Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil"

Transkript

1 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

2 Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge et nyt enfamiliehus, dobbelthus (med lodret lejlighedsskel), sommerhus, eller hvis du vil opføre en omeller tilbygning til disse. Bestemmelserne står i bygningsreglementet, og de er gældende, medmindre kommunen har fastsat andre bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst dokument. I så fald er det dem, der gælder. I denne folder gennemgås de generelle bestemmelser for enfamiliehuse, samt for om- og tilbygninger. Kommunens bygningsmyndighed vil gerne vejlede om de gældende regler. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig og din rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Med venlig hilsen Teknik- og Miljøafdelingen Nyborg Kommune

3 Skal jeg søge byggetilladelse, når jeg bygger nyt eller bygger til? Ja nybyggeri og tilbygninger til enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse kræver en byggetilladelse fra kommunen. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en tilladelse. Skal jeg søge byggetilladelse, når jeg bygger om? Hvis du ikke udvider etagearealet eller boligarealet skal du ikke søge byggetilladelse. Etagearealet og boligarealet skal fremgå af din BBR-meddelelse. Eksempelvis kræver det ikke byggetilladelse, at lægge to værelser sammen eller at etablere et ekstra badeværelse i en eksisterende bolig. Selvom din ombygning ikke kræver en byggetilladelse skal dit byggearbejde stadig overholde bestemmelserne i bygningsreglementet. Hvis de ikke gør det, skal du søge om dispensation hos kommunen. Du må i så fald ikke begynde dit byggearbejde, før dispensationen er givet. Du skal meddele din kommune om ændringer til BBR registret, i forbindelse med byggearbejdet. Hvor meget må jeg bygge? Det er bebyggelsesprocenten, der afgør, hvor mange m², du må bygge på din grund. Bebyggelsesprocenten angiver, hvor meget etagearealet udgør af grundens samlede areal. Bestemmelser i lokalplaner mm. gælder forud for bygningsreglementet. Ved enfamiliehuse gælder der et særligt fradrag på 35 m² for carporte, garager og udhuse. Byggeret for fritliggende enfamiliehuse og tilbygninger hertil Du har en såkaldt byggeret, hvis dit byggeri overholder følgende bestemmelser i bygningsreglementet: afstanden fra huset til skel, sti og vej skal mindst være 2,5 m. - højden af huset må maksimalt være 1,4 x afstanden til skel og sti - huset må maksimalt opføres i 2 etager - bebyggelsesprocenten må maksimal være 30% i områder uden lokalplan m.m. - ingen del af husets ydervægge eller tag må være højere end 8,5 m (højden måles lodret fra det naturlige terræn på egen grund. Hvis grunden skråner eller har et terræn med store niveauforskelle, skal der måles fra et eller flere niveauplaner, som kommunen fastsætter.

4 Hvis byggeretten ikke kan overholdes Hvis dit projekt er i strid med bestemmelserne i byggeretten kan kommunen lave en helhedsvurdering af projektet og evt. foretage en partshøring. Det er ikke givet, at du kan få byggetilladelse, hvis dit projekt er i strid med byggeretten. Hvordan søger jeg? Når du vil bygge et nyt enfamiliehus, dobbelthus, sommerhus eller tilbygning, skal du også udfylde en ansøgningsblanket og sende den til kommunen. Blanketten BY 101 kan du enten få udleveret hos kommunen eller du kan hente den på vores hjemmeside Husk fuldmagt eller underskrift fra ejendommens ejer, hvis ejer ikke er ansøger. Du skal vedlægge tegningerne i to eksemplarer. Hvis det er muligt bør tegningerne ikke være større end A3- format. (30x42 cm) Du må gerne i stedet fremsende ansøgningen som i pdf-format til udskrivning i max. A3-format. Ansøgningsskema (BY 101) kan findes på Kommunen kan i nogle tilfælde finde det nødvendigt med yderligere oplysninger/materiale. Hvis det er tilfældet giver vi dig besked. Med undtagelse af afløbsplan behøver du ikke på ansøgningstidspunktet, at indsende teknisk dokumentation i forbindelse med dit byggeprojekt. altså dokumentation for at bygningsreglementets kapitel 3-8 er overholdt. Du skal først sende disse oplysninger umiddelbart efter, at du er færdig med dit byggeri. Se afsnittet Hvad gør jeg, når jeg er færdig med at bygge? Etablering af faskine kræver særskilt godkendelse fra Natur- og Miljøgruppen ( ), Nyborg Kommune. Husk, at kommuneplan og lokalplan m.m. kan have andre bestemmelser om etageantal, højdeforhold, bygningers placering og materialevalg.

5 - Beliggenhedsplan (se eksempel) Beliggenhedsplan skal være målfast eks. 1:200 og vise bygningens placering på grunden samt afstand til skel og øvrige bygninger. Tegningen skal forsynes med nordpil og vejadgang. På tegningen skal terrænkoter og højdekurver, så vidt muligt tegnes ind. - plantegning af alle etager der ombygges (se eksempel) Planen skal være målfast og målsat For eks.1:100 - Snittegning (se eksempel) Snit skal være målfast og målsat eks. 1:50

6 - facade- og gavltegninger (se eksempel) Facade- og gavltegningerne skal vise bygningens højde og afstandsforhold, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter, samt højdekoter på tilstødende grunde, placering af vinduer, døre mm. - oplysning om materialevalg for tag og ydervægge - oplysning om, hvordan tagvand afledes - oplysning om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet eller tinglyste deklarationer, som projektet evt. er i strid med. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer/fravigelser - evt. oplysning om byggeskadeforsikring Husk, - at kommuneplan, byplanvedtægt, lokalplan eller tinglyst deklaration, - kan have andre bestemmelser om etageantal, højdeforhold, bebyggelsesprocent -, bygningers placering og materialevalg. m.m

7 Hvad gør vi med din ansøgning? Vi behandler din ansøgning i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 2. Derudover påser vi, at anden relevant lovgivning er overholdt - eksempelvis lokalplaner, fredninger, beskyttelseslinier efter naturbeskyttelsesloven m.m. OBS: Sagsbehandlingstiden vil normalt blive forlænget, hvis dit byggeri ikke overholder byggeretten, ikke er fuldt oplyst på ansøgningstidspunktet eller kræver tilladelse efter anden lovgivning end byggeloven. Hvad gør jeg, når jeg er færdig med at bygge? Når du er færdig med at bygge, skal du sende en erklæring om, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser. Erklæringen modtager du sammen med din byggetilladelse. Du skal også på dette tidspunkt sende relevant dokumentation vedrørende de tekniske forhold i byggeriet, herunder dokumentation for indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energiforbrug og installationer (bygningsreglementets kapitel 3-8). Du eller din rådgiver vurderer selv, hvilket materiale, der er relevant at sende til kommunen. Husk, at det er dig eller din rådgiver, der har ansvaret for at byggeriet overholder alle bestemmelser. Kommunen skal ikke kontrollere den tekniske dokumentation, men arkiverer den på sagen. Nyttige links vedrørende: Bygningsreglementet Erhvervs- og byggestyrelsen Lokalplaner BBR (bygnings- og boligregister) Ansøgningsskema BY 101 Kort/luftfotos eller

8 Kontakt til byggesagsbehandlerne: Du kan altid kontakte en byggesagsbehandler for at få besvaret spørgsmål i forbindelse med dit byggearbejde. Du er også velkommen til at sende en til afdelingen. Du kan forvente svar inden for få dage. Teknik og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet Nyborg Tlf Åbningstider - Nørrevoldgade 9, st. tv., 5800 Nyborg Mandag-tirsdag 9:30-15:00 Onsdag LUKKET Torsdag 9:30-16:30 Fredag 9:30-13:00 Telefontid Mandag-onsdag 9:00-15:00 Torsdag 9:00-16:30 Fredag 9:00-13:

9 Bilag 1 Nye enfamiliehuse - Oversigt Ved ansøgning Kommunen skal kun vurdere, om de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR08 kap. 2 er opfyldt. Derfor skal du indsende tegningsmateriale - typisk et skitseforslag* -, der viser bebyggelsens samlede omfang, herunder muliggør en vurdering af bebyggelsens samlede indvirkning på omgivelserne. Afhængig af byggearbejdets omfang skal følgende fremgå af tegningerne: oplysninger om grundens størrelse, (se evt. grundens nuværende og fremtidige højdekoter, højdekoter på omliggende grunde, beliggenheden af omliggende grundes bebyggelse, ny og eksisterende bebyggelses højdekoter og afstande til skel og andre bygninger, ny og eksisterende bebyggelses udvendige mål og etageareal, ny og eksisterende bebyggelses materialer til ydervæg og tagdækning, beregning af bebyggelsesprocent før og efter bebyggelse. Anden lovgivning: Ved bebyggelse omfattet af lokalplan skal du fremsende dokumentation for, at lokalplanens byggebestemmelser er opfyldt. Du skal altid fremsende en afløbsplan til godkendelse, Du skal oplyse med hvilken energikilde bygningen ønskes opvarmet. Hvem er ansvarlig for byggeriets lovlighed? Af byggelovens 17, stk. 1, fremgår, at den til enhver tid værende ejer er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen. De fleste husejere vil have en rådgiver tilknyttet byggeriet i form af en arkitekt, ingeniør eller lignende. Rådgiveren vil som en del af aftaleforholdet mellem husejeren og rådgiver have ansvar for, at det arbejde, som rådgiveren har påtaget sig, er lovligt. Før byggeriet går i gang kan det derfor være en god ide at alliere sig med en rådgiver, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens tekniske bestemmelser. Før byggeriet tages i brug: Som bilag til byggetilladelsen findes en erklæring, som du skal indsende til kommunen sammen med dokumentation for at tekniske bestemmelser er opfyldt. Du skriver her under på, at byggeriet overholder byggelovgivningen, og at du har indsendt den fornødne tekniske dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 3-8 er overholdt. Ved færdigmelding af byggearbejdet skal du også fremsendes følgende: erklæring fra autoriserede mestre. (kloak og VVS) evt. revideret afløbsplan, dokumentation for, at byggeskadeforsikring er tegnet ved nye huse, rapport for trykprøvning ved nye huse, energimærkning ved nye huse. Bemærk, at der i byggetilladelsen kan være krav om, at du skal fremsende yderligere dokumentation. *et skitseforslag består af beliggenhedsplan, grundplan, principsnit og facader

10 EKSEMPEL PÅ ERKLÆRING Udfyldes af kommunen Ejend.nr: Sagsnr: Underskrevne erklærer hermed, at byggeriet er udført i overensstemmelse med Byggeloven, samt at alle forhold i Bygningsreglementet er overholdt vedr. Bygningens indretning (kap. 3), Sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssige konstruktioner (kap. 4) Brandforhold (kap. 5) Indeklima (kap. 6) Energiforbrug (kap. 7) Bygningsinstallationer (kap. 8). Det erklæres ligeledes, at der ved byggeriets afslutning er fremsendt fornøden dokumentation som f.eks.: Målsat og målfast grundplan med indretning, døre vinduer m.v. Målsat og målfast afløbsplan / kloakplan (påtegnet af aut. kloakmester) Detaljeret snittegning med materialebeskrivelse Beregning af bærende konstruktioner Energiberegning (nyopførelser) Energiattest / energimærkning Varmetabsberegning (tilbygninger) Erklæringer fra autoriserede VVS- og kloakmestre Underskrevet færdigmelding Underskriver af erklæring: Navn: Adresse: By: Tlf.: Ejer ifølge tingbogen: Navn: CPR / CVR nr: Adresse: By: Tlf.: Dato og underskrift Skal ikke udfyldes Dato og underskrift Skal ikke udfyldes Som følge af ændring af Bygningsreglement BR-08 pr. 1. januar 2009 skal kommunen ikke længere foretage teknisk byggesagsbehandling af ovennævnte byggerier. Materialet der skal fremsendes til dokumentation, er derfor afhængig af byggeriets art.

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere