Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering."

Transkript

1 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere overskuelighed om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. Indikator Indikator 1: 612 virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder (1-250 ansatte) personer der har modtaget individuel rådgivning og vejledning fx via åben vejledning. Kun vejledning, der foregår 1 til 1 (dvs. 1 vejledes og 1 vejleder), tæller med i opgørelsen Det er til gengæld ikke afgørende for opgørelsen, hvor og hvornår vejledningen finder sted. Afrapportering VEU-centre afrapporterer, og oplysningerne om antal virksomhedsbesøg skal kunne dokumenteres via CRM-system: 619 fysiske virksomhedsbesøg (uanset genbesøg og finansieringskilde). Finansieringskilden skal dog fremgå. Det virksomhedsopsøgende arbejde er udelukkende finansieret af parterneskolernes driftsbudgetter, og i et mindre omfang af de budgetterede VEU midler til VEU sekretariatet. Der er ingen ekstern projektfinansieringskilde, der har understøttet indsatsen. Da måltallet på 612 virksomhedsbesøg skulle opnås med 7 konsulenter, hvoraf flere har andre funktioner end VEU konsulentstillingen, blev der som et nyt og afhjælpende tiltag benyttet en phoner virksomhed til at booke et nærmere aftalt antal møder, hvoraf en vis andel var små virksomheder uden kendskab eller brug af voksen- og efteruddannelse. Det vurderes, at den samlede ressource har udgjort ca. 4 årsværk, i forhold til den dedikerede VEU opgave. 493 unikke virksomhedsbesøg (p-numre). Det er en prioriteret tilgang, at besøgene skal være kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Mødes behov for opkvalificering, der ikke kan imødekommes inden for eget VEU-center, hjælpes virksomheden videre mod den skole, der kan løfte opgaven, fx ved at have den aktuelle skolegodkendelse. Det må konstateres, at der er mødt flere virksomheder, der ikke ønsker et tættere samarbejde eller kurser, enten grundet konjunkturer, ordresituation eller anden ledelsesmæssig prioritering, og andre igen har fast leverdør af kursusaktiviteter personer har modtaget individuel rådgivning og vejledning 1 til 1. Det primære antal vejledninger er registreret på de to erhvervsskoler EUC Nordvestsjælland samt Selandia, og baserer sig på informationer, registeret i logbøger. Der er fra VEU sekretariatets side givet retningslinjer for typer af vejledninger, der skal registreres, men det er samtidig gjort klart, at såvel kvalitet som ansvar sker efter den enkelte skoles principper. Vejledningstal fra VUC indgår ikke i opgørelsen, da alle kursister her skal gennem en vejledning inden opstart. Yderligere er vejledninger fra SOSU Sjælland ikke indregnet, trods stor vejlednings- og kursusaktivitet i det vestsjællandske område. Årsagen til fravalget ligger i, at der skal påregnes markant ekstra manuelt arbejde for skolen. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 1

2 Der har været 50 vejledninger i Åben Vejledning, som har kørt i hele perioden i henholdsvis Holbæk, Kalundborg og Slagelse. Indsatsen står ikke står mål med de ressourcer, der bruges ved at have 3 personer til at sidde klar i de nævnte byer. Udviklingen følges nøje og overvejes ultimo 2014 med evt. ændret tilgang for øje. Indikator 2: Øget kvalitet af rådgivningen og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Indikator 3: Vurdering og anerkendelse af realkompetencer gennemføres ud fra fælles procedurer og kvalitetsstandarder. Indikator 4: Koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU, AMU og GVU), herunder indsats om samspil om AMU og FVU-forløb, samt fokus på at AVU/FVU leder til videre uddannelse. UVM afrapporterer fra ekstern evaluering. Dokumentet Kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel kompetencevurdering, IKV i AMU - herunder førfasen til IKV i AMU er udarbejdet, og ligger tilgængelig på hjemmesiden. Da VUC ernes arbejdsområder differentierer sig markant fra de tre erhvervsskoler, er deres rolle primært indtænkt i forhold til VEU konsulentstillingerne. Dokumentet er første led i en 3-trins løsning, efterfølgende led er en udarbejdet håndbog til internt brug hos partnerinstitutionerne, der viser de konkrete procedurer på de enkelte skoler samt tovholderne på de aktuelle uddannelsesretninger, og endelig konkrete specifikationer til brug i det praktiske arbejde i de pågældende afdelinger. Link til kvalitetsbeskrivelse og organisering af individuel kompetencevurdering, IKV i AMU herunder førfasen til IKV i AMU: Kort beskrivelse af om partsinstitutionerne følger proceduren, samt hvordan der er arbejdet for at opnå dette. Arbejdet med vurdering og anerkendelser af realkompetencer er sket via to TUP projekter (2012); Vurdering af kunnen mod nye job og Før-fasen en integreret del af IKV i AMU. Partnerinstitutionerne i VEU-centret har indgået som partnere i begge projekter, hvilket har givet mulighed for at få en god basal tilgang til indsatsen. Udvikling, videndeling og implementering har været en løbende proces, og grundet skolernes forskellighed vil der alt andet lige kunne forekomme nuanceforskelle mellem skolernes udførelse af indsatsen. Det er VEU sekretariatets vurdering, at proceduren følges i udstrakt grad. Kort beskrivelse af, hvorvidt - og hvordan - partsinstitutionerne koordinerer og samarbejder, så de forskellige uddannelsesområder koordineres til fordel for kursisterne. Kort beskrivelse af, hvordan samspil om AMU og FVU sikres samt hvordan der er fokus på, at FVU/AVU fører til videre uddannelse. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 2

3 Denne indikator er kendetegnet ved, at der samarbejdes om punkter inden for en rummelighed, der tilgodeser såvel kunden som partnerinstitutionen. VEU konsulenterne har hele uddannelsespaletten og samarbejdet med, når de besøger virksomhederne, uanset hvilken skole de er ansat på. Det betyder, at VEU konsulenter fra erhvervsskolerne også præsenterer og formidler FVU og AVU fag de steder, hvor det er relevant, og der evt. kan være et behov. Tilsvarende præsenter og formidler VEU konsulenter fra VUC de muligheder, der ligger i AMU / erhvervsskoleregi. Så snart konsulenterne ser, at der er et behov, der ikke kan imødekommes inde for eget regi, tages kontakt til den eller de aktuelle konsulenter i netværket. Det vurderes fra gang til gang, om der skal arrangeres et fælles besøg, eller om den tilkoblede VEU konsulent tager kontakten til virksomheden alene for yderligere information og afdækning. Selve håndteringen på partnerinstitutionerne kører efter principper, der er kendte af konsulenter og nøglemedarbejdere: EUC Nordvestsjælland (driftsoverenskomst m/vuc) Kursister, der deltager på et AMU kursus i 4 dage eller mere, tilbydes en screening på 1. eller 2. kursusdag Undervisere er instrueret i at starte og stå for gennemførelse af FVU tests Individuel tilbagemelding og rådgivning gives af speciallærer fra Ord & Tal Værkstedet Underviser får besked om kursister med evt. særlige udfordringer, som der kan tages højde for i det videre forløb Kursisterne orienteres om diverse relevante apps, der kan bruges på telefon og ipad Der tilbydes FVU læsning på skolen Under kurset tilbydes kursisten hjælp fra Ord & Tal Værkstedet. Er der brug for kompenserende hjælpemidler, lånes IT rygsæk i løbet af kurset, og der gives hjælp til teori eller regneopgaver undervejs, samt oplæsningshjælp til prøver Skolen har en del EGU elever, som får særlig støtte undervejs på kurserne, og med ekstra hjælp fra undervisere, vejledere og Ord & Tal Værkstedets lærer, kommer de godt igennem forløbene Der pågår en løbende sparring med faglærerne for at udvikle skolens materialer Selandia (ingen driftsoverenskomst m/vuc) Kursister, der deltager på et AMU kursus i 4 dage eller mere, tilbydes en screening på 1. eller 2. kursusdag Tovholder er instrueret i at starte og stå for gennemførelse af FVU tests, samt give individuel tilbagemelding og rådgivning Kursister med behov vejledes til VUC / AOF, eller det kan aftales, at kursisten ringes op af driftsoverenskomsthaver Underviser får besked om kursister med evt. særlige udfordringer, som der kan tages højde for i den videre undervisning Alle GVU elever og meritelever, der ikke har en gymnasial uddannelse, og som giver udtryk for der er en VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 3

4 Indikator 5: Systematiseret samarbejde i VEU-centret om udbudsstrategi og ventelister. udfordring, tilbydes en test. Der vejledes til FVU på VUC / AOF. I de fleste tilfælde hjælper faglærerne kursisterne. Kursister / elever orienteres om og får hjælpe til at downloade relevante apps, der kan læse pdf filerne højt, og ofte sendes materialer i pdf form Der gøres brug af alternative læringsstile, fx ved at gå ud fra klassen og efter fremvisning lade eleverne gøre tingene selv, imens der tales og kobles mod teorien SOSU Sjælland (tilforordnet i VEU-center Vestsjælland og med driftsoverenskomst m/vuc) Tilbyder alle kursister en screening, som følges op med en individuel tilbagemelding Deltagere med udfordringer i forhold til dansk og matematik, hjælpes til undervisning, enten på en lokal VUC / AOF eller på en af SOSU skolens afdelinger. Der hjælpes hele vejen af den pågældende læsevejleder VUC Tilbyder løbende FVU- og OBU-test, både via henvendelser af borgere, men også ved opsøgende arbejde via VEUkonsulenterne VUC Vestsjælland Syd og Selandia har i relation til den kommende EUD-reform, herunder naturligt også EUV, indgået samarbejde / brobygningsforløb på AVU-niveau. Tilsvarende drøftes i Holbæk-området, men her foreligger endnu ikke en konkret aftale Målet er at give kursisterne almene kompetencer (9. klasses G-niveau) i fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, kombineret med introduktion til de forskellige indgange til EUD. Undervisningen foregår på erhvervsskolen. Overordnet er formålet at: Øge AVU-kursisters overgang til gennemførelse af en erhvervsuddannelse Opnå viden om effekten af øget samarbejde mellem VUC og erhvervsskoler, samt styrke AVU-kursisters overgang til uddannelse Påbegynde uddannelsen med et intro-forløb som indgang til undervisningsforløb, bl.a. ved at afklare kursisternes faglige ressourcer og forudsætninger, ligesom det afklares, om de ønsker at fortsætte på EUD Kursisterne samles i hold/klasser, der stort set modtager samme tilbud. Pakkerne tilrettelægges som helårlige forløb. Undervisningen tilrettelægges med en praksisnær og erhvervsfaglig profil. Ultimo 2013 blev der indgået aftale mellem EUC Nordvestsjælland og Selandia om fælles passus i udbudspolitikken, med ikrafttræden pr. 1. januar 2014, der således danner grundlag for samarbejdet: Gennem samarbejdet i VEU center Vestsjælland vil vi sikre størst mulig synlighed og tilgængelighed af efteruddannelse via koordineringer og gensidig henvisning det samlede kursusudbud. Når virksomheden eller borgeren kontakter én af skolerne, giver vi en rådgivning og vejledning, der tager udgangspunkt i kundens behov VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 4

5 og borgerens jobmuligheder og anvender skolernes respektive styrker til at sammensætte uddannelser til størst mulig gavn for virksomhed eller borger. Skolerne i VEU center Vestsjælland koordinerer endvidere deres aktiviteter på de områder, hvor der er overlappende uddannelsesområder (FKB er), således at virksomheder og borgere får størst muligt gavn af tilbuddet, det være sig f.eks. ved at koordinere tidspunkter for udbud. Koordineringer er ligeledes med til at sikre et fremtidigt bæredygtigt udbud af efteruddannelse i hele VEU centerets område. Konkret har aftalen betydet en ændret tilgang på bl.a. transportkurserne, hvor der har været et overlap, men nu kører med en særlig koordineret indsats i forhold Kran E og ADR. På HAKL området kører et tværgående samarbejde mellem de udbydende skoler i Sjællandsregionen, med koordinering af udbud samt afholdelse af garantikurser. Samarbejdet er systematiseret i form af halvårlige møder, hvor den kommende periode planlægges. På FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien arbejdes på en tilsvarende løsning, som på HAKL området. Det betyder, at der har været indledende møder mellem de sjællandske udbydere; Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nordvestsjælland, Københavns Tekniske Skole, Selandia og Industriens Uddannelser med det formål at opnå en nærmere koordinering, herunder udbud af garantikurser, inden for området. Rapporten Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov (Leo Larsen udvalget) har i Region Sjælland dannet grundlag for projekt Quickstart. Der er således indgået et forpligtende samarbejde mellem de relevante myndigheder/ministerier, og de væsentligste aktører indenfor vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet, med det formål, at aktørerne medvirker til at igangsætte en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i Region Sjælland, samt opkvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Tiltaget har til dato resulteret i et tværgående koordineret arbejde mellem erhvervsskoler med aktuelle godkendelser i relation til udbuddet inden for bygge- & anlægsområdet. Generelt kan emnet til hver en tid tages op på de månedlige konsulentmøder, hvor aktuelle emner og situationer behandles. Link til udbudsstrategi: Kort beskrivelse af, hvordan ventelistesamarbejdet fungerer (fx beskrivelse af database eller regneark) og resultatet heraf. Der er blandt VEU-centrets partnerinstitutioner enighed om, at tilgangen til ventelister er, at de bør undgås. Frem for at personerne skrives op, henvises i stedet til nærmeste og/eller første planlagte kursus på anden skole. Det gælder både VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 5

6 i forhold til henvendelser til VEU sekretariatet (telefoniske såvel som skriftlige via VEU hjemmesiden), samt henvendelser til skolernes kursussekretærer. Generelt er efterspørgslen på AMU pt. ikke af en sådan karakter, at der er ventelister på grund af fyldte hold. Tilsvarende sker, hvis et kursus mod forventning må aflyses; enten tilbydes en plads på næste planlagte kursus, eller der henvises til anden skole, der afholder tilsvarende kursus inden da. Hertil kommer, at en række kurser er konverteret til Garantikurser, hvilket minimerer aflysninger inden for en række områder. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 6

7 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 2: Beskæftigede og ledige ufaglærte og faglærte kompetencevurderes og får opdateret og løftet deres almene og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer Indikator Indikator 1: 20 pct. af små og mellemstore virksomheder, som har modtaget opsøgende rådgivning og vejledning, har efterfølgende sendt ansatte på AMU, FVU eller AVU. Indikator 2: deltagere på AMU / 207,8 årselever. Indikator 3: kursister med behov på FVU og antal kursister med behov på AVU. Indikator 4: 251 antal kursister, der modtager IKV i AMU. Indikator 5: 18,08 antal årselever på GVU. Afrapportering UVM afrapporter via ekstern evaluering Et udtræk fra Selandias CRM system viser, at 107 af de 493 unikke virksomheder både har haft besøg af en VEU konsulent og har sendt medarbejdere på kursus på Selandia, svarende til 21,7 %. Hertil kommer, at der alt andet lige også er virksomheder, der har sendt medarbejdere på kurser, enten hos EUC Nordvestsjælland og/eller på skoler uden for VEU-centrets dækningsområde. En konkret optælling hos EUC Nordvestsjælland vil kræve en manuel databehandling, og er ikke gennemført af ressourcemæssige årsager. Medarbejdere, der deltager i kurser hos VUC, registreres ikke med virksomhedstilknytning med mindre der er tale om konkrete virksomhedshold. UVM afrapporterer. Som supplement til punktet kan det oplyses, at SOSU Sjælland har foretaget et udtræk i deres administrationssystem, der viser, at der i kontraktperioden har været ca. 16 årselever på skolen fra VEU-center Vestsjællands dækningsområde. Udtrækket er baseret på deltagernes postnr. (private adresser). UVM afrapporterer. UVM afrapporterer. Aktiviteten for personer, der bliver kompetenceafklaret, er større end det tal, der fremkommer på 40080, idet der ofte bringes andre mere målrettede afklaringsmodeller i spil, mod konkrete erhvervsuddannelser. Store dele af AMU aktiviteten består i dag af certifikatkurser og lignende aktiviteter, hvor der ikke har været tradition for at lave IKV, og hvor det indtil for nyligt har været umuligt at tildele beviser på baggrund af IKV, grundet prøvekrav m.v. Hertil kommer, at det særdeles ofte opleves, at kursisterne foretrækker at deltage i det fulde kursus, bl.a. grundet ny teknologi og / eller ændrede metoder, som giver et forbedret kendskab til emnet ved at deltage på hele forløbet. UVM afrapporterer. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 7

8 Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 3: VEU-centret samarbejder med relevante aktører inden for beskæftigelses- og erhvervsområdet, som fremmer opkvalificering af beskæftigede og ledige. Indikator Indikator 1: Der er et lokalt samarbejde mellem VEUcentret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Afrapportering Kort redegørelse for samarbejdet med relevante aktører inden for beskæftigelsesområdet, heriblandt jobcentre, lokale beskæftigelsesråd, a-kasser og fagforeninger. 5 jobcentre og 3 lokale beskæftigelsesråd i samarbejde med VEU-centret. Jobcentrene Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø har indgået aktivt i projekt Nye Veje - Nye Job, med opkvalificering af ledige over 30 år, samt opkvalificering af jobcentrenes medarbejdere, som primære mål. Jobcenter Odsherred er tilmeldt projektet, men har i kraft af sin position som frikommune fravalgt at indgå som aktiv partner. 874 ledige i udviklingsregion Sjælland har deltaget i projektperioden, heraf har 581 fået minimum ét opkvalificerende kursus, 58 har fået GVU planer og er enten færdige eller i gang med deres GVU forløb. Jobcenter Slagelse har i 2014 fået bevilliget et LBR projekt. I samarbejde med Selandia, VUC og VEU-centret er der over 5 måneder etableret 6 afklaringsværksteder af hver 5 dages varighed. Disse er afholdt på Selandia. På hvert værksted har der deltaget 20 ufaglærte ledige over 30 år. Hver enkelt er afklaret individuelt, der er skabt motivation og viden om muligheder og begrænsninger. VUC har lavet FVU test og givet tilbagemeldinger, mens VEU koordinator har lavet afsluttende individuelle samtaler i forhold til muligheder for uddannelse. Alle deltagere har fået en plan for deres fremtid, som er sendt til jobcentret for opfølgning. Opkvalificering til nye job er et fælles projekt mellem Jobcentrene Slagelse og Næstved. EUC Sjælland og Selandia har forestået henholdsvis et og to afklaringsværksteder af 5 dages varighed i maj og juni Værkstederne har haft fokus på ufaglærte ledige over 30 år, der ønsker job indenfor bygge- og anlægsområdet. Der er oplyst om muligheder og krav for området, og de ledige er blevet afklaret i forhold til individuelle ønsker, forcer og udfordringer. Hvert værksted er afsluttet med samtale og individuelle planer, der er sendt til jobcentret. Jobcentrene har stået for relevant praktik af 14 dages varighed efter afklaringen. Herefter afholdes samtale mellem jobcenter, den ledige og VEU koordinator, hvor der planlægges opkvalificerende kurser for den enkelte på anbefaling fra praktikvirksomhederne. Efter relevant opkvalifi- VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 8

9 cering arrangerer jobcentrene ny praktik i relevant virksomhed, som gerne skulle føre til, at de ledige kommer i job. På baggrund af puljemidler er der i samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) arrangeret flere 6 ugers forløb indenfor bygge- og anlægsområdet for ledige ufaglærte i Region Sjælland. VEU sekretariatet har haft en koordinerende rolle i forhold til forløb og daglige dialog med den udpegede koordinator for jobcentrene, placeret i Kalundborg. Både EUC Nordvestsjælland og Selandia har etableret fulde hold af flere omgange. Ultimo 2013 startede drøftelser mellem BRHS og VEU sekretariatet om opkvalificeringsmuligheder inden for kokke/tjener området med evt. brug af jobrotation. Primo 2014 igangsatte Selandias Kokke- og Tjenerskole sammen med BRHS, jobcentrene Kalundborg, Sorø, Slagelse og Ringsted og en del af regionens hotel- og restaurationsbranche jobdates for ledige med interesse for tjener faget. De ledige, der var interesseret i branchen, fik 4 ugers uddannelsesforløb inden de blev tilbudt et løntilskudsjob hos en af regionens hoteller eller restaurationer med henblik på ordinært job. Slagelse Kommune startede i 2013 KIS projektet, der omfatter opkvalificering af kommunens medarbejdere ved brug af jobrotationsordningen. Flere af kommunens afdelinger er indtænkt i tiltaget, og der er startet op med SOSU- og det administrative område. VEU-centret deltager i Holbæk Kommunes Vækstråd om uddannelse som understøttende tilgang til den kommunale vækststrategi på erhvervsområdet. EUC Nordvestsjælland har plads i LBR Holbæk- og Kalundborg Kommuner og deltager i den lokale arbejdsmarkedog beskæftigelsessituation, mens Selandia har plads i LBR Slagelse. EUC Nordvestsjælland indgår i BRHS-projekt med Jobcenter Holbæk og Kompetenceporten: Styrket arbejdsudbud og kompetenceløft gennem brancherotation. Et projekt med fokus på ledige. Målet er at afklare og kompetenceløfte ledige, som enten kommer i ordinær beskæftigelse, går i voksenlære eller i ordinært uddannelsesforløb indenfor primært byggeanlægsbranchen. Der arbejdes pt. på etablering af samarbejde mellem Holbæk Kommune, SOSU Sjælland, EUC Nordvestsjælland og Nordvestsjællands HF og VUC, om bl.a. studieforberedende forløb, således et større antal borgere bliver klar til at gennemføre en uddannelse. Heri indtænkes også en model for kommende EUD elever, som ikke har opnået karakteren 2 eller derover. EUC Nordvestsjælland har jævnlig kontakt med jobcentre, A-kasser og fagforeninger i området. Først på året 2014 var der en fast aftale i A-kasserne for at oplyse deres medlemmer omkring uddannelsestilbud. Herefter har samarbejdet taget form af individuelle vejledninger af medarbejdere og medlemmer, når behovet for uddannelsesvejledning er VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 9

10 opstået. EUC Nordvestsjælland kommer regelmæssigt i jobcentrene i Odsherred, Kalundborg og Holbæk. I Kalundborg er det eksempelvis fast en gang om måneden for en særlig gruppe af ledige. Tilsvarende er det i dele af Jobcenter Holbæk, mens andre dele af jobcentret aftaler møder med skolen efter behov. Emnerne er stort set de samme i Slagelse og Sorø, her er det primært Selandia, der har kontakten. Samarbejdet med kommuner og jobcentre fungere på mange niveauer fra den rene vejledning hvor en jobcentermedarbejder har brug for viden for at kunne rådgive en borger - til formaliserede projekter. Projekter er angivet i bilag C. Indikator 2: Der er etableret samarbejde med beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd om aktuelle udfordringer og analyser på beskæftigelsesområdet. Kort redegørelse for samarbejdet med beskæftigelsesregionen og det regionale beskæftigelsesråd, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke konkrete aktiviteter, der er blevet samarbejdet om, og hvilke resultater samarbejdet har medført. Rapporten Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov (Leo Larsen udvalget) har i Region Sjælland dannet grundet for projekt Quickstart. Det forpligtende samarbejde mellem de relevante myndigheder/ministerier, og de væsentligste aktører indenfor vækstindsatsen, arbejdsmarkedsindsatsen og uddannelsesområdet, tilsikrer, at aktørerne medvirker til at igangsætte en hurtig og målrettet indsats overfor relevante virksomheder i Region Sjælland, samt opkvalificering af ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Inden for hvert af tre nedenstående indsatsområderne udfolder og formulerer parterne selvstændigt indsatserne som projekter under paraplyen Quickstart. For hver indsats er det væsentligt, at der er fokus på at skabe effekt af indsatsen og udvikle indsatser der kræver mindst mulig administration. Indsatserne kan tænkes netværksorganiseret, og koordineres og sekretariatsbetjenes af parterne selv. Erhvervsudvikling/vækstindsatsen Klar til nye muligheder II - skal medvirke til, at virksomhederne i Region Sjælland får de bedst tænkelige vækstmuligheder ud af de kommende års store anlægsinvesteringer. Initiativer der kan styrke forretningsudvikling, kompetenceudvikling af ledere, mellemledere og medarbejdere, initiativer der kan medvirke til at styrke de strategiske samarbejder mellem virksomhederne i regionen (netværk og konsortier), samt dialog og rådgivning af den enkelte virksomhed, prioriteres. Arbejdsmarkedsindsatsen Klar til fremtiden Med fokus på at flest mulige ledige kommer i job, VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 10

11 medvirker parterne til en stærkere profilering af de fremtidige jobmuligheder, der er i relation til de store anlægsprojekter. Det forventes, at der i indsatsen arbejdes aktivt og målrettet mod at mobilisere flere ledige ind i job via kompetencegivende uddannelsesforløb og jobrotationsordninger, og dermed medvirker til at afbøde manglen på visse faggrupper i de kommende år. Parterne skal understøtte rekrutteringsarbejdet generelt, og indenfor de del-geografier (Lolland, Falster og øvrige Sjælland), hvor jobcentrene har særlige udfordringer/opgaver, i forhold til formidling af arbejdskraft med de rette kvalifikationer, til de store byggerier. Kompetenceudviklingsindsatsen Klar til ny viden - Håndværkerakademiet Det centrale omdrejningspunkt er udvikling af specielle og generelle uddannelsesforløb, der både indeholder grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt praktikforløb. Uddannelsesforløbene er for ledere, medarbejdere og uddannelsessøgende, og skal dels være målrettet de behov, som de internationale konsortier og de regionale virksomheder har, og dels kurser og længerevarende uddannelsesforløb for ledige indenfor de faggrupper, hvor der vil være mangel i de kommende år. Det er visionen, at både de generelle og de mere specifikke uddannelsesforløb gennemføres for både beskæftigede og ledige i et nyt set-up: Håndværker-akademiet. Det er ideen, at Håndværkerakademiet skal være en fællesbetegnelse for uddannelsesforløb på erhvervsskolerne, der er målrettet service- og bygge-anlægssektoren, og som kan gennemføres enten på erhvervsskolerne eller som on-site uddannelser på selve byggepladsen. Derudover kan der efter behov iværksættes initiativer rettet mod medarbejdere fra sektorer uden for bygge- og anlægsområdet. Indsatsen har betydet tværgående drøftelser mellem udbydere med godkendelser inden for bygge- & anlæg, men også på tværs af de fire sjællandske VEU-centre, hvor BRHS har været tovholder på bl.a. uddannelseskatalog til brug for opkvalificering af ledige, samt drøftelser om understøtning af jobcentrenes opkvalificeringsindsats. Der blev i 2013 afholdt indledende møder mellem BRHS, Region Sjælland, UCR, EUC Sjælland, CELF, EUC Nordvestsjælland, VUC om opkvalificering af servicemedarbejdere til serviceassistenter på sygehusene i Region Sjælland, således der blev opnået en ensartethed uanset ansættelsessted. Regionen har arbejdet på en arbejdskraftanalyse, skolerne er kommet med oplæg på uddannelse /opkvalificeringsmuligheder bl.a. ift. FVU, merituddannelsen, GVU, AMU, og økonomi. Der afventes en tilbagemelding fra Regionen, som har emnet i høring frem til medio november. Endelig er der i perioden blevet indgået en samarbejdsaftale med BRHS, Region Sjælland og de to VEU-centre i udviklingsregion Sjælland. Formålet er at styrke samspille mellem den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 11

12 uddannelsespolitiske indsats på områder, hvor parterne gensidigt har en interesse i at koordinere og samordne indsatsen, således der opnås synergier, øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Eventuelle projekter på angives i bilag C. Indikator 3: Der samarbejdes med regionale aktører på erhvervsområdet som bl.a. vækstfora om gennemførelse, herunder finansiering af projekter og/eller analyser. Kort redegørelse for VEU-centrets samarbejde med det regionale vækstforum, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke resultater samarbejdet har medført. (Samarbejdet med det regionale vækstforum kan have karakter af et direkte samarbejde eller det kan tage form af et samarbejde, hvor det regionale vækstforum optræder som iværksætter, facilitator eller lignende). Der er løbende fælles møder og koordinering i forhold til aktiviteter, der understøtter 2020 planen. Partnerskolerne bliver løbende informeret og brugt som bidragsydere, der kan understøtte indsatsen, bl.a. med aktiviteter, nævnt under resultatmålets indikator 2. Hertil kommer, at der er indgået hensigtserklæring med Væksthuset om samarbejde, der understøtter indsatsen (vedlagt som bilag). Af konkrete projektsamarbejder kan nævnes: Bæredygtigt Byggeri (BB), hvor regionen gennem deres støtte foranledigede et naturligt samspil mellem skolerne og regionens ønsker til den regionale bæredygtige byggeriudvikling. Projektet, der afsluttede i februar 2014, medførte et udbud af tilrettede kursusaktiviteter, som er præsenteret for virksomhederne. Nye Veje Nye Job (NVNJ), netværksdannelse mellem erhvervsskoler, VUC og jobcentrene i udviklingsregion Sjælland, bl.a. i form af 3x 5 dages kvalificeringsforløb i 2012/2013 for medarbejderne, samt udvikling af afklaringsværksteder for ledige på tværs af kommunegrænserne og ikke mindst opkvalificering af ledige. Balance i kompetence- og jobudvikling (BKJ), et tværgående projekt mellem partnerskoler fra de to VEU-centre; EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland og Selandia. Målet er at udvikle og afprøve metoder til individuelle kompetenceafklaringer op mod jobbeskrivelser eller faglært status i udvalgte små og mellemstore virksomheder i regionen, med afsmittende effekt på produktion og effektivitet. Jobcenter Slagelse indgår i projektet i relation til deres virksomhedsopsøgende indsats, herunder deres model for de indgåede partnerskabsaftaler med en stor del af kommunens virksomheder. Horisontal innovation gennem kompetenceudvikling, styrke det nationale innovationssystem ved at integrere erhvervsskolerne som centrale aktører i systemet på såvel strategisk, regionalt og sub-regionalt niveau. Yderligere har formålet været at styrke virksomhedernes innovationskapacitet og innovationskompetence gennem systematisk VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 12

13 kompetenceudvikling. Selandia gik i foråret 2014 ud af projektet, da skolens del af aftalen var indfriet. Kompetencesporet til øget automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder (Komp-Ad), udvikling, test og gennemførelse af introduktions- og kompetenceudviklingsforløb til SMV til forberedelse, implementering og efterfølgende optimering af anskaffet avanceret produktionsteknologi, samt transformation af erfaringerne til EUD og talentfremme. Vækst og effektivisering gennem kompetenceudvikling (VEKT), projektets formål var bl.a. at udvikle og igangsætte virksomhedstilpassede uddannelsestilbud, der understøttede og styrkede vækst, innovation og iværksætteri i udvalgte offentlige og private virksomheder i Region Sjælland med fokus innovation, herunder energiteknologi, digitalisering, automatisering. Projektet blev lukket ned før tid (30. september 2014) grundet manglende virksomhedstilslutning. Talenter i produktionsmiljøet (TIP), har fokus på at styrke produktionsvirksomheders konkurrencekraft gennem udvikling af deres talenter. Målet er at styrke virksomhedernes forretningsudvikling gennem fokus på intraprenørskab, som gør det attraktivt for talenter at gøre karriere i en produktionsvirksomhed og dermed øge talenternes interesse for videreudvikling, uddannelse og iværksætteri. Projektets leadpartner er Dansk Produktions Univers, hvilket giver et fornyet samspil for udvikling i områdets virksomheder og regionale erhvervsaktører. Kort redegørelse for VEU-centrets samarbejde med øvrige regionale aktører på erhvervsområdet, herunder beskrivelse af deltagere, indhold samt hvilke resultater samarbejdet har medført. Der er som en del af det opsøgende arbejde taget kontakt til en række af områdets erhvervs-, handels- og håndværkerforeninger. Ca. 1/3 var ikke interesseret, 1/3 ville gerne kontaktes senere, mens ca. den sidste 1/3 sagde ja til, at VEUcentret og mulighederne i samarbejdet præsenteres på fællesmøder for deres medlemmer, dog ligger de flere af møderne i efteråret Målet er at synliggøre de mange muligheder, både i fællesskabet men også for den enkelte virksomhed, således der skabes størst mulige synergier. Der er indgået en mundtlig aftale med Erhvervsakademi Sjælland, om at indtænke de respektive uddannelser i et sådant omfang, at det giver synergi for såvel elever, skoler og erhvervslivet. Et eksempel på samarbejdet er brugen af erhvervsakademiets elever og kompetencer i forhold til TUP SMART 2013, hvor elever fra Multimedielinjen i deres 4. semesters opgave gav forslag til udvikling af digitale løsninger til at markedsføre AMU s styrker, og dermed skabe grundlag for et øget brug af AMU-kurser. Materialet fra eleverne har været et særdeles godt og kompetent grundlag for projektets videre arbejde. Projekter angives i bilag C. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 13

14 Indikator 4: Der deltages i formaliserede samarbejdsfora med regionale og lokale aktører, som resulterer i strategiske drøftelser om samspillet mellem erhvervs-, beskæftigelsesog uddannelsesområdet. Indikator 5: VEU-centret har og gør brug af en samlet strategi for VEU-centrene i regionen i forhold til samarbejdet med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Kort redegørelse for, hvordan VEU-centret har bidraget til, at VEU-indsatsen er tænkt ind som en del af konkrete lokale og regionale strategier inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt resultatet heraf. Den indgåede samarbejdsaftale mellem Vækstforum, BRHS og VEU-centrene understøtter indsatsen og er målrettet den regionale udviklings- og vækststrategi for Med en fokuseret erhvervsudvikling, og kompetencer der styrker væksten, vil der med det stærke partnerskab blive arbejdet målrettet på at komme endnu tættere på virksomhederne og styrke regionen som helhed. Projekt Nye Veje Nye Job arrangerede i januar måned 2014 temadag om Fremtidens arbejdsmarked, hvor deltagere fra alle regionens jobcentre var til stede, samt en stor del af regionens uddannelsesinstitutioner og A-kasser. Jobcenter Sorø og VEU-centret (repræsenteret ved VUC Vestsjælland Syd og Selandia) arrangerede i februar 2014 et temamøde for kommunens virksomheder under titlen Uddannelse kan det nu betale sig. Ca. 30 virksomheder tog imod indbydelsen og fik input fra både virksomhedsledere, Beskæftigelsesregionen og uddannelsessektoren om de mange muligheder, resultater og effekter det har, ved at organisere en uddannelsesstrategi i sin virksomhed. Eventuelle projekter angives i bilag C. Kort redegørelse for anvendelsen af en samlet strategi for VEU-centrene i udviklingsregionen Sjælland i forhold til deres samarbejde med de regionale aktører inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Ultimo 2013 blev der afholdt sekretariatsmøde mellem VEU-centene Vestsjælland samt Øst & Øerne. På baggrund af mødet blev der udarbejdet strategiaftale om den fælles VEU indsats i resultatmål 3, gældende fra 2014 i Region Sjælland. Udviklingen i områderne viste imidlertid andre takter, hvorfor praksis blev ændret i forhold til den reelle udvikling (aftale vedlagt som bilag). Samtlige skolepartnere i de to VEU-centre mødes kvartalsvis i en naturlig kontekst, i form af kursuschefmøder, hvor både tidligere problematikker og fremtidige udfordringer er til debat. I begyndelsen af kontraktperioden blev det aftalt at etablere et samarbejde, hvor landets 13 VEU chefer mødes i et fælles inspirations- og dialogforum, og hvor der benchmarkes på igangsatte initiativer og opnåede resultater. Som tidligere beskrevet er der er indgået en tværgående samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland samt de to VEU-centre i udviklingsregion Sjælland, jf. indikator 2. VEU-center Vestsjællands afrapportering /1. januar 30. september 2014 Side 14

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere