1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr ) (CVR-no ) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 2 F O R M Å L O B J E C T S 2.1 Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og udvikling og produktion af netværkskomponenter samt hermed beslægtet virksomhed. The objects of the Company are to carry out business in the fields of engineering and development and manufacturing of network components as well as business related thereto. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK ,00 fordelt på aktier a DKK 0,25 eller multipla heraf. The nominal share capital of the Company is DKK 5,969, divided into shares of DKK 0.25 or any multiple thereof. 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. 4 A K T I E R S H A R E S 4.1 Selskabets aktier udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i selskabets ejerbog. The Company's shares are registered in the name of the holders and shall be entered in the Company's register of shareholders. 4.2 Aktierne er omsætningspapirer. The shares shall be negotiable instruments. Lassen Ricard Advokataktieselskab Amaliegade København K T F E W lassenricard.dk CVR

2 4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. No shareholder shall be obliged to have their shares redeemed in whole or in part. 4.4 Selskabets aktier er registreret i den norske værdipapircentral Verdipapirsentralen ASA, og Selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende Selskabets aktier skal anmeldes til Verdipapirsentralen ASA efter de herom fastsatte regler. Hvis Selskabets aktier ophører med at være noteret på Oslo Børs, kan bestyrelsen beslutte, at Selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Verdipapirsentralen ASA. The shares are registered with the Norwegian central securities depository Verdipapirsentralen ASA, and therefore the Company shall not issue any physical share certificates. All rights attaching to the shares shall be notified to Verdipapirsentralen ASA in accordance with the applicable rules. If the Company's shares cease to be listed on Oslo Stock Exchange, the Board of Directors may determine the shares shall no longer be registered with Verdipapirsentralen ASA. 4.5 Ejerbogen i form af Verdipapirsentralen ASA's fortegnelse føres af DNB Bank ASA, Registrars Department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norge. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne bortset fra, at navnene på de 20 største aktionærer skal være tilgængelige for offentligheden. The register of shareholders in the form of the register of Verdipapirsentralen ASA shall be kept by DNB Bank ASA, Registrars Department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway. The register of shareholders shall not be available for inspection by the shareholders except the identity of the 20 largest shareholders shall be available to the public. 5 F O R T E G N I N G S R E T O G F O R H Ø- J E L S E A F K A P I T A L E N PRE-EMPTIVE S U B S C R I P T I O N R I G H T A N D I N C R E A S E O F T H E S H A R E C A P I T A L 5.1 Ved enhver kontant forhøjelse af selskabskapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier. In connection with any cash increase of the share capital the shareholders are entitled to proportionate subscription for new shares. 5.2 Bestyrelsen er indtil den 20. april 2018 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange uden fortegnings- Until 20 April 2018 the board of directors is authorized to increase the share capital one or more times with- 2/76

3 ret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt DKK out right of pre-emption for the existing shareholders and up to a total nominal amount of DKK 595, Kapitalforhøjelsen skal, efter bestyrelsens bestemmelse, ske til (a) markedskurs eller (b) over 95,0 % af aktieprisen på Oslo Stock Exchange dagen før bemyndigelsen udnyttes med bindende effekt, og kan ske enten ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter. Indbetaling kan ikke ske delvis. The increase in share capital shall, as determined by the board of directors, be at (a) market rate, or (b) above 95.0 % of the stock price on the Oslo Stock Exchange the day before the authorization is used with binding effect, and by either cash contribution or contribution of other assets than cash. Contribution cannot be made in part Ved forhøjelse af aktiekapitalen skal i øvrigt gælde: (i) at aktierne udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i selskabets ejerbog, (ii) at aktierne er omsætningspapirer, og (iii) at vedtægternes bestemmelser om aktier, herunder fortegningsret i afsnit 5.1 og med hensyn til indløsning og omsættelighed, skal finde anvendelse for de nye aktier og at der derved ikke oprettes en ny aktieklasse. In connection with an increase in share capital the following shall also apply: (i) the shares shall be registered in the name of the holder and shall be entered in the Company's register of shareholders, (ii) the shares are negotiable instruments, and (iii) the articles of association s provisions on shares, including the preemptive right in Clause 5.1 and with regard to redemption and transferability, shall apply for the new shares, and thereby no new class of shares is created Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte øvrige vilkår i forbindelse med kapitalforhøjelsen og til at foretage de ændringer i vedtægterne, som er nødvendige for gennemførelsen af kapitalforhøjelsen. The board of directors is authorized to determine additional terms in connection with the capital increase and perform the amendments to the articles of association necessary to carry out the capital increase. 6 W A R R A N T S W A R R A N T S 6.1 Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nomi- Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 93,000 3/76

4 nelt kr. aktier. shares Selskabets bestyrelse har den 27. februar 2006 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 28. maj 2004 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 1 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 28. marts 2007 besluttet at udnytte den del af bemyndigelsen, der ikke er udnyttet i det som bilag 1 vedlagte Warrant Program 2006, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 2 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. On 27 February 2006 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 28 May 2004 to the board of directors to issue warrants to employees in the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 93,000 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2006 (Schedule 1). On 28 March 2007 the management of the company has decided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2006 in schedule 1 to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 93,000 shares. The board of directors have issued 89,600 warrants out of the 93,000 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, 4/76

5 at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for regi- rights in the Company as of streringen af kapitalforhøjelsen, the time when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 51,168 shares. Selskabets bestyrelse har den 27. februar 2006 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 27. februar 2006 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 1 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 28. marts 2007 besluttet at udnytte den del af den ovenstående bemyndigelse, der ik- On 27 February 2006 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 27 February 2006 to the board of directors to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription up to nominal DKK 51,168 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2006 (Schedule 1). On 28 March 2007 the management of the company has de- 5/76

6 ke er udnyttet i det som bilag 1 vedlagte Warrant Program 2006, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne Aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 2 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. cided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2006 in schedule 1 to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 51,168 shares. The board of directors have issued 50,800 warrants out of the 51,168 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give right udbytte og andre rettigheder i to dividends and other rights Selskabet fra datoen for regi- in the Company as of the time streringen af kapitalforhøjelsen, when the capital increase has 6/76

7 been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 75,000 shares På et bestyrelsesmøde afholdt i Selskabet den 28. marts 2007 blev det besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 5. marts 2007 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet. Vilkårene for aktietegningsretterne fremgår af Warrantprogram 2007 (bilag 2). Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. At a meeting of the board of directors of the Company held on 28 March 2007 it was decided to utilize the authorization given at the general meeting on 5 March 2007 to the board of directors to issue warrants to employees of the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 75,000 shares in the Company. The terms and conditions for the warrants are set out in Warrant Program 2007 (Schedule 2). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 75,000 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. The board of directors have issued 69,000 warrants out of the 75,000 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: 7/76

8 at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for regi- rights in the Company as of streringen af kapitalforhøjelsen, the time when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 238,400 shares Selskabets bestyrelse har den 13. marts 2008 besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 22. januar 2008 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at On March 13, 2008 the management of the company has decided to utilize the authorization given at the general meeting on 22 January 2008 to the board of directors to issue subscription rights (warrants) to employees in the 8/76

9 tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 3 vedlagte Warrant Program Selskabets bestyrelse har den 11. maj 2010 besluttet at udnytte den del af den ovenstående bemyndigelse, der ikke er udnyttet i det som bilag 3 vedlagte Warrant Program 2008, til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 4 vedlagte Warrantprogram Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. Company with a right of subscription up to nominal DKK 238,400 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2008 (Schedule 3). On 11 May 2010 the management of the company has decided to utilize the part of the above authorization has not been utilized by the Warrant Program 2008 (Schedule 3) to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription of shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2010 (Schedule 4). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 238,400 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Bemyndigelsen til at tildele det resterende antal warrants er udløbet. The board of directors have issued 225,000 warrants out of the 238,400 warrants. The authorization to issue the remaining number of warrants has expired For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The actual authority of the board of directors and the warrants issued shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, 9/76

10 at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for regi- rights in the Company as of streringen af kapitalforhøjelsen, the time when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Udstedelse af aktietegningsretter (warrants) med ret til tegning af op til nominelt kr. aktier. Issue of warrants with the right to subscribe for up to nominal DKK 120,000 shares På et bestyrelsesmøde afholdt i Selskabet den 11. maj 2010 blev det besluttet at udnytte den på generalforsamlingen den 11. maj 2010 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsretter (warrants) til medarbejdere i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet. Vilkårene for aktietegningsretterne fremgår af Warrantprogram 2010 (bilag 4). Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. At a meeting of the board of directors of the Company held on 11 May 2010 it was decided to utilize the authorization given at the general meeting on 11 May 2010 to the board of directors to issue warrants to employees of the Company with a right to subscription for up to nominal DKK 120,000 shares in the Company. The terms and conditions for the warrants are set out in Warrant Program 2010 (Schedule 4). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 120,000 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. The board of directors have issued 120,000 warrants out of the 120,000 10/76

11 warrants For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for regi- rights in the Company as of streringen af kapitalforhøjelsen, the time when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants. Authorization to issue warrants På ekstraordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 17. december 2012 blev det besluttet at bemyndige bestyrel- At an extraordinary general meeting in the Company held on 17 December 2012 it was decided to authorize the 11/76

12 sen til indtil den 17. december 2017 at udstede warrants med ret til tegning op til nominelt kr. aktier i Selskabet. board until December 17, 2017 to issue warrants with the right to subscribe for up to nominally DKK 130,175 shares in the Company For de udstedte aktietegningsretter gælder: The warrants issued shall be subject to the following terms and conditions: at de udstedte warrants - og de på the warrants - and the shares in grundlag deraf tegnede aktier i the Company subscribed for on Selskabet - udstedes/tegnes the basis of the warrants - shall uden fortegningsret for Selska- be issued/subscribed for with- bets aktionærer, out the Company's shareholders having any pre-emption rights, at de udstedte warrants giver ret the warrants shall confer a til tegning af op til i alt nominelt right to subscribe for new kr. nye aktier i Selska- shares of nominally DKK bet, 130,175 in the Company, at de aktier, der tegnes på grund- the shares subscribed for on lag af aktietegningsretterne, the basis of the warrants shall skal være omsætningspapirer. be negotiable instruments. Aktierne udstedes til ihændeha- The shares shall be registered veren og noteres på navn i sel- in the name of the holders skabets ejerbog, and shall be recorded in the Company s register of shareholders, at ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken af Selskabet eller andre, no shareholder shall be obliged to let his shares be redeemed, in whole or in part, by the Company or any others, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at ved forhøjelse af Selskabet ak- an increase of the share capi- tiekapital, herunder udstedelse tal of the Company, including af fondsaktier, udstedelse af the issuing of bonus shares, 12/76

13 konvertible obligatio- issuing of convertible ner/aktietegningsretter eller bonds/warrants or a reduc- nedsættelse af Selskabets aktie- tion of the share capital of the kapital sker der ingen justering Company does not result in af de udstedte warrants, og any adjustment of the warrant, and at bestyrelsen er bemyndiget til at for the fulfilment of the war- foretage den til opfyldelse af de rants the board of directors udstedte warrants fornødne for- has been authorized to in- højelse af Selskabets aktiekapi- crease the Company's share tal med op til nominelt capital by up to nominally kr. aktier og til at foretage den DKK 130,175 shares in the deraf følgende ændring af Sel- Company and to make the skabets vedtægter. consequent amendments of the articles of association Selskabets bestyrelse har den 1. marts 2013 besluttet at udnytte ovenstående bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter (warrants) uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i Selskabet med ret til at tegne op til nominelt kr. aktier i Selskabet på vilkår som fremgår af det som bilag 5 vedlagte Warrant Program Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. On 1 March 2013 the management of the company has decided to utilize the above authorization to issue subscription rights (warrants) to employees in the Company with a right of subscription up to nominal DKK 130,175 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Warrant Program 2013 (Schedule 5). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 130,175 shares. Bestyrelsen har tildelt warrants ud af de warrants. Det resterende antal warrants, der kan udstedes i henhold til bemyndigelsen er dermed reduceret til 50 warrants. The board of directors have issued 130,125 warrants out of the 130,175 warrants. The remaining number of warrants available for issuance under the authorization has been reduced to 50 warrants For de udstedte aktietegningsretter og kapitalforhøjelsen gælder: The warrants issued and the capital increase shall be subject to the following terms and conditions: 13/76

14 at de nye aktier tegnes ved fravi- the subscription for the new gelse af aktionærernes forteg- shares takes place by deroga- ningsret, tion from the shareholders pre-emption right, at aktierne skal indbetales kon- the shares shall be paid in tant, cash, at udnyttelseskursen er kr. 32,00 pr. aktie af 1,00 kr., the exercise price is DKK per share of DKK 1.00, at de nye aktier udstedes i aktier à the new shares are issued as kr. 1,00, shares in the amount of DKK 1.00, at de nye aktier skal give ret til the new shares shall give udbytte og andre rettigheder i right to dividends and other Selskabet fra datoen for regi- rights in the Company as of streringen af kapitalforhøjelsen, the time when the capital increase has been registered, at de nye aktier skal tegnes og the new shares must be sub- indbetales samtidig med at der scribed and paid at the same gives meddelelse til bestyrelsen time as the notification to the om at aktietegningsretten ud- board of directors of the ex- nyttes, ercise of warrants, at de anslåede omkostninger ved the estimated costs related to kapitalforhøjelsen udgør kr. the capital increase amount to DKK 15, A K T I E O P T I O N E R S H A R E O P T I O N S 7.1 Bemyndigelse til at udstede aktieoptioner. Authorization to issue share options. På en ordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 29. april 2014 blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til inden 29. april 2018 at udstede aktieoptioner med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet. At an ordinary general meeting in the Company held on 29 April 2014 it was decided to authorize the board of directors until 29 April 2018 to issue share options with the right to subscribe for up to nominally DKK 124,656 shares in 14/76

15 the Company. For de udstedte optioner gælder følgende vilkår og betingelser: The options issued shall be subject to the following terms and conditions: Aktieoptionerne og de på grundlag deraf tegnede aktier i Selskabet udstedes/ tegnes uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. The share options - and the shares in the Company subscribed for on the basis of the share options - shall be issued/subscribed for without the Company's shareholders having any preemption rights. Optionerne skal tildeles ansatte i Selskabet og ansatte i selskaber inden for Napatech koncernen. The options shall be awarded to employees of the Company and employees of companies within the Napatech Group. Optionerne giver ret til tegning af nominelt DKK nye aktier i Selskabet. The options shall confer a right to subscribe for new shares of nominally DKK 124,656 in the Company. Udnyttelseskursen beregnes som handelskursen ved OSE s lukning, 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen til OSE af Selskabets kvartalsrapport. The strike price shall be calculated as the trading price at the close of business at the OSE 5 working days after the relevant announcement of the quarterly results of the Company to the OSE. I stedet for at udstede nye aktier kan bestyrelsen vælge at sælge eksisterende aktier til optionsindehaverne til samme kurs. Alternativt har bestyrelsen ret til at udbetale et kontantbeløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og Napatech-aktiens handelskurs ved OSE s lukning på udnyttelsesdagen, ganget med antallet af aktier, der skal udstedes. The board of directors may instead of issuing new shares elect to sell secondary shares to the option holders at the same price. Alternatively, the board of directors has the right to pay out a cash amount equivalent to the difference between the strike price and the trading price at the close of business at the OSE of the Napatech share on the date of exercise, multiplied with the number of shares to be issued. Optionerne udstedes for en periode på fem år. De første to år fra tildelingstidspunktet for en option er en lock-up peri- The options are issued for a five year period. The first two years from the date of issue of an option is a lock-up 15/76

16 ode, hvor optionerne ikke kan udnyttes. En tredjedel af optionerne kan udnyttes i hvert af det tredje, fjerde og femte år. Optioner, der ikke udnyttes i ét år, kan udnyttes i de følgende år indtil slutningen af det femte år fra tildelingstidspunktet for optionen. Det står bestyrelsen frit at ændre udnyttelsesperioderne. period during which the options may not be exercised. Exercising of the options can take place in the third, fourth and fifth year, in equal parts per such year. Options are not exercised in a year can be exercised in the following years until the end of the fifth year from the date of issue of an option. The Board of Directors may amend the exercising periods at its discretion. En option bortfalder automatisk, hvis den ikke er blevet udnyttet den sidste dag i den sidste udnyttelsesperiode. An option lapses automatically if it has not been exercised by the last date of the last exercise period. Antallet af tildelte optioner, der kan udnyttes, skal til enhver tid være begrænset til en maksimal avance i hvert kalenderår svarende til 4 gange optionsindehaverens (den ansattes) årlige grundløn den 1. januar i udnyttelsesåret. For optionsindehavere, som ikke længere er ansat i Selskabet eller selskaber inden for Napatech-koncernen, skal den årlige grundløn beregnes på basis af optionsindehaverens grundløn på fratrædelsestidspunktet. The number of awarded options can be exercised shall always be limited to a maximum profit gain in each calendar year equal to 4 times the base annual salary of the option holder (employee) on January 1st in the year of exercise. For option holders who are no longer employed with the Company or a company within the Napatech Group the base annual salary shall be calculated on the basis of the base salary of the option holder at the time of resignation. Ved beregningen af den relevante maksimale avance i et bestemt år skal kun medregnes avance, der er realiseret i det pågældende år, og som stammer fra dette og eventuelle fremtidige Napatech aktieoptionsprogrammer (ikke warrant program 2006, 2007, 2008, 2010 og 2013 eller andre medarbejderincitamentsprogrammer). When calculating the maximum applicable profit gain in an individual year, only gains realized in particular year from this and any future Napatech share option program (not warrant programs 2006, 2007, 2008, 2010 and 2013 or other employee incentive program awarded) shall be included. Hvis en optionsindehaver opsiger sit ansættelsesforhold, og opsigelsen ikke skyldes Napatechs forhold, eller hvis Na- If the employment of an option holder is terminated by the option holder without cause or if Napatech terminates the 16/76

17 patech opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af optionsindehaverens misligholdelse af sit ansættelsesforhold, bortfalder alle optioner under lock-up eller som ikke er blevet udnyttet inden fratrædelsestidspunktet, automatisk. employment based on a breach of contract by the option holder, all options are under lock-up or are not exercised prior to the date of resignation shall lapse automatically. Hvis (1) det besluttes at afnotere Napatech-aktien, eller (2) der indgås en aftale eller aftaler, som medfører, at alle aktier i Napatech ejes eller kontrolleres af én aktionær eller to eller flere aktionærer, som kan konsolideres i henhold til 6-5, 1. afsnit, i den norske lov om værdipapirhandel, skal alle optioner (herunder optioner der endnu ikke kan udnyttes) betragtes som om, de var blevet kontantindløst. I sådant tilfælde gælder bestemmelsen om maksimal avance ikke. If (1) it is decided to delist the Napatech share, or (2) an agreement or agreements are entered into which entail all the shares in Napatech are owned or controlled by one shareholder or two or more shareholders who can be consolidated pursuant to section 6-5, first paragraph, of the Norwegian Securities Trading Act, all options (including options cannot yet be exercised) shall be deemed to have been exercised as a cash settlement. In such a situation the maximum profit does not apply. Optionens udnyttelseskurs og antallet af tildelte optioner skal justeres i tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalforhold m.v., der har en direkte effekt på optionernes værdi. Betaling af udbytte, etablering af nye generelle aktieoptionsprogrammer for medarbejdere, udstedelse af aktier i henhold til dette eller enhvert nuværende eller fremtidig warrant- eller aktieoptionsprogram, og Napatechs køb, salg eller annullation af egne aktier medfører ikke en justering i optionens udnyttelseskurs eller antallet af tildelte optioner. Napatechs bestyrelse træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke ændringer i Selskabets kapitalforhold, der skal justeres for. The strike price of the option and the number of options allocated shall be adjusted in the event of equity transactions, etc. have a direct effect on the value of the share options. Payment of dividends, any new general employee share option programs, the issuance of shares under this or any other existing or future warrant or share option programs and Napatech's purchase, sale or annulment of its own shares shall not result in any adjustment of the strike price of the option or the number of options allocated. The Napatech Board of Directors decides in each case which transactions, etc. shall be adjusted for. De aktier, der tegnes på baggrund af optionerne, er omsætningspapirer. Aktierne The shares subscribed for on the basis of the options shall be negotiable in- 17/76

18 udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i Selskabets ejerbog. struments. The shares shall be registered in the name of the holders and shall be recorded in the Company s register of shareholders. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabets eller nogen anden. No shareholder shall be obliged to let his shares be redeemed, in whole or in part, by the Company or any others. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den for opfyldelse af optionerne fornødne forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier og til at foretage de deraf følgende ændringer af Selskabets vedtægter. For the fulfilment of the options the board of directors has been authorized to increase the Company's share capital by up to nominally DKK 124,656 shares in the Company and to make the consequent amendments of the articles of association Selskabets bestyrelse besluttede den 19. maj 2014 at udnytte den ovenfor angivne bemyndigelse til at udstede aktieoptioner til ansatte i Selskabet og ansatte i selskaber inden for Napatech-koncernen med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet på de vilkår og betingelser, som fremgår af Share Option Program 2014 (bilag 6). Bestyrelsen besluttede samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier. On 19 May 2014 the board of directors of the Company has decided to utilize the above authorization to issue share options to employees in the Company and employees of companies within the Napatech Group with a right of subscription up to nominal DKK 124,656 shares in the Company on the terms and conditions appearing from Share Option Program 2014 (Schedule 6). The board of directors decided at the same time to increase the share capital of the Company with up to nominal DKK 124,656 shares. Bestyrelsen har tildelt aktieoptioner ud af de aktieoptioner. Det resterende antal aktieoptioner, der kan udstedes i henhold til bemyndigelsen er dermed reduceret til aktieoptioner. The board of directors have issued 101,000 share options out of the 124,656 share options. The remaining number of share options available for issuance under the authorization has been reduced to 23,656 warrants. For de udstedte aktieoptioner og kapitalforhøjelsen gælder følgende vilkår og be- The share options issued and the capital increase shall be subject to the fol- 18/76

19 tingelser: lowing terms and conditions: De nye aktier tegnes ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret. The subscription for the new shares takes place by derogation from the shareholders pre-emption right. Aktierne skal indbetales kontant. The shares shall be paid in cash. Udnyttelseskursen beregnes som handelskursen ved OSE s lukning, 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen til OSE af Selskabets kvartalsrapport. The strike price shall be calculated as the trading price at the close of business at the OSE 5 working days after the relevant announcement of the quarterly results of the Company to the OSE. De nye aktier udstedes i aktier à DKK 1,00. The new shares are issued as shares in the amount of DKK De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra datoen for registreringen af kapitalforhøjelsen. The new shares shall give right to dividends and other rights in the Company as of the time when the capital increase has been registered. De nye aktier skal tegnes og indbetales samtidig med, at der gives meddelelse til bestyrelsen om, at aktieoptionerne udnyttes. The new shares must be subscribed and paid at the same time as the notification to the board of directors of the exercise of the share options. De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen udgør DKK The estimated costs related to the capital increase amount to DKK 15, Bemyndigelse til at udstede aktieoptioner. Authorization to issue share options. På en ordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 20. april 2016 blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til inden 20. april 2020 at udstede aktieoptioner med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet. At an ordinary general meeting in the Company held on 20 April 2016 it was decided to authorize the board of directors to issue share options before 20 April 2020 with the right to subscribe for up to nominally DKK 100,000 shares in the Company. 19/76

20 For de udstedte optioner gælder følgende vilkår og betingelser: The options issued shall be subject to the following terms and conditions: Aktieoptionerne og de på grundlag deraf tegnede aktier i Selskabet udstedes/ tegnes uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. The share options - and the shares in the Company subscribed for on the basis of the share options - shall be issued/subscribed for without the Company's shareholders having any preemption rights. Optionerne skal tildeles (a) nye ansatte, (b) nyligt ansatte samt (c) nøglemedarbejdere, som ikke er omfattet af øvrige incitamentsprogrammer (eller hvor deres incitamentsprogrammer ikke reflekterer deres nøgle-rolle), i Selskabet og i selskaber inden for Napatech koncernen. The options shall be awarded to (a) new employees, (b) newly employed and (c) key-employees are not encompassed by other incentive schemes (or where their incentive schemes do not reflect their key-role), of the Company and of companies within the Napatech Group. Optionerne giver ret til tegning af nominelt DKK nye aktier i Selskabet. The options shall confer a right to subscribe for new shares of nominally DKK 100,000 in the Company. Udnyttelseskursen beregnes som handelskursen ved OSE s lukning, 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen til OSE af Selskabets kvartalsrapport. I stedet for at udstede nye aktier kan bestyrelsen vælge at sælge eksisterende aktier til optionsindehaverne til samme kurs. Alternativt har bestyrelsen ret til at udbetale et kontantbeløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og Napatech-aktiens handelskurs ved OSE s lukning på udnyttelsesdagen, ganget med antallet af aktier, der skal udstedes. The strike price shall be calculated as the trading price at the close of business at the OSE 5 working days after the relevant announcement of the quarterly results of the Company to the OSE. Instead of issuing new shares the board of directors may elect to sell secondary shares to the option holders at the same price. Alternatively, the board of directors has the right to pay out a cash amount equivalent to the difference between the strike price and the trading price at the close of business at the OSE of the Napatech share on the date of exercise, multiplied by the number of shares to be issued. 20/76

21 Optionerne udstedes for en periode på fem år. De første to år fra tildelingstidspunktet for en option er en lock-up periode, hvor optionerne ikke kan udnyttes. En tredjedel af optionerne kan udnyttes i hvert af det tredje, fjerde og femte år. Optioner, der ikke udnyttes i ét år, kan udnyttes i de følgende år indtil slutningen af det femte år fra tildelingstidspunktet for optionen. Det står bestyrelsen frit at ændre udnyttelsesperioderne. The options are issued for a five-year period. The first two years from the date of issue of an option is a lock-up period, during which the options may not be exercised. Exercising of the options can take place in the third, fourth and fifth year, in equal parts per such year. Options are not exercised in one year can be exercised in the following years until the end of the fifth year from the date of issue of an option. The Board of Directors may amend the exercising periods at its discretion. En option bortfalder automatisk, hvis den ikke er blevet udnyttet den sidste dag i den sidste udnyttelsesperiode. An option lapses automatically if it has not been exercised by the last date of the last exercise period. Antallet af tildelte optioner, der kan udnyttes, skal til enhver tid være begrænset til en maksimal avance i hvert kalenderår svarende til 4 gange optionsindehaverens (den ansattes) årlige grundløn den 1. januar i udnyttelsesåret. For optionsindehavere, som ikke længere er ansat i Selskabet eller selskaber inden for Napatech-koncernen, skal den årlige grundløn beregnes på basis af optionsindehaverens grundløn på fratrædelsestidspunktet. The number of awarded options can be exercised shall always be limited to a maximum profit gain in each calendar year equal to 4 times the base annual salary of the option holder (employee) on 1 January in the year of exercise. For option holders who are no longer employed with the Company or a company within the Napatech Group the base annual salary shall be calculated on the basis of the base salary of the option holder at the time of resignation. Ved beregningen af den relevante maksimale avance i et bestemt år skal kun medregnes avance, der er realiseret i det pågældende år fra 2014 programmet, og som stammer fra dette og eventuelle fremtidige Napatech aktieoptionsprogrammer (ikke warrant program 2006, 2007, 2008, 2010, og 2013 eller andre medarbejderincitamentsprogrammer). When calculating the maximum applicable profit gain in an individual year, only gains realized in particular year from the 2014 program, this and any future Napatech share option program (not warrant programs 2006, 2007, 2008, 2010 and 2013 or other employee incentive program awarded) shall be included. 21/76

22 Hvis en optionsindehaver opsiger sit ansættelsesforhold, og opsigelsen ikke skyldes Napatechs forhold, eller hvis Napatech opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af optionsindehaverens misligholdelse af sit ansættelsesforhold, bortfalder alle optioner under lock-up eller som ikke er blevet udnyttet inden fratrædelsestidspunktet, automatisk. If the employment of an option holder is terminated by the option holder without cause, or if Napatech terminates the employment based on a breach of contract by the option holder, all options are under lock-up or have not been exercised prior to the date of resignation shall lapse automatically. Hvis (1) det besluttes at afnotere Napatech-aktien, eller (2) der indgås en aftale eller aftaler, som medfører, at alle aktier i Napatech ejes eller kontrolleres af én aktionær eller to eller flere aktionærer, som kan konsolideres i henhold til 6-5, 1. afsnit, i den norske lov om værdipapirhandel, skal alle optioner (herunder optioner der endnu ikke kan udnyttes) betragtes som om, de var blevet kontantindløst. I sådant tilfælde gælder bestemmelsen om maksimal avance ikke. If (1) it is decided to delist the Napatech share, or (2) an agreement or agreements are entered into which entail all the shares in Napatech become owned or controlled by one shareholder or two or more shareholders who can be consolidated pursuant to section 6-5, first paragraph, of the Norwegian Securities Trading Act, all options (including options cannot yet be exercised) shall be deemed to have been exercised as a cash settlement. In such a situation the maximum profit does not apply. Optionens udnyttelseskurs og antallet af tildelte optioner skal justeres i tilfælde af ændringer i Selskabets kapitalforhold m.v., der har en direkte effekt på optionernes værdi. Betaling af udbytte, etablering af nye generelle aktieoptionsprogrammer for medarbejdere, udstedelse af aktier i henhold til dette eller enhver nuværende eller fremtidig warrant- eller aktieoptionsprogram, og Napatechs køb, salg eller annullation af egne aktier medfører ikke en justering i optionens udnyttelseskurs eller antallet af tildelte optioner. Napatechs bestyrelse træffer i hvert The strike price of the option and the number of options allocated shall be adjusted in the event of equity transactions, etc. have a direct effect on the value of the share options. Payment of dividends, any new general employee share option program, the issuance of shares under this or any other existing or future warrant or share option program and Napatech's purchase, sale or annulment of its own shares shall not result in any adjustment of the strike price of the option or the number of options allocated. The Napatech Board 22/76

23 enkelt tilfælde beslutning om, hvilke ændringer i Selskabets kapitalforhold, der skal justeres for. of Directors decides in each case which transactions, etc. shall be adjusted for. De aktier, der tegnes på baggrund af optionerne, er omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaveren og noteres på navn i Selskabets ejerbog. The shares subscribed for on the basis of the options shall be negotiable instruments. The shares shall be registered in the name of the holder and shall be recorded in the Company s register of shareholders. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af Selskabets eller nogen anden. No shareholder shall be obliged to let their shares be redeemed, in whole or in part, by the Company or anyone else. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den for opfyldelse af optionerne fornødne forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK aktier og til at foretage de deraf følgende ændringer af Selskabets vedtægter. For the fulfilment of the options the board of directors has been authorized to increase the Company's share capital by up to nominally DKK 100,000 shares in the Company and to make the consequential amendments of the articles of association. 7.3 Bemyndigelse til at udstede aktieoptioner. Authorization to issue share options. På en ordinær generalforsamling afholdt i Selskabet den 20. april 2017 blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til inden 20. april 2021 at udstede aktieoptioner med ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Selskabet. At an ordinary general meeting in the Company held on 20 April 2017 it was decided to authorize the board of directors to issue share options before 20 April 2021 with the right to subscribe for up to nominally DKK 115,000 shares in the Company. For de udstedte optioner gælder følgende vilkår og betingelser: The options issued shall be subject to the following terms and conditions: Aktieoptionerne og de på grundlag deraf tegnede aktier i Selskabet udstedes/ The share options - and the shares in the Company subscribed for on the ba- 23/76

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no )

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no ) REF. 30701-1090 18 December 2015 V E D T Æ G T E R Articles of Association for of Ascendis Pharma A/S (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Name, Registered

Læs mere

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. REF. 20303 15.12.2014 UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no )

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION. Topotarget A/S. Topotarget A/S. (CVR-nr ) (Registration no ) VEDTÆGTER Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) ARTICLES OF ASSOCIATION Topotarget A/S (Registration no 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Topotarget A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ORIGIO a/s ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s VEDTÆGTER ORIGIO a/s (CVR nr.: 10975077) ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s (CVR no.: 10975077) 1 Selskabets navn er ORIGIO a/s. The name of the

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Vedtægter/Articles of association

Vedtægter/Articles of association Vedtægter/Articles of association for/of Trigon Agri Agromino A/S CVR-nummer 29801843 Company reg.no. 29801843 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri Agromino A/S. The name of the Company is Trigon

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA AMENDED DRAFT VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 SAGSNR. 1030621 OMH/DJN

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business

Læs mere

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up.

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been fully paid up. The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translion of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretion of the

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORIGIO a/s. NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN ORIGIO a/s

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORIGIO a/s. NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN ORIGIO a/s INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORIGIO a/s NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN ORIGIO a/s INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORIGIO a/s (CVR nr.: 10975077) NOTICE TO ANNUAL GENERAL

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015

vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S vedrørende ekstraordinær generalforsamling 2015 regarding extraordinary general meeting 2015 I henhold til vedtægternes nuværende punkt 6.4

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 22. juni 2017 Translation This text has been prepared in Danish and in

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business

Læs mere

Vedtægter/Articles of association

Vedtægter/Articles of association DRAFT - 19 October 2016 Vedtægter/Articles of association for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843 Company reg.no. 29801843 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Trigon Agri A/S. The name of the Company

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM S INCITAMENTSAFLØNNING AF SELSKABETS BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM S INCITAMENTSAFLØNNING AF SELSKABETS BESTYRELSE OG DIREKTION OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM S INCITAMENTSAFLØNNING AF SELSKABETS BESTYRELSE OG DIREKTION OVERALL GUIDELINES FOR A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM S INCENTIVE SCHEMES FOR MEMBERS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 6-K

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C FORM 6-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 De of Report:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFOR- SAMLING I NORDICOM A/S ANNUAL GENERAL MEET- ING OF NORDICOM A/S

ORDINÆR GENERALFOR- SAMLING I NORDICOM A/S ANNUAL GENERAL MEET- ING OF NORDICOM A/S ORDINÆR GENERALFOR- SAMLING I NORDICOM A/S ANNUAL GENERAL MEET- ING OF NORDICOM A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Torsdag, den 27. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 24. august 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791)

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791) REF. 30701-1090 8 September 2015 V E D T Æ G T E R Articles of Association for of Ascendis Pharma A/S (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Name, Registered

Læs mere

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION

ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION ERRIA A/S V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL: Name and Object of the Company: Selskabets navn er: Erria A/S og selskabets binavne er: The name of the Company is: ERRIA

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of RESS LIFE INVESTMENTS A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 33 59 31 63 RESS LIFE INVESTMENTS A/S HOLBERGSGADE 14, 2 TV, DK 1057 COPENHAGEN K VEDTÆGTER/ARTICLES

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of RESS LIFE INVESTMENTS A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 33 59 31 63 RESS LIFE INVESTMENTS A/S HOLBERGSGADE 14, 2 TV, DK 1057 COPENHAGEN K VEDTÆGTER/ARTICLES

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere