SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108"

Transkript

1 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

2 Indhold Socialpædagogisk støtte (SEL 85)... 3 Socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskaber (SEL 85)... 5 Midlertidige botilbud (SEL 107)... 8 Socialpædagogisk støtte i forbindelse med botilbud efter almenboliglovens 105 (SEL 85) Længerevarende botilbud (SEL 108) Overblik over indhold i socialpædagogisk støtte

3 Når kommunen modtager en ansøgning om støtte i form af socialpædagogisk støtte eller botilbud, vil en sagsbehandler i samarbejde med borgeren beskrive borgerens behov for støtte med henblik på at vurdere og afklare om og i hvilket omfang, borgeren er berettiget til at modtage den ansøgte støtte. Kommunen anvender voksenudredningsmetoden (VUM). Voksenudredningsmetoden giver et overblik over borgerens situation og konkrete støttebehov i forhold til en række temaer. Konklusionen er en samlet, faglig og individuel vurdering, der er afgørende for, om borgeren indstilles til støtte, som borgeren kan blive visiteret til. Funktionsniveauerne er følgende: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Sagsbehandleren opstiller sammen med borgeren nogle konkrete indsatsmål for den støtte som borgeren bevilges. Diverse opfølgninger vil vise om indsatsmålene nås og borgeren dermed opnår den forventede effekt af støtte. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov, når en borger søger om støtte på det sociale område. Støtten ydes altid efter et princip om den rette kompensation og mest mulig hjælp til selvhjælp. Socialpædagogisk støtte (SEL 85) et med socialpædagogisk støtte er: at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Støtten har til formål at sikre at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner at medvirke til at forebygge eller erstatte mere indgribende tiltag at træne og guide borgeren i brug af egne ressourcer at sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan Støtten kan også bestå af en vedligeholdende støtte til borgere med omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. For unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal den socialpædagogiske støtte understøtte, at borgeren kommer i gang med eller fastholder og gennemføre sin uddannelse. For borgere på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksjob o.l., og som forventes at bidrage på arbejdsmarkedet skal den socialpædagogiske støtte understøtte, at borgeren kommer i beskæftigelse. For borgere på pension/førtidspension skal den socialpædagogiske støtte understøtte, at borgeren kan leve så selvstændigt et liv som muligt. Socialpædagogisk støtte er som udgangspunkt en midlertidig støtte. Målgruppe Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i målgruppen for socialpædagogisk støtte: Borgeren skal være over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Borgeren skal have moderate, svære eller fuldstændige problemer (funktionsniveau C-E) Holbæk Kommune yder ikke socialpædagogisk støtte til borgere: 3

4 som har ingen eller lette problemer på de konkrete områder, der ydes socialpædagogisk støtte til (funktionsniveau A og B) Indsatsniveau hvad man kan få Der skal dog altid foregå en konkret individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov. Indsatsen kan bestå af træning og/eller guidning i at varetage: personlig hygiejne Udfører varetager ikke praktisk hjælp til personlig pleje praktiske opgaver i hjemmet herunder rengøring, oprydning og tøjvask Udfører laver ingen form for rengøring af borgers bolig dagligvareindkøb og større indkøb Udfører foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse madlavning Udfører tilbereder ikke maden og rydder ikke op efter maden uden borgers deltagelse planlægning af og varetagelse af egen økonomi samt forstå offentlige breve Udfører går ikke ærinder til bank mm uden borgers deltagelse og udfører administrerer ikke borger økonomi Der kan være tilfælde, hvor der er behov for at udfører har indsigt i borgers økonomi for at kunne understøtte borgeren i at varetage sin egen økonomi. I disse tilfælde skal borger give fuldmagt hertil netværksskabelse deltagelse i aktiviteter herunder beskyttet beskæftigelse, brug af fritidsaktiviteter og frivillige tilbud i lokalsamfundet fastholdelse af behandlingstilbud Udfører ledsager ikke til behandlingstilbud, der ikke er indenfor det etablerede behandlingssystem mestring af sin funktionsnedsættelse i hverdagen Udfører yder ikke samtaler, behandling mm., der leveres af det almene behandlingssystem (f.eks. psykolog) Borgeren kan desuden visiteres til støtte i en afgrænset periode til planlægning, opstart og etablering i eget hjem. Eventuel rengøring og istandsættelse af den bolig, som borgeren fraflytter er ikke en del af. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte ved indlæggelser. ikke i : Udfører foretager ingen aktiviteter uden borgerens aktive deltagelse Støtte, der kan dækkes af servicelovens 83, 84 og 86 (dette er hjemmeplejeydelser) Cafebesøg, biograftur, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer Ledsagelse efter servicelovens 97 For borgere, der også modtager enten aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) eller beskyttet beskæftigelse (SEL 103) vil dele af den socialpædagogiske støtte kunne løses herigennem. Det vil altid kræve en individuel vurdering. Ferie Hvis der er behov for socialpædagogisk støtte under ferie, er det myndighed der bevilger dette. Der kan bevilges støtte i op til 7 dage pr år og ferien skal holdes i Danmark. Den socialpædagogiske støtte kan ikke leveres af pårørende. 4

5 Omfang Omfanget af den bevilgede støtte kan variere meget og afhænger af den enkelte borgers behov, mulighed og evne til at modtage. Den socialpædagogiske støtte ydes, hvis det muligt altid som gruppeforløb. Støtten tildeles i udgangspunktet indenfor følgende niveauer: Til borgere med moderate problemer funktionsniveau C: Gruppeforløb indenfor 6 måneder. Til borgere med svære problemer funktionsniveau D: Gruppeforløb indenfor et halvt år som kan suppleres med en engangsydelse på op til 15 timers individuelle støttetimer fordelt inden for 6 måneder. Til borgere med fuldstændige problemer funktionsniveau E: Gruppeforløb suppleret med op til 40 individuelle støttetimer fordelt inden for 6 måneder. Til borgere med behov for vedligehold, som skal forebygge yderligere funktionsnedsættelse: Vedligeholdelsesforløb af længere varighed med op til 40 individuelle støttetimer indenfor 6 måneder. Til borgere hvor socialpædagogisk støtte gives som alternativ til botilbud: individuelt vurderet antal støttetimer Varighed og opfølgning Varighed Der skal altid formuleres klare mål med den konkrete støtte, som borgeren bevilges. Dette vil som oftest ske i dialog med borger. Samtidig fastsætter sagsbehandler et tidsperspektiv for, hvornår det forventes, at indsatsmålet er nået (som udgangspunkt et halvt år). Sagsbehandleren vil løbende følge op på borgerens udvikling og de fastsatte mål. Hvis det viser sig, at målene ikke kan nås indenfor det fastsatte tidsperspektiv, vil sagsbehandleren vurdere, om borgeren har de fornødne ressourcer i forhold til socialpædagogisk støtte. Sagsbehandleren vil foretage en konkret vurdering af om borgeren skal kompenseres på anden vis efter serviceloven mv. eller om den socialpædagogiske støtte skal stoppes. Bevillingen ophører dog altid: hvis formålet med er opfyldt og de opstillede indsatsmål er nået hvis formålet med og indsatsmålene ikke giver den forventede effekt hvis borger ikke samarbejder om de opstillede indsatsmål Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør. Udfører Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang halvårligt. Kommunen vurderer hvilke kompetencer og forudsætninger skal have og vælger udfører. Socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskaber (SEL 85) et med socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskaber er: at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Støtten har til formål at sikre at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. at medvirke til at forebygge, erstatte eller efterfølge mere indgribende tiltag som f.eks. botilbud at træne og guide borgeren i brug af egne ressourcer at sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan 5

6 Støtten kan også bestå af en vedligeholdende støtte til borgere med omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Opgangsbofællesskab er som udgangspunkt for borgere, der enten ikke kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte eller borgere som ikke længere er i målgruppen for et botilbud. Målgruppe Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i målgruppen for socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskab: Borgeren skal være over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Borgeren skal have svære eller fuldstændige problemer (funktionsniveau D-E) Holbæk Kommune yder ikke socialpædagogisk støtte til borgere: som har ingen, lette eller moderate problemer på de konkrete områder, der ydes socialpædagogisk støtte til (funktionsniveau A-C) Indsatsniveau hvad man kan få Der skal dog altid foregå en konkret individuel vurdering af borgerens ressourcer og behov. En del af den socialpædagogiske støtte i opgangsbofællesskaber foregår i grupper, mens andre dele ydes individuelt og er afhængige af borgerens behov. Indsatsen kan bestå af træning og/eller guidning i at varetage: personlig hygiejne Udfører varetager ikke praktisk hjælp til personlig pleje praktiske opgaver i hjemmet herunder rengøring, oprydning og tøjvask Udfører laver ingen form for rengøring af borgers bolig dagligvareindkøb og større indkøb Udfører foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse madlavning Udfører tilbereder ikke maden og rydder ikke op efter maden uden borgers deltagelse planlægning af og varetagelse af egen økonomi samt forstå offentlige breve Udfører går ikke ærinder til bank mm uden borgers deltagelse og udfører administrerer ikke borger økonomi Der kan være tilfælde, hvor der er behov for at udfører har indsigt i borgers økonomi for at kunne understøtte borgeren i at varetage sin egen økonomi. I disse tilfælde skal borger give fuldmagt hertil netværksskabelse deltagelse i aktiviteter herunder beskyttet beskæftigelse, brug af fritidsaktiviteter og frivillige tilbud i lokalsamfundet fastholdelse af behandlingstilbud Udfører ledsager ikke til behandlingstilbud, der ikke er indenfor det etablerede behandlingssystem mestring af sin funktionsnedsættelse i hverdagen Udfører yder ikke samtaler, behandling mm., der leveres af det almene behandlingssystem (f.eks. psykolog) Borgeren kan desuden visiteres til støtte i en afgrænset periode til planlægning, opstart og etablering i opgangsbofællesskabet. Eventuel rengøring og istandsættelse af den bolig, som borgeren fraflytter er ikke en del af. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte ved indlæggelser. 6

7 ikke i : Udfører foretager ingen aktiviteter uden borgerens aktive deltagelse Støtte, der kan dækkes af servicelovens 83, 84 og 86 (dette er hjemmeplejeydelser) Cafebesøg, biograftur, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer Ledsagelse efter servicelovens 97 For borgere, der også modtager enten aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse vil dele af den socialpædagogiske støtte kunne løses herigennem. Det vil altid kræve en individuel vurdering. Ferie Hvis der er behov for socialpædagogisk støtte under ferie, er det myndighed der bevilger dette. Der kan bevilges støtte i op til 7 dage pr år og ferien skal holdes i Danmark. Den socialpædagogiske støtte kan ikke leveres af pårørende. Omfang Den socialpædagogiske støtte i opgangsbofællesskab ydes som udgangspunkt som gruppeforløb. Den individuelle støtte, der kan bevilges ud over gruppeforløb, varierer meget og afhænger af den enkelte borgers behov, mulighed og evne til at modtage. Varighed og opfølgning Varighed Der skal altid formuleres klare mål med den konkrete støtte, som borgeren bevilges. Dette vil som oftest ske i dialog med borger. Samtidig fastsætter sagsbehandler et tidsperspektiv for, hvornår det forventes, at indsatsmålet er nået (som udgangspunkt et år). Sagsbehandleren vil løbende følge op på borgerens udvikling og de fastsatte mål. Hvis det viser sig, at målene ikke kan nås indenfor det fastsatte tidsperspektiv, vil sagsbehandleren vurdere, om borgeren har de fornødne ressourcer i forhold til socialpædagogisk støtte. Sagsbehandleren vil foretage en konkret vurdering af om borgeren skal kompenseres på anden vis efter serviceloven mv. eller om den individuelle socialpædagogiske støtte skal stoppes. Bevillingen til individuel socialpædagogisk støtte i opgangsbofællesskabet ophører dog altid: hvis formålet med er opfyldt og de opstillede indsatsmål er nået hvis formålet med og indsatsmålene ikke giver den forventede effekt hvis borger ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede indsatsmål hvis borger ikke efterlever husreglerne og retningslinjerne for det pågældende botilbud Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør. Udfører Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. Kommunen vurderer hvilke kompetencer og forudsætninger skal have og vælger udfører. 7

8 Midlertidige botilbud (SEL 107) Der er to formål med midlertidigt botilbud: At sikre en boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner. Herunder, genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig. At sikre en boligmæssig ramme, som er med til at afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette (fremtidige) boform. Målgruppe Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i målgruppen for et midlertidigt botilbud: Borgeren skal være over 18 år Borgeren skal have en veldokumenteret betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og forventes på sigt at kunne klare sig i egen bolig med støtte. Borgeren skal have svære eller fuldstændige problemer (funktionsniveau D-E) Borgerens behov kan ikke dækkes på anden vis herunder i almindelig/egen bolig med socialpædagogisk støtte eller støtte i opgangsbofælleskab. Derfor skal mindre indgribende muligheder være afsøgt og evt. afprøvet, inden der træffes beslutning om et midlertidigt botilbud. Kommunen kan desuden tilbyde midlertidigt botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor behovet for støtte ikke er af omfattende karakter, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Borgere, som har fået dom til tilsyn fra kommunen eller som skal have en mentalundersøgelse, kan anbringes i et midlertidigt botilbud. Hvem er ikke i målgruppen Borgere som alene har aldersbetingede lidelser og almene svækkelser er ikke omfattet af målgruppen. Borgere hvis problematik er meget kortvarigt Borgere hvis problematik alene eller primært er hjemløshed. Indsatsniveau hvad man kan få Hvad skal indgå i tilbuddet: Hvis borger ikke allerede ved indflytning er skrevet op til egen bolig, skal botilbuddet motivere borger til at blive skrevet op Hvad kan indgå i tilbuddet: Personlige, praktiske og plejemæssige opgaver Træning i dagligdagsfunktioner Udvikling af færdigheder og kompetencer Opbygning og vedligeholdelse af netværk Støtte til udvikling af mestrings-strategier Nedtrapning af misbrug (stoffer/alkohol) Understøtte løbende behandling for borgere med behandlingsdomme Sundhedsindsatser: Medicin kost motion I særlige tilfælde kan dele af indsatsen i det midlertidige botilbud have en vedligeholdende karakter. Som udgangspunkt bevilges botilbud uden nattevagt. Kun ved særligt behov for nattevagt bevilges et midlertidigt botilbud med nattevagt. 8

9 Eksempler på støtte, der ikke indgår i tilbuddet: tilbud, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. beskæftigelsesog sundhedslovgivningen Når borger er bevilget ophold i botilbud, ydes der ikke supplerende aflastning Som udgangspunkt bevilges der ikke støtte ud over de i kontrakten fastsatte. Opgaver der ikke har et udviklingsmæssigt pædagogisk sigte Transport og ledsagelse udover hvad der er indeholdt i botilbuddets egne planlagte aktiviteter, og som dermed anses for at indgå som en del af bevillingen. Transport og ledsagelse, som ligger udover en eventuel bevilget ledsagerordning. Egenbetaling Borgeren betaler selv følgende: Egenbetaling (svarende til husleje, herunder forbrugsafgifter som el, vand og varme, kost og vask) Udgifter til kørsel, rengøring og vinduespudsning Evt. individuelle udgifter til telefon, it, medicin, ferierejser m.v. Borgeren sættes i egenbetaling efter gældende regler herom. Ferie Borger har mulighed for at tage sin socialpædagogiske støtte med på ferie i op til 7 dage pr år. Ferien skal holdes i Danmark. Udgifterne til det pædagogiske personale der giver, skal afholdes indenfor det budget som botilbuddet allerede har. Varighed og opfølgning Varigheden af et ophold i et midlertidigt botilbud er som udgangspunktet altid kortvarigt. Derfor er udgangspunktet for bevillingen maximalt 1 år med mulighed for forlængelse. Bevillingen ophører dog altid: hvis formålet med opholdet er opfyldt og de opstillede indsatsmål er nået hvis formålet med opholdet og indsatsmålene ikke giver den forventede effekt når borgeren er i stand til at klare sig i egen bolig med eventuel anden støtte hvis borgeren tilbydes andet botilbud hvis borger selv vælger at fraflytte botilbuddet hvis borger ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede indsatsmål hvis borger ikke efterlever husreglerne og retningslinjerne for det pågældende botilbud Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør. Hvis en borger gentagende gange har boet i et midlertidigt botilbud, hvor der ikke ses den nødvendige effekt og/eller borger ikke samarbejder om de opstillede indsatsmål, bevilger kommunen som udgangspunkt ikke nyt midlertidigt botilbud. Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. Så snart borgeren har opnået et mere stabilt funktionsniveau, påbegyndes drøftelser om en mulig flytning tilbage i egen bolig henholdsvis nedtrapning af. 9

10 Udfører Der kan være borgere, der selv efter lange ophold på et midlertidigt botilbud ikke er i stand til at flytte i egen bolig. Disse borgere kan flyttes til et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Myndigheden visiterer til ophold i botilbud efter SEL 107. Borger har ikke frit valg mellem botilbud. 10

11 Socialpædagogisk støtte i forbindelse med botilbud efter almenboliglovens 105 (SEL 85) et med et botilbud efter almenboliglovens 105, hvor der gives socialpædagogisk støtte er at opretholde borgerens livskvalitet gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og pleje. Botilbuddet skal sikre, at der ydes en helhedsorienteret indsats afpasset den enkeltes særlige behov, og at dennes sociale og personlige funktion vedligeholdes, eller om muligt forbedres. Målgruppe Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i målgruppen for botilbud efter almenboliglovens 105: Borgeren skal være over 18 år Borgeren skal have en veldokumenteret betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Borgeren skal have svære eller fuldstændige problemer (funktionsniveau D-E) Borgerens behov kan ikke dækkes på anden vis herunder i almindelig/egen bolig med socialpædagogisk støtte (SEL 85), i opgangsbofællesskab eller i midlertidigt botilbud (SEL 107). Derfor skal mindre indgribende muligheder være afsøgt og evt. afprøvet, inden der træffes beslutning om et længerevarende botilbud. Hvem er ikke i målgruppen: Borgere som alene har aldersbetingede lidelser og almene svækkelser er ikke omfattet af målgruppen. Ved akut opstået behov i forbindelse med fysisk eller psykisk sygdom, skal det sikres, at der ligger en lægefaglig vurdering, som udelukker, at det ikke er en hospitalsindlæggelse borgeren har brug for. Indsatsniveau hvad man kan få Borgere omfattet af målgruppen skal tilbydes et bomiljø, der tilgodeser den enkeltes individuelle behov for personlig og praktisk hjælp og pleje samt vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Holbæk Kommune kan levere støtte efter servicelovens 83, 85 og 87 til borgere omfattet af målgruppen. Det vil sige, at botilbuddet kan tilbyde alt fra overtagende personlig og praktisk hjælp til socialpædagogisk støtte. Hvad kan indgå i : Personlige, praktiske og plejemæssige opgaver Træning i dagligdagsfunktioner Udvikling eller vedligehold af færdigheder og kompetencer Opbygning og vedligeholdelse af netværk Støtte til udvikling af mestrings-strategier Understøtte løbende behandling for borgere med behandlingsdomme Sundhedsindsatser: Medicin kost motion Ledsagelse til behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, læge, osv. Ledsagelse til fritidsaktiviteter eller andre aktiviteter Borgere i et længerevarende botilbud, der har brug for pædagogisk støtte til at kunne færdes uden for botilbuddet, vil blive ledsaget til behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, læge, osv. Samme borgere vil derudover og efter en individuel vurdering kunne få støtte til ledsagelse til fritidsaktiviteter eller andre aktiviteter. Der henvises i øvrigt til muligheden for at søge ledsagelse efter servicelovens

12 For borgere, der også modtager enten aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) eller beskyttet beskæftigelse (SEL 103) vil dele af den socialpædagogiske støtte kunne løses herigennem. Det vil altid kræve en individuel vurdering. Som udgangspunkt bevilges botilbud uden nattevagt. Kun ved særligt behov for nattevagt bevilges et botilbud efter almenboliglovens 105 med nattevagt. Eksempler på aktiviteter, der ikke indgår i tilbuddet: tilbud, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. sundhedslovgivningen Når borger er bevilget ophold i botilbud, ydes der ikke supplerende aflastning Som udgangspunkt bevilges der ikke støtte ud over de i kontrakten fastsatte. Transport og ledsagelse udover hvad der er indeholdt i botilbuddets egne planlagte aktiviteter, og som dermed anses for at indgå som en del af bevillingen. Egenbetaling Borgeren betaler selv følgende: Husleje, herunder forbrugsafgifter som el, vand og varme betales direkte til boligselskabet Udgifter til kørsel, rengøring og vinduespudsning Udgifter til kost og vask Evt. individuelle udgifter til telefon, it, medicin, ferierejser m.v. Ferie Borger har mulighed for at tage sin socialpædagogiske støtte med på ferie i op til 7 dage pr år. Ferien skal holdes i Danmark. Udgifterne til det pædagogiske personale der giver, skal afholdes indenfor det budget som botilbuddet allerede har. Varighed og opfølgning Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for et botilbud efter almenboliglovens 105, idet tilbuddet i udgangspunktet som udgangspunkt er varigt. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet vurderes at være opfyldt i tilstrækkelig grad. Da borgeren har lejekontrakt på boligen, kan kommunen ikke umiddelbart flytte borgeren, uden at borgeren har opsagt lejemålet. Det er borgerens konkrete funktionsniveau, der udløser den støtte, borgeren skal tilbydes. Ændres borgerens behov vil løbende opfølgning sikre, at tilpasses dennes nye behov herunder vil der kunne ske en flytning til andet længerevarende botilbud der er væsentligt billigere end det nuværende. En flytning sker altid i dialog med borgeren. Bevillingen kan som udgangspunkt ophøre: hvis formålet med opholdet er opfyldt og de opstillede indsatsmål er nået hvis formålet med opholdet og indsatsmålene ikke giver den forventede effekt når borgeren er i stand til at klare sig i egen bolig med eventuel anden støtte hvis borgeren tilbydes andet botilbud hvis borger selv vælger at fraflytte botilbuddet hvis borger ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede indsatsmål hvis borger ikke efterlever husreglerne og retningslinjerne for det pågældende botilbud 12

13 Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. Bevillingskompetence Myndigheden visiterer til botilbud efter almenboliglovens 105. Borger indgår lejekontrakt med boligselskabet. Længerevarende botilbud (SEL 108) et med længerevarende botilbud er at opretholde borgerens livskvalitet gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og pleje. Det længerevarende botilbud skal sikre, at der ydes en helhedsorienteret indsats afpasset den enkeltes særlige behov, og at dennes sociale og personlige funktion vedligeholdes, eller om muligt forbedres. Målgruppe Følgende kriterier skal være opfyldt, før borgeren er i målgruppen for et længerevarende botilbud: Borgeren skal være over 18 år Borgeren skal have en veldokumenteret betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Borgeren har behov for omfattende støtte til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og kan ikke få dækket disse behov på anden vis (funktionsniveau E). Borgerens behov kan ikke dækkes på anden vis herunder i almindelig/egen bolig med socialpædagogisk støtte (SEL 85), i opgangsbofællesskab eller i midlertidigt botilbud (SEL 107). Derfor skal mindre indgribende muligheder være afsøgt og evt. afprøvet, inden der træffes beslutning om et længerevarende botilbud. Borgere, der har fået dom til anbringelse i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, kan kun anbringes i et offentligt længerevarende botilbud. Der vil være mulighed for at søge Statsadvokaten om udgangstilladelse til f.eks. beskæftigelse og fritidsinteresser. Hvem er ikke i målgruppen: Borgere som alene har aldersbetingede lidelser og almene svækkelser er ikke omfattet af målgruppen. Indsatsniveau hvad man kan få Borgere omfattet af målgruppen skal tilbydes et bomiljø, der tilgodeser den enkeltes individuelle behov for personlig og praktisk hjælp og pleje samt vejledning, rådgivning og træning i daglige færdigheder. Holbæk Kommune kan levere støtte efter servicelovens 83, 85 og 87 til borgere omfattet af målgruppen. Det vil sige, at botilbuddet kan tilbyde alt fra overtagende personlig og praktisk hjælp til socialpædagogisk støtte. Hvad kan indgå i tilbuddet: Personlige, praktiske og plejemæssige opgaver Træning i dagligdagsfunktioner Udvikling eller vedligehold af færdigheder og kompetencer Opbygning og vedligeholdelse af netværk Støtte til udvikling af mestrings-strategier Understøtte løbende behandling for borgere med behandlingsdomme Sundhedsindsatser: Medicin kost motion Ledsagelse til behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, læge, osv. 13

14 Ledsagelse til fritidsaktiviteter eller andre aktiviteter Borgere i et længerevarende botilbud, der har brug for pædagogisk støtte til at kunne færdes uden for botilbuddet, vil blive ledsaget til behandlinger og undersøgelser hos tandlæge, læge, osv. Samme borgere vil derudover og efter en individuel vurdering kunne få støtte til ledsagelse til fritidsaktiviteter eller andre aktiviteter. Der henvises i øvrigt til muligheden for at søge ledsagelse efter servicelovens 97. For borgere, der også modtager enten aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse vil dele af den socialpædagogiske støtte kunne løses herigennem. Det vil altid kræve en individuel vurdering. Eksempler på aktiviteter, der ikke indgår i tilbuddet: tilbud, der kan bevilges efter anden lovgivning, f.eks. sundhedslovgivningen Når borger er bevilget ophold i botilbud, ydes der ikke supplerende aflastning Som udgangspunkt bevilges der ikke støtte ud over de i kontrakten fastsatte. Transport og ledsagelse udover hvad der er indeholdt i botilbuddets egne planlagte aktiviteter, og som dermed anses for at indgå som en del af bevillingen. Der henvises i øvrigt til muligheden for at søge ledsagelse efter servicelovens 97. Egenbetaling Borgeren betaler selv følgende: Egenbetaling (svarende til husleje, herunder forbrugsafgifter som el, vand og varme samt kost og vask) Udgifter til kørsel, rengøring og vinduespudsning Evt. individuelle udgifter til telefon, it, medicin, ferierejser m.v. Borgeren sættes i egenbetaling efter gældende regler herom. Egenbetaling for botilbud efter SEL 108 beregnes dels ud fra boligomkostninger, dels ud fra borgerens indtægt. Ferie Borger har mulighed for at tage sin socialpædagogiske støtte med på ferie i op til 7 dage pr år. Ferien skal holdes i Danmark. Udgifterne til det pædagogiske personale der giver, skal afholdes indenfor det budget som botilbuddet allerede har. Varighed og opfølgning Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for et længerevarende botilbud, idet tilbuddet i udgangspunktet er varigt. Det afgørende for opholdets varighed er, at formålet med opholdet vurderes at være opfyldt i tilstrækkelig grad. Det er borgerens konkrete funktionsniveau, der udløser den støtte, borgeren skal tilbydes. Ændres borgerens behov vil løbende opfølgning sikre, at tilpasses dennes nye behov herunder vil der kunne ske en flytning til andet længerevarende botilbud der er væsentligt billigere end det nuværende. En flytning sker altid i dialog med borgeren. Bevillingen kan som udgangspunkt ophøre: 14

15 hvis formålet med opholdet er opfyldt og de opstillede indsatsmål er nået hvis formålet med opholdet og indsatsmålene ikke giver den forventede effekt når borgeren er i stand til at klare sig i egen bolig med eventuel anden støtte hvis borgeren tilbydes andet botilbud hvis borger selv vælger at fraflytte botilbuddet hvis borger ikke samarbejder konstruktivt om de opstillede indsatsmål hvis borger ikke efterlever husreglerne og retningslinjerne for det pågældende botilbud Opfølgning Opfølgning på bevillingen sker som minimum en gang årligt. Udfører Myndigheden visiterer til ophold i botilbud efter SEL 108. Borgeren har frit valg mellem botilbud, der kan levere samme støtte til en tilsvarende pris. Borgeren modtager et boligdokument. 15

16 Overblik over indhold i socialpædagogisk støtte i ikke i Træning i at varetage personlig hygiejne Borgen trænes i at varetage sin personlige hygiejne. Motivering til personlig hygiejne Træning i personlig hygiejne fx at børste tænder, vaske sig/bade, barbering og klippe negle. Træning i hygiejne efter toiletbesøg Vejledning i hensigtsmæssig påklædning i forhold til årstiden Støtte, der kan dækkes efter SEL 83, 84 og 86. Dette er hjemmehjælpsydelser. Praktisk hjælp til personlig hygiejne Træning i praktiske opgaver i hjemmet herunder rengøring, oprydning, tøjvask Borgeren trænes i at holde sin bolig med henblik på at bevare boligen og blive mere selvhjulpen på det praktiske og personlige plan. i Motivering til oprydning, opvask og rengøring i hjemmet herunder tøjvask Træning til oprydning, opvask og rengøring i hjemmet herunder tøjvask Strukturere vedligeholdelse af bolig, så borgeren kan varetage mest muligt selvstændigt ikke i Støtter, der kan dækkes efter SEL 83, 84 og 86. Dette er hjemmehjælpsydelser Hovedrengøring af bolig i ikke i i ikke i Træning i dagligvareindkøb og større indkøb Borgeren trænes i selv at købe ind. Motivering til indkøb Planlægning og træning af dagligvareindkøb Støtte til indkøbsordning Træning i at foretage større indkøb Vejledning i sund og ernæringsrigtig kost Støtte, der kan dækkes efter SEL 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Dette er hjemmehjælpsydelser Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse Træning i madlavning Borgeren trænes i at tilberede sin egen mad. Motivering til planlægning, tilberedning og oprydning i forhold til madlavning Træning af borgeren i planlægning af mad Træning af borgeren i at tilberede mad Træning af borgeren i at rydde op efter madlavning Træning til at deltage i madklub Vejledning i sund og ernæringsrigtig kost Udføreren tilbereder ikke maden, uden at borgeren deltager Udføreren rydder ikke op efter madlavning, uden at borgeren deltager Træning i at planlægge økonomi og forstå offentlige breve Borgeren trænes til at varetage egne økonomiske dispositioner og kontakt til offentlige myndigheder. 16

17 i ikke i i ikke i i ikke i Motivering til at varetage egne økonomiske dispositioner og kontakt til offentlige myndigheder Træning i at anvende borgerbetjeningsløsninger fx og netbank (regninger skal betales over netbank og ikke ved fremmøde i banken) Træning i at betale regninger via betalingsservice Træning i budgetlægning Gennemgang af post, støtte til at besvare post samt organisering af post Udføreren går ikke ærinder Udføreren administrerer ikke borgeren økonomi. Der kan være tilfælde, hvor udfører har behov for indsigt i borgers økonomi for at kunne understøtte borgeren i at varetage sin egen økonomi. I disse tilfælde skal borger give udfører fuldmagt hertil. Træning i at varetage egen økonomi Borgeren trænes til at kunne varetage egen økonomi Ledsagelse til og fra pengeinstitut og offentlige instanser Trafiktræning til og fra pengeinstitut og offentlige instanser Udføreren administrerer ikke borgens økonomi. Udføreren foretager ikke ærinder til bank eller posthus uden borgerens deltagelse Træning i netværksskabelse Borgeren trænes i at genskabe og/eller etablere kontakt til netværk, for at støtte borgeren til at kunne indgå i en mere aktiv livsudfoldelse og undgå isolation i hjemmet. Dialog om, og træning af, sociale relationer og adfærd Støtte til at genoprette, etablere og vedligeholde kontakt med familie og øvrigt netværk Vejledning i brug af de sociale medier Etablere kontakt til frivillige foreninger og netværk Trafiktræning til at opretholde eller etablere netværk Cafebesøg, biograftur, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen Ledsagelse efter serviceloven 97 Træning i at deltage i aktiviteter, herunder beskyttet beskæftigelse Borgerens sociale kompetencer trænes, for at støtte borgeren til at kunne indgå i en mere aktiv livsudfoldelse og undgå isolation i hjemmet. i Motivering til opstart og opretholdelse af beskyttet beskæftigelse Motiverer til brug, opstart og opretholdelse af aktiviteter med henblik på at bryde isolation. For eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, kulturelle arrangementer mv. Ledsagelse til beskyttede beskæftigelse og andre aktiviteter Trafiktræning til beskyttede beskæftigelse, så borger selv kan tage til dagtilbud Dialog om, og træning af, sociale relationer og adfærd Etablere kontakt til frivillige foreninger og netværk ikke i Cafebesøg, biograftur, museumsbesøg og andre kulturelle arrangementer Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen Ledsagelse efter serviceloven 97 Motivering til at fastholde behandlingstilbud 17

18 i ikke i i ikke i Borgeren opretholder eller påbegynder behandling i det etablerede Behandlingssystem Motivering til at opretholde eller påbegynde et behandlingstilbud Træning i at overholde aftalte tider hos behandlingssteder, læger, tandlæger m.fl. Træning i at tage medicin rettidigt Ledsagelse til behandlingstilbud, der ikke er inden for det etablerede behandlingssystem Træning til at fastholde behandlingstilbud Borgeren opretholder eller påbegynder behandling i det etablerede behandlingssystem Ledsagelse til behandlingstilbud Trafiktræning til behandlingstilbud Ledsagelse til behandlingstilbud, der ikke er inden for det etablerede behandlingssystem i ikke i Støtte til etablering i bolig Borgeren får i en afgrænset periode støtte og vejledning til planlægning, opstart og etablering i eget hjem Støtte, der er behov for i en afgrænsede periode eller indtil andet tilbud iværksættes. For eksempel: Udfyldelse af diverse papir i forbindelse med flytning. Støtte til at blive etableret i boligen, herunder ind- og udpakning af flyttekasser Støtte til at gøre boligen indflytningsklar/fraflytningsklar osv. Støtter, der kan dækkes efter SEL 83, 84 og 86. Dette er hjemmehjælp ydelser. Udføreren udfører ikke opgaver uden borgerens deltagelse Ledsagelse efter serviceloven 97 Rengøring og istandsættelse af den bolig borgeren fraflytter i ikke i Støtte til at mestre sin funktionsnedsættelse i hverdagen Borgeren trænes til at leve med sin funktionsnedsættelse Støttende samtaler med udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger for at skabe en tilværelse på egne præmisser Samtaler, behandling eller støtt leveres af det almene behandlingssystem fx psykolog. 18

19 HOLBÆK KOMMUNE Kanalstræde Holbæk

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven

Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Genoptr ning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens lovgrundlag? 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om tr ning i kommuner og regioner. Hvad er form let med At sikre en m lrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om adjunktforløb, lektorkvalificeringen og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledningen er udarbejdet af det Nationale netværk for lektorkvalificering og lektorbedømmelse under det

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold Notat Metoder og virkemidler Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune 1 1. UngeBasen...3 1.1 Indledning...3 1.2 M lgruppen...3 1.3 Tilbudsviften...5 1.4 UngeBasens samarbejdsparter...5

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier

Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune: Ansøgningsvejledning og godkendelseskriterier Opdateret maj 2017 Indhold Indledning... 2 Opgaven... 2 Målgruppe... 2 Tidsrum for levering...

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor.

FINANS- UDDANNELSEN. Uddannelsen giver dig et solidt fundament og er et godt afsæt til din fremtidige karriere i den finansielle sektor. FINANS- UDDANNELSEN FINANS- UDDANNELSEN Finansuddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE I ASSENS KOMMUNE

ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE I ASSENS KOMMUNE ANALYSE AF DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE I ASSENS KOMMUNE INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Baggrund og formål med analysen 2 2.0 Analysens samlede konklusioner og anbefalinger 3 Overordnede konklusioner

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

Model til ansłgning om LBR midler 2012. Personlig r dgiver. 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N.

Model til ansłgning om LBR midler 2012. Personlig r dgiver. 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N. Model til ansłgning om LBR midler 2012 Personlig r dgiver 1. Ansłger af projektet SoftAdvice ApS Randersvej 202 8200 rhus N. Kontaktperson: Afdelingsleder Marianne Birkeslund Tlf.: 24 87 77 32 Mail: mb@softadvice.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015.

Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. Internt Notat: Udkast Status på jobcentrets analyse af ressourceanvendelsen - november 2014 til februar 2015. - Udarbejdet af ledelsen i Jobcentret på baggrund af samarbejdet med konsulentfirmaet LG-insight.

Læs mere

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Tilsyn i beskæftigelsestilbud, støttecentre og aktivitetsog samværstilbud i henhold til servicelovens 103-104 samt friplejeboliger

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2010 1

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2010 1 Kvalitetsstandarder p ldreomr det Randers Kommune Bind 1 2010 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 ldreomr dets v rdier og m ls tning... 3 Hvorn r kan borgeren f hj lp?... 4 Hvordan f r man hj

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Nedenst ende figur viser en oversigt over udgifter til genoptr fysioterapi (Budget 2009).

Nedenst ende figur viser en oversigt over udgifter til genoptr fysioterapi (Budget 2009). Notat vedr. frit valg p tr ningsomr det og reduktion p 2 mio. kr. Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og udgiftsoversigt 2. Sammenfatning 3. Beskrivelse af tr ningsomr det - opgaver og evalueringsrapport

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø LE34 Att: Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september 2011 M lgruppe: Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2, eller

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der

Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune - udmøntning af Plejeboligplanens struktur og fokusomra der Plejeboligplanen Plejeboligplanen blev vedtaget i Byrådet den 29. april 2015

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater.

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. juli 2010 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Barnets Reform Notatet sendes/sendt til: Barnets Reform Juni 2010 vedtog Folketinget Lov

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Hospice Limfjord Kompagnigade 11, 7800 Skive 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere