AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring"

Transkript

1 AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

2 AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Projektgruppe: Finansering: Forfatter: Redigering: Forside: Rettigheder: Støtte: Layout: Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring En håndbog for projektledere med vægt på jura, økonomi og procesorganisering 1. udgave 2014 AlmenNet Studiestræde København V Ulrik Steen Jensen, Lejerbo (projektejer) Kirsten Thøgersen, tidl. DAB Per Bro, 3B Niels Haldor Bertelsen, projektkoordinering Realdania Kirsten Thøgersen Niels Haldor Bertelsen og Lise Larsen Sodborg Sønderborg Andelsboligforening/Salus afd. 22, Kløver- og Hvedemarken. Foto: GI Bedre Boliger Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: Thøgersen (2014). Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring En håndbog for projektledere med vægt på jura, økonomi og proces-organisering. AlmenVejledning, AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København V, Udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden Trine Askløf, Lejerbo

3 Indholdsfortegnelse Om AlmenNets Publikationer Forord Sammenfatning 1. Formål, målgruppe og anvendelse af vejledning 2. Opstart af renoveringssag, idé og programmering fase A 2.1 Opstart af en renoveringssag 2.2 Udarbejdelse af tilstandsrapport for afdelingens bygninger 2.3 Krav til byggeteknisk dokumentation overfor LBF 2.4 Indledende budgetlægning med bygningsdeloverslag 2.5 Entrepriseretlige overvejelser om inddragelse af rådgivere 3. Anvendelse af eksterne rådgivere i fase A-C 3.1 Inddragelse af eksterne rådgivere 3.2 Rådgiverens ydelser 3.3 Rådgiverens ansvar og forsikringsforhold 3.4 Særligt om honorar for rådgiverydelser 4. Afdelingsmødets godkendelse og beboerinddragelse i fase A-C 4.1 Beboerinddragelse og -samarbejde 4.2 Beboervejledninger og afdelingsmødets godkendelse 4.3 Call-in-bestemmelsen 5. Godkendelse af skema A og projektering i fase B 5.1 Indberetning af prækvalifikationsmateriale til LBF 5.2 Fremsendelse af skema A til BOSSINF, kommunen og LBF 5.3 Projektforslag og forprojekt til myndighedsgodkendelse 5.4 Hovedprojekt og kvalitetssikring af projektmateriale 6. Udbud af entrepriser mellem fase B og C 6.1 Entrepriseudbud efter tilbudslov eller EU-direktiv 6.2 Udbudsmaterialet til entrepriseudbud 6.3 Udbudsbrev til entreprenørerne med minimumskrav 6.4 Afvigelser fra AB, tro- og loveerklæring og tilbudsgiverkontakter 6.5 Licitation og bedømmelse af tilbud 6.6 Entreprisekontrakter 6.7 Udbud af byggekredit, endelige finansiering og forsikring 6.8 Fremsendelse og godkendelse af skema B 7. Udførelse og renoveringsarbejdets gennemførelse i fase C 7.1 Renoveringsarbejdets igangsætning 7.2 Beboersamarbejde under renoveringssagens gennemførelse 7.3 Styring og kontrol af renoveringsarbejdet under udførelsen 8. Afleveringsforretning, 1- og 5-års eftersyn og lukning af sag 8.1 Afleveringsforretningen 8.2 Byggeregnskab, aflevering og godkendelse af skema C 8.3 Evaluering af sagen og formål med evaluering års eftersyn ved BSF og gennemgang efter AB 92 og ABT års eftersyn ved BSF og gennemgang efter AB 92 og ABT Ophør af entreprenørens og de tekniske rådgiveres ansvar Litteratur og henvisninger Bilag Side

4 Om AlmenNets publikationer AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer, hvor formålet er at skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyggelser med fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organisationsformer. AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer udviklingsarbejder med henblik på at forbedre den almene boligs konkurrenceevne. Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter. Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsområde og overordnede systematik for foreningens publikationsserie. anvendes direkte af andre, samt at inspirere og udstikke retningslinjer for god praksis. Publikationerne henvender sig i sær til projektledere, og mere generelt til beslutningstagere og samarbejdspartnere, der er involveret i almene fremtidssikringsprojekter. Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen- Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres af medlemmerne, og som dermed danner grundlag for efterfølgende formidling. Har du kommentarer eller spørgsmål til Almen- Nets publikationer, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på eller tlf Publikationerne er forfattet af foreningens egne og meget engagerede medlemmer og baserer sig på best practice i den almene sektor. Ønsket er at give konkrete værktøjer og viden videre, som kan Få overblik over AlmenNets udgivelser på eller download vores App på App store. God læselyst 4

5 Forord Der er omkring almene boliger i Danmark, hvor ca. 50 % er fordelt på landets 5 største almene boligorganisationer, mens administrationen af de øvrige 50 % er fordelt mellem ca. 150 større eller mindre private eller almene administratorer. Mange af de almene boliger er opført i årene og for en stor dels vedkommende opført som blokbebyggelser. Disse ældre boliger er typisk små lejligheder, der har svært ved at opretholde konkurrenceevnen. Desuden er der gennem årene opstået skader på klimaskærmene i form af udviklingsskader. Disse problemer medfører et behov for renoveringer, forbedringer og fremtidssikring af boligerne, så de også fremover vil fremstå som attraktive for den moderne beboer. Det er store udfordringer, som de almene boligselskaber står over for, og det er nødvendigt at professionalisere de almene boligorganisationer, så de styrkes i selv at varetage opgaverne, og/ eller styrkes i at stille de rigtige krav til eksternt tilknyttede rådgivere. I mindre boligorganisationer, der ikke har egen byggeafdeling eller uddannet personale inden for ledelse af renoverings- og byggeprojekter, kan denne vejledning give et overordnet indblik i de processer, der ligger i en større renovering. I store boligselskaber har man professionelle byggeafdelinger, der har godt styr på den enorme opgave det kan være, at renovere almene boliger. Alligevel kan der også her være brug for at løbe sine processer og arbejdsmetoder igennem, og der kan bestemt være råd og vejledning af hente. Vejledningen gennemgår en større renovering fra start til slut, fra planlægningen indledes og til 5-årssynet er gennemført. På den måde opnås det fulde overblik over sagens faser, og der suppleres undervejs med henvisninger til gældende praksis og lovgivning. Arbejdsgruppen bag denne vejledning ønsker dig god læselyst. 5

6 Sammenfatning Denne vejledning gennemgår en større renovering i almene boligafdelinger fra start til 5-årsgennemgang. Undervejs kommer vejledningen ind på alle relevante emner som fx udbud, inddragelse og samarbejde med eksterne rådgivere, indberetning til Landsbyggefond, samarbejde med kommunen og den løbende inddragelse af beboerdemokratiet. I kapitel 2 gennemgås idefasen og arbejdet med at forberede den egentlige renoveringssag, herunder en grundig oversigt over arbejdet med tilstandsrapporter. Kapitel 3 er en gennemgang af de ting, man skal være opmærksom på i brugen af eksterne rådgivere, mens kapitel 4 giver en kort oversigt over beboer- og beboerdemokratiinddragelse. Kapitel 5 går ind og kommer med konkret gennemgang af skema A og projekteringen i fase B. Dernæst dækker kapitel 6, hvordan selve entrepriseudbuddet foregår samt alle de ting, man som bygherre skal være opmærksom på i denne forbindelse. Kapitel 7 handler om fase C, hvor selve renoveringsarbejdet igangsættes, mens kapitel 8 dækker tiden omkring aflevering, skema C samt 1- og 5-års eftersyn. Endelig findes en række bilag, der gennemgår emner som Landsbyggefondens rolle, finansieringsmuligheder og generelle regler om udbud og klagesager. 6

7 Lejerbo, Gyldenrisparken på Amager. Facaderenovering med fiberbeton. Se Foto: Arkitektforeningen 7

8 1. Formål, målgruppe og anvendelse af vejledningen Formål og målgruppe med vejledningen Målgruppen for denne vejledning er både den erfarne, den uerfarne og den udviklende almene projektleder og administrator i driften, så de får indblik i og viden om de processer, der er nødvendige for at gennemføre en større renoveringssag eller helhedsplan. Håndbogen kan også anvendes som inspiration og støtte i mindre sager. For den erfarne projektleder/administrator i de større boligorganisationer er håndbogen tænkt som en god repetition og kan forhåbentlig give anledning til, at medarbejderen kommer til at reflektere over ting, som måske kan gøres anderledes og bedre i fremtiden. Mere uerfarne projektledere/administratorer kan via denne vejledning sætte sig ind i deres nye arbejdsområde og få et grundlæggende kendskab til den almene sektor og dens regelsæt. Den udviklende projektleder/administrator er såvel den uerfarne som den erfarne medarbejder, der med baggrund i denne vejledning formår at nytænke processer, skabe forbedringer og få nye ideer, så vi som administratorer hele tiden bliver bedre til at varetage vores job til gavn for beboerne. Er renoveringsopgaven overladt til et eksternt firma, vil vejledningen kunne hjælpe med at få stillet de rette krav til de eksterne rådgivere, så det er boligafdelingen med projektlederen som administrator, der bestemmer, hvilke behov afdelingen har og selv definerer opgaven ikke den eksterne rådgiver. Også det politiske system kan drage nytte af vejledningen, idet boligadministrationen via vejledningen kan forbedre sine ydelser. Endelig er målgruppen også bygherrens tekniske rådgivere, som bevæger sig ind på det almene område med begrænset viden og indsigt omkring lovgivningen, de beboerdemokratiske processer, samarbejdet med Landsbyggefond og kommune mv. Opbygning, afgrænsning og anvendelse af vejledningen Den almene verden er en helt speciel niche, som nok er karakteriseret som privat, men samtidig er reguleret gennem en omfattende lovgivning, der til tider kan være vanskelig at forstå og arbejde med. Med vejledningen bliver du ført gennem en renoveringssag, idet den samtidig kan anvendes som opslagsværk. Håndbogen består af 2 dele: Kapitel 2-8: Vejledning i projektledelse: Denne del er en kronologisk gennemgang af en større renoveringssag eller helhedsplan. Særligt driftsafdelingerne kan have stor nytte af disse kapitler, som omfatter forberedelser til en renoveringssag, herunder krav til en tilstandsrapport. Det omfattende arbejde omkring processen ved prækvalifikationsmaterialer og helhedsplan til Landsbyggefonden (LBF), drøftelser med LBF, beboerworkshops, budgetlægning, valg af mulige finansieringsmodeller mv. er kun behandlet på et overordnet plan i vejledningen. I stedet henvises til andre AlmenVejledninger, som er angivet nedenfor. Den tekniske del er neddroslet, idet de tekniske projektledere sædvanligvis har et godt overblik over disse emner. 8

9 Kapitel 1 Formål, Målgruppe og anvendelse Bilag A-G: Basisviden som grundlag for vejledning i projektledelse: Her gives en introduktion til LBF, en beskrivelse af de forskellige sagstyper samt en generel indføring i finansieringsmuligheder. Finansieringsmulighederne er beskrevet af hensyn til den teknisk uddannede projektleder og den uerfarne administrator. Denne del giver også en introduktion til EU-udbud. De fleste større renoveringsopgaver og helhedsplaner vil oftest være underlagt EU-direktivets beløbsgrænser for udbud både for eksterne tekniske rådgivere og entreprenører. Umiddelbart før bilagene er vist en liste over litteratur og henvisninger anvendt som kilder i vejledningen. Som nævnt henvises der omkring udarbejdelse af prækvalifikationsmaterialet, helhedsplanen og beboerprocessen til andre AlmenVejledninger: AlmenVejledning i Fremtidsanalyse, 2. udgave AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces, 2. udgave Beboerdemokratisk proces 02 fra skema A til Skema C, 1. udgave fra AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde, 2. udgave Til yderligere inspiration i denne type sager henvises til: Trinvis fornyelse af almene boliger, 1. udgave Almen Rapport om Energirenovering og ESCO i den almene sektor, 1. udgave Digital fremtidssikring, 1. udgave Alle vejledninger kan læses og downloades på Kapitel 4. Afdelingsmødets godkendelse og beboerinddragelse i fase A-C Projektleder og bygherreorganisation Kapitel 2. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Idé og byggeprogram Fase A Skema A og projektering Fase B Udbud og tilbud af entrepriser Udførelse og renoveringsarbejde Fase C Aflevering, byggeregnskab og 1- og 5-års eftersyn Kapitel 3. Anvendelse af eksterne rådgivere i fase A-C Figur 1. Oversigt og sammenhæng mellem de primære kapitler i vejledningens kapitel

10 2. Opstart af renoveringssag, idé og programmering fase A 2.1 Opstart af en renoveringssag En renoveringssag kan opstå på mange forskellige måder, men de er typisk: At arbejdet er planlagt og forberedt i afdelingens langtidsbudget. At der i afdelingsbestyrelsen opstår ønsker eller ideer; fx at skifte facader ud for at spare på varmeregningen. At der er opstået udviklingsskader; fx indvendig isolering, gipsplader i badeværelser eller korrosion af armering i beton. At administrationen tager et forhold op, måske fordi vedligeholdelsesudgifterne er blevet så økonomisk belastende i afdelingens budget, at det ikke længere kan betale sig at reparere frem for at skifte ud. At der opstår mulighed for offentligt tilskud; fx fra kommunen til etablering af regnvandsafvanding på egen grund. At man ønsker generelle energioptimeringer. At afdelingen ønsker at fremtidssikre boligerne; herunder foretage en generel helhedsvurdering af ejendommen. Uanset hvor ideen opstår, er det helt essentielt, at beboerdemokratiet respekteres. Det er til enhver tid afdelingsmødet, der bestemmer, om en renoveringssag skal gennemføres eller skrinlægges. I mange af vore attraktive bebyggelser, fx ældre rækkehusbebyggelser, er der opstået et skisma mellem de ældre beboere, som har vænnet sig til det gamle køkken, da de ikke har kendt andet og måske alene har folkepensionen at leve for og de yngre beboere, bestående af familier med pæne indtægter og større krav til komfort, lejlighedens indretning, størrelse og kvalitet. I den situation er det administrationens og projektlederens opgave at fornemme og bearbejde alle parters ønsker på en respektfuld og værdig måde og respektere, hvad de forskellige beboergrupperinger hver især står for og har økonomisk mulighed for. Sagt med andre ord er det vigtigt, at projektlederen er i øjenhøjde med de beboere, der skal samarbejdes med. Hvis beboerne ikke mødes med interesse, engagement, indlevelse og empati, er det næsten på forhånd givet, at sagen næppe bliver godkendt på afdelingsmødet. Mødes beboerne med indlevelse og respekt for deres liv og holdninger, er chancerne for succes langt større end hvis der alene tages udgangspunkt i et økonomisk og rationelt synspunkt. Mange af de store og omfattende renoveringssager har en planlægningsfase på flere år, så der kræves tålmodighed fra både administratorer og beboere. 2.2 Udarbejdelse af tilstandsrapport for afdelingens bygninger Medmindre der er tale om helt almindelige vedligeholdelsesarbejder, som fx maling af vinduer eller reparation af fuger, er det nødvendigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, så I får et overblik over afdelingens bygningsmæssige tilstand. Som regel er det afdelingsmødet, der bevilger pengene til udarbejdelse af tilstandsrapporten. Det kan dog tænkes, at organisationsbestyrelsen 10

11 Kapitel 2 Opstart, idé og programmering afholder udgiften over dispositionsfonden. Specielt hvis organisationsbestyrelsen ønsker at få lavet tilstandsrapporter over flere eller alle sine afdelinger. Er det afdelingen selv, der betaler, vil udgiften gå ind som et udlæg i driften, der senere indgår i finansieringen af den samlede renoveringssag. Nødvendigt materiale i form af tilstandsrapport og byggeteknisk dokumentation med destruktive indgreb, evt. termfotografering og kloakinspektion kan koste omkring kr ,- inkl. moms. Når man får lavet en tilstandsrapport bør afdelingen hyre en uvildig, ekstern teknisk rådgiver, typisk en ingeniør, evt. med bistand fra en arkitekt. For at få skabt den størst mulige uvildighed, skal de oprindelige tekniske rådgivere ikke deltage ved udarbejdelse af tilstandsrapporten. Når en ekstern rådgiver anmodes om teknisk bistand, skal du være opmærksom på tilbudslovens annonceringsregler og rådgiverhabilitet. Det er vigtigt, at projektlederen definerer opgaven overfor den eksterne tekniske rådgiver, så det er administrationen og ikke den tekniske rådgiver, der bestemmer, hvad der skal undersøges og i hvilket omfang. Ofte er der en tendens til at se på enkelte bygningsdele, hvilket er alt for snævert. Det er i stedet nødvendigt at kigge på helheden, da der hermed skabes et overblik over afdelingens samlede bygningsmæssige tilstand, som vil være et redskab i den fremtidige planlægning både økonomisk og processuelt. Får afdelingen ikke det fulde overblik over de kommende renoveringsopgaver, men laver små renoveringer løbende efter akutte behov, risikerer man at fastlåse afdelingens økonomi. For at afdelingsbestyrelsen sammen med administrationen kan planlægge afdelingens fremtid, er det derfor nødvendigt at få skabt et overblik over ejendommens samlede bygningsmæssige og tekniske tilstand. Tilstandsrapporten bør som minimum indeholde en gennemgang af følgende: Tag: Tagværk, tagrender/nedløb, isolering af loftsrum, trækonstruktioner i tagrum, udluftning af tagrum, sammenskæringer og kviste. Facader: Ydervægge (beton/muret og lette facader), sokkel, vinduer, sålbænke, døre, facadeisolering, ydertrapper, kældre, lyskasser, udvendige trapper, ventilering, overflader mv.. Altaner og andre særlige bygningsdele, fx karnapper. Konstruktioner: Bærende og stabiliserende konstruktioner (statisk system), dvs. fundamenter, terrændæk, etageadskillelse, vinduesoverliggere. Kloak, faskiner og affaldssystem Indvendige forhold: Overflader, efterisolering af gulv, indvendige hoved- og bitrapper, gange, køkkener, toilet/bad. VVS- installationer: varmecentral, varmeforsyning, radiatorer, ventiler, teknisk isolering af rør og evt. fællesvaskeri. Installationer: Elinstallationer (HPFI), ind- og udvendig belysning, adgangskontrol, antenneanlæg, brandalarmering, internt netværk. Ventilationsforhold, inkl. friskluftstilførsel og vurdering af indeklima. 11

12 Energimæssig tilstand generelt. Energioptimeringer kan ikke støttes af LBF. Skimmelforekomster i tagkonstruktion, krybekældre, indvendig i boligerne herunder indvendig facadebeklædning. Hvis det på forhånd står klart, at en bygningsdel skal udskiftes, er der ikke nogen grund til at ofre en stor sum penge på at gennemgå bygningsdelen grundigt. Her vil man kunne nøjes med stikprøver for at få bekræftet, at bygningsdelen skal udskiftes. Derudover bør der foretages destruktive indgreb, hvor det forekommer nødvendigt, fx ved kloakker og ydervægge. Desuden kan det være nyttigt at dokumentere den bygningsmæssige og energimæssige tilstand med termografiundersøgelser. 12 Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1 i Århus C. Se Foto leveret af: Boligforeningen Ringgården

13 Kapitel 2 Opstart, idé og programmering Det er vigtigt, at der i rapporten redegøres for det bygningsfysiske samspil mellem materialer, konstruktioner og påvirkning mellem disse. Det er også relevant at få angivet restlevetider og kalkulationer over prisniveau for afhjælpninger i tilstandsrapporten. Den eksterne rådgiver kan senere blive en god og nødvendig samarbejdspart ved udarbejdelsen af prækvalifikation til LBF, hvor afholdelsen af beboerworkshops kan være meget resursekrævende. Særligt om skimmel, pcb, radon, asbest og blymaling Ofte opleves det, at der i boligerne kan være forskellige former for sundhedsskadelig forurening. Til at gennemføre undersøgelser af forureningens omfang og skadelighed for beboernes og håndværkernes helbredstilstand er det vigtigt at konsultere specialfirmaer med de rette kompetencer, omend det kan være en bekostelig affære. Et eksempel: I nogle boliger vil man finde skimmel. Skimmel kan opstå efter vandskader, kuldebroer, manglende udluftning, indvending isolering osv. Det kan skyldes en dårlig byggeteknisk kvalitet i boligerne og/eller beboernes adfærd, der ikke stemmer overens med boligens krav til håndtering. Når der er fundet skimmel i vore boliger, entreres der med specialfirmaer, som foretager de tekniske prøver og undersøgelser, da det er af stor vigtighed at få belyst årsagen til- og omfanget af skimmelproblemerne. Vurderingen af, om skimmel er sundhedsskadeligt eller ej, er ikke en teknisk vurdering, men en lægelig vurdering. Der findes firmaer, der foretager skimmelundersøgelser, hvor det lægelige element indgår. Når skimmelrapporten foreligger og evt. skal præsenteres på et afdelingsmøde kan det være en god investering at få rapporten forelagt ud fra den lægelige tilgang, for at skabe troværdighed og beroligelse af beboerne. Valg af rådgiver til udarbejdelse af tilstandsrapporten Rådgiveren, der skal udarbejde tilstandsrapporten, vælges oftest med baggrund i et tidligere samarbejde, gensidig tillid og en god dialog med vedkommende. Omkostningerne ved en tilstandsrapport har en begrænset økonomisk værdi set i forhold værdien af den samlede renoveringssag, afdelingen kan stå over for. Imidlertid er det vigtigt at være opmærksom på tilbudslovens økonomiske ramme for annoncering af rådgiverydelser, EU-direktivets tærskelværdi for udbud af rådgiverydelser og rådgiverhabilitet generelt. Hvis afdelingen ønsker at samarbejde med den samme tekniske rådgiver gennem hele renoveringsforløbet, uanset sagens økonomiske værdi, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre et rammeudbud iht. EU-direktivet. Er der indgået rammeaftaler og sagens tekniske rådgiver vælges blandt de tekniske rådgivere, med hvem der er indgået rammeaftaler, sikres sagens kontinuitet lige fra start, og afdelingen undgår at skulle finde ny samarbejdspart, hvilket både koster tid og penge. Samtidig har valg af en teknisk rådgiver fra en rammeaftale den fordel for afdelingen, at den tekniske rådgivers engagement og kreativitet til at finde løsningsmuligheder allerede er til stede fra sagens opstart. Se mere om udbud af rådgiverydelser nedenfor. 13

14 Der er særlige krav til den byggetekniske dokumentation 2.3 Krav til byggeteknisk dokumentation overfor LBF Hvis det forventes, efter dialog med LBF, at en renoveringssag kan munde ud i en mere omfattende sag med støttede lån fra LBF, er der særlige krav til den byggetekniske dokumentation, hvorfor LBF har udarbejdet to notater: Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede lån, juli Udover selve den byggetekniske dokumentation omhandler notatet også gode råd omkring ansøgningens indhold i relation til miljøforbedringer, tilgængelighed, sammenlægning og ombygning Notat om fugtmålinger mv., juli Begge notater kan findes på LBF s hjemmeside. Sammenfattende for de to notater er, at den byggetekniske dokumentation er et centralt element i LBF s vurdering af behovet for renoveringsstøtte. LBF henviser til Byggeskadefondens vurderingskriterier for støtte, som forudsætter, at der er sket et svigt og at dette svigt har ført til en skade: Ved svigt forstås, at materialer, konstruktioner eller bygningsdele ikke har de egenskaber, som de bør have i henhold til indgåede aftaler, offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Et svigt kan opstå i materialer og konstruktioner, - og i projektering og udførelse. I denne sammenhæng skal ethvert svigt ses i relation til opførelsestidspunktet og de på dette tidspunkt gældende regler, normer, god byggeskik mv. Almindelig ælde og slitage, manglende vedligeholdelse er ikke et svigt. At en bygningsdel ikke lever op til dagens standard og byggeteknik eller bygningsreglement mv., er ikke et svigt, hvis bygningsdelen er udført som sædvane på opførelsestidspunktet. Ved skade forstås, at et svigt har ført til brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse af en bygningsdel. Ifølge LBF kan der ved den byggetekniske dokumentation tages udgangspunkt i de ovenfor nævnte emner, men det er vigtigt at: Både ved svigt og skade: Årsag og omfang skal registreres. Granske eksisterende projektmateriale og beskrive hovedkonstruktioner med fotos og i byggetekniske termer. Er materialet bortkommet findes det som regel i kommunens arkiv. Redegøre grundigt for det byggefysiske samspil mellem materialer, konstruktioner og påvirkningen af disse. Et eksempel kan være vinduer, hvor det med fagudtryk skal beskrives, på hvilken måde et givent vindue er konstrueret inkl. fabrikat og dets manglende egenskaber og funktionsevne. Også den konstruktive sammenhæng i form af indbygning i facaden samt vedligeholdelsestilstand, svigt og skader skal inddrages. Der foretages relevante fugtmålinger, rådundersøgelser mv. Foretage betontekniske undersøgelser af armering og betonkvalitet. Omkring murværk i øvrigt foretages undersøgelser af murværkets opbygning, fuger, mørtel- og stenkvalitet, modstandsevne som regnskærm, isoleringsforhold, bindere, 14

15 Kapitel 2 Opstart, idé og programmering papirindlæg, overliggere, sammenbygning af forskellige materialer mm. Dokumentere præcist selv ved åbenlyse svigt, fx ved vådrum og vvs-installationer. Omfang og årsag til fugt og skimmelsvampe i krybekældre, hulrum, skakte og tagrum skal ligeledes dokumenteres. Registrere omfanget af skaderne ved indtrængende fugt. Ved alvorlige kuldebroer, fugt i konstruktioner foretages termograferinger inde og ude. Ved registrering af synlig skimmel foretages mikrobiologiske undersøgelser. Anvende og henvise til BYG-ERFA-bladene Omfanget af undersøgelserne skal være repræsentativt og tilfældigt udvalgt og udgøre ca. 10 % af bygningsdelen, ved badeværelser 20 %. Særlige undersøgelser i form af tætheds- og lydmålinger, undersøgelser af træødelæggende svampe og særlige materialeundersøgelser af vvs-anlæg, radon, asbest, pcb, bly mv. iværksættes konkret ifølge aftale med LBF. De tekniske rådgiveres afrapportering er meget central. Der skal fokuseres på bygningens konstruktioner og virkemåde, samspillet mellem materialer og konstruktioner, skadesårsagerne og omfanget af svigt og mangler. Rapporten afsluttes med en række konklusioner og anbefalinger af, hvordan og med hvilke materialer skaderne kan udbedres. Renoveringsprojektet, der forelægges LBF i form af et dispositionsforslag, skal være i god byggeteknisk kvalitet og i overensstemmelse med gældende regler og normer, herunder krav til miljø, indeklima og energi. Energikrav, der ligger udover Bygningsreglementet, har fonden ikke mulighed for at støtte p.t. Foto: Daurehøj Erhvervsbyg A/S 15

16 16 Boligselskabet Sjælland, Sems Have i Roskilde. Foto: AlmenNets sekretariat

17 Kapitel 2 Opstart, idé og programmering 2.4 Indledende budgetlægning med bygningsdeloverslag Når der er overblik over sagens tekniske omfang, skal der skabes et budgetmæssigt overblik, hvor de samme tekniske rådgivere med sin afrapportering skal give et budgetoverslag på bygningsdelsniveau over, hvad de økonomiske omkostninger løber op i. Som nævnt tidligere bør byggeafdelingen inddrages tidligt i planlægningsfasen, herunder budgetlægningen. På den måde får man lagt det bedst mulige budget på baggrund af erfaringstal på trods af det tidlige tidspunkt. Den indledende budgetlægning bør ske i et samarbejde mellem drifts- og byggeafdelingen. 2.5 Entrepriseretlige overvejelser om inddragelse af rådgivere Organiseringen af rådgivnings- og projekteringsydelsen ved gennemførelsen af en renoveringssag eller helhedsplan afhænger i høj grad af bygherrens valg af entrepriseform. Her gennemgår vi de forskellige former. Hovedentreprise Hovedentreprise med hovedprojekt er vel den mest anvendelige entrepriseform ved renoveringsopgaver og er kendetegnet ved, at alle håndværksfag samles hos én enkelt entreprenør, der har koordineringspligten mellem de forskellige fag. Bygherren skriver kontrakt med hovedentreprenøren, som overfor bygherren har det fulde ansvar for hele entreprisen (pris, tid og kvalitet) uanset at en enkelt underentreprenør fejler eller går konkurs. I hovedentreprise afgiver entreprenøren tilbud på baggrund af et forprojekt, et udvidet forprojekt eller et hovedprojekt med detailprojektering. Oftest vælges det sidste. Fordelen ved at udbyde på forprojektniveau kan være at få inddraget entreprenørens viden og sparring i projekteringsfasen, så projektet allerede på et tidligt tidspunkt optimeres. Oftest foregår den tekniske rådgivning i totalrådgivning med arkitekten eller ingeniøren som projekteringsleder. Byggeledelsen varetages også ofte af enten den projekterende arkitekt eller ingeniør. Det kan overvejes at lade byggeledelsen blive varetaget af et eksternt firma, idet byggeledelsen ofte kommer til at stå i en dobbeltrolle, når der foreligger projektmangler og fejl. Fagtilsynet anbefales bibeholdt hos den projekterende. Fagentreprise Fagentreprise er mest anvendelig i mindre renoveringsopgaver eller ved projekter med få fag involveret. Ofte anvendes entrepriseformen i mindre provinsbyer, hvor der kan være en selvregulerende adfærd omkring mangelafhjælpning: afhjælper entreprenøren ikke manglerne er der ingen nye opgaver. En fagentreprise er oftest den økonomisk mest konkurrencedygtige entrepriseform specielt uden for hovedstadsområdet. Til gengæld stilles der store krav til den tekniske rådgiver og for bygherren er entrepriseformen mere risikofyldt end hoved- og totalentreprise, idet bygherren har koordineringspligten mellem de forskellige entreprenører samt en stor økonomisk risiko ved en entreprenørs evt. konkurs. Fagentreprise, som også omfatter storentreprise er kendetegnet ved opdeling på de enkelte fag: murer, tømrer, vvs osv. (fagentreprise) eller klumper af fag fx jord- og elemententreprise, lukningsarbejder osv. (storentreprise). 17

18 Bygherrens valg af entrepriseform er meget vigtigt for projektet Ved fagentreprise er det bygherren, der har koordineringspligten mellem de forskellige fag. Typisk gives denne dog videre til bygherrens tekniske rådgiver. Bygherren skriver kontrakt med hver enkelt fagentreprenør og hver enkelt entreprenør har ansvar for sit eget område. I fagentreprise afgiver entreprenørerne oftest tilbud på baggrund af et hovedprojekt med detailprojektering. Den tekniske rådgivning foregår i totalrådgivning med arkitekten eller ingeniøren som projekteringsleder. Byggeledelsen varetages af enten den projekterende arkitekt eller ingeniør. Det kan også her overvejes at lade byggeledelsen blive varetaget af et andet eksternt firma, idet byggeledelsen ofte kommer til at stå i en dobbeltrolle, når man opdager projektmangler og fejl. Fagtilsynet anbefales bibeholdt hos den projekterende. Totalentreprise Totalentreprise er bedst egnet til nybyggeri og ikke umiddelbart anvendelig i renoveringsopgaver, da der i renoveringsopgaver ofte opstår uforudsete forhold, når de gamle bygningsdele brydes ned og sagen dermed kan være svær at styre økonomisk. Totalentreprise er velegnet, når budgetøkonomien er lav. Ofte foretages en omvendt licitation, hvor budgetøkonomien oplyses i udbudsmaterialet. Der konkurreres dermed på at få mest muligt bygværk for den oplyste budgetøkonomi. Totalentreprise er kendetegnet ved, at der skrives kontrakt med én enkelt entreprenør, som har det fulde ansvar både for projekteringen og udførelsen. Hvis der er fejl i projekteringen, er det også totalentreprenørens ansvar. Ved totalentreprise antager bygherren sædvanligvis et eksternt rådgiverfirma som bygherrerådgiver. Bygherrerådgiveren har til opgave at kontrollere, at totalentreprenøren leverer et byggeri i den påkrævede kvalitet. Både hvad angår projektering, materialer og den håndværksmæssige udførelse. Ved totalentreprise er det vigtigt, at bygherrens udbudsmateriale indeholder et udførligt byggeprogram, hvor bygherrens kvalitetskrav fremgår klart og entydigt. Partnering Umiddelbart forekommer partnering ikke egnet som udbudsform i en renoveringssag. Forsøget er dog gjort af Boligforeningen 3B i sin renovering af Urbanplanen på Amager. Partnering er en samarbejdsform i et byggeprojekt, der baseres på dialog, tillid, åbenhed og med inddragelse af alle parter (bygherre, teknisk rådgiver og entreprenør) meget tidligt i forløbet. Hensigten er at optimere byggeprocessen og produktet under en fælles målsætning baseret på fælles aktiviteter som kick-off seminarer, workshops mv., og baseret på fælles økonomiske interesser. Der opereres med bonus- og incitamentsaftaler, ligesom tvister søges løst i mindelighed. Mange almene bygherrer er forbeholdne overfor partnering, mest fordi alment byggeri er underlagt en meget stram økonomistyring, men også fordi der er en tendens til at falde tilbage på AB 92-regelsættet ved uenigheder, herunder bygherrens forpligtelse til at betale. Blandt almene bygherrer er partnering også blev kaldet totalentreprise i regning, som nok er en overdrivelse, idet der er mange gode elementer i udbudsformen, fx kick-off arrangementer, mens den økonomiske åbenhed forekommer urealistisk. 18

19 Kapitel 2 Opstart, idé og programmering Entreprenøren sikrer gerne, at eget regnskab ikke viser et underskud. ESCO-modeller og deres anvendelse i den almene sektor ESCO betyder Energy Service Company på dansk energitjenesteselskab. Betegnelsen dækker over et forretningskoncept, hvor en virksomhed et ESCO tjener penge på at gennemføre energitjenester for en kunde. En ESCO-aftale omhandler sædvanligvis: At ESCO-selskabet afgiver en garanti for en given energibesparelse. En garanti betyder, at opnås den estimerede energibesparelse ikke, er det ESCO-selskabets risiko. At ESCO-selskabets indtjening afhænger af de realiserede energibesparelser. At ESCO-selskabet pga. selskabets indtjening har et økonomisk incitament for at opretholde energibesparelsen i hele aftaleperioden. AlmenNet udgav i 2001 vejledningen: Energirenovering og ESCO i den almene sektor, som kan hentes på AlmenNets hjemmeside I vejledningen konkluderer arbejdsgruppen: at ESCO har mange gode elementer at de almene boligselskaber sædvanligvis har de finansielle instrumenter, kapaciteten og erfaringen til at gennemføre sagen at boligselskaberne utvivlsomt vil være bedre til at gennemføre sagen at det ikke er synligt, hvad boligselskabet skal betale for garantien. En ESCO-løsning minder om udbudsformen totalentreprise, med garanti for en energibesparelse, forudsat selvfølgelig, at de opstillede forudsætninger holder. At ESCO-selskabet overtager driftsovervågningen og vedligeholdelsesansvaret for at sikre indtjeningen. At ESCO-selskabet tilbyder at finansiere investeringen. 19

20 3. eksterne Anvendelse af rådgivere i fase A-C 3.1 Inddragelse af eksterne rådgivere Annoncering eller EU-udbud Som nævnt vil en større renoveringssag ofte starte med, at en ekstern rådgiver udarbejder en tilstandsrapport over ejendommen. Rådgiveren kan være en ingeniør eller arkitekt. Ofte er det nødvendigt med begge typer rådgivere for at få den fornødne gennemgang og mulige løsningsforslag til afhjælpning. I tiden før EU-direktiverne kunne bygherren blot kontakte den rådgiver, han gerne ville samarbejde med. I dag et det knapt så enkelt, idet lovgivning og EU-direktiver betyder, at det er de økonomiske rammer, der definerer, hvem den almene bygherre må entrere med. I sager med et honorar på kr ,- ekskl. moms eller derunder kan bygherren frit vælge sin rådgiver. Værdien af opgaven ansættes på baggrund af et kvalificeret skøn. Ved opgaver på mellem kr ,- ekskl. moms og tærskelværdien i EU s udbudsdirektiv på kr. (2012 og 2013) ekskl. moms, skal der gennemføres en annoncering i overensstemmelse med Tilbudslovens afsnit 2. Også her skal værdien på rådgiverydelsen sættes på baggrund af et kvalificeret skøn. Vær opmærksom på, at tærskelværdierne løbende reguleres, så kontroller altid de gældende værdier forinden. For opgaver, som ligger over EU direktivets tærskelværdi på kr. ekskl. moms, skal der gennemføres et EU-udbud enten til den konkrete rådgivningsopgave eller bygherren kan vælge at gennemføre rammeudbud. Skematisk opstillet ser kravene således ud: Kr. 0, : Bygherre vælger frit sin rådgiver Kr (2012 og 2013): Annoncering iht. Tilbudslovens afsnit 2. Kr og derudover: Udbud iht. EUdirektivet. Alle beløb er ekskl. moms Annoncering af rådgiverydelser Med virkning fra 1. juli 2007 blev der i Tilbudsloven indføjet et afsnit 2, 15a 15d, hvor varekøb og tjenesteydelser, dvs. rådgivningsydelser over en værdi på kr ,- ekskl. moms, skal annonceres offentligt i pressen eller et elektronisk medie. Det betyder, at bygherren kun frit kan købe varer og indgå aftaler om rådgiverydelser, hvis opgavens økonomiske grænse ligger under kr ,- ekskl. moms. Varekøb omfatter fx køb af hårde hvidevarer, pc er, fejemaskiner, plæneklippere, lejeredskaber, møbler, lamper, brevkasser mv., mens tjenesteydelser omfatter bl.a. arkitekt- og ingeniørydelser. De samlede rådgiveromkostninger kan let beløbe sig til mere end kr ekskl. moms, hvilket medfører krav om annoncering eller EU-udbud. Vær opmærksom på, at ydelserne ikke kan opdeles med kr. ekskl. moms til arkitekt og tilsvarende til ingeniøren. Det er det samlede honorar i sagen, der ikke må beløbe sig til mere end ,- kr. ekskl. moms. 20

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium. Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium. Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte 10. Marts 2015 Indledning og præsentation Lars Holmsgaard Funktionsleder - Byggeteknisk funktion Emner: 1) Helhedsplanen formål

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere