МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ"

Transkript

1 Ори ги нал ни на уч ни рад :17 doi: /zrpfns Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o je v p f.u n s.a c.r s МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Са же так: У ра ду пи сац ис тра жу је но ви Зо ЈРМ и од ред бе о тзв. мо ралн и м п ре к р ш а ји м а у ње м у. Међ у њим а ка о н а ј ре в о л у ц и о н а р н и ј у п ре п о з н а је нову радњу и зврше ња у ста ром пре кр ша ју про сти ту ци је. Овом но ви ном Зо ЈРМ ши ри област пре кр шај не од го вор но сти, по ред са ме про сти тут ке и на кор и с н и ка ње н и х ус л у га. Пи сац п р во уп у ћу је на че л ну кри т и к у кри в ич ном и ли п ре кр шај ном п ра в у ка да п ок ушавају да мо ра л п ре т во ре у за ш т и т ни обје ка т, ш то је у на у ци већ оп ште ме сто. За т и м ис т ра ж у је ка кво је мо ра л но схватање зашт иће но ови м пре кр ша јем уз за кљу чак да оно за ла зи у област у ко јој сло бо да гра ђа на ни како не би сме ла да бу де на ру ше на област до бро вољ ног пол ног од но са два ли ца. Из овог раз ло га, пи сац по ма ло ша љи во, упо зо ра ва на зи вом ра да да ће др жава мо ра ти да из вр ши мо рал ни кр ста шки по ход на спа ва ћу со бу, ако же ли да до след но спро во ди ове од ред бе. Пи са ц у ра д у ра з о б л и ч а в а и п оре к л о о в ог м ора лн ог с т ав а, он д ол аз и и з дру шта ва са над моћ ном про те стант ском вер ском ети ком као мо рал ном основом, као и ње го ву ге не зу, ко ју ви ди у за о штра ва њу пол ног мо ра ла до ко је дол а з и у и н д у с т р иј с к и др у ш т в им а у ра зв оју у др угој п оло в ин и X I X века. Писа ц за к ључ ује да с у на ше м др у ш т в у и на ма св ој с т ве ном мора л ном с т ав у ов акв и т у ђ и мо ра л н и ка ле мо в и не п о т ре б н и, на ро ч и т о а ко се и м а у в и д у да с у у п ра - в о у з е м љи ње го в ог п о ре к л а, СА Д, ода в н о од ба че н и и оз н а че н и ка о с и м бо л и ре п ре с и је и не с л о бо де. К љу ч не р е чи: п р о с т и т у ц и ја, м о ра л н о с т, ја в н и ре д и м и р, п ре к р ш а ји, се к с у а л н о с т. 493

2 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) Пр о с т и т у ц и ја је ка о ка н т а з а ђ у б р е: Ни ко не би да mu је под про зо ром, али сви би да ни је да ле ко. УВОД Мар та го ди не сту пио је на сна гу но ви За кон о јав ном ре ду и ми ру (у да љем тек сту: За кон или Зо ЈРМ) ко ји је, иа ко је узор на шао у прет ход ни ку, до нео и низ но ви на од ко јих је јед на пред мет ин те ре со ва ња овог ра да. На и ме, екви ва лент пре кр ша ја из чла на 14. ста рог За ко на, ко ји се у но вом За ко ну нала зи у чла ну 16. (са да има и на зив: Пр о с ти ту ци ја) до био је јед ну зна чај ну но ви н у. А ко с е не к а да с а н к ц и о н и с а о с а мо онај ко с е ода је п р о с т и т у ц и ји или онај ко усту па про сто ри је за ба вље ње про сти ту ци јом, са да се по ред њих санк ци о ни ше и онај ко ко ри сти услу ге про сти ту ци је. От куд ова но ви на у тек сту ЗоЈРМ? Које криминалнополитичко промишља ње је на дах ну ло за ко но дав ца да учи ни овај, на пр ви по глед бе зна ча јан, али су штин ски кру пан ко рак. У ра ду ће се обра зло жи ти да је овај ко рак у ства ри учи њен уна зад и да пред ста вља је дан зна чај ре грес и од сту па ње од на чел них кре та ња ко ја са време но кри вич но, па са њим и пре кр шај но пра во, кра се већ де це ни ја ма. Ка ко је мо гу ће да у ери већ са свим ја сног на уч ног ста ва да мо рал на схва та ња са ма по се би не би мо гла би ти обје кат кри вич но прав не за шти те и да ни је за да так кри вич ног пра ва да шти ти мо рал, 40 а да мо рал исто вре ме но ско ро уоп ш т е н и је п ри су т а н у п ре к р шај ном п ра ву, 41 од но сно да су пре кр ша ји прет е ж но в р ед но сно не у т р а л н и 42 има мо на за ко но дав ном по љу не са мо за држ а в а њ е, в е ћ ш и р е њ е д о м а ш а ја ов а к в ог п р е к р ш а ја (п р о с т и т у ц и је) ч и ји је з а ш т и т н и о бје к ат, к а ко ће с е по к а з а т и, ис к љу ч и в о мо р а л од но сно мо р а л на сх в а т а њ а? У ра ду ће се из ло жи ти да то ни је слу чај но и да је у пи та њу но р ма тив но к р ет ањ е које н а м д о л а з и и з а н гло с а к с он ске по р о д и це п р а вн и х с ис т ем а и те сно је ве за но са ми том о тр го ви ни љу ди ма ко ји се већ ду же вре ме на си лом ка ле ми на наш прав ни си стем. 40 По тп у н о о од н о с у к р и в и ч н ог п р а в а и мо р а л а код: З о р а н С т о ја н о в и ћ, К р и в и ч н о п р а - во-оп шти део, Бе о град 2013, Ста но ви ште да пре кр ша ји ма као ти пу не пра ва по пра ви лу не до ста је мо рал на осуда наил ази на п рих в ат ањ е и у нашој л ит ер ат ури. : И г о р Вукови ћ, Прек рш а јн о п рав о, Б еог р а д 2015, З о р а н С т о ја н о в и ћ, З н а ч ај п ој м а п р е к р ш ај н е од г о в о р н о с т и з а п р е к р ш ај н о п р а в о, Ре в и ја з а к р и в и ч н о п р а в о и к р и м и н о л о г и ј у, 1-2/2012,

3 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/ ПРЕ КР ША ЈИ У НО ВОМ ЗOЈРМ По ре ђе њем са др жа ја ста рог и но вог За ко на ја сно је да је но ви са мо еволу тив ни на ста вак ста рог. Пре кр ша ји у ње му су са ма лим но ви на ма (нпр. прекр шај из чла на 11.) исти ко ји су би ли у ста ром. Дру га чи је су рас по ре ђе ни и ло гич ки бо ље по сла га ни, а мерило је био са држина од носно заштитни обје - кат. Та ко нпр. пре кр ша ји из чла но ва 6. и 15. ста рог За ко на, ко ји су одво је но уре ђи ва ли сва ђа ње и ви ка ње (члан 6.) и бу ку (члан 15.) спо је ни су у је дан пре кр шај у чла ну 7. но вог За ко на. Сва ка ко је иста са др жи на код два ста ра пре кр ша ја, оба има ју иде ју да за шти те јав ни ред и мир од ја ких зву ко ва, в о д и л а ло г и ч к и ис п р а в ном р е ше њу спа ја њ а у је да н. Та ко ђе је и з в р ше на ло - гич ки ис прав но пре ба ци ва ње јед ног об ли ка рад ње из вр ше ња (вре ђа ње) кривич ног де ла Оме т а ње с лу ж бе ног ли ц а у в р ше њу с лу ж бе не д у ж но с ти у п р е к р шај. Ч ињ ен ица је да с е в р еђањ ем т еш ко може оме т а т и с л уж б ено л и це у вр ше њу слу жбе не ду жно сти и да оно не за слу жу је да бу де свр ста но са напа дом на слу жбе но ли це. Јед на од но ви на (ко ја се из не ког раз ло га ни је до след но спро ве де на у целом З а ко н у) је с т е и до да т а к р е ч и не о в л а ш ће но у би ће п р е к р ша ја п р е п р о - даје улазн ица. Сада се само не ов лаш ћена п реп р одаја улазн ица са н кц ион ише као пре кр шај. И ово је ло гич но с об зи ром да је у да на шње вре ме пре про да ја ула зн и ца по с т ала нароч и т ви д пословања, сасви м је ле г и т и м на и бе см и сле но је с а н к ц и о н и с а т и је. О р г а н и з а т о ри р а з л и ч и т и х п ри р ед би и ма н и ф е с т а ц и ја се не ба ве пла си ра њем ула зни ца на тр жи шту не го то пре пу шта ју спе ци јал и з о в а н и м п р ед у з е ћ и м а. Ме ђу т и м, ов а ко по с т а в љ ен п р ек рш ај не м а више ме сто у Зо ЈРМ. Бу ду ћи да се ви ше не сма тра да пре про да ја ула зни ца ( тапка ње ка ко се не ка да зва ло) ре ме ти јав ни ред и мир, већ је ле га лан по слов ни по ду хват, по ста вља се пи та ње шта овај пре кр шај ра ди у овом За ко ну? Он са да ш т и т и лег а лне п редузе тн ике од нелоја л не кон к у рен ц и је (нео в ла шће но) па ни је ја сно ка кве ве зе има рав но прав ност уче сни ка на тр жи шту са јав ним ре дом и ми ром? Ње му је са да ме сто у За ко ну о за шти ти кон ку рен ци је, 43 а не у Зо ЈРМ. О в ај ло г и ч н и дод ат а к у одр едби п р ек р ш а ја п р е п р о д а је у л а зн и ц а н и је до след но спро ве ден у од ред би пре кр ша ја коц ка ња. Да нас су игре на сре ћу, не з а б р а њ е не, в е ћ у п р а в о о б рн ут о, дозв ољ ене и у р еђ е не з аконод а в с т в ом 44 и п р едс т ав љ ају јед а н од в аж н и х и зв ор а п ри хо д а д р ж а в ног бу џе т а. О не с е сма т р а ју ле г ит и м н и м по с лов н и м по д у х в а т ом, т а ко да је не у но ше њ е и з р а з а нео вла шће но у би ће пре кр ша ја пот пу но пре ва зи ђе но. Шта ви ше, за ко но - да в а ц је ов ај п рис т у п коцк ању в ећ с лед ио у Кри ви ч ном з а ко н и к у. Кри ви ч но 43 За кон о за шти ти од кон ку рен ци је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/ За кон о игра ма на сре ћу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 84/

4 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) де ло Нео вла шће но ор га ни зо ва ње ига ра на сре ћу штити интересе који про - из и ла зе из за ко н и т и х об л и ка и г а ра на с ре ћу. 45 Дру гим ре чи ма, шти те се инте ре си ле гал них ор га ни за то ра ига ра на сре ћу (коц ка ње је игра на сре ћу) од не ло ја л не кон к у р ен ц и је. 46 За ко но да в а ц је до но с е ћ и З о Ј РМ п р о с т о т р е ба о да сле ди пут ко ји је већ пре шао ка да је ра дио КЗ. А то зна чи да уне се из раз неов ла шће но у би ће пре кр ша ја и ти ме га ускла ди са остат ком прав ног по рет ка. На рав но да би се та да по ста ви ло пи та ње као и код прет ход ног пре кр ша ја тзв. тап ка ња. А ко би се њи ме шти ти ли ин те ре си ле га л ни х ор га ни за то ра и га ра на сре ћу он да би му ме сто би ло у За ко ну о за шти ти кон ку рен ци је, а не у Зо ЈРМ. Овај крат ки и су мар ни пре глед из ме на ко је је но ви За кон до нео код прек р ша ја на мер но за вр ша ва са ти пи ч ним п ре к р ша јем п ро тив јав ног ре да и ми ра (коц ка ње) ко јим се не ка да шти тио мо рал јер се та ко пра ви увод за об ја шње ње про бле ма ти ке мо ра ла и мо рал но сти као за штит ног објек та у овом ак ту МО РАЛ У ОП ШТИМ ОД РЕД БА МА СТА РОГ И НО ВОГ ЗО ЈРМ Пред ста вља ње пој ма јав ног ре да и ми ра је неп ход но јер се оба за ко на њи ме слу же да уве ду по јам мо ра ла, исти на на раз ли чит на чин. Ста ри то ра ди у са мом де фи ни ци ји пој ма јав ног ре да и ми ра, а но ви у де фи ни ци ји пој ма пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра. Чи ње ни ца је да је јав ни ред и мир на ро чи та и по себ на ка те го ри ја у друш т ву ко ју је т е ш ко од ре д и т и. Релат и вно неподоба н пок ушај дефин исања који је у ч ин ио с т а ри, у непос р едном о с лон у на њ е г а п р е ра с т а о је но ви м За ко ном у ап со лут ни. Ре ше ње ко је је да то у чла ну 3. но вог За ко на још ви ше до да је недо у ми ци не го што је раз ре ша ва: У с м и с л у о в о г з а к о н а у п о т р е б љ е н и и з р а з и и м а ј у с л е д е ћ е з н а ч е њ е: 1) јав ни ред и мир је сте ускла ђе но ста ње ме ђу соб них од но са гра ђа на на ста ло њи хо вим по на ша њем на јав ном ме сту и де ло ва њем ор га на и о рг ан и з а ц и ј а у ј а в н о м ж и в о т у р а д и о б е з б е ђ е њ а ј е дн ак и х ус л ов а з а ос т ва ривање људск и х и ма њи нск и х п ра ва и сло бо да г ра ђа на за јем че н и х Уста вом; 2) Ова ко да то об ја шње ње јав ног ре да и мир пре ли чи на од ред бу не ког зако на ко ји с е ба ви з а б р а ном д ис к ри м и на ц и је не г о ја в н и м р е дом и м и р ом. У 45 З о р а н С т о ја н о в и ћ, Ко м е н т а р К р и в и ч н о г З а ко н и к а, Бе о град 2012, Је ди на гре шка ко ју пра ви КЗ је сте по ло жај ко ји да је овом де лу. Ве ро ват но по инерци ји на ла зи се у гла ви по све ће ној де ли ма про тив јав ног ре да и ми ра иа ко би по за штит ном о бје к т у т р е б а л о д а с е н а л а з и у г р у п и д е л а п р о т и в п р и в р е д е з а јед н о с а с р од н и м д е л и м а к а о што су не до зво ље на про из вод ња или не до зво ље на тр го ви на. 47 За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 2/2016

5 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 ста ром за ко ну за ко но да вац је у 2. чла ну, ако већ ни је мо гао да пру жи уредн у де фи н и ц ију ја вном р ед а и м ир а, ба р пок у ш а о д а н а б р о ји с а д р ж а је ко ји не сум њи во чи не ње гов део: Јав ни ред и мир, у сми слу овог за ко на, је сте ускла ђе но ста ње ме ђу соб них од но са гра ђа на на ста ло њи хо вим по на ша њем на јав ном ме сту и де ло - ва њем ор г а на и ор г а н и за ц и ја у ја в ном ж и во т у ра д и обезбеђења једнак и х ус ло в а з а о с т в а ри в а њ е п ра в а г ра ђа на на л и ч н у и и мо ви нск у сиг у рно с т, м и р и спокој с т в о, п ри в а т н и ж и в о т, с ло б о д у к р е т а њ а, оч у в а њ е ја в ног мо ра ла и људ ског до сто јан ства и пра ва ма ло лет ни ка на за шти ту. 48 По ре ђе њем две од ред бе ви ди мо да је дру га бо ља иа ко је оп те ре ће на са ви ше тек ста. Она је по ље јав ног ре да и ми ра оме ђи ла та мо где му ве ро ват но и је сте ме сто. У пи та њу су пра ва гра ђа на на: 1) лич ну и имо вин ску си гур ност; 2) мир и спо кој ство; 3) при ват ни жи вот; 4) сло бо ду кре та ња; 5) очу ва ње јав ног мо р а л а и људ ског до с т о ја н с т в а ; и на по с лед њ ем ме с т у п р а в о ма ло ле т н и к а на з а ш т и т у. С а и з у з е т ком по с лед њ ег, ко је је в е р о в ат но з а л у т а ло у с т а ри з а - кон је р он н и г де не м а по мен а нек ак в е пос е бне з аш т ит е м алоле тн ик а, св е о с т ало с у м ањ е - в и ше, не с у м њи в о п р а в а и с ло б о де г р а ђ а н а, с а и з у з е т ком јед ног: јав ног мо ра ла. Но ви за кон ко ри сти по јам мо рал без при де ва јав ни и то у ин тер пре тат и в ном ч л а н у 3. ко ји, и з ме ђу о с т а ло г а, да је де фи н и ц и ју п р е к р ша ја п р о т и в јав ног ре да и ми ра: Пре кр ша ји про тив јав ног ре да и ми ра је су про тив прав на де ла ко ји ма се на јав ном ме сту угро жа ва или на ру ша ва јав ни ред и мир, ства ра узне м и р е њ е и л и у г р о ж а в а си г у р но с т г р а ђа на, оме т а к р е т а њ е г р а ђа на на јавн и м мест има и л и ост варивање њихови х п ра ва и сло бо да, вре ђа мо ра л, угро жа ва оп шта си гур ност имо ви не, вре ђа ју или оме тају службена лица или се на дру ги на чин на ру ша ва јав ни ред и мир. И а ко је, не с у м њи в о је зи ч ко т у ма че њ е ов е од р ед б е т о г о в о ри, в р е ђ а ње мо р а ла ов де са мо је дан од ви до ва на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра на јав ном ме сту, дру ги за кљу чак ко ји се на ме ће је сте зна чај ни ји. Но ви Зо ЈРМ да је дефи ни ци ју пре кр ша ја ко ју ста ри, са раз ло гом, ни је имао. А ко је З а кон о м о п р е к р ш ајим а 49 в е ћ д а т а д е ф и н и ц и ја о п ш т е г п ој м а пре кр ша ја, као што је би ло у вре ме ста рог Зо ЈРМ, за што би се но ви За кон т ру д ио да п ру ж и од ред бу п ре к р ша ја ко ја је д ру г а ч и ја од од ред бе за ко на ко ји 48 За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 др. за кон и 85/2005 др. за кон 49 За кон о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/

6 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) је то ме по себ но по све ћен? Са да се по ста вља пи та ње да ли су пре кр ша ји против јав ног ре да и ми ра по себ на вр ста п ре к р ша ја? Ово пи та ње на ро чи то до би ја на зна ча ју ка да се упо ре ди чи сто фор мал на од ред ба оп штег пој ма пре кр ша ја у За ко ну о пре кр ша ји ма са већ представље ном од ред бом оп штег пој ма пре - кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра у но вом Зо ЈРМ ко ја је фор мал но-ма те ријал на. Као што се ви ди из од ред бе она ко ри сти за штит не објек те да опи ше г ра н и це п ре к р шај но п рав не за ш т и те код п ре к р ша ја п ро т и в јав ног ре да и м и ра. Дру гим ре чи ма одредба користи заштитне објекте као неку врсту материјалног ме ри ла за од ре ђи ва ње гра ни ца пре кр шај но прав не за шти те у овом слу ча ју. Ова ко не што је одав но у на у ци оце ње но као илу зор но. 50 За м и сл и т е од ред бу оп штег пој ма кри вич ног де ла ко ја би укљу чи ва ла у се би и по пис за штит них обје ка та, па ма кар са мо груп них? Ова ко по ста вље на од ред ба под се ћа на члан 1. ста рог КЗ СФРЈ ко ји је по ку ша вао да опи ше за штит ну функ ци ју кри вичног п р а в а по п и си в а њ е м з аш т ићен и х в р еднос т и и одр еђив ањ е м н ап ад а н а њих. Оп шта оце на на у ке оног вре ме на би ла је да је од ред ба де кла ра тив ног к а р а к т е р а. 51 При л и ком п р в е в е л и ке р е ф о р ме на шег к ри ви ч ног п р а в а го ди не она је из ба че на из тек ста са да шњег КЗ. Дру го је пи та ње да ли је уоп ште би ло нео п ход но да ти дефиницију пре - кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра ако већ по сто ји де фи ни ци ја оп штег пој ма пре кр ша ја? Ве ро ват но да ни је. То би би ло исто ка да би не ки за кон ко ји би спа дао у област тзв. спо ред ног (по себ ног) кри вич ног за ко но дав ства дао де фини ци ју пој ма кри вич ног де ла са мо за сво је по тре бе. На рав но да би се он да по ста ви ло пи та ње од но са тог пој ма са оп штим пој мом из КЗ. Још је за нимљи ви је да је ово ура ђе но у ери ко ју од ли ку је пре ла зак на чи сто фор мал не од р ед б е сви х оп ш т и х пој мо в а де л и к а т а у на шем де л и к т ном п р а ву у св р х у оства ри ва ња прав не си гур но сти и дру гих кри вич но прав них на че ла. У сва ком слу ча ју по јам мо ра ла ко ји ко ри сти но ви Зо ЈРМ, и по јам јав ног мо ра ла ко ји ко ри сти ста ри, не ма ју од ре ђе ња. При то ме тре ба узе ти у об зир да но ви з а кон и ма и н т е р п р е т а т и в н у од р ед бу (с т а ри је не ма) на с а мом по че т к у за ко на (члан 3.) па се мо гло оче ки ва ти да се за кон упу сти у по ду хват од ре ђива ња пој ма мо ра ла. Сре ћом по ње га (а и нас адре са те за ко на) он то ни је ура дио. За што сре ћом? Мо рал је јед на од нај ва жни јих ка те го ри ја са ко јом опе ри шу нау ке к а о ш т о је филозофија (е т ик а је де о филозофије који с е бави моралом), фи ло зо фи ја пра ва или со ци о ло ги ја. Од ре ђе ње мо ра ла је толико сложено и комп лек сно (и в е р о в ат но не мо г у ће ме т о да ма ко је с т о је на р а с по л а г а њу п р а в ној на уц и) да би по к у шај да ва ња ње г о ве од ред бе у Зо Ј РМ било свакако, најблаже ре че но, сме шно. И до бро је да се за ко но да вац од то га уз др жао. А ко по к у ш а ја од р е ђи в а њ а мо р а л а не м а у оп ш т и м од р ед б а м а З о Ј РМ, шта о ње му го во ре по себ не од ред бе, оне о пре кр ша ји ма? Ви ше од то ме код: З. Сто ја но вић (2013), Н и ко л а С р з е н т и ћ et al, Ко мен тар КЗ СФРЈ, Бе о град 1978, 9.

7 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/ МО РАЛ У ПО СЕБ НИМ ОД РЕД БА МА ЗО ЈРМ Пре к р ша ји у но вом за ко н у за ра з л и к у од с т а рог и ма ју на зи ве, ве ро ват но по узо ру на кри вич ни за ко ник. Иа ко ово са мо по се би не мо ра да бу де ло ше, у ве ћи ни слу ча је ва на зи ви су са мо пре пи са не рад ње из вр ше ња. Иа ко би на осно ву де фи ни ци је пој ма пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра мо гли да имамо дру га чи ји ути сак, јер она као јед ну од сфе ра ма те ри јал не про тив прав но - с т и у ко ј у с м еш т а о в е п р е к р ш а је п р о г л а ш а в а и м о р а л, и з р и ч и т и п о м е н а мо ра ла у по себ ном де лу Зо ЈРМ има мо са мо у чла ну 8. (Не при стој но, др ско и без об зи р но по на ша ње) и то као јед н у од а л те р на т и в но на веде н и х по сле д и ца пре кр ша ја. Та ко се пре ма сло ву чла на 8. за ко на не при стој ним, др ским и безо б зи р н и м по на ша њ ем мо же на ру ш и т и ја в н и р ед и м и р, у г р о зи т и си г у р но с т гра ђа на или вре ђа ти мо рал гра ђа на. Да ли то зна чи да не ма дру гих пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра ко ји има ју мо рал или мо рал на схва та ња за за штит ни обје кат? На рав но да не. Ту су још три ста ра пре кр ша ја ко ји су одав но у на у ци обе ле же ни као мо ралн и п ре к р ша ји : п ро сја че ње, коц ка ње и п ро с т и т у ц и ја. 52 Све ску па 4 пре кр шаја про тив јав ног ре да и ми ра ко ји би се мо гли на зва ти мо рал ним пре кр ша ји ма јер има ју из ри чи то (са мо је дан), или пре ћут но (три) мо рал на схва та ња као за штит ни обје кат. 53 Ко ји мо рал је ов де у пи та њу? Да ли је пре жи вљен? Да ли је и да нас немо рал но, као што је не ка да ка да су пи са ни за ко ни ко ји су би ли узо ри са да шњем З о Ј РМ би ло, п р о сја ч и т и, п р о с т и т у и с а т и с е и л и коц к а т и? З а д р ж а ће мо с е на ов а т ри з а т о ш т о он и не ма ју и з ри ч и т и по мен мо ра ла к а о з а ш т и тног о бјек т а, што по све му су де ћи го во ри да је њи хо ва не мо рал ност би ла та ко очи та и на пр ви по глед ви дљи ва да не ма ни по тре бе да се из ри чи то на по ме не да се њи ма вре ђа мо рал гра ђа на као што је то слу чај код не при стој ног, др ског и безоб зир ног по на ша ња. Пи та ње је, да кле, да ли и да нас ства ри сто је та ко? 3.1. Пр о сја че њ е Пр о сја че њ е је по св е м у с у де ћ и т о л и ко ја сно и не спо р но у с а д р ж а ју з а за ко но дав ца да ни је би ло по тре бе ни да се по ме не у чла ну 3. Зо ЈРМ ко ји има уло г у и н т е р п р е т а т и в не од р ед б е з а ко на. 52 К р а и н с к и н а з и в а јед н и м и м е н о м п о с р н у л и љу д и с л е д е ћ а л и ц а : п р о с ја ке, с к и т н и ц е, п р о с т и т у т ке, ко ц к а р е, н о в е б о г а т а ш е и з е л е н а ш е. О н п и ш е д а је к р и в и ч н и з а ко н н е м о ћ а н у б о р б и с а ов и м е л е м е н т и м а је р њихов е р а дњ е н е п р е ко р а ч у ј у з в а н и ч н е г р а н и ц е з а ко н с к и х п р о п и с а и јав љ ају с е у о бл ик у пор ок а, а мор а лн и х и а с о ц и ја л н и х р а д њи : Н и ко л а К р а и н ск и, По с р н у л и љу д и, се п а ра т и з ч а со п и са По л и ц и ја, све ска за ју ли, ав густ и сеп тем бар 1933, О в де с е н а ме рно и зузим амо п р ек рш ај Уз не м и р е ње гр а ђ а н а в р а ч а ње м, п р о р и ц а ње м и слич ним об ман њи ва њем, јер он, иа ко има мо рал ну ди мен зи ју на ро чи то ка да се хри шћанска вер ска ети ка и њој свој ствен мо рал узму у об зир, има за за штит ни обје кат на пр вом ме сту имо ви ну (с л ич н о о б м а њи в а њ е), а за тим мир и спо кој ство гра ђа на (у з н е м и р а в а њ е). 499

8 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) Ко ји морално схватање или са држај мо ра ла, на вод но, по га ђа про сја че - ње као по ја ва или про сјак ка да га ви ди мо на ули ци? Про сја ци са свим очи то г а ђа ју на је да н сад рж ај х риш ћ а нске ве рске е т и ке, а т о је м и ло с р ђе. Пр о сја ц и ко р и с т е ч ињ ен иц у д а х р иш ћ а нс к а в е рс к а е т ик а у ч и људ е с аж аљ ењу н а д убо ги ма и они ма у не ма шти ни, на ро чи то та мо где је њи хо ва вер ска ети ка додатно под с т а к н у т а на т а к во по на ша ње, ис п ред хра мо ва и л и у т о к у ве р ск и х об ре да на јав ном про сто ру и слич но. Дру гим ре чи ма, хри шћан ска вер ска ети ка, не да не осу ђу је про сја че ње, не го га то ле ри ше и на про сја ка гле да са с а ж а љ е њ ем. Пр е ма Св е т ом г ри г о ри ју Б о г о с ло ву: То што има мно го оних ко ји стра да ју, ко ји бо лу ју, ко ји су у не во ља ма, тре ба да нас под сти че не да окри вљу је мо Бо га, не го на же љу да про мени мо свет на бо ље, тво рач ки се уме ша мо у си ту а ци ју. Бог нас при зи ва на са труд ни шво. Он же ли да ми са њим по де ли мо бри гу о бед ни ма, узме мо на се бе део Ње го ве бри ге о бо ле сни ма и уне сре ће ни ма. Хришћа нин је по зван да про ја вљу је Бо жи ји лик та мо где су су зе и јад, где су не во ља и бе да, он тре ба да бу де Бог за оне ко ји су из гу би ли Бо га, из гу би ли ве ру, ко ји су па ли у уни ни је и оча ја ње. 54 И де ја м и ло с р ђа п р е ма њ е м у до л а зи нај не по с р ед н и је и з Св е т ог п и сма. Хри с т о с к а же: Бла же ни ми ло сти ви јер ће би ти по ми ло ва ни. 55 Ка ко је мо гу ће да по ред ова квог ста ва над моћ не вер ске ети ке у на шем д ру ш т ву з а ко но да в а ц сма т ра п р осјачењ е мо ра л н и м п р е с т у пом? Од г о в ор на ов о п и т а њ е по н у д и ће с е к а сн и је, на кон ш т о с е а на л и зи р а ју коц к а њ е и п р о - сти ту ци ја као мо рал ни пре кр ша ји про тив јав ног ре да и ми ра јер чи ни се, по с т о ји је д и н с т в ен од г о в о р Коц к а њ е Ка да је коц ка ње у пи та њу чи ни се да је од го вор на пи та ње мо рал ног невред но с т и да т о још у вре ме у к и да ња к ри ви ч ног де ла коц ка ња г о д и не. Оно је већ та да би ло пре жи вље но про стом чи ње ни о цом да је др жа ва већ ра них 90-тих го ди на игре на сре ћу, не да ни је за бра ни ла, већ упра во обр ну то, до зво б е с е д а С в ет о г Гр иг ор ија Б ог ос л о в а, О љуб ав и п р ем а с ир ом аш н им а, и зг ов о - р е н а 373. г о д и н е н.е. у Ке с а р е ји у К а п а д о ко ји, н а в е д е н о п р е м а : е п и с ко п И л а р и о н (А л ф е је в), Живот и учење Светог Григорија Богослова, http: // /alfejev/html /2%20 m i lo s r dje. ht m, по се ће но 9. ју ла го ди не. 55 С в е т о је в а н ђ е љ е п о Ма т е ј у, 5:7 500

9 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 л и ла и у ре д и ла за ко но да в с т вом. 56 Оне п ред с т а в ља ју је да н од ва ж н и х из во ра при хо да др жав ног бу џе та и сма тра ју се ле ги тим ним по слов ним по ду хва том. То на рав но не зна чи да коц ка ни је и не мо же да бу де не ки вид со ци јално па то ло шке по ја ве, и да је по жељ на у не ком дру штву. 57 Мо же да бу де и ве ро ватано јесте проблем као друштвена по ја ва. Али је сте и чи тав низ друг и х по ја ва па и х д р жа ва не за бра њу је не г о у ре ђу је и п ри хо д у је од њи х (а л ко - хо ли зам, пу ше ње итд.). Про сто и јед но став но: ако не што спа да у сфе ру слобо де во ље чо ве ка, а то је на чин на ко ји ће по тро ши ти свој но вац, не тре ба га у т о м е с п р еч ав ат и з акон им а. И з о в ак в о г с т а в а о л е г и т и м н о с т и ко ц к а њ а са свим при род но до ла зи кључ но пи та ње: да ли је уре ђе на за ко ном као и сва ка дру га по слов на де лат ност или ни је. Од го вор је је сте. И то не са мо да је уре ђе на не го се раз у зда ла и да нас се на ули ца ма на ших на се ља мо же виде ти све ви ше за тво ре них по слов них про сто ра, а све ви ше коц кар ни ца, клади о ни ца или играч ни ца. Да коц ка ни је стра на ни најважнијим институцијама наше државе, по - ка за ће мо са мо на јед ном при ме ру. Устав СПЦ пред ви ђа да ће се у слу ча ју из бо ра пар ти јар ха из ме ђу по след ње тро ји це кан ди да та од лу чи ти тзв. апо - стол ским на чи ном што зна чи коц ком. У ста ву 3. чла на 50. Уста ва СПЦ он се з о в е ж ри је б. 58 Слич но про сја че њу, ви ди мо да се коц ка ње као пре кр шај по све му суде ћи на ла зи у рас ко ра ку са са вре ме ним мо рал ним ста вом дру штва Пр о с т и т у ц и ја Од свих мо рал них пре кр ша ја овај има нај зна чај ни је про ме не у но вом Зо ЈРМ ко је је су и би ле по вод за овај текст. У од ред би пре кр ша ја до дат је нови о бл и к р а дњ е и з в р ше њ а п р е к р ша ја. По р ед к ла си чн и х р а дњи и зв ршењ а у од ред би а пре ма ко ји ма се сак ци о ни ше онај ко се ода је про сти ту ци ји и онај ко усту па про сто ри је ра ди про сти ту ци је са да је до дат и онај ко ко ристи услу ге про сти ту ци је. На пр вом ме сту тре ба ис пи та ти да ли је, слич но п р о сја че њу и коц к а њу ов а одр едба п р ев азиђена з ат о ш т о п р ос т ит уц ија н ије ви ше мо рал но из оп ште на. Ако је сте он да њој ни је ме сто у Зо ЈРМ па са мим тим ни до да так од ред би ни је по тре бан. Без об зи ра на од го вор на пр во пи тање тре ба ис пи та ти от куд ова про ме на. 56 За кон о игра ма на сре ћу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 84/ Пот пу но о коц ки као дру штве ној по ја ви код твор ца пој ма Ho mo lu dens (чо век играч) ч у в е н о г хо л а н д с ко г с о ц и о л о г а Јо х а н а Ху ј з и н г а. Ху ј з и н г а је н е в и д и к а о н а р о ч и т о ш т е т н у по ја ву, већ као део ши рег по став ке игре као чо ве ко вом би ћу свој стве ног по на ша ња: Јо хан Хујзин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб 1992, На ро чи то по гле дати на слов: Не ал те тич ке игре као спорт на где об ра ђу је коц ка ње. 58 Устав СПЦ, I I и з д а њ е С в е т о г А р х и је р е ј с ко г С и н о д а, Бе о град 1957,

10 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) Ево лу ци ја вред но сних ста во ва о про сти ту ци ји у За пад ном дру штву У уво ду ра да је по ста вље на те за да нам ова мор лна нор ма тив на но ви на до ла зи из а н гло са к сон ске по ро д и це п ра в н и х си с т е ма. Са да већ т ре ба п ре ц и- зи ра ти да је ње но да ље по ре кло у оним за пад ним дру штви ма у ко ји ма је над моћ ни обра зац жи вље ња про те стант ска вер ска ети ка. Пр о с т и т у ц и ја се не зо ве у з ал уд најс т а ри ји м з а на т ом на све т у. Пра т и ла ц је људ ског дру штва од кад је све та и ве ка. Ни ко ју ни је су збио ни ти ју је уки нуо. Исто риј ски гле да но она је тре ти ра на са ма ње или ви ше при хва та ња и л и од би ја њ а, а л и у в е ћ и н и да на с ра з ви је ног св е т а она ви ше н и је п р о к а з а на и л и г о њ е на. 59 О в о с е на р о ч и т о од но си на З а па д не д р ж а в е, од но сно д р ж а в е ЕУ, ко јој Ср би ја те жи и ко ја јој је узор у мно го ко јем за ко но дав ном по ду хвату. Наш за да так, на рав но, ни је ње на те мељ на ана ли за, већ са мо по ку шај да да мо оце ну ње ног по ла жа ја у на шем са вре ме ном дру штву ко је се у по гле ду од но са пре ма њој не раз ли ку је мно го од дру шта ва (ве ћи не, не свих) За падн и х д р ж а в а. З а т о је не о п ход но о б ја сн и т и к а да је до ш ло до к љу ч не п р о ме не у т р е т ма н у п р о с т и т у ц и је у с а в р е ме ном до бу у Ев р о п и и к а ко с е т о оц р т а ло на њен по ло жај у пра ву. О ово ме је пи сац ис црп но об ја шње ње дао на дру гом ме с т у. 60 Ов де ће ти ста во ви би ти са же то при ка за ни. Пр ос т и т у ц и ја мењ а св оје мес т о у е в р оп ск и м д ру ш т ви м а с а в р е ме ног доба са на гл и м ра звојем г радов а у т зв. И н д у с т ри ј ској р е во л у ц и ји, а т о зна ч и од половине X I X в ек а. Кулм инац ију дож и в љ а в а г о д и не с а до но ше њ ем тзв. за ко на Ман у САД од но сно За ко на о тр го ви ни бе лим ро бљем. 61 До та да она је би ла то ле ри са на и тр пље на, ако би се на ла зи ла изо ло ва на и одво је на од це ли не град ског жи во та, у не ком квар ту тзв. Цр ве них фе ње ра. Она је 59 Пре 40го ди на ве ћи на др жа ва Евро пе за у зи ма ла је ре пре си ван став пре ма про сти - т у ц и ј и и и н к р и м и н и с а л а ј у ј е к а о к р и в и ч н о д е л о, и л и, ч е ш ћ е, к а о п р е к р ш а ј: В л а д и м и р Ку х ај д а, Пр о с т и т у ц и ја у Вој в о д ин и, м аг ис т а рс к и р а д, Б е о г р а д 19 72, 4 8; Д а н а с с у н а д мо ћ н е др жа ве ко је је не за бра њу ју, би ло да је прав но уре ђу ју или не. У ма њи ни су оне ко је је и да ље по сма тра ју као де ликт. Ово ва жи за Евро пу, за цео свет не. Ако се став пре ма про ти ту ци ји по сма тра на ни воу це лог све та још увек су над моћ не др жа ве ко је је за бра њу ју: Cho Seo-Young, A xel D r exle r, E r ic Neum aye r, D oe s L eg al is e d P r os t i t u t io n I n c r e a s e Hu m a n Tr a f f ic k i ng?, World D e v e l o p m e n t, 41/2013, 80, Ана ли за је ра ђе на го ди не на узор ку од 167 др жа ва из це лог св е т а. Св е г а 5,39% д р ж а в а је по т п у но ле г а л и з о в а ло, 35,9% де л и м и ч но, док је 58,7% по т п у но з а б р а њу ј у. 60 Бра н и с ла в Р и с т и в о је ви ћ, Ми т о т р го в и н и љу д и м а у ме ђ у н а род ном к р и в ич ном п ра в у, Но ви Сад 2015, За кон Ман је ро ђен од нео бич них ро ди те ља. Хи сте ри ја му је би ла мај ка, а ме ђу нар од н е п р а в н е о б а в е з е о т а ц. СА Д с у г од ин е п р их в ат ил е Међ ун ар одн и с п ор аз у м з а су зби ја ње тр го ви не бе лим ро бљем и овај за кон је де ли мич но усво јен да се спро ве ду оба везе пре у зе те кроз уго вор. : Da vid J. Lan gum, Cros sing Over the Li ne: Le gi sla ting Mo ra lity and the Mann Act, Chic ha go-lon don 1992,

11 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 т а д а у с уш т и нском см ис л у т олерис ан а и д рж ан а н а д руш т в еној м а рг ин и, иа ко је не где и би ла фор мал но за бра ње на. Углав ном је сма тра на про бле мом здрав стве не хи ги је не и ко му нал ног ре да, а тек он да пре кр шај ног или кривич ног пра ва. Од по ло ви не XIX ве ка до ла зи до ње ног пре о бра жа ја од то ле - р и с а н е д р у ш т в е н е п о ја в е д о м ор а лн о н ег ат и вн о в р едн ов ан е, а ф о рм а лн е з а бра не п р о с т ит уц ије поч ињу да с е у в оде, и л и т амо где с у по с т ојале, з аис т а да се спро во де. Про цес у ко јем су све сфе ре људ ске сек су ал но сти (па та ко и п ро ст и т у ц и ја 62 ), п р во мо ра л но п ро ка за не, а за т и м у по т ре бље не као меха н изам вла да ви не над љу ди ма (и ње го ве узр о ке) је нај бо ље опи сао Ми шел Фу ко у сво јој Ис то р и ј и с е к с у а л но с ти и на звао га је ус а ђи в а ње м и з о па че но с ти. 63 Леп ли те рар ни опис про сти ту ци је тог до ба да је Иго у ли ку Фан ти не у својим чу ве ним Јад ни ци ма, а ликовни Тулуз -Лотрек ни зом плат на из свако - днев ног жи во та јав них ку ћа у Па ри зу на кра ју XIX ве ка. Вр ло про ниц љи ве п ри мед б е о р а з л и ц и и з ме ђу од но с а ко ји З а па д но д ру ш т в о с к р а ја X I X в е к а и оно у ме ђу рат ном пе ри о ду има пре ма људ ској сек су ал но сти, па са мим тим и п р ос т ит уц ији, д аје Шт еф а н Ц в ајг у с в ојој ау т о б и о г р а ф и ји Ј у ч е р а ш њи свет. 64 У с а мо не ко л и ко де це н и ја р а з л и ке он ви д и Копе рн ик а нск и о б р т у мо р а л у ко ји у р е ђу је од но с е и з ме ђу по ло в а. Пр о с т и т у ц и је је, п р е ма Ц в ај г у, би ла све при сут на на ули ца ма ве ли ких европ ских гра до ва на кра ју XIX ве ка јер је раз ли ка из ме ђу пол не зре ло сти му шкр ца и вре ме на ка да се сма трао при ста лим за брак би ло 10 и ви ше го ди на. Је ди ни на чин на ко ји се ова разли ка мо гла не ка ко пре мо сти ти би ла је про сти ту ци ја. С дру ге стра не он на сво јим пу то ва њи ма по САД сти же да ви ди и опи ше, као кон траст, сли ке са ули ца аме рич ких гра до ва по ло ви не 1930-их го ди на где се мла ди љу ди слоб од но д руже, кон т а к т и ра ју, ко м и н и ц и ра ју и оп ш т е. 65 Ц в ајг ч ит ао ц у о с т ав љ а да п римет и к ако п р ос т ит уц ија у д руш т в еном ок ружењу које о с лоба ђа с т ег а од но се из ме ђу по ло ва је два да мо же да оп ста не и на рав но да се не ви ди. Осло бо ђе ни пол ни мо рал, су ге ри ше Цвајг, је сте био на чин да се јаз из ме ђу вре ме на пол не зре ло сти и вре ме на сту па ња у брак пре ва зи ђе на ле ги ти ман на чин, што је, тре ба до да ти, сма њи ло зна чај и уло гу про сти ту ци је у дру штвима са та квим мо рал ним устрој ством. Сце не из САД ко је је Цвајг ви део све до че о пр вом за ма ху осло ба ђа ња пол ног мо ра ла ко ји се де сио у За пад ним дру штви ма на кон I Свет ског ра та (тзв. Пр ва или Ма ла сек су ал на ре во лу ци ја), али ни је био та ко јак као дру ги под с т р ек о с ло ба ђа њу д ру ш т в е ног по ло ж а ја с ек с у а л но с т и, па с а м и м т и м и 62 У ц е л и н и с в о ји х з н а ч е њ а п р о с т и т у ц и ја је у в е к од р а ж а в а л а ко н т е кс т о п ш т и х д р у- штвених ставова према сексуалном општењу. : Драган Радуловић, Проституција у Ју го - с л а в и ји, Бе о град 1986, Ми шел Фу ко, Ис т о р и ја с е к с у а л н о с т и, Бе о град 1982, Ште фан Цвајг, Ј у ч е р а ш њи с в е т, Ло зни ца 2014, Ibid.,

12 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) п ро сти т у ци је, до ко јег до ла зи од мах на кон Д ру гог свет ског рата. 66 Та да су изум кон т ра цеп ц и је (1948. г о д и не) у са деј с т ву са ефек т и ма сна же ња жен ске уло г е у д ру ш т ву до ко је је до в е о р ат з а јед но с а у з р о ко в а л и т зв. Д ру г у и л и Ве л и к у сек су а л н у ре во л у ц и ју у ко јој се по н и ш т а ва ју по л у г е ко ји м су за бра не у по љу с ек су а л но с т и (па т ако и п р ос т ит уц ија) ко ри ш ће не к а о ме х а н и з а м в ла да ви не над љу ди ма, а нај ва жни ја је би ла стр ог пол ни мо рал. Пол ни мо рал је по но во осло бо ђен (чак и раз у здан!), и та ко је тра ја ло све до по ло ви не 80-тих го ди на п р о ш лог в е к а, к а да је по ја в а јед не не и з ле ч и в е пол не б олес т и ( у с адејс т ву с а д руг и м ч ин и оц им а) д ов ел а д о нов ог н а з а д о в а њ а у д ру ш т в е ном по ло ж а ју с е к с у а л но с т и и д о ож и в љ а в а њ а с т а р и х д ру ш т в е н и х (мор а лн и х) п р ав ил а ко ја су с ек су а лн и м з абранама и з ауздав ањ ем с ек су а л но с т и в ла да ле љу д и ма. Ово ста ње у за пад но е вроп ским дру штви ма је, са од ре ђе ним (у не ким случа је ви ма в е л и к и м!) р а з л и к а ма с о б зи р ом на по љ е с ек с у а л но с т и, п ри с у т но и да на с. Но си л а ц ови х о б нов љ ен и х наз а дн и х мор а лн и х с т ав ов а 67 у поглед у с ек с у а л но с т и, п а и п р о с т и т у ц и је, је с у уд ру же не кон з е р в а т и в не в е р ске 68 и ра д и ка л не фе м и н и с т и ч ке ор га н и за ц и је у СА Д. 69 Бу ду ћи да је то је дан сло бодна и де мо крат ска зе мља у ко јој се сло бо да го во ра озбиљ но прак ти ку је и штити, у јав ној рас пра ви су про тив ни ци овог мо ра ла спре чи ли да се он оза ко ни у зе мљи у ко јој је, ако не и за чет, а оно успе шно од не го ван, јер су САД од 66 Ра т о в и у в е к в о д е о с л о б а ђ а њу п о л н о г м о р а л а и л и б е р а л и з а ц и ји д р у ш т в е н и х с т а в о - в а о с е к с у а л н о с т и. 67 Аб о л и ц и о н и з м о м с е н аз ив а ф ем и н и с т и ч к и и д е о л о ш к и и п о л и т и ч к и с т а в к о ји ј е п р ом ов ис а н к р о з и с т оим ен и п ок р е т, ч ији ј е о с н ив ач ч ув ен а Жоз еф ин а Б ат л е р у Б ел икој Бр и т а н и ји у д ру г ој по ло в и н и X I X в е к а, а ко ји је п р е м а п р о с т и т у ц ији био в еом а р еп р есив а н. Тра жио је уки да ње ње ног ре гу ли са ња пра вом и, у сво јој нај о штри јој фор ми на зва ној про - х и б и ц ион из а м, њ е н у з а б р а н у. О н ј е н о с и л а ц и д е ј е р е п р е с и в н о г к р им ин а лн оп ол ит и чк о г ста ва не смао пре ма про сти ту ци ји као по ја ви већ и пре ма ко ри сни ци ма ње них услу га К в е ке р с к и д р у ш т в е н и а к т ив и з а м и А нг л ик а нс к и е в а нг ел иц из а м п ос т ав ил и с у т е ме љ е б ри т а н ској а б о л и ц и о н и с т и ч кој к а м п а њи ко ја је н а к р а ју до в е л а до у к и д а њ а р оп с т в а ; т а ко и д а н а с т р е б а д а п р и з н а м о п а р а л е л н у у л о г у љу д с ко п р а в а ш ко г а к т и в и з м а (ко је и д а љ е укљу чу је Кве ке ре), с јед не стра не, и Ве р ске де сни це у САД, с дру ге стра не, и њи хо вом за јед нич ком утица ју у аме рич ком Конгресу на из гла са ва њу За ко на о за шти ти жр та ва тр го - ви не љу д и м а. : Je a n A l l a i n, Ke v i n Ba le s, Sl a ve r y a nd It s D e f i n i t io n, Q u e e n` s Un i v e r si t y Be l fa s t Law Re se arch Pa per No , Glo bal Di a lo gue, 2 /2012, 1; Кал ви ни сти су си гур но на сле ди - л и [од св ог о сн и в ач а] т еш ко к в ал ификов ањ е жен а у н ајс т ар ијој п р оф есији. : Rut h Ros e n, The Lost Si ster hood: Pro sti tu tion in Ame ri ca , Bal ti mo re-lon don 1983, Ro n a ld We it z e r, T h e S o c i a l C o n s t r u c t io n of S e x Tr a f f ic k i n g: Id e o log y a n d I n s t i t u t i o n a - l i s a t io n of Mo r a l Cr u s a d e, Po li t i c s a n d S o c i e t y, 3/20 07, ;...ш и р око п рис у т н а в ер о в ањ а да же не тр пе због своје сексуалне рањивости......је иде о ло шки еле мент ко ји по ве зу је або ли - ц и о н и с т е и кон з е р в а т и в це. : Pe n e lo p e Sa u n d e r s, Tr a f f ic Vi o l a t i o n s: D e t e r m i n i ng T h e Me a n i ng of Vi o la n ce i n Se x u al Tr af f ic k i ng Ve rsu s Sex Work, Jou rnal of Inte rpe rsonal Viola nce, 3/2005, 355; Wol ken овај спој на зи ва чуд ним са ве зни ци ма (stran ge bed fe lows) ко ри сте ћи се игром ре чи. Реч bed fe low у ен гле ском има зна че ње са ве зник али и парт нер у кре ве ту : Cynthia L. Wol ken, Fe mi nist Le gal The ory and Hu man Traf fic king in the Uni ted Sta tes: To wards a New Fra me work, Uni ver sity of Marylend Law Jo ur nal of Ra ce, Re li gion, Gen der & Class, 2/2006,

13 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 Вел ике Брит ан и је п р е у з е ле в о де ћу уло г у у п ри в р ед но р а звије ном Запа дном све ту на по чет ку XX ве ка. Иа ко је не у спе шан код ку ће, успе шно је (на си лу) из ве зен, и из во зи се, у дру ге зе мље све та и у ме ђу на род но пра во би ло у ви ду р е п р е си в ног с т а в а п р е ма п р о с т и т у ц и ји, би ло п р е ма т р г о ви н и љу д и ма и л и п р е ма о ба з а јед но. 70 До ове по ве за но сти је до шло та ко што су но си о ци абол иц ион ис т и чк и х с т ав ов а 71 о п р ос т ит уц ији почел и д а н а т рг овин у људ им а гле д а ју к а о н а не к у в р с т у п р а к т и ч но -по л и т и ч ког ц и љ а у св р х у о с т в ар ењ а гла в не и де је у к и да њ а п р о с т и т у ц и је. 72 Та ко су п р о си т у тке по с т але и кон и ч- н и л и ко ви б о р б е п р о т и в т р г о ви не љу д и м а. 73 На вр хун цу сво је мо ћи г о д и не, ов ај в р ед но сн и с т а в п р е м а с е к с у а л но с т и је к а о св ој н ај от р овн ији плод дао Па лер мо про то кол. 74 За ко но дав на по ли ти ка ре пре сив ног при сту па про сти ту ци ји (као об лик у ис пољ ав ањ а људ ске с е к с у а л но с т и) ко ја н и је до б р а з а СА Д, је р је т а мо по ра же на од но си ла ца у ме ре н и х с т а во ва п ре ма пол ном мо ра л у 75 до бра је за Швед ску, Нор ве шку или Исланд у Евро пи. Швед ска је пр ва европ ска зе мља ко ја је го ди не уве ла ко ри шће ње услу ге про сти тут ке као кри вич но де - ло, Исланд и Нор ве шка су је сле ди ли. На кра ју се у ви ду но вог Зо ЈРМ и Ср би ја при дру жи ла овом ис кљу чи вом кру гу зе ма ља. Ве ћи на др жа ва За пад ног све та ни су и не по ка зу ју на ме ру да се при друже овом за ко но да в ном к ре т а њу ог ра н и че ног успе ха. Нај бо љи п ри ме р су Хо - лан ди ја, Немачка, Ау стри ја или Швај цар ска као но сиоци вероватно и најс ло б од н и јег мо р а л ног в р ед но сног с т а в а п р е ма п р о с т и т у ц и ји у Ев р о п и ко ји је по знат сва ко ме са ио ле уред ном оп штом кул ту ром да га не тре ба ни об јаш њ а в ат и н ит и п о т к р е п и т и п од н о ж н и м н а п о м е н а м а (А мс т е р д а м К в а р т 70 Про сти ту ци ја је то ли ко по ве за на с ме ђу на род но прав ним уре ђе њем тр го ви не људи ма да је ско ро не мо гу ће рас прављати о њима одвојено: Martti Lehti, Ka u ko Aromaa, Traff ic k i n g fo r S e x u a l E x plo a t a t i o n, Cri me and Ju sti ce: A Re vi ew of Re se arch, 2006, За ста во ве або ли ци о ни стич ког по кре та по гле да ти под но жну на по ме ну број Аб ол иц ио н ис т и чк и н ап ор и б ил и с у у с м ер е н и н а у к и д а њ е з а к о н с к е р е г у л а ц и ј е п р о с т и т у ц и је. К а о п р а к т и ч н о - п о л и т и ч к и ц и љ е в и п о ј а в и л и с у с е б о р б а п р о т и в т р г о в и н е љу ди ма и бо р ба за уки да ње јав них ку ћа. : Д. Ра ду ло вић, E d i C. M. K i n n e y, A p p r o p r i a t i o n s fo r t h e Ab o l i t i o n i s t s: Un d e r m i n i n g Ef fe c t of t h e U. S. Man da tory An ti-pro sti tu tion Pled ge in the Fight Aga inst Hu man Traf fic king and HIV/AIDS, Ber ke ley Jo ur nal of Gen der, Law and Ju sti ce, 2006, Ba r b a r a Su l l i va n, Tr a f f ic k i ng i n Wo m a n: Fe m i n i s m a nd New I n t e r n a t i o n a l L aw, In te r - n a t i o n a l Fe m i n i s t Jo u r n a l o f Po li t i c s, 1/2003, 81; Чи ње ни ца да Про то кол не по зна је по де лу на п р и н у д н у и с л о б од н у п р о с т и т у ц и ј у је с т е а р г у м е н т ко ји ко р и с т и M i r i a m у п р и л о г ов е т е з е: K a t hy M i r i a m, St o p pi n g T h e Tr a f f ic k i n g i n Wo m a n : Po we r, Age n c y a n d Ab o l i t i o n i n Fe m i n i s t De ba te over Sex-Traf fic king, Jo ur nal of So cial Phi lo spohy, 1/2005, Су коб ова два ста ва у аме рич кој ака дем ској јав но сти је на зван сек су ал ни рат, а о ко н ч а н је к р а је м о с а м д е с е т и х и п о ч е т ко м д е в е д е с е т и х г о д и н а п р о ш л о г в е к а : K. M i r i a m, 1; Аме рич ки За кон о за шти ти жр та ва тр го ви не љу ди ма не ма од ред бу ко ја по и сто ве ћу је тр го - ви ну љу ди ма и про сти ту ци ју: P. Sa un ders,

14 Д р Б р а н и с л а в Р. Р и с т и в о је в и ћ, Морални крсташки поход државе... (стр ) ц р в е н и х ф е њ е р а, Х а м бу рг С е н т П а у л и...). З а н а с с у н ај в а ж н и ји с т а в о ви д р ж а в а не мач ког к ул т у р но ц и ви л и з а ц и ј ског к ру г а је р с у оне Ср би ји би ле и је су при мер и узор за мно го ко ју за ко но дав ну ре фор му, на ро чи то у обла сти к ри ви ч ног п ра ва. Пра во је п и т а ње о т к уд он да у с рп ском п ре к р шај ном п ра ву је дан, у ве ћи ни слу ча је ва у За пад ном дру штву по ра жен и од ба чен мо рал ни вред но сни став, ко ји, ка ко смо ви де ли, во ди по ре кло из дру шта ва са надмоћ ном вред но сним ста вом про те стант ске вер ске ети ке Вред но сни став на шег дру штва пре ма про сти ту ци ји Ве ру је мо да се вред но сни став на шег дру штва не раз ли ку је мно го од оног ко ји к р а си оп и с а не п ри ме р е, 76 с тим да је, ути сак је, ипак не што оштри ји од оног на За па ду. Ово је по сле ди ца на шег оштри јег брач ног и по ро дич ног мо ра ла ко ји опе т в о д и по р е к ло у б р ач ној и по р о д и ч ној е т и ц и ис т оч но х ри ш ћ а н ске ц рк ве. 77 Ипак, мо ра се ис та ћи да има све ви ше по ка за те ља о ње го вом сна жном п р е о б р а ж а ју у јед ном с ло б од н и јем п р а в ц у: 1) При р ед б е и до г а ђа ји ко ји м с е ја в но ис по љ а в а с ек с у а л но с т ко ји с у до ју че би ли не за ми сли ви на срп ским ули ца ма без не ре да и про те ста са да су по ста ли сва ки да шњи при зор (Шет ња хо мо сек су ла ца); 2) Не у ку сно ши ре ње нај о го ље ни је про стач ке сек су ал но сти у тзв. ри ја - ли ти шоу про гра ми ма на на шим те ле ви зиј ским ста ни ца ма је су њи хо ви најгле да н и ји с а д р ж а ји и гле да о ц и не т ра же њи хо в о у к и да њ е, у п ра в о су п р о т но; 3) При пад ност про бра ним кру го ви ма у про сти ту ци ји по ста ла је ле гитим но за ни ма ње у зва њу тзв. стар ле та, а при пад ни це овог есна фа по ста ју носи о ци по жељ ног дру штве ног ста ва док се њи хов жи вот ни стил опо на ша и ме ра је успе ха дру гих мла дих же на у жи во ту (на жа лост!); 4) Н аш е к р ив и чн о з акон од а в с т в о је р е ф о р м о м г о д и н е з а у з е л о вред но сни став по ко јем пол ни мо рал ви ше ни је за штит ни обје кат већ је то по ста ла пол на сло бо да. 76 За исто ри јат прав ног уре ђе ња про сти ту ци је у на шој др жа ви ви де ти: Вла ди мир Кух ај д а, П р а в н о р е г у л и с а њ е п р о с т и т у ц и је, З б о р н и к Ра д о в а ПФНС, 1975, Све до г о д и н е п р о с т и т у ц и ја је б и л а у р е ђ е н а к а о з а н и м а њ е, н а њу је п л а ћ а н п о р е з и т е т и р а н а је к а о п р о б л е м з д р а в с т в е н е х и г и је н е. Та д а је з а б р а њ е н а, а л и је т о у ч и њ е н о од р ед б а м а З а ко н а о с у з б и ја њу п о л н и х б о л е с т и (За кон је до нет 28. мар та го ди не на кон ди ску си је ко ја је тра ја ла чак три ре дов не сед ни це, VI II, IX, X, од 20. ок то бра го ди не до 24. фе бру а ра го ди не) што го во ри да је и да ље по сма тра на као про блем здрав стве не хи ги је не, а не пол ног мо ра ла. 77 За ви ше о ово ме ви де ти раз део Б) Брач не с ме т ње и раз део В) Брачне з абране: Брачна пра ви ла СПЦ, I I и з д а њ е С в е т о г Ар х и је р е ј с ко г С и н о д а, Б е о г р а д О б р аз л аг ањ е ов е т еме у овом ра ду не ма ме ста спрам за дат ка по ста вље ног у Уво ду, иа ко то за слу жу је и би ла би од п о м о ћ и. 506

15 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016 Овај по след њи по ка за тељ је нај ва жни ји. Са свим је ја сно на ше кри вично законода вс т во п ут ем сексуа лн и х дел ик ат а више не ш т ит и вредно сн и с т а в дру штва о сек су ал но сти, без об зи ра ка кав је, сло бо дан или не, већ сло бо ду два или ви ше ли ца да се упу сте у пол ни од нос. Све што је у по љу те сло бо де не тре ба да бу де пред мет кри вич но прав не ре пре си је. И овај став на шег зако но дав ца ја сно го во ри да је вред но сни од нос на шег дру штва пре ма сек суал но сти де ли мич но пре о бра зио и осло бо дио се. Тим пре се на ме ће пи та ње да ли тре ба про сти ту ци ја као до бро вољ ни пол ни од нос два ли ца да бу де предме т д рж а вне р еп р е си је? По с е б но с е ов о п и т а њ е на ме ће у д ру ш т вима која с у по угле ду на За пад на по ну ди ла све ко ли ком тр жи шту сва људ ска за до вољ - с т в а, па т а ко и с ек с у а л на, к р оз св е п ри с у т н у б е с т и д н у и ск а р ед н у т о б о ж њу умет ност (пор но гра фи ју). За и ста ни је мо гу ће об ја сни ти ка ко то да про сти туци ја на ру ша ва јав ни ред и мир, а то исто не ра де тзв. ри ја ли ти шоу про грами ко ји се еми ту ју по цео дан на те ле ви зиј ским ста ни ца ма са на ци о нал ном по кри ве но шћу или не у ку сна шет ња хо мо сек су ла ца на ули ци? За ш т и т н и о бје ка т п ре к р ш а ја п р о с т и т у ц и је Нарочи то раз ма тра ње за штит ног објек та овог пре кр ша ја ни је нео п ходно. Са свим је ја сно да то ни је пол на сло бо да, јер се про сти ту ка и њен кли јент до бро вољ но нала зе у од но су раз ме не сек су ал ног ра да и ма те ри јал не про - тив у слу ге. Јед на ко је ја сно да то ни је ни јав ни ред и мир. Иа ко про сти тут ка ко ја на ули ци ну ди сво је услу ге мо жда и на ру ша ва исти, ко ри шће ње те усл у г е од с т ра не ње ног к у п ца си г у р но н и је из ло же но по гле д у ја в но с т и (ко ји ио ле нор ма лан чо век пол но оп шти у јав но сти?) па сто га не мо же да на ру ша ва јав ни ред и мир. Та ко да за за штит ни обје кат овог об ли ка рад ње пре кр ша ја п ро ст и т у ц и је оста је са мо пол н и мо ра л. Не до вољ на оце на истог као заш т и тног објек та већ је да та у на у ци, и у овом ра ду је са мо по но вље на, а у са мо ње го во по стојање у вредносном ставу нашег д руш т ва п ре ма сек су а л но ст и уоп ш те (па та ко и про сти ту ци ји) већ је из ре че на ду бо ка сум ња. Ова сум ња је до дат но оја ч а н а и з л а г а њ е м по р е к л а и ме с т а н а с т а н к а ов а ко сн а ж н и х не по в о љ н и х мо рал них ставова према проституцији и сексуалности уоп ште. Крајње несло - б о да н пол н и мо р а л и и з р а зи т о не по в о љ а н в р ед но сн и с т а в п р е ма п р о с т и т у- ци ји је на шем дру штву углав ном стран. Ка да се пи ше к р а ј ње и и з р а з и то м и сл и с е на онај н и во не сло б о де ко ји т о л и ко о су ђу је добр овољн и полн и ч и н два ли ца ко ји се оба вља у тај но сти да зах те ва да се он ра з от кри је да би мо гао да се санк ци о ни ше. Нај ве ћи део љу ди је сра мо та да их не ко по сма тра док оп ште и са соп стве ном су пру гом, а ка мо ли са про сти тут ком, па тај чин обавља у тај но сти не ког за тво ре ног про сто ра. И ма ви ше мо г у ћ и х ш т е т н и х деј с т а ва ова ко не п ро м и ш ље но по с т а в ље не но р ме. Н а п р в ом ме с т у к а ко ће д р ж а в а да о т к ри је ко ри ш ће њ е до б р о в ољ ног 507

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа,

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа, Година XLIX Сремска Митровица Среда 2. децембар 2009. Број 2545 Цена 40 динара у овом броју: Сертификација градова Сарадња сремских општина и Вуковарско сријемске жупаније странa 2. странa 3. Јубилеј Скица

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија udc 821.163.41 31.09 Горан Максимовић (Ниш) Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија 305 1. Кључне речи: комедија, комично, смијех, хумор, пародија, роман, приповијетка, анегдота, композиција, комична

Læs mere

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017.

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. Ало, зна се како се овце чувају!» страна 6 Звезда падалица на Миси» страна 30 Број 4709, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. цена 40 динара БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

Konsonanter udtaleregler

Konsonanter udtaleregler ÉÉ Konsonanter udtaleregler Der findes 21 konsonanttegn i det russiske alfabet. Antallet af konsonantlyde overstiger 40. Nedenfor gives en oversigt over bogstavtegnene og de lyde, disse kan angive. Bogstav

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Elvira Krylova København 10. juni 2014 Moskvas Statslige Lomonosovuniversitet elvira_krylova@yahoo.dk DANSKE MODALPARTIKLER SOM INDIKATORER PÅ AFSENDERS FORSKELLIGE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER Russisk og

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

ISSN

ISSN ISSN 1840-4952 9 771840 495004 1 РИЗНИЦА Послао ми Тоде Ризницу да читам, да на њене стазе бацим своје очи, и тако сам редом почео да скитам, слушајући наду негде ћу већ доћи ПАСТИР СА ХИЛАНДАРА РИЈЕЧ

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ KРАЈИНА 308 СТАРИНЕ НОВИНЕ Др Васо Глушац НЕКОЛИКА ПИТАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Мјесто предговора Поводом неразборитих нападаја на г. Станојевићеву Историју српскога народа, подврћи ћу објективној

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Свети Патрикије Ирски

Свети Патрикије Ирски УДК: 27-475"03/04" Посланица Коротику * EPISTOLA AD COROTICUM Свети Патрикије Ирски I. Patricius peccator, indoctus scilicet, Hiberione constitutum episcopum me esse fateor. Certissime reor, a Deo accepi

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pн меймен=d дбав в~ел еƒ д б«= = зелзкнбмг=rf^= е=ir`=j=ommp= = = = = fp_k=vmjttotnjmojp= = t pн мейменd дбав в~ел еƒ д б«зелзкнбмгrf^ еir`jommp fp_kvmjttotnjmojp t нн дбавa йзнwalommplpsum kб нлмбн«т мбн ~о г~ пзк«ео ко дозм«б «еlз зй еƒ~~к г~~вн«ззк гб««до~е«кмвi знзвзйб Iгб кз бдгi дмб«лƒ~е«з

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ уторак, 28. мај

Данас на Позорју. 58. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ  уторак, 28. мај Данас на Позорју 10.00 15.00 часова / Мултимедијална сала, Академија уметности Позорје младих Радионица Метод Михаила Чехова: Стварање лика помоћу психолошког геста и других креативних техника, Скот Филдинг

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed 1 3Oversigt 7 4 [S] 12.1, 12.2, 12.3 N 0 3gleord og begreber 7 0 obbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der 7 0 Type I 7 0 Type II 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed Calculus 2-2006 Uge

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Ономасиолошки и граматички прилози

Ономасиолошки и граматички прилози BIBLIOTEKA VOJVODJANSKOG MUZEJA V.S. 114 Будимир Милан Ономасиолошки и граматички прилози 1. bēsu. ''δαικων''. 2. duchori ''Putorius foetidus''. 3. korva. 4. nevēsta. САДРЖАЈ 1. bēsu. ''δαικων δαικων''.

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Gloser til teksterne. Мама и футбол

Gloser til teksterne. Мама и футбол Gloser til teksterne Мама и футбол 1 выступа ть at optræde Her ipf. Perf.: вы ступить 3 уста ть at blive træt Her perf. Ipf.: устава ть 4 отдохну ть at hvile sig, slappe af, Her perf. Ipf.: отдыха ть holde

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2 " W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2  W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc ( ),2012,34(S2):281~286 CN53-1045/N ISSN0258-7971 JournalofYunnanUniversity htp://www.yndxxb.ynu.edu.cn ab LM#c'@AB?/()? ?.,X

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Appendiks 1 Ortografi og udtale

Appendiks 1 Ortografi og udtale Appendiks 1 Ortografi og udtale I menneskesprog er der ikke én-til-én-modsvarighed (korrespondens) mellem lyd og skrift. Lyd og skrift behøver ikke at have noget som helst med hinanden at gøre. Forskellige

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА мр Небојша Ђокић, Београд ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Варварин, најзначајније насеље у Темнићу, налази се на левој обали Велике Мораве, непосредно на ушћу Каленићке реке. Смештен је

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere