Vækstaftale 2 Brevid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstaftale 2 Brevid 2046117"

Transkript

1 Vækstaftale 2 Brevid Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Vækstaftale 2: Udnytte de store anlægsinvesteringer I udarbejdelsen af oplæg til Vækstaftale 2 er der taget udgangspunkt i et tæt samarbejde med aktørerne i de øvrige vækstaftaler. En samordning skal sikre en optimal effekt af den samlede indsats på tværs af vækstaftalerne. Fonden Femern Belt Development Maribovej 9, 4960 Holeby CVR: Adm. direktør Stig Rømer Winther mobil: Aktiviteterne i Vækstaftale 2 har til formål at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at erhvervslivet og borgerne i region Sjælland kan få en betydelig økonomisk og beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store anlægsopgaver i regionen. Aktiviteterne er for en dels vedkommende en videreførelse af aktiviteter, som Femern Belt Development (FBD) har gennemført siden etableringen i begyndelsen af 2009, og for en dels vedkommende er der tale om nye og målrettede aktiviteter, der i samarbejde med en række aktører i regionen vil blive gennemført i de kommende tre år. Ved udgangen af 2013 står vi i region Sjælland på tærsklen til en årrække, hvor en række meget store anlægsprojekter vil komme til at præge regionens erhvervsliv og beskæftigelse. For at få den optimale effekt ud af disse massive investeringer er der behov for en høj grad af samordning mellem en lang række interessenter på både statsligt-, regionalt- og lokalt niveau og for, at der bliver skabt et offensivt og effektivt offentligt/privat samspil. Samordningen skal på længere sigt medvirke til en stor omstilling af regionens arbejdsmarked, erhvervsliv og uddannelsesindsats, som vil hæve kompetenceniveauet og gøre regionens virksomheder og borgere mere konkurrencedygtige, innovative, mobile og eksportorienterede. De indsatsområder, der er beskrevet i Vækstaftale 2, vil bidrage til at opfylde denne målsætning. Der henvises til bilag Mål og effekter. 1. VIDENDELING OG INFORMATIONSAKTIVITETER Der er og vil fortsat være mange forskellige interessenter på banen i forhold til de kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter i region Sjælland og Hovedstaden. Det betyder, at der vil være brug for viden og information på mange forskellige niveauer og til mange forskellige målgrupper. Tilsvarende er det vigtigt, at der bliver skabt dialog mellem de forskellige regionale interessenter for at sikre, at region Sjælland får størst mulig effekt ud af aktiviteterne gennem et tværgående samarbejde i Vækstaftalerne. Videndelingen målrettes to interessentgrupper: Intern videndeling: Videndeling, der indsamles bredt blandt bygherrer og internationale konsortier deles med alle offentlige og halvoffentlige aktører, organisationer, universiteter, øvrige erhvervsfremmeaktører m.v. Ekstern videndeling: Videndeling målrettet virksomheder og lokale netværk/konsortier i regionen, samt befolkningen i bred forstand. FBD vil som den koordinerende og facilliterende aktør i VA2 varetage Side 1 af 24

2 følgende tre opgaver i forhold til de store anlægsprojekter: 1.1 Intern videndeling En lang række af FBDs aktiviteter er netværksbårne. Dvs. at FBD ikke nødvendigvis selv varetager en given opgave, men løser den i samarbejde med enten de organisationer, der har den størst mulige kompetence eller i samarbejde med de parter, der bliver mest direkte påvirkede af eller har det største udkomme af den givne aktivitet. Derfor er videndeling fortsat en meget central indsats i FBDs rolle. FBD vil fortsat varetage en central rolle ift. at følge de store anlægsprojekter, der igangsættes i de kommende år. Målet er, gennem månedlig dialog med bygherreselskaberne, de internationale konsortier, regionen, de berørte kommuner og relevante erhvervsfremmeaktører, at tilvejebringe et overblik over de muligheder og udfordringer de mange, tidsmæssigt sammenfaldende anlægsprojekter vil have for beskæftigelsen, uddannelsesindsatsen, bosætningen, erhvervsudviklingen osv. FBD vil fortsat via en tæt kontakt til bygherreselskaberne og de internationale konsortier holde sig løbende orienteret om projekternes fremdrift og udbudsprocesser/anlægsarbejder. Det samarbejde omkring udveksling af informationer om projekternes indhold og tidsmæssige udrulning og den øvrige dialog om regionale og lokale forhold, som FBD allerede har med nogle af bygherreselskaberne og konsortierne, vil derfor blive udbygget i perioden , ligesom dialogen med hhv. regionen og kommunerne vil blive intensiveret bl.a. gennem kvartalsvise møder med K17, dels via kvartalsvise møder med de respektive kommuners udviklingsafdelinger, samt halvårlige statusmøder med Femern Bælt Forum. Metoden til en større intern videndeling vil være at knytte interessentgrupperne tættere til FBD gennem regelmæssig mødeaktivitet og gennem deltagelse i eksternt arrangerede møder, seminarer og konferencer, hvor ny viden er tilgængelig. Effekten af den interne videndeling vil være følgende: Større grad af samordning af aktiviteter og indsatser målrettet de udenlandske konsortier (få mere ud af de samlede offentlige midler) Bedre effekt af Vækstaftalerne til gavn for erhvervslivet (hver aktør ved hvad de andre gør) Større forankring af viden i de respektive erhvervsfremmeaktører, samt i den kommunale og regionale administration Mere målrettet og professionelt samarbejde målrettet den enkelte virksomheds behov Etablering af kontakt til 9 konsortier på Femern projektet i 2014, samt kontakt til og løbende dialog med minimum 30 udenlandske underentreprenører i Etablering af kontakt til 9 udenlandske ambassader og deres handelsafdelinger i 2014 mhp. at sikre dansk/udenlandsk samspil. 1.2 Ekstern videndeling - Informationsaktiviteter og markedsføring målrettet virksomheder, politikere og borgere i Region Sjælland. FBD har henover årene udviklet forskellige kommunikationsplatforme ift. hjemmesider, nyhedsbreve, informationsaviser, pressemeddelelser, brochurematerialer, møder med redaktioner, informationsmøder m.v. for at sikre en bred orientering og et højere fælles videnniveau om de muligheder, som de store anlægsprojekter giver nu og i fremtiden. I 2014 vil FBD udarbejde en ny informationsstrategi, hvor målet er at samle disse de forskellige hjemmesider og nyhedskanaler i en fælles Side 2 af 24

3 informationsplatform for at sikre én indgang til viden og information, ligesom der løbende vil blive udviklet markedsførings- og informationsmateriale til borgerne ( i samarbejde med de lokale og regionale nyhedsmedier), de regionale danske virksomheder, såvel som udenlandske konsortier og underleverandører. FBD vil fortsætte samarbejdet med pressen, der omfatter en løbende kontakt med de regionale og nationale redaktioner og nyheds-kanaler for derigennem at medvirke til at sætte fokus på de muligheder, der opstår løbende i processen med de store anlægsprojekter. Som led i samarbejdet med bl.a. Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme vil der årligt blive gennemført 1 pressetur for danske og 1 pressetur for udvalgte udenlandske medier. I henhold til aftale med Copenhagen Capacity vil der blive taget initiativ til at undersøge interessen hos kommunerne for deltagelse på investormesser for derigennem at opbygge et kontaktnet til potentielle investorer og aktivt markedsføre potentialer for lokalisering af såvel indenlandske som udenlandske virksomheder. Effekt af informationsaktiviteter og markedsføring: Hjemmeside: øge de nuværende ca unikke besøgende på FBD s hjemmeside til i 2014: pr. måned, i 2015: pr. måned og 2016: pr. måned. Øge antallet af modtagere af nyhedsbreve fra de nuværende 800 unikke modtagere pr måned til: 2014: 1200, 2015: 1500, 2016: Øge kendskabet blandt virksomhederne i Region Sjælland til FBD s indsatsområder: Målet er, at mindst 75% af alle virksomheder over 20 ansatte i bygge/anlægssektoren og servicebranchen i Region Sjælland ved udgangen af 2015 kender til Femern Belt Development og konsortiepartnernes aktiviteter i Vækstaftalen. Tiltrækning af investeringer: Deltagelse på minimum 1 international investormesse i samarbejde med kommunerne og Copenhagen Capacity i 2014, 2 messer i hhv og Interessevaretagelse målrettet centrale interessenter som statslige bygherreselskaber, ministerier, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, samt interesseorganisationer og erhvervsfremmeaktører. FBD vil fastholde og videreudvikle det kontaktnet, der er blevet opbygget gennem årene i forbindelse med forberedelserne af Femern-forbindelsen, således at fokus fremadrettet ikke alene er Femern, men hele feltet af store anlægsinvesteringer. Formålet med den målrettede interessevaretagelse er at skabe dialog mellem interessenterne omkring forhold, der kan være til gavn for infrastrukturen, beskæftigelsen og virksomhederne i region Sjælland, eller som kan medvirke til et bredere samarbejde på tværs af landegrænserne til f.eks. Sverige og Tyskland. FBD vil fortsætte den løbende dialog med det af regeringen nedsatte Femern Bælt Udvalg, der er sammensat af repræsentanter for 5 ministerier. FBD vil tage initiativ til to halvårlige møder med udvalget, hvor relevante samarbejdspartnere i Vækstaftalerne og den interne interessentgruppe deltager. Gennem varetagelse af sekretariatet for Femern Bælt Forum vil FBD løbende holde kommunerne, Region Sjælland, DI og LO orienterede om de muligheder, der er for at påvirke staten og bygherreselskaberne i relation til at skabe vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. FBD vil fortsat holde Region Sjælland orienterede om den brede interessevaretagelse gennem kvartalsvise møder med Regionsrådsformanden og direktionen i Region Sjælland, og via halvårlige møder med Side 3 af 24

4 Regional Udvikling jf. governance-modellen for Vækstaftalerne. FBD vil videreføre arbejdet i fokusgrupperne og videreudvikle deres funktion og organisering, idet fokusgrupperne er velegnede til dels at formidle den viden ud i de respektive organisationer repræsenteret i fokusgruppen, der er tilgængelig om de store anlægsprojekter, og dels definere nogle yderligere og tidsaktuelle indsatsområder, der skal analyseres nærmere. Fokusgrupperne vil afholde en række mini-seminarer og studieture henover hvert af årene KOMPETENCEPARAT - ARBEJDSKLAR Der skal i en periode fra 2014 til gennemføres omfattende byggeog anlægsaktiviteter på hele Sjælland og i Hovedstadsområdet. Det er vurderingen, at alene de p.t. kendte byggeaktiviteter vil betyde, at der i region Sjælland vil være en årlig efterspørgsel efter kvalificerede håndværkere til bygge- og anlægsaktiviteterne ved bl.a. sygehuse, motorveje, Femern forbindelsen og de dertil knyttede anlægsopgaver. Med udgangspunkt i de analyser, der er gennemført i forbindelse med Leo Larsen udvalgets arbejde, vil der blive mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor flere faglærte og ufaglærte områder. Det vil give et pres på erhvervsuddannelserne, der får travlt med at ny- og efteruddanne personale til bygge- og anlægssektoren. 2.1 Platform for dialog og rekruttering De kommende udfordringer for institutioner og myndigheder i region Sjælland, bør løses i et tæt samarbejde mellem de berørte parter og med sigte på at udvikle langtidsholdbare løsninger. På det arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske område vil udfordringerne følge af, at der vil blive stillet nye kompetencekrav til medarbejderne indenfor bygge- og anlægsområdet, at der vil blive en meget stor efterspørgsel efter bestemte faglige kompetencer, og at der indenfor bestemte fagområder vil blive mangel på arbejdskraft. Alle forhold, som vil udfordre jobcentrenes funktioner og erhvervsskolernes prioriteringer. Samtidig vil den arbejdskraft dansk og udenlandsk - der flytter til området i forbindelse med byggerierne, stille nye krav til flere myndighedsområder. Det skal sikres, at de initiativer, der igangsættes af de forskellige institutioner og myndigheder, er koordinerede og opbygget i et udviklingsorienteret miljø, således at systemerne ikke kun fungerer optimalt i byggefasen, men også vil styrke regionens position, når byggerierne er afsluttede. Samtidig skal det sikres, at aktiviteterne løbende kan tilpasses f.eks. ved kommende ændringer indenfor jobformidlingen eller erhvervsuddannelserne. FBD vil, som den koordinerende og faciliterende aktør i forhold til alle de store byggeopgaver, fra starten af 2014 sættes fokus på to konkrete aktiviteter: Forum for dialog Arbejdsstyrken i region Sjælland er generelt udfordret af et utidssvarende kompetenceniveau, også indenfor store dele af bygge- og anlægsområdet. Der har dog i de seneste år været gennemført en række aktiviteter, der har medvirket til at styrke kompetenceniveauet i regionen. Den indsats bygges der videre på 1 i de kommende år samtidig med, at der tilsyneladende, bl.a. i henhold til Leo Larsen rapporten, vil blive arbejdet for at sikre en mere fokuseret indsats, f.eks. omkring jobformidling og rekruttering. 1 Se f.eks. afsnittet om Klar til nye muligheder (II) Side 4 af 24

5 Konsortiet vil medvirke til at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne, størst mulig videndeling og en fælles forståelse for, hvilke udviklingslinjer, der skal følges ved sammen med bl.a. kommuner, jobcentre, VEU og erhvervsskolerne at skabe et fælles arbejdsrum for alle relevante aktører. Fra 2014 vil konsortiet to gange om året frem til 2016 invitere alle relevante parter på det arbejdsmarkedspolitiske område til arbejdsseminarer, hvor udfordringer og muligheder drøftes. Seminarerne bruges til at udvikle nye fælles initiativer og skabe sammenhæng til de tilgrænsende politikområder f.eks. erhvervs- og uddannelsespolitik. I hvert af årene afholdes der i forbindelse med arbejdsseminaret en tematiseret konference, hvor en bredere kreds har mulighed for at blive orienteret om de aktuelle udfordringer og drøfte, hvilke initiativer der skal søges igangsat. Aktiviteten skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem aktørerne indenfor det arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske område. Et samarbejde, der bl.a. skal sikre, at der årligt bliver igangsat 5 10 tværgående aktiviteter indenfor det arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske område, som ellers ikke ville være blevet igangsat. Det første arbejdsseminar afholdes planlægges afholdt den 29. april Seminaret forberedes bl.a. i samarbejde med fokusgrupperne, med udgangspunkt til de emner der er fremkommet ved drøftelse af aktiviteten med enkelte kommuner, Work in Denmark m.fl. Det andet arbejdsseminar, der tilrettelægges så det afsluttes med tematiseret konference, er planlægges afholdt den 28. oktober Der skal desuden fastholdes fokus på en generel styrkelse af antallet af lærlinge- og praktikpladser for unge i region Sjælland. FBDs rolle er at sikre, at regionens virksomheder og borgere får så meget som muligt ud af de store investeringer, der sker i regionen de kommende år. Det er derfor en natulig opgave for FBD fortsat at løfte debatten op på et politisk, strategisk niveau i regi af Fokusgruppen for Job & uddannelse. Aktiviteten vil bygge videre på de samarbejdsrelationer der allerede er opbygget via Femern Belt Forum og fokusgrupperne, hvor en stor af de relevante parter allerede indgår. FBD vil som initiativtager, tovholder og sekretariat have den centrale opgave at fastholde dialog og fokus mellem seminarerne. Gennem en ændring af organiseringen og arbejdsformen i fokusgrupperne, vil bearbejdningen af temaerne fra arbejdsseminarer og konferencer i vid udstrækning blive varetaget herfra, med inddragelse af andre aktører, for at sikre bredde og særlige kompetencer. Work in Zealand Hele den gruppe af tilflyttere, der kommer til regionen i forbindelse med byggeaktiviteterne, skal i forskellige sammenhænge i forbindelse med myndighedsdanmark. Det vil betyde, at de ofte skal henvende sig mange forskellige steder og ofte vil være nødt til at møde personligt frem for at løse de forskellige problemer. For at lette arbejdsgangene, både for tilflytterne og for de berørte myndigheder, vil FBD fra starten af 2014, i samarbejde med bl.a. kommunerne og deres jobcentre samt andre relevante aktører, gennemføre et udredningsforløb, hvor de hidtidige erfaringer på området analyseres. Det vil f.eks. være de erfaringer, der er høstet i de fire centre International Citizen Service, hvor udenlandsk arbejdskraft kan henvende sig for at få Side 5 af 24

6 hjælp til at finde rundt i den danske, offentlige sektor, samt Øresunddirekt og Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg. Analysen skal tilvejebringe grundlaget for, at de mange berørte parter kan træffe beslutning om at etablere en centerdannelse, der håndterer alle de forhold, som den tilflyttede arbejdskraft møder uanset om det er et kommunalt, regionalt eller statsligt myndighedsområde. På længere sigt vil aktiviteten medvirke til at styrke et sammenhængende arbejdsmarked, der dækker Sjælland, Hovedstaden, Skåne og det nordlige Tyskland. Centerdannelsen kan derfor ses som en forløber for et egentligt grænsependler infocenter, der må forventes at blive relevant når Femernforbindelsen står færdig. Arbejdet vil blive ledet af en styregruppe, der har det overordnede ansvar for analysens gennemførelse, konklusioner og anbefalinger samt formidling og implementering af resultaterne. Styregruppen vil blive etableret i løbet af februar måned Det første mødet afholdes i marts måned 2014, hvor rammerne for analysen fastlægges og evt. udbud af hele eller dele af analysen udformes. Analysen vil være færdiggjort i løbet af eftersommeren 2014 og vil blive afleveret til de ansvarlige myndigheder ved en mindre konference i efteråret FBD har i løbet af 2013 og de første uger af 2014 drøftet forskellige elementer der kan være relevante for analysen, med kommuner og forskellige aktører f.eks. Work in Denmark. FBD vil fungere som sekretariat for styregruppen og sikre at analysens resultater bringes videre til alle relevante myndigheder, organisationer m.v. I 2015 og 2016 vil FBDs rolle afhænge af, hvilke anbefalinger der kommer fra analysen, og hvordan de implementeres. 2.2 Studerende og nyuddannede akademikere ud i virksomhederne De mange store bygge- og anlægsarbejder på Sjælland og i Hovedstaden vil øge aktivitetsniveauet i erhvervslivet på hele Sjælland. Virksomhedernes behov for at skaffe kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer vil stige. FBD har via projektet Klar til nye muligheder oparbejdet et tæt samarbejde med 450 virksomheder i Region Sjælland, hvor der foruden uddannelse har været fokus på strategi og forretningsudvikling. FBD vil bruge disse 450 virksomheder som udgangspunkt for en fortsat dialog med virksomhederne, og motivere dem til at ansætte studerende og nyuddannede akademikere. Indsatsen skal sikre en varig styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskraft. Konsortiet vil evt. i et udbygget samarbejde med RUC og Syd Dansk Universitet (SDU) skabe grundlag for, at der kan etableres en organisering, der varetager følgende tre opgaver: Flere studerende i virksomhederne I 2014 vil der i et tæt samarbejde mellem DTU, RUC og FBD, samt med inddragelse af SDU blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etablering af en aktivitet, der på regionalt niveau kan samordne og udvikle arbejdet for at få studerende i praktik eller på anden vis arbejde tættere sammen med virksomheder i hele regionen. Indsatsen vil bl.a. tage udgangspunkt i EVVs projekt VidenMetro og det udvidede samarbejde, de har med SDU og RUC. FBD har gennem projektet Klar til nye muligheder opbygget en god kontakt til omkring 430 virksomheder fordelt i hele regionen. Det kendskab, der er opbygget til de enkelte virksomheder, vil FBD bruge som grundlag for at identificere de virksomheder det vil være relevant at knytte Side 6 af 24

7 de første kontakter til, for at markedsføre muligheden for at trække studerende tættere på virksomhederne. Indsatsen, der er den første del af den samlede organisering, vil være på plads og i drift inden udgangen af Aktiviteten vil medvirke til at skærpe de studerendes interesse i at komme i berøring med virksomheder i hele regionen og bearbejde virksomhederne i regionen til at se de fremadrettede udviklingsmuligheder ved at etablere kontakt med de studerende. I den sammenhæng arbejder FBD allerede sammen med både private og offentlige aktører for at udvikle et koncept for modtagelse af studerende både i praktik og ved studiebesøg. FBD vil fortsat deltage på diverse uddannelsesmesser, for at gøre de studerende opmærksomme på mulighederne ved at søge karriere i de virksomheder, der er involverede i de store anlægsprojekter. FBD har i november 2013 som et forsøg oprettet et modtageapparat for besøgende grupper af studerende, i samarbejde med både offentlige og private aktører. De hidtidige reaktioner har være positive og FBD vil videreudvikle aktiviteten og styrke implementeringen i samarbejde med private og offentlige aktører i hele regionen og i tæt samarbejd med uddannelsesinstitutioner og bygherrer. I den sammenhæng vil EVVs erfaringer for projektet Videnmetro blive søgt indarbejdet. Gennem konsortiet og de kontakter FBD i øvrigt har opbygget, vil der i løbet af det første halvår 2014 blive etableret en tættere kontakt til organisatoriske enheder på uddannelsesinstitutionerne, der arbejder med studerendes praktik. FBD har erfaret at der indenfor flere uddannelsesområder er øget fokus på studenterpraktik, som et fast element i uddannelserne. Frem mod første egentlige bevillingsmøde i Vækstforum, vil mulighederne for at søge økonomiske støtte fra Mål 2 programmet til aktiviteten eller dele af aktiviteten blive afklaret i samarbejde med bl.a. DTU. Nyuddannede teknikere ud i virksomhederne I et tæt samarbejde mellem DTU og FBD vil der, med udgangspunkt i DTUs tekniske uddannelser, blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etableringen af en aktivitet, der skal knytte DTUs nyuddannede ingeniører og ingeniørstuderende sammen med de danske og udenlandske konsortievirksomheder, der kommer til regionen for at deltage i selve tunnelbyggeriet og de andre store anlægsopgaver. Udgangspunktet er, at bruge DTUs almindelige kontaktnet til de studerende kombineret med den kontaktflade, der er under opbygning til de prækvalificerede hovedentreprenører. Mange teknisk uddannede, både studerende og nyuddannede, vil være meget interesserede i at komme tæt på byggeprocessen, især i forbindelse med de store internationale koncerner. Aktiviteten vil blive bredt ud til de øvrige byggeaktiviteter, hvor det er relevant. Den grundlæggende ide om at anvende de store anlægsarbejder på Sjælland og i Hovedstaden til at få nyuddannede ingeniører ansat i koncernvirksomhederne opstod i sommeren 2013 på et møde mellem direktører fra DTU og FBD. I løbet af 2014 vil FBD i samarbejde med DTU konkretisere grundlaget for aktiviteten. I den sammenhæng vil det blive undersøgt, hvilke muligheder der er for at trække andre uddannelsesinstitutioner ind i arbejdet, som f.eks. SDU og AAU. Side 7 af 24

8 Forberedelse, herunder indhentning af erfaringer fra lignende aktiviteter, indledes i oktober Indsatsen vil blive etableret i løbet af 2015, så den er operativ allerede ved påbegyndelsen af de store bygge- og anlægsopgaver. Styrket kontakt mellem virksomheder og forskningsinstitutioner Den sidste indsats, der søges etableret, skal varetage både nye og etablerede virksomheders ønsker om og behov for at komme i kontakt med forskningsmiljøerne i regionen. I tæt samarbejde mellem DTU, RUC og FBD samt med inddragelse af andre relevante institutioner, som f.eks. SDU og Teknologisk Institut, vil der blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for at etablere en aktivitet, der sikrer én samlet, enkel indgang til de regionale forskningsmiljøer. Ud over de rent forskningsmæssige relationer, skal aktiviteten sikre, at forskerne får adgang til virksomheder med absolutte spidskompetencer på områder som betonstøbning, overfladebehandling, logistik, belysning osv., således at viden forankres i det regionale forskningsmiljø og kan trækkes ud i uddannelsesinstitutionerne i region Sjælland. FBD vil også indenfor denne aktivitet trække på de kontakter til de 450 virksomheder, der er opbygget gennem Klar til nye muligheder, og motivere de virksomheder, som vurderes at kunne have et potentiale ift. innovative processer i deres værdikæde, at deltage i en dialog med forskningsinstitutionerne. I løbet af foråret 2014 startes en indsamling af erfaringer lignende aktiviteter i specielt Nordeuropa (Centrope, Upper Rhine Metropolitan Region m.fl.). FBD vil inden sommer 2014 tage kontakt til de nævnte vidensinstitutioner og aftale et møde på embedsmandsniveau, hvor mulighederne for at etablere et samarbejde drøftes. FBD har i forbindelse med udarbejdelse af vækstaftalen været i kontakt med RUC, DTU og Syddansk Universitet. Teknologisk institut har FBD en stærk tilknytning til gennem projektet Klar til nye muligheder. Efter sommeren 2014 vil FBD arrangere et møde mellem vidensinstitutionerne på ledelsesniveau, hvor præmisserne for at etablere et mere formaliseret samarbejde bliver afdækket. Med udgangspunkt i mødets konklusioner udarbejder FBD, der gennem hele forløbet vil fungere som sekretariat og tovholder for arbejdet, et forslag til organisering, indhold, finansiering, der kan arbejdes videre med, hvis der er enighed om at etablere et samarbejde. Det er som udgangspunkt forventningen, at DTU, som konsortiepartner, skal være hovedansvarlig for koordineringen af den samlede aktivitet. FBD vil være ansvarlig for de forberedende aktiviteter, som forventes afsluttet frem mod eftersommeren 2014, hvor den endelige udformning af aktiviteterne og den tilknyttede organisering forventes at være fastlagt. Hvorefter projektansvaret overføres til DTU under forudsætning af, at aktiviteten fortsat er relevant for DTU. Aktiviteten skal medvirke til at øge antallet af medarbejdere med længerevarende uddannelser i virksomhederne med 20% og skabe stærke relationer mellem de regionale forskningsinstitutioner og konsortierne. På længere sigt, dvs. i , skal aktiviteten have medvirket til at styrke den regionale konkurrenceevne med 30%. Side 8 af 24

9 Det brede indsatsfelt har været drøftet mellem FBD og SDU, som synes, at initiativerne er interessante og vil gerne indgå i en dialog om et nærmere samarbejde. 2.3 Håndværkerakademi Aktiviteterne i dette afsnit er knyttet til to konkrete og afprøvede uddannelsesinitiativer, der p.t. ikke anvendes i region Sjælland håndværkerakademi og åbent værksted. FBDs indsats for at styrke koordination, videndeling og udvikling i forhold til efterspørgslen efter faglært arbejdskraft er beskrevet i afsnit 2.1 Platform for dialog og rekruttering. FBD vil medvirke til at sikre en smidig og ressourceeffektiv opkvalificering af både faglærte og ufaglærte, dels på skolerne og dels direkte i tilknytning til de store anlægsarbejder. FBD vil i 2014 undersøge erfaringerne lokalt og f.eks. i Jylland 2 fra arbejdet med henholdsvis håndværkerakademi og åbent værksted. FBD vil etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af de interesserede erhvervsskoler, organisationer, bygherrer m.v., der skal forestå udredningsarbejdet og umiddelbart efter sommeren 2014 aflevere resultaterne af undersøgelserne og anbefalinger til det videre arbejde ved et fagligt mini-seminar. FBD vil fungere som tovholder og sekretariat og forestå de praktiske udredningsaktiviteter. Arbejdsgruppen vil, udover at indsamle erfaringer, undersøge mulighederne for at åbne et håndværkerakademi indenfor bygge- og anlæg med udgangspunkt i EUC og Erhvervsakademi Sjælland, etablere åbent værksted på de store byggepladser, der etableres i region Sjælland i de næste år (Køge Sygehus, Femern m.v.). I den sammenhæng skal det undersøges, om det kan være en del af kontrakterne, at entreprenørerne stiller faciliteter til rådighed. Den marts 2014 arrangeres en studietur for VEU- / EUC-centrene, hvor relevante aktører så som EUC Nord og Århus Sygehus i Skejby besøges for at høre om deres erfaringer med hhv. håndværkerakademi og åbent værksted. Efter studieturen afholdes et møde i arbejdsgruppen, hvor de indsamlede erfaringer præsenteres og hvor de endelige anbefalinger diskuteres og fastlægges. Seminaret afholdes uge 38. Efter mini-seminaret arbejdes der videre med mulighederne for at åbne et håndværkerakademi inden for bygge og anlæg med udgangspunkt i EUC og Erhvervsakademi Sjælland samt etablering af åbent værksted på de store byggepladser. Der tages kontakt til bygherrerne for at undersøge, om der er mulighed for at få entreprenørerne til at stille deres faciliteter til rådighed for et åbent værksted evt. ved at indskrive det i kontrakterne. Etablering af et håndværkerakademi og åbent værksted ved de store byggepladser vil blive søgt medfinansieret af bl.a. Mål 2-programmet i regi af et nyt Klar til nye muligheder (II). FBDs rolle vil i den sammenhæng være deltagelse i projektet med henblik på at sikre erfaringsopsamling, videndeling og fastholdelse af fokus på nye udfordringer og muligheder. I forhold til ovennævnte initiativer, der er tæt på eksisterende institutioners kerneområde, så forudsætter det et meget positivt medspil og engagement Side 9 af 24

10 fra f.eks. bygherre, organisationer og erhvervsskoler. FBD vil forsøge at tilvejebringe en samlet interesse for at deltage i udviklingen af nye initiativer for at understøtte kompetenceudviklingen. Det vil f.eks. ske gennem en systematisk viden- og erfaringsopsamling fra andre områder i Danmark og ved at stille den indhentede viden til rådighed ved de møder, vi inviterer de relevante aktører til i starten af LOKALISERING OG ERHVERVSUDVIKLING Den direkte og indirekte virksomhedsrettede indsats vil blive stillet overfor nye udfordringer og muligheder i de kommende år. FBD vil derfor med de 4 aktiviteter, der er beskrevet i dette afsnit, tage initiativ til at påvirke både de bredere rammebetingelser, den mere direkte servicering af grupper af virksomheder og udviklingsaktiviteterne direkte rettet mod den enkelte virksomhed. 3.1 No wrong door I de kommende år vil der i region Sjælland ske en markant stigning i lokalisering af udenlandske og danske virksomheder, der kommer til området for at deltage i et af de mange bygge- og anlægsprojekter. For at få virksomhederne til at etablere sig permanent i region Sjælland er det vigtigt, at al relevant viden til enhver tid er tilgængelig for virksomhederne, og at de oplever en professionel og ensartet service fra private og offentlige virksomheder såvel som fra relevante myndigheder. Gennem en fokuseret indsats vil konsortiepartnerne etablere et tværgående samarbejde, der kan informere og vejlede virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i region Sjælland, om det danske arbejdsmarked og som kan skabe let adgang til myndigheder og til rekruttering af arbejdskraft. Det er mange forskellige institutioner og myndigheder, der har ansvar og interesser i relation til de nævnte områder. Konsortiet vil i samarbejde med centrale parter, som f.eks. CAT, erhvervsrådene og Copenhagen Capacity forsøge at samle de mange aktører i et fælles netværk, hvor der opbygges et fælles, strategisk udgangspunkt, en fælles videnbase, et fælles informationssystem, et stort kendskab til aktiviteterne indenfor hele området samt indgående viden om alle aktørers indsatser og arbejdsfelter. Det vil bl.a. blive undersøgt om Væksthusets CRM-system vil kunne anvendes som basis for udviklingen af funktionen. Funktionen skal samtidig sikre en anknytning til viden- og forskningsinstitutionerne, vejlede om mulighederne for strategiske alliancer med lokale virksomheder, OPI-samarbejder o.lign. FBD vil i tæt samarbejde med Væksthuset forestå faciliteringen af opgaven. I først halvår 2014 vil FBD primært fokusere på at skabe grundlaget for at etablere en funktion, der kan identificere og samle de mange, relevante aktører i et fælles netværk. Funktionen vil være på plads og i drift i løbet af 2. halvår Mulighederne for at søge økonomisk støtte til implementeringen fra Mål 2 vil blive undersøgt. Den foreløbige arbejdsplan er følgende: FBD og Væksthus Sjælland vil invitere de central aktører på området til et mindre arbejdsseminar i uge 12, hvor et fælles udspil til udformning og indhold i funktionen drøftes. Arbejdsseminaret danner baggrund for at FBD og Væksthus Sjælland udarbejder et endeligt forslag til hvordan en samlet funktion kan opbygges, Side 10 af 24

11 finansieres og implementeres. Herunder vil det blive afklaret om der skal søges tilskud fra Mål 2 programmet til etablering og indkøring af funktionen. I uge 22/ inviteres alle relevante aktører til et seminar, hvor det udarbejdede forslag bliver drøftet og det endeligt aftales at igangsætte funktionen. Programmet skal være på plads senest fredag den 9. maj 2014 Invitationer udsendes i uge Emner til dagsordenens punkter vil f.eks. være: Opbygning af fælles netværk Et fælles, strategisk udgangspunkt Etablering af en fælles videnbase og et fælles informationssystem Øget kendskab til aktiviteterne indenfor området Funktionen skal være tilgængelig for alle virksomheder og knyttes tæt sammen med den funktion, der søges etableret til at varetage virksomhedernes ønsker om og behov for at komme i kontakt med forskningsmiljøerne i regionen 3. Hensigten er at bygge bro mellem udenlandske og lokale virksomheder og mellem arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og de udenlandske konsortier. Metode: Det er mange forskellige institutioner og myndigheder, der har ansvar og interesser i relation til de nævnte områder. Konsortiet vil i samarbejde med centrale parter, som f.eks. CAT, erhvervsrådene og Copenhagen Capacity forsøge at samle de mange aktører i et fælles netværk, hvor der opbygges et fælles, strategisk udgangspunkt, en fælles videnbase, et fælles informationssystem, et stort kendskab til aktiviteterne indenfor hele området samt indgående viden om alle aktørers indsatser og arbejdsfelter. Det vil bl.a. blive undersøgt om Væksthusets CRM-system vil kunne anvendes som basis for udviklingen af funktionen. FBD vil primo 2014 etablere kontakt til alle konsortierne på Femern projektet og til deres respektive ambassader her i landet, for på den måde at opbygge en kontaktflade. Lignende kontaktflader vil blive opbygget i relation til de øvrige store anlægsprojekter i Region Sjælland, hvor der indgår udenlandske entreprenørkonsortier og underleverandører. 3.2 Store anlægsopgaver i kommunalt perspektiv De kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter på Sjælland og i Hovedstaden vil åbne for både erkendte og ikke erkendte udviklingsperspektiver. Der vil blive stillet nye markante krav til kompetencer og kvalifikationer, både for virksomhederne og de enkelte medarbejdere. Der vil blive stillet nye krav til organisationer og myndigheder, der fordrer nytænkning og samarbejde. Samtidig vil der komme nye, endnu ikke kendte udviklingsmuligheder, som skal identificeres, bearbejdes og implementeres. FBD vil med aktiviteterne i denne del af aftalen sætte fokus på de ikke identificerede udviklingsmuligheder og medvirke til, at de identificeres og bearbejdes til efterfølgende implementering hos de relevante aktører. FBD har i sidste del af 2013 identificeret en del aktører, der har arbejdet med at optimere værdien af forskellige former for investeringer og har allerede været i kontakt med enkelte af disse. Det er f.eks. Slagelse Kommune i forbindelse med psykiatrisygehuset, Køge Kommune i forbindelse med sygehusinvesteringer og de omfattende kommunale investeringer omkring havnen og campus. I andre dele af landet er det f.eks. 3 Aktivitet 2.2. Studerende og nyuddannede akademikere ud i virksomhederne i vækstaftalen. Side 11 af 24

12 Esbjerg by i forbindelse med offshore-investeringerne, Sønderborg i forlængelse af investeringer i universitet m.v., Århus omkring Katrinebjerg, Aalborg i forbindelse med den mangeårige satsning på samspil mellem universitet og erhvervsliv samt Vidensbyen i Lyngby-Taarbæk, der bl.a. med udgangspunkt i DTU og de større virksomheder i kommunen inddrager offentlige og private aktører i tilrettelæggelsen af områdets udvikling. Det er foreløbig besluttet at der, ud over de regionale aktører, skal sættes fokus på: Offshore i Esbjerg Katrinebjerg i Aarhus Storebælt og Odense Vidensbyen i Lyngby-Taarnbæk Der er i sidste del af 2013 etableret kontakt til Vidensbyen og aktører i Odense. FBD vil i starten af 2014 besøge Aarhus og Esbjerg, for at drøfte deres erfaringer. FBD vil i første halvdel af 2014 have udarbejdet et samlet overblik over alle væsentlige, 4 besluttede og planlagte offentlige og private investeringer på bygge- og anlægsområdet på Sjælland og i Hovedstaden i den udstrækning, det er muligt. Oversigten skal supplere den kortlægning, der p.t. er af de meget store offentlige investeringer. FBD har adgang til CRM-Byggefaktas database, hvor alle større bygge og anlægsopgaver i Danmark er registret. På grundlag af udtræk for databasen, vil FBD i samarbejde med de enkelte kommuner identificere de bygge- og anlægsprojekter, der kan defineres som strukturpåvirkende. En fyldestgørende liste forventes af kunne forelægge inden udgangen af april måned Med udgangspunkt i oversigten og i de erfaringer der er indsamlet fra andre områder, vil FBD inden udgangen af 1. halvår 2014 i samarbejde med kommuner, region og andre relevante aktører, sammensætte en styregruppe, der skal udforme grundlaget for en analyse af de potentielle muligheder, der følger af den betydelige byggeaktivitet på hele Sjælland frem til Analysen skal, udover at afdække og beskrive mulighederne, både de kendte og almindeligt accepterede og de måske ikke erkendte muligheder, komme med anbefalinger til aktiviteter, der kan styrke det samlede regionale vækstpotentiale. FBD vil, i løbet af februar måned 2014, i samarbejde med fokusgrupperne og de kommuner der p.t. ikke har repræsentanter i fokusgrupperne, invitere aktørerne til at udpege medlemmer til den styregruppe, der skal forestå gennemførelsen af analysen af byggefasens muligheder. Medlemmerne af styregruppen skal være udpeget inden udgangen af marts måned, så det første møde kan afholdes i starten af april måned Styregruppen vil bl.a. blive sammensat af repræsentanter for bygherrer, kommuner og organisationer/institutioner. Styregruppen skal på møder i april og maj måneder fastlægge indholdet af - og udbyde analysen. Analysen afsluttes med et arbejdsseminar i sidste halvdel af oktober måned 2014, hvor konklusioner og anbefalinger drøftes og prioriteres. Styregruppen afslutter arbejdet i løbet af november måned med en færdiggjort arbejds- og udviklingsplan for det videre arbejde. Analysen gennemføres af FBD i samarbejde med en ekstern konsulent. Med udgangspunkt i planen sammensætter FBD, kommunerne og andre relevante aktører en koordinations- og udviklingsgruppe, der, med FBD som tovholder og sekretariat, skal forestå arbejdet med at implementere 4 Investeringens væsentlighed afgøres ikke alene af det økonomiske omfang, men også af investeringens grad af strukturpåvirkning. Side 12 af 24

13 anbefalingerne fra konferencen og udvikle nye initiativer. Gruppen skal fungere fra 1. januar Arbejds- og udviklingsplanen vil samtidig danne grundlag for de aktiviteter, der i 2015 og 2016 skal indgå i denne del af aftalen med Vækstforum. Den overordnede målsætning med aktiviteten er, at region Sjælland fra 2015, som den første region, vil arbejde systematisk med ad-ons 5 i forhold til store investeringer på baggrund af en defineret strategi. Med udgangspunkt i FBDs hidtidige fokusområde Femern Bælt-projektet, vil de erfaringer, organisationen allerede har høstet fra Femern Bælt projektet, blive inkluderet i de aktiviteter, der knyttes til de store byggeopgaver. FBD har allerede været i kontakt med de store byggekommuner som Køge, Lolland, Vordingborg, Guldborgsund og Slagelse. Det er bl.a. på den baggrund FBDs klare indtryk, at der er stor interesse for at indgå i et bredere udviklings- og afklaringssamarbejde, der ikke kun sikrer det lokale udbytte, men kan medvirke til at skabe et nyt, regionalt udgangspunkt for vækst i De etablerede fokusgrupper har i det seneste halve år arbejdet med den bredere tilgang til anlægsopgaverne og har allerede sat fokus på de store anlægsinvesteringer i kommunalt perspektiv. Det arbejde vil i de kommende år blive intensiveret, og det brede kontaktnet, som fokusgrupperne udgør, vil blive et bærende element i varetagelsen af opgaven. Organiseringen opbygges fsv. angår de af kommunerne der er medlemmer af Femern Bælt Forum i regi af fokusgrupperne og Femern Bælt Forum. For de øvrige kommuner aftales individuelt, hvordan arbejdet og den løbende afrapportering tilrettelægges. 3.3 Klar til nye muligheder (II) En af de centrale aktiviteter, der allerede er igangsat for at styrke både virksomhedernes og arbejdskraftens kompetencer, og dermed muligheder for at indgå i de store bygge- og anlægsopgaver, er projektet Klar til nye muligheder. Siden projektets start i 2010 er der afviklet mere end kursusforløb for ledere og medarbejdere fra mere end 400 virksomheder. Ligesom 155 virksomheder har deltaget i netværk, med 220 medarbejdere. Virksomhederne er primært fra bygge- og anlægsområdet og de tilknyttede erhverv, og de kommer hovedsageligt fra region Sjælland. Projektets tilbud har været ledelsessparring, opkvalificering af top- og mellemledere samt medarbejdere og netværksdannelse primært inden for bygge- og anlægssektoren og de dertil knyttede serviceerhverv. Virksomhedernes interesse for at deltage i projektet har naturligvis været påvirket af de forskellige udskydelser af starten på selve byggefasen af Femern forbindelsen, samt starttidspunkterne for de andre store anlægsopgaver, som f.eks. sygehuse og fængsel. FBD har en tydelig oplevelse af, at virksomhedernes interesse for at deltage i projektet er steget markant indenfor det seneste år i takt med, at beslutningen af de fremskudte aktiviteter blev effektueret og i takt med at de forskellige anlægsopgaver skydes i gang. På baggrund af en stigende interesse for det nuværende projekt, på baggrund af de tilbagemeldinger FBD får i den løbende virksomheds- 5 Ad-ons skal i denne sammenhæng forstås som nye udviklingsmuligheder, der følger af bygge- og anlægsaktiviteterne, men som modsat f.eks. øget beskæftigelse forudsætter at de identificeres, beskrives, bearbejdes og efterfølgende implementeres. Side 13 af 24

14 kontakt og på baggrund af de omfattede bygge- og anlægsaktiviteter i øvrigt, vil FBD frem mod sommeren 2014 udvikle et nyt projekt Klar til nye muligheder (II). I februar og marts måned 2014 skal der udarbejdes en Mål 2-ansøgning. Fristen for aflevering af ansøgningen er endnu ikke fastsat, men det forventes at blive medio april I uge afholdes møde med Væksthus Sjælland og VEU-center Vestsjælland for fordeling af rollerne i det fremtidige projekt. I ugerne 7-11 skrives ansøgningen samtidig med, at det afklares, hvilke andre ordninger, der findes indenfor det arbejdsmarkeds-, det udannelsesog det erhvervspolitiske område, som kan være relevante at indarbejde i projektet. Efter sommeren 2014 forventes det nye projekt opstartet. Der vil løbende foregå en koordinering i forhold til de øvrige indsatser under vækstaftalen, således at der opnås størst mulig effekt af indsatserne. Projektet vil blive udviklet i samarbejde med Væksthus Sjælland og andre relevante aktører, som f.eks. erhvervsskolerne. Projektet vil bygge videre på de erfaringer, der er samlet op gennem det hidtidige forløb og anbefalingerne fra den evalueringsproces, der er igangsat. Ud over at styrke kernen i projektet, altså de ekstraordinære kursus- og udviklingsaktiviteter, vil der i de virksomhedsrettede aktiviteter, blive knyttet an til andre relevante ordninger indenfor det arbejdsmarkeds-, det uddannelses- og det erhvervspolitiske område. Hensigten er at forene og videreudvikle de tilbud, der specifikt er målrettet bygge- og anlægssektoren og de dertil knyttede erhverv. Den overordnede målsætning er at skabe et udviklingsforløb, der er tilpasset bygge- og anlægsområdets særlige behov, og som kan danne grundlag for etableringen af et nyt nationalt udviklings- og uddannelseselement. Målet er at der gennem en fortsættelse af projektet mobiliseres yderligere 500 virksomheder i Region Sjælland, således at det samlede antal virksomheder der deltager aktivt i Klar til nye muligheder II i 2016 udgør i alt ca Effekten af indsatsen vil være, at der via et kompetenceløft på ledelsesniveauerne i virksomhederne, herunder tilknytning af såvel studerende som nyuddannede akademikere, vil ske en produktivitetsstigning i virksomhederne på 20-30% i forhold til virksomheder der ikke deltager i projektet, samtidig med at de deltagende virksomheder mere aktivt indgår i innovative samarbejdskonstellationer med forskningsinstitutionerne. 3.4 Kapitaltilvejebringelse og risikostyring Kapitaltilvejebringelse til små og mellemstore virksomheder er en af de mest centrale problemstillinger ift. både vækst og beskæftigelse. Virksomhedernes manglede muligheder for at låne til nødvendige investeringer står dermed også i vejen for at sikre et optimalt, regionalt udbytte af de kommende års anlægsinvesteringer på Sjælland og i Hovedstaden. Målet med indsatsen er gennem dialog at påvirke regeringen ift. at få justeret på den gældende lovgivning, således at således at banker, finansieringsinstitutter sammen med de danske virksomheder får bedre muligheder for at skabe udvikling og vækst i både indtjening og antallet af medarbejdere. Side 14 af 24

15 FBD vil med indsatsområdet gennemføre en målrettet indsat for at søge at ændre de rammevilkår, der i dag i nogen udstrækning vanskeliggør små og mellemstore virksomheders deltagelse i større offentlige anlægsprojekter, udfordringer med at stille garanti overfor bygherren, udfordringer med at tilvejebringe kapital til drifts- og anlægsinvesteringer, udfordringer med at indgå i joint-ventures på grund af kædeansvar m.m. FBD vil, med inddragelse af centrale, regionale aktører som f.eks. CAT og Væksthus Sjælland, sikre en aktiv dialog med såvel staten som den finansielle sektor og dermed styrke den allerede veletablerede kontaktflade til bankerne. Gennem dialogen skal det undersøges, om der kan etableres nogle mere lempelige muligheder for at optage lån til både anlægs- og driftsinvesteringer, samtidig med at det skal undersøges, om der kan udvikles nye modeller for, hvordan virksomhederne kun bliver ansvarlige for den del af entrepriserne, de selv står for. Ift. problematikken om at stille garanti i de store byggeprojekter, skal det ligeledes undersøges, om der kan udvikles alternative modeller for garantistillelse, således at man dels kan begrænse omkostningerne til garantistillelsen, og dels kan minimere den samlede økonomiske risiko. FBD vil i starten af 2014 tage initiativ til at invitere centrale, regionale aktører, bankerne og virksomhedsrepræsentanter til møde for at få afdækket og dokumenteret problemernes omfang og karakter. Dokumentationen vil være tilvejebragt i løbet af første halvår I andet halvår 2014 vil samarbejdsparterne tage initiativ til møder med den finansielle sektor for at afdække, hvilke muligheder der er for at kunne stille kapital til rådighed for små og mellemstore virksomheder indenfor de eksisterende rammer, hvilke forbedringer der kan gennemføres uden direkte lovændring, og endelig hvilke initiativer der kan forbedre vilkårene for virksomhederne, men som forudsætter mere omfattende ændringer, som f.eks. lovændringer. En mere konkret arbejdsplan ser foreløbig således ud: FBD vil i sidste halvdel af marts eller første halvdel af april 2014, sammen med centrale samarbejdsparter, som f.eks. Væksthuset og CAT, afholde et møde med de centrale regionale aktører, banker samt repræsentanter for små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland, for at drøfte og dokumentere de forskellige problemstillinger ift. garantistillelse, kapitaltilvejebringelse og kædeansvar. FBD vil som sekretariatet og tovholder for aktiviteten opsamle konklusionerne fra mødet, således at en samlet dokumentation for omfang og karakter vil være tilvejebragt inden starten af sommerferieperioden I løbet af sommeren 2014 vil FBD, i samarbejde med bl.a. Væksthuset og CAT, bearbejde materialet og udarbejde konkrete forslag til ændringer og reguleringer i lovgivningen og om muligt i den hidtidige praksis. I august, september og oktober måneder 2014 vil FBD og samarbejdsparterne tage initiativ til møder med den finansielle sektor for drøfte mulighederne for at ændre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder indenfor de eksisterende rammer, hvilke forbedringer der kan gennemføres uden direkte lovændring, og endelig hvilke initiativer der kan forbedre vilkårene for virksomhederne, men som forudsætter mere omfattende ændringer, som f.eks. lovændringer. FBD vil fungere som initiativtager, tovholder og sekretariat for arbejdet. På baggrund af denne arbejdsproces vil parterne indlede en dialog med de centrale finansieringsinstitutioner og udvalgte ministre. Dialogen vil blive indledt i løbet af 2014, men forventes at ville løbe videre i både 2015 og Side 15 af 24

16 2016. Den overordnede målsætning med indsatsen er at skabe bedre rammebetingelser for de små og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i de mange store udbud på bygge- og anlægsområdet. 4. GRÆNSEREGIONALE SAMARBEJDER Region Sjælland bliver med indvielsen af den faste forbindelse over Femern Bælt en egentlig grænseregion med alle de muligheder og udfordringer, det medfører. De vækst- og udviklingsmuligheder, der er i denne sammenhæng, skal udnyttes allerede nu. Regionens geografiske placering betyder, at der fra 2014 vil være mulighed for at deltage i de tre Interreg-programmer Øresund-Kattegat-Skagerak programmet, mod Sverige og Norge, Østersø-programmet og det dansktyske program, der udvides til også at omfatte Syddanmark og Schleswig- Holstein. FBD har i sidste halvdel af 2013 arbejdet på at få udviklet og godkendt en række netværksprojekter med henblik på at opbygge stærkere relationer til nye Interreg-aktører, både i Danmark og Tyskland. FBD vil videreføre det intensive kontaktskabende arbejde i første halvår af 2014 indenfor grænserne af alle tre programområder. I forhold til det dansk-tyske program vil der naturligvis blive bygget videre på de mange kontakter, der er opbygget gennem de seneste år, men med den udvidede geografi skal der findes nye samarbejdspartnere i Syddanmark og i en markant større nordtysk geografi. FBD vil frem til programmets start intensivere samarbejdet med erhvervsfremmeaktører i Schleswig-Holstein og region Syddanmark med henblik på at kunne udvikle og gennemføre projekter, der understøtter aftalens øvrige aktivitetsområder og styrker region Sjællands position som grænseregion. Tilsvarende vil der blive etableret tættere kontakter til aktører indenfor de to andre Interreg-geografier. I forhold til Øresund-Kattegat-Skagerak programmet vil der blive etableret kontakt til aktører i Hovedstaden, Skåne og op mod Oslo, som bl.a. i trafikmæssige sammenhænge allerede er engagerede i relation til Femern-forbindelsen. Sigtet vil i høj grad være de erhvervs- og videnrelaterede aktiviteter. FBD vil derfor i starten af 2014 etablere en arbejdsgruppe med aktører fra de to områder, der skal understøtte arbejdet og medvirke til udviklingen af nye projektfelter. I forhold til Østersø-programmet har Region Sjælland gennem flere år fulgt programmet tæt. Kompetencer, der er opbygget i den sammenhæng, vil der blive bygget videre på. FBD har etableret en tæt kontakt til Baltic Development Forum, en kontakt, der vil blive intensiveret i de kommende år med henblik på at udvikle fælles aktivitetsfelter. Sigtet for arbejdet med Østersø-programmet vil primært være indenfor erhvervsområdet og uddannelse og viden, og FBD vil også indenfor dette programområde samle relevante, regionale aktører, herunder Region Sjælland, i en arbejdsgruppe, der kan udvikle og implementere nye projekter. FBD vil i hele aftaleperioden være en central aktør i forhold til udviklingen og gennemførelsen af nye projekter og samarbejdsrelationer indenfor alle tre Interreg-programmer og dermed skabe og facilitere en dialog om regionens udviklingsmuligheder som grænseregion. Ikke kun i forhold til Tyskland, men i høj grad også til Skandinavien og hele Østersøområdet. Den overordnede målsætning er at udvikle og implementere nye og stærkere Interreg-projekter, der virker direkte understøttende på aftalens Side 16 af 24

17 øvrige aktivitetsområder, styrker region Sjælland som grænseregion og udvikler de regionale kompetencer for internationalt udviklingssamarbejde. FBD vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholde et møde om EUprogrmmerne i marts måned eller i starten af april. Det brede orienteringsmøde om alle 4 programmer, vil blive suppleret med to mere tekniske møder. Møderne vil sætte fokus på udvikling af projekter i henholdsvis Mål 2 programmet og det dansk/tyske Interreg program. De to møder forventes afholdt i maj og juni måneder Møderne skal fungere som workshops for de aktører, der arbejder med EU finansierede projekter med tilstedeværelse af eksperter fra Erhvervsstyrelsen. FBD vil i løbet af februar måned 2014 danne 2 arbejdergrupper, der skal sætte fokus på mulighederne i de 2 Interreg programmer Øresund- Kattegat-Skagerak og Østersø programmet. FBD vil i samarbejde med medlemmerne af grupperne arbejde for at udvikle projekter og samarbejdsrelationer til de to programgeografier, hvor den samlede regionale deltagelse hidtil har været begrænset. I relation til et stærkere fokus på Østersø programmet har FBD allerede i 2013 taget initiativ at styrke relationerne til Baltic Development Forum og Baltic Sea Development Cluster og har bl.a. drøftet mulige samarbejder omkring eksport og klyngeprojekter i Østersøområdet. 5. TECHNICAL VISITS 5.1 Incoming bureau De kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter vil betyde en markant stigning i delegationsbesøg og erhvervsturismen i hele region Sjælland. Den øgede opmærksomhed fra omverdenen skaber grundlag for en styrket dialog med og information af beslutningstagere fra alle dele af Europa og i mindre udstrækning fra resten af kloden. Den øgede interesse skal bruges til både at styrke kendskabet til de særlige regionale kompetencer og muligheder og til skabe øget omsætning indenfor de mere turismeorienterede faciliteter. Aktiviteten skal styrke regionens brand som et interessant investerings- og udviklingsområde, tæt på hovedstaden, og beliggende direkte på korridoren mellem Skandinavien og Europa. Aktiviteten skal medvirke til, at der etableres en funktion, der sikrer, at besøgene håndteres rationelt, kompetent og med udsyn, dvs. med forståelse for, at de faglige dele af besøget kan kombineres med mere turismeorienterede aktiviteter, således at aktiviteterne også understøtter indtjeningsmulighederne hos de regionale attraktioner, hoteller og restaurationer m.v. FBD vil i sidste del af 2013, bl.a. sammen med ØDT, indsamle de gode og dårlige erfaringer på området. Fra starten af 2014 vil der blive etableret en arbejdsgruppe, hvor alle interessenter får mulighed for at deltage i udviklingen af et Incoming bureau, i udviklingen af de nødvendige samarbejdsrelationer og uddannelsesinitiativer osv., der er en forudsætning for at få aktiviteten til at fungere som et professionelt og kompetent tilbud til de besøgende delegationer. Samtidig skal bureauet og det samarbejde, der opbygges med institutioner o.l. sikre, at besøgene på institutionerne bliver en positiv og udviklingsorienteret aktivitet, også for den institution der besøges. Det er som udgangspunkt hensigten at etablere et traditionelt Incoming bureau, men det skal i tilknytning til bureauet sikres, at der etableres samarbejdsrelationer til de institutioner, der skal besøges, så de klassiske Side 17 af 24

18 faldgruber undgås. De hidtidige erfaringer på området afslører en række udfordringer, som f.eks. et stort ressourceforbrug i forbindelse med tilrettelæggelsen, stor faglighed hos de modtagende institutioner, men manglende viden om helheden, sårbarhed på grund af stor personbundethed og manglende effekt og opfølgning. Incoming bureauet og en betydelig del af samarbejdsaftalerne med de forskellige institutioner skal være klar til drift fra slutningen af 2014, således at det kan overtage ansvaret for udviklingen og driften af delegationsbesøg her i regionen. Sideløbende skal der opbygges kontakt til overnatningssteder, attraktioner o.l. med henblik på at styrke det turistmæssige element. Den endelige fastlæggelse af detailaktiviteterne under denne aktivitet, afventer den konkrete udformning af aftalen med Copenhagen Capacity i tilknytning til Den Fokuserede Vækstdagsorden. I forventning om at der, uanset aftalens endelige udformning, vil være behov for en supplerende lokal og regionale indsats, vil FBD i tæt samarbejde med ØDT tage initiativ til følgende: I løbet af februar måned 2014 invitere FBD til et møde med ØDT og evt. CopCap, for at samle op på erfaringer fra andre lignende initiativer, drøfte mulighederne for et samarbejde i relation til Den Fokuserede Vækstdagsorden, udvikling af koncept for Incoming Bureauet, mapping af regionen (turisme og virksomhedsbesøg), velkomstcenter og tilrettelægge en arbejdsplan for I februar måned nedsætter FBD i samarbejde med bl.a. ØDT den arbejdsgruppe, der skal inddrage de mange interessenter på området i arbejdet. Arbejdsgruppen vil blive nedsat med udgangspunkt i fokusgrupperne og suppleret med repræsentanter for de kommuner og institutioner der ikke er repræsenteret i fokusgrupperne. Arbejdsgruppen forventes af holde det første møde i løbet af marts måned Med udgangspunkt i konklusionerne fra de to møder, vil FBD, som sekretariat og tovholder for opgaven, sammen med ØDT udarbejde et endeligt forslag til etablering og implementering af organisationen. Herunder udarbejdelse af en evt. ansøgning til Mål 2 programmet. Denne del af arbejdet skal være afsluttet i løbet af september måned 2014, således at en evt. Mål 2 ansøgning kan behandles af Vækstforum i løbet af efteråret. Målsætningen er at der skal være etableret en organisation, der er klar til drift ved udgangen af Sideløbende med at rammerne for modtagelse af erhvervsdelegationer, vil FBD undersøge mulighederne for at opnå en ekstraordinær effekt, ved at knytte etableringen af et Incoming Bureau sammen med etableringen af et velkomstcenter ved Femern Bælt. Som opfølgning på vores arbejde i #6 i vækstaftalen for 2013, fortsætter vi den løbende dialog med Femern A/S på ledelse niveau omkring det kommende velkomstcenter i Rødbyhavn. FBD vil forsøge at afholde informationsmøde i samarbejde med Femern A/S omkring velkomstcenteret. FBD er i de seneste måneder blevet kontaktet af flere private virksomheder, der er interesserede i mulighederne for at levere varer (fødevarer) til byggeriet, herunder specielt Velkomstcentret. FBD har deltaget i et enkelt møde i den sammenhæng og vil fremadrettet, bl.a. i samarbejde med erhvervsrådene forsøge at sikre at de regionale virksomheder bliver indtænkt i de produkter, som evt. forhandles i Velkomstcentret. Side 18 af 24

19 FBD vil i løbet af 2014 søge medfinansiering evt. fra Mål 2 programmet til etablering og indkøring af funktionen i en 3 5 årig periode. FBD vil som udgangspunkt stå som projektansvarlig. Projektet skal gennem hele perioden styrke arbejdet med delegationsbesøg og erhvervsturisme i øvrigt, så aktiviteten fra er en fast indarbejdet aktivitet i region Sjælland. Incoming bureauet kan med fordel opbygges, så det også kan indarbejde betjeningen af delegationsbesøg og erhvervsturismen i geografier udenfor region Sjælland. Metode for løsning af opgaven Som en konsekvens af indsatsområdets bredde vil der blive anvendt flere metoder i opgaveløsningen: Virksomhedsrettet indsats: FBD har tæt kontakt med mere end 600 virksomheder og har erfaret, at der er behov for gennemsigtighed og samarbejde på tværs. FBD vil derfor fortsætte den tætte kontakt til virksomhederne i regionen og anvende de værktøjer, der er udviklet i projektet Klar til nye muligheder. Samspil med kommunerne: FBD vil sammen med konsortiepartnerne have en tæt kontakt til kommunerne f.s.v. angår de store byggeprojekter; dialog om processer, der kan optimere udkommet af de store anlægsprojekter i de respektive byer, styrke samspil mellem arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og den lokale erhvervsservice. Der vil blive gennemført analyser i samarbejde med kommunerne om mulige, langsigtede spin-off effekter. Funding: FBD vil sammen med alle interessenter styrke anvendelsen af de mange udviklingsmidler. Det vil ske gennem løbende at afsøge regionale, nationale og EU-støtteordninger, der kan geare midlerne fra VF. Der vil blive etableret tættere samarbejde med Bruxelles-kontoret og CAT-link om identificering af projekter og finansieringskilder. Executive board: Det er hensigten, at der etableres et samarbejde mellem leadpartnerne på de enkelte indsatsområder, der skal sikre en løbende koordination af indsatsen og løbende afstemme og justere fremdriften/ resultaterne med Vækstforum sekretariatet. Analyser: Analyser, der indgår i projekterne, vil i videst muligt omfang blive udredt i et samarbejde med konsortiepartnerne og andre med kompetencer på området samt med anvendelse af eksterne konsulenter, hvor parterne ikke selv råder over de nødvendige kompetencer. Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse). Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Konsortiepartnere DTU, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby (DTUs aktiviteter under vækstaftalen forankres på DTU Risø Campus i Roskilde) Østdansk Turisme, Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved Væksthus Sjælland, Marienbergvej 132, 1. sal, 4760 Vordingborg Den regionale forankring sikres gennem en tæt dialog mellem konsortiepartnerne, og det netværk de hver især repræsenterer til forskellige sektorer af regionens erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner i regionen, samt den løbende dialog med Region Sjælland, og Kommunerne repræsenteret ved direkte kommunale samarbejder og dialog med KKR Sjælland. DTU: Samarbejdet omfatter udvikling af nye initiativer for at bringe uddannelse og forskning ud i virksomhederne, samt sikre en langsigtet forankring af viden. Østdansk Turisme: Samarbejdet med ØDT videreføres i stil med det, vi har haft aftale om i 2013 med fokus på Technical visits. Side 19 af 24

20 Væksthus Sjælland: Der er ift. konsortiedannelsen indgået en generel samarbejdsaftale mellem FBD og VHSJ om koordinering af samarbejdsflader i det daglige. VHSJ vil som konsortiepartner indgå i indsatsområderne. Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden og de enkelte år Konsortieparterne er enige om Vækstaftalens indhold og målsætning. Der er indgået aftale om at DTU, som udgangspunkt bliver ansvarlig for gennemførelse af aktiviteterne for at trække flere studerende og nyuddannede ud i virksomhederne. DTUs ledelse forudsætter en finansiering af den personaleressource, der skal varetage opgaven hos DTU. Det er aftalt at ØDT og FBD er de centrale aktører i etableringen og indkøringen af et incoming bureau. Som udgangspunkt er FBD ansvarlige for aktivitetens konkrete gennemførelse. Det er aftalt at FBD og Væksthuset er hovedansvarlige for udviklingen og gennemførelsen af Klar til nye muligheder 2. Leadpartner: Adm. direktør Stig Rømer Winther, økonomichef Gitte Hansen, projektdirektør Martin Nielsen, development manager Tonni Kragh. For CV og karriereforløb henvises til linkedin og Herudover trækkes der på medarbejdere fra konsortiepartnere og for FBD generelt. BUDGET Kontrakt i alt 1. Videndeling og informationsaktiviteter Kompetenceparat - arbejdsklar Lokalisering og erhvervsudvikling Grænseregionale samarbejder Technical visits I alt Der henvises i øvrigt til bilag Budget Side 20 af 24

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune etablerer et samarbejde om at varetage de to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro.

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010

Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner. Fonden Femern Belt Development. Januar 2010 Oplæg til samarbejde mellem Svendborg-/Langeland Kommuner og Fonden Femern Belt Development Januar 2010 Indledning Femern Bælt forbindelsen vil i løbet af de kommende 8-9 år blive realiseret, og dermed

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere