Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom."

Transkript

1 Regnskab og data

2 Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 Miljø- og sociale data samt data for viden 39 Aktieinformation 43 Bestyrelse og direktion 46 Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

3 Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver, resultat, finansielle stilling samt koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen Formand Næstformand Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin * Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 4

5 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2004, der aflægges efter Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse*. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug Kim Füchsel Ole Neerup Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor * Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretning) og 1-47 (Regnskab og data) har Pricewaterhouse- Coopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af kvalitative og kvantitative aspekter af miljømæssig og social ansvarlighed indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 6 (Regnskab og data) indeholdte særskilte erklæring herom. ** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 5

6 Påtegninger Uafhængig revisorerklæring om miljømæssig og social ansvarlighed i Novozymes årsrapport 2004 Erklæringens emne, ansvar, formål og omfang Vi har efter aftale med ledelsen i tillæg til vor revision af årsrapporten gennemgået og vurderet beskrivelsen af miljømæssig og social ansvarlighed i årsrapporten for De kvantitative og kvalitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er også omfattet af vor revision af årsrapporten. Novozymes ledelse har ansvaret for indsamling og præsentation af oplysningerne i årsrapporten. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte oplysninger vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vort arbejde på grundlag af AA1000 Assurance Standard og i overensstemmelse med ISAE 3000 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Vi har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko gennemgået og vurderet ledelses- og rapporteringssystemer, processer og kompetencer, som understøtter Novozymes resultater på disse områder, samt interne kontrolsystemer. Vi har desuden gennemført interviews med medlemmer af direktionen, medlemmer af Sustainability Development Strategy Group, Sustainability Development Center, rapporteringsgruppen, ombudsmanden, den ledende facilitator samt ledelsesrepræsentanter og medarbejdere i udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark). Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvet dokumentation for afgivne udsagn. Vi har stikprøvevis gennemgået data og underliggende dokumentation ved de udvalgte rapporteringsenheder, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Vi kan erklære, at: Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt. Årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed, og informationerne giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med de aktiviteter, der er nævnt i afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes interessenter. Det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne i årsrapporten. Fremdrift og anbefalinger Novozymes har arbejdet på følgende måde med vore anbefalinger i erklæringen i årsrapporten for 2003: I årsrapporten for indeværende år har Novozymes i højere grad forklaret, hvordan forankringen af miljømæssig og social ansvarlighed i forretningen skaber værdi. Novozymes har påbegyndt identifikation af nye interne indikatorer, der viser, i hvor høj grad procedurer og udmeldte tiltag iværksættes og efterleves. Novozymes har afsluttet undersøgelsen af, hvordan der kan opnås øget benchmarking mod andre virksomheder. Yderligere oplysninger findes på cd-rommen: Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer. Novozymes har defineret og opstillet mål for ansvarlighed for 2005, som også adresserer vor anbefaling om, at Novozymes fortsætter med at undersøge de sociale og miljømæssige virkninger af virksomhedens produkter og dens aktiviteter i værdikæden samt yderligere forbedrer kriterier for måling og metoder for rapportering om sådanne virkninger. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers AG, Schweiz PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Thomas Scheiwiller, Dr. sc.nat. Helle Bank Jørgensen, Statsautoriseret revisor 6

7 Risikofaktorer Risikofaktorer Finansielle risikofaktorer Novozymes internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes bestyrelse. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige nettopengestrømme. Valutarisiko Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har flere aktiver end passiver i udenlandske selskaber. Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En ændring på 2,25% i EUR vil, alt andet lige, resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring mio. kr., mens en ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i størrelsesordenen mio. kr. En ændring på 5% i JPY vil medføre en ændring i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. Novozymes politik er at kurssikre eksisterende nettoomsætningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring foretages gennem en kombination af valutalån, valutaterminskontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktionerne er baseret på Novozymes forventninger til fremtidige valutakursbevægelser og foretages for at minimere risikoen for tab og dermed øge forudsigeligheden i koncernens økonomiske resultat. Kreditrisiko Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisiko. Kreditrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instrumenter og placere indskud hos banker, der har opnået en tilfredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer. Kreditrisikoen beregnes på grundlag af nettomarkedsværdier og er reguleret i selskabets finanspolitik. Likviditetsrisiko I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering, herunder refinansieringsrisiko, skal finansafdelingen sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditetsberedskab sikres ved placering i kontanter, ultralikvide omsætningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter. Andre risikofaktorer Enzymer fremstillet ved hjælp af genetisk modificerede organismer (GMO er) Novozymes fremstiller et stort antal enzymer ved hjælp af genetisk modificerede organismer. Uden denne teknologi ville det være nødvendigt at anvende større mængder af råvarer, vand og energi, og i mange tilfælde ville et enzym ikke kunne fremstilles forretningsmæssigt rentabelt uden genteknologi. I de seneste år har brugen af genteknologi og GMO er i relation til fødevarer været debatteret. Debatten har især drejet sig om fødevarer, der indeholder GMO er. Novozymes brug af genteknologi har kun i meget begrænset omfang været genstand for debat. Det kan dog ikke udelukkes, at Novozymes produktion og salg til fødevare- og foderindustrien kan blive påvirket af den offentlige debat om genteknologi og den indflydelse, den kan få på forbrugernes efterspørgsel. Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hensigtsmæssigt. Valutarisikoen styres primært gennem optagelse af valutalån samt ved indgåelse af valutaswaps. Valutaswaps, der anvendes til afdækning af kapitalandele, har som udgangspunkt en løbetid på over 12 måneder. Renterisiko Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnitlige rentesats på Novozymes rentebærende nettoaktiver vil medføre en effekt på resultatet før skat på 1,8 mio. kr. Ultimo 2004 er 73% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til Novozymes finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer, ultralikvide realkreditobligationer samt pengemarkedsindskud. Der findes mere information om Novozymes brug af genteknologi på side 16 i beretningen og på Kundekoncentration Novozymes produkter sælges i hele verden, og vi er underlagt de økonomiske og politiske risici, der naturligt er forbundet hermed. Samtidig aftager relativt få vaskemiddelkunder en stor del af vores omsætning, og Novozymes påvirkes således også af udviklingen i disse kunders markedsforhold. For at begrænse denne risiko har vi et tæt samarbejde med de største kunder, som blandt andet omfatter fælles produktionsplanlægning og integration af it-systemer. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskab for året 2004 Årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra en enkelt ændring vedrørende miljø- og sociale data samt data for viden, se side 12. når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Novozymes regnskabspraksis ændres pr. 1. januar 2005, således at Novozymes fremover følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i 2005 af den nuværende regnskabspraksis på følgende områder: Aktiebaseret vederlæggelse Finansielle instrumenter Aktiverede låneomkostninger Hensættelser til personaleydelser Virksomhedssammenslutninger Der henvises til side for en mere detaljeret gennemgang af ændringerne samt effekten af overgangen til IFRS. Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er i lighed med tidligere år ikke indeholdt i den trykte rapport, men findes udelukkende på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten, mens øvrig information på cd-rommen betragtes som supplerende information. Miljø- og sociale data samt data for viden er udvalgt ud fra en vurdering af, hvilke data der har særlig betydning for koncernens indtjeningsevne på længere sigt. Det er endvidere vores opfattelse, at disse data er de mest relevante for vores nøgleinteressenter. Oplysninger om Novozymes brug af GRI-indikatorer findes på den vedlagte cd-rom. Miljø- og sociale data samt data for viden er en integreret del af årsrapporten og er omfattet af den lovpligtige revision, som de generalforsamlingsvalgte revisorer udfører. Anvendt regnskabspraksis for finansielle informationer Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse (dattervirksomheder), samt joint ventures. Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernens andel i joint ventures konsolideres efter pro ratametoden ved at indregne den forholdsmæssige andel af joint ventures aktiver, passiver, indtægter og omkostninger linje for linje. Erhvervelse af nye aktiviteter behandles efter overtagelsesmetoden, og de enkelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er således omvurderet til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelsen. Goodwill indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter reguleres som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra anskaffelsestidspunktet, og sammenligningstal korrigeres ikke. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster. Goodwill opstået ved erhvervelse af nye aktiviteter betragtes som et aktiv tilhørende de udenlandske dattervirksomheder og omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra 8

9 følgende kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig totalindkomst under egenkapitalen: Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser. Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til balancedagens valutakurser. Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balancedagens valutakurser. køb af egne kapitalandele. Værdireguleringer af aktieoptioner anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i beholdningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen. Offentlige tilskud Offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger indregnes under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med projekternes færdiggørelse. Tilskud til investeringer indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes efterfølgende under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til. Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres, før regnskabsposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dækning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af forventede fremtidige transaktioner i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af renterisikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes under finansielle poster. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender og Anden gæld. Alle afledte finansielle instrumenter indregnes på afregningsdatoen, mens alle øvrige finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse til koncernens ansatte indregnes ikke i balancen eller resultatopgørelsen, hvis den er afdækket af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens hensigt løbende at sikre tildelt aktiebaseret vederlæggelse ved Segmentoplysninger Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer og mikroorganismer. Koncernen styres primært ud fra kundefokus i relation til en række strategiske og lokale kunder, og derved anses forretningssegmenter at være det primære segment. Derudover gives der oplysninger på det sekundære geografiske segment. For de poster, som indgår i årets resultat, foretages fordeling i det omfang, posterne direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg samt Andre tilgodehavender. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder visse hensatte forpligtelser, Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld. Nøgletal Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herunder ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med salget. Salget indregnes i resultatopgørelsen ved ejendomsrettens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Koncernen har indgået enkelte aftaler, hvor samarbejdspartnere forestår salget til tredjemand, og fortjenesten deles mellem koncernen og samarbejdspartnerne ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle. Salget indregnes løbende ud fra oplysninger om samarbejdspartnernes realiserede salg, og der indregnes løbende en forpligtelse til fordeling af fortjenesten, som endeligt opgøres og afregnes én gang om året. 9

10 Koncernen har indgået kommissionsaftaler med agenter, som forestår salget til tredjemand mod at modtage kommission af det realiserede salg. Salget indregnes, når det er realiseret, og der indregnes en forpligtelse til kommission. I det omfang det er tilladt at returnere varer, indregnes ligeledes en forpligtelse hertil. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes. Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndighedsgodkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfaktorer betyder, at udviklingsomkostningerne ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de afholdes. Novozymes A/S er sambeskattet med et antal inden- og udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes og betales den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Balance Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt omkostninger i forbindelse med større it-projekter til udvikling af software til intern brug afholdes med henblik på udvikling af nye eller forbedrede systemer, aktiveres disse som Færdiggjorte it-udviklingsprojekter. Licens- og Andre driftsindtægter, netto Licens- og Andre driftsindtægter, netto, indeholder primært licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forskningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Under denne post indregnes ligeledes engangsindtægter, netto, vedrørende udlicensering m.m. Skat Skat af årets resultat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Kortfristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Hensatte forpligtelser. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud i sambeskattede udenlandske dattervirksomheder, der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på grund af udtræden af den danske sambeskatning. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid som følger: Færdiggjorte it-udviklingsprojekter afskrives over brugstiden, dog maksimalt 5 år. De bogførte it-udviklingsaktiver afskrives over 3-5 år. Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden, og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte patenter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år. Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Låneomkostninger i forbindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid som følger: Bygninger: år Produktionsanlæg og maskiner: 5-16 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-16 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller bortskaffelse af aktiver indregnes i resultatopgørelsen under samme funktioner som de tilhørende afskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver På immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages der nedskrivningstest, når der er indikation af, at aktiverne er værdiforringet ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Et tab ved værdiforringelse ud over normal afskrivning indregnes med det beløb, som den regnskabsmæssige værdi overstiger den lavere genindvindingsværdi. 10

11 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder med tillæg af goodwill. Egne kapitalandele Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen. Selskabets beholdning af egne kapitalandele anvendes blandt andet til sikring af udstedte aktieoptioner. Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse. For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes eventuelle tilgodehavender hos disse dattervirksomheder efter en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdiforringelse. Nedskrivninger indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien af de forventede forpligtelser. Gældsforpligtelser Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. I kostprisen for Varer under fremstilling og Fremstillede færdigvarer indgår direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi svarende til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltningstidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under omsætningsaktiver. Aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novozymes A/S, og er indregnet til optionskurserne. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere. Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag. Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Udbytte Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets resultat reguleret for poster uden likviditetseffekt, betalte finansielle poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapital. 11

12 Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter og minoritetsaktier samt immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte, provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb og salg af egne kapitalandele og andre værdipapirer. Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år. Anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden Ændringer i anvendt regnskabspraksis For at øge gennemskueligheden er anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden tilrettet på følgende område, og sammenligningstallene er korrigeret herfor: I beregningen af emissioner fra eksternt produceret energi er der i de foregående år taget hensyn til indkøbte vandkraftcertifikater. For bedre at udtrykke den totale påvirkning tages der ikke længere hensyn hertil i de beregnede emissioner. For 2003 har det betydet, at CO 2, SO 2 og NO x er steget fra henholdsvis 249 t.tons, 827 tons og 657 tons til henholdsvis 344 t.tons, 899 tons og 769 tons. Det korrigerede CO 2 -tal medfører en tilsvarende påvirkning af beregningen af drivhuseffekten. Samtidig medfører de korrigerede SO 2 - og NO x -tal en ændring i beregningen af forsuringen, der stiger fra tons til tons. Det kan oplyses, at Novozymes i 2004 har indkøbt vandkraftcertifikater svarende til tidligere år. Internt produceret energi og tilhørende emissioner Internt produceret energi måles som mængden af forbrugt brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi og vægtfylde. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes ud fra mængden af forbrugt brændsel baseret på årligt fastsatte omregningsfaktorer fra danske myndigheder og leverandører. Eksternt produceret energi og tilhørende emissioner Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elektricitet, varme og damp tilført Novozymes. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes med udgangspunkt i årligt fastsatte omregningsfaktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer. Råvarer og emballage Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, oprensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt indpakning af produkter. Endvidere indgår varelagerreguleringer. Råvare- og emballageforbrug omregnes til kilogram. Spildevand Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novozymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flowproportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen. Biomasse Biomasse måles som den mængde, der produceres og udbringes fra Novozymes i flydende form (NovoGro ) eller oparbejdet til et gødningsprodukt med et højere tørstofindhold (NovoGro 30). Kvælstof og fosfor måles i det endelige gødningsprodukt. Affald Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på farligt og ikke-farligt affald (se ordlisten for yderligere information). Affald er derudover opdelt efter bortskaffelsesmetode. Konsolidering Miljø- og sociale data samt data for viden i årsrapporten er opgjort på grundlag af data for moderselskabet og samtlige datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet indhold opgjort efter samme metoder, medmindre andet nævnes eksplicit i det efterfølgende. Miljø Data for miljø dækker aktiviteter, der baseret på en samlet miljømæssig vurdering kan have væsentlige påvirkninger på miljøet, jævnfør oversigten over koncernselskaber på side 38 (Regnskab og data). Vand Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp. Vand indregnes som den målte tilførsel af vand til Novozymes (se ordlisten for yderligere information). Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som forbruget af CFC, HCFC og haloner. Miljøeffektpotentialer Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning samt forsuring beregnes baseret på Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter (UMIP), udgivet af Institut for produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet. Overholdelse af miljøkrav Vilkårsoverskridelser måles som det antal, der er rapporteret til myndighederne. Utilsigtede udslip af GMO er måles som antallet af GMO-udledninger, der ikke er reguleret af de almindelige udledningsvilkår for GMO er, og som vi eller myndighederne anser for væsentlige. Væsentlige spild måles som antal spild af kemikalier, olie med videre til vand, luft eller jord. Væsentlighed opgøres i forhold til både størrelsen af spildet og 12

13 påvirkningen af miljøet. Naboklager opgøres som registrerede miljørelaterede klager. Forsøgsdyr Posten omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbegyndte forsøg foretaget af og for Novozymes. Øko-produktivitetsindeks Øko-produktivitetsindeks for vand og energi beregnes som samlet relativt udbytte af produktionen i forhold til året før sammenholdt med det relative vand- og energiforbrug i forhold til året før. ØPI-beregningerne omfatter alle enzymproduktionsfaciliteter (se ordlisten for yderligere information). ØPI erne vises også indekseret i nøgletalsoversigten på side 7 (Beretning). Sociale forhold Alder og anciennitet Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og anciennitet i hele år pr. medarbejder. Fravær Fravær opgøres som tabt tid ved egen sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer samt interne og eksterne kursusafgifter omregnet til danske kroner efter gennemsnitlige valutakurser. Arbejdsmiljø Antal medarbejdere Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.- studerende. Ved opgørelse af antallet af medarbejdere på fuld tid indregnes medarbejdere med en arbejdstidsprocent på 95% eller derover. Jobklassificeringer Topledelse omfatter den administrerende direktør, koncerndirektører, direktører og funktionschefer. Ledelsen omfatter mellemledere og specialister. Akademikere omfatter medarbejdere med akademisk uddannelse og teamledere. Administrative omfatter administrativt personale. Faglærte, laboranter og teknikere omfatter faglærte medarbejdere, laboranter og teknikere. Procesoperatører omfatter operatører og ufaglærte medarbejdere. Personaleomsætning Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte medarbejdere, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere ultimo hvert kvartal. Vækst i antal medarbejdere, organisk Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret med fradrag af antal medarbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo regnskabsåret. Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsulykker defineres som antallet af ulykker i forbindelse med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsbetingede lidelser defineres som antallet af nye lidelser forårsaget af arbejdet. Konsekvenserne af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser måles ved registrering af arbejdssituationen, efter at resultatet af hændelsen er blevet stationært, herunder om medarbejderen er vendt tilbage til sit oprindelige job. Frekvenser er udregnet pr. million arbejdstimer (se ordlisten for yderligere information). Viden Antal nye produkter Antallet af nye produkter omfatter produkter med nye eller forbedrede egenskaber lanceret i regnskabsåret. Antal aktive patentfamilier Antallet af aktive patentfamilier opgøres ultimo regnskabsåret som antallet af opfindelser, hvor der er en eller flere aktive patentansøgninger/udstedte patenter. Brugere på CRM-systemet Brugere på CRM-systemet måles som antallet af brugere ultimo regnskabsåret. Brugere, der henter dokumenter i LUNA Brugere, der henter dokumenter i LUNA opgøres som antallet af medarbejdere, der søger eller henter dokumenter i Novozymes globale, elektroniske arkiv (LUNA). Vækst i antal medarbejdere, opkøb Væksten i antal af medarbejdere ved opkøb måles som antal medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter. 13

14 Resultatopgørelse Note Mio. kr. Mio. kr. Nettoomsætning 1, Produktionsomkostninger 3, Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 3, Forsknings- og udviklingsomkostninger 1, 3, Administrationsomkostninger 3, 4, Licens- og Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat inkl. minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Foreslået udbytte pr. aktie 3,50 kr. 3,15 kr. Resultat pr. aktie (EPS) 15 11,45 kr. 10,30 kr. Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 15 11,20 kr. 10,24 kr. 14

15 Egenkapitalopgørelse Aktie- Øvrig Egne Overført Foreslået I alt kapital totalindkomst kapitalandele overskud udbytte Egenkapital pr. 1. januar (100) (1.018) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (238) (238) Betalt udbytte vedr. egne kapitalandele Foreslået udbytte, brutto (254) 254 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 21 (21) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (847) (847) Salg af egne kapitalandele Nedskrivning af aktiekapital (28) 506 (478) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (108) (108) Værdiregulering af sikringsinstrumenter Øvrige reguleringer 55 (9) 46 Egenkapital pr. 31. december (136) (1.316) Egenkapital pr. 1. januar (630) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (162) (162) Foreslået udbytte, brutto (238) 238 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 19 (19) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (392) (392) Salg af egne kapitalandele 4 4 Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (282) (282) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (14) (14) Øvrige reguleringer Egenkapital pr. 31. december (100) (1.018) Der er ingen væsentlig skattemæssig effekt ved årets køb og salg af egne kapitalandele. Vedrørende egne kapitalandele og gennemsnitligt antal aktier henvises til note

16 Balance Aktiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse 20 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele _ Finansielle anlægsaktiver 12 _ Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavende udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Passiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Aktiekapital Øvrig totalindkomst (136) (100) Egne kapitalandele (1.316) (1.018) Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat 9, Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

18 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver Note Årets resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat 9 (437) (262) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (43) (178) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital: (Stigning)/fald i tilgodehavender (1) (143) (Stigning)/fald i varebeholdninger (42) 147 Stigning/(fald) i nettogæld hos tilknyttede virksomheder (2) 2 Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer: Køb af immaterielle anlægsaktiver 10 (54) (3) Salg af materielle anlægsaktiver 2 6 Køb af materielle anlægsaktiver 11 (281) (395) Indfrielse af valutaswap 131 Køb af aktiviteter 31 (123) Køb af minoritetsaktier (5) (59) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (207) (574) Frie pengestrømme Finansiering: Afdrag på langfristet låntagning (500) (500) Langfristet låntagning 470 Salg af aktier i Novo Nordisk A/S Køb af egne kapitalandele, netto 15 (804) (388) Betalt udbytte (217) (162) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.029) (998) Nettopengestrømme 51 (198) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 6 Likviditetsforskydning, netto 47 (192) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. december Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Finansielle reserver pr. 31. december Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets tal. Dette skyldes, at der for hvert år til brug for udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen er foretaget en omregning af årets primobalance til samme års ultimovalutakurs. Herved elimineres ændringer forårsaget af valutakursudsving. 18

19 Oversigt over noter og øvrige data Finansielle noter Side 1 Segmentoplysninger 20 2 Nettoomsætning 21 3 Personaleomkostninger 21 4 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 21 5 Af- og nedskrivninger 21 6 Licens- og Andre driftsindtægter, netto 22 7 Finansielle indtægter 22 8 Finansielle omkostninger 22 9 Skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Værdipapirer Aktiekapital Minoritetsinteresser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter langfristet Kreditinstitutter kortfristet Aktiebaseret vederlæggelse Fremmed valuta i balancen Afledte finansielle instrumenter i koncernen Eventualforpligtelser og verserende retssager Joint ventures Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Likvide reserver Restløbetid på uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Køb af aktiviteter Overgang til IFRS 35 Noter vedrørende miljø- og sociale Side data samt data for viden Miljø- og sociale data samt data for viden Vand opdelt på primær kilde Internt produceret energi opdelt på primær kilde Renset spildevand til vanding Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode CO 2 -emission fordelt på internt og eksternt produceret energi Drivhuseffekt, CO 2 -ækvivalenter Medarbejderstatistik Andel af kvinder fordelt på jobklasser Jobskabelse Fravær fordelt på jobklasser Konsekvens af arbejdsulykker Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser Fordeling af brugere på CRM 42 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 19

20 Noter Note 1 Segmentoplysninger Primært segment Forretningssegmenter Enzymer Mikroorganismer Koncern i alt Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (740) (719) (35) (30) (775) (749) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (9) 33 Resultat før skat Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Segmentanlægsaktiver Segmentaktiver Segmentforpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Poster uden likviditetseffekt EBITDA-margin % 26,9 26,5 22,1 13,4 26,7 25,9 EBIT-margin % 18,5 17,6 11,1 2,3 18,1 16,9 Antal ansatte ultimo Sekundært segment Geografiske segmenter Omsætning Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Anlægsinvesteringer Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika 2 5 I alt Segmentaktiver Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Koncernens forretningssegmenter består af enzymer og mikroorganismer. Forretningssegmentet enzymer, der består af tekniske enzymer, fødevareenzymer og foderenzymer, kan ikke opdeles yderligere, idet produktionsanlæggene delvist er fælles for disse. Derudover er forskning og udvikling i mere effektive måder at producere på hovedsageligt fælles for forretningssegmentet enzymer. 20

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere