Referat af DCCGs bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07"

Transkript

1 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen, Lne Nørgaard Petersen, Per Pfeiffer, Flemming Hansen, Anders Jacbsen, Mette Yilmaz, Eva Fallentin, Søren Rafaelsen, Claus Fenger, Anders Glenthøj, Henrik Harling, Inge Bernstein, Steen Besby, Jhannes Mejer. Afbud: Flemming Burcharth, Hans Jørgen Nielsen, Jan Struckmann. Dagsrden: 1) Valg af dirigent g referent 2) Gdkendelse af referat fra mødet ) Frmandens beretning (udsendt) (SB) 4) Knstituering (SB) i) Bestyrelsen: Steen Besby (DKS) g Jhannes Mejer (DSKO) er indtrådt sm ad hc medlemmer fr Regin Sjælland. Stråleterapiarbejdsgruppen: Eva Ehrnrth udtræder 1.6. Lne Nørgaard er p.t. ad hc medlem g freslås valgt 5) Referat fra udvalg: i) Videnskabeligt udvalg (SL) ii) Onklgisk arbejdsgruppe (MY) iii) Bibank arbejdsgruppe (SB/HJN) iv) KRC Databasens Styregruppe (HH) v) Stråleterapiarbejdsgruppen (MY) 6) Nye retningslinier fr strålebehandling af c. recti (udsendt) (MY) 7) Nedsættelse af redaktinsgruppe vedr. reviderede retningslinier 2008 (SB) 8) Dmcg.dk, RIKK & KOF: Status (HH) 9) Kursus fr Multidisciplinære Behandlingsteam i Regin Nrd- + Midtjylland (SL) 10) Implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II (SB) 11) Resultatet af screening i København amt g Vejle amt (AF g AJ) 12) Hjemmeside (HR) 13) Firmaspnsrering (HR) 14) DCCG møde fr kirurger ved DKS Frårsmøde (PG) 15) Heldagsmøde september 2007 i Natinalt Kntaktfrum (PG/AG/LN/IB/EF) 16) Clrectal Day 2008 (SL) 17) Eurpean Multidisciplinary Clrectal Cancer Cngress Berlin i 2008 (SB) 18) Cancerregistret (HH) 19) Genefec (SB) 20) ClFl (SL) 21) Leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastaser. Nedsættelse af en arbejdsgruppe (artikel udsendt) (MY) 22) Oprettelse af en KRC Patientfrening? (plæg udsendt) (MY) 23) Dat fr næste bestyrelsesmøde (SB) 24) Evt. 1 Valg af dirigent: Mette Yilmaz Valg af referent: Per Gandrup 2 Gdkendelse af referat fra mødet den Gdkendt uden kmmentarer. 3 Frmandens beretning: 1

2 Det frløbne år har været præget af utålmdig venten på den endelige afklaring g udmøntning af de af regeringen bevilgede midler til klinisk kræftfrskning, sm en følge af KOF udvalgets arbejde. Prcessen er desværre blevet betydeligt frsinket g undervejs kmpliceret af en række bureaukratiske g plitiske vanskeligheder, samt af en vis kllegial uenighed i ansøgernes rækker udenfr dmcg-miljøet. Efter en primær ansøgningsrunde i smmeren 2006 blev alle ansøgere senere nødsaget til at udarbejde nye ansøgninger, g frustratinerne har undervejs været udtalte. En endelig afklaring frventes i løbet af meget krt tid. I DCCG finder vi grund til str anerkendelse af det stre arbejde, sm Trben Palshf har udført i det samlede frum fr alle danske multidisciplinære cancergrupper (dmcg.dk) fr at frene de lægelige hldninger med de plitiske g administrative systemer. I DCCG har Henrik Harling har brugt megen tid på at udarbejde detaljerede ansøgninger fra DCCG. Denne frsinkelse har medvirket til, at adskillige langsigtede planer fr en udvidelse af det fremtidige arbejde i DCCG har måttet vente, idet igangsætning krævede øknmiske ressurcer. Vi har i mellemtiden brugt kræfterne på at udvikle g ptimere den fælles kultur mellem de fire invlverede specialer i DCCG, således at vi fremver kan fremstå sm en hmgen multidisciplinær cancergruppe. KRC databasen er på vej til at udsende Årsrapprt fr 2005, g takket være Analyseprtalen er det nu muligt at udarbejde fremtidige årsrapprter langt hurtigere g teknisk lettere end hidtil. Deadline fr afdelingernes indberetning af 2006-data vil blive 14. maj, g umiddelbart efter går analyse arbejdet i gang til Årsrapprt I Stråleterapiudvalget har man drøftet nye retningslinier fr præperativ kemraditerapi ved cancer recti. Der er nu pnået knsensus herm, g de nye retningslinier vil snarest blive udsendt sm et tillæg til Retningslinier fr diagnstik g behandling af klrektal cancer til alle implicerede afdelinger. Den væsentligste ændring mfatter midtrektale tumrer, hvr stadium T1-2 samt T3 med en afstand fra tumr (CRM) på > 5 mm fremver udelukkende behandles kirurgisk, medens T3 tumrer med en CRM < 5 mm bør tilbydes (lang) præperativ kemraditerapi. Det betyder således, at den hidtidige krte præperative strålebehandling med 5x5 Gy frlades, primært pga en større risik fr langsigtede bivirkninger end tidligere antaget. I løbet af 2007 indledes arbejdet med at revidere Retningslinier fr diagnstik g behandling af klrektal cancer med henblik på at udsende en ny versin i I juni 2007 afhldes i Regin Nrd- g Midtjylland det første efteruddannelses-kursus fr deltagere i de multidisciplinære behandlingsteam. Kurset er arrangeret af Søren Laurberg g mfatter en lang række internatinale lærerkræfter indenfr de fire specialer. På bestyrelsesmødet medi marts vil det blive diskuteret, hvad DCCG g lkale klrektal klleger kan gøre fr at gså andre dele af landet får øknmiske muligheder fr at arrangere en tilsvarende efteruddannelse. De t screeningsprjekter i Københavns amt g Vejle amt er nu afsluttet, men patientcmpliance har desværre været lavere end håbet. De endelige resultater g den plitiske stillingtagen til iværksættelse af et natinalt screeningsprgram afventes. Arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. implementering af den kirurgiske kræftbehandling blev afsluttet i 2006 med Steffen Bülw sm repræsentant fr DKS g DCCG. I enighed med DKS bestyrelse har vi freslået et indbyggertal på sm basis fr hvedsygehuse med klrektale enheder. Vi afventer nu den plitiske implementering i samspil med hspitalsplanerne i de fem reginer. I efteråret 2007 planlægges afhldelse af det første heldagsmøde i DCCGs Natinale kntaktfrum, dvs. et samlet møde fr DCCGs repræsentanter på alle kirurgiske, nklgiske, billeddiagnstiske g patanatmiske afdelinger. Mødet vil mfatte en rganisatrisk g en videnskabelig del. Vi har i DCCGs Videnskabelige Udvalg kunnet glæde s ver et stærkt stigende antal videnskabelige prjekter m KRC, hvraf adskillige allerede er igangsat g en lang række er på planlægningssstadiet. Talrige prjekter tager udgangspunkt i KRC databasen, sm efterhånden mfatter ver patienter g dermed danner et unikt grundlag fr frskning på mrådet. Beretningen blev gdkendt. 2

3 De kirurgiske repræsentanter i DCCG er valgt af DKS, hvrtil der årligt aflægges beretning ved Generalfrsamlingen. Der var enighed m desuden at fremsende beretningen til de øvrige tre videnskabelige selskaber repræsenteret i DCCG samt til frvaltningscheferne i de fem reginer. 4 Knstituering: i) Bestyrelsen. Der var enighed m at udvide bestyrelsen med baggrund i den aktuelle reginsdannelse, idet Regin Sjælland sm eneste regin ikke var repræsenteret. Der var dg gså enighed m at valg til bestyrelsen i DCCG frtsat primært er funderet på et højt faglig aktivt input g mindre på gegrafisk/reginal repræsentatin. Man fandt det dg rimeligt, at alle reginer er repræsenteret i bestyrelsen, g Steen Besby (DKS) samt Jhannes Mejer (DSOK) er indtrådt sm ad hc medlemmer. I frbindelse med Claus Fengers snarlige pensinering vil man anmde DSPAC udpege en ny repræsentant til DCCG s bestyrelse. ii) Stråleterapiarbejdsgruppen. Gruppen blev nedsat sm ad hc arbejdsgruppe, der skulle gennemgå litteraturen g udarbejde anbefalinger til fremtidig kem-stråleterapi af patienter med rectum cancer se pkt. 5ii. Eva Ehrnrth udtræder g Lne Nørgaard Pedersen blev valgt sm efterfølger. Man enedes m at stråleterapiarbejdsgruppen i frbindelse med færdiggørelse af endeligt ntat i fråret 2007 ændrer status til at være et permanent udvalg med det kmmissrium at vervåge den nn-kirurgiske terapi inkl. stille frslag til ændringer. 5 Referat fra stående udvalg: i) Videnskabeligt udvalg v / Søren Laurberg: Fandt at udvalgets rlle primært var at initiere videnskabeligt arbejde samt være med til at udfærdige g generere prtkller. Man ønskede samarbejde g dialg med øvrige specialer, men ønsker ikke at være at kntrllerende rgan. Man fandt det vigtigt, at VU var det rgan, sm krdinerer prjekttilknytning til DCCG, således at vi sikrer synlighed af DCCG inden fr frskning g ved fremtidige ansøgningsrunder. Bestyrelsen ønskede at en kmmende hjemmeside indehlder en løbende pdateret liste ver prjekter tilknyttet DCCG inkl linier m prjektets frmål g angivelse af en kntaktpersn på prjektet. Knklusinen på en længere diskussin blev, at man ville bede VU pstille knkrete retningslinier fr arbejdet i gruppen. ii) Referat fra Onklgisk arbejdsgruppe v / Anders Jacbsen: Der blev rienteret m en igangværende undersøgelse ver stadium III clncancer behandlet med 5-FU g Oxaliplatin +/- Cetuximab. Kun rekrutteret 500 patienter af nødvendige Man så gerne, at Danmark gik med i undersøgelsen. Kræftstyregruppen anbefaler nu Avastin sm adjuverende ved clncancer. Det har dg vist sig, at stffet har en vis kmplikatinsfrekvens: AK-lignende effekt, hvrfr man bør undlade elektiv peratin i p til 6 uger efter afsluttet behandling, ligesm en øget perfratinsrisik af hulrganer er set. Med udgangspunkt i Avastin-prblematikken vil man pstille en prcedure fr udmelding af nye standardbehandlinger til relevante samarbejdspartnere, inkl. infrmatin m risici. DCCG kan anvendes sm infrmatinsfrum. BV g PP udarbejder udkast til generel infrmatinsprcedure til Frretningsudvalget. iii) Bibankarbejdsgruppen: Hans Jørgen Nielsen kunne ikke deltage i mødet, idet han var i USA, men havde meddelt, at bibankarbejdsgruppen std på stand by indtil endelig KOF-udmelding var sket g midlerne frdelt. 3

4 iv) KRC-databasens styregruppe v / Henrik Harling: Ambitinen var, at Årsrapprt 2005 allerede skulle have været færdig i februar 2007, g en str del af arbejdet er færdiggjrt fra HHs side. Det har imidlertid været vanskeligt at pnå den nødvendige statistiske assistance g prgrammørtid fra kmpetencecenter Øst pga str efterspørgsel på disse fagprfessiner. Der har været afhldt møde med de tre øvrige specialer: Onklgi, radilgi g patlgi m prgramændring af databasen. Der er pnået enighed m, hvilke parametre der skal indtastes g indikatrer der skal måles. HH har planlagt møde med prgrammør g vil træffe aftaler m udarbejdelse af en testversin af den reviderede database, sm skønnes færdig indenfr ½ år. Freløbige tal fra Årsrapprt 2005 tyder på en markant frbedring i verlevelsen efter cancer recti i periden , sammenlignet med periden , idet der er bserveret frbedringer af den abslutte verlevelse på 7% fr Dukes A g 13% fr Dukes C. Der var enighed m, at en ffentlig udmelding heraf må afvente pgørelse af den relative verlevelse. Cancerspecifik verlevelse kan desværre ikke beregnes pga manglende pdatering af Dødsårsagsregistret. Der var enighed m, at såfremt der ses en tilsvarende udtalt frbedring af den relative verlevelse, vil man gå aktivt ud med et pressemøde med henblik ffentliggørelse af den meget psitive udvikling vedr. cancer recti sm resultat af arbejdet i DCCG g det daglige kliniske multidisciplinære arbejde. Deadline fr indtastning af data vedr er fastsat til 14. maj. v) Stråleterapiarbejdsgruppen: Der henvises til punkt 4, ii). Kmmentarer til det fremsendte udkast jvf pkt 6 samt evt. yderligere litteratur, der ønskes inddraget i gennemgangen skal fremsendes inden fr 14 dage til MY. 6 Nye retningslinier fr strålebehandling af c. recti v / Mette Yilmaz: Retningslinierne samt baggrundsmaterialet blev gennemgået. Der var fra enkelte sider et ønske m at yderligere litteraturreferencer blev medinddraget, se punkt 5, v). De fremsendte anbefalinger gdkendtes, g SB vil viderefrmidle anbefalingerne til alle relevante afdelinger i de fire specialer inden frårsmødet i DKS Lne Nørgaard lvede at stille p til repræsentantskabsmødet fr de kirurgiske DCCGkntaktpersner g rientere m baggrunden fr de vedtagne retningslinier. 7 Nedsættelse af redaktinsgruppe vedr. reviderede retningslinier Man diskuterede krt tidspunktet fr udgivelse af nye reviderede retningslinier g enedes m efteråret Frretningsudvalget nedsætter en redaktinskmite, sm vil frdele pgaverne med henblik på at starte arbejdet efter smmerferien Dmcg.dk, RIKK & KOF. Status v / Henrik Harling: Henrik Harling refererede krt den nget langvarige g tumultariske prces, det havde været at indlevere ansøgninger m KOF-midler. I lang tid havde et af hvedprblemerne været prettelsen af bibanker, g hvem der skulle stå fr indsamling g drift af materiale. En enighed mellem de 5 universitære patlgiske institutter g klinisk kemiske afdelinger havde dg resulteret i, at knflikten synes løst. Prblemstillingen var frtsat sygehusejernes meget stre interesse i at have verrdnet indflydelse på frdeling af midlerne, uagtet at det man kaldte private interesserganisatiner sm DCCG g øvrige Dmcg-grupper er de fra, sm skal initiere g sikre den kliniske kræftfrskning. Der frelå ansøgninger fr 320 mi. kr. md bevilling på 83 mi. kr. Pengene skal verrdnet frdeles inden fr følgende mråder: Bibank, klinisk nklgiske frskningsenheder, almen praksis, kmpetencecentre g Dmcg. DCCG har søgt m knap 5 mi. kr. ver 2 år. Der var bred enighed m, at såfremt vi ikke får bevilget dette beløb, må vi nedsætte tidsperspektivet fr aktiviteterne tilsvarende. 4

5 Følgegruppen i Sundhedsstyrelsen har færdiggjrt indstillingen til Sundhedsministeriet, g det frventes, at pengene udmøntes efter påske Kursus fr Multidisciplinære Behandlingsteam i Regin Nrd- g Midtjylland: SL g PG redegjrde fr kmmende Pstgraduate develpment f multi-disciplinary teams in clrectal cancer, der afvikles juni Finansieringen er sket via finanslvsmidler til uddannelse af læger der varetager kræftbehandling. De t reginer har viderefrmidlet en del af de bevilgede penge til prjektet g man har samtidigt stillet det krav, at uddannelsen skal være bligatrisk fr de speciallægegrupper, sm er invlveret i behandlingen. Der er sammensat et prgram på højt fagligt niveau, g der fretages en efterfølgende videnskabelig evaluering af effekten af at afhlde sådanne pstgraduate kurser. Der deltager østdanske bservatører i kurset, g det er planen på sigt at initiere tilsvarende kurser i den øvrige del af landet efter den jyske mdel. 10 Implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II v / Steffen Bülw: Arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II er mundet ud i en anbefaling af et beflkningsunderlag fr en klrektal enhed på , svarende til ca. 18 enheder på landsplan. Tallet skal ses sm udtryk fr et kmprmis mellem det ideelle lægefaglige g det plitisk-administrativt realistiske. Man havde frventet en ret lang implementeringsperide, men set i lyset af allerede fretagne ændringer er man klar ver, at man med den plitiske accept gså nåede ud i en behandlingsmæssig funktinalitet, der tilstræbte at efterleve disse anbefalinger. 11 Resultatet af screening i Københavns amt g Vejle amt v / Anders Fischer: Undersøgelsen er sluttet i december Der freligger en str database, g analysearbejdet er i gang verrdnet varetaget af Trben Jørgensen, KCØ. Der skal ultim april 2007 ske en afrapprtering til Indenrigs- g Sundhedsministeriet. Det verrdnede prblem er den lave deltagerprcent mellem 45% g 50% (højest i Vejle) sammenhldt med den primære plitiske udmelding m at en deltagerprcent på 60 sm frudsætning fr fremtidig natinal screening. Et psitivt resulatet er dg til gengæld, at der er højsignifikant flere Dukes type A tumrer i screeningsgruppen sammenlignet med baggrundsbeflkningen. Der var enighed m, at DCCG må frhlde sig til disse resultater, når de udmeldes, g man vil verlade til frretningsudvalget at vurdere, hvrvidt man efterfølgende bør gå ud med en pressemeddelelse. 12 Hjemmeside v / Hans Rahr: Hans Rahr havde indhentet tilbud fra flere firmaer, disse blev gennemgået. Man vedtg at vælge en pakkeløsning der sikrer etablering af en hjemmeside samt webhtel g efterfølgende drift. Hans Rahr fik pbakning til at frhandle videre med nævnte firmaer, herunder pstilling af kravspecifikatin. Tilbagemelding til FU med henblik på gdkendelse. 13 Firmaspnsrering v / Hans Rahr: I frbindelse med drøftelse af hjemmeside havde man vurderet andre videnskabelige selskabers hjemmeside, herunder anvendelsen af banner. Dansk Medicinsk Selskabs retningslinier vedrørende spnsrering g tidligere udsendt udkast til etiske retningslinier fr spnsrering indgik i dialgen. Man enedes m, at spnsrering kan accepteres frudsat visse regelsæt, dg kun i frm af firmalg. Der var enighed m at relevante firmaer inden fr de 4 specialer skal tilbydes spnsrater med angivelse af hvilke beløb man ansøger, samt hvilke firmaer der er frespurgt. 14 Møde fr kirurgiske kntaktpersner ved DKS Frårsmøde v / Per Gandrup: I frbindelse med DKS s Frårsmøde har DCCG igennem en årrække afhldt et årligt møde med kntaktpersnerne, både fr at stimulere dataindsamling g meddele resultater samt nye indsatsmråder. PG gennemgik krt dagsrden fr mødet. 5

6 15 Heldagsmøde september 2007 i Natinalt Kntaktfrum: En arbejdsgruppe havde fået i pdrag at kmme med frslag til et heldagsmøde i Det Natinale Kntaktfrum, sm statutterne frskriver. Der frelå udkast til både mødested g dat, samt en verrdnet struktureret dagsrden fr mødet. Der var enighed i relevansen af et sådant møde, men enkelte fandt at tidspunktet kunne karamblere med andre tiltag henvendt til samme deltagerkreds. Man vedtg dg at fasthlde afhldelse af et heldagsmøde i DCCG s natinale kntaktfrum d Der vil blive søgt spnsrering til mødet jf. punkt 13. Evt. underskud dækkes af mulige midler til rganisatinens virke. Man vil dg afvente bekræftelse på evt. tildeling af KOF-midler før endelig aftale fretages. Man fandt det vigtigt ved mødet gså at diskutere evt. fremtidig landsdækkende screening. 16 Clrectal Day 2008 v / Søren Laurberg: Næste Clrectal Day er planlagt til Der frelå p.t. ikke nget detaljeret prgram rd Eurpean Multidisciplinary Clrectal Cancer Cngress v / Steffen Bülw: Mødet afhldes i Berlin februar 2008 med frmel (men ikke øknmisk) støtte fra DCCG g kan varmt anbefales. Infrmatin på: 18 Cancerregistret v / Henrik Harling: Der blev redegjrt fr de aktuelle prblemer med pdatering af Cancerregistret en løsning kan nu vistnk imødeses. 19 Genefec v / Steffen Bülw: Prduktet (DNA i fæces sm indikatr fr KRC) er blevet aggressivt markedsført - især i primærsektren, til trds fr at der ikke freligger en tilfredsstillende videnskabelig dkumentatin eller validering. Firmaet har ikke ønsket at besvare henvendelser fra DCCG med pfrdring til at fremsende videnskabeligt baggrundsmateriale, g Sygesikringen har afslået at give tilskud til testen. På DCCGs vegne har SB i januar 2007 henvendt sig til Lægemiddestyelsen med en frespørgsel m firmaets markedsføring. Der freligger endnu ikke svar. 20 Clfl v / Søren Laurberg: SL redegjrde fr prjektet, der nu betragtes sm et DCCG-prjekt. I nvember 2006 var der i Danmark indrulleret 346 g randmiseret 199 patienter. 21 Leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastaser v / Mette Yilmaz: Man vedtg at nedsætte en arbejdsgruppe til drøftelse af indikatinen fr rutinemæssig anvendelse af leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastase(r) fra KRC i lyset af patientinfrmatin g terapeutiske knsekvenser både mht leverkirurgi g nklgisk behandling. Arbejdsgruppen vil mfatte klrektalkirurger, nklger, patlger g billeddiagnstikere, g man vil henvende sig til Lever.dmcg med et frslag m samarbejde m emnet. Arbejdsgruppen skal gennemgå den freliggende litteratur (sm er samlet af Peer Wille-Jørgensen) g fremlægge frslag til ensartede landsdækkende retningslinier. Flemming Hansen er DCCGs tvhlder. 22 Oprettelse af en KRC-patientfrening v / Mette Yilmaz: Firmaet Rche har henvendt sig vedr. en mulig patientfrening. Man fandt dg, at et sådant initiativ sm generelt er velkmmen bør kmme fra knkrete patienter g ikke fra medicinalindustrien. MY vil svare. 23 Evt. Det er aftalt med DKS webmaster, at der bliver lagt et link til DCCG på frsiden af DKS hjemmeside, således at det bliver lettere at søge infrmatin m DCCG. Næste bestyrelsesmøde finder sted på Schæffergården 18.6, primært mhp at drøfte bevillingen af KOF-midler. Samme dag afhldes der gså møder i Videnskabeligt Udvalg g i Stråleterapiudvalget. 6

7 SR mtalte et kurus i Malmø m CT-klgrafi: infrmatin på PG/

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere

Nyhedsbrev. HMU bakker op om Stabens arbejdsmiljøgruppe. Hospitalsenheden Vest Staben. Beslutning får indvirkning også andre steder læs mere Nyhedsbrev Nr. 9 den 10. april 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse HMU bakker p m Stabens arbejdsmiljøgruppe vedr. rygning i Herning Beslutning får indvirkning gså andre steder læs mere HMU beslutning

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere