Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32

2 Indhold 1 INDLEDNING BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS DEN BORGERRETTEDE INDSATS Indsats for de unge under 30 år Indsats for jobparate dagpengemodtagere Indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år Tilbud på tværs af målgrupper DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTERET PLANPERIODE TILLÆG NR. 1: SAMLET OVERSIGT OVER JOBCENTERETS MÅL TILLÆG NR. 2: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE INITIATIVER TILLÆG NR. 3: FÆLLES FYNSK DEL AF BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 SAMT MILEPÆLSPLAN FOR SAMARBEJDE PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET UDKAST TIL FÆLLES FYNSK DEL AF BESKÆFTIGELSESPLAN Side 2 af 32

3 1 Indledning Beskæftigelsesplanen er en beskrivelse af kommunes beskæftigelsespolitiske mål og strategier for 2015 og indeholder endvidere en redegørelse for, hvordan Jobcenter vil imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der tegner sig både på kort og langt sigt. Som bilag til nærværende beskæftigelsesplan vedhæftes forslag til fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015, som er blevet til på baggrund af arbejdsmarkeds- /beskæftigelsesudvalgsformændene i de fynske kommuners aftale om samarbejde på tværs. Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens økonomiske vilkår, de tildelte ressourcer i Jobcenteret samt de politiske prioriteringer. Beskæftigelse er sammen med bosætning og branding et af de tre primære fokuspunkter i kommunens udviklingsstrategi. Det udarbejdede materiale bygger hovedsageligt på data fra Beskæftigelsesregionens analyserapporter samt resultatrevisionen for Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunens Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg har i en løbende dialog og i fælles møder medvirket ved udarbejdelse af planen. Siden krisen på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden steg markant og beskæftigelsen tilsvarende faldt, er situationen vendt. Der er nu tale om en stigning i beskæftigelsen, som forventes at fortsætte i Ligeledes er ledigheden faldet kraftigt. I løbet af 2013 er langtidsledigheden i Kommune faldet med 28%. Samtidig ses der allerede i 1. halvår af 2014 en stor efterspørgsel på faglærte håndværkere, inden for specifikke fag ses endda en mangel på arbejdskraft. Jobcenter har dermed en stor udfordring i at understøtte en fortsat udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken gennem en tidlig indsats, ikke mindst for de ledige, der er i risiko for langtidsledighed. Gennem en målrettet strategi for uddannelse og opkvalificering vil jobcenteret imødegå den forventede øgede beskæftigelse ved at sikre, at de ledige opnår og vedligeholder kompetencer, der sætter dem i stand til at opnå varig beskæftigelse. For at sikre, at den forventede jobvækst fortrinsvist vil komme kommunens egne borgere til gode, er der i stadig højere grad fokus på opdyrkelsen af det gode samarbejde med de lokale arbejdsgivere. For at imødegå dette behov har jobcenteret i 2014 oprettet enheden Virksomhedsservice. Samtidig er det vigtigt, at de ledige motiveres til en høj grad af faglig og ikke mindst geografisk mobilitet. Særligt ved lukning af større virksomheder i kommunen, skal de ledige understøttes i at udvide deres geografiske horisont; ligesom det kan være nødvendigt at blive omskolet eller opkvalificeret til andre fag på det lokale arbejdsmarked. Side 3 af 32

4 Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for udsatte borgere med problemer ud over ledighed. Disse borgere er i øget risiko for at ende på permanent passiv forsørgelse. vil derfor i 2015 have øget fokus på indsatsen i rehabiliteringsteamet og de gode beskæftigelsesrettede tilbud i ressourceforløb. Jobcenter har et konstruktivt samarbejde med en række eksterne samarbejdsparter på arbejdsmarkedet, det være sig a-kasser, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, andre jobcentre, handicaporganisationer og øvrige interesseorganisationer. Derudover prioriteres udviklingen af det allerede eksisterende samarbejde med de andre sektorer i Faaborg- Midtfyn Kommune. Side 4 af 32

5 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Side 5 af 32

6 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Kommune står overfor en række udfordringer ifm. implementeringen af den forventede beskæftigelsesreform, der ventes at kunne afstedkomme radikale ændringer i tilrettelæggelsen af indsatsen. Også implementeringen af kontanthjælps-; førtidspensions- og fleksjobs-; samt sygedagpengereformerne er fortsat store udfordringer i kommunen. I forhold til de 4 ministermål og indsatsområder ses følgende udfordringer og indsatsområder: Side 6 af 32

7 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Udfordringer Lavt uddannelsesniveau i kommunen Manglende uddannelse er tit lig kontanthjælp Høj ungdomsarbejdsløshed Andre problemer end ledighed Forebygge tilgang til førtidspension og andre overførselsindkomster Mindske frafald på uddannelser Fuld implementering af kontanthjælpsreformen Udvikling af det gode samarbejde med kommunens Børne- og Ungerådgivning Indsatsområder Opdyrkning af praktik- og løntilskudspladser Fortsat brug af studiestartskoordinator for de uddannelsesparate Fortsat brug af mentorordninger, herunder sociale mentorordninger Øget samarbejde med UU og erhvervsskolerne 4 ugers intro-forløb på Svendborg Erhvervsskole Samarbejdsaftale med Tietgenskolen om brobygningsforløbet Uddannelsesbroen 2.0 Partnerskab med Erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge Parallelindsats i forhold til sundhed og handicap med integreret psykiatri- og misbrugsbehandling til stede på Center for Aktiv Indsats STU- og EGU-forløb Fortsat udvikling af samarbejdet med Montagen Fortsat udvikling af ungeindsatsen på Center for Aktiv Indsats Større fokus på opkvalificering af uddannelseskompetencer via FVU, AVU og ungdomsuddannelserne Særlig økonomisk rådgivning Express. Et forløb for unge udlændinge Udvikling af fælles indsatser på tværs af jobcenter og udførerenhed Side 7 af 32

8 Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Udfordringer Rehabiliteringsindsatsen på tværs af fagområder i kommunen, herunder udførerdel Fælles holdninger til indsatsen på tværs af jobcenter og udførerenhed En tidlig og aktiv indsats til alle udsatte grupper Etablering af ressourceforløb Etablering af jobafklaringsforløb Minimere tilkendelse af førtidspension Minimere tilgangen af borgere til ledighedsydelse og fleksjob Oprettelse af fleksjob på lavt timetal Nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb Nedbringe tilvæksten af nye sygedagpengesager At sikre en tidlig kontakt og støtte til virksomhederne ved sygemeldte medarbejdere og ved arbejdsfastholdelse inden sygemelding Begrænse langvarige sygeforløb Antal af kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse er steget At sikre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mentorstøtte At gøre kontanthjælp til en Indsatsområder Fokus på udvikling af tilbudsmuligheder herunder ressourceforløb på tværs af kommunens politik- og aftaleområder Øget fokus på uddannelse og brug af revalideringsmuligheder Fælles kompetenceudvikling og forståelses-ramme med udførerenhederne Videreudvikling af interne forløb på Center for Aktiv Indsats og montagen målrettet udslusning til job og uddannelse Øget anvendelse af forskellige mentorordninger Opprioritering af indsats for ledige fleksjobbere Fleksjobambassadørindsatsen bl.a. ved videreudvikling og optimering af mentornetværk Tidlig indsats i sygedagpengeforløb Opprioritering af arbejdsfastholdelse Implementering af sygedagpengereformen Øget brug af virksomhedsrettede tilbud herunder aktive praktikforløb samt delvise raskmeldinger Øget samarbejde med A-kasserne vedr. Sygemeldte ledige Kompetenceløft af sagsbehandlere ift. samarbejdet med arbejdsgivere Side 8 af 32

9 korttidsydelse At sikre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en koordinerende sagsbehandler Oprettelse af nyttejobs Side 9 af 32

10 Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Udfordringer At nedbringe langtidsledigheden At sikre en tilstrækkelig faglig og geografisk mobilitet Mangel på arbejdskraft som følge af stor tilbagetrækning af ældre fra arbejdsmarkedet Mange ufaglærte langtidsledige Øget ledighed blandt både ufaglærte og faglærte kvinder At forsikrede ledige bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet At differentiere og finde den rette indsats til de udfaldstruede Stor andel af ledige over 55 år Opretholde den personlige jobformidlerindsats Mangel på arbejdskraft, især inden for håndværksfagene Udsigt til stigende efterspørgsel på højtuddannede og faglærte Indsatsområder Tidlig identifikation af ledige med særlig risiko for langtidsledighed Støtte de ledige i at finde mulige jobåbninger Målrettet individuel, tidlig og aktiv indsats Opkvalificering ved brug af virksomhedspraktikker og løntilskud Øge uddannelsesniveauet i arbejdskraftsreserven ved øget brug af FVU-forløb Fortsat fokus på voksenlærlingeordningen Øget fokus på brancheskift Øget fokus på geografisk mobilitet Jobrotationsprojekter Øge samarbejdet med a-kasserne Obligatorisk jobklub for ledige i offentlige løntilskud Deltagelse i projekt Byggepladsen for 3f-ledige indenfor bygge og anlæg Differentieret indsats tilpasset den ledige Udbredelse af kendskabet til videns- og fagpilotordningerne Tilbud på Center for Aktiv Indsats Side 10 af 32

11 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Udfordringer Afdækning af virksomhedernes uddannelsesbehov Øge den gensidige dialog med virksomhederne Skabe de fornødne antal jobåbninger Én indgang til kommunen Synliggøre anvendelsesmulighederne indenfor jobrotationsordningen Synliggøre viden- og fagpilotordning Fastholdelse af sygemeldte i job i tidlig indsats Udvide virksomheders rekrutteringsgrundlag gennem en styrket dialog med virksomhederne om deres behov Indsatsområder Virksomhedsservice og den opsøgende kontakt Opretholdelse af 24 timers service ved henvendelser Implementering af CRM-modul Differentierede servicepakker Jobcenterets samarbejde med det oprettede Dialogforum Jobrotation og voksenlærlingeordning Synliggøre den forbedrede service via særskilt oprettet telefonlinje og mailadresse for virksomhederne til jobcenteret Udvide og kvalificere indsatsen for fastholdelse af medarbejdere på virksomhederne Samarbejde med kommunens Erhvervskontakt Opsøgende fleksjobambassadører Afholdelse af fyraftensarrangementer for erhvervslivet Side 11 af 32

12 Generelle udfordringer: En væsentlig udfordring for de kommende år er implementeringen af nye vedtagne og kommende reformer på fleks-, førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengeområderne samt beskæftigelsesområdet som sådan. Der er tale om omfattende reformer, der stiller store krav til både medarbejderes, ledelses og politikeres omstillingsparathed. På mange områder vi der være tale om en komplet nytænkning af indsatsen. Flere reformer stiller krav om en i langt højere grad koordineret tværfaglig indsats med en tidlig helhedsorienteret tilgang til borgerens problemstillinger. Dette fordrer en administrativ, såvel som politisk, prioritering af det socialfaglige samarbejde og kendskabet på tværs af kommunens fagsekretariater og aftaleområder. Ikke mindst oprettelsen af ressource- og jobafklaringsforløb med reelt og individuelt målrettet indhold er og bliver en vigtig udfordring, der i høj grad er afhængig af det gode samarbejde på tværs af fagområder og personalegrupper. Det er i Kommune stadig en udfordring, at beskæftigelsen siden 2008 er faldet kraftigt. Selvom beskæftigelsen i 2014 har været let stigende, og forventes at stige yderligere i 2015, er der til stadighed brug for et stort fokus på at nedbringe langtidsledigheden, så den positive udvikling fortsætter. For at sikre, at virksomhederne har det bedst mulige udbud af arbejdskraft, herunder at arbejdskraften har de kompetencer virksomhederne efterspørger, er der i den forbindelse behov for øget fokus på at holde de lediges kompetencer up-to-date, så de også efter længerevarende ledighed er attraktive for arbejdsgiverne. De kommende år vil der ligge en stor udfordring i at opkvalificere og omskole mange ledige til at kunne skifte job til brancher i vækst. Især erhvervsuddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser vil være i fokus ift. fag, der allerede i 2014 oplevede mangel på uddannet arbejdskraft. Ud over brancheskift skal de ledige tilskyndes til øget geografisk mobilitet for at fremme mulighederne for jobåbninger. De ledige skal anspores til på eget initiativ aktivt at søge jobåbninger uden for lokalområdet. I forhold til de unge er det fortsat en udfordring at støtte og motivere dem til at vælge uddannelse inden for fag med gode beskæftigelsesmuligheder. Med den kommende erhvervsskolereform bliver det yderligere en udfordring at fastholde de unge, der med kontanthjælpsreformen er blevet uddannelsesparate, i at gennemføre en uddannelse. Det er centralt for de unges uddannelse, at der bliver skabt det fornødne antal praktik- og lærlingepladser. Jobcenteret arbejder sammen med de faglige organisationer og lokale virksomheder på at sikre dette. Efter endt uddannelse ligger der en udfordring i at sikre, at de unge hurtigt kommer i job frem for at overgå til offentlig forsørgelse. Den forventede stigning i beskæftigelsen sammenholdt med den massive naturlige afgang, der ventes når de store efterkrigsårgange når pensionsalderen, gør, at der i høj grad bliver brug for de unges arbejdskraft. Side 12 af 32

13 4 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4.1 Den borgerrettede indsats Indsats for de unge under 30 år 570 unge under 30 år var i december 2013 på dagpenge eller kontanthjælp i Faaborg- Midtfyn Kommune. Heraf var 221 a-dagpengemodtagere. Jobcenter har generelt et stort fokus på fra dag 1 at kunne levere en kontinuerlig og differentieret indsats for at få de unge i uddannelse og job. Der er en stor gruppe unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne gennemføre ordinær uddannelse og opnå varig beskæftigelse. Det er af stor vigtighed, at unge for at bidrage som samfundsborgere opnår efterspurgte kompetencer og derved tilknytning til arbejdsmarkedet. I jobcenterets visitation mødes de unge potentielle kontanthjælpsmodtagere inden for 1 uge fra første henvendelse af en sagsbehandler og en UU-vejleder, der yder råd og vejledning. En evaluering af indsatsen i 2013 viser, at 30% af de unge efter denne samtale undlader at søge uddannelseshjælp, hvorfor samarbejdet også fremover prioriteres højt. Jobcenter vil dermed undgå, at unge, der kan tage vare om egen situation, kommer ind i beskæftigelsessystemet. Indsatsen for unge forsikrede ledige og unge kontanthjælpsmodtagere varetages at to forskellige ungeteams i jobcenteret. Begge teams arbejder med en tidlig og hyppig kontakt til de unge, uanset uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Jobcenteret har forskellige tilbud til de unge, afhængig af om de er kontanthjælps- eller dagpengemodtagere. Tidligere erfaringer har vist, at en hyppig frekvens af målrettede jobsamtaler har en positiv effekt i forhold til at få de unge i ordinær uddannelse og job. Udover jævnlige samtaler tilbyder jobcenteret de unge jobsøgningsforløb, 4- ugers praktikker og efterfølgende løntilskudsansættelser med henblik på brancheskift og nye jobåbninger. Det er en udfordring at motivere flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Ikke mindst manglen på praktikpladser udgør for Kommune en betydelig barriere, der vil virke afsmittende på de kommende års forventede mangel på faglært arbejdskraft. Jobcenter vil gennem et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere styrke indsatsen for at hjælpe de unge i uddannelse. Jobcenterets Virksomhedsservice gør i den opsøgende indsats over for de lokale virksomheder meget ud af at informere om vigtigheden af oprettelse af lærlingepladser. Side 13 af 32

14 I samarbejde med Dialogforum inviterer jobcenteret det lokale erhvervsliv til 1-2 årlige fyraftensarrangementer, hvor uddannelse og lærlingepladser ligeledes er en vigtig del af dagsordenen. For de unge ufaglærte over 25 år skal der være særlig opmærksomhed på mulighederne for voksenlærlingeordninger. For unge ledige, der ønsker at komme i gang med en erhvervsuddannelse, men er uafklarede ift. hvilken det skal være, tilbydes i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole et 4 ugers introforløb. Målet er, at den unge gennem et dybere kendskab til de 4 hovedretninger (Produktion og Udvikling; Strøm, Styring og IT; Bygge og Anlæg samt Mad til Mennesker) målrettes og fastholdes i et erhvervsuddannelsesvalg. Jobcenter er ligeledes samarbejdspartner i projekterne Fra Ufaglært til Faglært og Byggepladsen. Begge tilbud henvender sig til borgere både over og under 30 år. Fra Ufaglært til Faglært giver ledige og beskæftigede ufaglærte mulighed for at blive faglærte på kort tid. Målgruppen er ufaglærte med en vis erfaring, som på baggrund af denne kan få merit for dele af uddannelsesforløb og praktikker. Jobcenteret har stort fokus på at informere virksomhederne om mulighederne for jobrotation, når beskæftigede ufaglærte opkvalificeres. Byggepladsen henvender sig til ledige murere, tømrere, struktører mv. inden for 3f- Bygningsarbejderne, som opkvalificeres, enten til faglært status, eller for de allerede faglærte til yderligere specialiserede kompetencer. Projektets målgruppe har en overvægt af unge ufaglærte under 30 år. Efter opkvalificering søges de ledige ansat ved større fynske bygge- og anlægsprojekter. Åbenlyst uddannelsesparate De åbenlyst uddannelsesparate modtager i jobcenteret et uddannelsespålæg, der følges af en tæt og hyppig opfølgning, indtil den unge har søgt ind på en uddannelse. Samtidig henvises den unge til et kort forløb på Tietgenskolen. Herefter starter den unge op i virksomhedspraktik eller alternativt nyttejob frem til uddannelsesstart. De uddannelsesparate Alle uddannelsesparate henvises til et tilbud på Center for Aktiv Indsats. Der ligger en stor opgave i at foranstalte en tidlig og målrettet indsats for de unge, der ikke kan starte direkte op i et ordinært uddannelsesforløb, men som vurderes at kunne påbegynde uddannelse inden for 1 år. I samarbejde med Center for Aktiv Indsats, UU, handicap/psykiatri, uddannelsesinstitutioner samt børne- og ungeafdelingen vil jobcenteret understøtte, at flest muligt unge opnår personlige og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse. Indsatsen vil dermed komme den forventede mangel på faglært arbejdskraft i forkøbet og reducere tilgangen til varig offentlig forsørgelse. På baggrund af erfaringer fra Ung i Uddannelse og Uddannelsesbroen tilbyder Jobcenteret i samarbejde med Tietgenskolen unge med sociale og/eller faglige udfordringer en uddannelsesrettet indsats i projektet Uddannelsesbroen 2.0. Gennem en Side 14 af 32

15 tværfaglig forberedende og afklarende indsats støttes de unge i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse. I det uddannelsesforberedende forløb er målet, at de unge tilegner sig de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. I det afklarende forløb er målet, at de unge gennem bl.a. kompetenceafklaring, brobygningsforløb og praktikker, sættes i stand til at udføre et oplyst og realistisk uddannelsesvalg. Ud over Tietgenskolen indgår KOLD College, Social og Sundhedsskolen SOSU Fyn samt Syddansk Erhvervsskole SDE i projektet, så de unge får mulighed for at snuse til en bred vifte af uddannelser. Den unge vil gennem hele forløbet have en mentor tilknyttet, der yder støtte og vejledning ift. at nå den unges individuelle mål. Ved behov videreføres mentorstøttet som efterværn, når den unge er startet i ordinær uddannelse. Studiestartskoordinator Studiestartkoordinatoren, som i lovgivningen er rettet mod hjælp til uddannelsesstart for enlige forsørgere, er i Jobcenter udvidet til at omfatte en bredere gruppe unge uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcenteret vurderer ud fra en individuel betragtning om den enkelte unge har behov for en håndholdt indsats i forbindelse med opstart i uddannelse. Studiestartskoordinatoren hjælper den unge med at sætte og fastholde uddannelsesmål og støtter den unge til at blive mødestabil. Derudover har studiestartskoordinatoren en vigtig opgave i at sikre den unges generelle trivsel og motivation, samt deltage i møder med undervisere og vejledere på uddannelsesinstitutionerne. Studiestartskoordinatoren har sammen med jobcenterets afdelingsleder på kontanthjælpsområdet besøgt de mest benyttede ungdomsuddannelser. Formålet hermed har været at informere om de unges mulighed for tilknytning af studiestartskoordinatoren. Der er dermed etableret en direkte kontakt, hvorigennem uddannelsesinstitutionerne hurtigt kan komme i kontakt med Jobcenteret. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at en ung fra Kommune er frafaldstruet, eller hvis en svag ung starter i uddannelse, har skolen dermed mulighed for at tage initiativ til samarbejdet med studiestartskoordinatoren. På den måde undgås dobbeltindsats mellem skolens og kommunens mentorer. Skolerne giver positive tilbagemeldinger på samarbejdet. Samarbejde med UU Jobcenteret har et udvidet samarbejde med UU omkring den tidlige screening af de unge. Allerede ved første henvendelse i jobcenteret mødes den unge af en UU-vejleder, som er med ved visitationssamtalen. UU-vejlederens rolle er at yde kvalificeret vejledning målrettet uddannelse. Denne forebyggende indsats medvirker i høj grad til jobcenterets store succes med at vende de unge i døren. Desuden er UU-vejledningen til stede på Jobcenteret 3 gange ugentligt, som et åbent rådgivningstilbud til alle unge. I samarbejde med jobcenteret tilbyder UU en særlig vejledning for de unge, der efter en læse- skrive- og regnetest skønnes at have behov for helt særlige forløb herunder evt. STU. Dygtige Unge Kommune er med i samarbejdet omkring erhvervsmentornetværket Dygtige Unge. Projektet formidler frivillige erhvervsmentorer til unge, der har brug for Side 15 af 32

16 støtte og evt. branchespecifik viden, netværk og rådgivning ift. at vælge uddannelse og finde læreplads eller job. Dygtige Unge favner en bred målgruppe. Unge med uddannelse eller med uafsluttet uddannelse motiveres til at færdiggøre uddannelse eller hjælpes i processen med at finde praktik- og lærepladser; unge med anden etnisk baggrund end dansk hjælpes til at finde rundt i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked; småkriminelle unge kan med mentorens hjælp få åbnet døre til job og uddannelse; og unge med psykiske og sociale problemer kan støttes i kontakten til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Aktivitetsparate under 30 Både jobcenteret og Center for Aktiv Indsats arbejder med dedikerede ungeenheder, som er i tæt samarbejde med hinanden samt UU og Børne- og Ungerådgivningen om indsatsen. De unge aktivitetsparate modtager mentorstøtte på Center for Aktiv Indsats og kan henvises til praktisk projektdeltagelse samme sted Indsats for jobparate dagpengemodtagere Jobparate borgere mødes med tidlige og målrettede jobsamtaler med fokus på CV samt en tidlig vejledningsindsats, der tager udgangspunkt i mulige jobåbninger. For at støtte borgeren i selv at være aktiv og tage ansvar i jobsøgningsprocessen inddrages jobopslag i jobcenterets modtagelse og på Jobnet. Ledige dagpengemodtagere, der i forbindelse med kontaktsamtalen viser sig at være uden en ungdomsuddannelse, vurderes i forhold til om der er behov for en læse-, skrive- og regnetest. På baggrund af testen vurderes den lediges eventuelle behov for efterfølgende FVU-undervisning. I tilknytning til kontaktsamtalerne afholdes generelle info-møder, hvor de ledige i grupper informeres om ret og pligt i forhold til ledighed og aktive forløb. Nyledige med særlig risiko for langtidsledighed tilbydes en tidlig indsats. For borgere, der vurderes at være i risikogruppen, iværksættes en intensiv indsats allerede efter 4-6 ugers ledighed. Indsatsen består af en hyppig kontakt kombineret med tidlige virksomhedsrettede tiltag. Derudover visiteres den ledige til et antal individuelle samtaler med en jobcoach på Center for Aktiv Indsats, for at styrke og målrette den lediges jobsøgning inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Efter 6-9 måneders ledighed henvises den ledige til en jobkonsulent på Center for Aktiv Indsats, som støtter den ledige i søgningen af ordinær beskæftigelse, praktikpladser og job med løntilskud. Endvidere tilknyttes den en jobklub. Efter 70 ugers ledighed bliver borgeren tilknyttet en af jobcenterets personlige jobformidlere, der yder en håndholdt og intensiv indsats. Den personlige jobformidler giver den ledige et individuelt tilrettelagt kontaktforløb med hyppige samtaler og hjælp til alle dele af jobsøgningen, herunder ansættelse i ordinært job evt. med forudgående praktik og/eller løntilskud. Der kan i gennem den samlede ledighedsperiode løbende henvises til tilbuddene Vejledning og Jobsøgning og Personlig Vejledning. Side 16 af 32

17 Ansættelsen af tre personlige jobformidlere, hvoraf den ene er tilknyttet ungeenheden, blev oprindeligt finansieret gennem akutpakken. Efter finansieringens udløb har jobcenteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2014 fået midler til fastansættelse af jobformidlerne og dermed en videreførelse af de gode resultater. De jobparate skal gennem tilbuddene understøttes i at opnå ordinær beskæftigelse. Indholdet i kursusforløbene tager derfor udgangspunkt i specifikke jobåbninger ud fra den lediges forudsætninger. Som udgangspunkt vil aktiveringen dermed være virksomhedsrettet evt. i kombination med opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Især ledige med mulighed for brancheskift vil i høj grad blive tilbudt virksomhedspraktikker eller løntilskudsansættelser. Det er fortsat betydningsfuldt, at der arbejdes intensivt på at etablere jobrotationsforløb på både offentlige og private arbejdspladser. Virksomhedsservice har en stor opgave ift. at udbrede kendskabet til ordningen, ligesom der samarbejdes med LBR og jobcenterets Dialogforum om at skabe synlighed og interesse. I forbindelse med den i 2014 varslede lukning af virksomhederne Danish Crown og Tulip i Faaborg har jobcenteret fra 2014 påbegyndt en forebyggende indsats for de berørte medarbejdere. Der har været afholdt informationsmøder samt ydet individuel hjælp til CV-skrivning. Der har samtidig været et særligt fokus på at give medarbejderne informationer om brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder øget opmærksomheden på behovet for både faglig og geografisk mobilitet. Indsatserne overfor de ansatte er gennemført i et samarbejde med de to virksomheders ledelser, der endvidere har givet mulighed for etablering af et jobcenterkontor på stedet. Dette forventes at være en realitet fra uge 34 i 2014, og vil i opstarten være bemandet 1 dag om ugen. Såfremt behovet bliver større, er der mulighed for at øge bemandingen. LVU Ledige med en lang videregående uddannelse mødes i Jobcenter med en dedikeret indsats. Der er fokus på, at de ledige får en tæt og hyppig opfølgning med en særlig konsulent, som samtidig fungerer som personlig jobformidler. Ledige med en lang videregående uddannelse deltager på Center for Aktiv Indsats i forløbet Personlig Branding. Forløbet har fokus på fysisk fremtoning, samtaleteknik og brug af de sociale medier i jobsøgningen. Tilbud på Center for Aktiv Indsats Forsikrede ledige kan henvises til tilbud om jobsøgning og vejledningsforløb på Center for Aktiv Indsats. Dette foregår dels som holdforløb med løbende optag og dels som individuelt tilrettelagte forløb. I holdforløbet modtager den ledige generel og individuel undervisning, vejledning og rådgivning med henblik på jobsøgning i 20 timer fordelt over 2 uger. I de individuelle forløb mødes den ledige med en jobcoach 4 gange i løbet af 2 uger. Side 17 af 32

18 De ledige modtager råd og vejledning om udformning og vedligeholdelse af CV gennem det IT-baserede vejledningsmodul Jobspor. Herudover får de ledige information om forskellige virksomhedsrettede tiltag inden for aktivering, uddannelse mm. Herudover sammensættes den løbende indsats af forskellige beskæftigelsesrettede elementer så som vejledning i jobsøgning, udarbejdelse af ansøgning og CV, kompetenceafklaring, personlig vejledning, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Ledige dagpengemodtagere, der er ansat i offentlige løntilskudsstillinger, deltager i jobklub 1 gang hver måned. Her modtager de ledige hjælp til CV og målrettet jobsøgning inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. De beskrevne tilbud er tilrettelagt i forhold til eksisterende rammer og lovgivning og forventes derfor revideret i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform Indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år Jobparate kontanthjælpsmodtagere Siden 2013 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget. En del af forklaringen skyldes den forkortede dagpengeperiode, hvor nogle af de forsikrede ledige efterfølgende opfyldte betingelserne for kontanthjælp. De jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises fortrinsvis til virksomhedspraktik, men der er også stort øget fokus på gennem kontanthjælpsreformen at kunne placere jobklare kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs. De ledige visiteres til nyttejobs via Center for Aktiv Indsats. Ud over nyttejobs prioriteres brugen af løntilskud, FVU-forløb og andre opkvalificerende tilbud. Det er dog stadig en stor udfordring at hjælpe de jobparate i varig beskæftigelse. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har med implementeringen af kontanthjælpsreformen krav på en koordinerende sagsbehandler. Aktivitetsparate borgere skal via virksomhedsrettede tiltag og uddannelse hjælpes tilbage i job. Gennem en tidlig indsats skal borgerne motiveres til at se muligheder frem for at fokusere på permanent forsørgelse fleksjob og førtidspension. Indsatsen skal derfor fokusere på borgernes progression ift. at nærme sig arbejdsmarkedet. For at skabe fokus og følge progressionen arbejder jobcenterets kontanthjælpsgruppe med resultatbaseret styring både for de over og de under 30-årige. Der er stort fokus på, at borgeren får udarbejdet en jobplan og starter i det rette tilbud så hurtigt som muligt efter første henvendelsesdato. Dette sker gennem en hurtig henvisning til Center for Aktiv Indsats, hvor borgeren tilknyttes en jobkonsulent og/eller mentor og deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Side 18 af 32

19 Der er stort fokus på, at de benyttede aktiveringstilbud er beskæftigelsesrettede. Der vil derfor i høj grad være tale om virksomhedspraktikker med tilknytning af virksomhedskonsulent eller jobmentor. Det er også en mulighed for de ledige at blive tilknyttet et praktisk hold på Center for Aktiv Indsats. Holdene udfører opgaver så som kantinedrift og ekstern kursusvirksomhed, pedelopgaver, kørsel, reparation, vedligehold og rengøring. For at sikre progression ift. arbejdsmarkedet tilknyttes hver borger på holdene en mentor. Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobvisiterede Nyledige ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobvisiterede modtager tidlige og hyppige individuelle samtaler. Efter 12 måneders ledighed tilbydes deltagelse i jobklubber á 3 måneders varighed. Indsatsen i jobklubberne differentieres alt efter længden af borgernes ledighedsperiode, så indsatsen målrettes den enkelte gruppe lediges behov. Ud over jobcenterets indsats i jobklubberne har de ledige mulighed for at danne netværk og dermed bistå hinanden i at finde mulige jobåbninger. Jobcenter s fleksjobambassadører har efter førtidspensions- og fleksjobreformen stort øget fokus på oprettelsen af fleksjob på under 10 timer ugentligt. Denne indsats skal bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse, som tidligere ville være blevet tilkendt en førtidspension, nu opretholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at oprette partnerskabsaftaler på lokale virksomheder med henblik på at styrke et mentornetværk. Partnerskabsaftalerne er ligeledes vigtige omdrejningspunkter ift. samarbejdet om oprettelse af de nye typer fleksjob. En af jobcenterets fleksjobambassadører er fast tilknyttet Virksomhedsservice. Sygedagpengeindsatsen Med sygedagpengereformens fulde implementering pr. 5. januar 2015 følger et stort øget fokus på styrkelse af den virksomhedsvendte indsats. Frem for interne tilbud i kommunalt regi skal borgeren mødes med en indsats, der i højere grad sikrer den enkeltes fortsatte tilknytning til egen arbejdsplads eller arbejdsmarkedet som helhed. Især borgere i matchkategori 2 skal i videst muligt omfang have et arbejdspladsbaseret tilbud på baggrund af erfaringer fra TTA-projektet Den virksomhedsvendte indsats stiller nye krav til sagsbehandlernes kompetencer i samarbejdet med arbejdsgivere. Der vil derfor være fokus på behovet for et kompetenceløft, så jobcenterets medarbejdere er rustede til den tætte arbejdsgiverkontakt. Samarbejdet med jobcenterets virksomhedsservice bliver centralt i den tidlige virksomhedsrettede indsats i fastholdelsessager. Gennem den løbende kontakt med virksomhederne vil konsulenterne i virksomhedsservice kunne oplyse arbejdsgiverne om mulighederne for at iværksætte en forebyggende indsats, inden en potentiel sygemelding. Med en målrettet forebyggende indsats vil jobcenteret have de bedst mulige forudsætninger for at forebygge langvarig sygemelding. Både i den forebyggende indsats og for borgere med en sygemelding vil redskaber som delvis raskmelding, særlig arbejdspladsindretning, personlig assistance, mentorordninger m.v. kunne indgå. Ledige sygemeldte vil blive mødt med en tidlig dialog i samarbejde med Side 19 af 32

20 a-kassen. Kombineret med et tidligt virksomhedsrettet forløb vil dette medvirke til en hurtigere raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet og dermed modvirke længerevarende sygemeldinger. Et centralt fokusområde for sygedagpengeindsatsen vil være at få borgeren til i højere grad at tage ansvar for sin egen situation. Dette søges opnået i den arbejdspladsbaserede indsats i kombination med et empowerment-fokuseret lær-at-tackle-forløb. Som følge af sygedagpengereformens øgede fokus på den virksomhedsrettede indsats vil sygedagpengegruppen i 2015 også arbejde på et langt tættere og styrket samarbejde med jobkonsulenterne på Center for Aktiv Indsats. For at komme denne bevægelse i forkøbet har der i 2013 og 2014 været kørt et fælles forløb for bl.a. sygedagpengesagsbehandlere og jobkonsulenter i forbindelse med udvikling og implementering af en resultatbaseret styringsmodel. Den resultatbaserede styring sikrer, at der fortløbende er fokus på borgerens beskæftigelsesrettede progression. I sygedagpengesager, hvor sagsbehandleren mener, der er forlængelsesmuligheder ud over 22 eller 52 uger, skal sagen forelægges et forlængelsesteam. Forlængelsesteamet består af de faglige koordinatorer på området og har den endelige beslutningskompetence ift. om en sag kan forlænges. Målet hermed er at styrke det faglige niveau i afgørelserne, herunder at sikre en ensartet procedure og at der foreligger tilstrækkelig dokumentation i den enkelte forlængelsessag. Samtidig har teamet fokus på at vurdere om en sag vil være i målgruppen for ressourceforløb, så disse så tidligt som muligt i forløbet ekspederes videre til rehabiliteringsteamet. Denne indsats forventes at være medvirkende til nedbringelsen af længerevarende sygedagpengesager. Der er generelt fokus på at udbrede kendskabet til en mere præcist defineret målgruppe for ressourceforløb. Målet hermed er, så tidligt som muligt, at kunne få relevante sygemeldte i ressourceforløb og derved bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere, der ikke kan raskmeldes eller forlænges ud over 22 uger, vil overgå til jobafklaringsforløb. I jobafklaringsforløbet tilknyttes den sygemeldte en koordinerende sagsbehandler, der skal sørge for, at den sygemeldte får en tværfaglig og aktiv indsats målrettet den enkeltes situation og mål. Indsatsen ligger på den måde tæt op af indsatsen i ressourceforløb. Ressourceforløb Det tværfaglige samarbejde med bl.a. Center for Aktiv Indsats, Sundhed og Handicap, Børne- og Ungerådgivningen, UU, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og det lægefaglige område, er et vigtigt aspekt i skabelsen af relevante ressourceforløb, der kan bringe borgeren tættere på selvforsørgelse. Det er altafgørende, at indhold og kvalitet af ressourceforløbene matcher den enkelte borgers behov, ligesom borgeren ikke skal opleve ventetid i en sådan grad, at motivation og tillid til systemet forsvinder. Der arbejdes kontinuerligt med at oprette ressourceforløb. Der har i 2013 været 84 sager gennem rehabiliteringsteamet, hvoraf 16 er blevet bevilliget og har påbegyndt et ressourceforløb. Der er pr. 1. januar 2014 ansat 4 koordinerende sagsbehandlere til at Side 20 af 32

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere