R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl i udvalgets sekretariat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat"

Transkript

1 Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen Susanne Ottesen Conny Larsen Ejner K. Holst Thomas Johansen Søren Jensen Lars Dalsgaard Niels Lange Jørgensen Lis Korsbjerg Pernille Grædahl Beck Morten Gass Jørgen Maltha Rasmussen Marianne Eltong Gade Der forelå afbud fra: Lars Kaae Dan Kolding Dagsorden for udvalgsmødet var følgende: 1. Præsentation af medlemmer/udvalg 2. Godkendelse af vedtægter 3. Konstituering valg af formand/næstformand 4. Godkendelse af budget 5. Fremlæggelse af fordelingsnøgle 6. Præsentation af hjemmeside, logo m.v.

2 2 7. Kommissorium for funktionsgrupper 8. Orientering om nedsatte funktionsgrupper samt status Lager/logistik Vedligehold Emballering Transport Kontor/administration Laboratorium Arbejdsledelse/specialist 9. Mødeplan 10. Eventuelt 1. Præsentation af medlemmer/udvalg. Medlemmerne præsenterede sig for hinanden. 2. Godkendelse af vedtægter. Vedtægterne blev gennemgået, idet der i vedtægternes punkt 5 blev indsat regler for udsendelse og godkendelse af referater. Herefter blev vedtægterne godkendt og underskrevet af de udpegningsberettigede organisationer. 3. Konstituering valg af formand/næstformand. Udvalget konstituerede sig med forbundssekretær Poul Erik Faarkrog som formand og gårdejer Thomas Johansen som næstformand for perioden 1. oktober september Godkendelse af budget. Herunder blev det udsendte forslag til budget godkendt af udvalget, idet der var enighed om, at udvalgets første regnskabsår går fra 1. juli 31. december 2007 og at udvalget herefter følger kalenderåret. Fremtidige budgetter vil blive pristalsreguleret.

3 3 Udvalget tog til efterretning, at hjemmesiden blev dyrere end budgetteret, da der var tale om et nyt CRM-system samt en ny platform for hjemmesiden. 5. Fremlæggelse af fordelingsnøgle. Forbundene fremlagde fordelingsnøglen. Det blev aftalt, at formanden årligt ved årets udgang fremsender den fordelingsnøgle, der skal ligge til grund for sekretariatets opkrævning. 6. Præsentation af hjemmeside, logo m.v. Grundet skift af leverandør for var hjemmesiden ikke færdigkodet, hvorfor den ikke kunne præsenteres på mødet. Hjemmesiden forventes nu åbnet i uge 42. Det blev aftalt, at sekretariatet sender information til forbundene, når hjemmesiden går i luften, således at de kan gøre reklame for siden i deres respektive baglande. 7. Kommissorium for funktionsgrupper. Kommissoriet for funktionsgrupperne blev gennemgået, og det blev aftalt, at forbundene, før en udpegning af medarbejderrepræsentanter til funktionsgrupperne, bliver orienteret herom. Kommissoriet blev herefter godkendt. 8. Orientering om nedsatte funktionsgrupper samt status. Lager/logistik Der blev orienteret om funktionsgruppen for lager/logistik, der består af følgende medlemmer: Søren Jacobsen (NNF), NN fra 3F, Rudi Petersen, Henning Faurskov, Torben Rasmussen, Lisa Zoffmann, Peter Jensen og Søren Christensen. Status for funktionsgruppen kan sammenfattes således: Nystartet gruppe med første møde afholdt den 26. september Et par medlemmer er gengangere fra den tidligere arbejdsgruppe, derved er der bevaret erfaring og viden i gruppen.

4 4 Gruppen har udarbejdet input til et nyt mejeriforløb, der den 26. oktober 2007 vil blive drøftet med en skolerepræsentant. Funktionsgruppen rejste følgende problemstillinger for MUU: Da de tidligere mejeriforløb ebbede ud pga. manglende commitment/ejerskab, henstillede gruppen til, at der fremover i ledelsessystemerne blev skabt det fornødne commitment. Gruppen oplevede ved de tidligere kursusforløb en vis modvilje mod deltagelse på kurset fra nogle medarbejdere, og dette afstedkom flere aflysninger. Gruppen henstillede derfor til forbundene om, tillige at hjælpe med at fortælle deres medlemmer vigtigheden af kursusdeltagelse. Vedligehold. Der blev orienteret om funktionsgruppen for vedligehold, der består af følgende medlemmer: Søren Rishøj Jakobsen (Dansk El-Forbund), Helge Arendtsen (Dansk Metalarbejderforbund), Jan Nygård, Rasmus Thinggaard, Preben Skov Pedersen, Michael Boris. Herudover er uddannelseskonsulent Toni Brian Lynge fra EUC Syd tilknyttet. Status for funktionsgruppen kan sammenfattes således: Der er foretaget en transformation af den tidligere arbejdsgruppe til funktionsgruppe dvs. gruppen har i høj grad beholdt kontinuiteten og erfaringen fra flere års målrettet arbejde. Gruppen er velfungerende med en skolerepræsentant, der kan give input om, hvad der rører sig på uddannelsesområdet samt ideer til, hvordan andre virksomheder løser forskellige tilsvarende problemstillinger. Det blev fremført, at skolerepræsentanten ikke som upartisk og dette i yderste konsekvens menes at kunne medføre forskellige begrænsninger i forhold til uddannelsestilbud og information om uddannelsestilbud. Funktionsgruppen opfordres til at undersøge om de kurser, der allerede er på hylderne er tidssvarende og har det rigtige indhold. Funktionsgruppen blev opfordret til at søge øget kursus/uddannelsessamarbejde med andre virksomheder/områder, der producerer fødevarer, for el/metal-området kunne Danish Crown være interessante.

5 5 Skulle der opstå finansielle special-behov, som det skete i forhold til pakkeriuddannelsen, oplyste El-Forbundet, at de gerne modtager konkrete ansøgninger om finansiering af udviklingsprojekter. Der er blevet udarbejdet en uddannelsesbog/elevbog for hhv. automatikteknikerlærlinge og elektrikerlærlinge. Funktionsgruppen rejste følgende problemstillinger for MUU: Vanskeligheden af rekruttering af elever/lærlinge pga. den aktuelle arbejdsmarkedssituation. Gruppen foreslår derfor, at problematikken fremover opnår større opmærksomhed i forskellige sammenhænge gerne i forbindelse med tiltrækning af andre lærlingefaggrupper til mejeriindustrien. Fælles retningslinier i forhold til kost og transport for deltagere på AMU-kurser der ikke overnatter på kursusstedet. Udvalget adresserede denne opgave til overenskomstparterne. Emballering. Der blev orienteret om funktionsgruppen for emballering, der består af følgende medlemmer: Jane Hansen (NNF), Steen Nielsen (3F), Jens Rasmussen, Michael Nørgaard, Kristian Jensen, Kurt P. Madsen og Søren Ebbesen. Status for funktionsgruppen kan sammenfattes således: Der har været en meget stor interesse for at deltage i denne funktionsgruppe. Som udgangspunkt nystartet funktionsgruppe, men der indgår 2 medlemmer fra den tidligere arbejdsgruppe Mejeriindustriens pakkeoperatøruddannelse. Da Pakkeoperatøruddannelsen, trin 1-3 ikke længere findes i AMU-systemet, har gruppen arbejdet intenst på at udvikle et nyt målrettet mejeriforløb med udgangspunkt i de nye AMU-kurser. Der har været afholdt en idégenereringsdag, hvor ca. 20 repræsentanter fra driftsstederne deltog sammen med en facilitator og en underviser fra de tidligere undervisningsforløb. Dagen udmøntede sig i et konkret forslag til et nyt mejeriforløb med følgende moduler: Produktionsdokumentation 4 dage Procesoptimering (herunder brug af sensorer) 4 dage Anvendelse af emballage 3 dage Kommunikation 3 dage

6 6 EGA 3 dage Kvalitetsbevidsthed 3 dage Samlet set har mejeriuddannelsen en varighed på 20 dage/4 uger. Det specielle ved mejeriholdene er, at de enkelte kurser mixes på kryds og tværs således, at kursisten først får et kursusbevis for det enkelte kursus, når alle kurserne er gennemført. Udvalget drøftede det formålstjenlige i, at kursusforløbene skulle stykkes sammen af flere kurser på en gang og at deltagerne, som udgangspunkt, først ville få kursusbeviserne, når alle forløb var gennemført. Der blev henstillet til funktionsgruppen om at overveje, at den nye pakkeriuddannelse afvikles inden for et år, således at der ligger 2 moduler i foråret og 2 moduler i efteråret, således at medarbejderne får deres beviser langt hurtigere. Det ønskes også afklaret, om der forud for deltagelse på kurset skal ske en kompetenceafklaring af medarbejderne på skolerne, for at finde ud af, hvilke barrierer, der kunne ligge, f.eks. i forhold til læse/skrive færdigheder her kan det oplyses, at MFU ansøger Undervisningsministeriet om midler til at analysere læse-, skrive- og regnesvages muligheder for deltagelse på AMU-kurser inden for mejeriområdet. Der er etableret et samarbejde med Vitus Bering i Horsens, Aalborg Tekniske Skole samt AMU Syd i Kolding. De 3 skoler vil i et koordineret samarbejde udbyde ensartede mejeri-grundforløb. Der afholdes pilotkurser i uge 40 og 45. Funktionsgruppen rejste følgende problemstillinger for MUU: I dag har medarbejderne i emballeringsfunktioner et stort uddannelsesbehov pga. længere tid uden et mejeriforløb. Det er væsentligt med en prioritering af uddannelsesområdet, da medarbejdernes kompetencer ellers ikke matcher driftsstedernes behov på sigt. Gruppen foreslog, at der etableres en fordelingsnøgle mellem de deltagende driftssteder, således at der kan være sikkerhed for kursernes gennemførelse. Erfaringerne fra den tidligere Pakkeoperatøruddannelsen har vist, at det nuværende tillæg i overenskomstens 3, stk. 10, i flere situationer har givet en dårlig indfaldsvinkel/motivation for kursusdeltagelse, da medarbejdere der allerede besad kompetencerne deltog i forløbet. De tre skoler, der samarbejder om det nye mejeriforløb, har sat meget ind for at

7 7 udvikle det helt rigtige mejeriforløb dette har været forbundet med en række omkostninger, som det umiddelbart har været vanskeligt for skolerne at få dækket derfor stiller gruppen forslag om etablering af en form for udviklingspulje til brug for lignende fremtidige udviklingsforløb i de forskellige funktionsgrupper. Transport (indsamling og distribution). Der blev orienteret om funktionsgruppen for transport, der består af følgende medlemmer: Bent Salvesen (3F), Dion Andersen (3F), Bent Sørensen, Niels Bloch, Keld Højgaard, Ole Højris Christensen, Torben Rasmussen og Kaj Nielsen. Status for funktionsgruppen kan sammenfattes således: Transformation af tidligere arbejdsgruppe til funktionsgruppe, dvs. gruppen har i høj grad beholdt kontinuiteten og erfaringen fra flere års målrettet arbejde. Planlægger møde med en skolerepræsentant for at være på forkant med de EUuddannelseskrav, der skal efterleves fra Planlægger udvikling af et kursus for distributionschaufførerne i stil med AMUkurset Fra gård til mejeri, der gennemføres på Dalum UddannelsesCenter. Funktionsgruppen rejste følgende problemstillinger for MUU: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en stor udfordring gruppen foreslår en øget branding/flere gode historier om det at være chauffør i mejeriindustrien. Der tænkes i nye ansættelsesformer for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Distributionschaufførerne fra gruppen foreslår en mere målrettet uddannelsesstruktur samt prioritering af efteruddannelse på niveau med indsamlingschaufførerne. Kontor/administration. Funktionsgruppen for kontor/administration er endnu ikke dannet, dette forventes at ske i 1. kvartal af 2008.

8 8 Laboratorium. Funktionsgruppen for laboratorium er endnu ikke dannet, dette forventes at ske i november Der har i den forbindelse været kontaktet deltagere fra den tidligere eksisterende arbejdsgruppe. Arbejdsledelse/specialist. Funktionsgruppen for arbejdsledelse/specialist er endnu ikke dannet, dette forventes at ske i 1. kvartal af Det blev foreslået, at status fra funktionsgrupperne fremover opstilles således, at efteruddannelse, erhvervsuddannelse samt andre emner beskrives efter en ensartet skabelon for de enkelte funktionsgrupper. Det blev ligeledes foreslået, at der til nogle møder kunne deltage repræsentanter fra en funktionsgruppe, som udvalget kunne føre en dialog med. Sluttelig blev det foreslået, at hovedkonklusionerne fra møderne i MFU, der vil have relevans for MUU, samles og videregives, som et fast punkt på MUU s dagsorden, da visse oplysninger mv. ligeledes er relevante for MUU. 9. Mødeplan. Det næste møde i udvalget blev aftalt til den 22. april 2008 kl i sekretariatet. 10. Eventuelt. Der var ikke noget til behandling under dette punkt

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere