Vækstaftale 2 Brevid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstaftale 2 Brevid 2046117"

Transkript

1 Vækstaftale 2 Brevid Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven samt tidsplan Vækstaftale 2: Udnytte de store anlægsinvesteringer I udarbejdelsen af oplæg til Vækstaftale 2 er der taget udgangspunkt i et tæt samarbejde med aktørerne i de øvrige vækstaftaler. En samordning skal sikre en optimal effekt af den samlede indsats på tværs af vækstaftalerne. Fonden Femern Belt Development Maribovej 9, 4960 Holeby CVR: Adm. direktør Stig Rømer Winther mobil: Aktiviteterne i Vækstaftale 2 har til formål at skabe det bedst mulige udgangspunkt for, at erhvervslivet og borgerne i region Sjælland kan få en betydelig økonomisk og beskæftigelsesmæssig gevinst af de kommende års store anlægsopgaver i regionen. Aktiviteterne er for en dels vedkommende en videreførelse af aktiviteter, som Femern Belt Development (FBD) har gennemført siden etableringen i begyndelsen af 2009, og for en dels vedkommende er der tale om nye og målrettede aktiviteter, der i samarbejde med en række aktører i regionen vil blive gennemført i de kommende tre år. Ved udgangen af 2013 står vi i region Sjælland på tærsklen til en årrække, hvor en række meget store anlægsprojekter vil komme til at præge regionens erhvervsliv og beskæftigelse. For at få den optimale effekt ud af disse massive investeringer er der behov for en høj grad af samordning mellem en lang række interessenter på både statsligt-, regionalt- og lokalt niveau og for, at der bliver skabt et offensivt og effektivt offentligt/privat samspil. Samordningen skal på længere sigt medvirke til en stor omstilling af regionens arbejdsmarked, erhvervsliv og uddannelsesindsats, som vil hæve kompetenceniveauet og gøre regionens virksomheder og borgere mere konkurrencedygtige, innovative, mobile og eksportorienterede. De indsatsområder, der er beskrevet i Vækstaftale 2, vil bidrage til at opfylde denne målsætning. Der henvises til bilag Mål og effekter. 1. VIDENDELING OG INFORMATIONSAKTIVITETER Der er og vil fortsat være mange forskellige interessenter på banen i forhold til de kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter i region Sjælland og Hovedstaden. Det betyder, at der vil være brug for viden og information på mange forskellige niveauer og til mange forskellige målgrupper. Tilsvarende er det vigtigt, at der bliver skabt dialog mellem de forskellige regionale interessenter for at sikre, at region Sjælland får størst mulig effekt ud af aktiviteterne gennem et tværgående samarbejde i Vækstaftalerne. Videndelingen målrettes to interessentgrupper: Intern videndeling: Videndeling, der indsamles bredt blandt bygherrer og internationale konsortier deles med alle offentlige og halvoffentlige aktører, organisationer, universiteter, øvrige erhvervsfremmeaktører m.v. Ekstern videndeling: Videndeling målrettet virksomheder og lokale netværk/konsortier i regionen, samt befolkningen i bred forstand. FBD vil som den koordinerende og facilliterende aktør i VA2 varetage Side 1 af 24

2 følgende tre opgaver i forhold til de store anlægsprojekter: 1.1 Intern videndeling En lang række af FBDs aktiviteter er netværksbårne. Dvs. at FBD ikke nødvendigvis selv varetager en given opgave, men løser den i samarbejde med enten de organisationer, der har den størst mulige kompetence eller i samarbejde med de parter, der bliver mest direkte påvirkede af eller har det største udkomme af den givne aktivitet. Derfor er videndeling fortsat en meget central indsats i FBDs rolle. FBD vil fortsat varetage en central rolle ift. at følge de store anlægsprojekter, der igangsættes i de kommende år. Målet er, gennem månedlig dialog med bygherreselskaberne, de internationale konsortier, regionen, de berørte kommuner og relevante erhvervsfremmeaktører, at tilvejebringe et overblik over de muligheder og udfordringer de mange, tidsmæssigt sammenfaldende anlægsprojekter vil have for beskæftigelsen, uddannelsesindsatsen, bosætningen, erhvervsudviklingen osv. FBD vil fortsat via en tæt kontakt til bygherreselskaberne og de internationale konsortier holde sig løbende orienteret om projekternes fremdrift og udbudsprocesser/anlægsarbejder. Det samarbejde omkring udveksling af informationer om projekternes indhold og tidsmæssige udrulning og den øvrige dialog om regionale og lokale forhold, som FBD allerede har med nogle af bygherreselskaberne og konsortierne, vil derfor blive udbygget i perioden , ligesom dialogen med hhv. regionen og kommunerne vil blive intensiveret bl.a. gennem kvartalsvise møder med K17, dels via kvartalsvise møder med de respektive kommuners udviklingsafdelinger, samt halvårlige statusmøder med Femern Bælt Forum. Metoden til en større intern videndeling vil være at knytte interessentgrupperne tættere til FBD gennem regelmæssig mødeaktivitet og gennem deltagelse i eksternt arrangerede møder, seminarer og konferencer, hvor ny viden er tilgængelig. Effekten af den interne videndeling vil være følgende: Større grad af samordning af aktiviteter og indsatser målrettet de udenlandske konsortier (få mere ud af de samlede offentlige midler) Bedre effekt af Vækstaftalerne til gavn for erhvervslivet (hver aktør ved hvad de andre gør) Større forankring af viden i de respektive erhvervsfremmeaktører, samt i den kommunale og regionale administration Mere målrettet og professionelt samarbejde målrettet den enkelte virksomheds behov Etablering af kontakt til 9 konsortier på Femern projektet i 2014, samt kontakt til og løbende dialog med minimum 30 udenlandske underentreprenører i Etablering af kontakt til 9 udenlandske ambassader og deres handelsafdelinger i 2014 mhp. at sikre dansk/udenlandsk samspil. 1.2 Ekstern videndeling - Informationsaktiviteter og markedsføring målrettet virksomheder, politikere og borgere i Region Sjælland. FBD har henover årene udviklet forskellige kommunikationsplatforme ift. hjemmesider, nyhedsbreve, informationsaviser, pressemeddelelser, brochurematerialer, møder med redaktioner, informationsmøder m.v. for at sikre en bred orientering og et højere fælles videnniveau om de muligheder, som de store anlægsprojekter giver nu og i fremtiden. I 2014 vil FBD udarbejde en ny informationsstrategi, hvor målet er at samle disse de forskellige hjemmesider og nyhedskanaler i en fælles Side 2 af 24

3 informationsplatform for at sikre én indgang til viden og information, ligesom der løbende vil blive udviklet markedsførings- og informationsmateriale til borgerne ( i samarbejde med de lokale og regionale nyhedsmedier), de regionale danske virksomheder, såvel som udenlandske konsortier og underleverandører. FBD vil fortsætte samarbejdet med pressen, der omfatter en løbende kontakt med de regionale og nationale redaktioner og nyheds-kanaler for derigennem at medvirke til at sætte fokus på de muligheder, der opstår løbende i processen med de store anlægsprojekter. Som led i samarbejdet med bl.a. Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme vil der årligt blive gennemført 1 pressetur for danske og 1 pressetur for udvalgte udenlandske medier. I henhold til aftale med Copenhagen Capacity vil der blive taget initiativ til at undersøge interessen hos kommunerne for deltagelse på investormesser for derigennem at opbygge et kontaktnet til potentielle investorer og aktivt markedsføre potentialer for lokalisering af såvel indenlandske som udenlandske virksomheder. Effekt af informationsaktiviteter og markedsføring: Hjemmeside: øge de nuværende ca unikke besøgende på FBD s hjemmeside til i 2014: pr. måned, i 2015: pr. måned og 2016: pr. måned. Øge antallet af modtagere af nyhedsbreve fra de nuværende 800 unikke modtagere pr måned til: 2014: 1200, 2015: 1500, 2016: Øge kendskabet blandt virksomhederne i Region Sjælland til FBD s indsatsområder: Målet er, at mindst 75% af alle virksomheder over 20 ansatte i bygge/anlægssektoren og servicebranchen i Region Sjælland ved udgangen af 2015 kender til Femern Belt Development og konsortiepartnernes aktiviteter i Vækstaftalen. Tiltrækning af investeringer: Deltagelse på minimum 1 international investormesse i samarbejde med kommunerne og Copenhagen Capacity i 2014, 2 messer i hhv og Interessevaretagelse målrettet centrale interessenter som statslige bygherreselskaber, ministerier, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, samt interesseorganisationer og erhvervsfremmeaktører. FBD vil fastholde og videreudvikle det kontaktnet, der er blevet opbygget gennem årene i forbindelse med forberedelserne af Femern-forbindelsen, således at fokus fremadrettet ikke alene er Femern, men hele feltet af store anlægsinvesteringer. Formålet med den målrettede interessevaretagelse er at skabe dialog mellem interessenterne omkring forhold, der kan være til gavn for infrastrukturen, beskæftigelsen og virksomhederne i region Sjælland, eller som kan medvirke til et bredere samarbejde på tværs af landegrænserne til f.eks. Sverige og Tyskland. FBD vil fortsætte den løbende dialog med det af regeringen nedsatte Femern Bælt Udvalg, der er sammensat af repræsentanter for 5 ministerier. FBD vil tage initiativ til to halvårlige møder med udvalget, hvor relevante samarbejdspartnere i Vækstaftalerne og den interne interessentgruppe deltager. Gennem varetagelse af sekretariatet for Femern Bælt Forum vil FBD løbende holde kommunerne, Region Sjælland, DI og LO orienterede om de muligheder, der er for at påvirke staten og bygherreselskaberne i relation til at skabe vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. FBD vil fortsat holde Region Sjælland orienterede om den brede interessevaretagelse gennem kvartalsvise møder med Regionsrådsformanden og direktionen i Region Sjælland, og via halvårlige møder med Side 3 af 24

4 Regional Udvikling jf. governance-modellen for Vækstaftalerne. FBD vil videreføre arbejdet i fokusgrupperne og videreudvikle deres funktion og organisering, idet fokusgrupperne er velegnede til dels at formidle den viden ud i de respektive organisationer repræsenteret i fokusgruppen, der er tilgængelig om de store anlægsprojekter, og dels definere nogle yderligere og tidsaktuelle indsatsområder, der skal analyseres nærmere. Fokusgrupperne vil afholde en række mini-seminarer og studieture henover hvert af årene KOMPETENCEPARAT - ARBEJDSKLAR Der skal i en periode fra 2014 til gennemføres omfattende byggeog anlægsaktiviteter på hele Sjælland og i Hovedstadsområdet. Det er vurderingen, at alene de p.t. kendte byggeaktiviteter vil betyde, at der i region Sjælland vil være en årlig efterspørgsel efter kvalificerede håndværkere til bygge- og anlægsaktiviteterne ved bl.a. sygehuse, motorveje, Femern forbindelsen og de dertil knyttede anlægsopgaver. Med udgangspunkt i de analyser, der er gennemført i forbindelse med Leo Larsen udvalgets arbejde, vil der blive mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor flere faglærte og ufaglærte områder. Det vil give et pres på erhvervsuddannelserne, der får travlt med at ny- og efteruddanne personale til bygge- og anlægssektoren. 2.1 Platform for dialog og rekruttering De kommende udfordringer for institutioner og myndigheder i region Sjælland, bør løses i et tæt samarbejde mellem de berørte parter og med sigte på at udvikle langtidsholdbare løsninger. På det arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske område vil udfordringerne følge af, at der vil blive stillet nye kompetencekrav til medarbejderne indenfor bygge- og anlægsområdet, at der vil blive en meget stor efterspørgsel efter bestemte faglige kompetencer, og at der indenfor bestemte fagområder vil blive mangel på arbejdskraft. Alle forhold, som vil udfordre jobcentrenes funktioner og erhvervsskolernes prioriteringer. Samtidig vil den arbejdskraft dansk og udenlandsk - der flytter til området i forbindelse med byggerierne, stille nye krav til flere myndighedsområder. Det skal sikres, at de initiativer, der igangsættes af de forskellige institutioner og myndigheder, er koordinerede og opbygget i et udviklingsorienteret miljø, således at systemerne ikke kun fungerer optimalt i byggefasen, men også vil styrke regionens position, når byggerierne er afsluttede. Samtidig skal det sikres, at aktiviteterne løbende kan tilpasses f.eks. ved kommende ændringer indenfor jobformidlingen eller erhvervsuddannelserne. FBD vil, som den koordinerende og faciliterende aktør i forhold til alle de store byggeopgaver, fra starten af 2014 sættes fokus på to konkrete aktiviteter: Forum for dialog Arbejdsstyrken i region Sjælland er generelt udfordret af et utidssvarende kompetenceniveau, også indenfor store dele af bygge- og anlægsområdet. Der har dog i de seneste år været gennemført en række aktiviteter, der har medvirket til at styrke kompetenceniveauet i regionen. Den indsats bygges der videre på 1 i de kommende år samtidig med, at der tilsyneladende, bl.a. i henhold til Leo Larsen rapporten, vil blive arbejdet for at sikre en mere fokuseret indsats, f.eks. omkring jobformidling og rekruttering. 1 Se f.eks. afsnittet om Klar til nye muligheder (II) Side 4 af 24

5 Konsortiet vil medvirke til at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne, størst mulig videndeling og en fælles forståelse for, hvilke udviklingslinjer, der skal følges ved sammen med bl.a. kommuner, jobcentre, VEU og erhvervsskolerne at skabe et fælles arbejdsrum for alle relevante aktører. Fra 2014 vil konsortiet to gange om året frem til 2016 invitere alle relevante parter på det arbejdsmarkedspolitiske område til arbejdsseminarer, hvor udfordringer og muligheder drøftes. Seminarerne bruges til at udvikle nye fælles initiativer og skabe sammenhæng til de tilgrænsende politikområder f.eks. erhvervs- og uddannelsespolitik. I hvert af årene afholdes der i forbindelse med arbejdsseminaret en tematiseret konference, hvor en bredere kreds har mulighed for at blive orienteret om de aktuelle udfordringer og drøfte, hvilke initiativer der skal søges igangsat. Aktiviteten skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem aktørerne indenfor det arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske område. Et samarbejde, der bl.a. skal sikre, at der årligt bliver igangsat 5 10 tværgående aktiviteter indenfor det arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske område, som ellers ikke ville være blevet igangsat. Det første arbejdsseminar afholdes planlægges afholdt den 29. april Seminaret forberedes bl.a. i samarbejde med fokusgrupperne, med udgangspunkt til de emner der er fremkommet ved drøftelse af aktiviteten med enkelte kommuner, Work in Denmark m.fl. Det andet arbejdsseminar, der tilrettelægges så det afsluttes med tematiseret konference, er planlægges afholdt den 28. oktober Der skal desuden fastholdes fokus på en generel styrkelse af antallet af lærlinge- og praktikpladser for unge i region Sjælland. FBDs rolle er at sikre, at regionens virksomheder og borgere får så meget som muligt ud af de store investeringer, der sker i regionen de kommende år. Det er derfor en natulig opgave for FBD fortsat at løfte debatten op på et politisk, strategisk niveau i regi af Fokusgruppen for Job & uddannelse. Aktiviteten vil bygge videre på de samarbejdsrelationer der allerede er opbygget via Femern Belt Forum og fokusgrupperne, hvor en stor af de relevante parter allerede indgår. FBD vil som initiativtager, tovholder og sekretariat have den centrale opgave at fastholde dialog og fokus mellem seminarerne. Gennem en ændring af organiseringen og arbejdsformen i fokusgrupperne, vil bearbejdningen af temaerne fra arbejdsseminarer og konferencer i vid udstrækning blive varetaget herfra, med inddragelse af andre aktører, for at sikre bredde og særlige kompetencer. Work in Zealand Hele den gruppe af tilflyttere, der kommer til regionen i forbindelse med byggeaktiviteterne, skal i forskellige sammenhænge i forbindelse med myndighedsdanmark. Det vil betyde, at de ofte skal henvende sig mange forskellige steder og ofte vil være nødt til at møde personligt frem for at løse de forskellige problemer. For at lette arbejdsgangene, både for tilflytterne og for de berørte myndigheder, vil FBD fra starten af 2014, i samarbejde med bl.a. kommunerne og deres jobcentre samt andre relevante aktører, gennemføre et udredningsforløb, hvor de hidtidige erfaringer på området analyseres. Det vil f.eks. være de erfaringer, der er høstet i de fire centre International Citizen Service, hvor udenlandsk arbejdskraft kan henvende sig for at få Side 5 af 24

6 hjælp til at finde rundt i den danske, offentlige sektor, samt Øresunddirekt og Sønderjylland-Schleswigs Infocenter i Padborg. Analysen skal tilvejebringe grundlaget for, at de mange berørte parter kan træffe beslutning om at etablere en centerdannelse, der håndterer alle de forhold, som den tilflyttede arbejdskraft møder uanset om det er et kommunalt, regionalt eller statsligt myndighedsområde. På længere sigt vil aktiviteten medvirke til at styrke et sammenhængende arbejdsmarked, der dækker Sjælland, Hovedstaden, Skåne og det nordlige Tyskland. Centerdannelsen kan derfor ses som en forløber for et egentligt grænsependler infocenter, der må forventes at blive relevant når Femernforbindelsen står færdig. Arbejdet vil blive ledet af en styregruppe, der har det overordnede ansvar for analysens gennemførelse, konklusioner og anbefalinger samt formidling og implementering af resultaterne. Styregruppen vil blive etableret i løbet af februar måned Det første mødet afholdes i marts måned 2014, hvor rammerne for analysen fastlægges og evt. udbud af hele eller dele af analysen udformes. Analysen vil være færdiggjort i løbet af eftersommeren 2014 og vil blive afleveret til de ansvarlige myndigheder ved en mindre konference i efteråret FBD har i løbet af 2013 og de første uger af 2014 drøftet forskellige elementer der kan være relevante for analysen, med kommuner og forskellige aktører f.eks. Work in Denmark. FBD vil fungere som sekretariat for styregruppen og sikre at analysens resultater bringes videre til alle relevante myndigheder, organisationer m.v. I 2015 og 2016 vil FBDs rolle afhænge af, hvilke anbefalinger der kommer fra analysen, og hvordan de implementeres. 2.2 Studerende og nyuddannede akademikere ud i virksomhederne De mange store bygge- og anlægsarbejder på Sjælland og i Hovedstaden vil øge aktivitetsniveauet i erhvervslivet på hele Sjælland. Virksomhedernes behov for at skaffe kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer vil stige. FBD har via projektet Klar til nye muligheder oparbejdet et tæt samarbejde med 450 virksomheder i Region Sjælland, hvor der foruden uddannelse har været fokus på strategi og forretningsudvikling. FBD vil bruge disse 450 virksomheder som udgangspunkt for en fortsat dialog med virksomhederne, og motivere dem til at ansætte studerende og nyuddannede akademikere. Indsatsen skal sikre en varig styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskraft. Konsortiet vil evt. i et udbygget samarbejde med RUC og Syd Dansk Universitet (SDU) skabe grundlag for, at der kan etableres en organisering, der varetager følgende tre opgaver: Flere studerende i virksomhederne I 2014 vil der i et tæt samarbejde mellem DTU, RUC og FBD, samt med inddragelse af SDU blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etablering af en aktivitet, der på regionalt niveau kan samordne og udvikle arbejdet for at få studerende i praktik eller på anden vis arbejde tættere sammen med virksomheder i hele regionen. Indsatsen vil bl.a. tage udgangspunkt i EVVs projekt VidenMetro og det udvidede samarbejde, de har med SDU og RUC. FBD har gennem projektet Klar til nye muligheder opbygget en god kontakt til omkring 430 virksomheder fordelt i hele regionen. Det kendskab, der er opbygget til de enkelte virksomheder, vil FBD bruge som grundlag for at identificere de virksomheder det vil være relevant at knytte Side 6 af 24

7 de første kontakter til, for at markedsføre muligheden for at trække studerende tættere på virksomhederne. Indsatsen, der er den første del af den samlede organisering, vil være på plads og i drift inden udgangen af Aktiviteten vil medvirke til at skærpe de studerendes interesse i at komme i berøring med virksomheder i hele regionen og bearbejde virksomhederne i regionen til at se de fremadrettede udviklingsmuligheder ved at etablere kontakt med de studerende. I den sammenhæng arbejder FBD allerede sammen med både private og offentlige aktører for at udvikle et koncept for modtagelse af studerende både i praktik og ved studiebesøg. FBD vil fortsat deltage på diverse uddannelsesmesser, for at gøre de studerende opmærksomme på mulighederne ved at søge karriere i de virksomheder, der er involverede i de store anlægsprojekter. FBD har i november 2013 som et forsøg oprettet et modtageapparat for besøgende grupper af studerende, i samarbejde med både offentlige og private aktører. De hidtidige reaktioner har være positive og FBD vil videreudvikle aktiviteten og styrke implementeringen i samarbejde med private og offentlige aktører i hele regionen og i tæt samarbejd med uddannelsesinstitutioner og bygherrer. I den sammenhæng vil EVVs erfaringer for projektet Videnmetro blive søgt indarbejdet. Gennem konsortiet og de kontakter FBD i øvrigt har opbygget, vil der i løbet af det første halvår 2014 blive etableret en tættere kontakt til organisatoriske enheder på uddannelsesinstitutionerne, der arbejder med studerendes praktik. FBD har erfaret at der indenfor flere uddannelsesområder er øget fokus på studenterpraktik, som et fast element i uddannelserne. Frem mod første egentlige bevillingsmøde i Vækstforum, vil mulighederne for at søge økonomiske støtte fra Mål 2 programmet til aktiviteten eller dele af aktiviteten blive afklaret i samarbejde med bl.a. DTU. Nyuddannede teknikere ud i virksomhederne I et tæt samarbejde mellem DTU og FBD vil der, med udgangspunkt i DTUs tekniske uddannelser, blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etableringen af en aktivitet, der skal knytte DTUs nyuddannede ingeniører og ingeniørstuderende sammen med de danske og udenlandske konsortievirksomheder, der kommer til regionen for at deltage i selve tunnelbyggeriet og de andre store anlægsopgaver. Udgangspunktet er, at bruge DTUs almindelige kontaktnet til de studerende kombineret med den kontaktflade, der er under opbygning til de prækvalificerede hovedentreprenører. Mange teknisk uddannede, både studerende og nyuddannede, vil være meget interesserede i at komme tæt på byggeprocessen, især i forbindelse med de store internationale koncerner. Aktiviteten vil blive bredt ud til de øvrige byggeaktiviteter, hvor det er relevant. Den grundlæggende ide om at anvende de store anlægsarbejder på Sjælland og i Hovedstaden til at få nyuddannede ingeniører ansat i koncernvirksomhederne opstod i sommeren 2013 på et møde mellem direktører fra DTU og FBD. I løbet af 2014 vil FBD i samarbejde med DTU konkretisere grundlaget for aktiviteten. I den sammenhæng vil det blive undersøgt, hvilke muligheder der er for at trække andre uddannelsesinstitutioner ind i arbejdet, som f.eks. SDU og AAU. Side 7 af 24

8 Forberedelse, herunder indhentning af erfaringer fra lignende aktiviteter, indledes i oktober Indsatsen vil blive etableret i løbet af 2015, så den er operativ allerede ved påbegyndelsen af de store bygge- og anlægsopgaver. Styrket kontakt mellem virksomheder og forskningsinstitutioner Den sidste indsats, der søges etableret, skal varetage både nye og etablerede virksomheders ønsker om og behov for at komme i kontakt med forskningsmiljøerne i regionen. I tæt samarbejde mellem DTU, RUC og FBD samt med inddragelse af andre relevante institutioner, som f.eks. SDU og Teknologisk Institut, vil der blive tilvejebragt et beslutningsgrundlag for at etablere en aktivitet, der sikrer én samlet, enkel indgang til de regionale forskningsmiljøer. Ud over de rent forskningsmæssige relationer, skal aktiviteten sikre, at forskerne får adgang til virksomheder med absolutte spidskompetencer på områder som betonstøbning, overfladebehandling, logistik, belysning osv., således at viden forankres i det regionale forskningsmiljø og kan trækkes ud i uddannelsesinstitutionerne i region Sjælland. FBD vil også indenfor denne aktivitet trække på de kontakter til de 450 virksomheder, der er opbygget gennem Klar til nye muligheder, og motivere de virksomheder, som vurderes at kunne have et potentiale ift. innovative processer i deres værdikæde, at deltage i en dialog med forskningsinstitutionerne. I løbet af foråret 2014 startes en indsamling af erfaringer lignende aktiviteter i specielt Nordeuropa (Centrope, Upper Rhine Metropolitan Region m.fl.). FBD vil inden sommer 2014 tage kontakt til de nævnte vidensinstitutioner og aftale et møde på embedsmandsniveau, hvor mulighederne for at etablere et samarbejde drøftes. FBD har i forbindelse med udarbejdelse af vækstaftalen været i kontakt med RUC, DTU og Syddansk Universitet. Teknologisk institut har FBD en stærk tilknytning til gennem projektet Klar til nye muligheder. Efter sommeren 2014 vil FBD arrangere et møde mellem vidensinstitutionerne på ledelsesniveau, hvor præmisserne for at etablere et mere formaliseret samarbejde bliver afdækket. Med udgangspunkt i mødets konklusioner udarbejder FBD, der gennem hele forløbet vil fungere som sekretariat og tovholder for arbejdet, et forslag til organisering, indhold, finansiering, der kan arbejdes videre med, hvis der er enighed om at etablere et samarbejde. Det er som udgangspunkt forventningen, at DTU, som konsortiepartner, skal være hovedansvarlig for koordineringen af den samlede aktivitet. FBD vil være ansvarlig for de forberedende aktiviteter, som forventes afsluttet frem mod eftersommeren 2014, hvor den endelige udformning af aktiviteterne og den tilknyttede organisering forventes at være fastlagt. Hvorefter projektansvaret overføres til DTU under forudsætning af, at aktiviteten fortsat er relevant for DTU. Aktiviteten skal medvirke til at øge antallet af medarbejdere med længerevarende uddannelser i virksomhederne med 20% og skabe stærke relationer mellem de regionale forskningsinstitutioner og konsortierne. På længere sigt, dvs. i , skal aktiviteten have medvirket til at styrke den regionale konkurrenceevne med 30%. Side 8 af 24

9 Det brede indsatsfelt har været drøftet mellem FBD og SDU, som synes, at initiativerne er interessante og vil gerne indgå i en dialog om et nærmere samarbejde. 2.3 Håndværkerakademi Aktiviteterne i dette afsnit er knyttet til to konkrete og afprøvede uddannelsesinitiativer, der p.t. ikke anvendes i region Sjælland håndværkerakademi og åbent værksted. FBDs indsats for at styrke koordination, videndeling og udvikling i forhold til efterspørgslen efter faglært arbejdskraft er beskrevet i afsnit 2.1 Platform for dialog og rekruttering. FBD vil medvirke til at sikre en smidig og ressourceeffektiv opkvalificering af både faglærte og ufaglærte, dels på skolerne og dels direkte i tilknytning til de store anlægsarbejder. FBD vil i 2014 undersøge erfaringerne lokalt og f.eks. i Jylland 2 fra arbejdet med henholdsvis håndværkerakademi og åbent værksted. FBD vil etablere en arbejdsgruppe med deltagelse af de interesserede erhvervsskoler, organisationer, bygherrer m.v., der skal forestå udredningsarbejdet og umiddelbart efter sommeren 2014 aflevere resultaterne af undersøgelserne og anbefalinger til det videre arbejde ved et fagligt mini-seminar. FBD vil fungere som tovholder og sekretariat og forestå de praktiske udredningsaktiviteter. Arbejdsgruppen vil, udover at indsamle erfaringer, undersøge mulighederne for at åbne et håndværkerakademi indenfor bygge- og anlæg med udgangspunkt i EUC og Erhvervsakademi Sjælland, etablere åbent værksted på de store byggepladser, der etableres i region Sjælland i de næste år (Køge Sygehus, Femern m.v.). I den sammenhæng skal det undersøges, om det kan være en del af kontrakterne, at entreprenørerne stiller faciliteter til rådighed. Den marts 2014 arrangeres en studietur for VEU- / EUC-centrene, hvor relevante aktører så som EUC Nord og Århus Sygehus i Skejby besøges for at høre om deres erfaringer med hhv. håndværkerakademi og åbent værksted. Efter studieturen afholdes et møde i arbejdsgruppen, hvor de indsamlede erfaringer præsenteres og hvor de endelige anbefalinger diskuteres og fastlægges. Seminaret afholdes uge 38. Efter mini-seminaret arbejdes der videre med mulighederne for at åbne et håndværkerakademi inden for bygge og anlæg med udgangspunkt i EUC og Erhvervsakademi Sjælland samt etablering af åbent værksted på de store byggepladser. Der tages kontakt til bygherrerne for at undersøge, om der er mulighed for at få entreprenørerne til at stille deres faciliteter til rådighed for et åbent værksted evt. ved at indskrive det i kontrakterne. Etablering af et håndværkerakademi og åbent værksted ved de store byggepladser vil blive søgt medfinansieret af bl.a. Mål 2-programmet i regi af et nyt Klar til nye muligheder (II). FBDs rolle vil i den sammenhæng være deltagelse i projektet med henblik på at sikre erfaringsopsamling, videndeling og fastholdelse af fokus på nye udfordringer og muligheder. I forhold til ovennævnte initiativer, der er tæt på eksisterende institutioners kerneområde, så forudsætter det et meget positivt medspil og engagement Side 9 af 24

10 fra f.eks. bygherre, organisationer og erhvervsskoler. FBD vil forsøge at tilvejebringe en samlet interesse for at deltage i udviklingen af nye initiativer for at understøtte kompetenceudviklingen. Det vil f.eks. ske gennem en systematisk viden- og erfaringsopsamling fra andre områder i Danmark og ved at stille den indhentede viden til rådighed ved de møder, vi inviterer de relevante aktører til i starten af LOKALISERING OG ERHVERVSUDVIKLING Den direkte og indirekte virksomhedsrettede indsats vil blive stillet overfor nye udfordringer og muligheder i de kommende år. FBD vil derfor med de 4 aktiviteter, der er beskrevet i dette afsnit, tage initiativ til at påvirke både de bredere rammebetingelser, den mere direkte servicering af grupper af virksomheder og udviklingsaktiviteterne direkte rettet mod den enkelte virksomhed. 3.1 No wrong door I de kommende år vil der i region Sjælland ske en markant stigning i lokalisering af udenlandske og danske virksomheder, der kommer til området for at deltage i et af de mange bygge- og anlægsprojekter. For at få virksomhederne til at etablere sig permanent i region Sjælland er det vigtigt, at al relevant viden til enhver tid er tilgængelig for virksomhederne, og at de oplever en professionel og ensartet service fra private og offentlige virksomheder såvel som fra relevante myndigheder. Gennem en fokuseret indsats vil konsortiepartnerne etablere et tværgående samarbejde, der kan informere og vejlede virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i region Sjælland, om det danske arbejdsmarked og som kan skabe let adgang til myndigheder og til rekruttering af arbejdskraft. Det er mange forskellige institutioner og myndigheder, der har ansvar og interesser i relation til de nævnte områder. Konsortiet vil i samarbejde med centrale parter, som f.eks. CAT, erhvervsrådene og Copenhagen Capacity forsøge at samle de mange aktører i et fælles netværk, hvor der opbygges et fælles, strategisk udgangspunkt, en fælles videnbase, et fælles informationssystem, et stort kendskab til aktiviteterne indenfor hele området samt indgående viden om alle aktørers indsatser og arbejdsfelter. Det vil bl.a. blive undersøgt om Væksthusets CRM-system vil kunne anvendes som basis for udviklingen af funktionen. Funktionen skal samtidig sikre en anknytning til viden- og forskningsinstitutionerne, vejlede om mulighederne for strategiske alliancer med lokale virksomheder, OPI-samarbejder o.lign. FBD vil i tæt samarbejde med Væksthuset forestå faciliteringen af opgaven. I først halvår 2014 vil FBD primært fokusere på at skabe grundlaget for at etablere en funktion, der kan identificere og samle de mange, relevante aktører i et fælles netværk. Funktionen vil være på plads og i drift i løbet af 2. halvår Mulighederne for at søge økonomisk støtte til implementeringen fra Mål 2 vil blive undersøgt. Den foreløbige arbejdsplan er følgende: FBD og Væksthus Sjælland vil invitere de central aktører på området til et mindre arbejdsseminar i uge 12, hvor et fælles udspil til udformning og indhold i funktionen drøftes. Arbejdsseminaret danner baggrund for at FBD og Væksthus Sjælland udarbejder et endeligt forslag til hvordan en samlet funktion kan opbygges, Side 10 af 24

11 finansieres og implementeres. Herunder vil det blive afklaret om der skal søges tilskud fra Mål 2 programmet til etablering og indkøring af funktionen. I uge 22/ inviteres alle relevante aktører til et seminar, hvor det udarbejdede forslag bliver drøftet og det endeligt aftales at igangsætte funktionen. Programmet skal være på plads senest fredag den 9. maj 2014 Invitationer udsendes i uge Emner til dagsordenens punkter vil f.eks. være: Opbygning af fælles netværk Et fælles, strategisk udgangspunkt Etablering af en fælles videnbase og et fælles informationssystem Øget kendskab til aktiviteterne indenfor området Funktionen skal være tilgængelig for alle virksomheder og knyttes tæt sammen med den funktion, der søges etableret til at varetage virksomhedernes ønsker om og behov for at komme i kontakt med forskningsmiljøerne i regionen 3. Hensigten er at bygge bro mellem udenlandske og lokale virksomheder og mellem arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og de udenlandske konsortier. Metode: Det er mange forskellige institutioner og myndigheder, der har ansvar og interesser i relation til de nævnte områder. Konsortiet vil i samarbejde med centrale parter, som f.eks. CAT, erhvervsrådene og Copenhagen Capacity forsøge at samle de mange aktører i et fælles netværk, hvor der opbygges et fælles, strategisk udgangspunkt, en fælles videnbase, et fælles informationssystem, et stort kendskab til aktiviteterne indenfor hele området samt indgående viden om alle aktørers indsatser og arbejdsfelter. Det vil bl.a. blive undersøgt om Væksthusets CRM-system vil kunne anvendes som basis for udviklingen af funktionen. FBD vil primo 2014 etablere kontakt til alle konsortierne på Femern projektet og til deres respektive ambassader her i landet, for på den måde at opbygge en kontaktflade. Lignende kontaktflader vil blive opbygget i relation til de øvrige store anlægsprojekter i Region Sjælland, hvor der indgår udenlandske entreprenørkonsortier og underleverandører. 3.2 Store anlægsopgaver i kommunalt perspektiv De kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter på Sjælland og i Hovedstaden vil åbne for både erkendte og ikke erkendte udviklingsperspektiver. Der vil blive stillet nye markante krav til kompetencer og kvalifikationer, både for virksomhederne og de enkelte medarbejdere. Der vil blive stillet nye krav til organisationer og myndigheder, der fordrer nytænkning og samarbejde. Samtidig vil der komme nye, endnu ikke kendte udviklingsmuligheder, som skal identificeres, bearbejdes og implementeres. FBD vil med aktiviteterne i denne del af aftalen sætte fokus på de ikke identificerede udviklingsmuligheder og medvirke til, at de identificeres og bearbejdes til efterfølgende implementering hos de relevante aktører. FBD har i sidste del af 2013 identificeret en del aktører, der har arbejdet med at optimere værdien af forskellige former for investeringer og har allerede været i kontakt med enkelte af disse. Det er f.eks. Slagelse Kommune i forbindelse med psykiatrisygehuset, Køge Kommune i forbindelse med sygehusinvesteringer og de omfattende kommunale investeringer omkring havnen og campus. I andre dele af landet er det f.eks. 3 Aktivitet 2.2. Studerende og nyuddannede akademikere ud i virksomhederne i vækstaftalen. Side 11 af 24

12 Esbjerg by i forbindelse med offshore-investeringerne, Sønderborg i forlængelse af investeringer i universitet m.v., Århus omkring Katrinebjerg, Aalborg i forbindelse med den mangeårige satsning på samspil mellem universitet og erhvervsliv samt Vidensbyen i Lyngby-Taarbæk, der bl.a. med udgangspunkt i DTU og de større virksomheder i kommunen inddrager offentlige og private aktører i tilrettelæggelsen af områdets udvikling. Det er foreløbig besluttet at der, ud over de regionale aktører, skal sættes fokus på: Offshore i Esbjerg Katrinebjerg i Aarhus Storebælt og Odense Vidensbyen i Lyngby-Taarnbæk Der er i sidste del af 2013 etableret kontakt til Vidensbyen og aktører i Odense. FBD vil i starten af 2014 besøge Aarhus og Esbjerg, for at drøfte deres erfaringer. FBD vil i første halvdel af 2014 have udarbejdet et samlet overblik over alle væsentlige, 4 besluttede og planlagte offentlige og private investeringer på bygge- og anlægsområdet på Sjælland og i Hovedstaden i den udstrækning, det er muligt. Oversigten skal supplere den kortlægning, der p.t. er af de meget store offentlige investeringer. FBD har adgang til CRM-Byggefaktas database, hvor alle større bygge og anlægsopgaver i Danmark er registret. På grundlag af udtræk for databasen, vil FBD i samarbejde med de enkelte kommuner identificere de bygge- og anlægsprojekter, der kan defineres som strukturpåvirkende. En fyldestgørende liste forventes af kunne forelægge inden udgangen af april måned Med udgangspunkt i oversigten og i de erfaringer der er indsamlet fra andre områder, vil FBD inden udgangen af 1. halvår 2014 i samarbejde med kommuner, region og andre relevante aktører, sammensætte en styregruppe, der skal udforme grundlaget for en analyse af de potentielle muligheder, der følger af den betydelige byggeaktivitet på hele Sjælland frem til Analysen skal, udover at afdække og beskrive mulighederne, både de kendte og almindeligt accepterede og de måske ikke erkendte muligheder, komme med anbefalinger til aktiviteter, der kan styrke det samlede regionale vækstpotentiale. FBD vil, i løbet af februar måned 2014, i samarbejde med fokusgrupperne og de kommuner der p.t. ikke har repræsentanter i fokusgrupperne, invitere aktørerne til at udpege medlemmer til den styregruppe, der skal forestå gennemførelsen af analysen af byggefasens muligheder. Medlemmerne af styregruppen skal være udpeget inden udgangen af marts måned, så det første møde kan afholdes i starten af april måned Styregruppen vil bl.a. blive sammensat af repræsentanter for bygherrer, kommuner og organisationer/institutioner. Styregruppen skal på møder i april og maj måneder fastlægge indholdet af - og udbyde analysen. Analysen afsluttes med et arbejdsseminar i sidste halvdel af oktober måned 2014, hvor konklusioner og anbefalinger drøftes og prioriteres. Styregruppen afslutter arbejdet i løbet af november måned med en færdiggjort arbejds- og udviklingsplan for det videre arbejde. Analysen gennemføres af FBD i samarbejde med en ekstern konsulent. Med udgangspunkt i planen sammensætter FBD, kommunerne og andre relevante aktører en koordinations- og udviklingsgruppe, der, med FBD som tovholder og sekretariat, skal forestå arbejdet med at implementere 4 Investeringens væsentlighed afgøres ikke alene af det økonomiske omfang, men også af investeringens grad af strukturpåvirkning. Side 12 af 24

13 anbefalingerne fra konferencen og udvikle nye initiativer. Gruppen skal fungere fra 1. januar Arbejds- og udviklingsplanen vil samtidig danne grundlag for de aktiviteter, der i 2015 og 2016 skal indgå i denne del af aftalen med Vækstforum. Den overordnede målsætning med aktiviteten er, at region Sjælland fra 2015, som den første region, vil arbejde systematisk med ad-ons 5 i forhold til store investeringer på baggrund af en defineret strategi. Med udgangspunkt i FBDs hidtidige fokusområde Femern Bælt-projektet, vil de erfaringer, organisationen allerede har høstet fra Femern Bælt projektet, blive inkluderet i de aktiviteter, der knyttes til de store byggeopgaver. FBD har allerede været i kontakt med de store byggekommuner som Køge, Lolland, Vordingborg, Guldborgsund og Slagelse. Det er bl.a. på den baggrund FBDs klare indtryk, at der er stor interesse for at indgå i et bredere udviklings- og afklaringssamarbejde, der ikke kun sikrer det lokale udbytte, men kan medvirke til at skabe et nyt, regionalt udgangspunkt for vækst i De etablerede fokusgrupper har i det seneste halve år arbejdet med den bredere tilgang til anlægsopgaverne og har allerede sat fokus på de store anlægsinvesteringer i kommunalt perspektiv. Det arbejde vil i de kommende år blive intensiveret, og det brede kontaktnet, som fokusgrupperne udgør, vil blive et bærende element i varetagelsen af opgaven. Organiseringen opbygges fsv. angår de af kommunerne der er medlemmer af Femern Bælt Forum i regi af fokusgrupperne og Femern Bælt Forum. For de øvrige kommuner aftales individuelt, hvordan arbejdet og den løbende afrapportering tilrettelægges. 3.3 Klar til nye muligheder (II) En af de centrale aktiviteter, der allerede er igangsat for at styrke både virksomhedernes og arbejdskraftens kompetencer, og dermed muligheder for at indgå i de store bygge- og anlægsopgaver, er projektet Klar til nye muligheder. Siden projektets start i 2010 er der afviklet mere end kursusforløb for ledere og medarbejdere fra mere end 400 virksomheder. Ligesom 155 virksomheder har deltaget i netværk, med 220 medarbejdere. Virksomhederne er primært fra bygge- og anlægsområdet og de tilknyttede erhverv, og de kommer hovedsageligt fra region Sjælland. Projektets tilbud har været ledelsessparring, opkvalificering af top- og mellemledere samt medarbejdere og netværksdannelse primært inden for bygge- og anlægssektoren og de dertil knyttede serviceerhverv. Virksomhedernes interesse for at deltage i projektet har naturligvis været påvirket af de forskellige udskydelser af starten på selve byggefasen af Femern forbindelsen, samt starttidspunkterne for de andre store anlægsopgaver, som f.eks. sygehuse og fængsel. FBD har en tydelig oplevelse af, at virksomhedernes interesse for at deltage i projektet er steget markant indenfor det seneste år i takt med, at beslutningen af de fremskudte aktiviteter blev effektueret og i takt med at de forskellige anlægsopgaver skydes i gang. På baggrund af en stigende interesse for det nuværende projekt, på baggrund af de tilbagemeldinger FBD får i den løbende virksomheds- 5 Ad-ons skal i denne sammenhæng forstås som nye udviklingsmuligheder, der følger af bygge- og anlægsaktiviteterne, men som modsat f.eks. øget beskæftigelse forudsætter at de identificeres, beskrives, bearbejdes og efterfølgende implementeres. Side 13 af 24

14 kontakt og på baggrund af de omfattede bygge- og anlægsaktiviteter i øvrigt, vil FBD frem mod sommeren 2014 udvikle et nyt projekt Klar til nye muligheder (II). I februar og marts måned 2014 skal der udarbejdes en Mål 2-ansøgning. Fristen for aflevering af ansøgningen er endnu ikke fastsat, men det forventes at blive medio april I uge afholdes møde med Væksthus Sjælland og VEU-center Vestsjælland for fordeling af rollerne i det fremtidige projekt. I ugerne 7-11 skrives ansøgningen samtidig med, at det afklares, hvilke andre ordninger, der findes indenfor det arbejdsmarkeds-, det udannelsesog det erhvervspolitiske område, som kan være relevante at indarbejde i projektet. Efter sommeren 2014 forventes det nye projekt opstartet. Der vil løbende foregå en koordinering i forhold til de øvrige indsatser under vækstaftalen, således at der opnås størst mulig effekt af indsatserne. Projektet vil blive udviklet i samarbejde med Væksthus Sjælland og andre relevante aktører, som f.eks. erhvervsskolerne. Projektet vil bygge videre på de erfaringer, der er samlet op gennem det hidtidige forløb og anbefalingerne fra den evalueringsproces, der er igangsat. Ud over at styrke kernen i projektet, altså de ekstraordinære kursus- og udviklingsaktiviteter, vil der i de virksomhedsrettede aktiviteter, blive knyttet an til andre relevante ordninger indenfor det arbejdsmarkeds-, det uddannelses- og det erhvervspolitiske område. Hensigten er at forene og videreudvikle de tilbud, der specifikt er målrettet bygge- og anlægssektoren og de dertil knyttede erhverv. Den overordnede målsætning er at skabe et udviklingsforløb, der er tilpasset bygge- og anlægsområdets særlige behov, og som kan danne grundlag for etableringen af et nyt nationalt udviklings- og uddannelseselement. Målet er at der gennem en fortsættelse af projektet mobiliseres yderligere 500 virksomheder i Region Sjælland, således at det samlede antal virksomheder der deltager aktivt i Klar til nye muligheder II i 2016 udgør i alt ca Effekten af indsatsen vil være, at der via et kompetenceløft på ledelsesniveauerne i virksomhederne, herunder tilknytning af såvel studerende som nyuddannede akademikere, vil ske en produktivitetsstigning i virksomhederne på 20-30% i forhold til virksomheder der ikke deltager i projektet, samtidig med at de deltagende virksomheder mere aktivt indgår i innovative samarbejdskonstellationer med forskningsinstitutionerne. 3.4 Kapitaltilvejebringelse og risikostyring Kapitaltilvejebringelse til små og mellemstore virksomheder er en af de mest centrale problemstillinger ift. både vækst og beskæftigelse. Virksomhedernes manglede muligheder for at låne til nødvendige investeringer står dermed også i vejen for at sikre et optimalt, regionalt udbytte af de kommende års anlægsinvesteringer på Sjælland og i Hovedstaden. Målet med indsatsen er gennem dialog at påvirke regeringen ift. at få justeret på den gældende lovgivning, således at således at banker, finansieringsinstitutter sammen med de danske virksomheder får bedre muligheder for at skabe udvikling og vækst i både indtjening og antallet af medarbejdere. Side 14 af 24

15 FBD vil med indsatsområdet gennemføre en målrettet indsat for at søge at ændre de rammevilkår, der i dag i nogen udstrækning vanskeliggør små og mellemstore virksomheders deltagelse i større offentlige anlægsprojekter, udfordringer med at stille garanti overfor bygherren, udfordringer med at tilvejebringe kapital til drifts- og anlægsinvesteringer, udfordringer med at indgå i joint-ventures på grund af kædeansvar m.m. FBD vil, med inddragelse af centrale, regionale aktører som f.eks. CAT og Væksthus Sjælland, sikre en aktiv dialog med såvel staten som den finansielle sektor og dermed styrke den allerede veletablerede kontaktflade til bankerne. Gennem dialogen skal det undersøges, om der kan etableres nogle mere lempelige muligheder for at optage lån til både anlægs- og driftsinvesteringer, samtidig med at det skal undersøges, om der kan udvikles nye modeller for, hvordan virksomhederne kun bliver ansvarlige for den del af entrepriserne, de selv står for. Ift. problematikken om at stille garanti i de store byggeprojekter, skal det ligeledes undersøges, om der kan udvikles alternative modeller for garantistillelse, således at man dels kan begrænse omkostningerne til garantistillelsen, og dels kan minimere den samlede økonomiske risiko. FBD vil i starten af 2014 tage initiativ til at invitere centrale, regionale aktører, bankerne og virksomhedsrepræsentanter til møde for at få afdækket og dokumenteret problemernes omfang og karakter. Dokumentationen vil være tilvejebragt i løbet af første halvår I andet halvår 2014 vil samarbejdsparterne tage initiativ til møder med den finansielle sektor for at afdække, hvilke muligheder der er for at kunne stille kapital til rådighed for små og mellemstore virksomheder indenfor de eksisterende rammer, hvilke forbedringer der kan gennemføres uden direkte lovændring, og endelig hvilke initiativer der kan forbedre vilkårene for virksomhederne, men som forudsætter mere omfattende ændringer, som f.eks. lovændringer. En mere konkret arbejdsplan ser foreløbig således ud: FBD vil i sidste halvdel af marts eller første halvdel af april 2014, sammen med centrale samarbejdsparter, som f.eks. Væksthuset og CAT, afholde et møde med de centrale regionale aktører, banker samt repræsentanter for små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland, for at drøfte og dokumentere de forskellige problemstillinger ift. garantistillelse, kapitaltilvejebringelse og kædeansvar. FBD vil som sekretariatet og tovholder for aktiviteten opsamle konklusionerne fra mødet, således at en samlet dokumentation for omfang og karakter vil være tilvejebragt inden starten af sommerferieperioden I løbet af sommeren 2014 vil FBD, i samarbejde med bl.a. Væksthuset og CAT, bearbejde materialet og udarbejde konkrete forslag til ændringer og reguleringer i lovgivningen og om muligt i den hidtidige praksis. I august, september og oktober måneder 2014 vil FBD og samarbejdsparterne tage initiativ til møder med den finansielle sektor for drøfte mulighederne for at ændre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder indenfor de eksisterende rammer, hvilke forbedringer der kan gennemføres uden direkte lovændring, og endelig hvilke initiativer der kan forbedre vilkårene for virksomhederne, men som forudsætter mere omfattende ændringer, som f.eks. lovændringer. FBD vil fungere som initiativtager, tovholder og sekretariat for arbejdet. På baggrund af denne arbejdsproces vil parterne indlede en dialog med de centrale finansieringsinstitutioner og udvalgte ministre. Dialogen vil blive indledt i løbet af 2014, men forventes at ville løbe videre i både 2015 og Side 15 af 24

16 2016. Den overordnede målsætning med indsatsen er at skabe bedre rammebetingelser for de små og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i de mange store udbud på bygge- og anlægsområdet. 4. GRÆNSEREGIONALE SAMARBEJDER Region Sjælland bliver med indvielsen af den faste forbindelse over Femern Bælt en egentlig grænseregion med alle de muligheder og udfordringer, det medfører. De vækst- og udviklingsmuligheder, der er i denne sammenhæng, skal udnyttes allerede nu. Regionens geografiske placering betyder, at der fra 2014 vil være mulighed for at deltage i de tre Interreg-programmer Øresund-Kattegat-Skagerak programmet, mod Sverige og Norge, Østersø-programmet og det dansktyske program, der udvides til også at omfatte Syddanmark og Schleswig- Holstein. FBD har i sidste halvdel af 2013 arbejdet på at få udviklet og godkendt en række netværksprojekter med henblik på at opbygge stærkere relationer til nye Interreg-aktører, både i Danmark og Tyskland. FBD vil videreføre det intensive kontaktskabende arbejde i første halvår af 2014 indenfor grænserne af alle tre programområder. I forhold til det dansk-tyske program vil der naturligvis blive bygget videre på de mange kontakter, der er opbygget gennem de seneste år, men med den udvidede geografi skal der findes nye samarbejdspartnere i Syddanmark og i en markant større nordtysk geografi. FBD vil frem til programmets start intensivere samarbejdet med erhvervsfremmeaktører i Schleswig-Holstein og region Syddanmark med henblik på at kunne udvikle og gennemføre projekter, der understøtter aftalens øvrige aktivitetsområder og styrker region Sjællands position som grænseregion. Tilsvarende vil der blive etableret tættere kontakter til aktører indenfor de to andre Interreg-geografier. I forhold til Øresund-Kattegat-Skagerak programmet vil der blive etableret kontakt til aktører i Hovedstaden, Skåne og op mod Oslo, som bl.a. i trafikmæssige sammenhænge allerede er engagerede i relation til Femern-forbindelsen. Sigtet vil i høj grad være de erhvervs- og videnrelaterede aktiviteter. FBD vil derfor i starten af 2014 etablere en arbejdsgruppe med aktører fra de to områder, der skal understøtte arbejdet og medvirke til udviklingen af nye projektfelter. I forhold til Østersø-programmet har Region Sjælland gennem flere år fulgt programmet tæt. Kompetencer, der er opbygget i den sammenhæng, vil der blive bygget videre på. FBD har etableret en tæt kontakt til Baltic Development Forum, en kontakt, der vil blive intensiveret i de kommende år med henblik på at udvikle fælles aktivitetsfelter. Sigtet for arbejdet med Østersø-programmet vil primært være indenfor erhvervsområdet og uddannelse og viden, og FBD vil også indenfor dette programområde samle relevante, regionale aktører, herunder Region Sjælland, i en arbejdsgruppe, der kan udvikle og implementere nye projekter. FBD vil i hele aftaleperioden være en central aktør i forhold til udviklingen og gennemførelsen af nye projekter og samarbejdsrelationer indenfor alle tre Interreg-programmer og dermed skabe og facilitere en dialog om regionens udviklingsmuligheder som grænseregion. Ikke kun i forhold til Tyskland, men i høj grad også til Skandinavien og hele Østersøområdet. Den overordnede målsætning er at udvikle og implementere nye og stærkere Interreg-projekter, der virker direkte understøttende på aftalens Side 16 af 24

17 øvrige aktivitetsområder, styrker region Sjælland som grænseregion og udvikler de regionale kompetencer for internationalt udviklingssamarbejde. FBD vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afholde et møde om EUprogrmmerne i marts måned eller i starten af april. Det brede orienteringsmøde om alle 4 programmer, vil blive suppleret med to mere tekniske møder. Møderne vil sætte fokus på udvikling af projekter i henholdsvis Mål 2 programmet og det dansk/tyske Interreg program. De to møder forventes afholdt i maj og juni måneder Møderne skal fungere som workshops for de aktører, der arbejder med EU finansierede projekter med tilstedeværelse af eksperter fra Erhvervsstyrelsen. FBD vil i løbet af februar måned 2014 danne 2 arbejdergrupper, der skal sætte fokus på mulighederne i de 2 Interreg programmer Øresund- Kattegat-Skagerak og Østersø programmet. FBD vil i samarbejde med medlemmerne af grupperne arbejde for at udvikle projekter og samarbejdsrelationer til de to programgeografier, hvor den samlede regionale deltagelse hidtil har været begrænset. I relation til et stærkere fokus på Østersø programmet har FBD allerede i 2013 taget initiativ at styrke relationerne til Baltic Development Forum og Baltic Sea Development Cluster og har bl.a. drøftet mulige samarbejder omkring eksport og klyngeprojekter i Østersøområdet. 5. TECHNICAL VISITS 5.1 Incoming bureau De kommende års omfattende bygge- og anlægsaktiviteter vil betyde en markant stigning i delegationsbesøg og erhvervsturismen i hele region Sjælland. Den øgede opmærksomhed fra omverdenen skaber grundlag for en styrket dialog med og information af beslutningstagere fra alle dele af Europa og i mindre udstrækning fra resten af kloden. Den øgede interesse skal bruges til både at styrke kendskabet til de særlige regionale kompetencer og muligheder og til skabe øget omsætning indenfor de mere turismeorienterede faciliteter. Aktiviteten skal styrke regionens brand som et interessant investerings- og udviklingsområde, tæt på hovedstaden, og beliggende direkte på korridoren mellem Skandinavien og Europa. Aktiviteten skal medvirke til, at der etableres en funktion, der sikrer, at besøgene håndteres rationelt, kompetent og med udsyn, dvs. med forståelse for, at de faglige dele af besøget kan kombineres med mere turismeorienterede aktiviteter, således at aktiviteterne også understøtter indtjeningsmulighederne hos de regionale attraktioner, hoteller og restaurationer m.v. FBD vil i sidste del af 2013, bl.a. sammen med ØDT, indsamle de gode og dårlige erfaringer på området. Fra starten af 2014 vil der blive etableret en arbejdsgruppe, hvor alle interessenter får mulighed for at deltage i udviklingen af et Incoming bureau, i udviklingen af de nødvendige samarbejdsrelationer og uddannelsesinitiativer osv., der er en forudsætning for at få aktiviteten til at fungere som et professionelt og kompetent tilbud til de besøgende delegationer. Samtidig skal bureauet og det samarbejde, der opbygges med institutioner o.l. sikre, at besøgene på institutionerne bliver en positiv og udviklingsorienteret aktivitet, også for den institution der besøges. Det er som udgangspunkt hensigten at etablere et traditionelt Incoming bureau, men det skal i tilknytning til bureauet sikres, at der etableres samarbejdsrelationer til de institutioner, der skal besøges, så de klassiske Side 17 af 24

18 faldgruber undgås. De hidtidige erfaringer på området afslører en række udfordringer, som f.eks. et stort ressourceforbrug i forbindelse med tilrettelæggelsen, stor faglighed hos de modtagende institutioner, men manglende viden om helheden, sårbarhed på grund af stor personbundethed og manglende effekt og opfølgning. Incoming bureauet og en betydelig del af samarbejdsaftalerne med de forskellige institutioner skal være klar til drift fra slutningen af 2014, således at det kan overtage ansvaret for udviklingen og driften af delegationsbesøg her i regionen. Sideløbende skal der opbygges kontakt til overnatningssteder, attraktioner o.l. med henblik på at styrke det turistmæssige element. Den endelige fastlæggelse af detailaktiviteterne under denne aktivitet, afventer den konkrete udformning af aftalen med Copenhagen Capacity i tilknytning til Den Fokuserede Vækstdagsorden. I forventning om at der, uanset aftalens endelige udformning, vil være behov for en supplerende lokal og regionale indsats, vil FBD i tæt samarbejde med ØDT tage initiativ til følgende: I løbet af februar måned 2014 invitere FBD til et møde med ØDT og evt. CopCap, for at samle op på erfaringer fra andre lignende initiativer, drøfte mulighederne for et samarbejde i relation til Den Fokuserede Vækstdagsorden, udvikling af koncept for Incoming Bureauet, mapping af regionen (turisme og virksomhedsbesøg), velkomstcenter og tilrettelægge en arbejdsplan for I februar måned nedsætter FBD i samarbejde med bl.a. ØDT den arbejdsgruppe, der skal inddrage de mange interessenter på området i arbejdet. Arbejdsgruppen vil blive nedsat med udgangspunkt i fokusgrupperne og suppleret med repræsentanter for de kommuner og institutioner der ikke er repræsenteret i fokusgrupperne. Arbejdsgruppen forventes af holde det første møde i løbet af marts måned Med udgangspunkt i konklusionerne fra de to møder, vil FBD, som sekretariat og tovholder for opgaven, sammen med ØDT udarbejde et endeligt forslag til etablering og implementering af organisationen. Herunder udarbejdelse af en evt. ansøgning til Mål 2 programmet. Denne del af arbejdet skal være afsluttet i løbet af september måned 2014, således at en evt. Mål 2 ansøgning kan behandles af Vækstforum i løbet af efteråret. Målsætningen er at der skal være etableret en organisation, der er klar til drift ved udgangen af Sideløbende med at rammerne for modtagelse af erhvervsdelegationer, vil FBD undersøge mulighederne for at opnå en ekstraordinær effekt, ved at knytte etableringen af et Incoming Bureau sammen med etableringen af et velkomstcenter ved Femern Bælt. Som opfølgning på vores arbejde i #6 i vækstaftalen for 2013, fortsætter vi den løbende dialog med Femern A/S på ledelse niveau omkring det kommende velkomstcenter i Rødbyhavn. FBD vil forsøge at afholde informationsmøde i samarbejde med Femern A/S omkring velkomstcenteret. FBD er i de seneste måneder blevet kontaktet af flere private virksomheder, der er interesserede i mulighederne for at levere varer (fødevarer) til byggeriet, herunder specielt Velkomstcentret. FBD har deltaget i et enkelt møde i den sammenhæng og vil fremadrettet, bl.a. i samarbejde med erhvervsrådene forsøge at sikre at de regionale virksomheder bliver indtænkt i de produkter, som evt. forhandles i Velkomstcentret. Side 18 af 24

19 FBD vil i løbet af 2014 søge medfinansiering evt. fra Mål 2 programmet til etablering og indkøring af funktionen i en 3 5 årig periode. FBD vil som udgangspunkt stå som projektansvarlig. Projektet skal gennem hele perioden styrke arbejdet med delegationsbesøg og erhvervsturisme i øvrigt, så aktiviteten fra er en fast indarbejdet aktivitet i region Sjælland. Incoming bureauet kan med fordel opbygges, så det også kan indarbejde betjeningen af delegationsbesøg og erhvervsturismen i geografier udenfor region Sjælland. Metode for løsning af opgaven Som en konsekvens af indsatsområdets bredde vil der blive anvendt flere metoder i opgaveløsningen: Virksomhedsrettet indsats: FBD har tæt kontakt med mere end 600 virksomheder og har erfaret, at der er behov for gennemsigtighed og samarbejde på tværs. FBD vil derfor fortsætte den tætte kontakt til virksomhederne i regionen og anvende de værktøjer, der er udviklet i projektet Klar til nye muligheder. Samspil med kommunerne: FBD vil sammen med konsortiepartnerne have en tæt kontakt til kommunerne f.s.v. angår de store byggeprojekter; dialog om processer, der kan optimere udkommet af de store anlægsprojekter i de respektive byer, styrke samspil mellem arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og den lokale erhvervsservice. Der vil blive gennemført analyser i samarbejde med kommunerne om mulige, langsigtede spin-off effekter. Funding: FBD vil sammen med alle interessenter styrke anvendelsen af de mange udviklingsmidler. Det vil ske gennem løbende at afsøge regionale, nationale og EU-støtteordninger, der kan geare midlerne fra VF. Der vil blive etableret tættere samarbejde med Bruxelles-kontoret og CAT-link om identificering af projekter og finansieringskilder. Executive board: Det er hensigten, at der etableres et samarbejde mellem leadpartnerne på de enkelte indsatsområder, der skal sikre en løbende koordination af indsatsen og løbende afstemme og justere fremdriften/ resultaterne med Vækstforum sekretariatet. Analyser: Analyser, der indgår i projekterne, vil i videst muligt omfang blive udredt i et samarbejde med konsortiepartnerne og andre med kompetencer på området samt med anvendelse af eksterne konsulenter, hvor parterne ikke selv råder over de nødvendige kompetencer. Samarbejdspartnere, herunder hvordan den regionale forankring sikres. (Det forventes, at forslagsstiller går sammen med relevante partnere i konsortiedannelse). Samarbejdspartneres rolle i vækstaftalen Konsortiepartnere DTU, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby (DTUs aktiviteter under vækstaftalen forankres på DTU Risø Campus i Roskilde) Østdansk Turisme, Banegårdspladsen 2, 4700 Næstved Væksthus Sjælland, Marienbergvej 132, 1. sal, 4760 Vordingborg Den regionale forankring sikres gennem en tæt dialog mellem konsortiepartnerne, og det netværk de hver især repræsenterer til forskellige sektorer af regionens erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner i regionen, samt den løbende dialog med Region Sjælland, og Kommunerne repræsenteret ved direkte kommunale samarbejder og dialog med KKR Sjælland. DTU: Samarbejdet omfatter udvikling af nye initiativer for at bringe uddannelse og forskning ud i virksomhederne, samt sikre en langsigtet forankring af viden. Østdansk Turisme: Samarbejdet med ØDT videreføres i stil med det, vi har haft aftale om i 2013 med fokus på Technical visits. Side 19 af 24

20 Væksthus Sjælland: Der er ift. konsortiedannelsen indgået en generel samarbejdsaftale mellem FBD og VHSJ om koordinering af samarbejdsflader i det daglige. VHSJ vil som konsortiepartner indgå i indsatsområderne. Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget: Hovedposter for aftaleperioden og de enkelte år Konsortieparterne er enige om Vækstaftalens indhold og målsætning. Der er indgået aftale om at DTU, som udgangspunkt bliver ansvarlig for gennemførelse af aktiviteterne for at trække flere studerende og nyuddannede ud i virksomhederne. DTUs ledelse forudsætter en finansiering af den personaleressource, der skal varetage opgaven hos DTU. Det er aftalt at ØDT og FBD er de centrale aktører i etableringen og indkøringen af et incoming bureau. Som udgangspunkt er FBD ansvarlige for aktivitetens konkrete gennemførelse. Det er aftalt at FBD og Væksthuset er hovedansvarlige for udviklingen og gennemførelsen af Klar til nye muligheder 2. Leadpartner: Adm. direktør Stig Rømer Winther, økonomichef Gitte Hansen, projektdirektør Martin Nielsen, development manager Tonni Kragh. For CV og karriereforløb henvises til linkedin og Herudover trækkes der på medarbejdere fra konsortiepartnere og for FBD generelt. BUDGET Kontrakt i alt 1. Videndeling og informationsaktiviteter Kompetenceparat - arbejdsklar Lokalisering og erhvervsudvikling Grænseregionale samarbejder Technical visits I alt Der henvises i øvrigt til bilag Budget Side 20 af 24

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere