KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR"

Transkript

1 KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

2 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner Kranernes brug Ansvar Forsikring Ansvarsbegrænsning Serviceniveau ved udlejning uden fører Tilgængelighed ved udlejning med fører Kranbestilling Fortrinslejeret Overarbejde Takster for kran og kranarbejde Rengøring af kajarealer, tragt og grab

3 1. Aarhus Havns kraner 1.1. Containerkraner Kran nr CONTAINERKRANER Max. løfteevne Rækkevidde Løftehøjde over daglig vande i åg tons i krog tons over kajkant (fender) sporvidde over land fra landben Containeråg og krog Frihøjde under udlægger til daglig vande 48/ / / /

4 1.2. Øvrige kajkraner ØVRIGE KAJKRANER Kran nr. 5, 6, 11 og 12 7 og 8 9 og 10 Løfteevne tons Krog 25 Grab 14 Krog Grab Udlægning fra kongetap 18,0 28,0 22,5 31,0 33,5 31,0 33,5 Rækkevidde over kajforkant 10,3 20,3 14,8 23,3 25,8 23,3 25,8 Løftehøjde overdaglig vande Krog Krog Krog Grab

5 Forudsat at Aarhus Havn godkender stevedore/kranlejer gælder afsnit 2 12: 2. Kranernes brug 2.1 Kranerne er kun beregnet til lodrette løft. Bortset fra containerkranerne må kraner med byrder ikke forfares langs kajen. Hvis det bliver nødvendigt at forfare en kran, skal kranlejeren eller dennes repræsentant sørge for, at kranspor og kranbane er fri, og at slæbekablet ligger således, at det ikke beskadiges under kørslen. 2.2 Kranerne må ikke benyttes til at løfte byrder, hvis vægt overstiger kranens maksimale løfteevne. Kranen må heller ikke benyttes til at frigøre byrder. 2.3 Når to kraner skal arbejde sammenkoblet, skal sammenkoblingen bestilles særskilt, og havnens kontrollant skal være til stede under arbejdet. Ved komplicerede samløft skal kranlejeren udarbejde en skitse, der viser anhugningsgrejets placering på byrden og belastningen på hver enkelt krog. 2.4 Til hver af kranerne nr. 5, 6, 11 og 12 kan benyttes en 85 m 3 lossetragt, og til hver af kranerne 7 og 8 kan benyttes en 130 m 3 lossetragt. 2.5 Kranerne udlejes generelt kun til arbejde vedrørende den egentlige havnetrafik. Der kan dog træffes aftale om udlejning til andet arbejde, når dette kan foretages uden gene for havnetrafikken. Krantaksterne vil da blive forøget med 50% jf. pkt Ansvar 3.1 Udlejning af containerkraner uden fører til operation af containerskibe Aarhus Havns containerkraner som angivet i pkt udlejes alene uden kranfører i forbindelse med anvendelse til operation af containerskibe Kranlejeren er ansvarlig for, at kranføreren, som benytter den lejede kran, til enhver tid overholder dansk lovgivning, herunder arbejdsmiljøloven og de lovmæssige uddannelseskrav, og at kranførerne altid har gyldigt kranførercertifikat og altid kan betjene kranerne sikkerhedsmæssigt forsvarligt Kranlejeren er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske i lejeperioden, herunder skade på kran og kranmateriel, skader forvoldt af kranen på såvel ting som personer samt enhver skade i øvrigt opstået i lejeperioden. Kranlejeren er dog ikke ansvarlig for skader opstået som følge af manglende vedligehold eller fejl ved kranen og ej heller for skader, som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, jordskælv og andre naturkatastrofer, atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission) og radioaktivt nedfald, hvad enten skaden indtræffer i krigstid eller fredstid. 5

6 3.1.4 Aarhus Havn påtager sig intet ansvar for driftsstop i lejeperioden som følge af fejl ved kranen, vejrlig el.lign. I tilfælde af driftsstop som følge af fejl ved kranen påtager Aarhus Havn sig at udbedre forholdet snarest muligt, men påtager sig i øvrigt intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af driftsstop I det omfang Aarhus Havn måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af kranen eller som følge af brugen af kranen i lejeperioden, er kranlejer pligtig til i samme omfang, som det følger af pkt , at skadesløsholde Aarhus Havn for ethvert krav inklusive renter og omkostninger som Aarhus Havn måtte blive pålagt at betale tredjemand Under forhold, hvor arbejdet er til gene for omgivelserne, fx ved pålæg fra miljømyndighederne, er kranlejer ansvarlig for og forpligtet til at standse arbejdet. 3.2 Udlejning af containerkraner med fører til andre operationer Aarhus Havns containerkraner som angivet i pkt. 1.1 udlejes alene med kranfører i forbindelse med anvendelse til andre operationer end operation af containerskibe, herunder operationer i forbindelse med entreprenørarbejder Nedenstående pkt. 3.3 vedrørende ansvar i forbindelse med udlejning af øvrige kajkraner finder tilsvarende anvendelse ved udlejning af containerkraner til andre operationer end operation af containerskibe. 3.3 Udlejning af øvrige kajkraner med fører Aarhus Havns øvrige kajkraner som angivet i pkt. 1.2 udlejes alene med kranfører Aarhus Havn påtager sig ikke arbejdet i forbindelse med godsets anhugning i kranen og leverer ikke det dertil nødvendige anhugningsgrej Kranlejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren og i øvrigt informere denne om den planlagte arbejdsudførelse. Denne information skal foregå på dansk Kranlejeren har det fulde ansvar for, at arbejdet i enhver henseende tilrettelægges i henhold til dansk lovgivning og i øvrigt fuldt forsvarligt I forbindelse med kranarbejdet har kranlejeren den fulde instruktionsbeføjelse, og det påhviler kranlejeren at udpege og advare om mulige forhindringer for kranens arbejde og om nødvendigt standse kranarbejdet Ovenstående pkt til vedrørende ansvar i forbindelse med udlejning af containerkraner til operation af containerskibe finder tilsvarende anvendelse ved udlejning af øvrige kajkraner. 6

7 4. Forsikring 4.1 Kranlejeren er pligtig til at tegne Erhvervs- og Produktansvarsforsikring, der er udvidet til at dække lånte og lejede genstande. 4.2 Som det fremgår at pkt. 4.1 er kranlejer pligtig til at tegne Erhvervs- og produktansvarsforsikring, der er udvidet til at dække lånte og lejede genstande. Derudover skal kranlejer etablere en særlig ansvarsforsikring (Stevedoreansvarsforsikring) eller udvide Erhvervs- og produktansvarsforsikringen til at omfatte det ansvar, de som kranlejer kan ifalde for skader på materiel, gods mv. 5. Ansvarsbegrænsning 5.1 Såfremt Aarhus Havn findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: Erstatning fastsættes efter værdien af gods eller andet materiel af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen - eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods eller andet materiel af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller andet materiel, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods eller andet materiel, som er beskadiget, afhængig af hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige SDR. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke. 6. Serviceniveau ved udlejning uden fører 6.1 Vedligehold/reparation Aarhus Havn har ansvaret for al vedligehold og reparation og tilstræber at stille fuldt operationelt brugbare kraner til rådighed døgnet rundt. Undtagelse er i forbindelse med havari, påkrævet forebyggende vedligehold eller andre hændelser, der nødvendiggør, at et udstyr tages ud af drift. Aarhus Havn forpligtiger sig dog til altid at tilgodese operationen i videst muligt omfang. 7

8 Formålet er: At sikre, at udstyret til enhver tid lever op til krav fra myndighederne, At udstyret er pålideligt, samt At udstyrets værdi opretholdes. Reparationer, der skyldes skader, som kranlejer i henhold til kranvedtægtens afsnit 3 har ansvaret for, samt tilkald af el-vagten, jfr. kranvedtægtens pkt. 6.8 pga. fejlbetjening af kranen, afregnes over for kranlejeren efter medgået tid og materialeforbrug i henhold til Aarhus Havns til enhver tid gældende takster. Al vedligeholdelse og alle reparationer planlægges og udføres af Aarhus Havn. 6.2 Sikkerhedsinspektion Kranlejer forpligter sig til at udføre sikkerhedstjek før opstart samt til at indberette fejl til Aarhus Havns Kundecenter. Formålet med sikkerhedsinspektionen er at sikre, at udstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand før idriftsætning. Inspektionen udføres i henhold til AT vejledning (Bilag 1): Føreren eller brugeren af et redskab skal hver dag inden ibrugtagning kontrollere, at redskabets sikkerhedsfunktioner er i orden, og at der ikke er synlige mangler. 6.3 Operatørassistance Hvis der i forbindelse med nedbrud er behov for kranførerassistance, er kranlejer forpligtet til at stille disse ressourcer til rådighed uden beregning. 6.4 Rengøring Udstyret skal altid fremstå rent og ryddeligt. Kranlejeren er forpligtet til at rydde op og rengøre efter brug, herunder også i førerkabine og mandskabsbur. Rengøring inkluderer også pudsning af vinduer. 6.5 Aflevering Efter hver skibsoperation skal kranen afleveres klar til næste operation. Såfremt Kundecentret ved Aarhus Havns skønner, at det er nødvendigt, er kranlejer forpligtiget til at deltage i afleveringsinspektion af udstyret ved skift af kranlejer. Afleveringsinspektion skal sikre, at udstyret afleveres i samme stand som modtaget og dermed fremstår rent og klargjort til den næste kranlejer. Kranlejeren er forpligtet til at informere om evt. opståede fejl eller hændelser i lejeperioden, og Aarhus Havns Kundecenter vurderer på det grundlag, om en udbedring er nødvendig før næste operation. 6.6 Indberetning af fejl og mangler Aarhus Havn stiller IT-programmet Help Desk til rådighed, og kranlejeren er forpligtet til at indberette alle fejl og mangler i dette system. 8

9 6.7 Fejlafhjælpning Fejlafhjælpning har til formål at gøre udstyret funktionsdygtigt igen på kortest mulig tid. Aarhus Havn tilstræber, at der til enhver tid er tilstrækkelige ressourcer til fejlafhjælpning. 6.8 Tilkaldeservice For at assistere kranlejeren med at løse fejl og defekter på udstyret er el-vagten til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Responstid på el-vagtservice er 60 minutter på overtid og 20 minutter på normaltid. 6.9 Udstyrets tilgængelighed og rapportering Tilgængelighed: Tilgængelighed er et udtryk for, hvor lang tid udstyret er i stand til at udføre funktionen set i forhold til den planlagte produktionstid. Aarhus Havn tilstræber en tilgængelighed på min. 99% målt som gennemsnit over en rullende 6 måneders periode. I opgørelsen indgår ikke stilstandsperioder, der er forårsaget af kranlejeren. Tilgængeligheden opgøres efter hvert skibsanløb. Rapporter over stilstandsperioder skal fremsendes til Aarhus Havns Kundecenter pr. senest den efterfølgende dag, og kranlejeren skal i denne rapport redegøre for fordelingen af stilstandsperioder mellem Aarhus Havn og kranlejer Sikkerhed Det er meget vigtigt, at lovbefalede og arbejdspladsspecifikke sikkerheds- og miljøforhold bliver overholdt. Det sikres ved, at Aarhus Havn og kranlejeren sørger for, at alle medarbejdere (både interne og eksterne) som arbejder hos kranlejeren, anvender korrekt personligt sikkerhedsudstyr, såsom beskyttelseshjelme, sikkerhedsveste, sikkerhedssko, sikkerhedsliner og beklædning. 7. Tilgængelighed ved udlejning med fører 7.1 Tilgængelighed er udtryk for den tid, kranen er i stand til at udføre funktionen set i forhold til den planlagte produktionstid. Aarhus Havn tilstræber en tilgængelighed på min. 95% målt som gennemsnit over en rullende måned. I opgørelsen indgår ikke stilstandsperioder, der er forårsaget af kranlejeren. Tilgængeligheden opgøres efter hvert skibsanløb. Rapporter over stilstandsperioder skal fremsendes til Aarhus Havns Kundecenter pr. senest den efterfølgende dag, og kranlejeren skal i denne rapport redegøre for fordelingen af stilstandsperioder mellem Aarhus Havn og kranlejer. 9

10 8. Kranbestilling 8.1 Kranerne bestilles og afbestilles hos Aarhus Havns Kundecenter. Ændring af bestillinger såvel som betaling sker til Aarhus Havn. Det er meget afgørende for planlægningen i forbindelse med disponering over og bemanding af kranerne, at der oplyses, hvor lang tid arbejdet/overarbejdet forventes at vare. Takst I: Kranarbejde på hverdage mandag - fredag kl Takst II: Kranarbejde på hverdage mandag - fredag kl samt på lørdage, søndage og helligdage. 8.2 Bestilling af kran og kranarbejde Leje af kran og kranarbejde hverdage i perioden kl (fredag kl ): Bestillingen skal afgives så tidligt som muligt, dog senest den foregående normale arbejdsdag kl Leje af kran og kranarbejde hverdage i perioden kl (fredag kl ) : Bestillingen skal afgives så tidligt som muligt, dog senest samme dag kl Leje af kran og kranarbejde i weekends og på helligdage: Bestillingen skal afgives så tidligt som muligt, dog senest den foregående normale arbejdsdag kl Senere bestilling Hvis det ikke har været muligt at overholde bestillingstidspunkterne, kan kran og kranarbejde ikke forventes. 8.4 Ændring af bestilt leje af kran og kranarbejde Ved ændring af bestilt leje af kran og kranarbejde menes fremrykning og udsættelse af start- og sluttidspunkt og fortsættelse samt afbestilling. Ændringer skal meddeles så tidligt som muligt. 10

11 9. Fortrinslejeret 9.1 Kranerne udlejes fortrinsvis til losning og lastning af skibe. Skibe losser og laster i almindelighed efter tørn, men skibe, der skal losse så svære kolli, at skibets eget grej efter Aarhus Havns Kundecenters skøn ikke kan benyttes, har fortrinsret til den første ledige kran, selvom sådanne skibe ikke ligger først i tørn. 9.2 I øvrigt forbeholder Aarhus Havns Kundecenter sig ret til når som helst at ændre tildelingen af kraner. 10. Overarbejde 10.1 I alle tilfælde gælder, at lejerne af kranerne, når der ligger skibe og venter på at komme til kran, er forpligtet til at fremskynde arbejdet så meget som muligt og udvide arbejdstiden med mindst 3 overarbejdstimer dagligt eller arbejde i 2-holdsdrift. Dette gælder også frokost, middags- og eftermiddagspauser. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, vil vedkommende skib ved normal arbejdstids ophør blive beordret til anden plads, således at et ventende skib kan få adgang til kranen Det skib, der ligger først i tørn, eller dettes ladningsmodtager er forpligtet til straks at benytte en kran, når en sådan bliver ledig, uden hensyn til på hvilket tidspunkt dette sker imellem kl og kl Hvis denne forpligtelse ikke efterkommes, vil kranen blive stillet til disposition for det næste skib, der vil benytte den straks. 11. Takster for kran og kranarbejde 11.1 Takster ekskl. moms Kr. pr. time pr. kran I II Containerkraner til operation af containerskibe, ekskl. fører 1.800, ,- Containerkraner til andre operationer, inkl. fører 2.100, ,- Øvrige kraner, inkl. fører 1.050, ,- Ved udlejning af øvrige kraner inkl. fører til entreprenørarbejder forhøjes den angivne takst med 50%. Ved kørsel med overlast forhøjes den angivne takst med 100%. 11

12 11.2 Taksten beregnes fra det tidspunkt, til hvilket kranen er bestilt og gjort klar. Kranarbejdet afregnes pr. påbegyndt time. Minimumsafregning pr. kran/pr. skib: Containerkraner Øvrige kraner 2 timer 2 timer Minimumsafregning for hver bestilt, men ubenyttet takstperiode: Der betales 75% af takstprisen, dog med undtagelse af de første to påbegyndte hele timer Ændring af bestilt kran og kranarbejde Ved ændring af bestilt kran og kranarbejde i takst II senere end de i pkt. 8.2 angivne tidspunkter (bortset fra 1 time, både i forhold til start- og sluttidspunkt) opkræves ud over timebetalingen et gebyr på kr. pr. bestilt kran Afbestilling Ved afbestilling senere end de i pkt. 8.2 angivne tidspunkter, dog senest 2 timer før kran eller kranarbejdets bestilte starttidspunkt, opkræves et gebyr på kr. pr. bestilt kran. Hvis afbestillingen sker mindre end 2 timer før kran eller kranarbejdets bestilte starttidspunkt, forøges ovennævnte gebyr med minimumsafregning, jfr. pkt Ved undladelse af afbestilling af hele kranarbejdet opkræves minimumsbetaling, jfr. pkt og et gebyr på kr Standsning af kranarbejdet på grund af vejrlig eller kranstop Er kranen ude af drift pga. vejrlig eller kransvigt i mere end 1 time (sammenhængende), opkræves der ikke betaling for denne periode Afsluttet kranarbejde Leje af kran regnes først for afsluttet - efter Aarhus Havns Kundecenters afgørelse når kranen er udkoblet, og alle kranens døre og vinduer er lukkede samt følgende er opfyldt: Containerkran - løbekat er kørt til landben, bom er oppe, og kranen er sporfri samt sat i stormlås. Øvrige kraner - tragt er tom og skyllet samt sporfri, og kranen er sat i stormlås. For udlejning uden fører henvises endvidere til afsnit 6.3, 6.4 og

13 12. Rengøring af kajarealer, tragt og grab 12.1 Spild Spild af det håndterede gods i forbindelse med losning og lastning må ikke spredes uden for skibets arbejdsområde på kajen. Havnebassinet og nedløbsbrønde må ikke forurenes under arbejdet og under rengøringen af kajarealer, tragte, grabbe og andet håndteringsudstyr. Under losning og lastning skal der foretages oprensning af spild på kajer samt på kørevej til og fra operationsområdet i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Aarhus Havns Kundecenters anvisninger skal følges Lossetragt og grab Almindelig rengøring af tragt og grab udføres af Aarhus Havn. Den almindelige rengøring omfatter afskylning med vand. Rengøring vil først finde sted, efter at brugeren har fjernet løse godsrester og sække m.m., og efter at kajområdet er rengjort. Hvis ovennævnte standard ikke er tilstrækkelig, kan kranlejer mod betaling bestille ekstrarengøring inden lejeren påbegynder sin brug af kran, tragt og grab. Efter denne ekstrarengøring vil tragt og grab være renset for alle løst- og fastsiddende og klæbende godsrester samt godsbelægninger på tragtens flader og grabbens bevægelige og afdækkede dele. Denne ekstraordinære rengøring af tragten udføres som regningsarbejde baseret på medgået tid til mandskab og materiel. Brugeren bør selv sikre sig, at grab og tragt er tilfredsstillende rengjorte, inden de tages i brug. Efter endt brug skal grab og tragt afleveres i rengjort stand. Tragtens betjeningshus skal aflåses efter brugen. Med mindre andet er aftalt med Aarhus Havns Kundecenter, skal kranlejer rengøre alle berørte arealer, tragt(e) og grab(be) umiddelbart efter, at skibsoperationen er afsluttet af hensyn til andre lejere/brugere, der skal anvende arbejdsområdet, tragten(e) / grabben(e). Før håndteringsudstyret rengøres, skal hele operationsområdet på kajen være rengjort. Kranarbejdet regnes først for afsluttet, når tragt er tømt og afskyllet, samt kranen er sporfri. Aarhus Havns Kundecenter afgør, hvornår kranarbejdet anses for afsluttet. Alt spild skal opsamles i containere og enten deponeres på deponi godkendt til formålet eller genanvendes sammen med de varer, der losses eller lastes eller på anden måde bortskaffes. 13

14 12.3 Ansvar for rengøring Ansvaret for, at arealet bringes i ovennævnte stand efter brug og ovennævnte krav i øvrigt overholdes, har det stevedorefirma, der udfører laste- og lossearbejdet. Den ansvarlige skal påtage sig alle udgifter, der er forbundet med de nævnte foranstaltninger. Hvis Aarhus Havn skal udføre rengøringen på stevedorefirmaets regning, skal dette meddeles ved kranbestilling Rengøringstakster Rengøring i forbindelse med lastning og losning, herunder også for selvlosserskibe, eller rengøring på havnearealer, hvor der har været oplagt gods, udføres af Aarhus Havn i regning til følgende priser inkl. fører: Dagtid Overtid Fejemaskine kr./time kr./time Specialtraktor kr./time 575 kr./time Ekstra personale kr./time 450 kr./time Deponeringsafgift kr./fejemaskinetime Overtidstillægget træder i kraft, når arbejdet udføres uden for tidsrummene mandag-torsdag og fredag Ved fejning uden for normal tid betales minimum for 3 timer. Såfremt spildet skal genanvendes, skal ordregiveren selv sørge for dette ved at stille container el.lign. til rådighed ved rengøringsarealet. Aarhus Havn, Mindet 2, DK-8000 Aarhus C, Tel , Fax , 14

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til Fællesoverenskomst 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F ESBJERG TRANSPORT DI nr. 794571 2017 2020 Esbjerg Havn TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax.

Ordregiver skal kunne kontakte leverandøren 24 timer i døgnet gennem leverandørens bestillingssystem, e- mail samt via såvel telefon som fax. Region Hovedstadens krav til service i tolkeaftalen: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden: Bilag 1.A: - afsnit 2.3 Krav til leveringstider og sikkerhed: Ved behov for akut tolkebistand

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2017 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere