Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard"

Transkript

1 Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Da de første skridt mod balanced scorecard blev taget i 1990 var der ikke specielt fokus på den offentlige sektors anvendelse heraf. Men op gennem 1990 erne blev det klart, at metoden med ganske få men centrale ændringer var ligeså anvendelig i offentlige virksomheder og organisationer. Ligesom forskellige former for non-profit organisationer og programbaserede organisationer også kunne anvende balanced scorecard. Balanced scorecard var i starten kun løst koblet til knowledge management I starten var der heller ikke nogen speciel relation mellem virksomhedens knowledge management aktiviteter og balanced scorecard, om end balanced scorecard ofte bruges til at flytte fokus fra den traditionelle økonomistyring over mod de mere bløde og udviklingsorienterede forhold altså de såkaldte intangibles. Disse intangibles er samtidig de forhold, som i litteraturen om videnressourcer og videnkapital ses som drivkraften bag virksomhedens fremtidige værdiskabelse, idet immaterielle ressourcer er nøglen til forståelse af værdiskabelse (Stewart 1997, Edvinsson & Malone 1997). Er ikke det samme som et videnregnskab Balanced scorecard kan være en måde at styre og rapportere om viden (Johanson et al. 2001a; 2001b, Bontis et al. 1999, de Grooijer 2000, Becker et al. 2001, Ahn 2001). Et velkendt eksempel er Skandia, det svenske forsikringsselskab, som ser sine videnregnskaber som et eksternt publiceret balanced scorecard (f.eks. Kaplan & Norton 1996, s ). Dette skyldes sandsynligvis, at balanced scorecard og 6/December 2003 Offentlig Økonomistyring 1

2 Fokus på knowledge management i offentlige videnregnskabet ved første øjekast synes at dele karakteristika, således at de kunne synes ens. Det kan dog anføres (jf. Mouritsen et al. 2001), at modellerne kun ligner hinanden, såfremt redegørelsen for de to begreber er meget begrænset og nærmere undersøgelser (Bukh et al. 2002) viser, at disse to ledelses- og præstationsmålingssystemer også i praksis bruges meget forskelligt. Identificerer de kritiske aktiviteter og succesfaktorer Bogen Strategi Maps Et balanced scorecard er naturligvis langt mere end blot et præstationsmålingssystem. Men som et led i arbejdet med balanced scorecard identificeres organisationens kritiske aktiviteter og succesfaktorer sædvanligvis, og i relation til en virksomhedens arbejde med knowledge management kan et scorecard dermed benyttes som et redskab til at udpege de område, hvor ledelsen ved anvendelse af knowledge management skal udvikle organisationen, således som det udtrykkes i lærings- og vækstperspektivet. Herudover kan det fastlægges hvilke knowledge management initiativer, der bedst understøtter virksomhedens overordnende strategi. Uanset, hvordan man designer de tre andre perspektiver finansielle, kunde/borger og interne så er det fjerde perspektiv, lærings- og vækstperspektivet kendetegnet ved, at det i private og offentlige virksomheder fastlægges efter helt ens retningslinjer. Den konkrete anledning til denne korte artikel, er at Robert S. Kaplan og David P. Norton i efteråret 2003 udgiver deres tredje bog, Strategy Maps, som udover at indholde en række eksempler på, hvorledes offentlige virksomheder har brugt balanced scorecard også sætter ekstra fokus på, hvorledes lærings- og vækstperspektivet kan danne grundlag for organisationens strategi for knowledge management eller videnledelse, som vi ofte siger på dansk. Med dette udgangspunkt kan aktiviteterne i balanced scorecards lærings- og vækstperspektiv opfattes som knowledge management, der afstemmes efter virksomhedens strategi for værdiskabelse. Artiklen er struktureret således, at det i afsnit 2 kortfattet diskuteres, hvorledes udgangspunktet for tilpasningen af balanced scorecard til brug i offentlig sektor kan foregå. Herefter adresseres lærings- og vækstperspektivet i afsnit 3, hvor det skitseres, hvorledes dette kan integreres med organisationens knowledge management aktiviteter. 2 Offentlig Økonomistyring 6/December 2003

3 Fokus på knowledge management i offentlige 2. Nye tendenser i balanced scorecard Med udgivelsen af Strategy maps har Robert S. Kaplan og David P. Norton nu fuldført trilogien om, hvorledes både offentlige og private virksomheder kan ledes ved hjælp af balanced scorecard. De to tidligere bøger, som Kaplan & Norton skrev, er oversat til dansk (se og er stadig vigtige bøger. I den første bog, The Balanced Scorecard (1996), forklares, hvorledes der kan arbejdes med målinger og nøgletal, som er strategisk funderede, og hvordan dette danner grundlag for at gennemføre strategien. Den næste bog, Fokus på Strategier (2001) var endnu mere redskabsorienteret og var baseret på strategikortet ligesom det også blev vist, hvordan offentlige virksomheder kan tilpasse begreberne. En af grundidéerne i balanced scorecard er, at virksomheden skal opstille strategisk vigtige succeskriterier i fire perspektiver: Det finansielle perspektiv, kunde/bruger perspektivet, det interne perspektiv samt i lærings/vækstperspektivet. Strategy Maps uddyber, hvorledes man skal arbejde med strategikortlægningen i de to sidste perspektiver. I praksis ligger de fire perspektiver fast således, at det netop er disse områder, hvor organisationen skal udvikle sin strategi, fastlægge succesfaktorer og opstille præstationsmål. Men rækkefølgen af perspektiverne opfattes, som det illustreres i figur 1, som en del af scorecardets design. Ligeledes er det udgangspunktet, at scorecards i offentlige virksomheder i højere grad drives af mision og/eller formål end af den konkret markedsorienteret strategi som i en privat virksomhed. 6/December 2003 Offentlig Økonomistyring 3

4 Fokus på knowledge management i offentlige Figur 1. Balaced scorecard i private og offentlig virksomheder (Kilde: Kaplan & Norton, Strategy Maps, 2004) Eksempler på anvendelse i den offentlige sektor Der findes forskellige tilpasningsmuligheder, hvad enten den offentlige virksomhed er en offentlig styrelse, en hospitalsafsdeling, en kommune, et statsligt aktieselskab eller en helt anden form for organisation findes der forskellige tilpasningsmuligheder. Da der i denne håndbog er vist flere eksempler på, hvorledes dette kan gøres, skal der ikke gås yderligere i detaljer hermed. Yderligere inspiration kan hentes dels i Kaplan & Nortons (2001, 2004) bøger samt bogen Nye Erfaringer med Strategikort (Bukh et al. 2004). I særdeleshed skal der henvises til undervisningscasen City of Charlotte (Kaplan 1998, 1999), som indeholder en forholdsvis detaljeret beskrivelse af, hvorledes balanced scorecard kan bruges til at implementere et nyt politiks program i en kommune samt nedbryde dette til målsætning og mål for de enkelte forvaltningers områder. 4 Offentlig Økonomistyring 6/December 2003

5 Fokus på knowledge management i offentlige 3. Lærings- og vækstperspektivet Under det sidste perspektiv, lærings- og vækstperspektivet vurderes virksomhedens evne til nu og i fremtiden at lancere nye produkter og serviceydelser, tilføre kunderne eller brugerne øget værdi og øge effektiviteten gennem innovation, fornyelse, tilpasning og indlæring. Udgangspunktet er, at virksomheden skal ledes med henblik på at sikre, at der skabes størst mulige værdier på langt sigt. For at sikre dette er det synspunktet, at de traditionelle finansielle præstationsmål må suppleres med mål for, hvorledes virksomheden udvikler sine videnressourcer eller immaterielle aktiver. Samtidig med at dette perspektiv potentielt har den største betydning for virksomhedens fremtidige udvikling, er det samtidig ganske vanskeligt at måle virksomhedens præstationer i denne dimension. I den senere version af balanced scorecard-modellen trækkes der i højere grad end tidligere på begreberne omkring intellektuel kapital og videnregnskaber, idet videnressourcerne grupperes i følgende tre kategorier: Humankapital, som er den viden og de kompetencer, medarbejderne besidder, og som støtter op om virksomhedens strategi. Informationskapital, der dækker de informationssystemer, databaser og værktøjer, der er til rådighed og er nødvendige for at understøtte strategien. Organisationskapital, handler om virksomhedens kultur, medarbejdernes motivation og engagement samt mulighed for i deres arbejde at støtte om strategien. Temaerne i lærings- og vækstperspektivet skal i lighed med det interne perspektiv også tilpasses til den kundestrategi, der er valgt i kunde/borgerperspektivet. For eksempel vil en strategi for nærhed til brugerne forudsætte, at humankapitalen har en sådan karakter, at medarbejderne har stort kendskab til, samt indsigt i brugernes behov og adfærd samtidig med, at de har stor viden om de produkter og løsninger, der skal tilpasses. Informationskapitalen kan være databaser om brugeres behov, og såkaldte Citzen Relation Management systemer (CRM-systemer), og endelig kan organisationskapitalen i en strategi for nærhed til brugeren være fokuseret på uddelegering af ansvar og beslutningskompetence til de medarbejdere, der har kundekontakt. Dette er sammenfattet i figur 2. 6/December 2003 Offentlig Økonomistyring 5

6 Fokus på knowledge management i offentlige Figur 2. Lærings- og vækstperspektivet (Kilde: Kaplan & Norton, Strategy Maps, 2004) 3.1. Målinger i lærings- og vækstperspektivet Videnregnskabet kan fastlægge målene i et balanced scorecard Værditilbudet bestemmer de kritiske knowledge management aktiviteter For det første kan man efter at have udviklet strategikortet i de tre første perspektiver tage helt nye teknikker i brug for at fastlægge 3-5 centrale succeskriterier i dette fjerde perspektiv, f.eks. ved at anvende teknikkerne til en strategisk analyse af virksomhedens behov for videnledelse, efter samme principper som når man udvikler et videnregnskab (jf. Bukh & Mouritsen 2003; Bukh et al. 2003). Ved en sådan analyse vil der dels blive udpeget indikatorer, som svarer til nøgletal i både kunde og driftsperspektiverne og mere centralt i denne sammenhæng blive udpeget indikatorer, der vedrører indsatser, der udvikler virksomhedens videressourcer. Det er disse indikatorer, der med fordel kan indgå i lærings- og vækstperspektivet i et balanced scorecard For det andet kan der tages udgangspunkt i værditilbudet, idet Treacy & Weirsema s budskab (1995) om at virksomheden skal fokusere på den ene af de tre typer kundestrategier med en målsætning om at være bedre end sine konkurrenter, også kan give indikationer for, hvilke typer knowledge management, som vil være særlig kritisk at få til at fungere (jf. O Dell & Grayson 1999). Rapportering vedrørende humankapital indeholder ofte målinger vedrørende medarbejdernes uddannelse, anciennitet i virksomheden og inden for deres arbejdsfelt, kursusdage og deltagelse i interne uddannelsesprogrammer. Ydermere begynder flere og flere virksomheder at kortlægge medarbejdernes kompetencer i forhold til jobbets kompetenceprofil. 6 Offentlig Økonomistyring 6/December 2003

7 Fokus på knowledge management i offentlige Informationskapitalen kan fx indikeres ved målinger på investering i IT og opgradering af medarbejdernes IT kompetencer, investering i procesforbedring, størrelse på videndatabaser samt anvendelsen heraf. Endelig kan forhold i relation til organisationskapital måske indikeres ved antallet af forslag til forbedringer og ændringer, som medarbejderne kommer med, medarbejdertilfredshed, medarbejderproduktivitet og andel af medarbejdere, som vælger at forlade virksomheden. 4. Litteratur Ahn, H Applying the balanced scorecard concept: an experience report. Long Range Planning 34: Becker, B.E.; M. A. Huselid & D. Ulrich The HR scorecard. Boston: Harvard Business School Press. Bontis, N.; N.C. Dragonetti; K. Jacobsen & G. Roos The knowledge toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources. European Management Journal 17(4): Brennan, N., & B. Connell Intellectual capital: current issues and policy implications. Journal of Intellectual Capital 1(3): Bukh, P.N.D., J. Frederiksen & M.W. Hegaard Balanced scorecard på dansk. Ti virksomheders erfaringer. København: Børsen. Bukh, Per Nikolaj; Mette Rosenkrands Johansen og Jan Mouritsen Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: Videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed? Ledelse & Erhvervsøkonomi 66(2): Bukh, Per Nikolaj, Jan Mouritsen og Mette Rosenkrands Johansen Videnregnskabets elementer: Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer. I Knowledge Management Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum Bukh, Per Nikolaj og Jan Mouritsen Videnregnskabets elementer. Bringes i Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum Bukh, Per Nikolaj; Heine Bang & Mikael Hegaard Nye erfaringer med strategikort: danske virksomheders brug af balan- 6/December 2003 Offentlig Økonomistyring 7

8 Fokus på knowledge management i offentlige ced scorecard. Udkommer foråret 2004, Børsens Forlag: København. de Gooijer, J Designing a knowledge management performance framework. Journal of knowledge management 4(4): Edvinsson, L. & M.S. Malone Intellectual Capital. London: Piatkus. Johanson, Ulf, Maria Mårtensson & Matti Skoog. 2001a. Mobilizing change through the management control of intangibles. Accounting, Organizations and Society 26(7/8): Johanson, Ulf, Maria Mårtensson & Matti Skoog. 2001b. Measuring to understand intangible performance drivers. European Accounting Review 10(3): Kaplan, R. S City of Charlotte (A), HBS case no Harvard Business School Kaplan, R. S City of Charlotte (B), HBS case no Harvard Business School Kaplan, R. S. & D. P Norton The balanced scorecard measures that drive performance. Harvard Business Review 70(1): Kaplan, R. S. & D. P Norton The Balanced Scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press. (Oversat til Dansk: The balanced Scorecard, Børsens Forlag) Kaplan, R. S. & D. P Norton The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press (Oversat til dansk: Fokus på strategier, Børsens Forlag). Kaplan, R. S. & D. P Norton Strategy Maps: Converting intangible assets into tangibe outcomes. Boston: Harvard Business School Press. (Udkommet December 2003) Mouritsen, J., H. T. Larsen & P. N. Bukh. 2001c. Om at sætte strategi i tal: Balanced scorecard vs. Videnregnskabet. Økonomistyring & Informatik no. 1, pp O Dell, C. & D. J. Grayson Knowledge transfer: discovering your value proposition. Strategy and Leadership, pp Offentlig Økonomistyring 6/December 2003

9 Fokus på knowledge management i offentlige Stewart, T.A Intellectual Capital. London: Nicholas Brealey Publishing. Treacy, M., & F. Wiersema The discipline of market leaders: Choose your own customers, narrow your focus, dominate your market. Reading MA: Addison-Westley. 5. Yderligere information Cand. oecon., Ph.d Per Nikolaj Bukh er BDO-professor ved Handelshøjskolen i Århus, hvor han udover balanced scorecard arbejder med områder som knowledge management, videnregnskaber, investor relations, nyere økonomistyringskoncepter, strategi samt vækst og entrepreneurskab. Han er desuden redaktør på ledelseshåndbøgerne Økonomistyring, Knowledge Management, Offentlig Ledelse samt Offentlig Økonomistyring. Han er ofte benyttes som indlægsholder på konferencer og kurser og har deltaget i Erhvervsfremme Styrelsens kombinerede udviklings- og forskningsprojektet, der blandt andet resulterede i udgivelsen af Guideline for Videnregnskaber en nøgle til videnledelse i november 2000 og i december 2002 Videnregnskaber den nye guideline. Han har udgivet et stort antal artikler om både balanced scorecard, videnregnskaber og videnledelse i danske og internationale tidsskrifter samt bøgerne Videnledelse: Et praksisfelt underetablering (2003, DJØFs Forlag), Balanced scorecard på dansk: 10 danske virksomheders erfaringer (2000, Børsens Forlag) og Videnregnskaber: Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer (2001, Børsens Forlag). 6/December 2003 Offentlig Økonomistyring 9

10 Fokus på knowledge management i offentlige 10 Offentlig Økonomistyring 6/December 2003

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation?

Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Januar 2008 Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation? Af Niels Sandalgaard & Per Nikolaj Bukh * Resumé Budgettet er en central del af virksomhedens økonomistyring, men det er

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab Nr. 1 marts 2004 videnregnskab Indhold Videnregnskab: Et satsningsområde for Knowledge Lab 3 Lars Qvortrup Relevans, principper og anvendelighed 4 Interview med Peder Michael Pruzan-Jørgensen Videnregnskab

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere