Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom."

Transkript

1 Regnskab og data

2 Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 Miljø- og sociale data samt data for viden 39 Aktieinformation 43 Bestyrelse og direktion 46 Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

3 Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver, resultat, finansielle stilling samt koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen Formand Næstformand Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin * Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 4

5 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2004, der aflægges efter Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse*. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug Kim Füchsel Ole Neerup Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor * Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretning) og 1-47 (Regnskab og data) har Pricewaterhouse- Coopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af kvalitative og kvantitative aspekter af miljømæssig og social ansvarlighed indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 6 (Regnskab og data) indeholdte særskilte erklæring herom. ** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 5

6 Påtegninger Uafhængig revisorerklæring om miljømæssig og social ansvarlighed i Novozymes årsrapport 2004 Erklæringens emne, ansvar, formål og omfang Vi har efter aftale med ledelsen i tillæg til vor revision af årsrapporten gennemgået og vurderet beskrivelsen af miljømæssig og social ansvarlighed i årsrapporten for De kvantitative og kvalitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er også omfattet af vor revision af årsrapporten. Novozymes ledelse har ansvaret for indsamling og præsentation af oplysningerne i årsrapporten. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte oplysninger vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vort arbejde på grundlag af AA1000 Assurance Standard og i overensstemmelse med ISAE 3000 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Vi har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko gennemgået og vurderet ledelses- og rapporteringssystemer, processer og kompetencer, som understøtter Novozymes resultater på disse områder, samt interne kontrolsystemer. Vi har desuden gennemført interviews med medlemmer af direktionen, medlemmer af Sustainability Development Strategy Group, Sustainability Development Center, rapporteringsgruppen, ombudsmanden, den ledende facilitator samt ledelsesrepræsentanter og medarbejdere i udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark). Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvet dokumentation for afgivne udsagn. Vi har stikprøvevis gennemgået data og underliggende dokumentation ved de udvalgte rapporteringsenheder, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Vi kan erklære, at: Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt. Årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed, og informationerne giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med de aktiviteter, der er nævnt i afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes interessenter. Det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne i årsrapporten. Fremdrift og anbefalinger Novozymes har arbejdet på følgende måde med vore anbefalinger i erklæringen i årsrapporten for 2003: I årsrapporten for indeværende år har Novozymes i højere grad forklaret, hvordan forankringen af miljømæssig og social ansvarlighed i forretningen skaber værdi. Novozymes har påbegyndt identifikation af nye interne indikatorer, der viser, i hvor høj grad procedurer og udmeldte tiltag iværksættes og efterleves. Novozymes har afsluttet undersøgelsen af, hvordan der kan opnås øget benchmarking mod andre virksomheder. Yderligere oplysninger findes på cd-rommen: Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer. Novozymes har defineret og opstillet mål for ansvarlighed for 2005, som også adresserer vor anbefaling om, at Novozymes fortsætter med at undersøge de sociale og miljømæssige virkninger af virksomhedens produkter og dens aktiviteter i værdikæden samt yderligere forbedrer kriterier for måling og metoder for rapportering om sådanne virkninger. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers AG, Schweiz PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Thomas Scheiwiller, Dr. sc.nat. Helle Bank Jørgensen, Statsautoriseret revisor 6

7 Risikofaktorer Risikofaktorer Finansielle risikofaktorer Novozymes internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes bestyrelse. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige nettopengestrømme. Valutarisiko Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har flere aktiver end passiver i udenlandske selskaber. Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En ændring på 2,25% i EUR vil, alt andet lige, resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring mio. kr., mens en ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i størrelsesordenen mio. kr. En ændring på 5% i JPY vil medføre en ændring i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. Novozymes politik er at kurssikre eksisterende nettoomsætningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring foretages gennem en kombination af valutalån, valutaterminskontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktionerne er baseret på Novozymes forventninger til fremtidige valutakursbevægelser og foretages for at minimere risikoen for tab og dermed øge forudsigeligheden i koncernens økonomiske resultat. Kreditrisiko Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisiko. Kreditrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instrumenter og placere indskud hos banker, der har opnået en tilfredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer. Kreditrisikoen beregnes på grundlag af nettomarkedsværdier og er reguleret i selskabets finanspolitik. Likviditetsrisiko I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering, herunder refinansieringsrisiko, skal finansafdelingen sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditetsberedskab sikres ved placering i kontanter, ultralikvide omsætningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter. Andre risikofaktorer Enzymer fremstillet ved hjælp af genetisk modificerede organismer (GMO er) Novozymes fremstiller et stort antal enzymer ved hjælp af genetisk modificerede organismer. Uden denne teknologi ville det være nødvendigt at anvende større mængder af råvarer, vand og energi, og i mange tilfælde ville et enzym ikke kunne fremstilles forretningsmæssigt rentabelt uden genteknologi. I de seneste år har brugen af genteknologi og GMO er i relation til fødevarer været debatteret. Debatten har især drejet sig om fødevarer, der indeholder GMO er. Novozymes brug af genteknologi har kun i meget begrænset omfang været genstand for debat. Det kan dog ikke udelukkes, at Novozymes produktion og salg til fødevare- og foderindustrien kan blive påvirket af den offentlige debat om genteknologi og den indflydelse, den kan få på forbrugernes efterspørgsel. Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hensigtsmæssigt. Valutarisikoen styres primært gennem optagelse af valutalån samt ved indgåelse af valutaswaps. Valutaswaps, der anvendes til afdækning af kapitalandele, har som udgangspunkt en løbetid på over 12 måneder. Renterisiko Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnitlige rentesats på Novozymes rentebærende nettoaktiver vil medføre en effekt på resultatet før skat på 1,8 mio. kr. Ultimo 2004 er 73% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til Novozymes finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer, ultralikvide realkreditobligationer samt pengemarkedsindskud. Der findes mere information om Novozymes brug af genteknologi på side 16 i beretningen og på Kundekoncentration Novozymes produkter sælges i hele verden, og vi er underlagt de økonomiske og politiske risici, der naturligt er forbundet hermed. Samtidig aftager relativt få vaskemiddelkunder en stor del af vores omsætning, og Novozymes påvirkes således også af udviklingen i disse kunders markedsforhold. For at begrænse denne risiko har vi et tæt samarbejde med de største kunder, som blandt andet omfatter fælles produktionsplanlægning og integration af it-systemer. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskab for året 2004 Årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra en enkelt ændring vedrørende miljø- og sociale data samt data for viden, se side 12. når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Novozymes regnskabspraksis ændres pr. 1. januar 2005, således at Novozymes fremover følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i 2005 af den nuværende regnskabspraksis på følgende områder: Aktiebaseret vederlæggelse Finansielle instrumenter Aktiverede låneomkostninger Hensættelser til personaleydelser Virksomhedssammenslutninger Der henvises til side for en mere detaljeret gennemgang af ændringerne samt effekten af overgangen til IFRS. Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er i lighed med tidligere år ikke indeholdt i den trykte rapport, men findes udelukkende på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten, mens øvrig information på cd-rommen betragtes som supplerende information. Miljø- og sociale data samt data for viden er udvalgt ud fra en vurdering af, hvilke data der har særlig betydning for koncernens indtjeningsevne på længere sigt. Det er endvidere vores opfattelse, at disse data er de mest relevante for vores nøgleinteressenter. Oplysninger om Novozymes brug af GRI-indikatorer findes på den vedlagte cd-rom. Miljø- og sociale data samt data for viden er en integreret del af årsrapporten og er omfattet af den lovpligtige revision, som de generalforsamlingsvalgte revisorer udfører. Anvendt regnskabspraksis for finansielle informationer Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse (dattervirksomheder), samt joint ventures. Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernens andel i joint ventures konsolideres efter pro ratametoden ved at indregne den forholdsmæssige andel af joint ventures aktiver, passiver, indtægter og omkostninger linje for linje. Erhvervelse af nye aktiviteter behandles efter overtagelsesmetoden, og de enkelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er således omvurderet til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelsen. Goodwill indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter reguleres som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra anskaffelsestidspunktet, og sammenligningstal korrigeres ikke. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster. Goodwill opstået ved erhvervelse af nye aktiviteter betragtes som et aktiv tilhørende de udenlandske dattervirksomheder og omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra 8

9 følgende kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig totalindkomst under egenkapitalen: Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser. Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til balancedagens valutakurser. Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balancedagens valutakurser. køb af egne kapitalandele. Værdireguleringer af aktieoptioner anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i beholdningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen. Offentlige tilskud Offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger indregnes under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med projekternes færdiggørelse. Tilskud til investeringer indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes efterfølgende under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til. Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres, før regnskabsposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dækning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af forventede fremtidige transaktioner i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af renterisikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes under finansielle poster. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender og Anden gæld. Alle afledte finansielle instrumenter indregnes på afregningsdatoen, mens alle øvrige finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse til koncernens ansatte indregnes ikke i balancen eller resultatopgørelsen, hvis den er afdækket af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens hensigt løbende at sikre tildelt aktiebaseret vederlæggelse ved Segmentoplysninger Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer og mikroorganismer. Koncernen styres primært ud fra kundefokus i relation til en række strategiske og lokale kunder, og derved anses forretningssegmenter at være det primære segment. Derudover gives der oplysninger på det sekundære geografiske segment. For de poster, som indgår i årets resultat, foretages fordeling i det omfang, posterne direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg samt Andre tilgodehavender. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder visse hensatte forpligtelser, Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld. Nøgletal Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herunder ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med salget. Salget indregnes i resultatopgørelsen ved ejendomsrettens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Koncernen har indgået enkelte aftaler, hvor samarbejdspartnere forestår salget til tredjemand, og fortjenesten deles mellem koncernen og samarbejdspartnerne ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle. Salget indregnes løbende ud fra oplysninger om samarbejdspartnernes realiserede salg, og der indregnes løbende en forpligtelse til fordeling af fortjenesten, som endeligt opgøres og afregnes én gang om året. 9

10 Koncernen har indgået kommissionsaftaler med agenter, som forestår salget til tredjemand mod at modtage kommission af det realiserede salg. Salget indregnes, når det er realiseret, og der indregnes en forpligtelse til kommission. I det omfang det er tilladt at returnere varer, indregnes ligeledes en forpligtelse hertil. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes. Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndighedsgodkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfaktorer betyder, at udviklingsomkostningerne ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de afholdes. Novozymes A/S er sambeskattet med et antal inden- og udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes og betales den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Balance Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt omkostninger i forbindelse med større it-projekter til udvikling af software til intern brug afholdes med henblik på udvikling af nye eller forbedrede systemer, aktiveres disse som Færdiggjorte it-udviklingsprojekter. Licens- og Andre driftsindtægter, netto Licens- og Andre driftsindtægter, netto, indeholder primært licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forskningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Under denne post indregnes ligeledes engangsindtægter, netto, vedrørende udlicensering m.m. Skat Skat af årets resultat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Kortfristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Hensatte forpligtelser. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud i sambeskattede udenlandske dattervirksomheder, der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på grund af udtræden af den danske sambeskatning. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid som følger: Færdiggjorte it-udviklingsprojekter afskrives over brugstiden, dog maksimalt 5 år. De bogførte it-udviklingsaktiver afskrives over 3-5 år. Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden, og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte patenter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år. Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Låneomkostninger i forbindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid som følger: Bygninger: år Produktionsanlæg og maskiner: 5-16 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-16 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller bortskaffelse af aktiver indregnes i resultatopgørelsen under samme funktioner som de tilhørende afskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver På immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages der nedskrivningstest, når der er indikation af, at aktiverne er værdiforringet ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Et tab ved værdiforringelse ud over normal afskrivning indregnes med det beløb, som den regnskabsmæssige værdi overstiger den lavere genindvindingsværdi. 10

11 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder med tillæg af goodwill. Egne kapitalandele Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen. Selskabets beholdning af egne kapitalandele anvendes blandt andet til sikring af udstedte aktieoptioner. Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse. For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes eventuelle tilgodehavender hos disse dattervirksomheder efter en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdiforringelse. Nedskrivninger indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien af de forventede forpligtelser. Gældsforpligtelser Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. I kostprisen for Varer under fremstilling og Fremstillede færdigvarer indgår direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi svarende til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltningstidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under omsætningsaktiver. Aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novozymes A/S, og er indregnet til optionskurserne. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere. Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag. Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Udbytte Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets resultat reguleret for poster uden likviditetseffekt, betalte finansielle poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapital. 11

12 Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter og minoritetsaktier samt immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte, provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb og salg af egne kapitalandele og andre værdipapirer. Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år. Anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden Ændringer i anvendt regnskabspraksis For at øge gennemskueligheden er anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden tilrettet på følgende område, og sammenligningstallene er korrigeret herfor: I beregningen af emissioner fra eksternt produceret energi er der i de foregående år taget hensyn til indkøbte vandkraftcertifikater. For bedre at udtrykke den totale påvirkning tages der ikke længere hensyn hertil i de beregnede emissioner. For 2003 har det betydet, at CO 2, SO 2 og NO x er steget fra henholdsvis 249 t.tons, 827 tons og 657 tons til henholdsvis 344 t.tons, 899 tons og 769 tons. Det korrigerede CO 2 -tal medfører en tilsvarende påvirkning af beregningen af drivhuseffekten. Samtidig medfører de korrigerede SO 2 - og NO x -tal en ændring i beregningen af forsuringen, der stiger fra tons til tons. Det kan oplyses, at Novozymes i 2004 har indkøbt vandkraftcertifikater svarende til tidligere år. Internt produceret energi og tilhørende emissioner Internt produceret energi måles som mængden af forbrugt brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi og vægtfylde. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes ud fra mængden af forbrugt brændsel baseret på årligt fastsatte omregningsfaktorer fra danske myndigheder og leverandører. Eksternt produceret energi og tilhørende emissioner Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elektricitet, varme og damp tilført Novozymes. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes med udgangspunkt i årligt fastsatte omregningsfaktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer. Råvarer og emballage Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, oprensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt indpakning af produkter. Endvidere indgår varelagerreguleringer. Råvare- og emballageforbrug omregnes til kilogram. Spildevand Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novozymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flowproportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen. Biomasse Biomasse måles som den mængde, der produceres og udbringes fra Novozymes i flydende form (NovoGro ) eller oparbejdet til et gødningsprodukt med et højere tørstofindhold (NovoGro 30). Kvælstof og fosfor måles i det endelige gødningsprodukt. Affald Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på farligt og ikke-farligt affald (se ordlisten for yderligere information). Affald er derudover opdelt efter bortskaffelsesmetode. Konsolidering Miljø- og sociale data samt data for viden i årsrapporten er opgjort på grundlag af data for moderselskabet og samtlige datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet indhold opgjort efter samme metoder, medmindre andet nævnes eksplicit i det efterfølgende. Miljø Data for miljø dækker aktiviteter, der baseret på en samlet miljømæssig vurdering kan have væsentlige påvirkninger på miljøet, jævnfør oversigten over koncernselskaber på side 38 (Regnskab og data). Vand Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp. Vand indregnes som den målte tilførsel af vand til Novozymes (se ordlisten for yderligere information). Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som forbruget af CFC, HCFC og haloner. Miljøeffektpotentialer Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning samt forsuring beregnes baseret på Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter (UMIP), udgivet af Institut for produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet. Overholdelse af miljøkrav Vilkårsoverskridelser måles som det antal, der er rapporteret til myndighederne. Utilsigtede udslip af GMO er måles som antallet af GMO-udledninger, der ikke er reguleret af de almindelige udledningsvilkår for GMO er, og som vi eller myndighederne anser for væsentlige. Væsentlige spild måles som antal spild af kemikalier, olie med videre til vand, luft eller jord. Væsentlighed opgøres i forhold til både størrelsen af spildet og 12

13 påvirkningen af miljøet. Naboklager opgøres som registrerede miljørelaterede klager. Forsøgsdyr Posten omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbegyndte forsøg foretaget af og for Novozymes. Øko-produktivitetsindeks Øko-produktivitetsindeks for vand og energi beregnes som samlet relativt udbytte af produktionen i forhold til året før sammenholdt med det relative vand- og energiforbrug i forhold til året før. ØPI-beregningerne omfatter alle enzymproduktionsfaciliteter (se ordlisten for yderligere information). ØPI erne vises også indekseret i nøgletalsoversigten på side 7 (Beretning). Sociale forhold Alder og anciennitet Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og anciennitet i hele år pr. medarbejder. Fravær Fravær opgøres som tabt tid ved egen sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer samt interne og eksterne kursusafgifter omregnet til danske kroner efter gennemsnitlige valutakurser. Arbejdsmiljø Antal medarbejdere Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.- studerende. Ved opgørelse af antallet af medarbejdere på fuld tid indregnes medarbejdere med en arbejdstidsprocent på 95% eller derover. Jobklassificeringer Topledelse omfatter den administrerende direktør, koncerndirektører, direktører og funktionschefer. Ledelsen omfatter mellemledere og specialister. Akademikere omfatter medarbejdere med akademisk uddannelse og teamledere. Administrative omfatter administrativt personale. Faglærte, laboranter og teknikere omfatter faglærte medarbejdere, laboranter og teknikere. Procesoperatører omfatter operatører og ufaglærte medarbejdere. Personaleomsætning Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte medarbejdere, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere ultimo hvert kvartal. Vækst i antal medarbejdere, organisk Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret med fradrag af antal medarbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo regnskabsåret. Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsulykker defineres som antallet af ulykker i forbindelse med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsbetingede lidelser defineres som antallet af nye lidelser forårsaget af arbejdet. Konsekvenserne af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser måles ved registrering af arbejdssituationen, efter at resultatet af hændelsen er blevet stationært, herunder om medarbejderen er vendt tilbage til sit oprindelige job. Frekvenser er udregnet pr. million arbejdstimer (se ordlisten for yderligere information). Viden Antal nye produkter Antallet af nye produkter omfatter produkter med nye eller forbedrede egenskaber lanceret i regnskabsåret. Antal aktive patentfamilier Antallet af aktive patentfamilier opgøres ultimo regnskabsåret som antallet af opfindelser, hvor der er en eller flere aktive patentansøgninger/udstedte patenter. Brugere på CRM-systemet Brugere på CRM-systemet måles som antallet af brugere ultimo regnskabsåret. Brugere, der henter dokumenter i LUNA Brugere, der henter dokumenter i LUNA opgøres som antallet af medarbejdere, der søger eller henter dokumenter i Novozymes globale, elektroniske arkiv (LUNA). Vækst i antal medarbejdere, opkøb Væksten i antal af medarbejdere ved opkøb måles som antal medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter. 13

14 Resultatopgørelse Note Mio. kr. Mio. kr. Nettoomsætning 1, Produktionsomkostninger 3, Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 3, Forsknings- og udviklingsomkostninger 1, 3, Administrationsomkostninger 3, 4, Licens- og Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat inkl. minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Foreslået udbytte pr. aktie 3,50 kr. 3,15 kr. Resultat pr. aktie (EPS) 15 11,45 kr. 10,30 kr. Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 15 11,20 kr. 10,24 kr. 14

15 Egenkapitalopgørelse Aktie- Øvrig Egne Overført Foreslået I alt kapital totalindkomst kapitalandele overskud udbytte Egenkapital pr. 1. januar (100) (1.018) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (238) (238) Betalt udbytte vedr. egne kapitalandele Foreslået udbytte, brutto (254) 254 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 21 (21) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (847) (847) Salg af egne kapitalandele Nedskrivning af aktiekapital (28) 506 (478) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (108) (108) Værdiregulering af sikringsinstrumenter Øvrige reguleringer 55 (9) 46 Egenkapital pr. 31. december (136) (1.316) Egenkapital pr. 1. januar (630) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (162) (162) Foreslået udbytte, brutto (238) 238 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 19 (19) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (392) (392) Salg af egne kapitalandele 4 4 Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (282) (282) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (14) (14) Øvrige reguleringer Egenkapital pr. 31. december (100) (1.018) Der er ingen væsentlig skattemæssig effekt ved årets køb og salg af egne kapitalandele. Vedrørende egne kapitalandele og gennemsnitligt antal aktier henvises til note

16 Balance Aktiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse 20 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele _ Finansielle anlægsaktiver 12 _ Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavende udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Passiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Aktiekapital Øvrig totalindkomst (136) (100) Egne kapitalandele (1.316) (1.018) Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat 9, Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

18 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver Note Årets resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat 9 (437) (262) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (43) (178) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital: (Stigning)/fald i tilgodehavender (1) (143) (Stigning)/fald i varebeholdninger (42) 147 Stigning/(fald) i nettogæld hos tilknyttede virksomheder (2) 2 Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer: Køb af immaterielle anlægsaktiver 10 (54) (3) Salg af materielle anlægsaktiver 2 6 Køb af materielle anlægsaktiver 11 (281) (395) Indfrielse af valutaswap 131 Køb af aktiviteter 31 (123) Køb af minoritetsaktier (5) (59) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (207) (574) Frie pengestrømme Finansiering: Afdrag på langfristet låntagning (500) (500) Langfristet låntagning 470 Salg af aktier i Novo Nordisk A/S Køb af egne kapitalandele, netto 15 (804) (388) Betalt udbytte (217) (162) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.029) (998) Nettopengestrømme 51 (198) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 6 Likviditetsforskydning, netto 47 (192) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. december Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Finansielle reserver pr. 31. december Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets tal. Dette skyldes, at der for hvert år til brug for udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen er foretaget en omregning af årets primobalance til samme års ultimovalutakurs. Herved elimineres ændringer forårsaget af valutakursudsving. 18

19 Oversigt over noter og øvrige data Finansielle noter Side 1 Segmentoplysninger 20 2 Nettoomsætning 21 3 Personaleomkostninger 21 4 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 21 5 Af- og nedskrivninger 21 6 Licens- og Andre driftsindtægter, netto 22 7 Finansielle indtægter 22 8 Finansielle omkostninger 22 9 Skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Værdipapirer Aktiekapital Minoritetsinteresser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter langfristet Kreditinstitutter kortfristet Aktiebaseret vederlæggelse Fremmed valuta i balancen Afledte finansielle instrumenter i koncernen Eventualforpligtelser og verserende retssager Joint ventures Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Likvide reserver Restløbetid på uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Køb af aktiviteter Overgang til IFRS 35 Noter vedrørende miljø- og sociale Side data samt data for viden Miljø- og sociale data samt data for viden Vand opdelt på primær kilde Internt produceret energi opdelt på primær kilde Renset spildevand til vanding Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode CO 2 -emission fordelt på internt og eksternt produceret energi Drivhuseffekt, CO 2 -ækvivalenter Medarbejderstatistik Andel af kvinder fordelt på jobklasser Jobskabelse Fravær fordelt på jobklasser Konsekvens af arbejdsulykker Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser Fordeling af brugere på CRM 42 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 19

20 Noter Note 1 Segmentoplysninger Primært segment Forretningssegmenter Enzymer Mikroorganismer Koncern i alt Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (740) (719) (35) (30) (775) (749) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (9) 33 Resultat før skat Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Segmentanlægsaktiver Segmentaktiver Segmentforpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Poster uden likviditetseffekt EBITDA-margin % 26,9 26,5 22,1 13,4 26,7 25,9 EBIT-margin % 18,5 17,6 11,1 2,3 18,1 16,9 Antal ansatte ultimo Sekundært segment Geografiske segmenter Omsætning Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Anlægsinvesteringer Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika 2 5 I alt Segmentaktiver Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Koncernens forretningssegmenter består af enzymer og mikroorganismer. Forretningssegmentet enzymer, der består af tekniske enzymer, fødevareenzymer og foderenzymer, kan ikke opdeles yderligere, idet produktionsanlæggene delvist er fælles for disse. Derudover er forskning og udvikling i mere effektive måder at producere på hovedsageligt fælles for forretningssegmentet enzymer. 20

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere