Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli rigsrevisionen. rigsrevisionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen"

Transkript

1 Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen

2 S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord Standardens struktur og indhold Ledelsens ansvar for kvalitet Etiske krav Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver Personalemæssige resurser Udførelse af revisioner og andet arbejde Overvågning... 10

3 Rigsrevisionens sekretariat har ansvaret for, at denne standard gennemgås og eventuelt opdateres hvert 2. år. Standarden gennemgås senest ved udgangen af I forbindelse med gennemgangen af standarden drøfter Rigsrevisionens ledelse, om kvalitetsstyringssystemet fortsat fungerer hensigtsmæssigt.

4 F O R O R D 1 Forord 1. Denne standard beskriver Rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem. Rigsrevisionen følger de anvisninger og krav, der findes i ISSAI 40 (Kvalitetsstyring for rigsrevisioner) under hensyntagen til Rigsrevisionens mandat, struktur, arten af de opgaver, vi udfører, og risici i forhold til utilstrækkelig kvalitet. Inden for rammerne af ISSAI 40 er standarden tilpasset danske forhold, herunder en intern kultur i Rigsrevisionen præget af løbende, uformel faglig dialog og tillid til, at ansatte udfører deres arbejde ansvarligt og korrekt. 2. Det er afgørende for Rigsrevisionens evne til at opfylde sit mandat, at vi bliver opfattet som værende troværdige, uafhængige og saglige. Dette forudsætter, at Rigsrevisionens arbejde er af høj kvalitet. Rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem er tilrettelagt, så det adresserer de kendte risici, der måtte være, for at vores arbejde ikke har den fornødne kvalitet. Et centralt element i dette er, at der i Rigsrevisionen er en intern kultur, som sikrer, at alle ansatte såvel ledere som medarbejdere er bevidste om og anerkender vigtigheden af en høj kvalitet i Rigsrevisionens arbejde, arbejder for at sikre dette i dagligdagen og dokumenterer det i tilstrækkeligt omfang. 3. Rigsrevisorloven fastlægger Rigsrevisionens opgaver, mens God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision (GOR) fastlægger den faglige norm for offentlig revision. Standarderne for Offentlig Revision (SOR) afspejler INTOSAI s (den internationale sammenslutning af rigsrevisioner International Organisation of Supreme Audit Institution) konsensus om essensen af offentlig revision og anviser de mere tekniske krav til, hvad revisor skal. Denne standard fastlægger den overordnede ramme for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. 4. Kvalitetsstyringen skal være med til at sikre, at alle ansatte er bevidste om og anerkender centrale etiske værdier og principper. En vigtig del af kvalitetsstyringen er derfor formidlingen heraf til alle ansatte. Lone Strøm Rigsrevisor

5 2 S T A N D A R D E N S S T R U K T U R O G I N D H O L D 1. Standardens struktur og indhold 5. I denne standard forstås Rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem som summen af de initiativer, ledelsen har iværksat for at sikre, at Rigsrevisionen opfylder kravene i rigsrevisorloven, GOR og SOR, herunder at kvalitetsaspektet indgår i Rigsrevisionens strategi, kultur, politikker og procedurer. Kvalitetsstyringen omfatter både løbende overvågning af, om kvaliteten er høj, og efterfølgende kontrol af, om revisioner udføres i overensstemmelse med GOR og SOR. Kvalitetsstyring udmøntes gennem kvalitetssikring og løbende evaluering undervejs i revisionsprocessen, og kvalitetskontrol er de handlinger og evalueringer, der udføres, når revisionen er afsluttet. Standarden beskriver Rigsrevisionens kvalitetsstyring på organisationsniveau. Den løbende kvalitetssikring og kvalitetskontrol af revisionen på opgaveniveau er beskrevet i SOR og yderligere uddybet i interne vejledninger. 6. Rigsrevisionens standard for kvalitetsstyring tager afsæt i ISSAI 40 (Kvalitetsstyring for rigsrevisioner). Ifølge ISSAI 40 er der 6 elementer i et kvalitetsstyringssystem: ledelsens ansvar for kvalitet etiske krav accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver personalemæssige resurser udførelse af revisioner og andet arbejde overvågning. I standarden beskriver vi, hvordan de 6 elementer i kvalitetsstyringen udmøntes i Rigsrevisionen. Beskrivelsen af hvert element indledes med en boks. Teksten i boksen angiver hovedprincipperne fra ISSAI 40. Efter boksen beskrives, hvordan hovedprincippet efterleves i Rigsrevisionen. Der kan forekomme gentagelser i nogle af beskrivelserne af de 6 elementer, da hvert element skal kunne læses for sig. Målgruppe 7. Rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem omfatter alle Rigsrevisionens ledere og medarbejdere. 8. Ifølge ISSAI 40 gælder principperne i kvalitetsstyringen også de revisorer og andre, som udfører arbejde for Rigsrevisionen. I tilfælde, hvor Rigsrevisionen baserer sig på arbejde udført af andre, har Rigsrevisionen pligt til at påse, at disse også overholder principperne for god kvalitet, som beskrevet i ISSAI 40. Rigsrevisionen påser løbende kvaliteten af de interne revisioners arbejdspapirer, rapporter m.m. Det vurderes årligt, om Rigsrevisionen kan basere sin erklæring og revision på de interne revisioners arbejde.

6 L E D E L S E N S A N S V A R F O R K V A L I T E T 3 2. Ledelsens ansvar for kvalitet LEDELSENS ANSVAR FOR KVALITET (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere politikker og procedurer, som er udarbejdet for at fremme en intern kultur, der anerkender, at kvalitet er vigtig for udøvelsen af alt dens arbejde. Disse politikker og procedurer bør fastsættes af lederen af rigsrevisionen, som har det overordnede ansvar for kvalitetsstyringssystemet. (ISSAI 40/6a) 9. Rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem dækker alle niveauer i Rigsrevisionens hierarki. Rigsrevisor har som leder af Rigsrevisionen det overordnede ansvar for kvalitetsstyringen som helhed. 10. I praksis er de forskellige elementer af kvalitetssikringen og kvalitetskontrollen indlejret i revisionens arbejdsprocesser og uddelegeret på forskellig vis til de forskellige lag i organisationen (revisionsteam, kontorchef, afdelingschef og rigsrevisor). Det betyder med andre ord, at den enkelte leder/medarbejder har et selvstændigt ansvar for, at kvaliteten i den del af revisionsprocessen, vedkommende udfører, er i orden, herunder at anlægge en objektiv tilgang i revisionen og et passende niveau af professionel skepsis. Derfor findes der ikke en egentlig kvalitetssikringsenhed i Rigsrevisionen. 11. Rigsrevisionens standarder, vejledninger og procedurer for revision fastsætter, hvad der kendetegner et produkt af høj kvalitet, hvordan god kvalitet opnås, og hvilke procedurer, processer og mål der skal gennemføres for at kunne levere revisionsresultater med den ønskede kvalitet. Standarder, vejledninger og procedurer er også medvirkende til at undgå uens faglige vurderinger på tværs af organisationen. Det er Rigsrevisionens ledelse, der fastsætter, hvilke standarder, vejledninger og procedurer der gælder for Rigsrevisionens revisionsarbejde. Det er endvidere Rigsrevisionens ledelse, der sikrer, at Rigsrevisionens ansatte er bekendte med og kompetente til at følge disse, og at der er tilstrækkelige resurser til at gennemføre kvalitetssikring og kvalitetskontrol. 12. Endelig er det Rigsrevisionens ledelses ansvar at sikre, at der i Rigsrevisionen eksisterer en intern kultur, der understøtter og sikrer, at Rigsrevisionen leverer produkter af høj kvalitet.

7 4 E T I S K E K R A V 3. Etiske krav ETISKE KRAV (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere politikker og procedurer, som er udarbejdet for at give den en høj grad af sikkerhed for, at rigsrevisionen, herunder alle medarbejdere og alle parter, som udfører arbejde for rigsrevisionen, overholder relevante etiske krav. (ISSAI 40/6b) 13. Rigsrevisionen har samlet de etiske regler og etiske principper, der gælder for Rigsrevisionens ansatte, i kodekset God adfærd i Rigsrevisionen, der er udarbejdet i overensstemmelse med ISSAI 30 (Code of Ethics). God adfærd i Rigsrevisionen beskriver, hvilke principper ansatte i Rigsrevisionen skal efterleve, så Rigsrevisionens troværdighed, uafhængighed og saglighed ikke kompromitteres. Det drejer sig om regler for habilitet, rokering, bibeskæftigelse, modtagelse af gaver og tjenester, standarder for revisionsarbejdet og tavshedspligt. Ud over at fastsætte en række specifikke regler understreges det i God adfærd i Rigsrevisionen, at ansatte har pligt til løbende i deres arbejde at være opmærksomme på, hvordan de bedst muligt sikrer og bevarer Rigsrevisionens troværdighed. 14. Rigsrevisionens ansatte bekræfter hvert år i erklæring, at de har efterlevet God adfærd i Rigsrevisionen.

8 A C C E P T O G F O R T S Æ T T E L S E A F K L I E N T F O R H O L D O G S P E C I F I K K E O P G A V E R 5 4. Accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver ACCEPT OG FORTSÆTTELSE AF KLIENTFORHOLD OG SPECIFIKKE OPGAVER (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere politiker og procedurer, som er udarbejdet for at give den en høj grad af sikkerhed for, at den kun vil udføre revision og andet arbejde, hvis revisionen: a) har kompetence til at udføre opgaven og har færdighederne, herunder tid og resurser til at gøre dette b) kan overholde relevante etiske krav c) har overvejet den reviderede organisations integritet, og hvordan risici vedrørende kvalitet skal behandles. Politikker og procedurer skal afspejle de opgaver, den enkelte rigsrevision udfører. I mange tilfælde har rigsrevisioner kun begrænsede skønsmæssige beføjelser med hensyn til, hvilke opgaver de udfører. Rigsrevisioner udfører opgaver inden for 3 brede kategorier: opgaver, som de skal udføre i henhold til deres mandat og lovgrundlag, og som de ikke kan fravælge opgaver, som de skal udføre i henhold til deres mandat, men hvor de har skønsmæssige beføjelser vedrørende tidspunktet for, omfanget af og/eller arten af arbejdet opgaver, som de kan vælge at udføre. (ISSAI 40/6c) 15. Rigsrevisionens revisionsmandat og opgaver er fastlagt i rigsrevisorloven. Heraf følger bl.a., hvem Rigsrevisionen skal revidere (hvilke klienter/virksomheder), og at Rigsrevisionen skal udføre finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Rigsrevisorloven fastsætter således en stor del af de revisioner, vi udfører, og som vi ikke kan fravælge. Det gælder fx den årlige revision af statsregnskabet og revisionen af en række selvstændige offentlige virksomheder (SOV er). 16. Rigsrevisionen har også opgaver, som falder inden for vores revisionsmandat i rigsrevisorloven, men hvor vi i forhold til lovgivningen, herunder vores uafhængighed, har ret vidde rammer i forhold til tilrettelæggelsen af revisionen. Det er Rigsrevisionens ledelse, der har ansvaret for udmøntningen af og skøn i relation til vores mandatbundne opgaver.

9 6 A C C E P T O G F O R T S Æ T T E L S E A F K L I E N T F O R H O L D O G S P E C I F I K K E O P G A V E R Rigsrevisionen har vidde rammer i forhold til, hvordan den strategiske planlægning af alle revisioner og større undersøgelser tilrettelægges. Proceduren for planlægningen og den endelige revisionsplan godkendes af Rigsrevisionens ledelse. Rigsrevisionen har også en vis fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af årsrevisionen, herunder hvordan eventuelle erklæringer og revisionsrapporter mv. udformes. Beslutninger om udformningen af erklæringsparadigmer indebærer en langsigtet resursebinding. Rigsrevisionens ledelse skal sikre, at Rigsrevisionen hvert år har de nødvendige kompetencer og resurser til at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for de standardiserede konklusioner med høj grad af sikkerhed, der indgår i erklæringerne. De overordnede rammer for årsrevisionen godkendes af Rigsrevisionens ledelse. For så vidt angår større undersøgelser vil revisionsteamet og kontorchefen i samarbejde med Rigsrevisionens ledelse beslutte, hvordan undersøgelsen, herunder tidspunktet for udførelsen, omfanget, rækkevidden og metoderne, tilrettelægges bedst muligt. Den færdige beretning eller det færdige notat godkendes af rigsrevisor. 17. Rigsrevisionen lægger vægt på at varetage de opgaver, der følger af vores revisionsmandat. Ved etablering og ændring af offentlige virksomheder skal Rigsrevisionen derfor altid høres, jf. rigsrevisorlovens 7. I den konkrete sag tager det pågældende kontor og Rigsrevisionens ledelse en dialog om kompetencer, tid og resurser mv., hvorefter Rigsrevisionens ledelse træffer beslutning om opgaven. I forbindelse med, at Rigsrevisionen påtager sig nye opgaver enten enkeltstående revisioner, længerevarende forpligtelser eller anmodninger fra Statsrevisorerne iagttages pkt. a, b og c i ovenstående boks. I alle typer af opgaver er det en mulighed, at de udvikler sig anderledes end planlagt. Derfor er vurderinger af pkt. a, b og c i boksen nogle, som alle såvel ledere som medarbejdere skal have in mente i løbet af revisionen.

10 P E R S O N A L E M Æ S S I G E R E S U R S E R 7 5. Personalemæssige resurser PERSONALEMÆSSIGE RESURSER (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere politikker og procedurer, som er udarbejdet for at give den en høj grad af sikkerhed for, at den har tilstrækkelige resurser (medarbejdere og eventuelt andre parter, der udfører arbejde for rigsrevisionen) med de kompetencer og færdigheder og forpligtelser i forhold til etiske principper, som er nødvendige for: at udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering at gøre det muligt for rigsrevisionen at videregive rapporter, som er passende efter omstændighederne. (ISSAI 40/6d) 18. Rigsrevisionen sikrer, at vi besidder de rette kompetencer til at udføre vores arbejde gennem 4 elementer: systematisk ansættelsesproces, løbende efteruddannelse, årlig vurdering af Rigsrevisionens samlede kompetencer og anvendelse af ekstern bistand. 19. Rigsrevisionens ledelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af proceduren for ansættelse af nye medarbejdere, herunder for, at der udvælges kandidater og ansættes nye medarbejdere, der har de rette kompetencer til den stilling, de skal bestride. Udvælgelsen sker i tæt samarbejde med det kontor, der søger en ny medarbejder. 20. Rigsrevisionen har etableret et kompetenceudviklings- og efteruddannelsesprogram, der skal sikre, at Rigsrevisionen løbende kan opfylde sin mission og levere revision af høj, ensartet kvalitet, som skaber værdi for dem, vi reviderer, og for borgerne. 21. Rigsrevisionens ledelse vurderer i sammenhæng med godkendelsen af årets revisionsplan, om Rigsrevisionen samlet set besidder de nødvendige resurser til at udføre de planlagte revisioner i henhold til relevante standarder og for at kunne afgive rapporter af høj kvalitet. I de tilfælde, hvor Rigsrevisionen ikke har de nødvendige kompetencer til rådighed til at udføre hele eller dele af en revisionsopgave, anvendes ekstern bistand. Rigsrevisionen har udarbejdet en separat politik om brug af ekstern bistand, der fastsætter, hvornår det er relevant at anvende ekstern bistand, og under hvilke betingelser det skal foregå.

11 8 U D F Ø R E L S E A F R E V I S I O N E R O G A N D E T A R B E J D E 6. Udførelse af revisioner og andet arbejde UDFØRELSE AF REVISIONER OG ANDET ARBEJDE (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere politikker og procedurer, som er udarbejdet for at give den en høj grad af sikkerhed for, at dens revisioner og andet arbejde udføres i overensstemmelse med relevante standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering, og at rigsrevisionen afgiver erklæringer, som er passende efter omstændighederne. Sådanne politikker og procedurer bør omfatte: forhold, som er relevante i forhold til at fremme konsistens i kvaliteten af det udførte arbejde tilsynsansvar ansvar for gennemgang. (ISSAI 40/6e) 22. Rigsrevisionen har implementeret GOR og SOR samt interne retningslinjer og internt støttemateriale, der har til formål at sikre, at Rigsrevisionens arbejde er af høj kvalitet, og at procedurer, processer og kvalitet er ens på tværs af revisionsteams og enheder. Rigsrevisionens ledelse har ansvaret for, at alle standarder og vejledninger m.m. er opdaterede, at der er en intern kultur, som understøtter og sikrer høj kvalitet, og at der løbende arbejdes på at øge kvaliteten. 23. Det er en del af Rigsrevisionens standarder og vejledninger, at der udføres kvalitetssikring i løbet af revisionsprocessen for at sikre, at kvaliteten er tilstrækkelig høj, og for at understøtte læring. Hvordan den løbende kvalitetssikring udføres, er uddybet i interne vejledninger. 24. En del af kvalitetssikringen af revisionsresultater og rapportering er høring hos den reviderede. Proceduren for, hvornår og hvordan dette foregår, er beskrevet i SOR og i de supplerende interne vejledninger og retningslinjer. Heri er det også angivet, hvem der skal godkende beretninger, rapporter, notater m.m., inden de afgives. Godkendelsen af de endelige produkter skal bl.a. sikre, at revisionsbeviset er tilstrækkeligt og egnet, at kvaliteten er høj, og at dokumentationen og konklusionerne er dækkende og passende. 25. Rigsrevisionens ledelse har ansvaret for, at beretninger, (revisions-)rapporter, notater m.m. afgives på et passende tidspunkt, så de får størst mulig effekt. Det sikres gennem den overordnede strategiske planlægning af og opfølgning på revisioner/undersøgelser, bl.a. i Rigsrevisionens interne ledelsesinformationssystem (LIS).

12 U D F Ø R E L S E A F R E V I S I O N E R O G A N D E T A R B E J D E I forbindelse med den løbende kvalitetssikring tilses det, at revisionssagen indeholder den nødvendige dokumentation af det udførte arbejde. Eventuelle interne faglige uenigheder i løbet af revisionsprocessen dokumenteres også i revisionssagen. 27. Arkivering af revisionssager og andet materiale sker i henhold til gældende dansk lov. Balancen mellem sikring af fortroligt revisionsmateriale og transparens i rigsrevisioners arbejde reguleres i instruks for rigsrevisor og i offentlighedsloven.

13 10 O V E R V Å G N I N G 7. Overvågning OVERVÅGNING (ISSAI 40 OVERSAT) En rigsrevision bør etablere en overvågningsproces, som er udarbejdet for at give den høj grad af sikkerhed for, at politikkerne og procedurerne for kvalitetsstyringssystemet er relevante og passende og fungerer effektivt. Overvågningsprocessen bør: omfatte løbende overvejelser og vurderinger af rigsrevisionens kvalitetsstyringssystem, herunder en gennemgang af færdiggjort arbejde på basis af en stikprøve i alt det arbejde, rigsrevisionen udfører kræve, at ansvaret for overvågningsprocessen pålægges én eller flere personer med tilstrækkelig og passende erfaring og bemyndigelse i rigsrevisionen til at påtage sig dette ansvar kræve, at dem, der udfører gennemgangen, er uafhængige (dvs. at de ikke har deltaget i arbejdet eller gennemgangen af kvalitetsstyringen af arbejdet). (ISSAI 40/6f) 28. Rigsrevisionen gennemfører jævnligt reviews/evalueringer af sit arbejde, både af den årlige revision og af de større undersøgelser. Proceduren for reviews af gennemført arbejde i årsrevisionen er beskrevet i en intern vejledning. Fokus er på læring og videndeling samt sikring af, at vi har en ensartet kvalitet og tilgang til revisionen. Reviewet udføres af medarbejdere i Rigsrevisionen, som ikke har været involveret i de sager, de reviewer. Resultatet drøftes blandt alle involverede ledere og medarbejdere, hvorefter Rigsrevisionens ledelse identificerer, hvilke elementer i reviewet der skal arbejdes videre med. Evaluering af gennemførte større undersøgelser finder sted én gang årligt og udføres af et eksternt ekspertpanel typisk universitetsprofessorer. Resultatet drøftes blandt alle involverede ledere og medarbejdere, hvorefter ledelsesgruppen fastlægger, hvilke elementer i evalueringen der skal arbejdes videre med. 29. Ud over de løbende, årlige reviews/evalueringer gennemfører Rigsrevisionen også fra tid til anden generelle evalueringer af sin virksomhed, kvalitet og effekt, fx gennem kundeundersøgelser, omdømmeundersøgelser og peer reviews. Der er ikke en fast plan for, hvor ofte disse undersøgelser gennemføres, men de indgår i den strategiske planlægning for Rigsrevisionen. Det er Rigsrevisionens ledelses ansvar, at sådanne typer reviews/evalueringer gennemføres med passende interval.

14 O V E R V Å G N I N G 11 Rigsrevisionen offentliggør de eksterne evalueringer og tilhørende opfølgningsplaner af sin virksomhed på Hvis de reviderede klager over eller udtrykker utilfredshed med Rigsrevisionens arbejde, drøftes det af Rigsrevisionens ledelse, som beslutter fra sag til sag, hvordan sagen håndteres.

God adfærd i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

God adfærd i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen God adfærd i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen G O D A D F Æ R D I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse 1. God adfærd i Rigsrevisionen... 1 2. Etik i forbindelse med gaver...

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011 Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009 August 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Strategi for Rigsrevisionens anvendelse af eksterne eksperter ved årsrevisionen og i de større undersøgelser. November 2008

Strategi for Rigsrevisionens anvendelse af eksterne eksperter ved årsrevisionen og i de større undersøgelser. November 2008 Strategi for Rigsrevisionens anvendelse af eksterne eksperter ved årsrevisionen og i de større undersøgelser November 2008 S TRATEGI FOR RIGSREVISIONENS ANVENDELSE AF EKSTERN E EKSPERTER 1 I. Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015.

Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Nærværende redegørelse vedr. Finansrådets Ledelseskodeks er en del af Jyske Banks årsrapport 2015. Finansrådets anbefalinger for god selskabsledelse Følger Den finansielle krise og følgevirkningerne af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere