Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011"

Transkript

1 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011

2 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt status for universiteternes erhvervssamarbejde. Dette arbejde ligger i forlængelse af REG LABs fokus på at begrebsudvikle og følge udviklingen i samspillet mellem universiteter og virksomheder. Gennem årene har REG LAB lavet følgende: Universiteter som regionale vækstmotorer fra Uddannelsesinstitutionernes samspil med erhvervslivet fra udannelsesudbydere til udviklingspartnere fra Samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv et inspirationskatalog for REG LABs medlemmer fra Indhold i kortlægningen Kortlægningen afdækker på en række områder status for universiteternes erhvervssamarbejde: Strategier, aftaler og kontrakter for universiteternes erhvervssamarbejde. Forankring på ledelsesniveau. Ressourcer til at løfte erhvervssamarbejdet. Organisering af erhvervssamarbejdet. Kompetencer hos medarbejdere. Eksterne relationer hvor mange virksomheder er universiteterne i kontakt med? God praksis i erhvervssamarbejdet. Barrierer for erhvervssamarbejde. Fremtidige muligheder. Dette er suppleret med kurser, studieture, workshops og konferencer siden 2005.

3 Om kortlægningen Lidt om dataindsamling Kortlægningen bygger på 8 interviews med ledere og ledende medarbejdere fra de enheder på universiteterne, der arbejder med erhvervskontakt og med forskning og innovation. Interviewene er gennemført i perioden december 2010-januar Der er udarbejdet referater af de enkelte interviews, som kan findes på Resultaterne af kortlægningen blev fremlagt på REG LAB workshop den 12. januar på AAU, hvor deltagere fra regioner, kommuner, organisationer og universiteter deltog for at drøfte resultaterne og dele erfaringer med udvikling af erhvervssamarbejde. Input fra workshoppen Deltagerne drøftede særligt: Behov for at få mere samarbejde mellem relevante aktører ind i systemet. Behov for afklaring af målgrupper for universiteternes erhvervssamarbejde er det realistisk at få fat i alle SMV ere? Vigtigt med mere videndeling mellem universiteternes erhvervsenheder.

4 Strategi, aftaler og kontrakter på universiteterne om erhvervssamarbejde Universiteterne har generelt en strategi for deres erhvervssamarbejde Mange har helt nye strategier. Mens nogle få er ved at få en strategi. KU har generelt en selvstændig profil integration i F&U. SDU har tradition for meget decentral struktur af erhvervssamarbejde og én til én aftaler mellem forskere og virksomheder. Aftaler mellem ledelse, fakulteter og institutter Generel tendens til mere og mere forankring på direktionsniveau. Men også en bredt spænd mellem universiteterne: Nogle steder er det ikke egentlige aftaler, mens andre steder er der central styring og koordinering. Alle har vidensamarbejde med i resultatkontrakt Men i meget forskellig form: Fra løse formuleringer til målbare mål inden for antal kontrakter, spin outs og PhD m.v. Fokus på særlige forskningsområder eller særlige brancher/virksomheder Meget forskellig profil. Indsats knytter ofte regionale styrkeområder. Gennemgående indsatsområder: Energi/miljø LifeScience oplevelsesøkonomi - IKT.

5 Forankring af erhvervssamarbejde på ledelsesniveau Forankring på centralt ledelsesniveau: Generelt tendens til mere og mere forankring på direktionsniveau. Men også en bredt spænd mellem universiteterne: Nogle steder er det ikke egentlige aftaler, mens andre steder er der central styring og koordinering. Nogle universiteter har en central forankring i organisation. Mens andre har en forankring på vej. SDU har ikke en central forankring men LINK og Forskerkontakten. Ansvaret går lige fra at det ligger hos rektor/prorektor til direktører og til en helt decentral løsning: RUC har modellen med De 3 musketerer. Det vil sige delt ledelsesansvar mellem tre ledere. AU på vej med 4 nye områder med tværgående ledelsesfunktioner. Decentral forankring Nogle steder DTU og AAU - er der udpeget særlige kontaktpersoner/interne matchmakere. Særlige koordineringspersoner SDU. Mange centre har egne miljøer og egne kontakter opbygger parallel organisation. Centerdannelser er generelt en særlig udfordring. På AU har vi en ny struktur for videnspredning bl.a. med en dekan, der får tværgående ansvar for vidensamarbejde og matchmaking Vicedirektør Flemming Fink, AU

6 Ressourcer til at løfte erhvervssamarbejdet Generelt er det vanskeligt for universiteterne at opgøre præcist hvilke enheder, der skal tælle med: Den smalle model: Særlige matchmakingenheder DTU Innovation, AAU- Innovation, RUC-Innovation, SDU-LINK, AU-Outreach m.v. Den brede model: TTO (tech trans overførsel), PhD, KarriereCenter, Forskerstøttefunktioner (Funding EU-rådgivere projektadministration) Regnskabsfunktioner, Entreprenørship, Information og marketing. Universiteterne bruger egne ressourcer til deres satsninger: Alle universiteter bruger egne midler på samarbejde med erhvervslivet hvis man tager den brede definition med i form af information/marketing, TTO funktioner og funding af konkrete samarbejdsprojekter. Betydelig ekstern finansiering fra regionerne: De fleste universiteter har eksternt finansierede aktiviteter i forhold til erhvervssamarbejde. Flere af dem støttet af Det Regionale Vækstforum. RUC har fået 40 mio. kr. I bevilling, AAU har modtaget 60 mio. Kr., AU har modtaget 100 mio. Kr. Tilsvarende har DTU og ITU modtaget midler.

7 Organisering af erhvervssamarbejdet Særlige centrale afdelinger for erhvervssamarbejdet: DTU Afdelingen for Forskning og Innovation RUC RUC-innovation AAU-Innovation AU samlet TTO, Outreach, Studentervæksthus KU fortrins via TTO og decentrale enheder CBS Region og innovation samt CBS Business Relations and Communications SDU LINK og Forskerkontakten ITU Rektor/prorektor Forskellige relationer: Relationen fra disse enheder til decentrale enheder fungerer meget forskelligt. De fleste er baseret på overbevisende service og goodwill Decentral organisation Fra den enkelte forsker eller forskerteam til virksomhed. Koordinatorfunktion via institutledere, decentrale matchmakere, koordinatorer. Centerorganiseringer meget selvstændige og forskellige måske lidt anarkistiske.

8 Særlige kompetencer for at kunne arbejde med virksomheder? Hvad skal medarbejderne kunne? Typisk ildsjæle, som er gode til at sælge, kommunikere og som har erhvervsmæssig erfaring. Desuden må de også gerne være forankret i forskningsmiljøer og kende til innovations- og forskningsprocesser. Endelig skal de være gode projektledere. Team med jurister, fundingeksperter, projektadministratorer, økonomer, udviklere innovation og entreprenørship. Ingen rekrutteringsproblemer Kompetenceudvikling På mange administrative områder er der nationale og internationale kurser fx om funding, TTO, EU og om Entreprenørship. Nogle har særlige forudsætninger for intern efter- og videreuddannelse. Og ellers bruger man sidemandsoplæring. Hos os er vi ved at indføre konkrete beskrivelser af kompetencekrav på teamniveau, som skal understøtte bemanding, kompetenceudvikling og efteruddannelse. Kontorchef Jan Eiersted Molzen, DTU

9 Eksterne relationer typer af relationer og formidling Mange samarbejdsrelationer til offentlige myndigheder: De fleste universiteter koordinerer tæt med region, Vækstforum og kommuner i form af fælles udviklingsprojekter og samarbejdsaftaler mv. De fleste har særlige aftaler med regionens største by. Og der er etableret kommuneplatforme (RUC og AAU). Alle samarbejder med andre videnaktører: Der samarbejdes med forskerparker, GTSinstitutter og med øvrige videninstitutioner Alle arbejder med innovationsnetværk, klynger og andre udviklingsplatforme som fx BrainsBusiness. Matchmaking: AAU model og DTU model Internationalt samarbejde med og inspiration fra andre universiteter væsentligt særligt Alto- University (kobling mellem innovation, kreativitet, økonomi og teknologi), Cambridge (entrepreneurship) og Standford (innovation og entrepreneurship). Stærkt fokus på formidling: egne kommunikationsafdelinger websites nyhedsbreve og artikler i pressen. Der er meget fokus på presse. Rektor har egen klumme i Berlingske. Mange forskere er meget aktive og synlige i medierne, og CBS har nyligt oprettet eget tvstudie. Regional- og innovationspolitisk chef Torben Aaberg, CBS

10 Kontakt til virksomheder og erhvervsservicesystemet Nogle arbejder med opsøgende arbejde overfor virksomheder: Nogle universiteter har decideret virksomhedsopsøgende arbejde enten direkte eller gennem erhvervsråd. Der samarbejdes også med brancheorganisationer. Eksterne matchmakere og andre typer af ambassadører er med til at skabe eksterne relationer og formidle samarbejde med universitetet. Nogle bruger forskerparker til at kontakte nye virksomheder Der mangler registrering på alle niveauer. Der er ikke noget sted nogen egentligt systematisk registrering i form at et CRM- system eller lignende. Vanskeligt at opgøre, hvor mange virksomheder universitetet er i kontakt med og eller samarbejder med på et år. Man kender antal af erhvervs- PhD, antal af spin outs og patenter, iværksættere og lign.

11 God praksis i erhvervssamarbejde hvad fungerer bedst? Værdier i samarbejdet: Gensidighed og ligeværdighed er afgørende. Vigtigt at afklare hvilke forventninger partnerne har hvad er der i det for mig? Personlige relationer er afgørende! Succesfulde ydelser : Innovationsnetværk og andre fælles platforme. Studerende ud i virksomhederne. Fælles udviklingsaftaler. Organisering: Eksterne matchmakere og ambassadører er vigtige for at skabe personlig kontakt og tillid. Længerevarende samarbejder. Og det afhænger af konteksten og mange af universiteterne har vanskeligt ved at give entydige svar. Vi har gode erfaringer med fælles udviklingsplatforme og med innovationsnetværk. Selvfølgelig er også vigtigt, at få de studerende udi virksomhederne, da de er bølgebrydere. Endelig fungerer Erhvervs PhD også godt. Professor Jon Sundbo, RUC

12 Barrierer for samarbejde Generelt mange forskellige typer af barrierer: På universiteter: Enkelte steder mangler der fortsat ledelsesmæssig opbakning til erhvervssamarbejde. Intern mangel på indsigt og koordinering er en stor udfordring på det enkelte universitet Manglende kultur og professionalisering i forhold til samarbejde. Manglende erfaringer og indsigt i gode metoder og redskaber. Manglende incitamenter for forskerne for samarbejde og egne virksomheder kan være en udfordring. Hos virksomheder: Virksomheder har forskellige behov og kulturer for samarbejde. De mangler incitamenter for at samarbejde med universiteter. På samfundsmæssigt niveau: Manglende samfundsmæssig opbakning bag ordene særligt i form af driftsmidler. Vi mangler incitament hos VIP erne og der mangler fokus i direktionen. Der mangler en central direktør eller prorektor med ansvar for området. Ambassadører på institutniveau vil også være godt. Kontorchef, Lars Stig Møller SDU

13 Fremtiden for universiteternes samarbejde Intern strategi og organisering: Flere universiteter arbejder med en nyorientering af området og med ny organisation og mere forankring på direktionsplan Bestyrelsernes rolle er øget og det anses de fleste steder som positivt. Man bør i langt højere grad anvende ambassadører for universiteter. Man må - uanset hvordan man organiserer sig - ikke ødelægge de uformelle personlige kontakter. Formidling af muligheder: Universiteterne bør selv i højere grad forme dagsorden for de samfundsmæssige udfordringer og løsningsforslag på disse områder. Ansættelse af policy-personer Endnu mere fokus på de gode eksempler og de gode historier skal ud. Bedre rammer for samarbejde: Økonomiske incitamenter til både forskere, forskningsmiljøer og virksomheder. På KU vil vi nu fokusere mere på studenterprojekter. Det er ofte her samarbejder starter med virksomheder (særligt de mindre), der ikke er vant til at samarbejde med universitetet. Det virker måske mere overskueligt. Konst. direktør, Karen Laigaard

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI ERHVERVSLIVET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG VIRKSOMHEDER UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING IVÆRKSÆTTER AKTIVITETER SEKS CENTRALE UDVIKLINGSOMRÅDER INNOVATIONSSAMARBEJDE VIDENSINSTITUTIONERNES STRATEGI MISSION MÅL INCITAMENTER

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere