1. Indledning. VEJ nr 9349 af 05/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. november Senere ændringer til forskriften Ingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. VEJ nr 9349 af 05/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. november Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 VEJ nr 9349 af 05/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Indledning Lovgrundlaget Hidtil har forvaltere af alternative investeringsfonde (AIF er) ikke været under et selvstændigt tilsyn. Med lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven), der træder i kraft den 22. juli 2013, bliver der indført regler for de virksomheder, der forvalter alternative investeringsfonde. Loven er en implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde. FAIF-loven skal læses i sammenhæng med Kommissionens delegerede forordning Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (level-2 forordningen). En forordning er bindende og gælder umiddelbart i hver enkelt EU-medlemsstat. Dvs. forordningen er en gældende del af dansk ret og ordlyden af forordningen gælder på samme måde som en lov vedtaget af det danske Folketing. Endelig skal loven, for forvaltere af europæiske sociale iværksætterfonde og europæiske venturekapitalfonde, ses i sammenhæng med Europa-Parlamentets og Rådets forordninger herom, jf. forordning nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde og forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde. I denne vejledning skal en enhed læses som en hvilken som helst person eller sammenslutning af personer, et selskab, en virksomhed eller en forening m.v.. Forvalter skal læses som en enhed, der udøver en bestemt form for ageren, der består i forvaltningsvirksomhed af en eller flere alternative investeringsfonde (AIF er). Forvaltningsvirksomhed består af risikostyring eller porteføljepleje for en eller flere AIF er. Se nedenfor for en nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved en AIF. Ansøgningspligt og ansøgningsfrist I medfør af 5, stk. 1, i FAIF-loven skal enheder, der udøver forvaltningsdrift, senest den 22. juli 2014 enten registrere sig, jf. 9 eller søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, jf. 11. Enheden kan fortsætte sin virksomhed her i landet frem til Finanstilsynet har bekræftet registreringen af anmeldelsen eller har truffet afgørelse om, hvorvidt tilladelse kan meddeles. Manglende rettidig ansøgning medfører, at selskabet eller personen driver ulovlig forvaltningsvirksomhed, hvilket er strafbart. 1

2 Vejledning og skemaer Denne vejledning er delt i to. Første del (punkt 2 til punkt 3) yder vejledning om, hvorvidt en enhed er omfattet af FAIF-loven og tjener til at sikre, at personer, selskaber, virksomheder eller foreninger m.v. kan vurdere, hvorvidt de er omfattet af loven. Vejledningens anden del (punkt 4 og frem) omhandler, hvorledes man ansøger og udfylder de skemaer og bilag, som er nødvendige som led i en registrering eller ansøgning om tilladelse hos Finanstilsynet. Skemaerne til registrering eller ansøgning om tilladelse kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. Alle felter i det relevante skema skal udfyldes og skemaet skal indsendes til Finanstilsynet elektronisk ved at sende en mail til Skemaet skal indsendes i udfyldt stand og bilag skal indsendes i word- eller PDF-format. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og de dokumenter, der skal indsendes som bilag, ligesom det er vigtigt, at der er indbyrdes overensstemmelse mellem dokumenterne. Det bemærkes, at der kan være behov for, at Finanstilsynet anmoder om yderligere oplysninger i sagen. 2. Lovens anvendelsesområde FAIF-loven omfatter alle alternative investeringsfonde (AIF er) og medfører, at alle AIF er skal have en forvalter. Såfremt den enkelte investeringsfonds ledelse ikke indgår en aftale om at blive forvaltet af en ekstern forvalter, anses fonden i henhold til loven for at være selvforvaltende. Dette betyder, at fonden selv skal overholde loven, og fondens ledelse er derfor ansvarlig for at sikre, at fonden søger om at blive registreret eller godkendt inden den 22. juli Pligten til at søge om registrering eller tilladelse til at udøve forvaltningsvirksomhed omfatter alle enheder, der udøver forvaltningsvirksomhed overfor en AIF. Dette gælder ikke, hvis forvaltningen sker i henhold til delegation af en forvalter, der selv er registreret eller har tilladelse til at udøve forvaltningsvirksomhed hos Finanstilsynet. Hvad er en alternativ investeringsfond? Det fremgår af FAIF-lovens 3, stk. 1, nr.1, at en enhed, er en alternativ investeringsfond, hvis enheden er en kollektiv investeringsenhed eller investeringsafdelinger deraf, som a) rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og b) ikke skal have tilladelse i henhold til de regler, der gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). De nærmere betingelser for hvornår en enhed er en AIF er desuden nærmere specificeret i bekendtgørelse nr. 782 af 26. juni 2013 om alternative investeringsfonde. Nedenfor er det desuden nærmere beskrevet, hvilke enheder, der er omfattet af loven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en enhed er en AIF, hverken er afgørende, hvilken juridisk form enheden har (enmandsselskab, kapitalselskab, herunder aktie- og anpartsselskaber, kommanditselskaber, kollektiv investeringsordninger eller forening) eller, hvad enheden investerer i (værdipapirer eller fysiske aktiver). 2

3 Finanstilsynet yder vejledning om FAIF-loven, men kan ikke på en enheds vegne fortage en individuel juridisk vurdering af om, hvorvidt en bestemt enhed er omfattet af FAIF-loven eller ej. Det bemærkes, at Finanstilsynet ikke har mulighed for på forhånd at tage stilling til alle fortolkningsspørgsmål, hvortil kommer, at Finanstilsynet skal forelægge principielle spørgsmål for Det Finansielle Råd. Endvidere skal det særligt bemærkes til denne vejledning, at den endelige vurdering af en virksomhed er omfattet af FAIF-loven i visse tilfælde kan afhænge af den EU-praksis, der løbende forventes at udvikle sig på området. Finanstilsynet har en temahjemmeside om lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Her vil tilsynet løbende lægge information ud om loven samt spørgsmål og svar om Finanstilsynets fortolkning. Nedenfor belyses følgende: Hvilke enheder, der aldrig ikke er omfattet af FAIF-loven, jf. punkt 2.1, og Hvilke enheder, der altid er omfattet af FAIF-loven, jf. punkt 2, Hvilke enheder, hvor der skal foretages en individuel vurdering for at afgøre, om enheden er omfattet af loven eller ej, jf. punkt Enheder, der aldrig er omfattet af FAIF-loven Danske UCITS Det fremgår af FAIF-lovens 3, stk. 1, nr. 1, litra b), at danske UCITS ikke er alternative investeringsfonde. Danske UCITS omfatter investeringsforeninger, selskaber for investering med kapital, der er variabel og (SIKAV er), og værdipapirfonde, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger m.v. Danske UCITS er reguleret selvstændigt i lov om investeringsforeninger m.v Erhvervsvirksomheder Erhvervsvirksomheder, herunder almindelige aktie- og anpartsselskaber, er ikke alternative investeringsfonde. Definitionen af en alternativ investeringsfond skal fortolkes i lyset af, at enhver AIF forudsættes at have behov for porteføljepleje og risikostyring. For at være en AIF, skal en virksomhed udøve investeringsvirksomhed. Investeringsvirksomhed er en modsætning til almindelig virksomhedsdrift, der sker på grundlag af en forretningsplan. Derfor vil de fleste eksisterende aktie- og anpartsselskaber, der driver selskabet efter en forretningsplan, ikke være omfattet af direktivet. Sådanne virksomheder lever ikke op til definitionen af alternative investeringsfonde, da de ikke fortager porteføljepleje eller risikostyring i relation til virksomhedens aktiver. Virksomheder, der køber driftsmateriel for at anvende dette til at skabe et overskud, kan ikke siges at have en portefølje af aktiver i FAIF-lovens forstand. Aktiverne anvendes i givet fald til at skabe et produkt eller tjenesteydelse ved brug af aktiverne, hvor aktiverne typisk bliver nedslidte. Her er der tale om, at aktiverne udgør et middel til at skabe ind indtægtskilde og ikke udgør selve indtægtskilden. Definition af en erhvervsvirksomhed Det følger af bekendtgørelse om alternative investeringsfonde 3, at en enhed, herunder joint ventures, ikke er en AIF i henhold 3, stk. 1, nr.1, litra a) i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., såfremt enhedens formål er at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt kan karakteriseres ved 1) en kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg eller udveksling af varer og råvarer eller levering af ikke-finansielle serviceydelser, eller 3

4 2) en industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger. Bekendtgørelsen skal fortolkes således, at en enhed, der udøver en kombination af nr. 1) og nr. 2) heller ikke er en AIF Lovhjemlede undtagelser FAIF-loven indeholder en række specifikke undtagelser. Følgende er undtaget fra loven, jf. lovens 2, nr. 1) til 10) samt forarbejder og forordningerne om EuVECA og EuSEF: 1) Holdingselskaber: Holdingselskaber er defineret i lovens 3, stk. 1, nr. 20) som et selskab med kapitalandele i et eller flere andre selskaber, hvis kommercielle formål er at gennemføre en forretningsstrategi eller strategier gennem sine datterselskaber, tilknyttede selskaber eller kapitalinteresser for at bidrage til deres værdi på lang sigt, og som enten er et selskab, der a) driver virksomhed på grundlag af egne aktiver, og hvis kapitalandele optages til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Unionen eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller b) ikke er oprettet med det primære formål at generere afkast til sine investorer ved at afhænde sine datterselskaber eller tilknyttede selskaber, som dokumenteret af selskabets årsrapport eller andre officielle dokumenter. 2) Forvaltere af alternative investeringsfonde, der udelukkende forvalter en eller flere alternative investeringsfonde, hvis eneste investorer er forvalteren, eller forvalterens moderselskaber eller datterselskaber eller andre datterselskaber af disse moderselskaber, forudsat at ingen af disse investorer selv er en alternativ investeringsfond. 3) Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, som er omfattet af reglerne, der gennemfører direktiv 2003/41/ EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, herunder i givet fald de godkendte enheder, der er ansvarlige for forvaltningen af sådanne pensionskasser, og som handler på deres vegne, jf. reglerne der gennemfører artikel 2, stk. 1, i det pågældende direktiv, eller de investeringsadministratorer, der er udpeget i henhold til reglerne, der gennemfører artikel 19, stk. 1, i samme direktiv, for så vidt de ikke forvalter alternative investeringsfonde. 4) Overnationale institutioner, lignende internationale organisationer og medlemmer af de europæiske udviklingsfinansieringsinstitutioner, hvis sådanne institutioner og organisationer forvalter alternative investeringsfonde, og i det omfang disse alternative investeringsfonde handler i offentlighedens interesse, herunder investeringsfonden for udviklingslande. 5) Vækstfonden. 6) Danmarks Nationalbank. 7) Statslige, regionale og kommunale organer eller andre institutioner, der forvalter fonde til støtte for socialsikrings- og pensionsordninger. 8) Ordninger for medarbejderdeltagelse eller opsparingsordninger for medarbejdere. 9) Securitisationsenheder med særligt formål. 10) Familieejede investeringsenheder. 11) Bankpuljer: Det følger af lovens forarbejder, at kontantopsparing i form af puljeordninger tilsluttet en indlånskonto ikke er omfattet af loven. 12) EuVECA-fonde: EuVECA-fonde omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde er ikke omfattet af lovens bestemmelser for så vidt angår forvaltningen af disse fonde, men derimod forordningen. Forordningen opstiller en række betingelser til driften af europæiske venturekapitalfonde og giver muligheden for, at fondene kan rejse midler på tværs af den Europæiske Union. 13) EuSEF-fonde: EuSEF-fonde, omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde er ikke omfattet af lovens bestemmelser for så vidt angår 4

5 forvaltningen af disse fonde, men derimod forordningen. Forordningen opstiller en række betingelser til driften af europæiske sociale iværksætterfonde og giver muligheden for, at fondene kan rejse midler på tværs af den Europæiske Union Andre undtagelser Det følger af definitionen i FAIF-lovens 3, stk. 1, nr. 1, at AIF en skal rejse kapital med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer. Med andre ord skal virksomheden søge at skabe eller fastholde et monetært afkast til indskyderne jf. punkt Dette udelukker at en række enheder kan anses for AIF er, herunder: Fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner Fonde, herunder almennyttige fonde, der stiftes, hvor midlerne ikke kan gå tilbage til indskyderen eller indskyderne, er ikke omfattet af definitionen af en AIF, da indskyderene ikke er investorer. Det samme er tilfældet med selvejende institutioner, da der ikke udloddes noget overskud til en ekstern ejer af institutionen. Følgende er således ikke omfattet af definitionen af en AIF: 1) fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner omfattet af 1 i lov om fonde og visse foreninger og 2) erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af 1, stk. 1, i lov om erhvervsdrivende fonde. Boligfællesskaber og boligorganisationer Andelsboligforeninger og andre former boligfællesskaber omfattet af 1 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber medfører en brugsret til en beboelseslejlighed for medlemmerne ud over ejendomsretten til en del af foreningens formue. Da boligfællesskaber ikke primært er stiftet for at give investorer et monetært afkast eller en investeringsmæssig eksponering overfor fast ejendom, men er stiftet for at give en medlemmerne en brugsret, er disse boligfællesskaber er ikke omfattet af definitionen af en AIF. Almennyttige boligorganisationer omfattet af 1 i lov om almene boliger m.v. er heller ikke omfattet af loven. Hermed er følgende boligfællesskaber ikke omfattet af loven: andelsboligforeninger boligaktieselskaber, boliganpartsselskaber, boligsamejer, boliginteressentskaber, boligkommanditselskaber og andre selskaber, foreninger og fællesskaber. Hobbyforeninger Foreninger, hvis primære formål ikke er at skabe et monetært afkast til sine medlemmer, er ikke omfattet af loven. Visse foreninger oprettes med henblik på at medinvestere i f.eks. produktion af vin, hvor de enkelte medlemmer får ret til at dyrke en del af foreningens arealer og kollektivt lave vin mod at få et udbytte i naturalier, f.eks. en andel i vinens produktion. Foreninger, hvor udbyttet består af naturalier og et bærende element af foreningen er socialt samvær eller en hobby, er ikke omfattet af definitionen af en AIF, da (et monetært) afkast ikke er det reelle formål med foreningen. 5

6 2.2. Enheder, der altid er omfattet af FAIF-loven Foreningstyper omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. En række enheder opfylder altid definitionen af en AIF og vil således være omfattet af FAIF-loven. Dette gælder foreninger, bortset fra danske UCITS, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013 sammenholdt med 193, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v. af 12. juni For disse foreningstyper gælder det, at de er omfattet af særlige overgangsregler, som medfører, at foreningerne enten skal skifte status til en kapitalforening, som er en ny foreningstype under FAIF-loven, eller at de skal afvikles indenfor overgangsperioden som løber frem til den 22. juli De foreninger, som i dag er omfattet af lov om investeringsforeninger mv., og som fremadrettet vil skulle skifte status til kapitalforeninger og reguleres under FAIF-loven, er oplistet nedenfor: 1) Specialforeninger, jf. 6, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, placeringsforeninger, pengemarkedsforeninger, og investeringsinstitutforeninger. 2) Hedgeforeninger, jf. 7, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts ) Fåmandsforeninger, der er godkendt af Finanstilsynet i henhold til 161 i lov om investeringsforeninger m.v. i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, forudsat at de rejser kapital fra en række investorer. 4) Foreninger, der er registreret hos Finanstilsynet som professionelle foreninger i henhold til 147, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, forudsat at de rejser kapital fra en række investorer. 5) Andre kollektive investeringsordninger omfattet af 195 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, forudsat at de rejser kapital fra en række investorer. 6) Ikkegodkendte fåmandsforeninger omfattet af 198 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, forudsat at de rejser kapital fra en række investorer. Overgangsordninger for foreningstyper omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. Det følger af lov om investeringsforeninger m.v , jf. lov om investeringsforeninger m.v. nr. 597 af 12. juni 2013, at de nr. 1) til 6) ovenfor nævnte foreningstyper senest den 1. april 2014 skal meddele Finanstilsynet, at de har skiftet status til kapitalforeninger, og dermed bragt deres virksomhed i overensstemmelse med FAIF-lovens kapital 23, eller at de har besluttet at opløse foreningen. Investeringsforvaltningsselskaber, der i dag forvalter foreninger, der vil skulle skifte status til kapitalforeninger skal være særligt opmærksomme på, at det er en forudsætning at investeringsforvaltningsselskabet har erhvervet en dobbelttilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. punkt 5 nedenfor, såfremt investeringsforvaltningsselskabet fortsat skal kunne forvalte foreningen efter status skiftet til en kapitalforening. Et investeringsforvaltningsselskab, der ønsker at forvalte kapitalforeninger, vil ikke kunne registrere sig som forvalter af alternative investeringsfonde, uanset opgørelsen af tærskelværdierne, jf. afsnit 3.3. Dette skyldes, at kapitalforeninger altid skal forvaltes af en forvalter med tilladelse, jf. FAIF-loven 6, stk. 4. Det følger af FAIF-lovens 8, stk. 1, at forvaltere af alternative investeringsfonde ikke må udføre andre aktiviteter end forvaltningsdrift. Dette medfører, at kollektive investeringsordninger, som vil skulle skifte 6

7 status til kapitalforeninger fremadrettet ikke vil kunne forvaltes af et pengeinstitut. Dette følger af, at pengeinstitutter ikke kan få tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde Kapitalforeninger En kapitalforening er en AIF med en eller flere investorer, hvis formål er at skabe et afkast til foreningens investorer ved investering i finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, hvis vedtægter angiver, at foreningen er en kapitalforening, og som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, som har ansvaret for at forvalte kapitalforeningen. Det følger tillige af FAIF-lovens 3, stk. 1, nr. 11, at en kapitalforening pr. definition altid er en AIF uanset antallet af medlemmer (investorer) i foreningen Øvrige enheder Vurderingen af, hvorvidt øvrige enheder er alternative investeringsfonde, skal foretages ud fra definitionen, jf. FAIF-lovens 3, stk. 1, nr. 1, samt bekendtgørelse om alternative investeringsfonde nr. 782 af 26. juni Krav, der kan udledes af definitionen Krav om flere investorer For at være en AIF forudsætter FAIF-loven, at der er tale om en kollektiv investeringsenhed, hvilket skal fortolkes således, at medmindre loven, enhedens vedtægter eller en aftale forhindrer enheden i at rejse kapital fra flere end én investor, er der tale om at enheden rejser kapital fra en række investorer, og dermed er enheden kollektiv Krav om investeringshensigt Det kan udeledes af definitionen, at en AIF skal have til hensigt at investere midlerne i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til gavn for de pågældende investorer. Der er således ikke et krav om, at (alle) midlerne til enhver tid er investeret, blot der er en hensigt om investering af en ikke-uvæsentlig del af midlerne Krav om investering Med at investere menes at midlerne anvendes til køb af aktiver (materielle eller immaterielle) med det mål at opnå et afkast. Der kan enten være tale om et løbende afkast i form af eksempelvis udbytte eller som et afkast ved investeringens ophør, som en kapitalgevinst. Derimod er et almindeligt handelsmæssig køb af varer f.eks. med henblik på profit ved videresalg ikke omfattet af definitionen, såfremt virksomhedens sædvanlige driftsmæssige aktivitet er køb og videredistribution af varer Krav om monetært afkast Det følger af definitionen, at AIF en skal investere til fordel for dens investorer. Begrebet til fordel for fortolkes i sammenhæng med, at lovforslaget omfatter investeringer, der er til fordel for investorerne. Derfor skal begrebet til fordel for investorer forstås som en fordel i form af et monetært afkast, eller et afkast, der nemt kan omveksles til penge, f.eks. afkast i form af udlodning af let omsættelige værdipapirer. 7

8 2.3.2 Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde Det følger af bekendtgørelse af alternative investeringsfonde, at en enhed, er en AIF og dermed omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt og enheden ikke er en erhvervsvirksomhed, jf. nedenfor: 1) enheden eller en afdeling i enheden rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik med det formål at skabe et aggregeret afkast for disse investorer, hvor 2) ejere af en eller flere andele i enheden, eller i en afdeling i enheden, som en kollektiv gruppe ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol. For en nærmere uddybning af de enkelte begreber henvises der til bekendtgørelse om alternative investeringsfonde. 3. Forvaltere af alternative investeringsfonde Det følger af FAIF-loven, at alle alternative investeringsfonde enten skal have en ekstern forvalter, der udøver forvaltningsvirksomhed eller at fonden selv skal udøve forvaltningsvirksomheden. Forvaltningsvirksomhed udgør som minimum porteføljepleje og risikostyring jf. bilag 1 til FAIF-loven. Hvad er porteføljepleje? Porteføljepleje er betegnelsen for plejen af investeringer og beslutningen om foretagelse af investeringer inden for de givne rammer for en enheds investeringsstrategi og risikoprofil, typisk med det formål at maksimere porteføljeafkastet. Varetagelse af porteføljepleje kan bl.a. indebære løbende tilpasning af porteføljen samt strategisk udvikling heraf under hensyntagen til strategi og risikoprofil. Hvad er risikostyring? Med risikostyring menes den systematiske proces med at identificere, måle, styre og overvåge samtlige relevante risici, der er forbundet med aktiviteterne i AIF en for dermed at sikre, at disse er i overensstemmelse med AIF ens investeringsstrategi, målsætninger og risikoprofil. Formålet med risikostyringen er således, at investorerne ikke skal blive udsat for andre risici end dem, der blev oplyst forud for beslutningen om at investere i den pågældende AIF. Alt efter investeringsstrategi og risikoprofil kan den enkelte AIF være eksponeret mod forskellige risici. Risici, som AIF en kan være eksponeret mod, vil typisk være markeds-, kredit-, rente-, likviditets- og/ eller positionsrisiko. Det skal dog bemærkes, at listen ikke er udtømmende og risici kan således også bl.a. omfatte operationelle risici mv., som er relevante for den enkelte AIF. Hensigten med risikostyringsfunktionen er bl.a. at sikre, at den enkelte AIF s risikoprofil svarer til de foruddefinerede rammer herfor samt sikre, at der er implementeret effektive og relevante risikostyringsprocesser og systemer. Der henvises til FAIF-loven 24, stk. 1-7, for de fyldestgørende krav til risikostyringsfunktionen Registrering eller tilladelse Virksomheder, der forvalter en eller flere alternative investeringsfonde, skal have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de alternative investeringsfonde, virksomheden forvalter, sammenlagt overstiger tærskelværdierne i FAIF-lovens 6, stk. 1. 8

9 Virksomheder, der ikke overstiger tærskelværdierne, kan vælge mellem enten at registrere sig som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet eller frivilligt søge om tilladelse til af forvalte alternative investeringsfonde. Som minimum skal virksomheden dog altid registrere sig hos Finanstilsynet Forvaltningsvirksomhed der overstiger tærskelværdierne Enheder, der forvalter en eller flere AIF er, skal have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de AIF er, enheden forvalter, sammenlagt overstiger en værdi svarende til 100 mio. euro, jf. FAIF-lovens 6, stk. 1, nr. 1). Såfremt en enhed udelukkende forvalter AIF er, hvor ingen af disse fonde har gearet investeringer og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver fond, er grænsen for de sammenlagte aktiver, tærskelværdien, dog en værdi svarende til 500 mio. euro, jf. FAIF-lovens 6, stk. 1, nr. 2) Beregning af tærskelværdi Når en forvalter skal beregne, hvorvidt de aktiver som forvalteren råder over, sammenlagt overstiger tærskelværdierne, som angivet ovenfor, skal forvalteren først identificere alle de AIF er, som den er udpeget som ekstern forvalter for. Vejledning til, hvilke enheder, der er alternative investeringsfonde findes ovenfor under afsnit 2. Dernæst skal forvalteren identificere porteføljen af aktiver for hver forvaltet AIF og bestemme værdien af de forvaltede aktiver i overensstemmelse med de fastlagte værdiansættelsesregler i det lands lovgivning, hvor AIF en er etableret, og/eller i AIF ens regler eller vedtægter. Dette omfatter tillige alle aktiver, der er erhvervet gennem brug af gearing. Vejledning til, hvorledes aktiver erhvervet gennem brug af gearing opgøres, fremgår under afsnit Ved opgørelsen af den samlede værdi af de aktiver, som enheden i alt forvalter, skal aktiver, der forvaltes enten direkte eller indirekte via et selskab, som forvalteren er knyttet til gennem fælles forvaltning, har bestemmende indflydelse over eller er knyttet til gennem en betydelig direkte eller indirekte besiddelse, medregnes, jf. FAIF-lovens 6, stk. 3. Endelig skal forvalteren sammenlægge værdierne for forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF er. Hvis en forvalters bestående forvaltningsvirksomhed er over grænsen ved lovens ikrafttræden den 22. juli 2013, eller senere skal virksomheden søge om tilladelse. Forvalteren skal søge så hurtigt som praktisk muligt og inden den 22. juli 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med, hvilke minimumsoplysninger forvalteren skal afgive overfor Finanstilsynet. En forvalter, der skal afgive væsentlige færre oplysninger (f.eks. en forvalter, der ikke skal have tilladelse, men blot skal registreres), vil alt andet lige skulle søge hurtigere end en forvalter, der skal afgive mange oplysninger og skaffe meget dokumentation. Reglerne for beregning af tærskelværdien fremgår af level-2 forordningens artikel 2, og reglerne for beregning af gearing i forbindelse med beregningen af tærskelværdien fremgår af level-2 forordningens afdeling 2, samt bilag 1 til forordningen. Denne vejledning omtaler ikke reglerne i alle detaljer og tjener kun til at give et overblik over reglerne. For en udtømmende gennemgang af disse regler henvises der til level-2 forordningen Beregning af aktiver erhvervet ved gearing I opgørelsen af de enkelte AIF ers aktiver, skal aktiver som hver fond har erhvervet ved gearing medregnes. Gearing af en AIF skal udtrykkes som forholdet mellem en AIF s eksponering og dens nettoaktivværdi, jf. level-2 forordningens artikel 6. Når en virksomhed opgør værdierne, skal den beregne de forval- 9

10 tede AIF ers eksponering i overensstemmelse med bruttometoden i artikel 7 og forpligtelsesmetoden i artikel 8. Metoder til at forøge en AIF s eksponering fremgår af level-2 forordningens bilag Danske UCITS Danske UCITS ikke skal regnes med i opgørelsen af tærskelværdien som følge af, at disse ikke er AIF er, jf. FAIF-loven 3, stk. 1, nr. 1), litra b). Andre foreningstyper end danske UCITS, der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., skal regnes ved i opgørelsen af tærskelværdierne, selvom disse foreningens typer ikke skal følge FAIF-lovens regler før de er omdannet til kapitalforeninger. De relevante foreningstyper fremgår ovenfor i afsnit Delegation (in- og outscouring) Outsourcing Aktiver i en AIF som forvalteren har påtaget sig ansvar for at forvalte i henhold til en aftale med fondens ledelse skal medregnes, uanset i hvilket omfang funktioner, der vedrører AIF en, er uddelegeret til tredjemand. Insourcing AIF er, som forvalteren ikke er direkte ansvarlig for at være forvalter for i henhold til en aftale med fondens ledelse, men hvor forvalteren leverer tjenesteydelser til i overensstemmelse med en delegation fra en anden forvalter, skal ikke medregnes, når den anden forvalter er fondens forvalter i henhold til en aftale med fondens ledelse, jf. level-2 forordningens artikel 2, stk. 2, andet punkt. 3.4 Registrerede forvalters overvågning af tærskelværdier Ved registrering som forvalter skal forvalteren meddele den samlede værdi af de forvaltede aktiver beregnet i overensstemmelse med proceduren i artikel 2 i level-2 forordningen. Forvalteren kan således ikke nøjes med at oplyse Finanstilsynet om, at forvalteren ikke overskrider grænserne, og Finanstilsynet kan anmode forvalteren om dokumentation for, hvorledes forvalteren har beregnet aktiverne og efterprøve opgørelsen. Det bemærkes, at en registreret forvalter løbende skal overvåge fondens samlede forvaltede aktiver og søge om tilladelse indenfor 30 dage, såfremt grænserne krydses, jf. FAIF-lovens 10. Opgørelsen skal ske mindst en gang om året og af værdien af de alternative investeringsfonde skal indberettes til Finanstilsynet, jf. level-2 forordningens artikel 6. De nærmere regler for proceduren i dette tilfælde fremgår af level-2 forordningens artikel 4. Her behandles også det tilfælde, hvor forvalteren vurderer, at overskridelsen er af midlertidig karakter. 4. Krav ved registrering Ved registrering som en forvalter af alternative investeringsfonde skal virksomheden udfylde skemaet Registreringsskema som forvalter af alternative investeringsfonde og tilhørende bilag, som kan downloades elektronisk fra Finanstilsynets hjemmeside. Det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation, Finanstilsynet skal have for at kunne registrere virksomheden. Finanstilsynet godkender ikke registreringen af forvaltere, men en registrering vil blive nægtet, hvis samtlige oplysninger ikke er sendt ind eller skemaet og bilag ikke er korrekt udfyldt. 10

11 5. Krav for at opnå tilladelse Ved ansøgning om at få tilladelse som en forvalter af alternative investeringsfonde skal virksomheden udfylde skemaet Ansøgningsskema om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og tilhørende bilag, som kan downloades elektronisk fra Finanstilsynets hjemmeside. Det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation, Finanstilsynet skal have for at kunne give virksomheden tilladelse. Det bemærkes indledningsvis, at det er en forudsætning for, at enheder kan opnå tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, at selskabet er en juridisk person omfattet af selskabsloven jf. 7, stk. 1. Ved ansøgning om tilladelse skal det specificeres dels, hvilken type af alternative investeringsfonde, som selskabet vil have tilladelse til at forvalte, dels hvilken funktioner selskabet vil/skal udføre. Den dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen skal underbygge begge forhold. Dobbelttilladelser for investeringsforvaltningsselskaber Investeringsforvaltningsselskaber kan i medfør af lov om finansiel virksomhed 10 a få en tilladelse (dobbelttilladelse) til at forvalte alternative investeringsfonde, såfremt de opfylder betingelserne herfor. Selskaber, der først har erhvervet tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, kan naturligvis også søge om en dobbelttilladelse som investeringsforvaltningsselskaber. Ved ansøgning om dobbelttilladelse skal du anvende skemaet Ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde i medfør af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde for investeringsforvaltningsselskaber og tilhørende bilag, som kan downloades elektronisk fra Finanstilsynets hjemmeside. Det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation, Finanstilsynet skal have for at kunne give investeringsforvaltningsselskabet dobbelttilladelse. 6. Specifikation af tilladelsen Når en FAIF erhverver tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, skal tilladelsen omfang afgrænses nærmere Obligatoriske funktioner Det følger af FAIF 3, stk. 2, at Finanstilsynets tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde altid skal omfatte følgende forhold: a) Porteføljepleje og b) Risikostyring Endvidere er en forvalter altid ansvarlig for følgende funktioner i forbindelse med den kollektive forvaltning af en alternativ investeringsfond: a) Administration, herunder: i) Fondens juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester. ii) Kundeforespørgsler. iii) Værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelser. iv) Kontrol med compliance. v) Føring af andelshaver-/kapitalejerregister. vi) Udlodning af udbytte. vii) Emission og indløsning af andele/kapitalandele. viii) Aftaleetablering, herunder udsendelse af beviser. ix) Registrering. b) Markedsføring. 11

12 c) Aktiviteter vedrørende den alternative investeringsfonds aktiver, dvs. levering af de ydelser, der er nødvendige for opfyldelse af forvalterens betroede opgaver, facilitetsforvaltning, administration af fast ejendom, rådgivning af virksomheder om kapitalstruktur, forretningsstrategi og beslægtede spørgsmål, rådgivning og ydelser i forbindelse med fusioner og opkøb af virksomheder og andre ydelser i forbindelse med forvaltning af den alternative investeringsfond og de selskaber og andre aktiver, den har investeret i. Disse investeringsforvaltningsfunktioner er en forvalter altid ansvarlig for. 6.2 Tillægsfunktioner Ud over de obligatoriske funktioner, som en forvalter skal have tilladelse til, kan en forvalter søge om tilladelse til følgende tillægsfunktioner, jf. FAIF-lovens bilag 1, nr. 3. Yderligere funktioner som en forvalter kan få tilladelse til: a) Forvaltning af investeringsporteføljer, herunder porteføljer ejet af pensionsfonde og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i overensstemmelse med reglerne, der gennemfører artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, i overensstemmelse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grundlag (skønsmæssig porteføljepleje). b) Accessoriske tjenesteydelser, der omfatter i) investeringsrådgivning, ii) opbevaring og forvaltning i forbindelse med aktier eller andele i institutter for kollektiv investering, eller iii) modtagelse og formidling af ordrer vedrørende finansielle instrumenter. Tilladelse til udførelse af de i bilag 1, nr. 3, nævnte aktiviteter er betinget af, at forvalteren tilsluttes en garantifond, jf. lov om en garantifond for indskydere og investorer, for så vidt angår disse aktiviteter. 6.3 Alternative investeringsfonde, der er selvforvaltende For de fleste typer af alternative investeringsfonde kan det øverste ledelsesorgan beslutte, at enheden ikke skal forvaltes af en forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, men være selvforvaltende. En selvforvaltende alternativ investeringsfond er en enhed, hvor porteføljeplejen og risikostyringen m.v. fortages af medarbejdere ansat af enheden selv fremfor, at ledelsen indgår en aftale om at blive forvaltet med et eksternt selskab, der har tilladelse eller er registreret som forvaltere af alternative investeringsfonde. I så fald skal enheden selv søge om at blive registreret eller få tilladelse som forvaltere af alternative investeringsfonde og overholde FAIF-loven. Investeringsfonden skal anvende de samme bilag med de fornødne tilpasninger, når denne søger om at blive registreret eller få tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde som eksterne forvaltere. Det følger af FAIF-lovens 8, stk. 4, at selvforvaltende alternative investeringsfonde ikke kan få tilladelse til de ovenfor under punkt 6.2 nævnte tillægsfunktioner. Endvidere må selvforvaltende alternative investeringsfonde kun udføre obligatoriske funktioner omfattet af FAIF-lovens bilag 1, nr. 1 og 2, jf. ovenfor under punkt 6.1 og alene for fonden selv, jf. FAIF-lovens 8, stk. 4. Dette betyder, at selvforvaltende fonde udelukkende må fortage forvaltning af sig selv, og at de ikke må drive anden virksomhed end forvaltning af sine egne midler. Hvorvidt en selvforvaltende alternative investeringsfond skal registreres eller have tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde afhænger af, hvorvidt den pågældende fond overskrider tærskelværdierne jf. afsnit 3.2 ovenfor. 12

13 6.4 Specifikation af investeringsstrategier En FAIF, der skal erhverve tilladelse, må ikke forvalte en AIF, uden at have særskilt tilladelse til at forvalte AIF er med den type investeringsstrategi, som AIF en har. De typer af investeringsstrategier som kan Finanstilsynet meddele tilladelse til at forvalte er opdelt i følgende fem hovedgrupper: a) Fonde med hedgefondstrategier b) Fonde med private equity-strategier c) Fonde baseret på fast ejendom d) Fonde med strategier for fund-of-funds e) Fonde med andre strategier En forvalter skal ansøge om en eller flere af følgende strategitilladelser under de fem hovedgrupper afhængigt af, hvilken investeringsstrategi, de enkelte AIF er som forvalteren er ansvarlig for, har a) Fonde med hedgefondstrategier: i) Kapitalandele: Langt bias ii) Kapitalandele: Lang/kort iii) Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias iv) Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer v) Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer vi) Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet vii) Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/ omstrukturering viii) Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage ix) Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele x) Kredit, lang/kort xi) Kredit, aktivbaseret udlån xii) Makro xiii) Forvaltede futures/cta: Grundlæggende (på engelsk: Managed Futures/CTA: Fundamental) xiv) Forvaltede futures/cta: Kvantitativ xv) Hedgefond med flere strategier xvi) Anden hedgefondstrategi b) Fonde med private equity-strategier i) Venturekapital ii) Vækstkapital iii) Mezzaninkapital iv) Private equity-fond med flere strategier v) Anden private equity-fondstrategi c) Fonde baseret på fast ejendom i) Beboelsesejendomme ii) Erhvervsejendomme iii) Industriejendomme iv) Fond baseret på fast ejendom med flere strategier v) Anden strategi for fond baseret på fast ejendom d) Fonde med strategier for fund-of-funds i) Hedgefond-fonde (på engelsk: fund of hedgefunds) ii) Private equity-fond iii) Andre fond-af-fonde (på engelsk: other fund of funds) e) Fonde med andre strategier 13

14 i) Råvarebaseret fond ii) Egenkapitalfond (på engelsk: equity fund) iii) Fond baseret på fastforrentede værdipapirer (på engelsk: Fixed income fund) iv) Infrastrukturfond v) Anden fond 7. Markedsføring til detailinvestorer Såfremt en alternativ investeringsfond ønskes markedsført til detailinvestorer, skal forvalteren ansøge særskilt om tilladelse hertil. De nærmere betingelser for opnåelsen af sådan markedsføringstilladelse er fastsat i bekendtgørelse nr. 866 af 28. juni 2013 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer. Det skal bemærkes, at udelukkende forvaltere med en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde har mulighed for at opnå en tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer. I det omfang en registreret forvalter ønsker at opnå en tilladelse til markedsføring til detailinvestorer, skal forvalteren således frivilligt ansøge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde. 8. Grænseoverskridende virksomhed Forvaltere med tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde har mulighed for at markedsføre alternative investeringsfonde i et andet EU/EØS land. Hvis en forvalter, der er etableret i Danmark, ønsker at udnytte denne mulighed, skal forvalteren sende en anmeldelse herom til Finanstilsynet. Anmeldelsens indhold er standardiseret i EU og kan findes på Finanstilsynets hjemmeside. Finanstilsynet har i den forbindelse 20 arbejdsdage til at kontrollere anmeldelsens indhold og videresende anmeldelsen til de kompetente myndigheder i det land, hvor det er hensigten, at den alternative investeringsfond skal markedsføres. På tilsvarende vis har forvaltere af alternative investeringsfonde fra andre EU/EØS-lande m.v. mulighed for at markedsføre andele i alternative investeringsfonde fra EU/EØS-lande m.v. i Danmark 9. Sagsbehandlingstid Finanstilsynet skal inden for 3 måneder efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde skriftligt underrette ansøgeren om, hvorvidt tilladelse er givet eller ej. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til 3 måneder, hvis Finanstilsynet anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder. Fristen kan først forlænges, efter Finanstilsynet har underrettet ansøgeren herom. Finanstilsynet, den 5. juli 2013 JOHANNE DAUGAARD RISBJERG / David C. H. Sørensen 14

1. Indledning. Lovgrundlaget

1. Indledning. Lovgrundlaget Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Indledning Lovgrundlaget Hidtil har

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

FAIF nyhedsservice. December 2015

FAIF nyhedsservice. December 2015 FAIF nyhedsservice December 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der i lyset af en nyere (ikke offentliggjort) udtalelse fra Finanstilsynet samt EU-domstolens dom af 9. december 2015 i sagen om Fiscale

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på 1) forvaltere af alternative investeringsfonde,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LBK nr 1074 af 06/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0037 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Januar 2015

FAIF nyhedsservice. Januar 2015 FAIF nyhedsservice Januar 2015 Fokus på ændringer i FAIF-loven I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de ændringer i FAIF-loven, der blev vedtaget af Folketinget den 18. december 2014, som en del af Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2016

FAIF nyhedsservice. November 2016 FAIF nyhedsservice November 2016 I dette nyhedsbrev sættes der fokus på henholdsvis de kommende ændringer til hvidvaskloven, der forventeligt træder i kraft den 26. juni 2017, samt mulighederne for at

Læs mere

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER FONDSMÆGLERFORENINGENS ÅRSMØDE APRIL 2013 DAGSORDEN Moms

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v. 1) LBK nr 1051 af 25/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 1 Hvad er FAIF-loven? FAIF står for Forvalter af Alternative InvesteringsFonde. Lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 1 FAIF-håndbog for ejendomssektoren Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 Agenda 1. Hvorfor en FAIF-håndbog for ejendomssektoren? 2. Hvorfor blev forvaltere af ejendomsfonde underlagt finansiel regulering?

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere