1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner... 3"

Transkript

1 NOTAT Notat vedrørende principper for takstberegning og dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn 2. oktober 2013 Sagsbehandler: krje06 Dok.nr.: 2013/ Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning og formål Baggrund for notatet Kriterier for takst og overhead i de fem regioner Budgetmodel og takstberegning Særlige forhold Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Indregning af investerings- og initialudgifter i taksten Princip for betalingstidspunkter Princip for takstudmelding Planlagt dimensionering Takster for 2014 for Socialtilsyn Region Hovedstaden Dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn Overordnede principper for dimensioneringen: Antalsforudsætninger: Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg: Tidsforbrug pr. driftsorienteret tilsynsbesøg: Socialtilsynenes opgaver udover almindelige, driftsorienterede tilsynsbesøg:...10

2 1. Indledning og formål I det følgende skitseres principperne for beregningen og opkrævningen af takster samt for dimensioneringen for de fem tilsynskommuner, jf. lov og socialtilsyn. Principperne er blevet udformet af en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for de fem Socialtilsyn. Principperne skal anvendes af de fem Socialtilsyn og sikre, at alle landets kommuner (samt private opholdssteder) oplever en afregning baseret på ensartede principper. De konkrete takster vil variere på tværs af landet, da taksterne skal være omkostningsægte. For yderligere at sikre en ensartet afregning, vil taksterne endvidere blive beregnet ved hjælp af en fælles takstberegningsmodel. Det er vigtigt, at takstfinansieringen sikrer, at de fem Socialtilsyn får dækket deres omkostninger, hverken mere eller mindre. Opgaven som tilsynskommune må således hverken medføre over- eller underskud for tilsynskommunen. 2. Baggrund for notatet Som følge af lov om socialtilsyn skal fem socialtilsyn i fem kommuner godkende og føre tilsyn med tilbuddene i alle landets kommuner. Social- og integrationsministeren har efter ansøgning fra kommunerne valgt, at: Socialtilsyn Hovedstaden placeres i Frederiksberg Kommune, Socialtilsyn Øst placeres i Holbæk Kommune, Socialtilsyn Syd placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialtilsyn Midt placeres i Silkeborg Kommune og, at Socialtilsyn Nord placeres i Hjørring Kommune. Taksten skal baseres på en model, der favner den udvidelse af det traditionelle tilsyn, som beskrevet i lov om socialtilsyn i kapitel Socialtilsynets opgaver. Disse nye opgaver er: - Udvidelse af godkendelses- og tilsynsopgaven - Flere tilbud skal godkendes - Alle tilbud skal ny-godkendes - Kontrol og læring via anmeldte og uanmeldte tilsyn - Systematisk forberedelse af tilsyn - Udførelse af skærpet tilsyn 2

3 - Mulighed for at give de sociale tilbud et påbud som betingelse for fortsat godkendelse. - Vurdering af kvaliteten i de sociale tilbud ud fra en række nærmere fastlagte indikatorer - Underretningspligt mellem tilsynskommune og anbringende kommune - Udarbejdelse af årsrapport og inddragelse af brugertilfredshedsundersøgelser - Oprettelse af whistleblower-funktion - Vurdering af tilbuddets økonomi 3. Kriterier for takst og overhead i de fem regioner Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i socialtilsynene. Taksterne tager afsæt i de gældende regler i Bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Desuden er omkostningselementerne beskrevet og opdelt i Budget og regnskabssystem for Kommuner. Styringsaftalerne i de fem regioner angiver en overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger vedr. andel af central ledelse og administration. Det har ikke været muligt at lave en fælles model for udregningen af overheadniveauet og den for kommunerne - mest gennemsigtige og troværdige metode er derfor, at de enkelte socialtilsyn fastholder overheadniveauet fastlagt i KKR regi. 4. Budgetmodel og takstberegning I Lov om socialtilsyn er tilsynets finansiering beskrevet under afsnittet Finansiering af socialtilsynet under 23 i loven. Det anføres, at socialtilsynets drift finansieres af kommunerne efter objektive kriterier, jf. stk. 2, og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster for godkendelse og driftsorienteret tilsyn, jf. stk. 3. Efter stk. 2. finansieres godkendelserne og tilsynet med generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 4, stk. 1, nr. 1, af kommunerne i hver region efter objektive kriterier. Efter stk. 3. finansieres godkendelse af og tilsyn med tilbud efter 4, stk. 1, nr. 2 og 3, af takster for godkendelse og takster for tilsyn fastsat af socialtilsynet, som opkræves hos de omfattede tilbud. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse, og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser. Der skal altså være forskel på 1. godkendelse og godkendelse af væsentlige ændringer i eksisterede godkendelser. Efter stk. 4. finansieres varetagelsen af andre opgaver for kommuner, regionsråd eller tilbud end de opgaver, der fremgår af 2, af den pågældende kommune eller det pågældende regionsråd eller tilbud på grundlag af den konkrete aftale. 3

4 Efter stk. 5. Kan Socialtilsynet i 2014 og 2015 indregne udgifter til etablering af tilsynsvirksomheden afholdt inden lovens ikrafttræden i de objektive finansieringsandele, jf. stk. 2. Efter stk. 6. fastsætter Social- og Integrationsministeren nærmere regler om finansieringen, herunder om opkrævning og beregning af finansieringsandelene. Denne bekendtgørelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Loven fastsætter følgende takstkategorier ( 23 Stk.3). - Godkendelse og tilsyn med døgntilbud Nygodkendelse af døgntilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse I bemærkning til lovforslaget fremgår det, at de nye socialtilsyn skal takstfinansieres. Det er forudsat, at taksten skal opkræves hos de omfattede tilbud, som kan indregne omkostningen til tilsynet i den takst, som tilbuddene opkræver hos de visiterende kommuner. Taksterne fastsættes af socialtilsynene og drøftes i forbindelse med de årlige rammeaftaler. Taksterne for tilsyn og godkendelse differentieres efter tilbuddenes størrelse. Herudover skal der fastsættes og opkræves en forhøjet takst, når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. lovens 8, stk. 1. Taksterne og den objektive del af finansieringen fastsættes på grundlag af de budgetterede omkostninger til varetagelse af opgaven. 4

5 I løbet af de første to år af tilsynets virke, skal alle tilbud re-godkendes. Denne regodkendelse faktureres med den pågældende tilsynskommunes takst for tilsyn. Udgifter, der ikke direkte kan henføres til en takstkategori (eksempelvis overordnet ledelse, udgifter til whistleblower, og afhængigt af organisering evt. også magtanvendelse), fordeles forholdsmæssigt mellem den objektive finansieringsandel og taksterne på tilbuddene. For så vidt angår det objektivt finansierede område i relation til plejefamilier, beregnes opkrævningen ved, at de opgjorte udgifter fordeles efter antal 0-17 årige i de omfattede kommuner. Der anvendes senest kendte folketal, jf. Danmarks Statistik, hvilket i praksis formentlig vil være 2. kvartal året før budgetåret. I de første to år vil den objektive takst endvidere indeholde Socialtilsynenes initialudgifter. Godkendelses- og tilsynstakster på døgntilbud 1 differentieres på tilbudsstørrelser på baggrund af en faktor, der afspejler det forventede ressourceforbrug. Socialtilsynene er kommet frem til følgende faktorer for de 4 størrelseskategorier: Tabel 1. Faktorer Tilbudskategori Faktor , Ifølge bemærkningerne til lovforslagets 23 forudsættes, at et over-/underskud indregnes fuld ud i taksterne 2 år efter det relevante regnskab er aflagt og fordeles efter forholdstal Særlige forhold Ifølge bemærkningerne til 23 i lovgivningen kan der i særlige tilfælde opkræves en tillægstakst. Der opereres med nedenstående tillægstakster: Koncerner For private koncerner og koncernlignende konstruktioner, jf. 2, stk. 4, skal der udarbejdes budget, jf. stk.1, både for de enkelte tilbud og for den samlede koncern, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå. Det er besluttet, at koncerner faktureres med taksten for tilsyn svarende til koncernenhedens størrelse tillagt en tillægstakst på 37 AC timer pr. koncern. 1 Det forudsættes, at enkeltmandsprojekter håndteres som døgntilbud i størrelsen

6 Skibsprojekter Skibsprojekterne er mangfoldige i karakter og fysisk beliggenhed, og det vurderes derfor ikke muligt at fastsætte en fast tillægstakst på dette område. Det er besluttet, at der opkræves alm. takst (differentieret i fht. størrelse) samt en tillægstakst baseret på forventede merudgifter til rejse, ophold og diæter, som efterfølgende korrigeres for dokumenterede udgifter. Skærpet tilsyn Taksten for skærpet tilsyn svarer til alm. tilsyn gange den faktor, som forventes fastsat i bekendtgørelsen. Det enkelte tilbud skal således betale en takst udover den almindelige takst. Det er socialtilsynenes forventning, at taksten for skærpet tilsyn vil udgøre omkring halvdelen af den almindelige takst Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Takst for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse fastsættes som halvdelen af almindelig godkendelsestakst differentieret efter størrelse. Det forventes, at bekendtgørelsen vil definere, hvornår en ændring er væsentlig. 5. Indregning af investerings- og initialudgifter i taksten Initiale driftsudgifter (relateret til etableringen af socialtilsynet), udover reservationsbevillingen, indregnes i den objektive finansieringsandel i de første 2 år jf. lovens 23. stk Princip for betalingstidspunkter Der opkræves betaling forud for både godkendelses- og tilsynstakster. Betalingsfristen er 30 dage med mindre andet aftales. Der opkræves to gange årligt for tilsyn af hensyn til små institutioners likviditet samt kommunernes halvårsregnskaber. Godkendelsestakst opkræves ved ansøgning, forud for at godkendelsen gives. Der opkræves takst, uanset om tilbuddet godkendes. Skærpet tilsyn opkræves forud og varer 3 måneder. Hvis der efter 3 måneder fortsat er tale om skærpet tilsyn, opkræves endnu en takst. Skærpet tilsyn kan kun forlænges én gang. Hvis et tilbud godkendes medio året, opkræves der tilsynstakst forholdsmæssigt i det resterende antal måneder. Regninger for skærpet tilsyn udsendes ved iværksættelse af det skærpede tilsyn. Eventuelle underskud, som følge af ikke betalte regninger vil, med forbehold for lokale aftaler, indgå i det fremadrettede takstberegningsgrundlag. 6

7 7. Princip for takstudmelding Det enkelte Socialtilsyns budget vedtages samtidig med budgettet i kommunerne. Der skal foreligge et forslag til budget samt forventede takster i løbet af september måned. Endvidere forudsættes det, at eventuelle generelle retningslinjer fra økonomiaftalerne indarbejdes i taksttilsynenes budgetter. 8. Planlagt dimensionering Socialtilsynskommunerne antager en nogenlunde ensartet dimensionering samt en fælles definition af niveauet for effektiv arbejdstid. Det er besluttet at fastsætte niveauet for effektiv arbejdstid som værende 73 %. Den effektive arbejdstid er opgjort i tabel 1 nedenfor: Tabel 2. Effektiv arbejdstid Arbejdstid i timer A: Udgangspunkt B: Sum af fravær 522 A-B: Effektiv arbejdstid (%) (73) Dimensioneringen af tilsynsopgaven skal afspejle de udgifter, der reelt set er forbundet med udøvelsen af tilsynet. De fem tilsynskommuner vil prioritere at levere en ydelse svarende til det beskrevne i loven. De beregningsforudsætninger, der ligger til grund for DUT kompensationen, skal således ses som en retningslinje for tilsynets dimensionering og ikke som en afspejling af tilsynskommunernes forventning til opgavens omfang. 9. Takster for 2014 for Socialtilsyn Region Hovedstaden På baggrund af takstprincipperne og det samlede budgettet for Socialtilsyn Hovedstaden er tilsyns- og godkendelsestaksterne opgjort i tabel 2. Tabel 3: Takster for Socialtilsyn Hovedstaden (i hele kr.) Takstkategorier Tilsyn med døgntilbud (og regodkendelse i 2014/15) Nygodkendelse af døgntilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn

8 Fremover skal kommunerne finansiere udgifterne for tilsyn og godkendelse af plejefamilier. Dette foregår gennem en objektiv finansiering, hvor hver kommune på baggrund af en fordelingsnøgle, der defineres som hver enkelt kommunes andel af det samlede antal årige i det pågældende socialtilsyns dækningsområde. Disse udgifter er vist i tabel 3 på næste side: Tabel 4: Objektiv finansiering Samlet antal 0-17 årige pr. 2.kv Andel Objektiv finansieringsudgift pr. kommune Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) ,0% København ,0% Dragør ,9% Tårnby ,6% Albertslund ,8% Ballerup ,0% Brøndby ,0% Gentofte ,8% Gladsaxe ,3% Glostrup ,2% Herlev ,7% Hvidovre ,2% Høje-Taastrup ,2% Ishøj ,4% Lyngby-Taarbæk ,3% Rødovre ,2% Vallensbæk ,0% Allerød ,7% Egedal ,0% Fredensborg ,6% Frederikssund ,8% Furesø ,6% Gribskov ,4% Halsnæs ,8% Helsingør ,7% Hillerød ,3% Hørsholm ,5% Rudersdal ,6% Bornholm ,1% Holbæk ,4%

9 10. Dimensioneringsforudsætninger for de fem socialtilsyn De følgende afsnit beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg Kommuner har som socialtilsynskommuner samarbejdet tæt om vurderingerne af, hvor mange medarbejderressourcer der medgår til løsningen af de forskellige tilsynsopgaver til varetagelse af alle opgaver i lov om socialtilsyn Overordnede principper for dimensioneringen: I forbindelse med vedtagelsen af lov om socialtilsyn har der været DUT-forhandlinger mellem KL, Finansministeriet og Social- og Integrationsministeriet om den økonomiske kompensation til alle kommuner som følge af de nye eller udvidede opgaver, som loven indeholder. I det omfang, der i DUT-forhandlingerne er blevet lagt antals- eller timeforudsætninger til grund i beregningen af den økonomiske kompensation til kommunerne, er de samme forudsætninger anvendt af de fem socialtilsyn i dimensioneringen af de fem tilsyn. Dette overordnede princip er anvendt for i videst muligt omfang at sikre, at socialtilsynene ikke tager afsæt i en normering, som kommunerne samlet set ikke er kompenseret for økonomisk. Princippet gælder også i relation til forøget transporttid og transportafstand og i relation til fordelingen af lønudgifter til ac ere og socialrådgivere/socialpædagoger (idet der dog kan være lokale lønforskelle). Tilsynsaktiviteter som ikke blev behandlet i DUT-forhandlingerne, fordi der ikke er tale om nye eller udvidede opgaver, er estimeret ud fra antagelser fastlagt af de fem socialtilsyn i forening Antalsforudsætninger: De fem socialtilsyn har hver især i dimensioneringen lagt de afgivende kommuners indberettede antal plejefamilier og tilbud til grund i beregningerne. Der må forventes et mindre udsving i tallene undervejs, idet der for nogle tilbuds vedkommende (de såkaldte botilbudslignende 85 tilbud) er tvivl om, hvorvidt de er omfattet af socialtilsynet eller ej, og idet andre tilbud lukker eller åbner. I antalsforudsætningerne sondres der imellem følgende tilbudstyper: Plejefamilier Tilbud voksenområdet Tilbud børn- og ungeområdet Sær- og enkeltmandsforanstaltninger voksne Sær- og enkeltmandsforanstaltninger børn Koncerner 9

10 10.3. Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg: Det følger af lov om socialtilsyn, at socialtilsynene som minimum skal aflægge alle tilbud mindst ét årligt tilsynsbesøg, men også at socialtilsynene skal aflægge både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. For så vidt angår tilbud på børn- og ungeområdet opereres der i DUT-sammenhæng med 2,5 årlige tilsynsbesøg som en gennemsnitsbetragtning, hvoraf 1 besøg er uanmeldt. På plejefamilieområdet opereres der som en gennemsnitsbetragtning med 1,5 årlige tilsynsbesøg. En andel af disse vil være uanmeldte besøg. For så vidt angår tilbud på voksenområdet, herunder sær- og enkeltmandsforanstaltninger opereres ligeledes med en gennemsnitsbetragtning på 1,5 årlige tilsynsbesøg, hvoraf det 1 besøg er anmeldt og 0,5 besøg er uanmeldt Tidsforbrug pr. driftsorienteret tilsynsbesøg: I DUT-forhandlingerne er det lagt til grund, at et anmeldt tilsynsbesøg inkl. forberedelse og rapportskrivning m.v. på tilbudsområdet (både på børne- og voksenområdet) i gennemsnit tager 50 timer og 16,5 timer i en plejefamilie. For så vidt angår de uanmeldte tilsynsbesøg opereres med 6,5 timer på tilbuddene. De fem socialtilsyn har lagt disse timetal til grund uanset, hvor mange medarbejdere, der medgår til løsningen af opgaven, og uanset at tilbuddene varierer i størrelse og kompleksitet Socialtilsynenes opgaver udover almindelige, driftsorienterede tilsynsbesøg: Godkendelse af nye tilbud: Det forudsættes, at der er en vis omsætning af tilbud og plejefamilier, og at socialtilsynene skal behandle en række ansøgninger om godkendelse som nyt tilbud eller plejefamilie. På tilbudsområdet opereres der med antagelserne i DUT-forhandlingerne, hvorefter et antal svarende til 1% af tilbuddene skal nygodkendes. På plejefamilieområdet er antallet ikke beskrevet i DUT-sammenhæng, men de fem socialtilsyn har vurderet, at der skal behandles ansøgninger svarende til 7 % af antal plejefamilier. Det vurderes, at det tager 75 timer at behandle en ansøgning om godkendelse som socialt tilbud og 50 timer som plejefamilie. Timeforbruget er en gennemsnitsbetragtning og uafhængigt af, hvor mange medarbejdere, der medgår til opgaven, og hvor stor og kompleks opgaven er. 80% af arbejdsopgaven varetages af medarbejdere med socialrådgiverløn, og 20% af medarbejder med juristløn. 10

11 Socialtilsynenes opgaver med plejebolig/boltilbudslignende tilbud, der ikke er omfattet af socialtilsynet: Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan vil være tvivl om i alt 75 tilbud i relation til, om de er omfattet af socialtilsynet eller ej. I disse sager skal socialtilsynene indhente yderligere oplysninger og træffe en afgørelse om, at tilbuddene ikke er omfattet af socialtilsynet. Opgaven er anslået til at udgøre 2,5 timer på tilbud og til at varetages af medarbejder med socialrådgiverløn. Opgaven er strækker sig kun over årene Godkendelse af ikke-godkendte tilbud (efter 3 uger): Kommunerne har ifølge loven mulighed for i akutte tilfælde at anvende ikke-godkendte tilbud i op til tre uger. Anvendelse udover de tre uger kræver socialtilsynet godkendelse. Det er forudsat i DUT-forhandlingerne, at der på nationalt plan er tale om 100 sager årligt, og at det tager socialtilsynet 1 time at behandle ansøgningen. Opgaven varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. De 100 sager fordeles ligeligt imellem socialtilsynene med 20 sager til hver. Ophør af eksisterende godkendelse: Det forudsættes i DUT-forhandlingerne, at der årligt vil være 5 sager på nationalt plan, hvor socialtilsynet skal træffe afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelse. Opgaven vurderes til at udgøre 50 timer og 80% af opgaven varetages af medarbejder med socialrådgiverløn og 20% af medarbejder med juristløn. De fem socialtilsyn vurderer ikke, at ovenstående antagelser er dækkende for det reelle antal ophør af godkendelse og for det reelle tidsforbrug, men har alligevel lagt disse tal til grund i dimensioneringen med 1 sag til hvert socialtilsyn. Grundkursus til nye plejefamilier: De fem socialtilsyn skal ifølge loven forestå grundkursus til nye plejefamilier, og kurset er en betingelse for, at familierne må modtage børn i pleje. Der er ikke tale om en ny opgave i medfør af lov om socialtilsyn, og omfanget af grundkurser og ressourcetrækket er ikke beskrevet i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn har derfor taget udgangspunkt i egen antagelse om, at der er en omsætning på ca. 7% af plejefamilierne årligt. Ikke alle, der søger om at blive godkendt som plejefamilie, vil blive godkendt og komme igennem hele godkendelsesforløbet. Derfor opererer de fem socialtilsyn med, at 5% af plejefamilierne (ansøgerne) skal på et grundkursus. Det forudsættes, at et grundkursus har en varighed på 4 dage, og hertil kommer forberedelsestid for socialtilsynene. Grundkursus varetages af to medarbejdere med socialrådgiverløn. I alt forudsættes et samlet timeforbrug pr. grundkursus at være 90 timer, og holdstørrelsen at være på 12 personer. Antallet af grundkurser på år vil således være afhængigt af antallet af ansøgere. 11

12 Skærpet tilsyn: Socialtilsynene skal ifølge loven træffe afgørelse om og iværksætte skærpet tilsyn, når særlige forhold tilsiger det. Selv om der ikke direkte er tale om en ny opgave for socialtilsynene, vurderes det i DUT-sammenhæng, at der fra 2016 vil blive iværksat skærpet tilsyn med 5% af tilbuddene. I vurderes antallet at være halvdelen, pga. de grundige gennemgange i forbindelse med re-godkendelse af eksisterende tilbud. Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at iværksættelsen af et skærpet tilsyn kræver et tidsforbrug på 6 timer til offentliggørelse og opfølgning m.v., og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Herudover forudsættes det, at halvdelen af afgørelsen om skærpet tilsyn skal ledsages af ekstra tilsynsbesøg, hvoraf 25% er anmeldte tilsynsbesøg, og 75% er uanmeldte tilsynsbesøg. Årsrapport: Hvert socialtilsyn skal ifølge loven årligt udarbejde en årsrapport. Opgaven er ny i forhold til hidtidige regler, og opgaven er i DUT-sammenhæng forudsat til at udgøre 100 timer for en medarbejder med jurist-/ac-løn. De fem socialtilsyn har derudover vurderet, at der fra 2015 skal bruges 1 time pr. årsrapport fra de enkelte tilbud på at modtage og bearbejde årsrapporten og påse, at den opfylder betingelserne. Whistleblowerordningen: Loven stiller krav til de fem socialtilsyn om at have en whistleblowerordning. Det antages i DUT-sammenhæng, at ordningen medfører underretninger i 5% af alle tilbud og plejefamilier, og at socialtilsynene skal bruge 2 timer på opfølgning på en underretning for en medarbejder med socialrådgiverløn. Hertil forudsættes det, at socialtilsynene i 80% af underretningerne skal iværksætte et ekstra uanmeldt tilsynsbesøg. Budgetgodkendelse: Som et led i socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomiske forhold, skal alle tilbud årligt indsende deres budget til socialtilsynet til godkendelse. Opgaven er kun ny i relation til kommunale og regionale tilbud samt tilbud, der ikke tidligere har haft en godkendelse. Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at opgaven er mere tidskrævende i de to første år med 9 timer pr. budget, og derefter 4 timer pr. budget. Opgaven varetages af en medarbejder med ac-løn. For koncerners vedkommende tillægges 37 timer pr. koncern til budgetgodkendelsen. 12

13 Klagesagsbehandling: Det forudsættes i DUT-sammenhæng, at tilbuddenes udvidede klageadgang ifølge loven på nationalt plan vil medføre 300 klagesager årligt i de to første år. Herefter falder antallet til 100 sager. Tallene fordeles ligeligt på de fem socialtilsyn. Opgaven varetages ifølge DUTforudsætningerne af en medarbejder med socialrådgiverløn. Godkendelse af oplysninger på Tilbudsportalen: Socialtilsynene skal godkende alle de indberetninger, som tilbuddene foretager på Tilbudsportalen. Opgaven er ikke ny og derfor ikke DUT-kompenseret. Derimod skal konklusionerne fra tilsynsrapporterne fremover indberettes til Tilbudsportalen af socialtilsynene, og opgaven forsættes i DUT-sammenhæng at udgøre 15 minutter på tilbud, dog 30 minutter pr. plejefamilie, årligt, og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Re-godkendelse af eksisterende tilbud: Loven stiller krav om, at alle eksisterende tilbud skal re-godkendes af socialtilsynene inden 1. januar 2016, og det forudsættes i DUT-sammenhæng, at den ekstra opgave, der ligger i denne forbindelse udgør 75 timer pr. tilbud. Opgaven varetages for 80% af opgaven af en medarbejder med socialrådgiverløn og 20% af en medarbejder med juristløn. For plejefamiliernes vedkommende vurderes opgaven dog ikke at medføre ekstraopgaver, der går ud over den tid, der er estimeret til at skulle bruges på det driftsorienterede tilsyn. Ledelse af socialtilsynene: Der er ikke i DUT-sammenhæng taget stilling til ledelse af de fem socialtilsyn. De fem socialtilsyn har vurderet, at alle socialtilsyn som et minimum skal have en ledelse bestående af en tilsynschef og evt. en souschef med ac-løn. Øvrige ledelsesfunktioner skal varetages inden for normeringen af det enkelte tilsyn. Magtanvendelsesindberetninger: Modtagelse og vurdering af magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddene er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. Der er således heller ikke gjort nogle antalsforudsætninger. Ifølge udkast til bekendtgørelse til lov om socialtilsyn er der dog tale om en betydelig opgave med et vist ressourcetræk. De fem socialtilsyn har på baggrund af erfaringstal vurderet, at antallet af magtanvendelsesindberetninger som en gennemsnitsbetragtning er 12 sager pr. tilbud pr. år, og at det tager en medarbejder med socialrådgiverløn 45 minutter at behandle og besvare indberetningen. Fondsmyndighed og regnskaber: Modtagelse af og gennemgang af private tilbuds regnskaber er ikke ny og derfor ikke kompenseret for i DUT-sammenhæng. De fem socialtilsyn vurderer, at varetagelsen af 13

14 denne opgave udgør 1 time pr. fond og varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Intensiveret, risikobaseret tilsyn: Det følger af udkast til bekendtgørelse til lov om socialtilsyn, at socialtilsynene skal føre et mere intensivt tilsyn med tilbud, når en række omstændigheder er til stede. Det gælder f.eks. tilbud, der er nystartet, tilbud der har en inaktiv bestyrelse eller et begrænset driftsherretilsyn og tilbud med påfaldende lave eller høje takster. Der er ikke kompenseret herfor i DUT-sammenhæng, men de fem socialtilsyn vurderer, at der i 3% af alle tilbud skal føres et tilsyn, der rækker ud over de tilsyn, der allerede er dimensioneret med. De fem socialtilsyn vurderer, at den yderligere tilsynsaktivitet i denne sammenhæng som en gennemsnitsbetragtning svarer til et yderligere anmeldt tilsynsbesøg. Tilsyn med tilbud med flere afdelinger: Det følger af loven og bekendtgørelsen, at alle afdelinger på et tilbud er omfattet af minimumskravet om ét årligt tilsynsbesøg. Da et tilsyn med et tilbud med flere afdelinger, der evt. geografisk og placeret i en vis afstand fra hinanden, nødvendigvis tager længere tid at gennemføre, end et tilsyn med én fysisk lokation, finder de fem socialtilsyn det nødvendigt at estimere det forøgede ressourcetræk. Det er de fem socialtilsyns vurdering, at 5% af antallet af tilbud med 8-24 pladser har flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 2 i ressourcetrækket pr tilsynsbesøg. 10% af antallet af tilbud med pladser vurderes at have flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 2 i ressourcetrækket pr. tilsynsbesøg. Og 20% af tilbuddene med over 50 pladser vurderes at have flere afdelinger og en karakter, der forudsætter en faktor 4 i ressourcetrækket pr. tilsynsbesøg. Råd og vejledning til tilbud og plejefamilier: Det følger af udkast til vejledning til lov om socialtilsyn, at socialtilsynene udover at føre tilsyn også udøver en vis rådgivning af tilbuddene med henblik på udvikling af kvaliteten i tilbuddene. De fem socialtilsyn skønner, at de i 30% af tilbuddene og 15% af plejefamilierne skal yde råd og vejledning i hhv. 6 og 3 timer pr. år. Opgaven varetages af en medarbejder med socialrådgiverløn. Overtagelse af sager fra afgivende kommuner: De fem socialtilsyn vurderer, at modtagelsen, journaliseringen og gennemgangen af sager fra de afgivende kommuner i 2014 vil have et ressourcetræk svarende til 0,5 årsværk med socialrådgiverløn. Funktionen og dermed udgiften bortfalder herefter. 14

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016 5. oktober 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstaksterne

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 2 Udgivet den 27. juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Bilag til DAS. 15. november

Bilag til DAS. 15. november Bilag til DAS 15. november 2013 Punkt 4 (Godkendelse af takster) Bilag 1: Takstbilag for 2014 til offentliggørelse på kommunernes og Regionens respektive hjemmesider sammen med styringsaftalen (NB: Bilaget

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden Fællesmøde for kommuner og regionen 23. Juni 2016 Program for dagen 1) Velkommen v. direktør Inger Andersen 2) Årsrapport 2015 v. lederne i socialtilsynet - Kvaliteten i tilbud

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014 Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013

Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted. 2. December 2013 Informations og dialogmøde for medlemmer af LOS Ringsted 2. December 2013 Disposition 1. Velkommen og præsentation af dagsorden 2. Kort oplæg omkring processen 3. Tilsynspolitikken 4. Hvordan vil et tilsynsbesøg

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden. Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017

Socialtilsyn Hovedstaden. Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Fællesmøde for kommunale og private driftsherrer 19. juni 2017 Program kl. 9-12 Velkommen og kort om Socialtilsyn Hovedstaden v. Inger Andersen og Mie Andresen Årsrapport 2016

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Socialtilsyn takster 2016 KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Disposition Præsentation af takster for 2016 Tilbagemelding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014 Takster 2016

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 306 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Et nyt socialtilsyn - tilsynsreformen Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale

Læs mere

Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar 2014. Social- og Arbejdsmarked

Notat. Dimensionering af det sociale tilsyn. 13. februar 2014. Social- og Arbejdsmarked Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 13. februar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Torben Rugholm Vedrørende: DASSOS arbejdsgruppe vedr. socialt tilsyn Notatet sendes/sendt til: DASSOS SEKRETARIATET

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning Udvikling i takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014-2015 KKR Hovedstaden Marts 2015 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLD 1.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere