Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32

2 Indhold 1 INDLEDNING BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS DEN BORGERRETTEDE INDSATS Indsats for de unge under 30 år Indsats for jobparate dagpengemodtagere Indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år Tilbud på tværs af målgrupper DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I JOBCENTERET PLANPERIODE TILLÆG NR. 1: SAMLET OVERSIGT OVER JOBCENTERETS MÅL TILLÆG NR. 2: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE INITIATIVER TILLÆG NR. 3: FÆLLES FYNSK DEL AF BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 SAMT MILEPÆLSPLAN FOR SAMARBEJDE PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET UDKAST TIL FÆLLES FYNSK DEL AF BESKÆFTIGELSESPLAN Side 2 af 32

3 1 Indledning Beskæftigelsesplanen er en beskrivelse af kommunes beskæftigelsespolitiske mål og strategier for 2015 og indeholder endvidere en redegørelse for, hvordan Jobcenter vil imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der tegner sig både på kort og langt sigt. Som bilag til nærværende beskæftigelsesplan vedhæftes forslag til fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015, som er blevet til på baggrund af arbejdsmarkeds- /beskæftigelsesudvalgsformændene i de fynske kommuners aftale om samarbejde på tværs. Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens økonomiske vilkår, de tildelte ressourcer i Jobcenteret samt de politiske prioriteringer. Beskæftigelse er sammen med bosætning og branding et af de tre primære fokuspunkter i kommunens udviklingsstrategi. Det udarbejdede materiale bygger hovedsageligt på data fra Beskæftigelsesregionens analyserapporter samt resultatrevisionen for Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunens Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg har i en løbende dialog og i fælles møder medvirket ved udarbejdelse af planen. Siden krisen på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden steg markant og beskæftigelsen tilsvarende faldt, er situationen vendt. Der er nu tale om en stigning i beskæftigelsen, som forventes at fortsætte i Ligeledes er ledigheden faldet kraftigt. I løbet af 2013 er langtidsledigheden i Kommune faldet med 28%. Samtidig ses der allerede i 1. halvår af 2014 en stor efterspørgsel på faglærte håndværkere, inden for specifikke fag ses endda en mangel på arbejdskraft. Jobcenter har dermed en stor udfordring i at understøtte en fortsat udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken gennem en tidlig indsats, ikke mindst for de ledige, der er i risiko for langtidsledighed. Gennem en målrettet strategi for uddannelse og opkvalificering vil jobcenteret imødegå den forventede øgede beskæftigelse ved at sikre, at de ledige opnår og vedligeholder kompetencer, der sætter dem i stand til at opnå varig beskæftigelse. For at sikre, at den forventede jobvækst fortrinsvist vil komme kommunens egne borgere til gode, er der i stadig højere grad fokus på opdyrkelsen af det gode samarbejde med de lokale arbejdsgivere. For at imødegå dette behov har jobcenteret i 2014 oprettet enheden Virksomhedsservice. Samtidig er det vigtigt, at de ledige motiveres til en høj grad af faglig og ikke mindst geografisk mobilitet. Særligt ved lukning af større virksomheder i kommunen, skal de ledige understøttes i at udvide deres geografiske horisont; ligesom det kan være nødvendigt at blive omskolet eller opkvalificeret til andre fag på det lokale arbejdsmarked. Side 3 af 32

4 Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for udsatte borgere med problemer ud over ledighed. Disse borgere er i øget risiko for at ende på permanent passiv forsørgelse. vil derfor i 2015 have øget fokus på indsatsen i rehabiliteringsteamet og de gode beskæftigelsesrettede tilbud i ressourceforløb. Jobcenter har et konstruktivt samarbejde med en række eksterne samarbejdsparter på arbejdsmarkedet, det være sig a-kasser, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, andre jobcentre, handicaporganisationer og øvrige interesseorganisationer. Derudover prioriteres udviklingen af det allerede eksisterende samarbejde med de andre sektorer i Faaborg- Midtfyn Kommune. Side 4 af 32

5 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Mål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Side 5 af 32

6 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Kommune står overfor en række udfordringer ifm. implementeringen af den forventede beskæftigelsesreform, der ventes at kunne afstedkomme radikale ændringer i tilrettelæggelsen af indsatsen. Også implementeringen af kontanthjælps-; førtidspensions- og fleksjobs-; samt sygedagpengereformerne er fortsat store udfordringer i kommunen. I forhold til de 4 ministermål og indsatsområder ses følgende udfordringer og indsatsområder: Side 6 af 32

7 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimal fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Udfordringer Lavt uddannelsesniveau i kommunen Manglende uddannelse er tit lig kontanthjælp Høj ungdomsarbejdsløshed Andre problemer end ledighed Forebygge tilgang til førtidspension og andre overførselsindkomster Mindske frafald på uddannelser Fuld implementering af kontanthjælpsreformen Udvikling af det gode samarbejde med kommunens Børne- og Ungerådgivning Indsatsområder Opdyrkning af praktik- og løntilskudspladser Fortsat brug af studiestartskoordinator for de uddannelsesparate Fortsat brug af mentorordninger, herunder sociale mentorordninger Øget samarbejde med UU og erhvervsskolerne 4 ugers intro-forløb på Svendborg Erhvervsskole Samarbejdsaftale med Tietgenskolen om brobygningsforløbet Uddannelsesbroen 2.0 Partnerskab med Erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge Parallelindsats i forhold til sundhed og handicap med integreret psykiatri- og misbrugsbehandling til stede på Center for Aktiv Indsats STU- og EGU-forløb Fortsat udvikling af samarbejdet med Montagen Fortsat udvikling af ungeindsatsen på Center for Aktiv Indsats Større fokus på opkvalificering af uddannelseskompetencer via FVU, AVU og ungdomsuddannelserne Særlig økonomisk rådgivning Express. Et forløb for unge udlændinge Udvikling af fælles indsatser på tværs af jobcenter og udførerenhed Side 7 af 32

8 Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Udfordringer Rehabiliteringsindsatsen på tværs af fagområder i kommunen, herunder udførerdel Fælles holdninger til indsatsen på tværs af jobcenter og udførerenhed En tidlig og aktiv indsats til alle udsatte grupper Etablering af ressourceforløb Etablering af jobafklaringsforløb Minimere tilkendelse af førtidspension Minimere tilgangen af borgere til ledighedsydelse og fleksjob Oprettelse af fleksjob på lavt timetal Nedbringe den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb Nedbringe tilvæksten af nye sygedagpengesager At sikre en tidlig kontakt og støtte til virksomhederne ved sygemeldte medarbejdere og ved arbejdsfastholdelse inden sygemelding Begrænse langvarige sygeforløb Antal af kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse er steget At sikre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mentorstøtte At gøre kontanthjælp til en Indsatsområder Fokus på udvikling af tilbudsmuligheder herunder ressourceforløb på tværs af kommunens politik- og aftaleområder Øget fokus på uddannelse og brug af revalideringsmuligheder Fælles kompetenceudvikling og forståelses-ramme med udførerenhederne Videreudvikling af interne forløb på Center for Aktiv Indsats og montagen målrettet udslusning til job og uddannelse Øget anvendelse af forskellige mentorordninger Opprioritering af indsats for ledige fleksjobbere Fleksjobambassadørindsatsen bl.a. ved videreudvikling og optimering af mentornetværk Tidlig indsats i sygedagpengeforløb Opprioritering af arbejdsfastholdelse Implementering af sygedagpengereformen Øget brug af virksomhedsrettede tilbud herunder aktive praktikforløb samt delvise raskmeldinger Øget samarbejde med A-kasserne vedr. Sygemeldte ledige Kompetenceløft af sagsbehandlere ift. samarbejdet med arbejdsgivere Side 8 af 32

9 korttidsydelse At sikre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en koordinerende sagsbehandler Oprettelse af nyttejobs Side 9 af 32

10 Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Udfordringer At nedbringe langtidsledigheden At sikre en tilstrækkelig faglig og geografisk mobilitet Mangel på arbejdskraft som følge af stor tilbagetrækning af ældre fra arbejdsmarkedet Mange ufaglærte langtidsledige Øget ledighed blandt både ufaglærte og faglærte kvinder At forsikrede ledige bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet At differentiere og finde den rette indsats til de udfaldstruede Stor andel af ledige over 55 år Opretholde den personlige jobformidlerindsats Mangel på arbejdskraft, især inden for håndværksfagene Udsigt til stigende efterspørgsel på højtuddannede og faglærte Indsatsområder Tidlig identifikation af ledige med særlig risiko for langtidsledighed Støtte de ledige i at finde mulige jobåbninger Målrettet individuel, tidlig og aktiv indsats Opkvalificering ved brug af virksomhedspraktikker og løntilskud Øge uddannelsesniveauet i arbejdskraftsreserven ved øget brug af FVU-forløb Fortsat fokus på voksenlærlingeordningen Øget fokus på brancheskift Øget fokus på geografisk mobilitet Jobrotationsprojekter Øge samarbejdet med a-kasserne Obligatorisk jobklub for ledige i offentlige løntilskud Deltagelse i projekt Byggepladsen for 3f-ledige indenfor bygge og anlæg Differentieret indsats tilpasset den ledige Udbredelse af kendskabet til videns- og fagpilotordningerne Tilbud på Center for Aktiv Indsats Side 10 af 32

11 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Udfordringer Afdækning af virksomhedernes uddannelsesbehov Øge den gensidige dialog med virksomhederne Skabe de fornødne antal jobåbninger Én indgang til kommunen Synliggøre anvendelsesmulighederne indenfor jobrotationsordningen Synliggøre viden- og fagpilotordning Fastholdelse af sygemeldte i job i tidlig indsats Udvide virksomheders rekrutteringsgrundlag gennem en styrket dialog med virksomhederne om deres behov Indsatsområder Virksomhedsservice og den opsøgende kontakt Opretholdelse af 24 timers service ved henvendelser Implementering af CRM-modul Differentierede servicepakker Jobcenterets samarbejde med det oprettede Dialogforum Jobrotation og voksenlærlingeordning Synliggøre den forbedrede service via særskilt oprettet telefonlinje og mailadresse for virksomhederne til jobcenteret Udvide og kvalificere indsatsen for fastholdelse af medarbejdere på virksomhederne Samarbejde med kommunens Erhvervskontakt Opsøgende fleksjobambassadører Afholdelse af fyraftensarrangementer for erhvervslivet Side 11 af 32

12 Generelle udfordringer: En væsentlig udfordring for de kommende år er implementeringen af nye vedtagne og kommende reformer på fleks-, førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengeområderne samt beskæftigelsesområdet som sådan. Der er tale om omfattende reformer, der stiller store krav til både medarbejderes, ledelses og politikeres omstillingsparathed. På mange områder vi der være tale om en komplet nytænkning af indsatsen. Flere reformer stiller krav om en i langt højere grad koordineret tværfaglig indsats med en tidlig helhedsorienteret tilgang til borgerens problemstillinger. Dette fordrer en administrativ, såvel som politisk, prioritering af det socialfaglige samarbejde og kendskabet på tværs af kommunens fagsekretariater og aftaleområder. Ikke mindst oprettelsen af ressource- og jobafklaringsforløb med reelt og individuelt målrettet indhold er og bliver en vigtig udfordring, der i høj grad er afhængig af det gode samarbejde på tværs af fagområder og personalegrupper. Det er i Kommune stadig en udfordring, at beskæftigelsen siden 2008 er faldet kraftigt. Selvom beskæftigelsen i 2014 har været let stigende, og forventes at stige yderligere i 2015, er der til stadighed brug for et stort fokus på at nedbringe langtidsledigheden, så den positive udvikling fortsætter. For at sikre, at virksomhederne har det bedst mulige udbud af arbejdskraft, herunder at arbejdskraften har de kompetencer virksomhederne efterspørger, er der i den forbindelse behov for øget fokus på at holde de lediges kompetencer up-to-date, så de også efter længerevarende ledighed er attraktive for arbejdsgiverne. De kommende år vil der ligge en stor udfordring i at opkvalificere og omskole mange ledige til at kunne skifte job til brancher i vækst. Især erhvervsuddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser vil være i fokus ift. fag, der allerede i 2014 oplevede mangel på uddannet arbejdskraft. Ud over brancheskift skal de ledige tilskyndes til øget geografisk mobilitet for at fremme mulighederne for jobåbninger. De ledige skal anspores til på eget initiativ aktivt at søge jobåbninger uden for lokalområdet. I forhold til de unge er det fortsat en udfordring at støtte og motivere dem til at vælge uddannelse inden for fag med gode beskæftigelsesmuligheder. Med den kommende erhvervsskolereform bliver det yderligere en udfordring at fastholde de unge, der med kontanthjælpsreformen er blevet uddannelsesparate, i at gennemføre en uddannelse. Det er centralt for de unges uddannelse, at der bliver skabt det fornødne antal praktik- og lærlingepladser. Jobcenteret arbejder sammen med de faglige organisationer og lokale virksomheder på at sikre dette. Efter endt uddannelse ligger der en udfordring i at sikre, at de unge hurtigt kommer i job frem for at overgå til offentlig forsørgelse. Den forventede stigning i beskæftigelsen sammenholdt med den massive naturlige afgang, der ventes når de store efterkrigsårgange når pensionsalderen, gør, at der i høj grad bliver brug for de unges arbejdskraft. Side 12 af 32

13 4 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4.1 Den borgerrettede indsats Indsats for de unge under 30 år 570 unge under 30 år var i december 2013 på dagpenge eller kontanthjælp i Faaborg- Midtfyn Kommune. Heraf var 221 a-dagpengemodtagere. Jobcenter har generelt et stort fokus på fra dag 1 at kunne levere en kontinuerlig og differentieret indsats for at få de unge i uddannelse og job. Der er en stor gruppe unge, der har behov for en særlig indsats for at kunne gennemføre ordinær uddannelse og opnå varig beskæftigelse. Det er af stor vigtighed, at unge for at bidrage som samfundsborgere opnår efterspurgte kompetencer og derved tilknytning til arbejdsmarkedet. I jobcenterets visitation mødes de unge potentielle kontanthjælpsmodtagere inden for 1 uge fra første henvendelse af en sagsbehandler og en UU-vejleder, der yder råd og vejledning. En evaluering af indsatsen i 2013 viser, at 30% af de unge efter denne samtale undlader at søge uddannelseshjælp, hvorfor samarbejdet også fremover prioriteres højt. Jobcenter vil dermed undgå, at unge, der kan tage vare om egen situation, kommer ind i beskæftigelsessystemet. Indsatsen for unge forsikrede ledige og unge kontanthjælpsmodtagere varetages at to forskellige ungeteams i jobcenteret. Begge teams arbejder med en tidlig og hyppig kontakt til de unge, uanset uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Jobcenteret har forskellige tilbud til de unge, afhængig af om de er kontanthjælps- eller dagpengemodtagere. Tidligere erfaringer har vist, at en hyppig frekvens af målrettede jobsamtaler har en positiv effekt i forhold til at få de unge i ordinær uddannelse og job. Udover jævnlige samtaler tilbyder jobcenteret de unge jobsøgningsforløb, 4- ugers praktikker og efterfølgende løntilskudsansættelser med henblik på brancheskift og nye jobåbninger. Det er en udfordring at motivere flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Ikke mindst manglen på praktikpladser udgør for Kommune en betydelig barriere, der vil virke afsmittende på de kommende års forventede mangel på faglært arbejdskraft. Jobcenter vil gennem et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere styrke indsatsen for at hjælpe de unge i uddannelse. Jobcenterets Virksomhedsservice gør i den opsøgende indsats over for de lokale virksomheder meget ud af at informere om vigtigheden af oprettelse af lærlingepladser. Side 13 af 32

14 I samarbejde med Dialogforum inviterer jobcenteret det lokale erhvervsliv til 1-2 årlige fyraftensarrangementer, hvor uddannelse og lærlingepladser ligeledes er en vigtig del af dagsordenen. For de unge ufaglærte over 25 år skal der være særlig opmærksomhed på mulighederne for voksenlærlingeordninger. For unge ledige, der ønsker at komme i gang med en erhvervsuddannelse, men er uafklarede ift. hvilken det skal være, tilbydes i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole et 4 ugers introforløb. Målet er, at den unge gennem et dybere kendskab til de 4 hovedretninger (Produktion og Udvikling; Strøm, Styring og IT; Bygge og Anlæg samt Mad til Mennesker) målrettes og fastholdes i et erhvervsuddannelsesvalg. Jobcenter er ligeledes samarbejdspartner i projekterne Fra Ufaglært til Faglært og Byggepladsen. Begge tilbud henvender sig til borgere både over og under 30 år. Fra Ufaglært til Faglært giver ledige og beskæftigede ufaglærte mulighed for at blive faglærte på kort tid. Målgruppen er ufaglærte med en vis erfaring, som på baggrund af denne kan få merit for dele af uddannelsesforløb og praktikker. Jobcenteret har stort fokus på at informere virksomhederne om mulighederne for jobrotation, når beskæftigede ufaglærte opkvalificeres. Byggepladsen henvender sig til ledige murere, tømrere, struktører mv. inden for 3f- Bygningsarbejderne, som opkvalificeres, enten til faglært status, eller for de allerede faglærte til yderligere specialiserede kompetencer. Projektets målgruppe har en overvægt af unge ufaglærte under 30 år. Efter opkvalificering søges de ledige ansat ved større fynske bygge- og anlægsprojekter. Åbenlyst uddannelsesparate De åbenlyst uddannelsesparate modtager i jobcenteret et uddannelsespålæg, der følges af en tæt og hyppig opfølgning, indtil den unge har søgt ind på en uddannelse. Samtidig henvises den unge til et kort forløb på Tietgenskolen. Herefter starter den unge op i virksomhedspraktik eller alternativt nyttejob frem til uddannelsesstart. De uddannelsesparate Alle uddannelsesparate henvises til et tilbud på Center for Aktiv Indsats. Der ligger en stor opgave i at foranstalte en tidlig og målrettet indsats for de unge, der ikke kan starte direkte op i et ordinært uddannelsesforløb, men som vurderes at kunne påbegynde uddannelse inden for 1 år. I samarbejde med Center for Aktiv Indsats, UU, handicap/psykiatri, uddannelsesinstitutioner samt børne- og ungeafdelingen vil jobcenteret understøtte, at flest muligt unge opnår personlige og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse. Indsatsen vil dermed komme den forventede mangel på faglært arbejdskraft i forkøbet og reducere tilgangen til varig offentlig forsørgelse. På baggrund af erfaringer fra Ung i Uddannelse og Uddannelsesbroen tilbyder Jobcenteret i samarbejde med Tietgenskolen unge med sociale og/eller faglige udfordringer en uddannelsesrettet indsats i projektet Uddannelsesbroen 2.0. Gennem en Side 14 af 32

15 tværfaglig forberedende og afklarende indsats støttes de unge i at påbegynde og gennemføre ordinær uddannelse. I det uddannelsesforberedende forløb er målet, at de unge tilegner sig de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. I det afklarende forløb er målet, at de unge gennem bl.a. kompetenceafklaring, brobygningsforløb og praktikker, sættes i stand til at udføre et oplyst og realistisk uddannelsesvalg. Ud over Tietgenskolen indgår KOLD College, Social og Sundhedsskolen SOSU Fyn samt Syddansk Erhvervsskole SDE i projektet, så de unge får mulighed for at snuse til en bred vifte af uddannelser. Den unge vil gennem hele forløbet have en mentor tilknyttet, der yder støtte og vejledning ift. at nå den unges individuelle mål. Ved behov videreføres mentorstøttet som efterværn, når den unge er startet i ordinær uddannelse. Studiestartskoordinator Studiestartkoordinatoren, som i lovgivningen er rettet mod hjælp til uddannelsesstart for enlige forsørgere, er i Jobcenter udvidet til at omfatte en bredere gruppe unge uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcenteret vurderer ud fra en individuel betragtning om den enkelte unge har behov for en håndholdt indsats i forbindelse med opstart i uddannelse. Studiestartskoordinatoren hjælper den unge med at sætte og fastholde uddannelsesmål og støtter den unge til at blive mødestabil. Derudover har studiestartskoordinatoren en vigtig opgave i at sikre den unges generelle trivsel og motivation, samt deltage i møder med undervisere og vejledere på uddannelsesinstitutionerne. Studiestartskoordinatoren har sammen med jobcenterets afdelingsleder på kontanthjælpsområdet besøgt de mest benyttede ungdomsuddannelser. Formålet hermed har været at informere om de unges mulighed for tilknytning af studiestartskoordinatoren. Der er dermed etableret en direkte kontakt, hvorigennem uddannelsesinstitutionerne hurtigt kan komme i kontakt med Jobcenteret. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at en ung fra Kommune er frafaldstruet, eller hvis en svag ung starter i uddannelse, har skolen dermed mulighed for at tage initiativ til samarbejdet med studiestartskoordinatoren. På den måde undgås dobbeltindsats mellem skolens og kommunens mentorer. Skolerne giver positive tilbagemeldinger på samarbejdet. Samarbejde med UU Jobcenteret har et udvidet samarbejde med UU omkring den tidlige screening af de unge. Allerede ved første henvendelse i jobcenteret mødes den unge af en UU-vejleder, som er med ved visitationssamtalen. UU-vejlederens rolle er at yde kvalificeret vejledning målrettet uddannelse. Denne forebyggende indsats medvirker i høj grad til jobcenterets store succes med at vende de unge i døren. Desuden er UU-vejledningen til stede på Jobcenteret 3 gange ugentligt, som et åbent rådgivningstilbud til alle unge. I samarbejde med jobcenteret tilbyder UU en særlig vejledning for de unge, der efter en læse- skrive- og regnetest skønnes at have behov for helt særlige forløb herunder evt. STU. Dygtige Unge Kommune er med i samarbejdet omkring erhvervsmentornetværket Dygtige Unge. Projektet formidler frivillige erhvervsmentorer til unge, der har brug for Side 15 af 32

16 støtte og evt. branchespecifik viden, netværk og rådgivning ift. at vælge uddannelse og finde læreplads eller job. Dygtige Unge favner en bred målgruppe. Unge med uddannelse eller med uafsluttet uddannelse motiveres til at færdiggøre uddannelse eller hjælpes i processen med at finde praktik- og lærepladser; unge med anden etnisk baggrund end dansk hjælpes til at finde rundt i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked; småkriminelle unge kan med mentorens hjælp få åbnet døre til job og uddannelse; og unge med psykiske og sociale problemer kan støttes i kontakten til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Aktivitetsparate under 30 Både jobcenteret og Center for Aktiv Indsats arbejder med dedikerede ungeenheder, som er i tæt samarbejde med hinanden samt UU og Børne- og Ungerådgivningen om indsatsen. De unge aktivitetsparate modtager mentorstøtte på Center for Aktiv Indsats og kan henvises til praktisk projektdeltagelse samme sted Indsats for jobparate dagpengemodtagere Jobparate borgere mødes med tidlige og målrettede jobsamtaler med fokus på CV samt en tidlig vejledningsindsats, der tager udgangspunkt i mulige jobåbninger. For at støtte borgeren i selv at være aktiv og tage ansvar i jobsøgningsprocessen inddrages jobopslag i jobcenterets modtagelse og på Jobnet. Ledige dagpengemodtagere, der i forbindelse med kontaktsamtalen viser sig at være uden en ungdomsuddannelse, vurderes i forhold til om der er behov for en læse-, skrive- og regnetest. På baggrund af testen vurderes den lediges eventuelle behov for efterfølgende FVU-undervisning. I tilknytning til kontaktsamtalerne afholdes generelle info-møder, hvor de ledige i grupper informeres om ret og pligt i forhold til ledighed og aktive forløb. Nyledige med særlig risiko for langtidsledighed tilbydes en tidlig indsats. For borgere, der vurderes at være i risikogruppen, iværksættes en intensiv indsats allerede efter 4-6 ugers ledighed. Indsatsen består af en hyppig kontakt kombineret med tidlige virksomhedsrettede tiltag. Derudover visiteres den ledige til et antal individuelle samtaler med en jobcoach på Center for Aktiv Indsats, for at styrke og målrette den lediges jobsøgning inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Efter 6-9 måneders ledighed henvises den ledige til en jobkonsulent på Center for Aktiv Indsats, som støtter den ledige i søgningen af ordinær beskæftigelse, praktikpladser og job med løntilskud. Endvidere tilknyttes den en jobklub. Efter 70 ugers ledighed bliver borgeren tilknyttet en af jobcenterets personlige jobformidlere, der yder en håndholdt og intensiv indsats. Den personlige jobformidler giver den ledige et individuelt tilrettelagt kontaktforløb med hyppige samtaler og hjælp til alle dele af jobsøgningen, herunder ansættelse i ordinært job evt. med forudgående praktik og/eller løntilskud. Der kan i gennem den samlede ledighedsperiode løbende henvises til tilbuddene Vejledning og Jobsøgning og Personlig Vejledning. Side 16 af 32

17 Ansættelsen af tre personlige jobformidlere, hvoraf den ene er tilknyttet ungeenheden, blev oprindeligt finansieret gennem akutpakken. Efter finansieringens udløb har jobcenteret i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2014 fået midler til fastansættelse af jobformidlerne og dermed en videreførelse af de gode resultater. De jobparate skal gennem tilbuddene understøttes i at opnå ordinær beskæftigelse. Indholdet i kursusforløbene tager derfor udgangspunkt i specifikke jobåbninger ud fra den lediges forudsætninger. Som udgangspunkt vil aktiveringen dermed være virksomhedsrettet evt. i kombination med opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Især ledige med mulighed for brancheskift vil i høj grad blive tilbudt virksomhedspraktikker eller løntilskudsansættelser. Det er fortsat betydningsfuldt, at der arbejdes intensivt på at etablere jobrotationsforløb på både offentlige og private arbejdspladser. Virksomhedsservice har en stor opgave ift. at udbrede kendskabet til ordningen, ligesom der samarbejdes med LBR og jobcenterets Dialogforum om at skabe synlighed og interesse. I forbindelse med den i 2014 varslede lukning af virksomhederne Danish Crown og Tulip i Faaborg har jobcenteret fra 2014 påbegyndt en forebyggende indsats for de berørte medarbejdere. Der har været afholdt informationsmøder samt ydet individuel hjælp til CV-skrivning. Der har samtidig været et særligt fokus på at give medarbejderne informationer om brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder øget opmærksomheden på behovet for både faglig og geografisk mobilitet. Indsatserne overfor de ansatte er gennemført i et samarbejde med de to virksomheders ledelser, der endvidere har givet mulighed for etablering af et jobcenterkontor på stedet. Dette forventes at være en realitet fra uge 34 i 2014, og vil i opstarten være bemandet 1 dag om ugen. Såfremt behovet bliver større, er der mulighed for at øge bemandingen. LVU Ledige med en lang videregående uddannelse mødes i Jobcenter med en dedikeret indsats. Der er fokus på, at de ledige får en tæt og hyppig opfølgning med en særlig konsulent, som samtidig fungerer som personlig jobformidler. Ledige med en lang videregående uddannelse deltager på Center for Aktiv Indsats i forløbet Personlig Branding. Forløbet har fokus på fysisk fremtoning, samtaleteknik og brug af de sociale medier i jobsøgningen. Tilbud på Center for Aktiv Indsats Forsikrede ledige kan henvises til tilbud om jobsøgning og vejledningsforløb på Center for Aktiv Indsats. Dette foregår dels som holdforløb med løbende optag og dels som individuelt tilrettelagte forløb. I holdforløbet modtager den ledige generel og individuel undervisning, vejledning og rådgivning med henblik på jobsøgning i 20 timer fordelt over 2 uger. I de individuelle forløb mødes den ledige med en jobcoach 4 gange i løbet af 2 uger. Side 17 af 32

18 De ledige modtager råd og vejledning om udformning og vedligeholdelse af CV gennem det IT-baserede vejledningsmodul Jobspor. Herudover får de ledige information om forskellige virksomhedsrettede tiltag inden for aktivering, uddannelse mm. Herudover sammensættes den løbende indsats af forskellige beskæftigelsesrettede elementer så som vejledning i jobsøgning, udarbejdelse af ansøgning og CV, kompetenceafklaring, personlig vejledning, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Ledige dagpengemodtagere, der er ansat i offentlige løntilskudsstillinger, deltager i jobklub 1 gang hver måned. Her modtager de ledige hjælp til CV og målrettet jobsøgning inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. De beskrevne tilbud er tilrettelagt i forhold til eksisterende rammer og lovgivning og forventes derfor revideret i forbindelse med den kommende beskæftigelsesreform Indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år Jobparate kontanthjælpsmodtagere Siden 2013 er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget. En del af forklaringen skyldes den forkortede dagpengeperiode, hvor nogle af de forsikrede ledige efterfølgende opfyldte betingelserne for kontanthjælp. De jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises fortrinsvis til virksomhedspraktik, men der er også stort øget fokus på gennem kontanthjælpsreformen at kunne placere jobklare kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs. De ledige visiteres til nyttejobs via Center for Aktiv Indsats. Ud over nyttejobs prioriteres brugen af løntilskud, FVU-forløb og andre opkvalificerende tilbud. Det er dog stadig en stor udfordring at hjælpe de jobparate i varig beskæftigelse. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har med implementeringen af kontanthjælpsreformen krav på en koordinerende sagsbehandler. Aktivitetsparate borgere skal via virksomhedsrettede tiltag og uddannelse hjælpes tilbage i job. Gennem en tidlig indsats skal borgerne motiveres til at se muligheder frem for at fokusere på permanent forsørgelse fleksjob og førtidspension. Indsatsen skal derfor fokusere på borgernes progression ift. at nærme sig arbejdsmarkedet. For at skabe fokus og følge progressionen arbejder jobcenterets kontanthjælpsgruppe med resultatbaseret styring både for de over og de under 30-årige. Der er stort fokus på, at borgeren får udarbejdet en jobplan og starter i det rette tilbud så hurtigt som muligt efter første henvendelsesdato. Dette sker gennem en hurtig henvisning til Center for Aktiv Indsats, hvor borgeren tilknyttes en jobkonsulent og/eller mentor og deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Side 18 af 32

19 Der er stort fokus på, at de benyttede aktiveringstilbud er beskæftigelsesrettede. Der vil derfor i høj grad være tale om virksomhedspraktikker med tilknytning af virksomhedskonsulent eller jobmentor. Det er også en mulighed for de ledige at blive tilknyttet et praktisk hold på Center for Aktiv Indsats. Holdene udfører opgaver så som kantinedrift og ekstern kursusvirksomhed, pedelopgaver, kørsel, reparation, vedligehold og rengøring. For at sikre progression ift. arbejdsmarkedet tilknyttes hver borger på holdene en mentor. Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobvisiterede Nyledige ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobvisiterede modtager tidlige og hyppige individuelle samtaler. Efter 12 måneders ledighed tilbydes deltagelse i jobklubber á 3 måneders varighed. Indsatsen i jobklubberne differentieres alt efter længden af borgernes ledighedsperiode, så indsatsen målrettes den enkelte gruppe lediges behov. Ud over jobcenterets indsats i jobklubberne har de ledige mulighed for at danne netværk og dermed bistå hinanden i at finde mulige jobåbninger. Jobcenter s fleksjobambassadører har efter førtidspensions- og fleksjobreformen stort øget fokus på oprettelsen af fleksjob på under 10 timer ugentligt. Denne indsats skal bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse, som tidligere ville være blevet tilkendt en førtidspension, nu opretholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at oprette partnerskabsaftaler på lokale virksomheder med henblik på at styrke et mentornetværk. Partnerskabsaftalerne er ligeledes vigtige omdrejningspunkter ift. samarbejdet om oprettelse af de nye typer fleksjob. En af jobcenterets fleksjobambassadører er fast tilknyttet Virksomhedsservice. Sygedagpengeindsatsen Med sygedagpengereformens fulde implementering pr. 5. januar 2015 følger et stort øget fokus på styrkelse af den virksomhedsvendte indsats. Frem for interne tilbud i kommunalt regi skal borgeren mødes med en indsats, der i højere grad sikrer den enkeltes fortsatte tilknytning til egen arbejdsplads eller arbejdsmarkedet som helhed. Især borgere i matchkategori 2 skal i videst muligt omfang have et arbejdspladsbaseret tilbud på baggrund af erfaringer fra TTA-projektet Den virksomhedsvendte indsats stiller nye krav til sagsbehandlernes kompetencer i samarbejdet med arbejdsgivere. Der vil derfor være fokus på behovet for et kompetenceløft, så jobcenterets medarbejdere er rustede til den tætte arbejdsgiverkontakt. Samarbejdet med jobcenterets virksomhedsservice bliver centralt i den tidlige virksomhedsrettede indsats i fastholdelsessager. Gennem den løbende kontakt med virksomhederne vil konsulenterne i virksomhedsservice kunne oplyse arbejdsgiverne om mulighederne for at iværksætte en forebyggende indsats, inden en potentiel sygemelding. Med en målrettet forebyggende indsats vil jobcenteret have de bedst mulige forudsætninger for at forebygge langvarig sygemelding. Både i den forebyggende indsats og for borgere med en sygemelding vil redskaber som delvis raskmelding, særlig arbejdspladsindretning, personlig assistance, mentorordninger m.v. kunne indgå. Ledige sygemeldte vil blive mødt med en tidlig dialog i samarbejde med Side 19 af 32

20 a-kassen. Kombineret med et tidligt virksomhedsrettet forløb vil dette medvirke til en hurtigere raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet og dermed modvirke længerevarende sygemeldinger. Et centralt fokusområde for sygedagpengeindsatsen vil være at få borgeren til i højere grad at tage ansvar for sin egen situation. Dette søges opnået i den arbejdspladsbaserede indsats i kombination med et empowerment-fokuseret lær-at-tackle-forløb. Som følge af sygedagpengereformens øgede fokus på den virksomhedsrettede indsats vil sygedagpengegruppen i 2015 også arbejde på et langt tættere og styrket samarbejde med jobkonsulenterne på Center for Aktiv Indsats. For at komme denne bevægelse i forkøbet har der i 2013 og 2014 været kørt et fælles forløb for bl.a. sygedagpengesagsbehandlere og jobkonsulenter i forbindelse med udvikling og implementering af en resultatbaseret styringsmodel. Den resultatbaserede styring sikrer, at der fortløbende er fokus på borgerens beskæftigelsesrettede progression. I sygedagpengesager, hvor sagsbehandleren mener, der er forlængelsesmuligheder ud over 22 eller 52 uger, skal sagen forelægges et forlængelsesteam. Forlængelsesteamet består af de faglige koordinatorer på området og har den endelige beslutningskompetence ift. om en sag kan forlænges. Målet hermed er at styrke det faglige niveau i afgørelserne, herunder at sikre en ensartet procedure og at der foreligger tilstrækkelig dokumentation i den enkelte forlængelsessag. Samtidig har teamet fokus på at vurdere om en sag vil være i målgruppen for ressourceforløb, så disse så tidligt som muligt i forløbet ekspederes videre til rehabiliteringsteamet. Denne indsats forventes at være medvirkende til nedbringelsen af længerevarende sygedagpengesager. Der er generelt fokus på at udbrede kendskabet til en mere præcist defineret målgruppe for ressourceforløb. Målet hermed er, så tidligt som muligt, at kunne få relevante sygemeldte i ressourceforløb og derved bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere, der ikke kan raskmeldes eller forlænges ud over 22 uger, vil overgå til jobafklaringsforløb. I jobafklaringsforløbet tilknyttes den sygemeldte en koordinerende sagsbehandler, der skal sørge for, at den sygemeldte får en tværfaglig og aktiv indsats målrettet den enkeltes situation og mål. Indsatsen ligger på den måde tæt op af indsatsen i ressourceforløb. Ressourceforløb Det tværfaglige samarbejde med bl.a. Center for Aktiv Indsats, Sundhed og Handicap, Børne- og Ungerådgivningen, UU, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og det lægefaglige område, er et vigtigt aspekt i skabelsen af relevante ressourceforløb, der kan bringe borgeren tættere på selvforsørgelse. Det er altafgørende, at indhold og kvalitet af ressourceforløbene matcher den enkelte borgers behov, ligesom borgeren ikke skal opleve ventetid i en sådan grad, at motivation og tillid til systemet forsvinder. Der arbejdes kontinuerligt med at oprette ressourceforløb. Der har i 2013 været 84 sager gennem rehabiliteringsteamet, hvoraf 16 er blevet bevilliget og har påbegyndt et ressourceforløb. Der er pr. 1. januar 2014 ansat 4 koordinerende sagsbehandlere til at Side 20 af 32

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg

Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Beskæftigelsesplan 2012-2013 Jobcenter Esbjerg Oktober 2011 Beskæftigelsesplan 2012-2013 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere