Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune. Visioner og indsatsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune. Visioner og indsatsområder"

Transkript

1 1 Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder Indledning: Folketinget har i juni 2011 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne betyder blandt andet, at kommunerne inden den 1/ skal have vedtaget en folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningspolitikken skal være en politik for alle borgere i Ikast-Brande Kommune og danner rammerne for kommunens indsats på folkeoplysningsområdet. Ikast-Brande Kommune har i samarbejde med folkeoplysningsudvalget udarbejdet en folkeoplysningspolitik. Folkeoplysningspolitikken i Ikast-Brande Kommune er et dynamisk værktøj. Politikken skal løbende tilpasses forandringerne i samfundet og forandringerne i Ikast-Brande Kommune. I Ikast-Brande Kommune er projekt Mental Frikommune igangsat, hvor et af emnerne er Aktivt Medborgerskab. Relevante resultater fra arbejdet med Aktivt Medborgerskab indarbejdes på sigt i Folkeoplysningspolitikken. Derfor skal Folkeoplysningspolitikken revideres i løbet af 2013, når erfaringerne med projektet foreligger.

2 2 Folkeoplysningspolitik for Ikast-Brande Kommune: Ikast-Brande Kommune er kendt for sit aktive foreningsliv. I hele kommunen sker en mangfoldig og engageret indsats fra lokale ildsjæle hvad enten det er i de store byer eller i mindre landsbysamfund. Eliteidræt gør kommunen kendt i hele landet inden for fodbold, håndbold og taekwondo. I Ikast-Brande Kommune arbejder eliteidrætten sammen med breddeidrætten. Samtidig bidrager spejderforeninger, ungdomsforeninger, aftenskoler, handicapforeninger og mange andre foreninger til en stor mangfoldighed af aktiviteter og tilbud til borgerne. Alle borgere i kommunen har mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber. I Ikast-Brande Kommune er der medlemskaber i de frivillige folkeoplysende foreninger i aldersgruppen Det samlede antal borgere i denne aldersgruppe i Ikast-Brande Kommune er Der findes derfor næsten ikke en borger i Ikast-Brande Kommune, der på et eller andet tidspunkt i livet ikke har deltaget i folkeoplysende aktiviteter. Det er dette gode udgangspunkt vi håber at støtte og udvikle med en ny Folkeoplysningspolitik i Ikast-Brande Kommune. God læselyst.

3 3 Vision Folkeoplysningspolitikken er et redskab til at omsætte byrådets visioner til konkrete målsætninger og handlinger. Med Vision 2016 sætter byrådet kursen for Ikast-Brande Kommunes udvikling. I vision 2016 har Byrådet udpeget fire fyrtårne for Ikast-Brande Kommune, som Ikast-Brande Kommune skal arbejde hen imod. Idrætslivet er ét af disse fire fyrtårne, og om idrætslivet hedder det: Idrætslivet er et stærkt brand for IBK. Dette gælder både eliten og bredden. Som hjemsted for bl.a. Fodboldakademiet under FCM, Sportsstar College og den professionelle golftræneruddannelse er vi synlige i landskabet. Vores tilbud er præget af mangfoldighed lige fra sportsbørnehaven over skolernes idrætsindsats til idrætshøjskole- og efterskole. En rød tråd igennem disse tilbud og aktiviteter er vores sundhedspolitik, som vi bygger videre på. De mange ildsjæle, der står bag de store stævner og arrangementer er et aktiv for kommunen. Folkeoplysningspolitikken skal sammen med øvrige politikker i Ikast-Brande Kommune støtte op om og udvikle dette fyrtårn. Men Folkeoplysningspolitikkens rammer sættes også af Byrådets øvrige visioner for Kultur- og Fritidsområdet, som de fremgår af vision 2016: Vision 3 Det er attraktivt at være frivillig i IBK! Frivillige ledere og andre ildsjæle fra kultur- og foreningslivet har et nært og stærkt samspil med IBK. Målsætning A: IBK bakker op om initiativer, der fastholder og udbygger det frivillige lederskab, bl.a. initiativer der retter sig mod uddannelse af foreningsledere. Målsætning B: Vejen fra foreningerne til IBK skal være kort. Der indledes en dialog med foreningerne og folkeoplysningsudvalget om behovet for nytænkning og forenkling. Målsætning C: Kultur- og Fritidsudvalget tager initiativ til dialog med kulturens og foreningernes ildsjæle. Målsætning D: Der indtænkes tværgeografiske indsatser på området for at styrke homogeniteten og fællesopfattelsen. Vision 4 Foreningsliv og private initiativer sikrer gode rammer for at børn og voksne i alle aldre (og uanset kulturel baggrund), der er aktive kultur- og idrætsudøvere på. Foreningslivet er en vigtig del af integrationen i IBK. IBK engagerer sig i synergieffekten mellem det frivillige foreningsarbejde, amatørklubberne og eliteklubberne. Målsætning A: IBK understøtter initiativer omkring handicapvenlige fritidstilbud - i dialog med handicaprådet. Målsætning B: Kultur- og Fritidsudvalget tager initiativ til en møderække for at afdække kulturog foreningslivets behov og forventninger.

4 4 Vision 5 I hvert lokalområde findes gode tilbud til alle bl.a. via velholdte idrætsfaciliteter. De store faciliteter som svømmehal, friluftsbad, haller etc. udvikles som tidssvarende tilbud til alle. Målsætning A: Den tekniske kvalitet af IBK s idrætsfaciliteter vurderes. Målsætning B: IBK vil gøre det nemt at anvende de mange forskellige idrætsfaciliteter i IBK. Der indføres online booking af tiderne i hallerne. Målsætning C: Der sikres udvikling i idrætsfaciliteterne i de mindre byer, tilpasset behovet, og gerne med utraditionelle og enkle løsninger. Faciliteterne tænkes udnyttet bedst muligt, gennem samarbejde på tværs af geografiske skel. Vision 6 Eliteidræt og breddeidræt er med til at sætte IBK på landkortet. Det er blevet en del af IBK s brand. Målsætning A: Idrættens fyrtårne anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring af IBK som bosætningskommune. Målsætning B: Idrætten tænkes hele tiden ind som en mulighed i undervisningssystemet, både hvad angår elite og bredde. Vision 7 Der er alternative udfoldelses-muligheder i fritiden til børn og unge, der har behov for andre tilbud end foreningslivet. Målsætning A: Ungdomsrådet inviteres til en debat om de alternative udfoldelsesmuligheder. Målsætning B: Der skal udarbejdes en beskrivelse af de foreningsløse unges fritidsadfærd. Vision 8 IBK samtænker kulturelle aktiviteter med sundhed. Tanken er, at sundhed er en værdifuld tillægsgevinst, som opnås gennem kulturelle aktiviteter. Målsætning A: IBK vil være offensiv i inddragelsen af erhvervslivet i idræts- og kulturtilbuddene til støtte for

5 5 Folkeoplysningspolitikken og øvrige politikker i Ikast-Brande Kommune Folkeoplysningspolitikken supplerer og indgår i en fælles tænkning med allerede eksisterende politikker i Ikast-Brande Kommune: - Sundhedspolitikken - Børne- og Ungepolitikken - Landsbypolitikken Folkeoplysningspolitikken skal indgå i samarbejde med ovenstående politikker for at - styrke integrationsindsatsen - styrke inklusionen af sårbare eller udsatte grupper af borgere - fremme tiltag, der retter sig mod børn og unge - fremme den almene sundhed - fremme uddannelse, leg og læring - støtte lokalsamfundene og lokale ildsjæle - fremme frivilligt lederskab Fælles for ovenstående politikker er det nære tilbud, at ikke er langt fra tanke til handling og borgerinddragelse. Tillid, dialog og ansvarlighed er nøgleord i Ikast- Brande Kommune. Folkeoplysningspolitikken bygger på disse værdier. Værdierne kommer til udtryk i konkrete målsætninger og handlinger. Værdierne skal være en rød tråd i Folkeoplysningsudvalgets, i administrationens og hele kommunens arbejde på folkeoplysningsområdet. Målsætninger for Folkeoplysningspolitikken: Folkeoplysningspolitikkens overordnede målsætninger tager udgangspunkt i den reviderede Folkeoplysningslov. Med Folkeoplysningspolitikken vil Ikast-Brande Kommune: - anerkende aktørerne på folkeoplysningsområdet - fremme demokratiforståelse - fremme det aktive medborgerskab - understøtte de frivillige ildsjæle og foreningslivet - fremme at alle borgere får mulighed for at deltage i foreningslivet - fremme fleksibilitet og imødekommenhed over for foreningslivet vi møder foreningslivet på deres hjemmebane. - udfordre eksisterende tænkning og se udfordringer og løsninger fra nye vinkler - indgå partnerskaber med foreningslivet om konkrete opgaver - udbygge tværfaglighed i opgaveløsningen i samarbejde med andre af kommunens afdelinger og udvalg, aktører på kultur- og fritidsområdet som DFIF, DIF, DGI samt DUF og ildsjælene i foreningslivet

6 6 Indsatsområder : Folkeoplysningsudvalget har i 2010 udvalgt tre særlige indsatsområder, som udvalget i perioden vil arbejde for: - IT / kommunikation - Foreningsudvikling - Lokaler / faciliteter Indsatsområder omsættes til konkrete handlinger: IT / kommunikation Der udarbejdes en kommunikationspolitik for Folkeoplysningsudvalget Der udsendes efter behov nyhedsbreve til foreningerne med opdateringer fra Ikast-Brande Kommune I forbindelse med større ændringer i regler / vejledninger afholdes informationsmøder med foreningerne Folkeoplysningsudvalget og administrationen besøger ved udvalgsmøder og efter behov foreningerne på foreningernes hjemmebane Der igangsættes en proces, hvor det nuværende bookingsystem undersøges med henblik på optimering af lokalebooking. Processen involverer både haller, foreninger og skoler Der undersøges alternative muligheder til det nuværende bookingsystem, og foreningen tages med på råd i forhold til deres behov Ikast-Brande Kommunes hjemmeside udbygges med nye foreningsoplysninger eksempelvis kort og hjemmesideadresser. Folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater fremgår af Ikast-Brande Kommunes hjemmeside Foreningsudvikling Der afvikles fælles kurser for foreningen omkring særlige temaer eksempelvis kursus for kasserere eller fundraising Der arbejdes aktivt for at fremme seniormålgruppens deltagelse i foreningslivet og motionsaktiviteter Foreninger, der ønsker at indgå i partnerskaber omkring konkrete opgaver, støttes Foreninger, der ønsker at igangsætte nye initiativer, støttes. Det tilstræbes, at så mange foreninger som muligt og inden for foreningen så mange trænere / instruktører som muligt, tager på kurser / uddannelse Der afholdes efter behov møder med idrættens og aftenskolernes organisationer for at igangsætte fælles projekter Muligheder for et foreningsklippekort undersøges Muligheder for at udvikle en foreningspakke (til nye foreninger) undersøges Der afholdes årligt et bevægelsesarrangement, hvor foreningerne får mulighed for at lave fælles arrangementer og få synliggjort eksisterende eller nye / alternative aktiviteter Lokaler / faciliteter Det etableres inden for det eksisterende budget en ansøgningspulje til foreningsfaciliteter, som ikke falder ind under de almindelige lokaletilskudsregler Det tilstræbes aktivt, at foreningernes faciliteter sammentænkes og udnyttes på tværs af foreninger og på tværs af lokaleområder Mulighederne for lokalefællesskaber med andre foreninger eksempelvis de frivillige sociale foreninger undersøges Energimæssige og sundhedsmæssige betragtninger indgår i vurderingen af tilskud til faciliteter Udvalget er aktive i at undersøges fælles udfordringer for foreningslivet herunder eksempelvis muligheden for fælles forsikringsordninger for klubhuse Udnytte kapaciteten i de offentlige lokaler, der anvises til foreningerne.

7 7 Organisering. Brugerinddragelsen på folkeoplysningsområdet sker ved, at det nedsættes et Folkeoplysningsudvalg. Folkeoplysningsudvalget er herefter sammensat af - 7 repræsentanter for idrætten - 4 repræsentanter for spejdere / øvrige foreninger - 2 repræsentanter fra aftenskolerne - 1 repræsentant fra handicapforeningerne - 1 repræsentant fra de etniske foreninger - 2 repræsentanter fra byrådet.(repræsenterer de selvorganiserede) De nærmere forhold vedrørende folkeoplysningsudvalgets praktiske arbejde er gengivet i bilagene i form af en vedtægt for udvalget, samt en forretningsorden. Det tilstræbes, at sager, der omfatter de folkeoplysende foreninger, først behandles i folkeoplysningsudvalget før en eventuel behandling i relevante fagudvalg. Dette gøres af hensyn til en smidig og effektiv sagsgang. Folkeoplysningsudvalget er valgt for perioden , hvorefter organiseringen og folkeoplysningspolitikken tages op til revision. Kompetencer: Folkeoplysningsudvalgets kompetencer ændres ikke i forhold til de kompetencer, som udvalget tidligere har haft. Dette indebærer blandt andet at folkeoplysningsudvalget selv fastsætter fordelingen af sit budget inden for de budgetrammer, som Byrådet stiller til rådighed. Budgettet fordeles til følgende hovedområder: - Lokaletilskud - Aktivitetstilskud - Udviklings- og Aktivitetspulje - Tilskud til aftenskoler - Tilskud til lederuddannelse Udviklingspuljen opfylder lovens krav til en udviklingspulje. Puljen stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, mens beslægtet folkeoplysende virksomhed også kan søge puljen. Dette gælder blandt andet selvorganiserede aktiviteter. Kompetencen vedrørende haller ligger i Kultur- og fritidsudvalget, dog er det Folkeoplysningsudvalget der anviser tiderne i hallerne sammen med anvisningen af de offentlige lokaler. Herudover kan Folkeoplysningsudvalget inden for eget budget mulighed for at igangsætte egne initiativer inden for Folkeoplysningspolitikkens rammer og styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune.

8 8 Afgrænsning i forhold til konkurrerende virksomhed Det nuværende folkeoplysningsudvalg har i 2011 haft en fælles drøftelse med Ikast- Brande Bibliotek vedrørende fælles aktiviteter mellem biblioteket og aftenskolerne. Folkeoplysningspolitikken skal bygge videre på denne konstruktive dialog. Der er en fælles forståelse for, at aftenskoleaktiviteter (typisk foredrag) og bibliotekets aktiviteter kan understøtte hinanden. Det er derfor aftalt, at aftenskolerne og Ikast-Brande Bibliotek indgår i en løbende dialog om fælles arrangementer. Begge parter har initiativret. Udviklings- og aktivitetspulje Folkeoplysningsudvalget afsætter af budgetrammen en pulje til udviklingstiltag med udgangspunkt i konkrete aktiviteter. Puljen kan søges af godkendte foreninger samt selvorganiserede grupper inden for Folkeoplysningslovens formål i Ikast-Brande Kommune til de nedenfor nævnte formål. Folkeoplysningsudvalget tager konkret stilling til den enkelte ansøgning i forhold til: - nye initiativer - foreninger der uforskyldt er kommet i en situation, der medfører betydelige uforudsete udgifter (dog undtaget bygninger og faciliteter i øvrigt). - rekvisitter, der ikke er tilstede i det anviste lokale - midler til udvikling og samarbejde i foreningslivet. - der ydes maksimalt 50 % i tilskud af det ansøgte beløb under forudsætning af, at foreningen/ansøgeren finansierer det resterende beløb. Det er inden for udviklings- og aktivitetspuljens rammer muligt at indgå i partnerskaber med foreninger og øvrige aktører om løsningen af konkrete opgaver via partnerskabsaftaler.

9 9 Bilag 1: Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget Vedtægt for folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune. (Skrift markeret med skråskrift er ændringer i forhold til den nuværende vedtægt. ) 1 De i loven fastsatte kompetencer til kommunalbestyrelsen delegeres til Folkeoplysningsudvalget. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde delegationen. Større ændringer i regler / retningslinjer som har markante fordelingsmæssige konsekvenser, skal godkendes af Byrådet. Der udarbejdes en kompetenceplan, der nærmere beskriver folkeoplysningsudvalgets virke. Folkeoplysningsudvalgets virker sker ud fra Ikast-Brande Byråds styrelsesvedtægt, de nuværende regelsæt på folkeoplysningsområdet og de økonomiske rammer, som Byrådet stiller til rådighed for Folkeoplysningsudvalget. 2 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer. 2 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget. 2 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. 7 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra idrætsforeningerne. 4 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra øvrige foreninger. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra handicaporganisationerne. 1 medlem udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger tilhørende de etniske grupper. For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget vælges 1 eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere. 3 Stk.1. Byrådet kan beslutte at udpege tilforordnede uden stemmeret til Folkeoplysningsudvalget.

10 10 Folkeoplysningsudvalget kan indkalde kommunale medarbejdere eller andre med særlig viden til drøftelse af særlige spørgsmål. 4 Medlemmer vælges snarest muligt efter hvert byrådsvalg og senest inden den 1. april det efterfølgende år. Folkeoplysningsudvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til folkeoplysningsudvalget har fundet sted. Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden jf. bestemmelserne i lov om kommunale valg, indtræder stedfortræderen. Stk. 3. Stk. 4. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden. Der kan nedsættes underudvalg eller indgås partnerskaber. Disse kan lade sig repræsentere af et medlem ved folkeoplysningsudvalgets møder. 5 Snarest efter byrådsvalget og senest 1. marts indkalder Ikast-Brande byråd med mindst 14 dages varsel indstillingsberettigede foreninger til et møde med det formål at indstille/vælge medlemmer til folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan deltage med 2 repræsentanter. For at kunne indstilles/vælges til folkeoplysningsudvalget, er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget til folkeoplysningsudvalget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven. Stk. 3. Stk. 4. Personer med bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg til folkeoplysningsudvalget. Der henvises i øvrigt til lov om kommunale valg. Opnås der enighed på mødet om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for indstillet.

11 11 Stk. 5. Opnås der ikke enighed på mødet om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger byrådet medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget blandt de, der blev indstillet på mødet samt blandt de eventuelle forslag til medlemmer og stedfortrædere, som er modtaget senest 7 dage efter valgmødet. 6 Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 7 Folkeoplysningsudvalgets møder holdes for lukkede døre. Stk.3. Stk. 4. Stk. 5. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Der holdes møde mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Kultur- og fritidsafdelingen yder sekretærbistand til folkeoplysningsudvalget. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. 8 Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Stk. 3. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Eventuelle tilforordnede uden stemmeret kan stille forslag og deltage i udvalgets forhandlinger indtil sagens afgørelse. 9 Folkeoplysningsudvalget skal afgive udtalelse i alle sager, der forelægges det af Kultur- og fritidsudvalget og af Byrådet. Der er ikke klageadgang til Byrådet over Folkeoplysningsudvalgets beslutninger, men der kan foretages remonstration. 10

12 12 Udgifterne til folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen. 11 Denne styrelsesvedtægt træder i kraft, når byrådet har godkendt den. Vedtægtsændringer og kompetenceændringer jf. 1 kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget. Tidligere 10 bortfalder. 10 lød: Klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kultur- og Fritidsudvalget af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen angår jævnfør Folkeoplysningslovens 41.

13 13 Bilag 2: Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 1. Folkeoplysningsudvalget består af 17 medlemmer samt eventuelt tilforordnede. 2. Udvalget udøver sin virksomhed i møder og indenfor rammen af folkeoplysningsloven, samt vedtægten for folkeoplysningsudvalget. 3. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. 4. Intet medlem kan alene udøve udvalgets beføjelser. Formanden er dog berettiget til at ekspedere uopsættelige sager, som forelægges ved næste møde. 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Hvert år sidst på året fastsættes en møderække for det kommende år. Formanden kan aflyse et møde, hvis der ikke foreligger uopsættelige sager til behandling. 7. Herudover kan der afholdes møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer finder det fornødent, med angivelse af punkter som ønskes behandlet. 8. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5 dage inden mødet en dagsorden. Herefter er sagerne fremlagt til gennemsyn på rådhuset i Ikast. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medtaget ved beslutningens meddelelse til andre myndigheder. 9. Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger.

Folkeoplysningspolitik for Ikast-Brande Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ikast-Brande Kommune Folkeoplysningspolitik for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder December 2014 Indhold Folkeoplysningspolitik for Ikast-Brande Kommune... 3 STRATEGI 2020...4 Vision 2016... 4-5 Folkeoplysningspolitikken...

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret. VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I AARHUS KOMMUNE I henhold til 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg

KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF REGIONALE UNDERVISNINGSINSTITUTIONER FOR VOKSNE (KOMMUNIKATIONSCENTRE DER OGSÅ TILBYDER YDELSER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE) KAPITEL 1 Bestyrelsen Sammensætning og valg 1 Center

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune

Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune 2018 2021. Indhold Politik for det folkeoplysende område Vedtægter Kapitel 1 Vedtægt Kapitel 2 Fællesrådet for Kultur- og fritidsområdet Kapitel

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere