Resumé over disciplinærsager 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2011"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...6 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV FÆRDSELSLOVEN STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN FORMUEFORBRYDELSER FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ALMENFARLIGE FORBRYDELSER ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN UKORREKT OPTRÆDEN ORDENSBEKENDTGØRELSEN RESTAURATIONSLOVEN

3 Tjenstlige forhold Langsommelig sagsbehandling 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for langsommelig sagsbehandling ved over en ca. to-årig periode i flere tilfælde ikke at have udvist tilstrækkelig ansvarlighed i sagsbehandlingen og ikke overholdt tidsfristerne for færdiggørelse af sagerne. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Polititjenestemanden havde tidligere gjort sig skyldig i lignende tjenesteforseelser. Spirituspåvirkning 2. Sagsresumé: Polititjenestemand og køreprøvesagkyndig blev indberettet i forbindelse med, at han havde været sigtet for spirituskørsel med en promille på Statsadvokaten opgav påtale i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2, da statsadvokaten ikke fandt, det under en straffesag ville være muligt at føre det bevis, der er nødvendigt for, at der kunne ske domfældelse i sagen. Da det kunne lægges til grund, at polititjenestemanden tidligere på dagen havde kørt på arbejde i bil og afviklet køreprøve med en elev, efterforskede statsadvokaten også dette forhold. Statsadvokaten indstillede imidlertid efterforskningen efter retsplejelovens 749, stk. 2, da det ikke var muligt at føre det til domfældelse tilstrækkelige bevis for, at den pågældende havde en promille på over 0,50 på det tidspunkt, hvor pågældende kørte på arbejde eller afviklede køreprøve. Statsadvokaten udtalte dog, at polititjenestemandens forklaring om efterforbrug ikke syntes troværdig. Politidirektøren fandt, at polititjenestemanden ved sin adfærd havde undladt at optræde med den værdighed, som må forventes af en polititjenestemand, og ved sin adfærd i øvrigt var kommet til at fremstå utroværdig. Polititjenestemanden erkendte efterfølgende at have alkoholproblemer og påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet stillede disciplinærsagen i bero i to år. Sagen blev herefter afsluttet, idet der ikke havde vist sig alkoholproblemer, der havde haft indflydelse på polititjenestemandens tjeneste. Registermisbrug 3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i POLSAS (politiets sagsstyringssystem) i en sag, hvor et familiemedlem var part i en sag. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 4. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger til en journalist, idet polititjenestemanden havde sendt en indeholdende en statusrapport med blandt andet navnene på de mest aktive indbrudstyve i et bestemt område. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152, stk. 1 (videregivelse af fortrolige oplysninger). Polititjenestemanden blev ikendt fem dagbøder á 300 kr. i byretten. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel. Rigspolitiet fandt ikke anledning til at fravige praksis, hvorefter registermisbrug, hvor der er sket videregivelse af oplysninger, som udgangspunkt medfører en bøde. 3

4 5. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens 152, stk. 1, (videregivelse af fortrolige oplysninger) og 155 (misbrug af stilling) ved uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret og uberettiget videregivet oplysninger om, at en person var sigtet i en verserende sag om overtrædelse af straffeloven. Polititjenestemanden blev idømt seks dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af 155 i byretten. Polititjenestemanden blev frifundet for overtrædelse af 152, stk. 1. Sagen blev anket til landsretten, hvor der skete frifindelse for begge forhold. Politikredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 6. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag i Kriminalregistret og CPR-registret og derefter at have videregivet fortrolige oplysninger til en journalist. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152, stk. 1, (videregivelse af fortrolige oplysninger) og 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 7. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have videregivet fortrolige oplysninger fra Kriminalregistret, idet polititjenestemanden telefonisk oplyste en medarbejder i et supermarked om, at en person tidligere var straffet for butikstyveri. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 152, stk. 1, (videregivelse af fortrolige oplysninger). Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Polititjenestemanden var tidligere blevet ikendt to disciplinære sanktioner. Rigspolitiet tilkendegav over for pågældende, at han måtte påregne at blive tildelt en alvorlig disciplinær sanktion, hvis han på ny gjorde sig skyldig i en tjenesteforseelse. 8. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have foretaget uberettiget opslag i CPR-registret vedrørende en kvinde. Polititjenestemanden havde derefter, på vegne af en person, der havde tilhold mod at kontakte kvinden, kontaktet kvinden telefonisk. Polititjenestemanden blev idømt 10 dagbøder á 450 kr. i byretten for overtrædelse af straffelovens 155, 1. pkt., (misbrug af stilling) og 265, jf. 23 (medvirken til overtrædelse af tilhold). Dommen blev ikke anket. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 9. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger) og 155 (misbrug af stilling) i en sag om videregivelse af oplysninger i forbindelse med tvangsfjernelse af et barn. Statsadvokaten efterforskede sagen, men opgav påtale i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 2, da statsadvokaten ikke fandt, at det under en straffesag ville være muligt at føre det bevis, der er nødvendigt for, at der kunne ske domfældelse i sagen. Statsadvokaten fandt dog, at polititjenestemandens adfærd i forbindelse med sagen havde været kritisabel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 10. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for over en 10-måneders periode at have foretaget adskillige uberettigede opslag i CPR-registret og Kriminalregistret uden tjenstlig begrundelse på adskillige personer samt for at have videregivet nogle af oplysningerne til sin ægtefælle. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for 4

5 overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministeriet). 11. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved i flere tilfælde uberettiget at have foretaget opslag i Kriminalregistret og POLSAS (politiets sagsstyringssystem). Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for to forhold. Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved i flere tilfælde uberettiget og i privat øjemed at have indhentet oplysninger om en tidligere ægtefælle i politiets centrale registre. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale. Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en advarsel. Rigspolitiet fandt på baggrund af indstillingen fra kredsen og efter en samlet konkret vurdering af sagen ikke grundlag for at afgøre sagen med en advarsel. Udeblivelse fra tjenesten 13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at være mødt op til undervisning på Politiskolen lugtende af spiritus, samt for i to tilfælde at have sygemeldt sig, selvom pågældende opholdt sig som gæst på en musikfestival i Danmark. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet foretog endvidere lønfradrag for tre dage. 14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for flere tjenesteforseelser: 1) ved at være udeblevet fra to tjenester og for ikke efterfølgende at have registreret fraværet i POLPAI (politiets personaleadministrative system), hvorved pågældende fik udbetalt særlige ydelser (tillæg for ubekvem tjeneste), 2) ved i forbindelse med assistancetjeneste til COP 15 i mindst to tilfælde ikke at være mødt til tiden, samt for at have glemt sit tjenestevåben på et hotelværelse, hvor pågældende var indlogeret under assistancetjenesten, og 3) trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne ved et retsmøde i landsretten. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Afgørelsesresumé: Ikendt en samlet disciplinær bøde på kr. for alle forhold af Rigspolitiet. Rigspolitiet foretog endvidere lønfradrag for to dage, herunder også for udbetalte særlige ydelser. 15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra en formiddagsvagt som operatør i HS (vagtcentralen). Polititjenestemanden gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde opfattet en henvendelse om at skulle møde til tjeneste som en tjenstlig ordre, men mere som en forespørgsel om, hvorvidt han havde mulighed for at møde. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 5

6 16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for to tjenesteforseelser ved henholdsvis at være udeblevet fra tjeneste som skydeleder samt for ikke at have ført korrekt tjenestetid i POLPAI (politiets personaleadministrative system) i forbindelse med deltagelse i et kursus. Polititjenestemanden havde registreret, at han forlod kurset kl , selvom han rent faktisk forlod kurset kl Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 17. Sagsresumé: fra et retsmøde. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel, idet tjenestestedet ændrede den planlagte tjeneste og ved en fejl satte den pågældende ud til at afvikle en ordinær fridag. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne polititjenestemanden en advarsel. 18. Sagsresumé: Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel, idet kredsen ikke havde registreret retsmødet i den pågældendes tjenesteplan. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet meddelte efter omstændighederne polititjenestemanden en advarsel. 19. Sagsresumé: 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlige forkyndelser og uden lovlig grund af være udeblevet som vidne fra to retsmøder i henholdsvis byret og landsret. Byretten ikendte ikke den pågældende en bøde. Landsretten ikendte polititjenestemanden en bøde på kr. Afgørelsesresumé: Ikendt en samlet disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 21. Sagsresumé: 22. Sagsresumé: Rigspolitiet lagde bl.a. vægt på, at der ikke i politikredsen var udfærdiget retningslinjer for forkyndelse af vidneindkaldelser for polititjenestemænd. 6

7 23. Sagsresumé: Rigspolitiet lagde vægt på, at de lokale retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var påført den pågældendes tjenesteplan. 24. Sagsresumé: Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel, idet pågældende, efter at sagens anklager havde kontaktet pågældende telefonisk, mødte op i retten og afgav forklaring. 25. Sagsresumé: Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel, idet pågældende, efter at sagens anklager havde kontaktet pågældende telefonisk, mødte op i retten og afgav forklaring. 26. Sagsresumé: 27. Sagsresumé: fra et retsmøde. Polititjenestemanden mødte dog op i retten og afgav forklaring, efter at sagens anklager havde kontaktet den pågældende telefonisk. 28. Sagsresumé: Rigspolitiet lagde vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 29. Sagsresumé: Rigspolitiet lagde vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 7

8 30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse at være udeblevet som vidne fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Rigspolitiet lagde vægt på, at politikredsens interne retningslinjer vedrørende håndtering af indkaldelsen var ikke blevet fulgt. 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for natten op til et retsmøde at have indfundet sig i et vagtlokale i domhuset, hvor den pågældende lagde sig til at sove. Efter at være blevet vækket af vagtpersonalet blev polititjenestemanden skønnet spirituspåvirket i en sådan grad, at den pågældende skønnedes ude af stand til at afgive en anvendelig vidneforklaring i retten. Retsmødet måtte derfor gennemføres uden vidneførsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Rigspolitiet bemærkede, at pågældendes tilstand uagtet pågældendes fysiske fremmøde var af en sådan karakter, at dette måtte sidestilles med udeblivelse uden lovligt forfald. Rigspolitiet fandt på denne baggrund, at sagen i overensstemmelse med interne kompetenceregler burde have været indberettet til Rigspolitiet med indstilling til sagens disciplinære afgørelse, idet det ikke var utvivlsomt, at sagen kunne afgøres med en advarsel. 32. Sagsresumé: 33. Sagsresumé: 34. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde trods lovlige forkyndelser og uden lovlig grund at være udeblevet som vidne fra retsmøder. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det som en formildende omstændighed vægt, at polititjenestemanden ved den første udeblivelse havde været sygemeldt med stress og ved den anden udeblivelse havde været på forældreorlov og kun ved en tilfældighed blev bekendt med indkaldelsen. 35. Sagsresumé: 36. Sagsresumé: 8

9 37. Sagsresumé: Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. Rigspolitiet lade vægt på, at politikredsens interne retningslinjer vedrørende håndtering af indkaldelsen var ikke blevet fulgt. 38. Sagsresumé: Rigspolitiet lagde vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 39. Sagsresumé: Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, idet den pågældende ikke var blevet erindret om retsmødet senest to dage forinden retsmødets afholdelse. Rigspolitiet lagde vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet den pågældende ikke var blevet erindret om retsmødet senest to dage forinden retsmødets afholdelse. 40. Sagsresumé: Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 41. Sagsresumé: Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 42. Sagsresumé: 43. Sagsresumé: fra et retsmøde. Retten ikendte den pågældende en bøde på 500 kr. Politikredsens interne retningslinjer var ikke fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. Politikredsen indstillede på denne baggrund, at sagen blev afgjort med en advarsel. 9

10 44. Sagsresumé: Kredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning, idet kredsen på daværende tidspunkt ikke havde udarbejdet interne retningslinjer, der angav, hvorledes den indkaldte medarbejder og tjenestestedet skulle forholde sig i forbindelse med vidneindkaldelse af en medarbejder. 45. Sagsresumé: Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en bøde. Rigspolitiet lagde i formildende retning vægt på, at politikredsens interne retningslinjer ikke var fulgt, idet retsmødet ikke var anført i den pågældendes tjenesteplan. 46. Sagsresumé: Retsmødet var ved en fejl ikke blevet påført pågældendes tjenesteplan. Politikredsen indstillede på denne baggrund, at sagen blev afgjort med en advarsel. 47. Sagsresumé: Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en bøde. På tidspunktet for retsmødets afholdelse deltog polititjenestemanden i et grundkursus for AKS (Aktionsstyrken). Forud for kurset havde kursuslederen fået oplyst, at polititjenestemanden ikke skulle møde til et retsmøde, hvilket kursuslederen meddelte til polititjenestemanden. Rigspolitiet lagde vægt på, at der kunne være opstået forvirring om, hvorvidt polititjenestemanden skulle møde til retsmødet. 48. Sagsresumé: Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel, idet interne retningslinjer ikke var blevet fulgt. 49. Sagsresumé: Kredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel, idet interne retningslinjer ikke var blevet fulgt. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 50. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet fra et retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Kredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden 10

11 disciplinær forfølgning, idet kredsen på daværende tidspunkt ikke havde udarbejdet interne retningslinjer, der angav, hvorledes den indkaldte medarbejder og tjenestestedet skulle forholde sig i forbindelse med vidneindkaldelse af en medarbejder. 51. Sagsresumé: fra et retsmøde. Retten ikendte pågældende en bøde på 500 kr. 52. Sagsresumé: Politikredsen havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan og indstillede på den baggrund, at pågældende efter omstændighederne blev meddelt en advarsel. Andre tjenstlige forhold 53. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forening med en kollega, jf. sag nr. 54, at have mistet en udleveret instruktionsvejledning vedrørende nogle politimæssige tilsyn. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. Vejledningen var formentlig faldet ud af en dørlomme i patruljebilen i forbindelse med ud-/indstigning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder disciplinærsagen. Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at der blev afholdt en tjenstlig samtale med den pågældende, hvorunder han blev indskærpet at udvise større omhyggelighed og påpasselighed med udleverede tjenstlige effekter. 54. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forening med en kollega, jf. sag nr. 53, at have mistet en udleveret instruktionsvejledning vedrørende nogle politimæssige tilsyn. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. Vejledningen var formentlig faldet ud af en dørlomme i patruljebilen i forbindelse med ud-/indstigning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder disciplinærsagen. Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at der blev afholdt en tjenstlig samtale med den pågældende, hvorunder han blev indskærpet at udvise større omhyggelighed og påpasselighed med udleverede tjenstlige effekter. 55. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag om mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling), subsidiært 157 (pligtforsømmelse). Polititjenestemanden kontaktede efter et tip uden for den planlagte arbejdstid en kvinde med henblik på modtagelse af meddeler- /kildeoplysninger i efterforskningsøjemed. Polititjenestemanden undlod at informere politikredsens ledelse herom, ligesom det var uden for polititjenestemandens tildelte arbejdsopgaver. Statsadvokaten opgav påtale, men fandt pågældendes adfærd særdeles kritisabel. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. 11

12 56. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Rigsadvokaten havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i forbindelse med en anholdelse. Rigsadvokaten fandt, at der blev anvendt unødig magt og fandt magtanvendelsen kritisabel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 57. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med efterforskning af en større narkotikasag at have besluttet, at en mistænkt på et fiktivt mistankegrundlag skulle kontaktes og have en rygsæk ransaget. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, idet der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten fandt det dog særdeles kritisabelt, at den pågældende med sin beslutning og som ophavsmand til dækhistorien var den direkte årsag til, at en række chargemæssigt underordnede polititjenestemænd endte med at disponere i strid med retsplejelovens regler. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. (Afgørelsen efterfølgende påklaget til Justitsministeriet). 58. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et utilsigtet vådeskud på en trappe på vej til våbeneftersyn på en anden etage. Ingen personer kom til skade, ligesom der ikke var personer i nærheden. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 59. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for over en længere periode at have foretaget flere opdateringer i CRMregistret (Det Centrale Motorregister) om nogle registrerede ejeres personlige forhold uden at have haft det fornødne grundlag herfor. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, idet der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, var begået. Statsadvokaten fandt dog, at pågældende ved at have foretaget opdateringerne havde udvist en kritisabel adfærd. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse, men fandt pågældendes adfærd for meget kritisabel. 60. Sagsresumé: Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have omgået den for ham gældende prokuragrænse på kr. i forbindelse med indkøb af inventar og materiel til politikredsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 61. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en anmeldelse for overtrædelse af straffelovens 163 (afgivelse af urigtig erklæring) ved at have udfærdiget en bevidst urigtig anholdelsesrapport med sigtelser mod en række personer efter rydningen af et besat hus. Rapporten skulle indgå i byrettens afgørelse om en eventuel varetægtsfængsling af anholdte. Statsadvokaten indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, 1. pkt., idet videre forfølgning ikke kunne ventes at føre til domfældelse. Statsadvokaten fandt imidlertid efter en samlet bedømmelse af sagen, at den pågældende ved udfærdigelsen af rapporten ikke havde udvist tilstrækkelig påpasselighed, hvilket statsadvokaten fandt meget kritisabelt. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der var enig i statsadvokatens afgørelse. 12

13 Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet tillagde det ved sanktionsfastsættelsen som en formildende omstændighed vægt, at der var gået næsten fire år siden tjenesteforseelsen blev begået, og at den lange sagsbehandlingstid ikke kunne bebrejdes polititjenestemanden. 62. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag, hvor polititjenestemanden, i strid med Rigsadvokatens meddelelse 2/2005 om retningslinjer vedrørende meddelere, havde undladt at underrette ledelsen om kontakten til en navngivet meddeler. Statsadvokaten fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden ikke havde underrettet ledelsen om kontakten til meddeleren. Rigsadvokaten var enig i afgørelsen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 63. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet urigtige oplysninger om kilden til informationer, der førte til anholdelse i en sag vedrørende salg af narkotika. Polititjenestemanden havde indledningsvist afgivet de urigtige oplysninger for at dække over kilden. Politikredsen fandt, at polititjenestemanden ved afgivelse af de ukorrekte oplysninger havde handlet i strid med tjenestemandslovens decorumkrav om samvittighedsfuldt at overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten at vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Kredsen tillagde det ved valget af sanktion vægt som en formildende omstændighed, at polititjenestemanden selv henledte ledelsens opmærksomhed på, at han havde afgivet en ukorrekt forklaring, hvorved den først afgivne forklaring ikke fik betydning for sagen. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 64. Sagsresumé: Administrativ medarbejder blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende havde benyttet en af politiets tjenestebiler til privat formål. Efterfølgende overlod medarbejderen tjenestebilen til en bekendt, der ikke var ansat i politiet. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav samtidig, at gentagelse af uberettiget benyttelse af en af politiets tjenestebiler ville medføre afskedigelse. 65. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag, hvor pågældende sammen med en kollega, jf. sag nr. 66 og nr. 75, havde ydet politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af en kollegas private og civile forhold. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, idet der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at patruljen ikke orienterede vagthavende om situationen, samt at patruljen efterfølgende ikke forhindrede kollegaen i at tage sin søn i sin varetægt, inden der var klarhed over situationen på stedet. Afgørelsesresumé: Sagen blev efter omstændighederne sluttet uden disciplinær forfølgning, idet politikredsen vurderede, at polititjenestemanden ikke havde tilsidesat normen for god og korrekt udførelse af tjenesten på en sådan måde eller en sådan grad, at der var tale om en tjenesteforseelse af en karakter, der burde medføre en disciplinær reaktion. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Rigspolitiet var enig i denne afgørelse. 66. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag, hvor pågældende sammen med en kollega, jf. sag nr. 65 og nr. 75, havde ydet politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af en kollegas private og civile forhold. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, idet der ikke var formodning om, at den pågældende havde begået et strafbart forhold. Statsadvokaten fandt det dog kritisabelt, at patruljen ikke orienterede vagthavende om situationen, samt at patruljen efterfølgende ikke forhindrede kollegaen i at tage sin søn i sin varetægt, inden der var klarhed over situationen på stedet. 13

14 Afgørelsesresumé: Sagen blev efter omstændighederne sluttet uden disciplinær forfølgning, idet politikredsen vurderede, at polititjenestemanden ikke havde tilsidesat normen for god og korrekt udførelse af tjenesten på en sådan måde eller en sådan grad, at der var tale om en tjenesteforseelse af en karakter, der burde medføre en disciplinær reaktion. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Rigspolitiet var enig i denne afgørelse. 67. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende mulig overtrædelse af straffelovens 158 (falsk forklaring for retten). Polititjenestemanden havde, efter at have afgivet vidneforklaring i retten, udtalt til nogle politiskoleelever, at polititjenestemanden ikke var helt sikker på, at det var ham, der gjorde det., hvorefter polititjenestemanden havde slået en latter op. Statsadvokaten fandt udtalelsen yderst upassende og ikke morsom og fandt adfærden kritisabel. Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten, der fandt adfærden meget kritisabel. Rigsadvokaten fandt endvidere, at adfærden var udtryk for mangel på situationsfornemmelse og mangel på respekt for selve retshandlingen. 68. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende mulig overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden havde stærkt påvirket af spiritus som passager i en taxa optrådt på en sådan måde, at polititjenestemanden i forhold til chaufføren var trådt i tjeneste, idet han bl.a. kritiserede placeringen af taxakortet og kommenterede på chaufførens måde at udfylde kørebogen på. Endvidere opfordrede polititjenestemanden chaufføren til at foretage en ulovlig standsning, ligesom han havde udtalt, at han i givet fald ville sørge for, at chaufføren ikke fik en bøde for dette. Statsadvokaten fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden stærkt påvirket af spiritus havde opført sig på en sådan måde, at han i forhold til chaufføren trådte i tjeneste og herunder optrådte tjenstligt ukorrekt. 69. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten med assistance fra rejseholdet efterforskede en sag vedrørende mulig overtrædelse af straffelovens 155 (stillingsmisbrug) og 232 (blufærdighedskrænkelse). I sagen var der tilgået politikredsens ledelse oplysninger om, at kvinder fra misbrugsmiljøet havde følt sig krænket over den måde, hvorpå de i flere tilfælde havde været udsat for tilnærmelser af seksuel karakter henholdsvis mundtligt og i visse tilfælde også ved fysisk berøring af polititjenestemanden. Statsadvokaten sluttede sagen af bevismæssige årsager og fandt heller ikke grundlag for at udtale kritik. Statsadvokaten fandt dog, at det samlede billede, der tegnede sig efter forklaringerne fra kvinderne, burde give anledning til overvejelser hos politikredsens ledelse, hvorfor statsadvokaten henstillede til kredsen om at gennemgå sagen og drøfte den med polititjenestemanden med henblik på at søge en forklaring på, hvorfor så mange kvinder kom med så belastende forklaringer om den pågældende. Afgørelsesresumé: Sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv Misbrug af stilling 14

15 70. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag vedrørende overtrædelse af straffelovens 155, stk. 2, (misbrug af stilling) ved at have skaffet sig selv og en person i hans følge gratis adgang til en restaurant ved at vise sin politilegitimation. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale. Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Statsadvokaten fandt yderligere polititjenestemandens adfærd på restauranten for særdeles kritisabel, idet polititjenestemanden i beruset tilstand gjorde tilnærmelser til restaurantens indehaver, mens polititjenestemanden tilkendegav at være i tjeneste. Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på kr. af Rigspolitiet. 71. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag om mulig brud på tavshedspligten ved at have videregivet fortrolige oplysninger fra en straffesag til en mistænkts arbejdsgiver. Statsadvokaten fandt videregivelsen for kritisabel og lagde vægt på, at oplysningerne ikke var af væsentlig betydning for arbejdsgiveren, og at polititjenestemanden efter statsadvokatens opfattelse ikke kunne anses for at have handlet i berettiget varetagelse af offentlige interesser. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 72. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en bevogtningsopgave på et hospital, hvor en arrestant var indlagt, at være faldet i søvn. Mens polititjenestemanden sov, undløb arrestanten fra hospitalet. Politimesteren indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde på kr. Politimesteren fandt endvidere, at det var en skærpende omstændighed, at polititjenestemanden i forbindelse med bevogtningsopgaven havde iført sig hovedtelefoner og lagt sig ned, og at pågældende tidligere var blevet meddelt en advarsel for en tjenesteforseelse. Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet tilkendegav ved afgørelsen, at polititjenestemanden i gentagelsestilfælde måtte forvente en alvorlig disciplinær sanktion. 73. Sagsresumé: Tidligere civilt ansat medarbejder blev anmeldt for misbrug af et legitimationskort udstedt af Rigspolitiet ved i flere tilfælde at have ladet sig befordre gratis i bus. En buschauffør fandt forholdet mistænkeligt og inddrog legitimationskortet og kontaktede Rigspolitiet. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) og 131 (udgive sig for at have en offentlig myndighed). Idømt otte dagbøder á 600 kr. i byretten. (Dommen blev efterfølgende anket til landsretten). Afgørelsesresumé: Ingen disciplinær forfølgning, idet ansættelsesforholdet var ophørt. 74. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten efterforskede en sag vedrørende unødig magtanvendelse i forbindelse med rydning af en besat kirke. Rigsadvokaten fandt det meget kritisabelt, at polititjenestemanden havde tildelt en person to-tre slag med politistaven, da denne var ved at forlade stedet. Det sidste slag ramte den pågældende i ryggen, da denne var på vej væk fra polititjenestemanden. Rigsadvokaten fandt dog samtidig, at magtanvendelsen i form af flere slag mod den pågældende forud for nævnte hændelsesforløb var nødvendig, idet den pågældende nægtede at efterkomme politiets anvisninger om at flytte sig. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse. Kredsen lagde herved særlig vægt på en samlet vurdering af det samlede hændelsesforløb i forbindelse med politiindsatsen, hvor magtanvendelse i en del af forløbet havde været nødvendig og forsvarlig, samt at polititjenestemanden ikke tidligere havde begået tjenesteforseelser. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 15

16 75. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 (misbrug af stilling) ved at have rettet direkte telefonisk henvendelse til en politipatrulje, jf. sag nr. 65 og 66, og fået politimæssig bistand i en situation, der vedrørte løsning af private og civile forhold. Polititjenestemanden fjernede under politipatruljens tilstedeværelse et fælles barn fra moderens varetægt og fik selv barnet i sin varetægt og opnåede hermed en uberettiget fordel, hvorved polititjenestemanden krænkede privates og/eller det offentliges ret. Rigspolitiet overførte pågældende til midlertidig anden tjeneste uden publikumskontakt efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Sagen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførelse. Afgørelsesresumé: Sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Tjenstlig samtale afholdt med den pågældende. Færdselsloven 76. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser ved uden tjenstlige årsager at have ført en tjenestevogn med en hastighed af mindst 129 km/t, selvom højeste tilladte hastighed på stedet var 80 km/t. Pågældende vedtog en bøde på kr. samt en betinget frakendelse af førerretten. 77. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser ved uden tjenstlige årsager at have ført en tjenestevogn med 81 km/t., selvom højeste tilladte hastighed var 50 km/t. Polititjenestemanden blev idømt en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i byretten. Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 78. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser ved uden tjenstlige årsager at have ført et tjenestekøretøj med en hastighed af mindst 97 km/t, selvom det ved færdselstavle var angivet, at hastigheden ikke måtte overstige 50 km/t. Polititjenestemanden blev ikendt en bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten i byretten. Sagen blev anket til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 800 kr. af Rigspolitiet. 79. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel med en promille på 2,37. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget fængsel, en tillægsbøde på kr., samt frakendelse af førerretten i tre år i byretten. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet indstillede til Justitsministeriet, at polititjenestemanden skulle afskediges. Justitsministeriet sluttede imidlertid sagen, idet pågældende afgik ved døden. 80. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for spirituskørsel med en promille på 0,74. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen, idet pågældende søgte sin afsked. 16

17 Strafbare forhold uden for tjenesten Formueforbrydelser Hærværk 81. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende var blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens 291 (hærværk) ved uden for tjenesten at have sparket en opgangsdør ind, hvorved der skete skade på dør og karm. Polititjenestemanden, der var påvirket af spiritus, havde efter en bytur mistet sine nøgler. Pågældende vedtog en bøde på 600 kr. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Forbrydelser mod liv og legeme Vold 82. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet, idet han uden for tjenesten var blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens 244 (vold) mod en tidligere samlever ved at have skubbet hende og taget hårdt fat i hendes arm. Politikredsen indstillede, at der ikke skete suspension. Rigspolitiet fulgte indstillingen. Statsadvokaten undlod at rejse tiltale, idet denne fandt, at der ikke i en straffesag mod polititjenestemanden ville kunne føres det til domfældelse fornødne bevis for, at polititjenestemanden havde øvet vold efter straffelovens 244. Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten. Politikredsen indstillede, at sagen blev sluttet uden disciplinær forfølgning. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 83. Sagsresumé: Administrativ medarbejder blev indberettet, idet der var rejst tiltale overtrædelse af straffelovens 244 (vold) ved uden for tjenesten at have trukket eller skubbet forurettede ned på gulvet og herefter trampet denne i hovedet eller på kroppen, hvorved den forurettede fik en behandlingskrævende flænge i hovedet. Tjenestestedet indstillede, at der ikke skete suspension. Rigspolitiet fulgte indstillingen og lagde blandt andet vægt på, at den pågældende bestred en administrativ stilling uden direkte publikumskontakt. Medarbejderen blev idømt 30 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket til landsretten, der frikendte pågældende for at have trampet den forurettede i hovedet. Straffen blev fastsat til 14 dages betinget fængsel. Tjenestestedet indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde og lagde herunder vægt på, at forurettede som anført i byrettens dom selv i et vist omfang fremkaldte episoden, samt at forurettede forinden episoden fornærmede pågældendes ægtefælle. Tjenestestedet lagde endvidere vægt på, at forholdet var af bagatelagtig karakter, selvom det var omfattet af straffelovens 244, at medarbejderen var civilt ansat og ikke havde magtbeføjelser. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde ved afgørelsen vægt på, at Rigspolitiet ser meget alvorligt på overtrædelser af straffeloven, hvor ansatte idømmes fængselsstraf, idet ansatte i politiet i sagens natur er underlagt et strengt decorumkrav. I den konkrete sag lagde Rigspolitiet ved sanktionsvalget i formildende retning særlig vægt på, at pågældende var civilt ansat tjenestemand, og at den pågældende dermed blandt andet ikke udøver magtbeføjelser. Rigspolitiet fandt endvidere efter en helt konkret vurdering af de faktiske omstændigheder omkring den episode, der lå til grund for domfældelsen, at ikendelse af en bøde i sagen ville være proportional. 17

18 84. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af straffelovens 244 (vold) ved at have slået en bildør to-tre gange ind i hoften på en værkstedsindehaver i forbindelse med uoverensstemmelse om en værkstedsregning. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede pågældende. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Almenfarlige forbrydelser Brandstiftelse 85. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for overtrædelse af straffelovens 180 (brandstiftelse) og 181 (forsikringssvig). Polititjenestemanden blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i fire uger. Pågældende erkendte sig i grundlovsforhøret skyldig i to tilfælde af brandstiftelse af sin egen ejendom med henblik på at besvige brandforsikringen og ved at have forsøgt at tænde ild i sin egen garage og en garage tilhørende en naboejendom. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet suspenderede og foretog lønstop. Polititjenestemanden blev efterfølgende idømt seks års fængsel i byretten for i alt 43 forhold, herunder bl.a. 26 tyverier, forsøg på tyveri og bedrageri i forbindelse med forsikringssvig samt 10 tilfælde af brandstiftelse, der under henvisning til omfanget og karakteren blev anset for omfattet af straffelovens 181, stk. 3 (særligt skærpende omstændigheder). Dommen blev ikke anket. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget. Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Andre forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 86. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en politiforretning at have taget fat i en anmelders tøj, hvilket var medvirkende til, at situationen udviklede sig negativt, samt for at have talt nedsættende til anmelderen. Statsadvokaten efterforskede sagen, men indstillede efterforskningen i medfør af retsplejelovens 749, stk. 2, da denne ikke fandt, at en fortsættelse af efterforskningen ville føre til, at der kunne rejses sigtelse mod polititjenestemanden. Statsadvokaten udtalte dog kritik af den udtalelse, som var blevet fremsat af polititjenestemanden. Rigsadvokaten udtalte efter påklage af statsadvokatens afgørelse kritik af, at polititjenestemanden tog fat i klagerens tøj, hvilket var unødvendigt og medvirkende til, at situationen optrappedes. Rigsadvokaten fandt endvidere polititjenestemandens sprogbrug i situationen for uhensigtsmæssig. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 87. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af restaurationsloven, idet polititjenestemanden under et restaurationsbesøg uden for tjenesten sammen med en kollega, jf. sag nr. 93, var blevet tiltalt for at have udvist støjende, fornærmende eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden. Polititjenestemanden blev frifundet for tiltalen, efter at anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om frifindelse. Rigspolitiet fandt imidlertid, at pågældende havde gjort sig skyldig i en tjenesteforseelse uden for tjenesten ved ikke at have vist sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver, idet polititjenestemanden, efter at have indtaget alkohol, flere gange blandede sig i en igangværende politiforretning. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 18

19 88. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i byretten blev idømt en bøde på 800 kr. for overtrædelse af restaurationsloven ved under et restaurantbesøg uden for tjenesten sammen med en kollega, jf. sag nr. 87, at have udvist støjende, fornærmende eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden samt medføre ulempe for personalet i en restaurant og andre tilstedeværende. Polititjenestemanden var fremkommet med nedladende udtalelser og havde efterfølgende ikke efterkommet personalets anmodning om at forlade stedet, hvorefter politiet blev tilkaldt. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 89. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med meddelt tjenestefri til deltagelse i sportsligt arrangement i beruset tilstand at have været involveret i betalingsspørgsmål omkring kørsel med taxa. En politipatrulje blev tilkaldt og fik løst det økonomiske mellemværende. Efterfølgende blev politiet atter tilkaldt, idet polititjenestemanden grundet beruselse ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Polititjenestemanden blev anholdt og indbragt til detentionsanbringelse med henblik på afrusning. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 90. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at statsadvokaten havde efterforsket en sag, hvor polititjenestemanden i spirituspåvirket tilstand om aftenen havde indfundet sig på sit tjenestested. Pågældende indtog senere bl.a. morfinpræparater og tilegnede sig fra et våbenskab på tjenestestedet sin egen og en kollegas skarpladte tjenestepistol i den hensigt at begå selvmord. Ved et uheld faldt polititjenestemanden ud af vinduet fra kontoret og bragte således utilsigtet pistolerne ud på offentlig gade, hvor han blev fundet af forbipasserende. Statsadvokaten udtalte kritik af den pågældendes adfærd. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en advarsel henset til pågældendes private personlige forhold. 91. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende som gæst på en musikfestival havde grebet fat i en anden gæst, idet gæsten havde skubbet til en bekendt af polititjenestemanden. Vagtpersonalet opfattede situationen som et igangværende slagsmål og tilkaldte politiet. Polititjenestemanden blev afhørt, men ikke sigtet, hvorefter han blev bortvist fra festivalen som uønsket. Polititjenestemanden, der blev skønnet påvirket af spiritus, udviste under afhøringen en manglende situationsfornemmelse og ville diskutere med det tilkaldte politipersonale, idet polititjenestemanden mente, at sagen var håndteret forkert af såvel vagterne som politiet. Afgørelsesresumé: Ingen disciplinær forfølgning. Politikredsen afholdt en tjenstlig samtale med den pågældende. Rigspolitiet tilkendegav over for politikredsen, at sagen i overensstemmelse med interne kompetenceregler skulle have været forelagt Rigspolitiet, idet polititjenestemanden var ansat på prøve. Ordensbekendtgørelsen 92. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens 3 (forstyrrelse af den offentlige orden) ved uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand at have slået ud efter en person og ramt denne i ansigtet i forbindelse med en episode ud for en restaurant. Polititjenestemanden vedtog en bøde på 800 kr. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 19

20 Restaurationsloven 93. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i spirituspåvirket tilstand i en restaurant at have grebet fat i en polititjenestemand, der var på værtshuskontrol. Pågældende nægtede efterfølgende at opgive navn, adresse og fødselsdato til patruljen, hvorefter han blev anholdt, ilagt håndjern og indbragt til politistationen. Pågældende sigtet for overtrædelse af restaurationslovens 32 (forstyrrelse af offentlig orden) og retsplejelovens 750 (pligt til at opgive navn mv. til politiet). Polititjenestemanden vedtog en bøde på kr. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. 20

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelovs 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En overkonstabel havde under en øvelse i det fri på en afstand af ca. 47 meter affyret et skud med et 9

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere