Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Bent B. M ikkelsen ru.rm.dk O peratør: Væksthus M idtjylland Åbogade Århus N Dir. Erik Krarup vhmidtjylland.dk CVR. N r Bank:Jyske Bank, Århus C. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etablerings- og overlevelsesrate samt andel af vækstiværksættere skal øges inden Ipartnerskabsaftalen med regeringen er det aftalt, at andelen af vækstiværksættere skal øges fra de nuværende 4 % (125 vækstiværksættere) til 8 % (250 vækstiværksættere) i For at nå dette ambitiøse mål igangsættes iværksætterprogrammet STARTmidt med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. STARTmidt er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. For at fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, understøtter STARTmidt desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring, effektmåling mv. R egionalu dvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 O pfølgning pr. 1 september 2008 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav M ål 1 Væ kstivæ rksæ ttere skaltilbydes Startpakker og Væ kstpakker R esultatkrav 1.1 Der gennemføres 200 Startpakker, 200 forlængelser og 400 Vækstpakker for potentielle vækstiværksættere. Ihenhold til projektbeskrivelsen foretager Væksthuset en vurdering af den enkelte iværksætters potentiale for at blive vækstiværksætter. O pgørelse af antal sager og antal etablerede forløb. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. Efter aftale med Region M idtjylland, Kontoret for Regional U d- vikling og Erhvervs- og Byggestyrelsen er de 200 Startpakker og 200 Forlængelser på hver kr. erstattet af 200 Startpakker på kr. med 85 % tilskud. Der er pr. 1/ bevilget 22 Startpakker og 14 Vækstpakker. Derudover er der igangsat vejledning og sagsbehandling af yderligere ca. 60 Startpakker/Vækstpakker.

3 R esultatkrav 1.2 Væksthuset dækker den afholdte udgift i den lokale erhvervsservice for medgået tid til screening af potentielle vækstiværksættere og til involvering af Væksthuset. Honoraret kan udgøre op til 2500 kr. pr. screening. O pgørelse af antal screeninger, hvortil der er dækket afholdte udgifter. Væksthuset fastsætter krav til lokal erhvervsservice om anvendelse af metoder og redskaber til screeningen. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. Der er hidtil i projektperioden foretaget ca. 100 indledende vejledninger og screeninger af potentielle vækstiværksættere hos den lokale erhvervsservice, heraf er ca. 20 fra Århus kommune og dermed visiteret af Væksthuset. Der er dog kun sket afregning på kr. for 28 henvisninger til de lokale erhvervskontorer og iværksættercentre. R esultatkrav 1.3 For inden iværksættelse af de enkelte rådgivningsforløb (Startpakker, forlængelser og Vækstpakker) sikrer Væksthuset, at der udarbejdes en udviklingsplan med angivelse af formål for rådgivningen og en rådgivningsaftale mellem iværksætteren og den pågældende rådgiver. Efter gennemførelse af det enkelte rådgivningsforløb sikrer Væksthuset, at der beskrives en afsluttende status for forløbet. O pgørelse af antal udviklingsplaner, rådgivningsaftaler og afslutningsstatus. O pgørelse af rådgivningernes art efter nærmere aftale med Region M idtjylland. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. Som grundlag for bevilling af tilskud til rådgivning i forbindelse en Startpakke eller en Vækstpakke har Væksthusets konsulenter udfyldt henholdsvis et skema for vækstiværksætternes Forretningspotentiale eller U dviklingsplan. Desuden er der for hver af de 36 bevilgede Startpakker og Vækstpakker indgået en rådgivningskontrakt mellem vækstiværksætter og èn eller i nogle tilfælde flere eksterne rådgivere. Der vil først være et tilstrækkeligt grundlag for en opgørelse af, hvilke kompetencer hos rådgiverne der er mest efterspurgte hos vækstiværksætterne i regionen pr. 1/ Hidtil har hjælp til fastlæggelse af salgsog markedsføringsstrategi og eksportforberedelse været mest efterspurgt af vækstiværksætterne.

4 R esultatkrav 1.4 Væksthuset gennemfører måling af den enkelte iværksætters tilfredshed med den gennemførte rådgivning og af iværksætternes forventninger til rådgivningens effekt. Der udsendes spørgeskema til alle modtagere af Start- og Vækstpakker. Spørgematerialet skal godkendes af Region M idtjylland. Halvårlig opgørelse af målingernes resultat. Der er udarbejdet og godkendt et evalueringsskema til vurdering af den gennemførte rådgivning med tilskud fra Startpakke eller Vækstpakke, og skemaet er foreløbig udsendt til 3 vækstiværksættere. R esultatkrav 1.5 Væksthuset opretter en liste over mindst 200 private rådgivere, som har højt kvalificerede og specialiserede kompetencer til at rådgive nye og mindre vækstvirksomheder i regionen. Der henvises til standardvilkårenes bestemmelser vedr. udbudsregler. Listen omfatter som minimum rådgivernes navne og kernekompetencer. Halvårligt udtræk af listen samt Væksthusets vurdering af rådgivernes kernekompetencer sammenholdt med Væksthusets forventning til den fremtidige efterspørgsel af rådgivning Der var pr. 1/ udfyldt 57 oplysningsskemaer med data om specialiserede eksterne konsulenter, der alle har givet tilsagn om at ville arbejde som rådgivere af vækstiværksættere i regionen, som led i en bevilget Startpakke eller Vækstpakke. Databasen med specialiserede rådgivere vil kunne udvides og yderligere systematiseres, når CRM -systemets SAM -afsnit med benyttede eller potentielle rådgivere er udvidet, så deres kernekompetencer kan specificeres i ca. 50 kategorier mod hidtil 12. Det vil give bedre mulighed for Væksthusets konsulenter, at foretage et mere præcist match mellem vækstiværksætter og rådgiver. R esultatkrav 1.6 M ål 2 D er skaletableres specialiserede netvæ rk

5 R esultatkrav 2.1 Væksthuset administrerer tilskud til facilitering af specialiserede netværk, som etablerer kontakt til minimum 250 ambitiøse iværksættere. Kort beskrivelse af netværkenes målgruppe og formål. O ptælling af antal unikke netværksdelta gere. Samlet opgørelse af antal unikke deltagere sker med udgangen af henholdsvis 2008 og Der er hidtil kun bevilget tilskud til 1 specialiseret netværk i Århus, som har afholdt 3 netværksmøder i perioden 30/4 25/ Temaerne for møderne var:finansiering af partnerskaber, indledende kontakt ved salg og leasingaftaler for firmabiler. Det støttede erhvervsnetværk er målrettet iværksættere, mindre virksomheder og freelancekonsulenter. R esultatkrav 2.2 Deltagerne i specialiserede netværk præsenteres for tilbuddene i STAR Tmidt. Beskrivelse af aktiviteter, hvor tilbuddene i STARTmidt bliver præsenteret. En konsulent fra Væksthuset præsenterede på et af netværksmøderne de mange tilbud under STARTmidt-programmet. Der var ca. 60 deltagere på netværksmøderne, heraf halvdelen fra målgruppen af vækstiværksættere. Der er aktuelt kontakt med yderligere 2-3 specialiserede iværksætternetværk M ål 3 B ehovet for et regionalt m entornetvæ rk skalundersøges R esultatkrav 3.1 Væksthuset nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentation af lokal erhvervsservice og Væksthuset. G ruppen undersøger behovet for et regionalt mentornetværk. Kortlægning af erfaringer med mentorbaserede initiativer. Fastlægning af kriterier og form for opbygning og drift af et regionalt mentornetværk. U ndersøgelsen af mulighederne for etablering af regionale mentornetværk er kun på planlægningsstadiet. Kortlægning og indstilling af kriterier og form behandles i projektgruppen

6 R esultatkrav 3.2 På baggrund af kortlægningen og efter nærmere aftale med Region M idtjylland iværksættes pilotprojekt. Det planlagte pilotprojekt beskrives med formål, indhold og budget. M ål 4 Væ kstivæ rksæ ttere skaltilbydes deltagelse ivæ kstgrupper R esultatkrav 4.1 Isamarbejde med lokal erhvervsservice visiterer Væksthuset deltagere til 10 vækstgrupper med 90 deltagere. O pgørelse af antal vækstgrupper, deres indholdsmæssige tema og antal deltagere. Der er udarbejdet et produktblad for tilskudsordningen til dannelse af vækstgrupper, og Væksthuset har fastlagt procedurer for visitering til og gennemførelse af de resterende 9 forløb sammen med den lokale erhvervsservice. Der er dannet den første vækstgruppe i august 2008, hvor temaet er:fokus på opsøgende salg. Det er projektledelsens vurdering ud de umiddelbare tilbagemeldinger fra den lokale erhvervsservice, at der vil kunne dannes væsentlig flere end de programsatte 10 vækstgrupper i programperioden for STARTmidt.

7 R esultatkrav 4.2 Væksthuset indgår kontrakt med eksterne operatører om gennemførelse af 10 vækstgrupper, hvor deltagerne får tilført en videnpakke og får adgang til sparring og erfaringsudveksling. M ellem de fælles møder gennemføres et individuelt virksomhedsspecifikt forløb. Individuel udviklingsplan for den enkelte iværksætter. Isamarbejde med den lokale erhvervsservice følger Væksthuset op overfor den enkelte iværksætter. Efter aftale med Kontoret for Regional U dvikling og Erhvervsog Byggestyrelsen varetager Væksthuset rollen som operatør/tovholder for vækstgrupper og køber så eksterne konsulenter som oplægsholdere og proceskonsulenter. Der er og vil blive lagt individuel sparring og opstilling af en udviklingsplan for hver enkelt deltager i en vækstgruppe. R esultatkrav 4.3 Væksthuset gennemfører en efterfølgende måling af iværksætternes tilfredshed med Vækstgruppens gennemførelse og af iværksætternes forventninger til forløbets effekt. Ensartet spørgeskema til alle deltagere uanset operatør. Årlig opgørelse af målingernes resultat. Der vil blive udsendt et evalueringsskema til alle deltagere i vækstgrupperne. M ål 5 D er skaladm inistreres tilskud tillokale ivæ rksæ tterkurser R esultatkrav 5.1 Væksthuset administrerer tilskud til lokal erhvervsservice til kontante udgifter til lokale iværksætterkurser. Der er budgetteret med 150 kurser. Hvis antal kurser i 2008 overstiger 75 og efterspørgslen forventes uændret eller stigende, drøfter kontraktens parter en omprioritering eller evt. ansøgning om tillægsbevilling. Kvartalsvis opgørelse over antal kurser, deltagere og indhold. Som det er Kontoret for R egional U dvikling bekendt, arbejdes der fortsat på at finde en løsning på tilskudsordningen for de lokale iværksætterkurser, så arbejdet med deltagerregistrering, dokumentation af indhold m.v. samt administration står i et rimeligt forhold til tilskuddet pr. kursus på max kr.

8 R esultatkrav 5.2 Væksthuset fastlægger de overordnede indholdsmoduler, rammer, form og økonomi i samspil mellem den lokale erhvervsservice. Indholdsbeskrivelse og budget for hvert enkelt kursus. (Se ovenfor.) R esultatkrav 5.3 Væksthuset sikrer, at den lokale erhvervsservice for hvert enkelt kursus kontant finansierer minimum 50 % af de kontante udgifter. Budget og regnskab for hvert enkelt kursus. (Se ovenfor) M ål 6 D er skalgennem føres et pilotprojekt vedr.ivæ rksæ tterifra eksisterende virksom heder R esultatkrav 6.1 Væksthuset nedsætter styregruppe og sikrer gennemførelse af pilotprojektet Bo-hos-envirksomhed og er medlem af projektets konsortium. Konceptbeskrivelse er vedlagt. Der afrapporteres for de enkelte faser, henholdsvis testforløb, værktøjs- og konceptudvikling, kompetenceudvikling og formidling. Styregruppen afgiver indstilling til projektgruppen om muligheder for etablering af en egentlig indsats i en kommende handlingsplansperiode for Vækstforum. Af hensyn til markedsføringen af tilbudet er projektnavnet ændret til Vækst med vært. Der er nedsat en repræsentativ styregruppe for pilotprojektet og ansat en konsulent med særlige kvalifikationer til at stå for matchningen af vækstiværksættere og potentielle værtsvirksomheder. Der er indledt en møderunde til innovationsmiljøer, universitetsafdelinger, større virksomheder og øvrige potentielle værtsvirksomheder. Desuden er der etableret kontakt til de første interesserede vækstiværksættere. M ål 7 D er skalgennem føres kom petenceudvikling for erhvervsservicem edarbejdere

9 R esultatkrav 7.1 Væksthuset fastlægger i samarbejde med lokal erhvervsservice en handlingsplan for kompetenceudvikling for medarbejdere i lokal og regional erhvervsservice. Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i målet om et sammenhængende og gennemskueligt erhvervsservicesystem, i målgruppens behov og i vejledernes nuværende kompetencer. Handlingsplanen sendes til Region M idtjylland til godkendelse inden den 1. juli En evt. revision af handlingsplanen pr. 1. januar 2009 sendes til godkendelse af Region M idtjylland. Der er udarbejdet en handlingsplan for kompetenceudvikling for medarbejdere i lokale og regional erhvervsservice. Planen vil blive forelagt på Region M idtjyllands Iværksætterkonference den 10/9. Væksthuset har indgået kontrakt med en ekstern konsulent, som står for gennemførelsen af handlingsplanen. R esultatkrav 7.2 Væksthuset gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter Antal moduler og antal deltagere (Se ovenfor.) for vejledere i lokal erhvervsservice og Væksthuset. på de enkelte moduler. Deltagerevalueringer. Halvårlig beskrivelse af gennemførte aktiviteter. M ål 8 D er skaludvikles redskaber og m etoder R esultatkrav 8.1 Væksthuset nedsætter en gruppe med repræsentation af lokal erhvervsservice, Væksthus M idtjylland samt udvalgte forskere og rådgivere. G ruppen kortlægger de bedste og mest anvendte redskaber og vurderer det fremtidige behov for redskaber og metoder. Kvalitativ kortlægning af de bedste og mest anvendte redskaber og metoder og en vurdering af fremtidigt behov. R esultatkrav 8.2 Efter behov entrerer Væksthuset med private konsulenter, forskere og relevante ressourcepersoner om (videre)udvikling af redskaber og metoder. M ålsætning og budget for det enkelte udviklingsarbejde. Efterfølgende beskrivelse af de udviklede redskaber og metoder. Væksthuset har indgået kontrakt med eksterne konsulenter foreløbig om forslag til udformning af internationale patentkontrakter og kortlægning af udviklingsværktøjer rettet primært mod vækstiværksættere.

10 M ål 9 P rogram m ets tilbud skalm arkedsføres R esultatkrav 9.1 Væksthuset etablerer en markedsføringsgruppe med repræsentanter for lokal erhvervsservice og Væksthus M idtjylland, som i første kvartal 2008 udarbejder en plan for markedsføringen af STARTmidt, herunder i regionalt TV. M arkedsføringen skal have fokus på lokale og regionale ydelser og med synliggørelse af det lokale niveau og Væksthuset. Den skal synliggøre den fælles indgang i form af fælles telefonnummer mv. Dele af markedsføringen kan målrettes særlige segmenter af iværksættere. Den samlede markedsføringsplan, herunder konkrete mål for effekten og målingen heraf, sendes senest 1. april til godkendelse af Region M idtjylland. Væksthuset har nedsat en markedsføringsgruppe med repræsentanter for lokal erhvervsservice og Kontoret for Regional U dvikling. Der er ligeledes udarbejdet og godkendt en markedsføringsplan for STAR Tmidt for første programperiode. R esultatkrav 9.2 Væksthuset entrerer med relevant(e) bureau(er) om planlægning og gennemførelse af markedsføringsaktiviteterne. Region M idtjylland godkender alle markedsføringsmaterialer, herunder TV-reklamer. Halvårlige afrapportering om gennemførte markedsføringsaktiviteter og deres effekt. Alle markedsføringsmaterialer herunder TV-spots er sendt til forhåndsgodkendelse hos Kontoret for Regional U dvikling.

11 R esultatkrav 9.3 Programmets navn STAR Tmidt indgår i al markedsføring af programmet og dets elementer. Igrafisk materiale (trykt og elektronisk) anføres midt med typografi svarende til Region M idtjyllands logo. De af R egion M idtjyllands formkrav til markedsføringen af STAR Tmidt og konkret til udsendt markedsføringsmateriale er opfyldte. M ål 10 D er skalgennem føres effektm åling af det sam lede erhvervsservicesystem for ivæ rksæ ttere

12 R esultatkrav 10.1 Væksthuset registrerer eller sikrer registrering af alle modtagere af vejledning i lokal erhvervsservice og i Væksthuset, alle modtagere af rådgivning og alle deltagere i kurser og vækstgrupper. Deltagere registreres med CPR og/eller CVR -numre. Væksthuset har fået konstrueret et basisskema, så der hos den lokale erhvervsservice kan foretages en registrering af samtlige iværksættere, der modtager vejledning i R egion M idtjylland. U dover iværksætternes CPR-numre og/eller CVR - numre indeholder registreringsskemaet oplysningen iværksætterens baggrund, valg af virksomhedsform og branche samt forventet virksomhedsstørrelse og handels- /samarbejdsrelationer. Desuden bliver etableringsvejlederne bl.a. bedt om at vurdere vækstpotentialet hos iværksætteren samt registrere, hvilke markedsføringstiltag denne har reageret på. Der er modtaget ca registreringer af vejledte iværksættere pr. 1/9. Der forventes dog i lighed med tidligere år, at blive indberettet data for ca lokalt vejledte iværksættere.

13 R esultatkrav 10.2 Væksthuset dækker den afholdte udgift i den lokale erhvervsservice for medgået tid til registrering af alle iværksættere, som modtager vejledning i den lokale erhvervsservice. Honoraret kan udgøre op til 500 kr. pr. registrering. Registreringen skal omfatte CPR og for registrerede virksomheder tillige CVR-nummer, samt øvrige relevante grundoplysninger om iværksætteren. Region M idtjylland skal godkende arten af de indhentede oplysninger. Væksthuset fastsætter krav til lokal erhvervsservice om anvendelse af metoder og redskaber til registreringen. Det anvendte registreringsskema til brug i den lokale erhvervsservice i forbindelse med vejledning af alle iværksættere er forhåndsgodkendt dels af Kontoret for Regionale U dvikling dels af det konsulentfirma, der står for effektmålingen af den samlede regionale iværksætterindsats. Desuden er skemaet afstemt med CR M - systemets oplysningsfelter for potentielle og etablerede SM V- er. R esultatkrav 10.3 Væksthuset indgår kontrakt med en ekstern konsulent om effektmåling af det samlede program. Region M idtjylland godkender koncept for effektmålingen. Herunder at der udarbejdes kvartalsvise rapporter og at målemetoder mv. er i harmoni med effektmåling på VÆ KSTmidtprogrammet. På grundlag af de lokalt opsamlede iværksætterdata for første halvår 2008, har det valgte konsulentfirma til effektmålinger leveret den første afrapportering, som samlet beskriver de aktuelt vejledte iværksættere i Region M idtjylland i statistisk form. Århus den 20. september 2008 N iels Hørsted N ielsen Projektleder

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere