Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder"

Transkript

1 Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \ _rapport_november.doc 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Metodisk tilgang... 6 Metode og datagrundlag... 7 Centrale definitioner Læsevejledning Konklusion Formål og metode Generelle tendenser og udfordringer på jobområdet Udvikling i arbejdsopgaver og kvalifikationskrav Efteruddannelsesbehovet varierer mellem forretningsområderne Begrænset kendskab og brug af AMU Udviklingstendenser inden for advokatvirksomheder Udviklingstendenser inden for kommunikations-, PR-, og reklamebranchen Udviklingstendenser inden for konsulentbranchen Kortlægning af det udvalgte viden- og forretningsserviceområde Vækst i viden- og forretningsservices Udvikling og fordelingen af medarbejdergrupper i brancherne Konvergens mellem brancherne Strategiske udfordringer Administration og service Ændringer i mængden af administrative arbejdsopgaver Drivkræfter bag ændringer af administrative opgaver og kvalifikationskrav Øvrige forhold med betydning for ændrede kvalifikationskrav Efteruddannelsespraksis og brugen af AMU Efteruddannelsesbehov Anvendte metoder til kompetenceudvikling Jobområdet for advokatbranchen Beskrivelse af jobområdet for advokatbranchen Udviklingstendenser inden for advokatbranchen Teknologi Arbejdsopgaver Veje til kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov Jobområdet inden for kommunikations-, PR- og reklamebranchen Beskrivelse af jobområdet Udviklingstendenser inden for kommunikations-, PR- og reklamebranchen Udviklingen i arbejdsopgaver Veje til kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov

4 7. Jobområdet inden for rådgivningsvirksomhed Beskrivelse af jobområdet Udviklingstendenser inden for rådgivningsvirksomheder Udvikling i arbejdsopgaver Veje til kompetenceudvikling og efteruddannelsesbehov Jobprofilkatalog Jobprofil: Projektkoordinator/sekretær Jobprofil: Produktionsassistent Jobprofil: Eventkoordinator/assistent Jobprofil: Den specialiserede advokatsekretær Jobprofil: Administrativ medarbejder inden for advokatbranchen Jobprofil: Kontor- og regnskabsassistent Jobprofil: Receptionist og piccoline Litteraturliste

5 1. Indledning Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) har bedt Teknologisk Institut, Arbejdsliv om at gennemføre en analyse af udviklingen på jobområder og jobprofiler blandt HAKLs primære målgruppe i udvalgte brancher inden for viden- og forretningsserviceområdet. HAKLs primære målgruppe er i analysen defineret til medarbejdere uden erhvervsuddannelse og medarbejdere med et uddannelsesniveau svarende til en erhvervsuddannelse. Analysen er gennemført af konsulenterne Lene Wendelboe og Henrik Vejen Kristensen med bistand fra studentermedhjælper Sara Loisa Matikainen fra Center for Arbejdsliv. Baggrund og formål Baggrund for undersøgelsen skal ses i sammenhæng med, at viden- og forretningsservice er et jobområde i stærk vækst, blandt andet på grund af opgaveflytning fra private og offentlige virksomheder til eksterne service providers; det kan f.eks. være HRrådgivning, ansættelser, revision, certificering m.m. En anden illustration af samme tendens er, at offentlige og private virksomheder i højere udstrækning lader callcentre varetage (den telefoniske) førstekontakt med kunder/brugere. Jobbene for de administrativt ansatte inden for området udvikler sig som følge heraf i retning af mere kundekontakt og -rådgivning. De får også mere specialiserede opgaver, skal kende et område, som f.eks. en bestemt lovgivning, eller kende behovene hos en bestemt kundegruppe. Viden- og forretningsservice er et af de områder, hvor der stilles krav om et højt fagligt niveau, og hvor der som andre steder også opleves en efterspørgsel på akademisk faglighed, også på tidligere typisk administrative job. Fælles for de arbejdsfunktioner, der varetages af en del af HAKLs målgruppe, er derfor, at de i stigende grad er mere specialiserede eller bredere, og at de som følge heraf kræver en kraftigere faglig toning af kompetencerne. De mere krævende og mere fagligt orienterede job og væksten inden for viden- og forretningsservice afspejler sig imidlertid ikke i søgningen af eksisterende uddannelser. I forhold til områdets størrelse, er der rent faktisk tale om en meget lav aktivitet på de arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet til målgruppen. Den aktuelle undersøgelse udspringer derfor af behovet for at få mere viden om udviklingstendenser i forhold til de allerede kendte målgrupper inden for FKB'ens område, samt for de potentielle nye målgrupper, som der endnu ikke er udviklet uddannelsestilbud til - målgrupper der eksempelvis arbejder inden for PR, markedsføring, events og mange andre service providers. Formålet med projektet er i forlængelse heraf at bringe ny viden og beskrive jobprofiler og typiske arbejdspladser i forhold til de allerede uddannelsesdækkede områder (beskrevet i den eksisterende FKB) og de endnu ikke uddannelsesdækkede områder. Den endelige vægtning i undersøgelsen mellem allerede uddannelsesdækkede områder og de 5

6 endnu ikke uddannelsesdækkede områder, er udvalgt på baggrund af materialer fra en indledende research og i samråd med HAKL. Det er på den baggrund valgt at fokusere undersøgelsen på følgende forretningsområder inden for viden- og forretningsservice: 1) Advokatvirksomheder, 2) Kommunikations, PR- og reklamevirksomheder, og 3) virksomhedsrådgivning (konsulentbranchen) samt 4) HR og rekruttering. En central del af dette arbejde har været at få tilvejebragt øget viden om målgruppens uddannelsestraditioner, arbejdsorganisering, arbejdsopgavernes udvikling og andre fo r- hold, der kan have betydning for kompetenceudviklingsaktiviteter. Metodisk tilgang Undersøgelsesarbejdet af kompetenceudviklingsbehovet inden for viden- og forretningsservice har været inddelt i fem faser. Faserne er illustreret i nedenstående figur. Præcisering af tendenser Behovs- og barriereanalyse Afdækning af kompetencekrav Udformning af jobprofiler Formidling Fase 1: Konkretisering af nuværende og fremtidige udviklingstendenser I fase 1 er der gennemført en desk research og interview med ressourcepersoner med henblik på at samle inputs til, hvilke områder der p.t. ikke er indeholdt i den fælles kompetencebeskrivelse, og hvor der inden for de dækkede områder sker en udvikling. Fase 1 har resulteret i en udvælgelse af de udviklingstendenser og nye områder, der skal ses særligt på i analysens efterfølgende faser. Udvælgelsen er sket i samråd med HAKL. Fase 2: Behovs- og barriereanalyse I fase 2 er der indhentet oplysninger om den nuværende og eventuelle fremtidige uddannelsespraksis blandt arbejdspladser inden for viden- og forretningsservice. Fase 2 er baseret på en kvantitativ undersøgelse (en internetbaseret survey) og sigter mod at belyse centrale temaer som lærings- og uddannelseskanaler i virksomhederne, brug af uddannelsesudbydere, nuværende og fremtidigt kompetencebehov mv.., der samlet set vil give illustrationer af de oplevede behov og barrierer for efteruddannelse på arbejdspladsniveau. Fase 3: Interview vedrørende nuværende og fremtidige kompetencekrav Der er som del af fase 3 blevet gennemført interview med sigte på at afdække nuværende og fremtidige kompetencebehov og jobprofiler inden for viden- og forretningsservice for FKB ens kernemålgruppe, samt potentielle nye målgrupper inden for området. Der er afholdt interview med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter inden for de tre udvalgte områder: 1) Advokatvirksomheder, 2) Kommunikations, PR- og reklamevirksomheder og 3) konsulentbranchen (virksomhedsrådgivning). 6

7 Fase 4: Rapport med jobprofilkatalog med kompetencebehov På baggrund af de tre foregående faser er nærværende rapport udarbejdet. Rapporten præsenterer resultaterne fra den kvantitative og kvalitative del af analysen med beskrivelser af de tre forretningsområder og tilhørende jobprofiler inden for områderne advokatvirksomheder, Kommunikations, PR- og reklamevirksomheder samt konsulentbranchen (virksomhedsrådgivning). Fase 5: Inspirations- og formidlingsseminar I forlængelse af den udarbejdede rapport er der afviklet et seminar, der har til formål at inspirere til udvikling og videre praksis blandt AMU- udbydere med afsæt i undersøge l- sens resultater. Seminaret har en involverende form, der sigter mod at inspirere til nye uddannelsesaktiviteter rettede mod nuværende og kommende medarbejdere inden for viden- og forretningsservice. Metode og datagrundlag Faserne 1-3 i den ovenstående metodetilgang har givet anledning til at gennemfører tre delstudier med hver deres metode. Det gælder en kortlægning, elektronisk spørgeskemaundersøgelse og en dybdegående kvalitativ undersøgelse. Kortlægning Som en del af fase 1 er der gennemført et nationalt og internationalt litteraturstudie af brancheanalyser og kortlægninger af de væsentlige tendenser og uddannelsesmæssige udfordringer på området. Litteraturstudiet er suppleret med nøglepersonsinterview med nøglepersoner hos blandt andet Advokaternes serviceselskab, HK-privat, Brancheforeningen for Public Relations Virksomheder, Dansk Reklame og Relationsbureauers Brancheforeningen, Foreningen for Registrerede Revisorer og Dansk Telemarketing Forening. Litteraturstudiet og interviewene har undersøgt generelle udviklingstendenser inden for viden- og forretningsservice og disses mulige betydning for efteruddannelsesbehovene - herunder teknologiudvikling, organisatoriske forandringer, uddannelsespraksis, ma r- kedsforhold, konkurrence, brancheglidning samt udviklingen af nye forretningsområder. På baggrund heraf er der opstillet en række fokuspunkter for den videre undersøgelse, og der er foretaget en afgrænsning af brancheområder (se nedenstående afsnit), det synes særligt relevant at belyse nærmere. Elektronisk spørgeskemaundersøgelse Som en del af fase 2 i undersøgelsen er der foretaget en kvantitativ analyse baseret på oplysninger indhentet via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet har været rettet mod et repræsentativt udsnit af virksomheder med ansatte inden for HAKLs målgruppe. Spørgeskemaet har været stilet til personale- og uddannelsesansvarlige i de pågældende virksomheder. Spørgeskemaet har afdækket behov og barrierer for AMU-efteruddannelse blandt udvalgte brancher; herunder en videre afdækning af drivkræfter bag ændringer af arbejdsopgaver og kvalifikationskrav til målgruppen, afdækning af behov for efteruddannelse, 7

8 vurdering af uddannelsespraksis i virksomhederne samt barrierer for brug af AMUuddannelserne under HAKL. Der er udsendt et spørgeskema til 1000 virksomheder med over fem ansatte, hvilket svarer til godt halvdelen af alle virksomheder i populationen. Virksomhederne er fordelt på fire udvalgte brancheområder med en fordelingsnøgle, der sikrer minimum 50 % af alle virksomheder med over fem ansatte i hver branche: Tabel 1.1 Afgræsning af den kvantitative undersøgelse Forretningsområde Virksomheder NACE-kode Antal Juridisk rådgivning Advokatvirksomheder Kommunikations, PR- Konsulentvirksomheder inden for kommunikation, og reklamevirksomheder samt virksomheds- samt anden virksomhedsrådgivning ledelses-, kompetence og organisationsudvikling rådgivning. Reklamebureauer HR/rekruttering Vikarbureauer, a-kasser og virksomheder, der rådgiver ved personaleudvælgelse Kontorservice/andet Kontorservicevirksomheder Ca. 50 spørgeskemaer er sendt retur på grund af fejladressat. Af de resterende 950 virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har 120 svaret, hvilket giver en svarprocent på 12,6 %. Givet svarprocenten, er resultaterne fra undersøgelsen tolket og præsenteret med en vis forsigtighed, især i de tilfælde, hvor svarene fordeles på de enkelte brancher. Således præsenteres resultaterne i sammenhæng med den kvalitative undersøgelse, der i flere tilfælde understøtter og nuancerer spørgeskemaundersøgelsen. Suppleret med resultaterne fra den kvalitative undersøgelse angiver resultatet af spørgeskemaundersøge l- sen væsentlige pejlemærker på de strømninger, der pågår i de enkelte delbrancher på nuværende tidspunkt og i et fremadrettet perspektiv. Af de fire primære forretningsområder, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen, er kun tre områder afdækket i den kvalitative undersøgelse. Det betyder, at HR/rekruttering er dækket med resultater fra spørgeskemaet i de efterfølgende kapitler, og der er ikke opstillet selvstændige jobprofiler for området. Human Ressources og Kontorservice/andet er medtaget i den kvantitative undersøgelse, fordi HAKL har ønsket en bred dækning af disse områder (blandt andet som input til udarbejdelse af en tværgående Fælles Kompetencebeskrivelse for HR) uden dog at gå i dybden med jobbeskrivelser og kvalifikationskrav. Ca. 100 af besvarelserne har været fuldstændige, mens de resterende kan have undladt at svare på et eller flere spørgsmål. Der kan dog være yderligere afvigelser i antallet af svar på et spørgsmål. Det skyldes, at nogle spørgsmål i undersøgelsen har haft flere svarmuligheder, der ikke har udelukket hinanden, og derved kan give flere svar end respondenter i et spørgsmål. For at have et ensartet sammenligningsgrundlag i undersøgelsen, er det valgt at opgøre besvarelserne procentvist. I opgørelsen af svarfordelinger for de enkelte spørgsmål, er det således opgjort hvor mange, der har svaret bekræftende på et spørgsmål målt i forhold til det samlede antal besvarelser på det enkelte spørgsmål. Dette er opgjort procentvist. Analysen af spørgeskemaet er præsenteret ved en række svar fordelt på de nævnte fire primære forretningsområder. Kommunikations-, PR- og reklamevirksomheder er slået sammen med Virksomhedsrådgivning i denne præsentation. Sammenlægningen er 8

9 gjort, fordi den kvalitative undersøgelse har vist en række ligheder i de strategiske udfordringer, udviklingstendenser, organiseringen af arbejdet og relevante jobprofiler. Sammenlægningen giver ligeledes en mere jævn fordeling af virksomheder i præsentationen. Grundet meget få besvarelser fra kontorservicevirksomhederne er disse samlet med enkelte virksomheder i en Andet kategori. Denne kategori tæller også enkelte virksomheder, som i deres besvarelse af spørgeskemaet ikke har defineret deres primære forretningsområde (men kun sekundære) inden for de nævnte tre øvrige brancheområder. Virksomheder i denne kategori er ikke nøjere behandlet i rapporten. Virksomhederne er ligeledes inddelt efter antal ansatte i tre størrelseskategorier. I tabellen nedenfor ses fordelingen af respondenter i analysen. 1.2 Fordeling efter primært forretningsområde 1.3 Fordeling efter antal ansatte Juridisk rådgivning 36,1 % 0-9 ansatte 32,5 % Kommunikation, PR og reklame/virksomhedsrådgivning 35,3 % ansatte 29,9 % HR/rekruttering 20,2 % >20 ansatte 37,6 % Andet 8,4 % Arbejdspladsbesøg og interview På baggrund af præciseringen af tendenser og kortlæ gning (fase 1) er der i dialog med HAKL udvalgt tre primære forretningsområder, der er undersøgt i en dybdegående, kvalitativ undersøgelse bestående af interview og arbejdspladsbesøg. Interviewene er gennemført i forbindelse med et arbejdspladsbesøg eller som telefoninterview. De er fordelt mellem medarbejdere og ledere i virksomhederne. Fordelingen af interview er skitseret her: 1.4 Oversigt over interview og arbejdspladsbesøg Forretningsområde Virksomheder Interviewform Juridisk rådgivning Medarbejderinterview Lederinterview Advokatvirksomheder Arbejdspladsbesøg 2 Telefoninterview 3 Kommunikation, PR og reklame, samt virksomhedsrådgivning Kommunikations - Arbejdspladsbesøg 2 2 og reklamebureauer Telefoninterview 5 Konsulentvirksomheder Arbejdspladsbesøg 1 Telefoninterview 3 3 Virksomhederne i den kvalitative undersøgelse er udvalgt, så både mere traditionelle virksomheder, og virksomheder, der afspejler centrale udviklingstendenser, er repræsenteret. Det kunne eksempelvis være i forhold til den teknologiske, forretningsmæssige eller organisatoriske udvikling. Store og små virksomheder er repræsenteret med hensyn til geografisk fordeling på hvert brancheområde. Inden for kommunikations-, PR- og reklamebranchen indgår således både mellemstore, etablerede full-service bureauer, internationalt ledende bureauer, samt nichebureauer inden for viral markedsføring og event marketing. Blandt advokaterne repræsenterer virksomhederne store internationale kontorer, mindre lokale kontorer, alliancer, samt kontorer, der satser på markedsføring og/eller e-business. I den sidste gruppe repræsenteres mindre kommunikationsbureauer inden for forskellige specialeområder samt større analyse- og konsulentvirksomheder. 9

10 Centrale definitioner Det har været centralt for arbejdet med analysen, ikke mindst i forhold til gennemførelse af interview og spørgeskemaundersøgelse, at vi har præciseret hvilken gruppe medarbejdergrupper og hvilke brancheområder, vi arbejder med. Viden og forretningsservice bruges i forskellige opgørelser og undersøgelse om et bredt felt af servicevirksomheder, der ikke altid er ens afgrænset og defineret. Generelt set dækker det over virksomheder, hvis primære forretningsområde(r) er at sælge viden eller tjenesteydelser til andre virksomheder (jf. det engelske begreb business services ). I litteraturen støder man ofte på begrebet videnintensive servicevirksomheder (fra engelsk: Knowledge Intensive Business Services (KIBS)) om IT-virksomheder, konsulenter, advokater, revisorer, kommunikation og andre typer virksomhedsrådgivning. Viden og forretningsservice rummer dette segment af virksomheder, men omfatter også mindre videnintensive virksomheder, såsom kontorservice, telemarketing, bygningsservice, rengøring mv.. Som nævnt i foregående afsnit, ser undersøgelsen på et afgrænset udvalg af de mere videnintensive viden- og forretningsservicevirksomheder. Målgruppen i undersøgelsen er i spørgeskemaet omtalt som HK- og administrative medarbejdere. Det dækker i praksis over en række forskellige job- og arbejdsfunktioner inden for såvel administration, service og sagsbehandling/kundeopgaver. Uddannelsesmæssigt drejer det sig om medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, andre kortere erhvervsuddannelser, gymnasial uddannelse eller medarbejdere, der har opnået en tilsvarende kompetence gennem opkvalificering og erhvervserfaring. I rapporten benævnes denne gruppe som administrative medarbejdere eller HAKLs målgruppe, i kontrast til medarbejdere med lang, videregående uddannelse og ledelsen i virksomhederne. Læsevejledning Denne rapport er opdelt i en række kapitler, der beskrives nedenfor. Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af analysens baggrund og metodiske tilgang. I kapitel 2 trækkes analysens hovedkonklusion op. I kapitel 3 præsenteres udviklingstendenser og udfordringer for viden- og forretningsservicevirksomheder. Generelle temaer og resultaterne fra kortlægningen diskuteres med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. I kapitel 4 tegnes et billede af virksomhedernes efteruddannelsespraksis og brug af AMU. Beskrivelsen er baseret på oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen og trækker tråde på tværs af de tre forretningsområder 1. advokatvirksomheder (juridisk rådgivning), 2. kommunikations-, PR- og reklame/ virksomhedsrådgivning, samt 3. HR/rekrutteringsvirksomheder. I kapitel 5, 6 og 7 præsenteres resultaterne fra den kvalitative analyse med beskrivelser af hhv. advokatbranchen, kommunikations-, PR- og reklamebranchen, samt branchen for virksomhedsrådgivning (konsulentbranchen) 10

11 Herefter følger i kapitel 8 et jobprofilkatalog, hvor der præsenteres aktuelle og fremtid i- ge jobprofiler for de tre udvalgte forretningsområder. 11

12 2. Konklusion I dette kapitel vil undersøgelsens resultater blive opsummeret og præsenteret. Formål og metode Viden- og forretningsservice er et jobområde i stærk vækst og udvikling. Jobbene for de administrativt ansatte inden for området udvikler sig som følge heraf i retning af mere kundekontakt og -rådgivning. De får også mere specialiserede opgaver, skal kende et område, som f.eks. en bestemt lovgivning, eller kende behovene hos en bestemt kundegruppe. Viden- og forretningsservice er et af de områder, hvor der stilles krav om et højt fagligt niveau, og hvor der som andre steder også opleves en efterspørgsel på akademisk faglighed, også på tidligere typisk administrative job. Fælles for de arbejdsfunktioner, der varetages af en del af HAKLs målgruppe, er derfor, at de i stigende grad er mere specialiserede eller bredere, og at de som følge heraf kræver en kraftigere faglig toning af kompetencerne. De mere krævende og mere fagligt orienterede job og væksten inden for viden- og forretningsservice afspejler sig imidle r- tid ikke i søgningen af eksisterende uddannelser. Formålet med projektet er i forlængelse heraf at bringe ny viden og beskrive jobprofiler og typiske arbejdspladser i forhold til de allerede uddannelsesdækkede områder (beskrevet i den eksisterende FKB) og de endnu ikke uddannelsesdækkede områder. Den endelige vægtning i undersøgelsen mellem allerede uddannelsesdækkede områder og de endnu ikke uddannelsesdækkede områder er udvalgt på baggrund af materialer fra en indledende research og i samråd med HAKL. Det er på den baggrund valgt at fokusere undersøgelsen på følgende forretningsområder inden for viden- og forretningsservice: Advokatvirksomheder, kommunikations-, PR- og reklamebranchen, og virksomhedsrådgivning (konsulentbranchen) samt HR og rekruttering. En central del af dette arbejde har været at få tilvejebragt øget viden om målgruppens uddannelsestraditioner, arbejdsorganisering, arbejdsopgavernes udvikling og andre forhold, der kan have betydning for kompetenceudviklingsaktiviteter. Projektets resultater er baserede på desk research, en spørgeskemaundersøgelse samt en række arbejdspladsbesøg og kvalitative interview med ledere, medarbejdere og ressourcepersoner i de udvalgte brancher. Generelle tendenser og udfordringer på jobområdet Beskæftigelsen inden for området viden- og forretningsservice har generelt været stigende for alle personalegrupper i perioden Ser vi nærmere på de specifikke forretningsområder inden for viden- og forretningsservice, der indgår i denne undersøgelse, ses der dog tendens til, at særligt beskæftigelsen for HAKLs målgruppe har været faldende inden for advokatvirksomheder og kommunikations- og reklamevirksomheder sammenlignet med personalegrupper med et højere uddannelsesniveau. 12

13 Blandt virksomhederne i undersøgelsen er der - trods en stor videnintensitet i branche r- ne - en betragtelig andel af medarbejdere i HAKLs målgruppe, og jobområdet er således ikke uvæsentlig for udbuddet af AMU-uddannelser. Andelen af medarbejdere i HAKLmålgruppen er højere inden for forretningsområdet juridisk rådgivning end inden for kommunikations-, PR-, reklamebranchen og virksomhedsrådgivning. Strategiske udfordringer i de kommende år Markedsføring (synliggørelse af værdi for kunden), strategisk ledelse og HR/rekruttering tegner til at blive strategiske udfordringer, der vil få afgørende betydning inden for de tre forretningsområder i de kommende tre år. Ny teknologi og nye produkter/services og kompetenceudvikling ses også som betydende udfordringer fremover inden for de tre forretningsområder. Konkurrence fra udlandet vurderes derimod meget lavt i forhold til andre strategiske udfordringer. Udvikling i arbejdsopgaver og kvalifikationskrav Forventning om flere administrative arbejdsopgaver fremover Der er bred enighed blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen om, at de administrative opgaver ikke forsvinder i fremtiden. Tværtimod mener knap 50 %, at der kommer flere opgaver i fremtiden, mens godt 45 % ikke forventer ændringer i mængden af arbejdsopgaver, og kun 5 % forventer færre opgaver. De mere traditionelle administrative arbejdsopgaver vil fortsat udgøre en væsentlig del af arbejdsopgaverne for HAKLs målgruppe, men nye arbejdsopgaver i forbindelse med kundekontakt, sagsbehandling og forretningsfaglige arbejdsopgaver forventes at få en stigende betydning fremover. Undersøgelsen viser desuden, at der er områder, hvor de administrative opgaver i højere grad varetages af andre personalegrupper med en længerevarende uddannelse. Undersøgelsen viser, at traditionelle sekretæropgaver som opsætning, renskrivning, korrektur m.v. i højere grad end tidligere varetages af konsulent, projektledere m.v. Større ansvar og selvstændig opgaveløsning fører til stigende kvalifikationskrav En række forhold er med til at stille nye krav til medarbejdernes kvalifikationer inden for de kommende tre år. Særligt større ansvar og selvstændige opgaveløsninger er områder, der fører til stigende kvalifikationskrav til medarbejdere inden for målgruppen. Generelt set har HR-/rekrutteringsvirksomheder en forventning om større kvalifikationskrav end hhv. kommunikation, PR, reklame/virksomhedsrådgivning og advokatvirksomheder. Det gælder specielt krav, der følger af en øget afveksling af arbejdsopgaver, mens særligt advokatvirksomheder forventer, at løsningen af forretningsfaglige opgaver vil føre til større krav til de administrative medarbejdere - eksempelvis advokatsekretærerne. Teknologi, innovation og kundekrav driver udvikling i opgaver og kvalifikationer Den primære årsag til ændringer i arbejdsopgaver og jobfunktioner for HAKLs må l- gruppe er ifølge spørgeskemaundersøgelsen brugen af teknologi (IT). I den forbindelse 13

14 forventer 2/3 af virksomhederne, at ny teknologi vil stille større krav til HAKLmålgruppens kvalifikationer de kommende tre år. Også nye produkter/services og nye forventninger og krav fra kunder bidrager væsentligt til ændringer i arbejdsopgaver og jobfunktioner. Særligt virksomheder inden for HR/rekruttering forventes at mødes med nye forventninger og kundekrav, der medfører ændringer i de administrative opgaver og fører til stigende kvalifikationskrav til HAKLmålgruppen. Dette skal ses i sammenhæng med, at virksomheder inden for dette område også forventer flere opgaver i forbindelse med kundekontakten. På tværs af de tre fo r- retningsområder er der bred enighed om, at serviceinnovation (nye produkter og services) medfører både ændringer i opgaver og stiller større kvalifikationskrav til medarbejderne. Efteruddannelsesbehovet varierer mellem forretningsområderne Størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen vurderer, at de har et efteruddannelsesbehov og de prioriterer efteruddannelse af medarbejdere i HAKLs målgruppe. Særligt IT- færdigheder, faglig viden, sagsbehandling og kundeservice er områder, hvor der fo r- ventes et uddannelsesbehov inden for de næste tre år. Faglig viden, sagsbehandling og grundlæggende IT-færdigheder er de områder, hvor flest advokatvirksomheder oplever et behov, mens flest virksomhedsrådgivere(konsulenter)/kommunikations-, PR- og reklamebureauer oplever et behov for efteruddannelse i e-business/hjemmeside, CRM/database samt projektledelse og administration i relation til HAKL-målgruppen. Forretningsområdet HR/rekruttering har større forventninger til et øget efteruddannelsesbehov inden for områder som kundeservice, mundtlig kommunikation, bogholderi, regnskab og lønadministration end de øvrige fo r- retningsområder. 45 % af virksomhederne peger på et efteruddannelsesbehov målrettet faglig viden. Særligt ses det blandt virksomheder inden for juridisk rådgivning, hvilket kan hænge sammen med en stærk specialisering af advokatsekretærernes arbejdsområder, med deraf følgende stigende krav til et højt fagligt niveau. Kompetenceudvikling gennem sidemandsoplæring og interne kurser Særligt sidemandsoplæring og interne kurser er den mest anvendte form for kompetenceudvikling i virksomhederne. I forhold til kompetenceudviklingstiltag internt på den enkelte virksomhed er der også forskellige praksis blandt de tre forretningsområder. Virksomheder inden for HR/rekruttering har i højere grad positive erfaringer med at benytte interne kurser, jobrotation og sidemandsoplæring til kompetenceudvikling blandt deres administrative personale, mens arbejde med kompetenceudvikling gennem jobbeskrivelser er mere udbredt blandt virksomheder inden for kommunikation, PR, reklame og virksomhedsrådgivning end blandt de øvrige forretningsområder. Blandt advokatvirksomheder er den mest udbredte interne kompetenceudviklingsmetode brugen af sidemandsoplæring. Private kursusudbydere foretrækkes til ekstern kompetenceudvikling 14

15 Når administrative medarbejdere skal deltage på kursus/uddannelse, foretrækker de fleste advokatvirksomheder at benytte brancheforeninger eller interesseorganisationer, og dernæst private udbydere, mens størstedelen af de resterende virksomheder foretrækker private kursusudbydere. Knap 80 % af advokatvirksomhederne angiver, at de bruger private udbydere og har gode erfaringer med det. Virksomhedsspecifikke kurser fra private udbydere er også et område, som advokatvirksomheder og HR/rekruttering benytter i lidt højere grad end virksomheder inden for kommunikation, PR, reklame/virksomhedsrådgivning. Selv om de private udbydere eller brancheorganisationer foretrækkes som kursusudbydere, er det overvejende virksomheder, der tilbyder juridisk rådgivning - omkring 75 % - der har haft administrative medarbejdere på kursus hos en privat kursusudbyder eller hos en brancheforening inden for de seneste to år. I forhold til at skabe en øget efteruddannelsesaktivitet målrettet de tre forretningsområder bør opmærksomheden rettes mod og tilpasses de læringsveje (interne og eksterne kompetenceudviklingsmetoder), som virksomhederne inden for forretningsområderne anvender, når de arbejder med kompetenceudvikling for HAKLs primære må l- gruppe. Begrænset kendskab og brug af AMU Selv om virksomhederne i undersøgelsen prioriterer efteruddannelse højt, viser resultater fra undersøgelsen, at kun få virksomheder foretrækker AMU-kurser. Kun 33 % har et godt eller meget godt kendskab til udbuddet af relevante AMU-kurser. Cirka totredjedele mener ikke, at det faglige niveau og færdighedsorienteringen er tilstrækkeligt dækket på AMU-kurserne. 27 % af virksomhederne erklærer sig enige eller meget enige i, at de har svært ved at gennemskue mulighederne i AMU-systemet. AMU-kurser bruges kun i få tilfælde sammenlignet med andre udbydere og andre metoder for kompetenceudvikling. Mere end dobbelt så mange virksomheder har svaret, at de bruger en privat udbyder end en AMU-udbyder. De virksomheder, der har erfaring med at benytte AMU-kurser, har til gengæld overvejende gode erfaringer med disse. Der kunne dog være et langt større kendskab til AMUkurser; særligt kendskabet til virksomhedsspecifikke kurser fra AMU-udbydere er meget begrænset. Med til billedet hører dog også, at en del virksomheder - knap 50 % - ikke har erfaring med virksomhedsspecifikke kurser fra private udbydere. Blandt de virksomheder, der har haft medarbejdere på et AMU-kursus, har advokatvirksomheder typisk haft administrative medarbejdere på et advokatsekretærkursus, mens kommunikation, PR, reklame/rådgivningsvirksomheder og virksomheder inden for HR/rekruttering har haft medarbejdere på IT-kurser. 15

16 Kendskabet til AMU blandt virksomhederne er meget lavt. Der er behov for en styrket indsats, hvis disse virksomhedssegmenter skal gøres interesserede i at benytte arbejdsmarkedsuddannelser fremover. Indsatsen skal dog kombineres og målrettes de områder, hvor virksomhederne har peget på, at de forventer der vil være et efteruddannelsesbehov blandt deres administrative medarbejdere - og den skal tilrettelægges efter de læringsveje (interne og eksterne), som virksomhederne benytter, når kompetenceudvikling er på dagsordenen for de administrative medarbejdere. Udviklingstendenser inden for advokatvirksomheder Mindre trofaste kunder øger behov for markedsføring og specialisering Flere af de især lidt mindre advokatvirksomheder giver udtryk for, at der er sket en holdningsændring i kundegruppen, og at kunderne ikke kommer af sig selv, som der ellers var tradition for tidligere. Det er derfor oplevelsen, at der i stigende grad er behov for at have fokus på markedsføring og specialisering for at sikre et tilstrækkeligt kundegrundlag. Den øgede kundefokusering og opmærksomhed på markedsføring får også en afsmittende betydning for det administrative personale, hvor kvalifikationer inden for kundeservice i stigende omfang begynder at melde sig på banen. Konsolidering og færre små allround virksomheder Efterspørgslen efter mere specialiserede ydelser fører til, at mindre virksomheder slår sig sammen eller indgår i kædesamarbejde for at klare sig i konkurrencen. Der vil typisk være tale om samarbejder, der dækker et større geografisk område - og hvor udviklingen går mod, at der sker en vis specialisering mellem kontorer i kædesamarbejde eller virksomhedsalliancer. Der er fortsat brug for en lokal indgang (et lokalt kontor), men når kunden først er inden for døren, kan der henvises videre til en kollega i et kontor med en anden geografisk placering - som så varetager behandlingen af sagen. Øget specialisering i provinsvirksomheder, men stadig brug for allroundviden Selv om der er en bevægelse mod, at mindre advokatvirksomheder i provinsen vokser, tyder interviewene dog på, at der fortsat er forskel på virksomheder i provinsen og virksomheder i større byer som København - hvor specialiseringsgraden er højere i (større) københavnske virksomheder end i mindre virksomheder i provinsen. Der kan derfor være forskel på hvilke arbejdsfunktioner, der varetages af advokatsekretærer i hhv. mindre virksomheder i provinsen og virksomheder i hovedstadsområdet. Udviklingen trækker dog i retning af større virksomhedsenheder og dermed også en større lighed i de arbejdsfunktioner, som advokatsekretærerne varetager. Begrænset brug af e-business løsninger i branchen E-business løsninger har ikke vundet så stort indpas endnu i Danmark, når det gælder advokatydelser, mens advokater i flere europæiske lande er langt fremme på området. Ses samme tendens som i udlandet, vil det kunne få som konsekvens, at en del af de advokatydelser, der fremover bliver udbudt på Internettet, vil falde i pris i forhold til i 16

17 dag, ligesom kundernes brug af advokatydelser og loyalitet over for advokatforbindelser vil blive påvirket af denne udvikling. Et sådant pres for at reducere prisen på advokatydelserne kan måske føre til, at advokatsekretærer i højere grad vil blive inddraget i sagerne, for ad den vej at reducere lønomkostningerne. Overskriften for fremtidens advokatsekretær er øget specialisering Der ses tendens til, at sekretærernes arbejdsopgaver - i lighed med advokaternes - bliver mere specialiserede. Sekretærer, der alene forestår renskrivning af dikterede breve mv. fra advokat, er og vil derimod blive mindre efterspurgte fremover. Yngre jurister og advokater skriver i højere grad selv breve og forestår selv den skriftlige korrespondance med kunden direkte via . Brug af mobiltelefoner giver også mulighed for en mere direkte kontakt mellem kunde og advokat, uden sekretæren som mellemled. Udvikling af software fører også til, at en del af sekretærens arbejdsfunktioner effektiviseres og reduceres. Stor selvstændighed i advokatsekretærens arbejde inden for nogle områder Advokatsekretærerne arbejder meget selvstændigt og varetager en væsentlig del af sagsgangen i relation til områder som ejendomsadministration, handel med ejendom, virksomhedsregistrering, inkasso, dødsbo og konkurs. På andre områder såsom voldgiftssager, stævninger, retssager, straffesager, mediering mv. har sekretærerne mere en støttefunktion, da ydelserne i højere grad består af juridisk rådgivning, der varetages af en advokat. Sidemandsoplæring og kurser fra private udbydere anvendes til kompetenceudvikling Størstedelen af advokatvirksomhederne har gode erfaringer med kompetenceudvikling. Særligt sidemandsoplæring er en udbredt metode til intern kompetenceudvikling. Når der anvendes eksterne udbydere, er der især erfaring med at benytte kurser fra private udbydere; knap 80 % svarer, at de har gode eller overvejende gode erfaringer med det. Flertallet foretrækker at benytte private udbydere og brancheforeninger, mens kun få foretrækker AMU-kurser. I det omfang AMU har været benyttet, har advokatvirksomhederne typisk haft administrative medarbejdere på et advokatsekretærkursus. Kun en mindre del har kendskab til AMU-systemet. Analysen viser, at der inden for advokatbranchen er en god uddannelsestradition - hvor også medarbejdere inden for HAKL-målgruppen deltager. Der peges også på, at der er områder, hvor der også fremover forventes at være et efteruddannelsesbehov. Særligt forventes en øget fokusering på kravene til faglig specialisering i forhold til HAKL-målgruppen fremover. Analysen viser dog også, at der kan være behov for en styrket indsats fra AMU-udbyderes side, hvis branchens hidtidige tradition med at benytte private udbydere skal ændres. Kun en mindre del har kendskab til AMU. 17

18 Udviklingstendenser inden for kommunikations-, PR-, og reklamebranchen Kunder skal matches i faglighed og professionel service Kommunikations-, PR- og reklamebureauerne mødes af høje krav til fagligheden af deres kunder. Når kunderne henvender sig til et bureau, forventer de som minimum at blive mødt med et fagligt niveau, der matcher deres eget. Det bliver derfor nødvendigt for medarbejdere med kundekontakt at have høj faglig viden, og som minimum at kunne kommunikere sikkert omkring centrale, faglige termer og metoder. Fra reklameproduktion mod strategisk rådgivning, branding og PR Der er blandt kommunikations- og reklamebureauer sket et skift i fokus fra reklameproduktion til strategisk kommunikationsrådgivning. Strategisk kommunikationsrådgivning og branding flytter bureauer langt tættere ind i kundernes strategi, organisation og produktudvikling, og stiller stadigt større krav om branchekendskab og forståelse for de vilkår, den enkelte virksomhed konkurrerer på. Der skal i højere grad til at tænkes strategisk sammen med kunden. Når kommunikations-, PR- og reklamebureauerne arbejder med PR, branding og kommunikationsstrategier, sker det ofte ved at kombinere forskellige redskaber og medier til at kommunikere igennem. Arbejdet i kommunikations-, PR- og reklamebureauerne bliver således både mere specialiseret i forhold til en given virksomhed/branche og samtidig mere bredt i rådgivningen og håndteringen af en række kommunikationsværktøjer og strategier. Fra massekommunikation til interaktiv kommunikation I dag ses flere tendenser og strategier for at lave reklamer, markedsføring og branding med henblik på at nå smallere og nøjere udvalgte målgrupper. I den forbindelse anve n- des strategier og værktøjer under navne som viral markedsføring, strategisk event ma r- kedsføring og dialogbaseret markedsføring. Fælles for de nævnte strategier er, at de ofte er interaktive, involverende og ofte baserede på brugen af digitale medier med Internettet i centrum. Markedsføring i en digital alder stiller særlige krav til medarbejderne i kommunikations-, PR- og reklamebureauerne - også blandt HAKLs målgruppe. Brugen af IT og særligt digitale medier spiller en central rolle i udviklingen af jobområdet. Interviewene peger entydigt på, at kendskab til digitale medier - herunder udviklingen og konvergensen mellem forskellige mediekanaler, platforme og formater samt folks ændrede medievaner - i større eller mindre grad bliver et centralt kvalifikationskrav blandt f.eks. projektkoordinatorer og andre medarbejdere, der har kontakt med kreative medarbejdere og kunder. Der bliver behov for efteruddannelse i, hvor og hvordan forskellige målgrupper interagerer på Internettet samt hvilke muligheder, der er for at kommunikere via de nye digitale medier. Fra intern sekretær til intern/ekstern koordinator Den teknologiske udvikling, nye ledelsessystemer og en ny generation af pc-vante projektledere, produktionsledere og kreative medarbejdere fører til en udtømning af opga- 18

19 ver, der tidligere blev varetaget af en sekretær. Det gælder eksempelvis renskrivning og korrektur. En del administrative medarbejdere spiller derfor en anden rolle i kommunikations-, PR- og reklamebureauerne. De ansættes som projektkoordinatorer (f.eks. i forbindelse med afholdelse af en event) eller produktionsassistenter (i forbindelse med en markedsføringskampagne). I disse job bliver medarbejdernes funktioner meget mere koordinerende og fagligt krævende. Medarbejderne koordinerer ressourcer og leverancer både internt og eksternt i bureauet. Der stilles store krav til medarbejderen om at have mange bolde i luften, og det kræver, at medarbejderen kan kommunikere med alle type personer med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Den store kontaktflade i jobbet stiller krav til medarbejdernes personlighed, ligesom jobbet stiller krav til medarbejdernes faglighed. Det generelle billede er, at medarbejdere i ovennævnte job forventes at påtage sig stort set enhver type opgave, hvis der er behov for det. Der er derfor behov for medarbejdere med stor omstillingsparathed og vilje til at gå i kast med nye opgaver. Øget brug af digitale, interaktive teknologier Efterhånden som kommunikation, reklame og markedsføring flytter sig fra trykte massemedier til de mere digitale medier og interaktive kommunikationsstrategier, ændres kvalifikationskravene til medarbejderne i HAKLs målgruppe. Teknologien udvikler sig ikke kun i forhold til det rent markedsføringsmæssige. I fo r- bindelse med planlægningen og afviklingen af events, spiller ny teknologi en rolle på flere områder. Først og fremmest bruges hjemmesider i højere grad til indsamling af tilmeldinger mv. Ved gennemførslen af større events bruges teknologiske løsninger til f.eks. formidling og indsamling af viden. Ofte vil projektkoordinatoren være involveret i indkøbet og opstillingen af forskellige teknologisk løsninger, og det er derfor nødve n- digt med en grundlæggende viden om de teknologiske muligheder. Interne kurser anvendes hyppigst til kompetenceudvikling Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunikations-, PR- og reklamebranchen i højere grad bruger intern kompetenceudvikling end ekstern i relation til kompetenceudvikling for HAKLs målgruppe. Når der benyttes eksterne udbydere, foretrækkes private udbydere. Kun få foretrækker AMU-kurser - og resultaterne viser, at kommunikations-, PR- og reklamebureauer i praksis ikke bruger AMU. En af grundene hertil kan være, at virksomhederne forventer meget specifikke uddannelser, der er fokuserede på netop deres specialiserede opgaver og forretningsområder. Enkelte har nævnt, at IT-kurser kunne være relevante hos en lokal AMU-udbyder - at hente en underviser ud til virksomheden, for at give virksomhedens medarbejdere et generelt IT-kursus. 19

20 Den traditionelle sekretærfunktion er under pres, og medarbejderne varetager jobfunktioner som projektkoordinatorer og produktionsassistenter. Der benyttes især interne uddannelsesforløb, når disse medarbejdere deltager i kompetenceudvikling. Der peges i den forbindelse på kvalifikationskrav blandt medarbejdere vedrørende en grundlæggende viden om nye internet- og medielandskaber, og det forventes at blive mere og mere relevant i branchen. Der er behov for en løbende opdatering, da den teknologiske udvikling på området sker så hurtigt. Det er derfor ikke nødvendigvis udarbejdelsen af et formelt kursus, der virker mest oplagt. Det kunne måske i stedet dreje sig om udarbejdelsen af et internetbaseret e-læringsmodul, der kunne opdateres i takt med den teknologiske udvikling. Der er ligeledes et efteruddannelsesbehov blandt koordinatorer i medie- og produktionsplanlægning, samt behovet for opkvalifikation af medarbejdere i informationssøgning. AMU benyttes ikke i praksis blandt disse virksomheder, men der kunne måske være åbninger, hvis kurserne tager form af virksomhedsrettede forløb på den enkelte virksomhed. Udviklingstendenser inden for rådgivningsvirksomhed Vækst og mange nye, mindre virksomheder Opstartsomkostningerne for en ny rådgivningsvirksomhed er forholdsvist lave, og der kommer ca. 10 % flere nye virksomheder til hvert år. Der er som følge heraf mange små virksomheder inden for branchen. Flere mindre rådgivningsvirksomheder har outsourcet en del administration (f.eks. bogføring og regnskab). Alligevel betyder branchens struktur, at administrative medarbejdere ofte sidder med en lang række forskellige opgaver, der går på tværs af receptionsarbejde, bygningsservice, administration, planlægning og koordinering samt i mindre omfang støtte til faglige konsulentopgaver i travle perioder. Der er derfor grund til at tegne en bred jobprofil af den typiske administrationsmedarbejder i branchen. Øget konkurrence om kvalificeret arbejdskraft giver muligheder for sekretærer Der ses en stigende konkurrence om og mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt konsulenter inden for branchen. Manglen på konsulenter åbner op for nye muligheder blandt de mest kvalificerede i HAKLs målgruppe. Det kan eksempelvis være en erfaren sekretær eller projektkoordinator, der i større omfang bliver involveret i mindre krævende opgaver hos kunden, eller muligheden for at karriereskifte fra projektkoordinator til projektleder. Foranderlige kundekrav og serviceinnovation Som virksomhedsrådgivere er virksomhederne meget tæt bundet op på kundernes strategi, innovation og nærværende udfordringer. Samtidig er mange konsulenter i tæt konkurrence med andre rådgivningsvirksomheder om de samme opgaver og kunder. Dette skaber et behov for løbende innovation i de ydelser, der tilbydes, så de hele tiden er i trit med kundernes behov. 20

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010

Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 Salget mod 2020 - udarbejdet oktober 2010 2 Salget mod 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 Resume... 8 Baggrund for analysen... 11 Formål... 12 1.0 Metode og datagrundlag... 13 1.1.1 Deskstudy af relevante

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg

Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen. Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg Analyse af skadedyrsbekæmpelsesbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes efteruddannelsesudvalg September 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Datakilder...

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere