igangsætte en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i Region Sjælland, samt opkvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Inden for hvert af tre nedenstående indsatsområderne udfolder og formulerer parterne selvstændigt indsatserne som projekter under paraplyen Quickstart. For hver indsats er det væsentligt, at der er fokus på at skabe effekt af indsatsen og udvikle indsatser der kræver mindst mulig administration. Indsatserne kan tænkes netværksorganiseret, og koordineres og sekretariatsbetjenes af parterne selv. Erhvervsudvikling/vækstindsatsen Klar til nye muligheder II - skal medvirke til, at virksomhederne i Region Sjælland får de bedst tænkelige vækstmuligheder ud af de kommende års store anlægsinvesteringer. Initiativer der kan styrke forretningsudvikling, kompetenceudvikling af ledere, mellemledere og medarbejdere, initiativer der kan medvirke til at styrke de strategiske samarbejder mellem virksomhederne i regionen (netværk og konsortier), samt dialog og rådgivning af den enkelte virksomhed, prioriteres. Arbejdsmarkedsindsatsen Klar til fremtiden Med fokus på at flest mulige ledige kommer i job, VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 10

11 medvirker parterne til en stærkere profilering af de fremtidige jobmuligheder, der er i relation til de store anlægsprojekter. Det forventes, at der i indsatsen arbejdes aktivt og målrettet mod at mobilisere flere ledige ind i job via kompetencegivende uddannelsesforløb og jobrotationsordninger, og dermed medvirker til at afbøde manglen på visse faggrupper i de kommende år. Parterne skal understøtte rekrutteringsarbejdet generelt, og indenfor de del-geografier (Lolland, Falster og øvrige Sjælland), hvor jobcentrene har særlige udfordringer/opgaver, i forhold til formidling af arbejdskraft med de rette kvalifikationer, til de store byggerier. Kompetenceudviklingsindsatsen Klar til ny viden - Håndværkerakademiet Det centrale omdrejningspunkt er udvikling af specielle og generelle uddannelsesforløb, der både indeholder grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt praktikforløb. Uddannelsesforløbene er for ledere, medarbejdere og uddannelsessøgende, og skal dels være målrettet de behov, som de internationale konsortier og de regionale virksomheder har, og dels kurser og længerevarende uddannelsesforløb for ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel i de kommende år. Det er visionen, at både de generelle og de mere specifikke uddannelsesforløb gennemføres for både beskæftigede og ledige i et nyt set-up: Håndværker-akademiet. Det er ideen, at Håndværkerakademiet skal være en fællesbetegnelse for uddannelsesforløb på erhvervsskolerne, der er målrettet service- og bygge-anlægssektoren, og som kan gennemføres enten på erhvervsskolerne eller som on-site uddannelser på selve byggepladsen. Derudover kan der efter behov iværksættes initiativer rettet mod medarbejdere fra sektorer uden for bygge- og anlægsområdet. Indsatsen har betydet tværgående drøftelser mellem udbydere med godkendelser inden for bygge- & anlæg, men også på tværs af de fire sjællandske VEU-centre, hvor BRHS har været tovholder på bl.a. uddannelseskatalog til brug for opkvalificering af ledige, samt drøftelser om understøtning af jobcentrenes opkvalificeringsindsats. Der blev i 2013 afholdt indledende møder mellem BRHS, Region Sjælland, UCR, EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland, VUC om opkvalificering af servicemedarbejdere til serviceassistenter på sygehusene i Region Sjælland, således der blev opnået en ensartethed uanset ansættelsessted. Regionen har arbejdet på en arbejdskraftanalyse, skolerne er kommet med oplæg på uddannelse /opkvalificeringsmuligheder bl.a. ift. FVU, merituddannelsen, GVU, AMU, og økonomi. Der afventes en tilbagemelding fra Regionen, som har emnet i høring frem til medio november. Endelig er der i perioden blevet indgået en samarbejdsaftale med BRHS, Region Sjælland og de to VEU-centre i udviklingsregion Sjælland. Formålet er at styrke samspille mellem den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 11

12 uddannelsespolitiske indsats på områder, hvor parterne gensidigt har en interesse i at koordinere og samordne indsatsen, således der opnås synergier, øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Eventuelle projekter på angives i bilag C. Indikator 3: Der samarbejdes med regionale aktører på erhvervsområdet som bl.a. vækstfora om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. Kort redegørelse for VEU-centrets samarbejde med det regionale vækstforum, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke resultater samarbejdet har medført. (Samarbejdet med det regionale vækstforum kan have karakter af et direkte samarbejde eller det kan tage form af et samarbejde, hvor det regionale vækstforum optræder som iværksætter, facilitator eller lignende). Der er løbende fælles møder og koordinering i forhold til aktiviteter, der understøtter 2020 planen. Partnerskolerne bliver løbende informeret og brugt som bidragsydere, der kan understøtte indsatsen, bl.a. med aktiviteter, nævnt under resultatmålets indikator 2. Hertil kommer, at der er indgået hensigtserklæring med Væksthuset om samarbejde, der understøtter indsatsen (vedlagt som bilag). Af konkrete projektsamarbejder kan nævnes: Bæredygtigt Byggeri (BB), hvor regionen gennem deres støtte foranledigede et naturligt samspil mellem skolerne og regionens ønsker til den regionale bæredygtige byggeriudvikling. Projektet, der afsluttede i februar 2014, medførte et udbud af tilrettede kursusaktiviteter, som er præsenteret for virksomhederne. Nye Veje Nye Job (NVNJ), netværksdannelse mellem erhvervsskoler, VUC og jobcentrene i udviklingsregion Sjælland, bl.a. i form af 3x 5 dages kvalificeringsforløb i 2012/2013 for medarbejderne, samt udvikling af afklaringsværksteder for ledige på tværs af kommunegrænserne og ikke mindst opkvalificering af ledige. Balance i kompetence- og jobudvikling (BKJ), et tværgående projekt mellem partnerskoler fra de to VEU-centre; EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland og Selandia. Målet er at udvikle og afprøve metoder til individuelle kompetenceafklaringer op mod jobbeskrivelser eller faglært status i udvalgte små og mellemstore virksomheder i regionen, med afsmittende effekt på produktion og effektivitet. Jobcenter Slagelse indgår i projektet i relation til deres virksomhedsopsøgende indsats, herunder deres model for de indgåede partnerskabsaftaler med en stor del af kommunens virksomheder. Horisontal innovation gennem kompetenceudvikling, styrke det nationale innovationssystem ved at integrere erhvervsskolerne som centrale aktører i systemet på såvel strategisk, regionalt og sub-regionalt niveau. Yderligere har formålet været at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og innovationskompetence gennem systematisk VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 12

13 kompetenceudvikling. Selandia gik i foråret 2014 ud af projektet, da skolens del af aftalen var indfriet. Kompetencesporet til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (Komp-Ad), udvikling, test og gennemførelse af introduktions- og kompetenceudviklingsforløb til SMV til forberedelse, implementering og efterfølgende optimering af anskaffet avanceret produktionsteknologi, samt transformation af erfaringerne til EUD og talentfremme. Vækst og effektivisering gennem kompetenceudvikling (VEKT), projektets formål var bl.a. at udvikle og igangsætte virksomhedstilpassede uddannelsestilbud, der understøttede og styrkede vækst, innovation og iværksætteri i udvalgte offentlige og private virksomheder i Region Sjælland med fokus innovation, herunder energiteknologi, digitalisering, automatisering. Projektet blev lukket ned før tid (30. september 2014) grundet manglende virksomhedstilslutning. Talenter i produktionsmiljøet (TIP), har fokus på at styrke produktionsvirksomheders konkurrencekraft gennem udvikling af deres talenter. Målet er at styrke virksomhedernes forretningsudvikling gennem fokus på intraprenørskab, som gør det attraktivt for talenter at gøre karriere i en produktionsvirksomhed og dermed øge talenternes interesse for videreudvikling, uddannelse og iværksætteri. Projektets leadpartner er Dansk Produktions Univers, hvilket giver et fornyet samspil for udvikling i områdets virksomheder og regionale erhvervsaktører. Kort redegørelse for VEU-centrets samarbejde med øvrige regionale aktører på erhvervsområdet, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke resultater samarbejdet har medført. Der er som en del af det opsøgende arbejde taget kontakt til en række af områdets erhvervs-, handels- og håndværkerforeninger. Ca. 1/3 var ikke interesseret, 1/3 ville gerne kontaktes senere, mens ca. den sidste 1/3 sagde ja til, at VEUcentret og mulighederne i samarbejdet præsenteres på fællesmøder for deres medlemmer, dog ligger de flere af møderne i efteråret Målet er at synliggøre de mange muligheder, både i fællesskabet men også for den enkelte virksomhed, således der skabes størst mulige synergier. Der er indgået en mundtlig aftale med Erhvervsakademi Sjælland, om at indtænke de respektive uddannelser i et sådant omfang, at det giver synergi for såvel elever, skoler og erhvervslivet. Et eksempel på samarbejdet er brugen af erhvervsakademiets elever og kompetencer i forhold til TUP SMART 2013, hvor elever fra Multimedielinjen i deres 4. semesters opgave gav forslag til udvikling af digitale løsninger til at markedsføre AMU s styrker, og dermed skabe grundlag for et øget brug af AMU-kurser. Materialet fra eleverne har været et særdeles godt og kompetent grundlag for projektets videre arbejde. Projekter angives i bilag C. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 13

14 Indikator 4: Der deltages i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelsesog uddannelsesområdet. Indikator 5: VEU-centret har og gør brug af en samlet strategi for VEU-centrene i regionen i forhold til samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Kort redegørelse for, hvordan VEU-centret har bidraget til, at VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete lokale og regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt resultatet heraf. Den indgåede samarbejdsaftale mellem Vækstforum, BRHS og VEU-centrene understøtter indsatsen og er målrettet den regionale udviklings- og vækststrategi for Med en fokuseret erhvervsudvikling, og kompetencer der styrker væksten, vil der med det stærke partnerskab blive arbejdet målrettet på at komme endnu tættere på virksomhederne og styrke regionen som helhed. Projekt Nye Veje Nye Job arrangerede i januar måned 2014 temadag om Fremtidens arbejdsmarked, hvor deltagere fra alle regionens jobcentre var til stede, samt en stor del af regionens uddannelsesinstitutioner og A-kasser. Jobcenter Sorø og VEU-centret (repræsenteret ved VUC Vestsjælland Syd og Selandia) arrangerede i februar 2014 et temamøde for kommunens virksomheder under titlen Uddannelse kan det nu betale sig. Ca. 30 virksomheder tog imod indbydelsen og fik input fra både virksomhedsledere, Beskæftigelsesregionen og uddannelsessektoren om de mange muligheder, resultater og effekter det har, ved at organisere en uddannelsesstrategi i sin virksomhed. Eventuelle projekter angives i bilag C. Kort redegørelse for anvendelsen af en samlet strategi for VEU-centrene i udviklingsregionen Sjælland i forhold til deres samarbejde med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Ultimo 2013 blev der afholdt sekretariatsmøde mellem VEU-centene Vestsjælland samt Øst & Øerne. På baggrund af mødet blev der udarbejdet strategiaftale om den fælles VEU indsats i resultatmål 3, gældende fra 2014 i Region Sjælland. Udviklingen i områderne viste imidlertid andre takter, hvorfor praksis blev ændret i forhold til den reelle udvikling (aftale vedlagt som bilag). Samtlige skolepartnere i de to VEU-centre mødes kvartalsvis i en naturlig kontekst, i form af kursuschefmøder, hvor både tidligere problematikker og fremtidige udfordringer er til debat. I begyndelsen af kontraktperioden blev det aftalt at etablere et samarbejde, hvor landets 13 VEU chefer mødes i et fælles inspirations- og dialogforum, og hvor der benchmarkes på igangsatte initiativer og opnåede resultater. Som tidligere beskrevet er der er indgået en tværgående samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland samt de to VEU-centre i udviklingsregion Sjælland, jf. indikator 2. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 14

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland

Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Afrapportering af udviklingskontrakt 2015 VEU-center Vestsjælland Slagelse, den 28. januar 2016 På vegne af bestyrelsen for Selandia CEU og Centerrådet for VEU-center Vestsjælland Arne Petersen Helle Jürgensen

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat

Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat Projektoversigt over uddannelse og kompetenceprojekter igangsat 2013-2018 Kompetenceparat 2020 Projektnavn periode Leadpartner Kort formål Kort projektbeskrivelse Målgruppe Link til beslutning Innovation

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 20. juni 2011 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS (deltog indtil kl. 15.00) Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. april 2012 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Søren Salvig substitut for Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 17. november 2010 kl. 15.00 til 17.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Henrik

Læs mere

Nordjysk VEU-centerstrategi

Nordjysk VEU-centerstrategi Nordjysk VEU-centerstrategi 2014-2015 For samarbejdet med de regionale aktører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt koordinering af udbud INDLEDNING 2 REGIONALE AKTØRER SOM TILFORORDNEDE I VEU-CENTERRÅDET

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015:

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015: Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere