Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Befolkning 1. januar 2004"

Transkript

1 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

2 Indholdsfortegnelse Del Forord Befolkning pr. 1. januar Oversigt 1 Grønlands befolkning Oversigt 2 Oversigt 3 Oversigt 4 Befolkningen fordelt efter mors, fars samt eget fødested 1. januar Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar Befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab pr. 1. januar Befolkningens aldersfordeling Figur 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1994 og Befolkningens geografiske fordeling Oversigt 5 Befolkningen fordelt på regioner Figur 2 Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Oversigt 6 Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar Figur 3 Befolkningsudviklingen i byer og bygder Figur 4 Husstande Befolkningen fordelt efter antal personer i husstanden pr. 1. januar Figur 5 Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar Befolkningsudviklingen Oversigt 7 Ind- og udvandringer Figur 6 Den langsigtede befolkningsudvikling Oversigt 8 Befolkningsudviklingen Figur 7 Grønlands befolkning 1. januar 2004 og Metode Begreber Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Figur 8 Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar Figur 9 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Del 2 Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt alder 1. januar Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt kommuner Tabel 3.1 Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar Tabel 3.2 Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar Tabel 4.1 Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar Tabel 4.2 Befolkningen fordelt på bosteder og alder 1. januar Tabel 5.1 Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar Indholdsfortegnelse fortsættes. Side 2 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) Del Tabel 5.2 Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar Tabel 5.3 Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar Tabel 5.4 Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar Del Tabel 5.5 Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar Tabel 5.6 Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar Del Tabel 6.1 Befolkningen 1. januar fordelt på by og bygd mm. i kommunerne Tabel 6.2 Personer født i Grønland 1. januar fordelt på by og bygd mm Tabel 7.1 Befolkningen i bygderne 1. januar Tabel 7.2 Befolkningen i bygderne efter alder 1. januar Tabel 8.1 Befolkningen pr. 1. januar Tabel 8.2 Personer født i Grønland 1. januar Tabel 9.1 Befolkningen 1. januar Tabel 9.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar Tabel 10 Tabel 11 Personer født i Grønland med bopæl i Danmark 1. januar Befolkningen fordelt på sundhedsdistrikter 1. januar Tabel 12 Befolkningen fordelt på husstande pr. 1. januar Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 3

4 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik. Publikationen følger samme struktur som sidste år, og kan hentes som en pdf-fil direkte fra Grønlands Statistiks hjemmeside: Her er der også mulighed for at downloade tabellerne i publikationen i excel gennem Grønlands Statistiks Statistikbank. Skulle der være ønske om udspecificering af visse af tabellerne eller tabeller med andre strukturer kan disse rekvireres hos Grønlands Statistik mod betaling. Grønlands Statistik kan kontaktes på Denne publikation er udarbejdet af Afdelingen for Velfærds- og personstatistik. Grønlands Statistik april 2004 Keun Hwang Kst. statistikchef Side 4 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

5 Befolkningen pr. 1. januar personer pr. 1. januar 2004 Pr. 1. januar 2004 havde personer bopæl i Grønland. I oversigt 1 er befolkningen fordelt efter fødested, og det ses, at antallet af indbyggere født i Grønland, igennem hele perioden er vokset. I de senere år har befolkningsgruppen, der ikke er født i Grønland, stabiliseret sig på et niveau mellem og personer. Oversigt 1. Grønlands Befolkning I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Oversigt 2. Befolkningen fordelt efter mors, fars samt eget fødested 1. januar 2004 Barns fødested Forældre født i Grønland I alt Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forældre født i Grønland / anden født u. / uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forældre født uden for Grønland Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forælder født uden for Grønland / anden uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Opdeles befolkningen ikke udelukkende efter eget fødested, men også efter moders og faders fødested, udgør den andel af befolkningen, hvor enten begge forældre er født i Grønland eller hvor en forælder er født i Grønland personer. Dette fremgår af oversigt 2. Det ses af oversigten af der findes en gruppe på personer, hvor der ikke er opgivet fødested for forældrene. Den primære grund til, at disse personers forældres personnumre ikke kan findes er følgende: I løbet af 1970 erne og 1980 erne var det en fast procedure at forældrehenvisningerne blev slettet fra barnets oplysninger, når barnet blev myndigt. Efterfølgende er disse henvisninger forsøgt genetableret i folkeregisteret, men med begrænset held. På baggrund af ovenstående antages det, at gruppen af personer, hvor det ikke har været muligt, at tilknytte forældreoplysninger, og hvor personen selv er født i Grønland har mindst én forælder der er født i Grønland. Dette underbygges af, at 89 pct. af denne gruppe er født i Grønland før personer med stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland Medtages gruppen hvor begge forældres fødesteder er uoplyste og hvor personen selv er født i Grønland i gruppen hvor mindst én af forældrene er født i Grønland fås personer med en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Dette er 89 pct. af den samlede befolkning. En person defineres her som havende en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland, hvis mindst én af personens forældre er født i Grønland. Oversigt 3. Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar 2004 Barns fødested I alt I alt Født i Grl. Født u. Grl. Forældre født i Grønland I alt Forældre født i Grønland / anden født u./ uoplyst Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Født i Grl. Født u. Grl. Født i Grl. I alt Langt den overvejende del af de personer, som er født udenfor Grønland, er født i Danmark. I oversigt 4 er befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab. Det fremgår heraf, at under 1 pct. af befolkningen i Grønland har udenlandsk statsborgerskab, dvs. statsborgerskab i et land uden for rigsfællesskabet. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 5

6 Oversigt 4. Befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab pr. 1. januar 2004 I alt Danmark Norden Europa i øvrigt Nord Amerika Andre I alt Danmark Grønland Norden Færøerne Europa i øvrigt Nordamerika Andre Befolkningens aldersfordeling Store forskelle på aldersklassernes størrelse Figur 1. I befolkningspyramiden, figur 1, er befolkningen i Grønland pr. 1. januar 1994 og 2004 fordelt på køn og fem års aldersintervaller, vist i en befolkningspyramide. Grønlands befolkning pr. 1. januar 1994 og Mænd 1994 Mænd Kvinder 1994 Kvinder Mest iøjnefaldende er ændringen i antallet af de årige, som næsten er halveret i perioden fra 1994 til I gruppen bestående af de årige er der også sket et markant fald i perioden. Betragteligt fald i antallet af 0-4-årige og årige Endvidere er der i perioden sket et betragteligt fald antallet af børn mellem 0 og 4 år, samt et mindre fald i antallet af børn mellem 5 og 9 år. Med en stabil til faldende fertilitet og det mindre antal årige er der grund til at forvente et fald i antallet af fødsler i de kommende år. Den lille andel af ældre er først og fremmest et tegn på den kraftige befolkningsvækst, som Grønland har gennemgået i det 20. århundrede. Næsten 36 pct. af befolkningen, der er født i Grønland, er under 20 år, mens den tilsvarende andel for befolkningen født udenfor Grønland er på 13 pct. Befolkningen født udenfor Grønland er dermed ældre end befolkningen født i Grønland, hvilket skyldes, at en stor andel af befolkningen født udenfor Grønland indvandrer i løbet af deres erhvervsaktive alder. Side 6 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

7 Overvægt af mænd I figur 1 ses, at der i den samlede befolkning er en overvægt af mænd. Dette forhold skyldes dels biologiske faktorer, idet der sædvanligvis fødes flere drenge end piger, dels at flere mænd end kvinder indvandrer. Befolkningens geografiske fordeling I oversigt 5 er befolkningen i Grønland fordelt på regioner i perioden Oversigten illustrerer således ændringerne i befolkningens geografiske fordeling over en længere periode. Oversigt 5. Befolkningen fordelt på regioner Region Syd Region Midt Region Region Disko Nord og Øst Anm.: I regionsinddelingen er ikke medtaget befolkningen uden for kommunal inddeling. Summerne vil derfor ikke svare til offentliggjorte tal for hele befolkningen i perioden. Region Midt tegner sig for den største vækst af de fire regioner 4,6 procentpoint over den betragtede periode. Stigningen har været konstant med undtagelse af perioden fra I Regionerne Syd og Disko har andelen af befolkningen generelt været svagt faldende, mens andelen af befolkningen, der bor i Region Nord/Øst i dag er næsten den samme som i Befolkningsudviklingen i de enkelte regioner er naturligvis bestemt af udviklingen i de enkelte kommuner. I figur 2 ses befolkningsudviklingen i de seks mest folkerige kommuner pr. 1. januar I alt Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 7

8 Figur 2. Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Nuuk Aasiaat Ilulissat Sisimiut 5 Qaqortoq Maniitsoq Befolkningskoncentration i Nuuk kommune I 1981 var 58,3 pct. af befolkningen bosat i de seks mest folkerige kommuner mod 63,4 pct. i både 2003 og Befolkningsstigningen sker primært i Nuuk kommune. 1. januar 2004 boede 25,9 pct. af befolkningen i Grønland i Nuuk kommune. Oversigt 6 viser befolkningen i Nuuk kommune fordelt på fødested og bosted. Oversigt 6. Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar 2004 I alt Nuuk by Nuussuaq Bygder Station I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Indbyggertallet i byerne er steget i de sidste 20 år, mens befolkningen i bygderne næsten holdes konstant med en faldende tendens, jf. figur 3 nedenfor. Figur 3. Befolkningsudviklingen i byer og bygder Antal By Bygd Udenfor by og bygd Side 8 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

9 Husstande Befolkningsstatistikkens opgørelser over antallet af husstande siger ikke noget om antallet af boliger og kan derfor ikke benyttes til en opgørelse af boligmangel eller boligoverskud. I befolkningsstatistikken regnes alle der bor på samme adresse som hørende til samme husstand. Antallet af husstande kan derfor ikke overstige antallet af eksisterende boliger. Antallet af husstande siger dermed ikke noget om behovet for boliger, idet man skal være tilmeldt en adresse. På adressen hvor man er tilmeldt i folkeregisteret bliver man således opgjort som værende tilhørende husstanden uagtet, at man er boligsøgende. Større husstande i bygd end i by Pr. 1. januar 2004 er der opgjort husstande i Grønland med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,6 personer. Husstandene er generelt større i bygderne set i forhold til byerne. For mere detaljerede oplysninger henvises til tabel 12. I figur 4 er husstandene opdelt efter bosted og antal personer i husstanden. 38,2 pct. af husstandene i byerne og 29,9 pct. i bygderne består af én person. I bygderne er andelen af husstande med fire beboere og derover større end i byerne. Der er grund til at være varsom med de her præsenterede husstandsoplysninger. Statistikkens kvalitet er afhængig af folkeregistrenes adresseoplysninger. Læs mere herom i afsnittet om befolkningsstatistikkens metode og begreber. Figur 4. Befolkningen fordelt efter antal personer i husstanden pr. 1. januar 2004 Pct By Bygd I figur 5 ses den gennemsnitlige husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar De største gennemsnitlige husstande findes i Aasiaat kommune og Upernavik kommune. I disse kommuner bor der gennemsnitligt ca. 3,5 person i hver husstand. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 9

10 Figur 5. Udgangsbefolkning Fertilitet Dødelighed Vandringer Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar 2004 Antal 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Befolkningsudviklingen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Ingen kan med sikkerhed forudsige den fremtidige størrelse og sammensætning af befolkningen. De resultater, der præsenteres i denne publikation, er baseret på ganske bestemte forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling. Afviger den faktiske udvikling fra den forventede udvikling vil befolkningsudviklingen naturligvis afvige fra den prognosticerede. Med udgangspunkt i opgørelsen af befolkningen fordelt på køn, alder og fødested 1. januar 2004 fremskrives befolkningen år for år ud fra forventninger til fremtidig fertilitet, dødelighed og vandringsomfang. Af disse forudsætninger er dødeligheden den variabel, hvis forløb normalt kan forudsiges med størst sikkerhed, hvorimod specielt det fremtidige vandringsniveau er overordentligt vanskeligt at forudsige, da denne variable kan udvise store udsving fra år til år. Fertilitetsantagelsen bygger på de gennemsnitlige erfaringer fra en forudgående femårs periode, Antagelsen om dødelighed tager sit udgangspunkt i dødelighedstavlen for Dødeligheden i de enkelte aldersklasser i fremtiden forventes at være den samme, som i perioden Det fremtidige vandringsomfang er vanskeligt at forudsige, og for en lille befolkning som den grønlandske, der oplever en stor ind- og udvandring endog meget vanskeligt. En stor del af de årlige vandringer foretages af personer født uden for Grønland og overvejende mellem Grønland og Danmark. Vandringsantagelserne tager deres udgangspunkt i erfaringerne fra perioden Da vandringsomfanget kan varierer meget, ses der kun på effekterne af fertiliteten og dødeligheden på befolkningen efter ti år. Nettovandringerne sættes med andre ord til nul efter de første ti år. Side 10 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

11 Oversigt 7. Ind- og udvandringer Hele befolkningen Udvandring Indvandring Nettovandringer Personer født i Grønland Udvandring Indvandring Netto Personer født uden for Grønland Udvandring Indvandring Netto Udvandring af personer født i Grønland Indvandring af personer født i Grønland Antallet af udvandringer af personer født i Grønland har i perioden ligget mellem 826 og Udvandringen af personer født i Grønland antages at være personer om året de næste ti år. Indvandringer af personer født i Grønland er steget i 2003 i forhold til 2002, hvor indvandringen lå på det laveste niveau siden Indvandringen af personer født i Grønland antages at være 779 personer om året de næste ti år. Antagelserne om det fremtidige vandringsomfang for personer født i Grønland medfører en nettoudvandring på 271 personer om året de næste ti år. Udvandring af personer født uden for Grønland Indvandring af personer født uden for Grønland Det ser generelt ud til, at antallet af udvandringer af personer født udenfor Grønland er faldende. Den fremtidige udvandring af personer født uden for Grønland antages at være personer årligt de næste ti år. Den fremtidige indvandring af personer født uden for Grønland antages at være personer årligt de næste ti år. Dette er som de andre vandringsantagelser et gennemsnit af udviklingen i perioden Ovenstående medfører en nettoudvandring på ti personer født uden for Grønland om året. I figur 6 ses den langsigtede befolkningsudvikling. Den største ændring i befolkningens alderssammensætning vedrører aldersgruppen over 62 år. Antallet af personer i denne aldersgruppe vil i de kommende 30 år stige markant. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 11

12 Figur 6. Den langsigtede befolkningsudvikling Det lange tidsforløb, der ses i figur 6, er alene medtaget for at vise de langsigtede udviklingstendenser. Som nævnt antages nettovandringen at være nul i beregninger, der strækker sig længere frem i tiden end ti år. I den efterfølgende tekst samt i tabel 9 ses alene på udviklingen i perioden Oversigt 8. Befolkningsudviklingen I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Befolkningstilvækst de næste 10 år I oversigt 8 vises befolkningsfremskrivningen for de kommende ti år. Det ses, at den del af befolkningen, der er født i Grønland vil være stigende i den betragtede periode, mens den del af befolkningen der er født uden for Grønland vil falde i hele perioden. Dette medfører en forventning om, at befolkningen samlet vil stige med 728 personer, såfremt forudsætningerne for prognosen holder. I figur 7 vises befolkningen i 2004 og den fremskrevne befolkning i 2014 i en befolkningspyramide. Såfremt befolkningsudviklingen bliver som beregnet i prognosen, vil der ske betydelige ændringer i befolkningens sammensætning. Side 12 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

13 Figur 7. Grønlands befolkning 1. januar 2004 og Mæ nd 2004 Mæ nd Kvinder 2004 Kvinder Metode Befolkningsstatistikregisteret Grundlaget for befolkningsstatistikken er Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. Oplysningerne i dette register indhentes fra det regionale grønlandske folkeregister Kalaallit Nunaanni Allattorsimaffiat (KIA), der ajourføres af Indenrigsministeriet. Indberetningerne til dette register kommer fra de kommunale folkeregistre. Opgørelsen vedrører personer, der havde bopæl i landet pr. 1. januar Dette kriterium er nærmere beskrevet af Indenrigsministeriet i Vejledning vedrørende registrering af bopæl i folkeregistrene og CPR. Forsinkelse i indberetninger Fødsler, dødsfald, flytninger m.m. indberettes med en vis forsinkelse. Ved opgørelsen af statistikken tages der hensyn til dette forhold med en afgrænsningsperiode, hvor man afventer de forsinkede indberetninger. Eksempelvis afventer man de sidste indberetninger fra det foregående år, når der laves befolkningsopgørelse pr. 1. januar. Dette gøres ved at vente hele januar og derved tage højde for indberetninger, der er forsinkede op til 30 dage. I Befolkningsstatistikregisteret medtages ikke alle CPR-systemets oplysninger. Eksempelvis medtages ingen oplysninger om befolkningens tilknytningsforhold til folkekirken, stillingsoplysninger eller klartekstoplysninger som eksempelvis navne. Folkeregisterets grundoplysninger eftersøges for fejl og statistiske oplysninger som fx. køn, alder, og der dannes bostedskode. Oplysning om køn og alder afledes direkte fra personnummeret, som kun i enkeltstående tilfælde er fejlbehæftede. Disse fejl rettes typisk indenfor barnets første leveår. Bostedskoden dannes af registrets adresseoplysninger. Der er generelt større usikkerhed forbundet med disse oplysninger, hvilket dels skyldes, at indberetningspligten påhviler den enkelte borger, og dels, at der er forskelle i, hvor præcis den enkelte adresseangivelse er anført i folkeregistrene. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 13

14 Husstandsopgørelser Ved dannelse af husstandsopgørelser anvendes adresseoplysningen på adressens mest detaljerede niveau, hvilket mindsker opgørelsens sikkerhed. I husstandsopgørelsen pr. 1. januar 2004 var der 452 personer, som ikke kunne kobles på en husstand. Disse var bosat i Ivittuut og uden for kommunal inddeling, og blev udeladt af husstandsopgørelsen. Begreber Geografiske inddelinger Den gennemgående inddeling er kommuner. Uden for den kommunale inddeling hører bl.a. civilbefolkningen i de forsvarsområder, der blev oprettet ved en dansk-amerikansk traktat i 1951, samt vejrstationer. Indenfor kommunerne skelnes mellem by, bygder og stationer. Regioner Region Syd: Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Ivittuut kommuner. Region Midt: Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangaatsiaq kommuner. Region Disko: Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, og Qeqertarsuaq kommuner. Region Nord/Øst: Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ammassalik og Illoqqortoormiut kommuner. Byer Bygder Stationer Fangstpladser Slægtsmæssig tilknytning Husstand Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Til befolkningen i bygder henregnes personer i de egentlige bygder (bosteder med en bygdebestyrelse). I flere af opgørelserne medtages ligeledes personer på fåreholdersteder, fangstpladser eller andre små bosteder under bygder. I disse tilfælde er betegnelsen bygder mm. benyttet i tabellerne. Stationer er bosætninger, der er oprettet med henblik på en særlig teknisk funktion, fx bygning af vandkraftværk, flyveplads mm. Fangstpladser er ikke fast beboede, hvorfor folketallet kan variere fra år til år. At være slægtsmæssigt tilknyttet Grønland defineres ved, at en eller begge forældre er født i Grønland. En husstand er defineret som samtlige personer med identisk adresseangivelse i folkeregisteret. Side 14 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

15 Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Kommuner i alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Tabel 1.1 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 15

16 Tabel 1.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune, og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Side 16 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

17 Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Tabel 1.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 17

18 Tabel 1.2 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2003 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1.januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Figur 8. Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar 2004 Region Nord og Øst 17,5 pct. Region Syd 14,3 pct. Region Disko 19,0 pct. Region Midt 49,2 pct. pct. Side 18 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

19 Figur 9. Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar 2004 Region Nord og Øst 18,7 pct. Region Syd 14,5 pct. Region Disko 19,8 pct. Region Midt 46,9 pct. pct. Tabel 2.1 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt alder 1. januar 2004 Begge forældre født i Grønland En forælder født i Grønland, den anden født uden for eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland En forælder født uden for Grønland den anden uoplyst Begge uoplyst Barns fødested I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Side 19 Grønlands Befolkning 2004

20 Tabel 2.2 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt kommuner 2004 Begge forældre født i Grønland En forælder født i Grønland, den anden født uden for eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland En forælder født uden for Grønland den anden uoplyst Begge uoplyst I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Side 20 Grønlands Befolkning 2004

21 Tabel 3.1 Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar 2004 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Tabel 3.1 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 21

22 Tabel 3.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar 2004 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt Side 22 Grønlands Befolkning 2004

23 Tabel 3.2 Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar 2004 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Tabel 3.2 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 23

24 Tabel 3.2 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar 2004 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt Side 24 Grønlands Befolkning 2004

25 Tabel 4.1 Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar 2004 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde NANORTALIK KOMMUNE Nanortalik by Nunaqarfiit katillgit /bygder i alt (Nan) Aappilattoq (Nan) Narsarmijit (Narsaq Kujalleq) Tasiusaq (Nan) Saputit Nalasut Nuugaarsuk Akuliaruseq Ammassivik Qallimiut Qorlortorsuaq Alluitsoq Alluitsup Paa Stationit katillugit / Stationer i alt (Nan) Ikerasassuaq (vejrstation) QAQORTOQ KOMMUNE Qaqortoq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Qaq) Saarloq Eqalugaarsuit Kangerluarsorujuk Kangerluarsorujuup Qinngua Tasiluk Eqaluit Akia Eqaluit Tatsip Ata Qanisartuut Tasilikulooq Illorsuit Upernaviarsuk Kingitooq Qassimiut Saqqamiut Qaqortokolook Isortoq (Qaq) NARSAQ KOMMUNE Narsaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Nar) Igaliku Igaliku Kujalleq Iterlak Uummannartuuaraq Qassiarsuk Atarnaatsoq Arnannguit Qinngua Qinngua Kangilleq Qolortoq Qolortup Itinnera Tasiusaq (Nar) Nunataaq Kangerlua Inneruulalik Issormiut Sillisit Ipiutaq Itelleq Kangilleq Itelleq Killeq Eqaluit Ilua Narsarsuaaraq Timerliit Narsarsuaq (flyveplads) Tabel 4.1 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 25

26 Tabel 4.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar 2004 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde IVITTUUT KOMMUNE Ivittuut by I Stationit katillugit / Stationer i alt (Ivi) Kangilinnguit PAAMIUT KOMMUNE Paamiut by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Paa) Arsuk NUUK KOMMUNE Nuuk by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Nuu) Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Neriunaq Qoornoq Stationit katillugit / Stationer i alt (Nuu) Kangerluarsoruseq (fiskestation) MANIITSOQ KOMMUNE Maniitsoq by Nunaqarfiit katilllugit/ bygderi alt (Man) Atammik Napasoq Kangaamiut SISIMIUT KOMMUNE Sisimiut by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Sis) Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq KANGAATSIAQ KOMMUNE Kangaatsiaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Kan) Attu Iginniarfik Ikerasaarsuk Niaqornaarsuk (Kan) AASIAAT KOMMUNE Aasiaat by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Aas) Kitsissuarsuit Akunnaaq QASIGIANNGUIT KOMMUNE Qasigiannguit by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Qas) Ikamiut ILULISSAT KOMMUNE Ilulissat by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Ilu) Ilimanaq (Ilu)1) Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq QEQERTARSUAQ KOMMUNE Qeqertarsuaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Qeq) Kangerluk Tabel 4.1 fortsættes Side 26 Grønlands Befolkning 2004

27 Tabel 4.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar 2004 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde UUMMANNAQ KOMMUNE Uummannaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Uum) Niaqornat Qaarsut Ikerasak (Uum) Saattut Ukkusissat Illorsuit (Uum) Nuugaatsiaq UPERNAVIK KOMMUNE Upernavik by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Upe) Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq (Upe) Tussaaq Naajaat Innaarsuit Tasiusaq (Upe) Nutaarmiut Ikerakuuk Nuussuaq Kullorsuaq AVANERSUAQ KOMMUNE Avanersuaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Ave) Savissivik Moriusaq Qeqertat Qeqertarsuaq Siorapaluk TASIILAQ KOMMUNE Tasiilaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Tas) Isortoq (Tas) Tiniteqilaaq Ikkatteq Qernertuarssuit Kulusuk 2) Kuummiut Sermiligaaq ILLOQQORTOORMIUT KOMMUNE Illoqqortoormiut by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Ill) Itterajivit (Illukasiit) UDEN FOR KOMMUNAL IND- DELING Pituffik Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier. Grønlands Befolkning 2004 Side 27

28 Tabel 4.2 Befolkningen fordelt på bosteder og alder 1. januar 2004 I alt 0-5 år 6-17 år år år 63+ I alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Tabel 4.2 fortsættes Side 28 Grønlands Befolkning 2004

29 Tabel 4.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på bosteder og alder 1. januar 2004 I alt Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 2004 Side 29

30 Tabel 5.1 Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.1 fortsættes Side 30 Grønlands Befolkning 2004

31 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.1 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 31

32 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.1 fortsættes Side 32 Grønlands Befolkning 2004

33 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.1 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 33

34 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.1 fortsættes Side 34 Grønlands Befolkning 2004

35 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.1 fortsættes Grønlands Befolkning 2004 Side 35

36 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.1 fortsættes Side 36 Grønlands Befolkning 2004

37 Tabel 5.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 2004 Side 37

38 Tabel 5.2 Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 38

39 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Tabel 5.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 39

40 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.2 fortsættes Side 40 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

41 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 41

42 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.2 fortsættes Side 42 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

43 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 43

44 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.2 fortsættes Side 44 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

45 Tabel 5.2 (fortsat) Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 45

46 Tabel 5.3 Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.3 fortsættes Side 46 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

47 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.3 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 47

48 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.3 fortsættes Side 48 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

49 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.3 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 49

50 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.3 fortsættes Side 50 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

51 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.3 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 51

52 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.3 fortsættes Side 52 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

53 Tabel 5.3 (fortsat) Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 53

54 Tabel 5.4 Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.4 fortsættes Side 54 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

55 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.4 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 55

56 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.4 fortsættes Side 56 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

57 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.4 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 57

58 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.4 fortsættes Side 58 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

59 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.4 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 59

60 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Udenfor kommunal inddeling I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.4 fortsættes Side 60 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

61 Tabel 5.4 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Udenfor kommunal inddeling I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 61

62 Tabel 5.5 Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.5 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 62

63 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 63

64 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.5 fortsættes Side 64 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

65 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.5 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 65

66 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.5 fortsættes Side 66 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

67 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.5 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 67

68 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.5 fortsættes. Side 68 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

69 Tabel 5.5 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar 2004 Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 69

70 Tabel 5.6 Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.6 fortsættes Side 70 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

71 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.6 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 71

72 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.6 fortsættes Side 72 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

73 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.6 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 73

74 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Tabel 5.6 fortsættes Side 74 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

75 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Tabel 5.6 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 75

76 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt B Tabel 5.6 fortsættes Side 76 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

77 Tabel 5.6 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar 2004 Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 77

78 Tabel 6.1 Befolkningen 1. januar fordelt på by og bygd mm. i kommunerne Hele befolkningen I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Befolkningen i byerne Byer i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Avanersuaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Uden for inddeling Befolkningen i bygderne Bygd mm. i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Avanersuaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Uden for inddeling Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Personer på stationer og uden for kommunal inddeling er ikke medtaget i opgørelserne over by og bygd, kun under i alt. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 78

79 Tabel 6.2 Personer født i Grønland 1. januar fordelt på by og bygd mm Personer født i Grønland i hele landet I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Personer født i Grønland i byerne Byer i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Avanersuaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Uden for inddeling Personer født i Grønland i bygderne Bygd mm i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Avanersuaq Tasiilaq Illoqqortoormiut Uden for inddeling Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Personer på stationer og uden for kommunal inddeling er ikke medtaget i opgørelserne over by og bygd, kun under i alt. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 79

80 Tabel 7.1 Befolkningen i bygderne 1. januar I alt Nanortalik Aappilattoq (Nan) Narsaq Kujalleq Tasiusaq (Nan) Ammassivik Alluitsup Paa Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Narsaq Igaliku Qassiarsuk Narsarsuaq (Nar) Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Sisimiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Kangaatsiaq Attu Iginniarfik Ikerasaarsuk (Kan) Niaqornaarsuk (Kan) Aasiaat Kitsissuarsuit Akunnaaq Qasigiannguit Ikamiut Ilulissat Ilimanaq Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Qeqertarsuaq Kangerluk Tabel 7.1 fortsættes Side 80 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

81 Tabel 7.1 (fortsat) Befolkningen i bygderne 1. januar Uummannaq Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Illorsuit (Uum) Nuugaatsiaq Upernavik Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq (Upe) Tussaaq Naajaat Innaarsuit Tasiusaq (Upe) Nutaarmiut Nuussuaq Kullorsuaq Qaanaaq Savissivik Moriusaq Siorapaluk Ammassalik Isortoq (Tas) Tiniteqilaaq Ikkatseq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq Illoqqortoormiut Ittaajimmiut Uunartoq Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 81

82 Tabel 7.2 Befolkningen i bygderne efter alder 1. januar 2004 Antal Procent I alt I alt Nanortalik Aappilattoq (Nan) Narsaq Kujalleq Tasiusaq (Nan) Ammassivik Alluitsup Paa Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Narsaq Igaliku Qassiarsuk Narsarsuaq (Nar) Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Sisimiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Kangaatsiaq Attu Iginniarfik Ikerasaarsuk (Kan) Niaqornaarsuk (Kan) Aasiaat Kitsissuarsuit Akunnaaq Qasigiannguit Ikamiut Ilulissat Ilimanaq Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Qeqertarsuaq Kangerluk Tabel 7.2 fortsættes Side 82 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

83 Tabel 7.2 (fortsat) Befolkningen i bygderne efter alder pr. 1. januar 2003 Antal Procent I alt Uummannaq Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Illorsuit (Uum) Nuugaatsiaq Upernavik Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq (Upe) Tussaaq Naajaat Innaarsuit Tasiusaq (Upe) Nutaarmiut Nuussuaq Kullorsuaq Avanersuaq Savissivik Moriusaq Siorapaluk Tasiilaq Isortoq (Tas) Tiniteqilaaq Ikkatseq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq Illoqqortoormiut Ittaajimmiut Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under udenfor kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne fra og med 1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 83

84 Tabel 8.1 Befolkningen pr. 1. januar Hele befolkningen I alt Mænd i alt Mænd i alt Tabel 8.1 fortsættes Side 84 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

85 Tabel 8.1 (fortsat) Befolkningen 1. januar Hele befolkningen I alt Kvinder i alt Kvinder i alt Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 85

86 Tabel 8.2 Personer født i Grønland 1. januar Personer født i Grønland I alt Mænd født i Grønland Mænd i alt Tabel 8.2 fortsættes Side 86 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

87 Tabel 8.2 (fortsat) Personer født i Grønland 1. januar Personer født i Grønland I alt Kvinder født i Grønland Kvinder i alt Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 87

88 Tabel 9.1 Befolkningen 1. januar Hele befolkningen I alt Mænd Tabel 9.1 fortsættes Side 88 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

89 Tabel 9.1 (fortsat) Befolkningen pr. 1. januar Hele befolkningen I alt Kvinder Kvinder Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 89

90 Tabel 9.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar Personer født i Grønland I alt Mænd født i Grønland Mænd Tabel 9.2 fortsættes. Side 90 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

91 Tabel 9.2 (fortsat) Personer født i Grønland pr. 1. januar Personer født i Grønland I alt Kvinder født i Grønland Kvinder Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 91

92 Tabel 10. Personer født i Grønland med bopæl i Danmark 1. januar jan jan jan jan Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Tabel 10 fortsættes Side 92 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

93 Tabel 10. (fortsat) Personer født i Grønland med bopæl i Danmark 1. januar jan jan jan jan Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Tabel 10 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 93

94 Tabel 10. (fortsat) Personer født i Grønland med bopæl i Danmark 1. januar jan jan jan jan Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Tabel 10 fortsættes. Side 94 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

95 Tabel 10. (fortsat) Personer født i Grønland med bopæl i Danmark pr. 1. januar pr. 1. jan pr. 1. jan jan jan Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 95

96 Tabel 11. Befolkningen fordelt på sundhedsdistrikter 1. januar 2004 I alt By Bygd mm I alt 0-14 mænd kvinder 63 + I alt 0-14 mænd kvinder 63 + I alt 0-14 mænd kvinder 63 + Hele befolkningen I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Født i Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Født uden for Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Side 96 Grønlands Befolkning 1. januar 2004

97 Tabel 12. Befolkningen fordelt på husstande pr. 1. januar 2004 Personer i husstanden Husstande Personer i alt i alt Hele landet I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel I byerne Byer Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel I bygderne Bygder mm Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Anm. Personer på stationer og uden for kommunal inddeling er ikke medtaget i opgørelserne over by og bygd, kun under i alt. Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 97

98 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Jette Jensen Befolkningsstatistik ISSN: april 2004 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax: Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Side 98

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher Arbejdsmarked 2003:3 Beskæftigelsen i Grønland i 2000 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for indkomståret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014 Miniseminar om boligområdet Potentiel boligefterspørgsel Nuuk, den 22. marts 2014 Den potentielle boligefterspørgsel Potentiel boligefterspørgsel er antal af boliger, der skal være til rådighed, hvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere