Skriftligt samfundsfag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftligt samfundsfag"

Transkript

1 Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en fokuseret gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst. Redegørelsen er styret af en problemstilling (et spørgsmål), der fortæller, hvad man skal fokusere på i besvarelsen. I redegørelsen udvælger man relevante tekstdele eller emner, som man gengiver, gerne suppleret med samfundsfaglige begreber. Når man redegør for en tekst, må man gerne ændre på rækkefølgen i den oprindelige tekst. Redegørelsen skal være loyal over for den tekst, man redegør for, dvs. man må ikke diskutere eller vurdere den. En typisk fejl i redegørelser er, at man kommer til at referere hele teksten i stedet for at fokusere på det vigtigste. Sammenligning I en sammenligning skal du pege på forskelle og ligheder mellem to eller flere tekster. Sammenligningen er styret af en problemstilling (et spørgsmål), der fortæller, hvad man skal fokusere på. I sammenligningen skal man være loyal over for teksterne, dvs. man må ikke diskutere eller vurdere dem. Man skal inddrage samfundsfaglig viden, begreber og/eller teorier i sammenligningen. Sammenligningen kan bygges op som en tværgående sammenligning, hvor man fokuserer på bestemte begreber og/eller teorier på tværs af teksterne. Man kan også man vælge at tage udgangspunkt i én af teksterne, som man behandler mere dybdegående med inddragelse af begreber, viden og teori, og herefter relatere de andre tekster. Lav altid en konklusion sidst i sammenligningen, hvor du svarer på problemstillingen. Undersøgelse I en undersøgelse beskæftiger man sig med et bestemt materiale, fx tabeller, figurer eller tekster. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en problemstilling (et spørgsmål), som angiver, hvad man skal fokusere på. En undersøgelse går ud på at sortere og lave nedslag i materialet og derved udlede bestemte pointer. I undersøgelsen skal man inddrage faglig viden og begreber. Det er vigtigt, at man skaber sig et overblik over materialet, så man får forståelse for sammenhængene mellem de forskellige dele. Det er også vigtigt, at man dokumenterer sine pointer ved at inddrage konkrete tal eller udsagn fra materialet. Hvis du fx skal undersøge udviklingen i danskernes holdninger til EU ud fra en række tabeller og figurer, skal du nævne konkrete tal (fx forskelle i procentpoint), der siger noget om udviklingen.

2 Vær opmærksom på forskellen mellem procent og procentpoint. Hvis en tabel viser, at tilslutningen til Dansk Folkeparti er vokset fra 11 % til 16 %, siger man, at tilslutningen er vokset med 5 procentpoint (ikke procent). Lav altid en konklusion sidst i undersøgelsen, hvor du svarer på problemstillingen. Diskussion I en diskussion præsenterer man forskellige synspunkter, holder dem op mod hinanden og afvejer eller afprøver dem. Diskussionen tager udgangspunkt i en problemstilling (et spørgsmål). En diskussion starter typiske med, at man præsenterer nogle af synspunkterne i en tekst. Herefter argumenterer man for og imod disse synspunkter ved at inddrage andet tekstmateriale, faglig viden, begreber og teori. En typisk fejl i en diskussion er, at man kommer med udokumenterede eller kategoriske påstande, fx Indvandrere er kriminelle eller Dansk Folkepartis vælgere har ingen uddannelse. Diskussionen skal være saglig, det vil sige at man skal begrunde de synspunkter, man fremfører. Man skal også sørge for at være nuanceret og ikke låse sig fast på bestemte synspunkter. Hvis diskussionen optræder i et eksamenssæt fra skriftlig eksamen som den sidste af to delopgaver, er det en stor fordel at inddrage dele af materialet fra den første delopgave (undersøgelse/sammenligning), som omhandler det samme emne. Afslut altid diskussionen med en konklusion, hvor du svarer på problemstillingen på en nuanceret måde ved at afveje de forskellige argumenter mod hinanden. Vurdering I en vurdering diskuterer man en problemstilling (et spørgsmål) og tager stilling til den. Vurderingen minder om en diskussion, da man ligesom i diskussionen skal præsentere forskellige faglige argumenter, men i en vurdering lægger man mere vægt på at tage stilling. Argumenterne finder man typisk i et bilagsmateriale og ved at inddrage viden, begreber og teori fra undervisningen. En vurdering kræver ofte, at man har en standard eller et sæt af kriterier, at vurdere ud fra. Hvis man fx skal vurdere, om EU er blevet mere demokratisk med de seneste traktatændringer, kan det være en fordel at inddrage en standard for, hvad demokratisk er eksempelvis Robert A. Dahls kriterier. Opgavetyper i de skriftlige opgaver i samfundsfag A på stx Til skriftlig studentereksamen findes mange forskellige opgavetyper. Nogle af dem, sammenligning, undersøgelse og diskussion, er gennemgået ovenfor. Der findes også en række andre opgavetyper, som præsenteres hér: Argumentér I en argumentationsopgave skal man argumentere for eller imod et synspunkt, som typisk præsenteres i et kort citat. Man skal påtage sig rollen som debattør, dvs. man skal lade som om man er fx SF er, DF er,

3 idealist eller keynesianer og argumentere ud fra denne rolle. Man starter med kort at præsentere det synspunkt, man skal argumentere for eller imod, og herefter følger argumentationen. Argumentationen skal være faglig, dvs. man skal inddrage viden, begreber og/eller teori fra undervisningen. Man skal ikke redegøre for viden, begreber og/eller teori, men anvende dem i sin argumentation. Opstil hypoteser En hypotese er en foreslået forklaring på et fænomen. I en hypoteseopgave skal man opstille en hypotese, som skal understøttes af en faglig begrundelse. Hypotesen skal udledes af et materiale, som kan være en tabel, en figur el.lign. For eksempel kan man blive bedt om at opstille hypoteser, der kan forklare forskellige befolkningsgruppers partivalg, og materialet kan i dette tilfælde være en tabel over sammenhænge mellem partivalg og alder, erhverv, socialgruppe, indkomst mv. Hypoteserne skal være korte (1-2 sætninger), og de skal både rumme en beskrivelse af det fænomen, der skal forklares, og en forklaring på fænomenet. Når man har skrevet hypotesen, begrunder man den fagligt, vha. begreber, teori og viden fra undervisningen. Det er vigtigt at adskille hypotesen fra den faglige begrundelse, så læseren kan se, hvad der er hvad. I nogle tilfælde går hypoteserne ud på at foreslå konsekvenser af de tendenser, der findes i et materiale. Hér skal hypoteserne indeholde en kort beskrivelse af en tendens og et bud på, hvilke konsekvenser, tendensen har. Ligesom ovenfor skal hypotesen understøttes af en faglig begrundelse. Angiv og dokumenter I nogle opgaver bliver man bedt om at angive og dokumentere, fx Angiv og dokumentér mindst tre sikkerhedspolitiske prioriteringer, der kan udledes af tabel 3 og tabel 4. Når man angiver, skal man ikke komme med lange forklaringer og begrundelser, men blot lave korte angivelser af det, der spørges om. Når man dokumenterer, skal man pege på tal, sammenhænge el.lign., der kan dokumentere det, man har angivet. Beregn I beregningsopgaver får du typisk en tabel med tal, som du skal lave beregninger ud fra. Beregningerne skal ofte bruges til tydeliggøre en udviklingstendens. Beregningsopgaver indeholder ofte absolutte tal, som du kan omregne til indekstal, procentvise andele el.lign. Beregningerne skal gøre det lettere at drage nogle konklusioner ud fra materialet. For eksempel kan en opgørelse over BRIK-landenes vækst i BNP i de nationale valutaer, ikke bruges til så meget uden beregninger. Opgørelsen bliver først brugbar, når man udregner indekstal eller vækst i procent. Du bør ikke udregne både indekstal og vækstrater. Vælg én af beregningstyperne, så opgaven ikke bliver for tidskrævende. Skriv ikke alle udregningerne i besvarelsen af opgaven, men kun resultaterne. Stil dem gerne op i en tabel, så de bliver mere overskuelige. Husk at skrive i tabellens overskrift, hvad det er for tal, du har beregnet. Husk også at afrunde til et relevant antal decimaler.

4 Når man beregner indekstal, tager man et bestemt udgangspunkt, fx et lands BNP i Udgangspunktet kaldes referenceværdien. Referenceværdien får indekstallet 100. De andre indekstal beregnes som forholdstal med referenceværdien i nævneren og de øvrige tal i tælleren, ganget med 100, fx: Indekstal for Ruslands BNP i 2008 med 2007 som referenceværdi = Opstil en model En model er en forenklet beskrivelse af nogle sammenhænge i virkeligheden. Modellen skal typisk vise, hvilke variable der er årsag til eller konsekvenser af noget, fx Opstil en model der kan forklare kriminalitet blandt unge andengenerationsindvandrere. Modellen skal indeholde forskellige baggrundsvariable og ledsages af en faglig begrundelse. Det er ofte en fordel at opstille modellen, så variablene (det, der skal forklares, samt årsager/konsekvenser) tegnes i kasser. Mellem kasserne tegnes pile, så man kan se, hvad der påvirker hvad. Man kan skelne mellem forskellige grader af påvirkning ved at tegne pilene stiplede, normale eller fede. Modellen skal altid ledsages af en faglig begrundelse, hvor man begrunder, hvorfor man har stillet modellen op, som man har. Du finder stof til den faglige begrundelse i bilagsmaterialet og/eller i materiale fra undervisningen. Skriv et notat I notatopgaven skal man leve sig ind i rollen som en bestemt afsender, fx en politisk eller økonomisk rådgiver, der skriver til en bestemt afsender, fx en minister eller partileder. I notatet skal man rådgive modtageren i forhold til en bestemt problemstilling, fx Du er politisk rådgiver for Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. Skriv et notat, der forbereder Johanne Schmidt-Nielsen til at møde Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl i en TV-debat; notatet skal sætte Johanne Schmidt-Nielsen i stand til at argumentere imod Kristian Thulesen Dahls synspunkter i bilag A3. Selv om du spiller en rolle, skal du være saglig og undlade personligt ladede kommentarer om politiske modstandere. Notatet skal indeholde: En eller flere strategier eller løsningsforslag En faglig argumentation, hvor fordele og ulemper af strategierne eller løsningsforslagene præsenteres. I denne del af opgaven skal du inddrage begreber, viden og teori fra undervisningen samt fra den foregående delopgave En konklusion, hvor du anbefaler en bestemt strategi eller et bestemt løsningsforslag og begrunder valget. En typisk fejl i notatopgaver er, at man kommer til at diskutere i stedet for at rådgive. I stedet for at opstille forskellige strategier, Johanne Schmidt-Nielsen fx kan bruge i Tv-debatten, argumenterer man som om man er Johanne Schmidt-Nielsen, der er i gang med debatten med Kristian Thulesen Dahl. Man skal i stedet se

5 debatten mere fra oven og komme med forskellige bud på, hvad Johanne Schmidt-Nielsen kan lægge vægt på i debatten og begrunde disse forskellige bud fagligt. I eksamenssæt til skriftlig eksamen optræder notatet som den sidste af to delopgaver. Det er derfor en stor fordel at inddrage dele af materialet fra den første delopgave (undersøgelse/sammenligning), som omhandler det samme emne.

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere