Årsberetning 2007 for LAKK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 for LAKK"

Transkript

1 Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/ er blevet ansat som driftsleder i LAKK. 2. Organisering På baggrund af en lille evalueringsundersøgelse hos centrale interessenter samt samtaler og samarbejde med centrale interessenter for LAKK har vi identificeret og prioriteret de indsatsområder og aktiviteter, der skulle arbejdes med i Kursuspolitik Vi har udarbejdet en kursuspolitik, som set i relation til opbygningen af håndbøgerne i SVS infonet både beskriver en politik (niveau 1) for kurser i LAKK, retningslinier (niveau 2) og instrukser (niveau 3) i forbindelse med kurser i LAKK. Kursuspolitikken er ikke AGREE-vurderet, men har været til vurdering og drøftelse i Sparringsgruppen for LAKK, som består af repræsentanter fra ledelsen, den lægelige side og den sygeplejefaglige side i Akutområdet herunder af personer med ekspertise inden for uddannelse og udvikling i Akutområdet. 2.2 Kursusmanualer Vi har påbegyndt arbejdet med at beskrive alle kørende kurser i LAKK i kursusmanualer. Hensigten er at gøre det så let som muligt for undervisere og instruktører at forberede og gennemføre et kursus. Kursusmanualerne kan ses som tilhørende niveau 4 på SVS infonet. 2.3 Ansættelse af instruktører med funktion i LAKK Vi har d.1/9 og d.1/10 fået ansat/tilknyttet i alt fire anæstesisygeplejersker, som nye instruktører. Derudover kan vi i nærmere aftalt omfang benytte den specialeansvarlige sygeplejerske fra intensiv afdelingen samt den specialeansvarlige sygeplejerske fra opvågningen. Der har indtil d. 30/9 været tilknyttet en intensivsygeplejerske ca. 1 dag om ugen i gennemsnit. P.g.a. vakance på stillingen samt udmeldte besparelser i Akutområdet har funktionen været ledig siden d.1/ Antal kurser Vi har haft 77 kursusdage i LAKK i 2007 fordelt med 49 kursusdage på interne kurser d.v.s. kurser til SVS ansatte og 28 kursusdage for eksterne kursister. De eksterne kursusdage er fordelt på 17 kurser af 1-3 dages varighed. Disse kurser er indtægtsgivende. Omsætningen på eksterne kurser i LAKK har i perioden d. 1/ til 31/ beløbet sig til kr. Priserne for kurserne er beregnet ud fra Priser i LAKK (udkast juni 07), som er udarbejdet i samarbejde med Sparringsgruppen for LAKK og godkendt af klinikchef samt ledende oversygeplejerske. 1

2 4. Antal kursister I 2007 har der været 995 kursister til undervisning i LAKK, hvoraf 272 er eksterne kursister (ca. 27 %) 5. Antal undervisertimer I 2007 har vi i alt brugt 1921,5 underviser/instruktør timer i LAKK til ovenstående antal kurser. Underviser/instruktør timerne kan differentieres mellem forskellige områder/klinikker/afdelinger: Anæstesilæger: 416 timer. Medicinske læger: 148 timer. Andre læger: 23 timer. Anæstesisygeplejersker: 384 timer, Intensivsygeplejersker: 378,5 timer. Andre sygeplejersker: 134,5 timer. AV-tekniker: 421,5 timer. Tallene er med forbehold, idet de er indsamlet retrospektivt for første halvår Tallene er desuden uden indregnet forberedelsesfaktor. Vi har i LAKK til hensigt i 2008 også at indregne forberedelsesfaktoren i forbrug af underviser/ instruktørtimer. Fordeling af instruktør-/undervisertimer på henholdsvis interne og eksterne kurser kan ses i bilag Forberedelsesfaktorer til undervisning Vi opererer med i LAKK med tre forberedelsesfaktorer: Faktor 1 = ½ time pr. times undervisning, faktor 2 = ¾ time pr. times undervisning og faktor 3 = 1 time pr. times undervisning. Faktorerne fastsættes ud fra objektive scoringskriterier, som vi i LAKK har forsøgt at sammensætte i relationer til de forskellige kursers kompleksitet. Scoringskriterierne skal evalueres i foråret Nye fantomer/simulatorer Vi har i 2007 fået tilført følgende nye fantomer: To fantomarme til anlæggelse af venekanyle, ét fantom til træning i anlæggelse af laryngsmasker samt fiberintubation/bronkoskopi samt én hjertestartertræner. Vi har bestilt et fødefantom i samarbejde med gynækologisk obstetrisk afdeling. Vi har i samarbejde med teknisk afdeling udviklet en laparoskopi simulator samt en endoskopisimulator. Desuden har vi selv udviklet fantomer til træning af suturering. Vi har har ydet support til klinisk diagnostisk område i forhold til anskaffelse samt vedligehold af fantomarm til træning af blodprøvetagning. 7. Udvikling 2007 har stået i udviklingens tegn i LAKK. Organiseringen af LAKK (se pkt. 2) har været et udviklingsprojekt i sig selv i samarbejde med en bred gruppe mennesker, som i en eller anden udstrækning har berøring med LAKK. 7.1 Nye kurser I 2007 har vi udviklet nye kurser indenfor Akut team funktionen, som en del af Operation Life pakken. Desuden har vi udviklet et kursus i anlæggelse af venekanyle. Derudover har vi i samarbejde med repræsentanter fra medicinsk område udviklet et lægeledsaget transportkursus for yngre læger samt videreudviklet et kursus i avanceret genoplivning for yngre læger. Vi har udviklet et kursus for offshore sygeplejersker i samarbejde med en kardiolog. Desuden er vi i samarbejde med sygeplejersker fra kirurgiske sengeafdelinger i færd med at udvikle et kursus i CRM omkring basal genoplivning på de kirurgiske sengeafdelinger. Disse kurser skal gennemføres i foråret I foråret 2008 er der planlagt nye kurser indenfor Tidsstyret terapi for intensivsygeplejersker samt Avanceret genoplivning for opvågningssygeplejersker og basal genoplivning med hjertestarter 2

3 7.2 Projekt Vi har arbejdet på en projektbeskrivelse for udvikling af et Mobilt traumekursus. Vi mangler at beskrive evidensen samt at få projektbeskrivelsen endelig godkendt, før vi kan gå i gang med arbejdsgruppemøderne for planlægningen af kurset. 7.3 Kompetencebeskrivelser Vi har påbegyndt udfærdigelse af kompetencebeskrivelser for medarbejdere tilknyttet LAKK. Vi har således påbegyndt kompetencebeskrivelser for AV-tekniker funktionen samt har til hensigt i 2008 at udfærdige kompetencebeskrivelser for instruktører tilknyttet LAKK, som funktion. 7.4 Opgaver for områdeledelsen I forbindelse med OperationLife projektet og implementeringen af Akut team funktionen har vi i LAKK foretaget en lille deskriptiv undersøgelse over erfaringer med Akut team andre steder i Danmark. Ligeledes har vi i LAKK i forbindelse med arbejdet omkring optimering af operationsgangen for omådeledelsen foretaget en lille deskriptiv undersøgelse over organiseringen af operationsafsnit andre steder i Danmark. 7.5 Egenudvikling Instruktøruddannelse Vi har i 2007 fået tilknyttet flere helt nye medarbejdere med instruktørfunktion i LAKK, jævnfør pkt Vi har arbejdet med instruktøruddannelse kompetenceudvikling af instruktører i form af fælles pædagogisk dag i efteråret. Deltagelse af alle anæstesissygeplejerske-instruktører på simulatorkursus i anæstesispecialuddannelsen. Desuden har vi i foråret 2008 planlagt et fælles 3- dages instruktørkursus for alle instruktører tilknyttet LAKK, hvor DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation), som er førende indenfor klinisk simulation og færdighedstræning i Danmark, står for undervisningen Operatøruddannelse Vi har i efteråret afholdt et kursus for operatører til simulatoren. Målgruppen var undervisere, som skal/kan fungere som operatører. Der deltog 6 personer SESAM konference Vi deltog i juni måned i en international konference indenfor klinisk simulation SESAM konference. Konferencen blev afholdt af Dansk Institut for Medicinsk Simulation i Herlev. 7.6 Profilering af LAKK Vi har i 2007 udviklet informationspjece om LAKK. Pjecen er sendt til repræsentanter indenfor ledelserne på hele SVS samt i PDF format til alle notesbrugere på SVS. Vi er startet med og har til hensigt i 2008 at fortsætte med at sende informationspjecen ud til LAKK s forskellige eksterne kunder. Desuden har vi til hensigt at sende pjecen til de praktiserende læger i Esbjerg. Vi har fået opdateret vores intranetside som i 2008 erstattes af LAKK s håndbog på SVSinfonet. Vi har arbejdet på at få opdateret information, som skal ligge på Region Syddanmarks hjemmeside. Desuden har vi købt et domænenavn, såfremt vi får tilladelse til at oprette vores egen hjemmeside i LAKK. 8. Samarbejdsrelationer Vi har i 2007 arbejdet meget på at få opbygget og formaliseret samarbejdsrelationer såvel internt i SVS-regi som eksternt nationalt og internationalt. 3

4 8.1 Interne samarbejdsrelationer Vi vil i LAKK gerne samarbejde med forskellige afdelinger/klinikker/områder på SVS, med den hensigt at få flere brugere af LAKK, som selv opøver ekspertise i at afholde kurser/undervise i LAKK. Vi afholdt derfor i juni måned et informationsmøde omkring, hvilke muligheder der var for at udvikle og afholde kurser i LAKK med beskrivelse af den pædagogiske og tekniske support, vi kan tilbyde nye brugere. Dette møde har affødt interesse fra bl.a. gynækologisk-obstetrisk afdeling/jordemødrene samt børneafdelingen i forhold til at arrangere og afholde kurser i LAKK. 8.2 Eksterne samarbejdsrelationer Vi har haft kontakt til Simulationscenter Syd i Haderslev m.h.p. drøftelse af forskellige muligheder for samarbejde bl.a. omkring udvikling af kurser. Desuden har vi i efteråret været på studietur til Dansk Instititut for Medicinsk Simulation i Herlev, hvor vi bl.a. drøftede samarbejde i forhold til videns- og erfaringsudveksling samt deltagelse i forskellige forskningsprojekter i forbindelse med klinisk simulation. Derudover er vi gået ind i et Simulator User Network (SUN) for klinisk simulation og færdighedstræning i Danmark. Vi har tilbudt at afholde et SUN-møde i LAKK i efteråret Laerdal sponserer forplejning til mødet. 9. Planer for Projekt mobilt traumekursus Vi har planer om at bruge ressourcer på et projekt for udvikling af et mobilt traumekursus for SVS (se pkt. 7.2) m.h.p. at afholde traumeteamtræning lokalt. Projektarbejdsgruppen forventes at omfatte repræsentanter fra Akutomådet samt ortopædkirurgisk klinik med ekspertise indenfor traume. 9.2 Udvikling af evalueringsinstrument Vi har i 2008 også til hensigt at arbejde med udvikling af et evalueringsinstrument til evaluering af alle kurser i LAKK. Nogle af kriterierne for evalueringsinstrumentet er at det bør afspejle en grad af kompetenceudvikling ud fra en konstruktivistisk synsvinkel og samtidig skulle kunne kvantificeres i en database, så det er let at administrere. Det er et ambitiøs projekt, som formodentlig vil tage nogen tid at færdigudvikle. Helle Andreassen Driftsleder i LAKK December

5 Samlet opgørelse af underviser/instruktørforbrug i LAKK for 2007 excl. forberedelsestid Bilag 1 Antal Lægetimer Sygeplejersketimer AV- I alt Måned kursister Anæst. JS Medic. Andre Anæst. Intens. Andre HA Tekn. UV-timer Januar 85 63, ,5 343 Februar ,5 58,5 Marts April Maj , ,5 252 Juni Juli 0 August 40 13, ,5 3,5 19,5 103 September ,5 8, ,5 253,5 Oktober November , ,5 December I alt ,5 228, ,5 49, ,5 1921,5 JS HA AV-tekn. Anæstesi Jarl Sigaard - LAKK Intensiv Medicinsk Andre Helle Andreassen LAKK Lars Ketelsen - LAKK Interne kursister / kurser Eksterne kursister / kurser 5

6 Opgørelse af underviser/instruktørforbrug i LAKK for Interne kurser excl. forberedelsestid Antal Lægetimer Sygeplejersketimer AV- I alt Måned kursister Anæst. JS Medic. Andre Anæst. Intens. Andre HA Tekn. UV-timer Januar Februar ,5 32,5 Marts April Maj Juni Juli 0 August 40 13, ,5 3,5 19,5 103 September , ,5 Oktober November December I alt ,5 35, Opgørelse af underviser/instruktørforbrug i LAKK for Eksterne kurser excl. forberedelsestid Antal Lægetimer Sygeplejersketimer AV- I alt Måned kursister Anæst. JS Medic. Andre Anæst. Intens. Andre HA Tekn. UV-timer Januar 42 63, ,5 322 Februar Marts April Maj , ,5 117 Juni 0 0 Juli 0 August 0 0 September 36 8, ,5 38 Oktober November 30 25, ,5 December I alt ,5 190, ,5 1038,5 6

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Version nr. 05, 13.09.2014 - VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere