Referat af DCCGs bestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07"

Transkript

1 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen, Lne Nørgaard Petersen, Per Pfeiffer, Flemming Hansen, Anders Jacbsen, Mette Yilmaz, Eva Fallentin, Søren Rafaelsen, Claus Fenger, Anders Glenthøj, Henrik Harling, Inge Bernstein, Steen Besby, Jhannes Mejer. Afbud: Flemming Burcharth, Hans Jørgen Nielsen, Jan Struckmann. Dagsrden: 1) Valg af dirigent g referent 2) Gdkendelse af referat fra mødet ) Frmandens beretning (udsendt) (SB) 4) Knstituering (SB) i) Bestyrelsen: Steen Besby (DKS) g Jhannes Mejer (DSKO) er indtrådt sm ad hc medlemmer fr Regin Sjælland. Stråleterapiarbejdsgruppen: Eva Ehrnrth udtræder 1.6. Lne Nørgaard er p.t. ad hc medlem g freslås valgt 5) Referat fra udvalg: i) Videnskabeligt udvalg (SL) ii) Onklgisk arbejdsgruppe (MY) iii) Bibank arbejdsgruppe (SB/HJN) iv) KRC Databasens Styregruppe (HH) v) Stråleterapiarbejdsgruppen (MY) 6) Nye retningslinier fr strålebehandling af c. recti (udsendt) (MY) 7) Nedsættelse af redaktinsgruppe vedr. reviderede retningslinier 2008 (SB) 8) Dmcg.dk, RIKK & KOF: Status (HH) 9) Kursus fr Multidisciplinære Behandlingsteam i Regin Nrd- + Midtjylland (SL) 10) Implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II (SB) 11) Resultatet af screening i København amt g Vejle amt (AF g AJ) 12) Hjemmeside (HR) 13) Firmaspnsrering (HR) 14) DCCG møde fr kirurger ved DKS Frårsmøde (PG) 15) Heldagsmøde september 2007 i Natinalt Kntaktfrum (PG/AG/LN/IB/EF) 16) Clrectal Day 2008 (SL) 17) Eurpean Multidisciplinary Clrectal Cancer Cngress Berlin i 2008 (SB) 18) Cancerregistret (HH) 19) Genefec (SB) 20) ClFl (SL) 21) Leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastaser. Nedsættelse af en arbejdsgruppe (artikel udsendt) (MY) 22) Oprettelse af en KRC Patientfrening? (plæg udsendt) (MY) 23) Dat fr næste bestyrelsesmøde (SB) 24) Evt. 1 Valg af dirigent: Mette Yilmaz Valg af referent: Per Gandrup 2 Gdkendelse af referat fra mødet den Gdkendt uden kmmentarer. 3 Frmandens beretning: 1

2 Det frløbne år har været præget af utålmdig venten på den endelige afklaring g udmøntning af de af regeringen bevilgede midler til klinisk kræftfrskning, sm en følge af KOF udvalgets arbejde. Prcessen er desværre blevet betydeligt frsinket g undervejs kmpliceret af en række bureaukratiske g plitiske vanskeligheder, samt af en vis kllegial uenighed i ansøgernes rækker udenfr dmcg-miljøet. Efter en primær ansøgningsrunde i smmeren 2006 blev alle ansøgere senere nødsaget til at udarbejde nye ansøgninger, g frustratinerne har undervejs været udtalte. En endelig afklaring frventes i løbet af meget krt tid. I DCCG finder vi grund til str anerkendelse af det stre arbejde, sm Trben Palshf har udført i det samlede frum fr alle danske multidisciplinære cancergrupper (dmcg.dk) fr at frene de lægelige hldninger med de plitiske g administrative systemer. I DCCG har Henrik Harling har brugt megen tid på at udarbejde detaljerede ansøgninger fra DCCG. Denne frsinkelse har medvirket til, at adskillige langsigtede planer fr en udvidelse af det fremtidige arbejde i DCCG har måttet vente, idet igangsætning krævede øknmiske ressurcer. Vi har i mellemtiden brugt kræfterne på at udvikle g ptimere den fælles kultur mellem de fire invlverede specialer i DCCG, således at vi fremver kan fremstå sm en hmgen multidisciplinær cancergruppe. KRC databasen er på vej til at udsende Årsrapprt fr 2005, g takket være Analyseprtalen er det nu muligt at udarbejde fremtidige årsrapprter langt hurtigere g teknisk lettere end hidtil. Deadline fr afdelingernes indberetning af 2006-data vil blive 14. maj, g umiddelbart efter går analyse arbejdet i gang til Årsrapprt I Stråleterapiudvalget har man drøftet nye retningslinier fr præperativ kemraditerapi ved cancer recti. Der er nu pnået knsensus herm, g de nye retningslinier vil snarest blive udsendt sm et tillæg til Retningslinier fr diagnstik g behandling af klrektal cancer til alle implicerede afdelinger. Den væsentligste ændring mfatter midtrektale tumrer, hvr stadium T1-2 samt T3 med en afstand fra tumr (CRM) på > 5 mm fremver udelukkende behandles kirurgisk, medens T3 tumrer med en CRM < 5 mm bør tilbydes (lang) præperativ kemraditerapi. Det betyder således, at den hidtidige krte præperative strålebehandling med 5x5 Gy frlades, primært pga en større risik fr langsigtede bivirkninger end tidligere antaget. I løbet af 2007 indledes arbejdet med at revidere Retningslinier fr diagnstik g behandling af klrektal cancer med henblik på at udsende en ny versin i I juni 2007 afhldes i Regin Nrd- g Midtjylland det første efteruddannelses-kursus fr deltagere i de multidisciplinære behandlingsteam. Kurset er arrangeret af Søren Laurberg g mfatter en lang række internatinale lærerkræfter indenfr de fire specialer. På bestyrelsesmødet medi marts vil det blive diskuteret, hvad DCCG g lkale klrektal klleger kan gøre fr at gså andre dele af landet får øknmiske muligheder fr at arrangere en tilsvarende efteruddannelse. De t screeningsprjekter i Københavns amt g Vejle amt er nu afsluttet, men patientcmpliance har desværre været lavere end håbet. De endelige resultater g den plitiske stillingtagen til iværksættelse af et natinalt screeningsprgram afventes. Arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. implementering af den kirurgiske kræftbehandling blev afsluttet i 2006 med Steffen Bülw sm repræsentant fr DKS g DCCG. I enighed med DKS bestyrelse har vi freslået et indbyggertal på sm basis fr hvedsygehuse med klrektale enheder. Vi afventer nu den plitiske implementering i samspil med hspitalsplanerne i de fem reginer. I efteråret 2007 planlægges afhldelse af det første heldagsmøde i DCCGs Natinale kntaktfrum, dvs. et samlet møde fr DCCGs repræsentanter på alle kirurgiske, nklgiske, billeddiagnstiske g patanatmiske afdelinger. Mødet vil mfatte en rganisatrisk g en videnskabelig del. Vi har i DCCGs Videnskabelige Udvalg kunnet glæde s ver et stærkt stigende antal videnskabelige prjekter m KRC, hvraf adskillige allerede er igangsat g en lang række er på planlægningssstadiet. Talrige prjekter tager udgangspunkt i KRC databasen, sm efterhånden mfatter ver patienter g dermed danner et unikt grundlag fr frskning på mrådet. Beretningen blev gdkendt. 2

3 De kirurgiske repræsentanter i DCCG er valgt af DKS, hvrtil der årligt aflægges beretning ved Generalfrsamlingen. Der var enighed m desuden at fremsende beretningen til de øvrige tre videnskabelige selskaber repræsenteret i DCCG samt til frvaltningscheferne i de fem reginer. 4 Knstituering: i) Bestyrelsen. Der var enighed m at udvide bestyrelsen med baggrund i den aktuelle reginsdannelse, idet Regin Sjælland sm eneste regin ikke var repræsenteret. Der var dg gså enighed m at valg til bestyrelsen i DCCG frtsat primært er funderet på et højt faglig aktivt input g mindre på gegrafisk/reginal repræsentatin. Man fandt det dg rimeligt, at alle reginer er repræsenteret i bestyrelsen, g Steen Besby (DKS) samt Jhannes Mejer (DSOK) er indtrådt sm ad hc medlemmer. I frbindelse med Claus Fengers snarlige pensinering vil man anmde DSPAC udpege en ny repræsentant til DCCG s bestyrelse. ii) Stråleterapiarbejdsgruppen. Gruppen blev nedsat sm ad hc arbejdsgruppe, der skulle gennemgå litteraturen g udarbejde anbefalinger til fremtidig kem-stråleterapi af patienter med rectum cancer se pkt. 5ii. Eva Ehrnrth udtræder g Lne Nørgaard Pedersen blev valgt sm efterfølger. Man enedes m at stråleterapiarbejdsgruppen i frbindelse med færdiggørelse af endeligt ntat i fråret 2007 ændrer status til at være et permanent udvalg med det kmmissrium at vervåge den nn-kirurgiske terapi inkl. stille frslag til ændringer. 5 Referat fra stående udvalg: i) Videnskabeligt udvalg v / Søren Laurberg: Fandt at udvalgets rlle primært var at initiere videnskabeligt arbejde samt være med til at udfærdige g generere prtkller. Man ønskede samarbejde g dialg med øvrige specialer, men ønsker ikke at være at kntrllerende rgan. Man fandt det vigtigt, at VU var det rgan, sm krdinerer prjekttilknytning til DCCG, således at vi sikrer synlighed af DCCG inden fr frskning g ved fremtidige ansøgningsrunder. Bestyrelsen ønskede at en kmmende hjemmeside indehlder en løbende pdateret liste ver prjekter tilknyttet DCCG inkl linier m prjektets frmål g angivelse af en kntaktpersn på prjektet. Knklusinen på en længere diskussin blev, at man ville bede VU pstille knkrete retningslinier fr arbejdet i gruppen. ii) Referat fra Onklgisk arbejdsgruppe v / Anders Jacbsen: Der blev rienteret m en igangværende undersøgelse ver stadium III clncancer behandlet med 5-FU g Oxaliplatin +/- Cetuximab. Kun rekrutteret 500 patienter af nødvendige Man så gerne, at Danmark gik med i undersøgelsen. Kræftstyregruppen anbefaler nu Avastin sm adjuverende ved clncancer. Det har dg vist sig, at stffet har en vis kmplikatinsfrekvens: AK-lignende effekt, hvrfr man bør undlade elektiv peratin i p til 6 uger efter afsluttet behandling, ligesm en øget perfratinsrisik af hulrganer er set. Med udgangspunkt i Avastin-prblematikken vil man pstille en prcedure fr udmelding af nye standardbehandlinger til relevante samarbejdspartnere, inkl. infrmatin m risici. DCCG kan anvendes sm infrmatinsfrum. BV g PP udarbejder udkast til generel infrmatinsprcedure til Frretningsudvalget. iii) Bibankarbejdsgruppen: Hans Jørgen Nielsen kunne ikke deltage i mødet, idet han var i USA, men havde meddelt, at bibankarbejdsgruppen std på stand by indtil endelig KOF-udmelding var sket g midlerne frdelt. 3

4 iv) KRC-databasens styregruppe v / Henrik Harling: Ambitinen var, at Årsrapprt 2005 allerede skulle have været færdig i februar 2007, g en str del af arbejdet er færdiggjrt fra HHs side. Det har imidlertid været vanskeligt at pnå den nødvendige statistiske assistance g prgrammørtid fra kmpetencecenter Øst pga str efterspørgsel på disse fagprfessiner. Der har været afhldt møde med de tre øvrige specialer: Onklgi, radilgi g patlgi m prgramændring af databasen. Der er pnået enighed m, hvilke parametre der skal indtastes g indikatrer der skal måles. HH har planlagt møde med prgrammør g vil træffe aftaler m udarbejdelse af en testversin af den reviderede database, sm skønnes færdig indenfr ½ år. Freløbige tal fra Årsrapprt 2005 tyder på en markant frbedring i verlevelsen efter cancer recti i periden , sammenlignet med periden , idet der er bserveret frbedringer af den abslutte verlevelse på 7% fr Dukes A g 13% fr Dukes C. Der var enighed m, at en ffentlig udmelding heraf må afvente pgørelse af den relative verlevelse. Cancerspecifik verlevelse kan desværre ikke beregnes pga manglende pdatering af Dødsårsagsregistret. Der var enighed m, at såfremt der ses en tilsvarende udtalt frbedring af den relative verlevelse, vil man gå aktivt ud med et pressemøde med henblik ffentliggørelse af den meget psitive udvikling vedr. cancer recti sm resultat af arbejdet i DCCG g det daglige kliniske multidisciplinære arbejde. Deadline fr indtastning af data vedr er fastsat til 14. maj. v) Stråleterapiarbejdsgruppen: Der henvises til punkt 4, ii). Kmmentarer til det fremsendte udkast jvf pkt 6 samt evt. yderligere litteratur, der ønskes inddraget i gennemgangen skal fremsendes inden fr 14 dage til MY. 6 Nye retningslinier fr strålebehandling af c. recti v / Mette Yilmaz: Retningslinierne samt baggrundsmaterialet blev gennemgået. Der var fra enkelte sider et ønske m at yderligere litteraturreferencer blev medinddraget, se punkt 5, v). De fremsendte anbefalinger gdkendtes, g SB vil viderefrmidle anbefalingerne til alle relevante afdelinger i de fire specialer inden frårsmødet i DKS Lne Nørgaard lvede at stille p til repræsentantskabsmødet fr de kirurgiske DCCGkntaktpersner g rientere m baggrunden fr de vedtagne retningslinier. 7 Nedsættelse af redaktinsgruppe vedr. reviderede retningslinier Man diskuterede krt tidspunktet fr udgivelse af nye reviderede retningslinier g enedes m efteråret Frretningsudvalget nedsætter en redaktinskmite, sm vil frdele pgaverne med henblik på at starte arbejdet efter smmerferien Dmcg.dk, RIKK & KOF. Status v / Henrik Harling: Henrik Harling refererede krt den nget langvarige g tumultariske prces, det havde været at indlevere ansøgninger m KOF-midler. I lang tid havde et af hvedprblemerne været prettelsen af bibanker, g hvem der skulle stå fr indsamling g drift af materiale. En enighed mellem de 5 universitære patlgiske institutter g klinisk kemiske afdelinger havde dg resulteret i, at knflikten synes løst. Prblemstillingen var frtsat sygehusejernes meget stre interesse i at have verrdnet indflydelse på frdeling af midlerne, uagtet at det man kaldte private interesserganisatiner sm DCCG g øvrige Dmcg-grupper er de fra, sm skal initiere g sikre den kliniske kræftfrskning. Der frelå ansøgninger fr 320 mi. kr. md bevilling på 83 mi. kr. Pengene skal verrdnet frdeles inden fr følgende mråder: Bibank, klinisk nklgiske frskningsenheder, almen praksis, kmpetencecentre g Dmcg. DCCG har søgt m knap 5 mi. kr. ver 2 år. Der var bred enighed m, at såfremt vi ikke får bevilget dette beløb, må vi nedsætte tidsperspektivet fr aktiviteterne tilsvarende. 4

5 Følgegruppen i Sundhedsstyrelsen har færdiggjrt indstillingen til Sundhedsministeriet, g det frventes, at pengene udmøntes efter påske Kursus fr Multidisciplinære Behandlingsteam i Regin Nrd- g Midtjylland: SL g PG redegjrde fr kmmende Pstgraduate develpment f multi-disciplinary teams in clrectal cancer, der afvikles juni Finansieringen er sket via finanslvsmidler til uddannelse af læger der varetager kræftbehandling. De t reginer har viderefrmidlet en del af de bevilgede penge til prjektet g man har samtidigt stillet det krav, at uddannelsen skal være bligatrisk fr de speciallægegrupper, sm er invlveret i behandlingen. Der er sammensat et prgram på højt fagligt niveau, g der fretages en efterfølgende videnskabelig evaluering af effekten af at afhlde sådanne pstgraduate kurser. Der deltager østdanske bservatører i kurset, g det er planen på sigt at initiere tilsvarende kurser i den øvrige del af landet efter den jyske mdel. 10 Implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II v / Steffen Bülw: Arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. implementering af den kirurgiske del af Kræftplan II er mundet ud i en anbefaling af et beflkningsunderlag fr en klrektal enhed på , svarende til ca. 18 enheder på landsplan. Tallet skal ses sm udtryk fr et kmprmis mellem det ideelle lægefaglige g det plitisk-administrativt realistiske. Man havde frventet en ret lang implementeringsperide, men set i lyset af allerede fretagne ændringer er man klar ver, at man med den plitiske accept gså nåede ud i en behandlingsmæssig funktinalitet, der tilstræbte at efterleve disse anbefalinger. 11 Resultatet af screening i Københavns amt g Vejle amt v / Anders Fischer: Undersøgelsen er sluttet i december Der freligger en str database, g analysearbejdet er i gang verrdnet varetaget af Trben Jørgensen, KCØ. Der skal ultim april 2007 ske en afrapprtering til Indenrigs- g Sundhedsministeriet. Det verrdnede prblem er den lave deltagerprcent mellem 45% g 50% (højest i Vejle) sammenhldt med den primære plitiske udmelding m at en deltagerprcent på 60 sm frudsætning fr fremtidig natinal screening. Et psitivt resulatet er dg til gengæld, at der er højsignifikant flere Dukes type A tumrer i screeningsgruppen sammenlignet med baggrundsbeflkningen. Der var enighed m, at DCCG må frhlde sig til disse resultater, når de udmeldes, g man vil verlade til frretningsudvalget at vurdere, hvrvidt man efterfølgende bør gå ud med en pressemeddelelse. 12 Hjemmeside v / Hans Rahr: Hans Rahr havde indhentet tilbud fra flere firmaer, disse blev gennemgået. Man vedtg at vælge en pakkeløsning der sikrer etablering af en hjemmeside samt webhtel g efterfølgende drift. Hans Rahr fik pbakning til at frhandle videre med nævnte firmaer, herunder pstilling af kravspecifikatin. Tilbagemelding til FU med henblik på gdkendelse. 13 Firmaspnsrering v / Hans Rahr: I frbindelse med drøftelse af hjemmeside havde man vurderet andre videnskabelige selskabers hjemmeside, herunder anvendelsen af banner. Dansk Medicinsk Selskabs retningslinier vedrørende spnsrering g tidligere udsendt udkast til etiske retningslinier fr spnsrering indgik i dialgen. Man enedes m, at spnsrering kan accepteres frudsat visse regelsæt, dg kun i frm af firmalg. Der var enighed m at relevante firmaer inden fr de 4 specialer skal tilbydes spnsrater med angivelse af hvilke beløb man ansøger, samt hvilke firmaer der er frespurgt. 14 Møde fr kirurgiske kntaktpersner ved DKS Frårsmøde v / Per Gandrup: I frbindelse med DKS s Frårsmøde har DCCG igennem en årrække afhldt et årligt møde med kntaktpersnerne, både fr at stimulere dataindsamling g meddele resultater samt nye indsatsmråder. PG gennemgik krt dagsrden fr mødet. 5

6 15 Heldagsmøde september 2007 i Natinalt Kntaktfrum: En arbejdsgruppe havde fået i pdrag at kmme med frslag til et heldagsmøde i Det Natinale Kntaktfrum, sm statutterne frskriver. Der frelå udkast til både mødested g dat, samt en verrdnet struktureret dagsrden fr mødet. Der var enighed i relevansen af et sådant møde, men enkelte fandt at tidspunktet kunne karamblere med andre tiltag henvendt til samme deltagerkreds. Man vedtg dg at fasthlde afhldelse af et heldagsmøde i DCCG s natinale kntaktfrum d Der vil blive søgt spnsrering til mødet jf. punkt 13. Evt. underskud dækkes af mulige midler til rganisatinens virke. Man vil dg afvente bekræftelse på evt. tildeling af KOF-midler før endelig aftale fretages. Man fandt det vigtigt ved mødet gså at diskutere evt. fremtidig landsdækkende screening. 16 Clrectal Day 2008 v / Søren Laurberg: Næste Clrectal Day er planlagt til Der frelå p.t. ikke nget detaljeret prgram rd Eurpean Multidisciplinary Clrectal Cancer Cngress v / Steffen Bülw: Mødet afhldes i Berlin februar 2008 med frmel (men ikke øknmisk) støtte fra DCCG g kan varmt anbefales. Infrmatin på: 18 Cancerregistret v / Henrik Harling: Der blev redegjrt fr de aktuelle prblemer med pdatering af Cancerregistret en løsning kan nu vistnk imødeses. 19 Genefec v / Steffen Bülw: Prduktet (DNA i fæces sm indikatr fr KRC) er blevet aggressivt markedsført - især i primærsektren, til trds fr at der ikke freligger en tilfredsstillende videnskabelig dkumentatin eller validering. Firmaet har ikke ønsket at besvare henvendelser fra DCCG med pfrdring til at fremsende videnskabeligt baggrundsmateriale, g Sygesikringen har afslået at give tilskud til testen. På DCCGs vegne har SB i januar 2007 henvendt sig til Lægemiddestyelsen med en frespørgsel m firmaets markedsføring. Der freligger endnu ikke svar. 20 Clfl v / Søren Laurberg: SL redegjrde fr prjektet, der nu betragtes sm et DCCG-prjekt. I nvember 2006 var der i Danmark indrulleret 346 g randmiseret 199 patienter. 21 Leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastaser v / Mette Yilmaz: Man vedtg at nedsætte en arbejdsgruppe til drøftelse af indikatinen fr rutinemæssig anvendelse af leverbipsi ved billeddiagnstisk mistanke m levermetastase(r) fra KRC i lyset af patientinfrmatin g terapeutiske knsekvenser både mht leverkirurgi g nklgisk behandling. Arbejdsgruppen vil mfatte klrektalkirurger, nklger, patlger g billeddiagnstikere, g man vil henvende sig til Lever.dmcg med et frslag m samarbejde m emnet. Arbejdsgruppen skal gennemgå den freliggende litteratur (sm er samlet af Peer Wille-Jørgensen) g fremlægge frslag til ensartede landsdækkende retningslinier. Flemming Hansen er DCCGs tvhlder. 22 Oprettelse af en KRC-patientfrening v / Mette Yilmaz: Firmaet Rche har henvendt sig vedr. en mulig patientfrening. Man fandt dg, at et sådant initiativ sm generelt er velkmmen bør kmme fra knkrete patienter g ikke fra medicinalindustrien. MY vil svare. 23 Evt. Det er aftalt med DKS webmaster, at der bliver lagt et link til DCCG på frsiden af DKS hjemmeside, således at det bliver lettere at søge infrmatin m DCCG. Næste bestyrelsesmøde finder sted på Schæffergården 18.6, primært mhp at drøfte bevillingen af KOF-midler. Samme dag afhldes der gså møder i Videnskabeligt Udvalg g i Stråleterapiudvalget. 6

7 SR mtalte et kurus i Malmø m CT-klgrafi: infrmatin på PG/

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte

Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Referat Bestyrelsesmøde den 15. 11. 2007 i Holte Deltagere: Flemming Hansen, Eva Fallentin, Steen Boesby, Inge Bernstein, Per Pfeiffer, Johannes Mejer, Mette Yilmaz, Lone Nørgaard, Mogens Rørbæk, Henrik

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006:

Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006: Referat af bestyrelsesmøde den 02.10.2006: Deltagere: Steffen Bülow, Per Gandrup, Mogens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Flemming Burcharth, Benny Vittrup Jensen, Lone Nørgaard Petersen, Anders Jacobsen,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1).

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. 1. Meddelelser fra administrationen herunder nyt om PhD Planner (bilag 1). Møde den: 18. september 2013 Tåsingegade 3, bygning 1443, lkale 313 Ph.d.-udvalgsmøde REFERAT Til stede: Christian Ulrik Andersen (frmand), Ole Tgeby, Niels Christian Hansen, Eve-Marie Becker, Katja Brøgger

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden v/aase Schmidt... 2 Dagsrden Mødedat: Tirsdag den 16. nvember 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Srø 2.sal Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

ESB-sekretariatet o Jens Chr. Agger o Lajla Pedersen

ESB-sekretariatet o Jens Chr. Agger o Lajla Pedersen Deltagere: ESB-styregruppen Anders la Cur (AlC) Anette Chur (AC) Anette Halvgaard (AH) Anne Albertsen (AA) Birgitte Ashrn Quelle (BQ) Gitte Lykkehus (GL) Gudrun Kirk Petersen (GKP) Keld Mgensen (KM) Kent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den Axelborg, København.

Referat Bestyrelsesmøde den Axelborg, København. Referat Bestyrelsesmøde den 19. 11. 2009. Axelborg, København. Deltagere: Inge Bernstein, Mette Yilmaz, Lone Nørgaard, Mogens Rørbæk Madsen, Henrik Harling, Steffen Bülow, Per Gandrup, Anders Fischer,

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 I mødet deltg: Drthe Eren Sørensen, Marianne Melby, Britta Lunnemann, Karen Larsen, Steen Eriksen, Ann Vikkelsø, Harry Ottsen.

Læs mere

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007

Bilag: Status juni 2008 vedrørende projekter bevilget landdistriktsmidler november 2007 Bilag: Status juni 2008 vedrørende prjekter bevilget landdistriktsmidler nvember 2007 Jurnalnummer Prjekt titel Ansøgt bevilling Bevilling Betingelser knyttet til bevilling 1849-20811 Kæret/Oasen grønt

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Hummingen Strand Grundejerforening

Hummingen Strand Grundejerforening Dannemare 26 april 2013 Hummingen Strand Grundejerfrening Referat Bestyrelsesmøde 26 april (Stre bededag) 2013 kl. 14.30-18.00 Hummingen Strandvej 14 Mødedeltager: Hans Ove Jørgensen (HOJ), Flemming Grættrup

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klokken 15:00 20:00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015, klkken 15:00 20:00 i Dansk Psyklg Frening, Stckhlmsgade 27, 2100 København Ø Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen (fra punkt 4), Arne Grønbrg

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra parkeringspladsen)

Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra parkeringspladsen) R E F E R A T Emne 1. 4. møde i Natinalt Udvalg fr natinale kliniske retningslinjer Mødedat Onsdag den 28. august 2013, kl. 13-16 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelkale 501, Axel Heides Gade 1 (indgang fra

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 18. marts 2014 Statens Kunstfnds Prjektstøtteudvalg fr Musik Møde nr. 3 Mødedat: 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 til 15.45 REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding,

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1 Helhedsplan DP 1.0 Overrdnet byggeprgram Rapprt Oplæg til knceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Labratriefunktiner Versin 1 09.01.2009 Indhldsfrtegnelse 1. Kmmissrium... 1 2. Tidsplan g arbejdsgruppens

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere