Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation."

Transkript

1 Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Bestyrelsen består i dag af 11 medlemmer hvor erhvervsråd, Kommunen og turisterhvervet er repræsenteret. Det er VisitKalundborgs mission, at udvikle alle de kritiske forretningsmæssige aspekter af rammebetingelserne for turisterhvervet i Kalundborg Kommune inden for forretningsområderne krydstogt, erhvervsturisme og ferieturisme. I arbejdet tænkes mulige synergier ind fra andre politikområder som bosætning, erhvervsudvikling, detailhandelsudvikling og kultur og oplevelsesudvikling. I dette projekt er VisitKalundborg projekter. Projektet har et bredt ejerskab der er forankret i erhvervet, Sejerø udviklingsforum samt repræsentanter fra beboerforeningen. Baggrund for projektet I november 2010 indkaldte VisitKalundborg i samarbejde Sejerø udviklingsforum til et dialogmøde omkring den videre udvikling om turismen på Sejerø og Nekselø. Formålet med mødet var at evaluere på den hidtidige udviklingsindsats og identificere en række potentielle nye udviklingsmuligheder indenfor turistområdet. I forbindelse med mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer fra bestyrelsen fra Sejerø udviklingsforum, beboerforeningen og 2 repræsentanter fra Visitkalundborg. Henover december måned 2010 har arbejdsgruppen identificeret en række potentielle udviklingsmuligheder indenfor turistområdet på Sejerø og Nekselø som ønskes styrket og videreudviklet gennem dette projekt. VisitKalundborg er projektets ansøger. Projektet vil blive gennemført i et tæt samarbejde med relevante aktører fra øens turisterhverv, Udviklingsforum og beboerforeningen. Denne brede forankring skal dels styrke et bredt ejerskab samt sikre at projektet er realiserbart. 1

2 Formål med projektet Formålet med projektet har flere ben: 1. Understøtte og videreudvikle oplevelsesøkonomien på Sejerø og Nekselø for derigennem af styrke det eksisterende turisterhverv samt skabe grobund for oprettelse af nye arbejdspladser. 2. Udbygge den turistmæssige infrastruktur så der skabes større synlighed og tilgængelighed til alle øens aktiviteter, oplevelser og produkter. 3. Skabe en ny fælles markedsføringsplatform for turisterhvervet på Sejerø og Nekselø i tæt samarbejde med øens største transportør Færgeselskabet. 4. Kompetence opbyggende kurser for erhvervet indenfor innovation, service, salg og markedsføring. 5. Udvikling af hoved og skuldersæson( helårsturisme) gennem øget fokus på flere segmenter. I dette projekt ferieturister, endagsturister samt grupper. Projektet tager afsæt i udviklingen af nye oplevelser, nye produkter, pakketering på tværs af produktudbydere, særlige off season initiativer der skal styrke ydersæsonerne, fokus på storytelling, samt øget skiltning. Indledning. Sejerø Sejerø bebos af ca. 370 indbyggere. Derudover er der ca. 350 antal sommerhuse på øen. Der kommer ca antal turister til Sejerø årligt. Disse er fordelt på endagsturister, lystsejlere, ferieturister og landliggere. I ydersæsonerne er der meget stille på øen. Turisterne udgør en væsentlig indtægtskilde for en stor del af øens beboere som det også er tilfældet på andre danske øer. Sammenholder man den afledte positive beskæftigelseseffekt på andre erhverv, sammen med den direkte omsætning på erhvervet, udgør turismen et af øens største erhverv. Blandt de eksisterende turistaktører og attraktioner er Sejerø camping, Sejerø golf, Sejerø vandrerhjem, mindre udbydere af Bed & Breakfast, Sejerø Kulturhus, en række gårdbutikker, Galleri Tejsten, en havn der årligt besøges af ca lystbåde (svarende til ca lystsejlere), Sejerø Spisehus, Cafe Spætten og besøgsgården Havnegård. Der er derudover en cykeludlejning der ligger et stykke fra havnen. Den er ikke umiddelbar synlig når man stiger af færgen. Siden 2007 har Sejerø udviklet en række sommeraktiviteter / besøgsprogrammer der er målrettet de besøgende i højsæsonen fra juli til primo august. Derudover arrangeres der en række markedsdage på havnen i samme periode, en sommerfest, løbende aktiviteter i Kulturhuset og Galleri Tejsten samt en åben Ø-dag. Når der arbejdes med udvikling af en turismedestination som Sejerø, skal der både være attraktive services (cykeludlejning, spisemuligheder samt åbne butikker), en god infrastruktur ( god og synlig skiltning, udviklede rekreative stier og ruter, gode overnatningsmuligheder, færge) samt gode oplevelser. 2

3 Sejerø har i dag grundlaget for en god service. Der er en række spisesteder, en Daglig Brugs, en række gårdbutikker, et havne marked samt cykeludlejning. Dog er der nogle udfordringer for øens besøgende, hvis de beslutter sig at komme lidt udenfor sæsonen, da største delen af erhvervet holder lukket. Og dette er et paradoks, da øen samlet set ønsker at styrke turismen i skuldersæsonen. Cykeludlejningen der kunne være et mere synligt aktiv for øen, er gemt væk fra øens besøgende. Den er svær at få øje på når du forlader færgen og står i havnen - og der mangler derudover rutekort, gode besøgstips. For børnefamilier mangler cykeludlejeren f.eks. en cykelanhænger. Omkring infrastrukturen står Sejerø ligeledes overfor flere udfordringer. Der er en velfungerende færgeforbindelse fra Havnsø. Dog bør færgen tilpasse sine færge tider til ønsket om flere besøgende i skuldersæsonen. Da naturen er et af øens største aktiver bør der tænkes på en udvikling af de rekreative ruter. Der er en generel mangel på skiltning af vandreruter, cykelruter, henvisningskilte, skiltning af besøgsgårde, gårdbutikker, restauranter. Øens mange besøgsmål er derfor ikke synlige for de besøgende. Det er også et problem for de besøgende at finde et toilet hvis de f.eks. er en tur på revet. Antallet af oplevelser er godt udbygget omkring de guidede ture. Dog kan der fokuseres mere på de rekreative oplevelser som ridning, cykling og vandring. Derudover bør man også fokuseres på oplevelser udenfor hovedsæsonens 6 uger. Der ligger store udviklingsmuligheder i storytelling samt i at udvikle en højere grad af krydssalg (pakketering) imellem de mange oplevelsestilbud, arrangementer, transport og overnatning. Omkring markedsføring er denne hægtet op på dels på Sejeroe.dk, Sejerø guiden, færgeselskabets hjemmeside samt VisitKalundborg hjemmeside og guide. Netop markedsføringen online lider i høj grad under at man ikke får et samlet og sammenhængende billede af Sejerøs attraktionskraft. Man får ikke udnyttet synergien imellem færgeselskabet, oplevelser, attraktioner og overnatning på en samlet hjemmeside der er målrettet turister indenfor de forskellige segmenter. Det er vigtigt at man i sin markedsføring rammer målgrupperne præcist så de får reason to go. Nekselø Nekselø er i dag med sine besøgende en af Kalundborg Kommunes store besøgsmål. Øen lider dog i høj grad af at der ikke er nogen form for service for de besøgende. Der er mangelfuld skiltning og information. Der er ingen mulighed for forplejning. Derudover er der meget langt til toilettet. Konklusion på baggrund: Udviklingsforum har i samarbejde med VisitKalundborg identificeret en række nye udviklingsmuligheder og aktiviteter til styrkelse af infrastruktur, oplevelser, produkter samt markedsføring af Sejerø og Nekselø. Der er deudover behov for et kompetenceløft hos erhvervet for at kunne øge innovationskraften. Grundlæggende er der et uudnyttet potentiale indenfor udvikling af nye produkter og oplevelser dels i hovedsæson samt skuldersæson. Der er behov for at tænke i segmenter, produkter og krydssalg (pakketering). Der er et stort behov for en styrket og koordineret markedsføring imellem de forskellige 3

4 aktører. Sidst og ikke mindst er der behov for at sætte øget fokus for skiltning så øen mange oplevelser bliver mere tilgængelige for øens besøgende. Projektets aktiviteter Projektets aktiviteter består dels af udvikling af produkter og services der understøtter grundlaget for en øget vækst både i hovedsæson og dels i den traditionelle skuldersæson. Der fokuseres på såvel individuelle turister, endagsturister som grupper. Projektet skal øge krydssalget gennem produktudvikling og pakketering. Projektet sigter på at udvikle en række nye produkter hvor færge, overnatning og oplevelse/bespisning indgår. Kunderne ønsker i dag færdige produkttilbud. Produkterne sigter dels mod gruppe og busmarkedet og dels mod individuelle turister. Ny teknologi hvor storytelling indgår skal indtænkes i en række af de nye rekreative produkter. På den måde sammenkædes den enestående natur med fortællingen om Sejerøs og Nekseløs enestående natur og kulturhistorie. Projektet sigter derudover mod at forbedre øens tilgængelighed væsentligt både i hoved som skuldersæson. Det vil være et aktiv for øen hvis skiltningen generelt forbedres( både med henvisning til produkt ejere( gårdbutikker, restauranter m.v.), skiltning af de rekreative produkter ( vandre, ridning og cykling), forbedre adgangen til toiletforhold gennem bedre skiltning samt opsætning af tørcloset i området ved revet. Cyklerne skal frem og være en synlig del af turistproduktet og der skal være adgang til leje af anhængere for børnefamilierne. ) Projektet skal derudover sikre en tidssvarende markedsføring gennem ny dynamisk online salgsplatform samt udarbejdelse af målrettet materiale til promovering af de nye produkttilbud. Udvikling af nye oplevelser og produkter Udvikling af eksisterende og nye rekreative helårsprodukter. Udvikling af de eksisterende vandreruter( Nekselø og Sejerø). Storytelling via mobilguidning tænkes ind som en del af formidlingen. Ruterne skiltes og gøres mere tilgængelige. Produktpakker udvikles i samarbejde med overnatningserhverv og færgeselskab. Krydssalg tænkes ind også i forhold til Nekselø. Udvikling af de nye cykelruter(sejerø). Storytelling via mobilguidning tænkes ind som en del af formidlingen. Ruterne skiltes og gøres mere tilgængelige. Den lokale cykeludlejer tænkes ind - således at cykelproduktet bliver en mere synlig del af øens produktudbud. Produktpakker udvikles i samarbejde med overnatningserhverv, færgeselskab og cykeludlejer. Krydssalg tænkes ind. Udvikling af nye ride produkter/ruter (Sejerø). Formidling af øens kultur og naturhistorie formidles af personlig guide. Ruterne skiltes. Produktpakker udvikles i samarbejde med overnatningserhverv og færgeselskab. Krydssalg tænkes ind. 4

5 Som nævnt foroven er mobilguidning tænkt ind som formidling i direkte tilknytning til de rekreative ruter. Ideen er at lokale indtaler den lokale historier der omhandler øens kultur og naturværdier. Mobilguidningen vil øge adgangen til de mange fantastiske historier fra Sejerø og Nekselø året rundt. Udvikling af ydersæsonerne Som nævnt tidligere i projektet ønsker vi at gennem dette projekt at udvikle sæsonforlængende indsatser. Foruden udviklingen af de rekreative produkter er det væsentligt at vi gennem dette projekt får tilpasset infrastrukturen til besøg i ydersæsonen. Det er vigtigt at der er et sammenhæng imellem færgetider, butikkers åbningstider og restauranters åbningstider. Det nytter ikke at øen er lukket for de gæster der kommer i oktober. For de endags turister eller grupper der ønsker at besøge øen i ydersæsonen, er færgetiden ikke optimal. På produktsiden skal indsatsen mod bus og gruppemarkedet styrkes. Dels gennem produktudvikling, udvikling af målrettet markedsføringsmaterialer og målrettet markedsføring dels gennem hjemmeside og dels gennem udvikling af CRM system. Grupperne kommer typisk i skuldersæsonen. Skiltning Det vil være et aktiv for øen hvis skiltningen generelt forbedres både med henvisning til produkt ejere( gårdbutikker, restauranter m.v.), skiltning af de rekreative produkter ( vandre, ridning og cykling), forbedre adgangen til toiletforhold gennem bedre skiltning samt opsætning af tørcloset i området ved revet. Markedsføring Der udarbejdes en folder til hver af de 3 rekreative produkter. Punkter hvor mobilguidning kan modtages via mobilen markeres langs ruterne ved opsætning af informatonstavler. Der udarbejdes en ny hjemmeside for hele Sejerøbugten. Hjemmesiden skal målrette markedsføringen af Sejerø og Nekselø overfor relevante segmenter. Hjemmesiden skal være indgangen til færgeselskabet, øerne, oplevelserne, overnatning, havnen, attraktioner, restauranter m.v. Færgeselskabet har stillet sig positiv overfor initiativet. Der udarbejdes målrettet markedsføringsmateriale rettet mod gruppe og bus markedet. En del af markedsføringen sker via den nye online portal, via produkt ark og Face2Face aktiviteter samt opbygning af CRM platform der skal skabe relationsmarkedsføringen via nyhedsbreve. Nekselø Nekselø er i dag med sine besøgende en af Kalundborg Kommunes store besøgsmål. Øen lider dog i høj grad af at der ikke er nogen form for service for de besøgende. I dette projekt undersøges mulighederne for i samarbejde med Kalundborg kommune i at skabe en arbejdsplads på Nekselø, gennem der etableres en mindre kiosk med salg af kaffe, drikke og is. Med de knapt besøgende burde der være kundegrundlag herfor. 5

6 Forventninger til projektets resultater Øget beskæftigelse inden for turisterhvervet på Sejerø En stor del af beboerne på Sejerø er år 60+ og næsten alle på øen har 2 jobs. Mange er kun beskæftiget med turismen 2 måneder om året til trods for at det er det vigtigste hovederhverv på Sejerø og Nekselø. Ingen tør tage springet og satse 100% på, at kunne leve af turisterne hele året. Dette projekt skulle gerne ende ud i, at flere tør satse på turismen på Sejerø, som helårs beskæftigelse. Når turisterne begynder at komme oftere og oftere og også i skulder sæsonen så tør flere øboer, at investere i turismen at leve af turismen. Vi skulle meget gerne få en slags snebold-effekt ud af dette projekt. Flere turister til øen får flere øboer til at satse på turisterne øboerne tør investere i turisme og de kan leve af turisme Øget mulighed for at leve af at være turistaktør på Sejerø vil også tiltrække flere investeringer og fastboere til Sejerø. 6

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere