Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom."

Transkript

1 Regnskab og data

2 Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 Miljø- og sociale data samt data for viden 39 Aktieinformation 43 Bestyrelse og direktion 46 Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

3 Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår.

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, de gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets* aktiver, passiver, resultat, finansielle stilling samt koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 Direktion: Steen Riisgaard Adm. direktør Per Falholt Per Månsson Peder Holk Nielsen Arne W. Schmidt Bestyrelse: Henrik Gürtler Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Arne Hansen Formand Næstformand Lars Bo Køppler Ulla Morin Walther Thygesen Hans Werdelin * Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 4

5 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for Novozymes A/S for 2004, der aflægges efter Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse*. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets** aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Holtug Kim Füchsel Ole Neerup Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor * Ud over den lovpligtige revision af årsrapporten omfattende siderne 1-43 (Beretning) og 1-47 (Regnskab og data) har Pricewaterhouse- Coopers foretaget en særlig gennemgang og vurdering af kvalitative og kvantitative aspekter af miljømæssig og social ansvarlighed indeholdt i årsrapporten og afgivet den på side 6 (Regnskab og data) indeholdte særskilte erklæring herom. ** Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er udelukkende medtaget på den til årsrapporten vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten. 5

6 Påtegninger Uafhængig revisorerklæring om miljømæssig og social ansvarlighed i Novozymes årsrapport 2004 Erklæringens emne, ansvar, formål og omfang Vi har efter aftale med ledelsen i tillæg til vor revision af årsrapporten gennemgået og vurderet beskrivelsen af miljømæssig og social ansvarlighed i årsrapporten for De kvantitative og kvalitative aspekter, som denne erklæring bygger på, er også omfattet af vor revision af årsrapporten. Novozymes ledelse har ansvaret for indsamling og præsentation af oplysningerne i årsrapporten. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om de i årsrapporten indeholdte oplysninger vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed. Det udførte arbejde Vi har planlagt og udført vort arbejde på grundlag af AA1000 Assurance Standard og i overensstemmelse med ISAE 3000 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Vi har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko gennemgået og vurderet ledelses- og rapporteringssystemer, processer og kompetencer, som understøtter Novozymes resultater på disse områder, samt interne kontrolsystemer. Vi har desuden gennemført interviews med medlemmer af direktionen, medlemmer af Sustainability Development Strategy Group, Sustainability Development Center, rapporteringsgruppen, ombudsmanden, den ledende facilitator samt ledelsesrepræsentanter og medarbejdere i udvalgte rapporteringsenheder (Tianjin, Kina; Franklinton, USA; Kalundborg og Fuglebakken, Danmark). Vi har endvidere gennemført analyser og efterprøvet dokumentation for afgivne udsagn. Vi har stikprøvevis gennemgået data og underliggende dokumentation ved de udvalgte rapporteringsenheder, herunder kontrol af, om de afgivne data er rapporteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Endelig har vi vurderet den samlede præsentation. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Vi kan erklære, at: Novozymes efter vor opfattelse har identificeret væsentlige interessenter såvel som miljømæssige og sociale aspekter relateret til virksomhedens aktiviteter. Det er vor vurdering, at forslag og ønsker fra væsentlige interessenter bliver hørt. Årsrapporten indeholder de væsentligste kendte informationer vedrørende miljømæssig og social ansvarlighed, og informationerne giver et troværdigt, pålideligt og balanceret udtryk for Novozymes arbejde med de aktiviteter, der er nævnt i afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Denne rapport vil være tilgængelig for alle Novozymes interessenter. Det eksisterende ledelses- og rapporteringssystem samt de interne kontrolsystemer understøtter pålideligheden af informationerne i årsrapporten. Fremdrift og anbefalinger Novozymes har arbejdet på følgende måde med vore anbefalinger i erklæringen i årsrapporten for 2003: I årsrapporten for indeværende år har Novozymes i højere grad forklaret, hvordan forankringen af miljømæssig og social ansvarlighed i forretningen skaber værdi. Novozymes har påbegyndt identifikation af nye interne indikatorer, der viser, i hvor høj grad procedurer og udmeldte tiltag iværksættes og efterleves. Novozymes har afsluttet undersøgelsen af, hvordan der kan opnås øget benchmarking mod andre virksomheder. Yderligere oplysninger findes på cd-rommen: Novozymes anvendelse af GRI-indikatorer. Novozymes har defineret og opstillet mål for ansvarlighed for 2005, som også adresserer vor anbefaling om, at Novozymes fortsætter med at undersøge de sociale og miljømæssige virkninger af virksomhedens produkter og dens aktiviteter i værdikæden samt yderligere forbedrer kriterier for måling og metoder for rapportering om sådanne virkninger. Gladsaxe, den 31. januar 2005 PricewaterhouseCoopers AG, Schweiz PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Thomas Scheiwiller, Dr. sc.nat. Helle Bank Jørgensen, Statsautoriseret revisor 6

7 Risikofaktorer Risikofaktorer Finansielle risikofaktorer Novozymes internationale aktiviteter medfører, at resultat og balance påvirkes af en række finansielle risikofaktorer. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen. Anvendelsen af finansielle instrumenter er reguleret gennem finanspolitikken, som er godkendt af Novozymes bestyrelse. Finanspolitikken fastsætter rammerne for, hvilke finansielle instrumenter der kan anvendes til afdækning, hvilke modparter der kan indgås handler med, samt hvilken risikoprofil der skal arbejdes med. Finansielle instrumenter benyttes med henblik på at sikre eksisterende aktiver, passiver eller forventede fremtidige nettopengestrømme. Valutarisiko Valutarisiko opstår, fordi der ikke er balance mellem indtægter og udgifter i de enkelte valutaer, og fordi Novozymes har flere aktiver end passiver i udenlandske selskaber. Eksponeringen for resultat af primær drift er størst mod euro (EUR), amerikanske dollar (USD) og japanske yen (JPY). En ændring på 2,25% i EUR vil, alt andet lige, resultere i en ændring i resultat af primær drift på omkring mio. kr., mens en ændring på 5% i USD vil medføre en ændring i størrelsesordenen mio. kr. En ændring på 5% i JPY vil medføre en ændring i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. Novozymes politik er at kurssikre eksisterende nettoomsætningsaktiver i udenlandsk valuta samt den forventede fremtidige nettoeksponering fra selskabets drift. Kurssikring foretages gennem en kombination af valutalån, valutaterminskontrakter, valutaswaps og optioner. Kurssikringstransaktionerne er baseret på Novozymes forventninger til fremtidige valutakursbevægelser og foretages for at minimere risikoen for tab og dermed øge forudsigeligheden i koncernens økonomiske resultat. Kreditrisiko Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisiko. Kreditrisiko håndteres ved kun at handle med finansielle instrumenter og placere indskud hos banker, der har opnået en tilfredsstillende kreditvurdering hos et eller flere anerkendte kreditvurderingsbureauer. Kreditrisikoen beregnes på grundlag af nettomarkedsværdier og er reguleret i selskabets finanspolitik. Likviditetsrisiko I forbindelse med koncernens løbende driftsfinansiering, herunder refinansieringsrisiko, skal finansafdelingen sikre et tilstrækkeligt og fleksibelt likviditetsberedskab. Dette likviditetsberedskab sikres ved placering i kontanter, ultralikvide omsætningspapirer samt ved bindende kreditfaciliteter. Andre risikofaktorer Enzymer fremstillet ved hjælp af genetisk modificerede organismer (GMO er) Novozymes fremstiller et stort antal enzymer ved hjælp af genetisk modificerede organismer. Uden denne teknologi ville det være nødvendigt at anvende større mængder af råvarer, vand og energi, og i mange tilfælde ville et enzym ikke kunne fremstilles forretningsmæssigt rentabelt uden genteknologi. I de seneste år har brugen af genteknologi og GMO er i relation til fødevarer været debatteret. Debatten har især drejet sig om fødevarer, der indeholder GMO er. Novozymes brug af genteknologi har kun i meget begrænset omfang været genstand for debat. Det kan dog ikke udelukkes, at Novozymes produktion og salg til fødevare- og foderindustrien kan blive påvirket af den offentlige debat om genteknologi og den indflydelse, den kan få på forbrugernes efterspørgsel. Valutarisikoen relateret til investeringerne i udenlandske datterselskaber afdækkes i det omfang, som skønnes at være hensigtsmæssigt. Valutarisikoen styres primært gennem optagelse af valutalån samt ved indgåelse af valutaswaps. Valutaswaps, der anvendes til afdækning af kapitalandele, har som udgangspunkt en løbetid på over 12 måneder. Renterisiko Renterisiko opstår i forbindelse med rentebærende aktiver og passiver. En ændring på ét procentpoint i den gennemsnitlige rentesats på Novozymes rentebærende nettoaktiver vil medføre en effekt på resultatet før skat på 1,8 mio. kr. Ultimo 2004 er 73% af låneporteføljen fastforrentet. I henhold til Novozymes finanspolitik kan frie midler kun placeres i statsobligationer, ultralikvide realkreditobligationer samt pengemarkedsindskud. Der findes mere information om Novozymes brug af genteknologi på side 16 i beretningen og på Kundekoncentration Novozymes produkter sælges i hele verden, og vi er underlagt de økonomiske og politiske risici, der naturligt er forbundet hermed. Samtidig aftager relativt få vaskemiddelkunder en stor del af vores omsætning, og Novozymes påvirkes således også af udviklingen i disse kunders markedsforhold. For at begrænse denne risiko har vi et tæt samarbejde med de største kunder, som blandt andet omfatter fælles produktionsplanlægning og integration af it-systemer. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskab for året 2004 Årsrapporten for 2004 for Novozymes A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven (regnskabsklasse D), gældende danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra en enkelt ændring vedrørende miljø- og sociale data samt data for viden, se side 12. når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Novozymes regnskabspraksis ændres pr. 1. januar 2005, således at Novozymes fremover følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette betyder en ændring i 2005 af den nuværende regnskabspraksis på følgende områder: Aktiebaseret vederlæggelse Finansielle instrumenter Aktiverede låneomkostninger Hensættelser til personaleydelser Virksomhedssammenslutninger Der henvises til side for en mere detaljeret gennemgang af ændringerne samt effekten af overgangen til IFRS. Årsregnskabet for moderselskabet Novozymes A/S er i lighed med tidligere år ikke indeholdt i den trykte rapport, men findes udelukkende på den vedlagte cd-rom. Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af årsrapporten, mens øvrig information på cd-rommen betragtes som supplerende information. Miljø- og sociale data samt data for viden er udvalgt ud fra en vurdering af, hvilke data der har særlig betydning for koncernens indtjeningsevne på længere sigt. Det er endvidere vores opfattelse, at disse data er de mest relevante for vores nøgleinteressenter. Oplysninger om Novozymes brug af GRI-indikatorer findes på den vedlagte cd-rom. Miljø- og sociale data samt data for viden er en integreret del af årsrapporten og er omfattet af den lovpligtige revision, som de generalforsamlingsvalgte revisorer udfører. Anvendt regnskabspraksis for finansielle informationer Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Novozymes A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse (dattervirksomheder), samt joint ventures. Koncernregnskabet er aflagt på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne transaktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Samtlige regnskaber, der indgår i konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernens andel i joint ventures konsolideres efter pro ratametoden ved at indregne den forholdsmæssige andel af joint ventures aktiver, passiver, indtægter og omkostninger linje for linje. Erhvervelse af nye aktiviteter behandles efter overtagelsesmetoden, og de enkelte aktiviteters aktiver og forpligtelser er således omvurderet til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelsen. Goodwill indregnes som et aktiv i balancen og afskrives over den forventede brugstid. Goodwill fra erhvervede aktiviteter reguleres som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver indtil et fuldt regnskabsår efter anskaffelsestidspunktet. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som den relaterer sig til. Nyerhvervede aktiviteter indregnes fra anskaffelsestidspunktet, og sammenligningstal korrigeres ikke. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Monetære poster i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige valutakurser for resultatopgørelsens poster. Goodwill opstået ved erhvervelse af nye aktiviteter betragtes som et aktiv tilhørende de udenlandske dattervirksomheder og omregnes til danske kroner ved anvendelse af balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster bortset fra 8

9 følgende kursdifferencer, som indregnes direkte på Øvrig totalindkomst under egenkapitalen: Dattervirksomheders nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse omregnes til balancedagens valutakurser. Dattervirksomheders resultatopgørelser omregnes fra gennemsnitlige valutakurser til balancedagens valutakurser. Langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne, omregnes til balancedagens valutakurser. Valutaswaps, der indgås med henblik på at valutakurssikre nettoaktiver i dattervirksomheder, omregnes til balancedagens valutakurser. køb af egne kapitalandele. Værdireguleringer af aktieoptioner anses for sikret af den tilsvarende værdiregulering i beholdningen af egne kapitalandele. Markedsværdien af de udstedte aktieoptioner opgøres efter Black-Scholes modellen. Offentlige tilskud Offentlige tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger indregnes under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med projekternes færdiggørelse. Tilskud til investeringer indregnes under forpligtelser ved modtagelse og indregnes efterfølgende under Licens- og Andre driftsindtægter, netto, i takt med brugen af de aktiver, der ydes tilskud til. Dattervirksomheder i lande med høj inflation inflationskorrigeres, før regnskabsposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Afledte finansielle instrumenter Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til dækning af risiko på tilgodehavender samt forpligtelser i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Valutaterminsforretninger og -optioner, der indgås til sikring af forventede fremtidige transaktioner i fremmed valuta, måles til dagsværdi på balancedagen, og værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Valutaswaps indgås med henblik på at sikre nettoinvesteringer i dattervirksomheder. Valutaswaps måles på basis af forskellen mellem swapkursen og balancedagens kurs, og værdireguleringen indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af renterisikoen på finansielle aktiver og forpligtelser, indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Samtlige værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes under finansielle poster. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis Andre tilgodehavender og Anden gæld. Alle afledte finansielle instrumenter indregnes på afregningsdatoen, mens alle øvrige finansielle instrumenter indregnes på handelsdatoen. Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse til koncernens ansatte indregnes ikke i balancen eller resultatopgørelsen, hvis den er afdækket af beholdningen af egne kapitalandele. Det er koncernens hensigt løbende at sikre tildelt aktiebaseret vederlæggelse ved Segmentoplysninger Koncernens forretning består af to segmenter: enzymer og mikroorganismer. Koncernen styres primært ud fra kundefokus i relation til en række strategiske og lokale kunder, og derved anses forretningssegmenter at være det primære segment. Derudover gives der oplysninger på det sekundære geografiske segment. For de poster, som indgår i årets resultat, foretages fordeling i det omfang, posterne direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne. Segmentaktiver i noterne omfatter de anlægsaktiver og omsætningsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder Immaterielle anlægsaktiver, Materielle anlægsaktiver, Varebeholdninger, Tilgodehavender fra salg samt Andre tilgodehavender. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder visse hensatte forpligtelser, Leverandører af varer og tjenesteydelser samt Anden gæld. Nøgletal Nøgletal er hovedsagelig udarbejdet i overensstemmelse med Den danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005, dog er enkelte nøgletal tilpasset koncernen, herunder ROIC. De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet som beskrevet i ordlisten på omslagets inderside. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg med fradrag af returvarer, rabatter og dekorter i forbindelse med salget. Salget indregnes i resultatopgørelsen ved ejendomsrettens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Koncernen har indgået enkelte aftaler, hvor samarbejdspartnere forestår salget til tredjemand, og fortjenesten deles mellem koncernen og samarbejdspartnerne ud fra en på forhånd fastsat fordelingsnøgle. Salget indregnes løbende ud fra oplysninger om samarbejdspartnernes realiserede salg, og der indregnes løbende en forpligtelse til fordeling af fortjenesten, som endeligt opgøres og afregnes én gang om året. 9

10 Koncernen har indgået kommissionsaftaler med agenter, som forestår salget til tredjemand mod at modtage kommission af det realiserede salg. Salget indregnes, når det er realiseret, og der indregnes en forpligtelse til kommission. I det omfang det er tilladt at returnere varer, indregnes ligeledes en forpligtelse hertil. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forskningsomkostninger omkostningsføres, når de afholdes. Udviklingsomkostninger, der anvendes til løbende optimering af produktionsprocesser vedrørende eksisterende produkter eller udvikling af nye produkter, hvor manglende myndighedsgodkendelse, kundegodkendelser og andre usikkerhedsfaktorer betyder, at udviklingsomkostningerne ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, omkostningsføres, når de afholdes. Novozymes A/S er sambeskattet med et antal inden- og udenlandske dattervirksomheder. I moderselskabet hensættes og betales den samlede danske skat af disse virksomheders skattepligtige indkomst, ligesom udskudt skat for de danske virksomheder hensættes i moderselskabet. De sambeskattede danske virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Balance Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt omkostninger i forbindelse med større it-projekter til udvikling af software til intern brug afholdes med henblik på udvikling af nye eller forbedrede systemer, aktiveres disse som Færdiggjorte it-udviklingsprojekter. Licens- og Andre driftsindtægter, netto Licens- og Andre driftsindtægter, netto, indeholder primært licensindtægter, tilskud fra offentlige myndigheder til forskningsprojekter og investeringer samt nettoindtægter af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. Under denne post indregnes ligeledes engangsindtægter, netto, vedrørende udlicensering m.m. Skat Skat af årets resultat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer til tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Betalbar skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Kortfristede gældsforpligtelser, og udskudt skat indregnes under henholdsvis Tilgodehavender og Hensatte forpligtelser. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre den er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudt skat måles og indregnes endvidere til dækning af den genbeskatning af underskud i sambeskattede udenlandske dattervirksomheder, der vurderes at blive aktuel ved afhændelse af aktierne eller på grund af udtræden af den danske sambeskatning. Skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid som følger: Færdiggjorte it-udviklingsprojekter afskrives over brugstiden, dog maksimalt 5 år. De bogførte it-udviklingsaktiver afskrives over 3-5 år. Erhvervede patenter, licenser samt knowhow afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Patenter afskrives over brugstiden, der typisk vil være identisk med patentperioden, og licenser afskrives over aftaleperioden. De bogførte patenter, licenser og knowhow afskrives over 7-20 år. Goodwill afskrives over brugstiden, dog maksimalt 20 år. Den bogførte goodwill afskrives over 5-15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Låneomkostninger i forbindelse med opførelse af større anlæg indgår i kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over den forventede brugstid som følger: Bygninger: år Produktionsanlæg og maskiner: 5-16 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-16 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller bortskaffelse af aktiver indregnes i resultatopgørelsen under samme funktioner som de tilhørende afskrivninger. Nedskrivning af anlægsaktiver På immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages der nedskrivningstest, når der er indikation af, at aktiverne er værdiforringet ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Et tab ved værdiforringelse ud over normal afskrivning indregnes med det beløb, som den regnskabsmæssige værdi overstiger den lavere genindvindingsværdi. 10

11 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode, det vil sige til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i disse virksomheder med tillæg af goodwill. Egne kapitalandele Kostpris og salgsprovenu vedrørende egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalen. Selskabets beholdning af egne kapitalandele anvendes blandt andet til sikring af udstedte aktieoptioner. Moderselskabets andel af resultat i dattervirksomheder med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester på varebeholdninger indregnes i moderselskabets resultatopgørelse. For dattervirksomheder med negativ indre værdi modregnes eventuelle tilgodehavender hos disse dattervirksomheder efter en konkret vurdering i moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensættelse hertil. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, opskrivningen overstiger modtagne udbytter fra dattervirksomhederne. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter gældsbreve, der er anskaffet til vedvarende eje. Disse måles til kostpris med fradrag af afdrag samt nedskrivning som følge af værdiforringelse. Nedskrivninger indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien af de forventede forpligtelser. Gældsforpligtelser Fastforrentede lån, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. I kostprisen for Varer under fremstilling og Fremstillede færdigvarer indgår direkte og indirekte produktionsomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi svarende til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen. Beholdningen af aktier i Novo Nordisk A/S er fra spaltningstidspunktet indregnet i balancen som Værdipapirer under omsætningsaktiver. Aktierne i Novo Nordisk A/S benyttes til afdækning af de aktieoptionsforpligtelser, der påhviler Novozymes A/S, og er indregnet til optionskurserne. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler med en væsentlig del af koncernens medarbejdere. Omkostninger til bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen, og eventuelle skyldige indbetalinger indregnes i balancen under Anden gæld. Koncernen har ingen forpligtelser ud over de løbende faste bidrag. Omkostninger til ydelsesbaserede pensionsordninger opgøres til nutidsværdi og periodiseres over medarbejdernes forventede ansættelsesperiode. Nutidsværdien af ordninger, der ikke er afdækket, hensættes i balancen. Årets regulering til de hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Nutidsværdien på de væsentligste ydelsesbaserede forpligtelser og de tilhørende omkostninger er aktuarmæssigt beregnet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Udbytte Foreslået udbytte, der forventes udbetalt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres indirekte som årets resultat reguleret for poster uden likviditetseffekt, betalte finansielle poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapital. 11

12 Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter og minoritetsaktier samt immaterielle og materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, betaling af udbytte, provenu af aktiekapitaludvidelser samt køb og salg af egne kapitalandele og andre værdipapirer. Likvide reserver omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid på under tre måneder med fradrag af kortfristet bankgæld, som forfalder på anfordring. Finansielle reserver udgøres af likvide reserver tillagt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med en løbetid på mere end et år. Anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden Ændringer i anvendt regnskabspraksis For at øge gennemskueligheden er anvendt regnskabspraksis for miljø- og sociale data samt data for viden tilrettet på følgende område, og sammenligningstallene er korrigeret herfor: I beregningen af emissioner fra eksternt produceret energi er der i de foregående år taget hensyn til indkøbte vandkraftcertifikater. For bedre at udtrykke den totale påvirkning tages der ikke længere hensyn hertil i de beregnede emissioner. For 2003 har det betydet, at CO 2, SO 2 og NO x er steget fra henholdsvis 249 t.tons, 827 tons og 657 tons til henholdsvis 344 t.tons, 899 tons og 769 tons. Det korrigerede CO 2 -tal medfører en tilsvarende påvirkning af beregningen af drivhuseffekten. Samtidig medfører de korrigerede SO 2 - og NO x -tal en ændring i beregningen af forsuringen, der stiger fra tons til tons. Det kan oplyses, at Novozymes i 2004 har indkøbt vandkraftcertifikater svarende til tidligere år. Internt produceret energi og tilhørende emissioner Internt produceret energi måles som mængden af forbrugt brændsel omregnet til energi baseret på nedre brandværdi og vægtfylde. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes ud fra mængden af forbrugt brændsel baseret på årligt fastsatte omregningsfaktorer fra danske myndigheder og leverandører. Eksternt produceret energi og tilhørende emissioner Eksternt produceret energi omfatter eksternt produceret elektricitet, varme og damp tilført Novozymes. Emissioner af CO 2, SO 2 og NO x beregnes med udgangspunkt i årligt fastsatte omregningsfaktorer fra kraftværkerne eller deres organisationer. Råvarer og emballage Råvarer og emballage omfatter materialer til produktion, oprensning, granulering, spildevands- og slambehandling samt indpakning af produkter. Endvidere indgår varelagerreguleringer. Råvare- og emballageforbrug omregnes til kilogram. Spildevand Spildevand måles som den mængde, der udledes fra Novozymes. COD, kvælstof og fosfor i spildevandet måles flowproportionalt baseret på prøver udtaget ved udledningen. Biomasse Biomasse måles som den mængde, der produceres og udbringes fra Novozymes i flydende form (NovoGro ) eller oparbejdet til et gødningsprodukt med et højere tørstofindhold (NovoGro 30). Kvælstof og fosfor måles i det endelige gødningsprodukt. Affald Affald består af den registrerede mængde affald fordelt på farligt og ikke-farligt affald (se ordlisten for yderligere information). Affald er derudover opdelt efter bortskaffelsesmetode. Konsolidering Miljø- og sociale data samt data for viden i årsrapporten er opgjort på grundlag af data for moderselskabet og samtlige datterselskaber ved sammenlægning af poster med ensartet indhold opgjort efter samme metoder, medmindre andet nævnes eksplicit i det efterfølgende. Miljø Data for miljø dækker aktiviteter, der baseret på en samlet miljømæssig vurdering kan have væsentlige påvirkninger på miljøet, jævnfør oversigten over koncernselskaber på side 38 (Regnskab og data). Vand Vand omfatter drikkevand, industrivand og damp. Vand indregnes som den målte tilførsel af vand til Novozymes (se ordlisten for yderligere information). Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer Luftemission af ozonlagsnedbrydende stoffer måles som forbruget af CFC, HCFC og haloner. Miljøeffektpotentialer Miljøeffektpotentialet for drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning samt forsuring beregnes baseret på Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter (UMIP), udgivet af Institut for produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet. Overholdelse af miljøkrav Vilkårsoverskridelser måles som det antal, der er rapporteret til myndighederne. Utilsigtede udslip af GMO er måles som antallet af GMO-udledninger, der ikke er reguleret af de almindelige udledningsvilkår for GMO er, og som vi eller myndighederne anser for væsentlige. Væsentlige spild måles som antal spild af kemikalier, olie med videre til vand, luft eller jord. Væsentlighed opgøres i forhold til både størrelsen af spildet og 12

13 påvirkningen af miljøet. Naboklager opgøres som registrerede miljørelaterede klager. Forsøgsdyr Posten omfatter antallet af forsøgsdyr medgået til alle påbegyndte forsøg foretaget af og for Novozymes. Øko-produktivitetsindeks Øko-produktivitetsindeks for vand og energi beregnes som samlet relativt udbytte af produktionen i forhold til året før sammenholdt med det relative vand- og energiforbrug i forhold til året før. ØPI-beregningerne omfatter alle enzymproduktionsfaciliteter (se ordlisten for yderligere information). ØPI erne vises også indekseret i nøgletalsoversigten på side 7 (Beretning). Sociale forhold Alder og anciennitet Alder og anciennitet opgøres som gennemsnitlig alder og anciennitet i hele år pr. medarbejder. Fravær Fravær opgøres som tabt tid ved egen sygdom, herunder graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskader. Fraværsprocenten beregnes som antal fraværsdage i forhold til det totale antal normalarbejdsdage på et år med fradrag af ferie- og helligdage. Uddannelsesomkostninger Uddannelsesomkostninger omfatter omkostninger til seminarer samt interne og eksterne kursusafgifter omregnet til danske kroner efter gennemsnitlige valutakurser. Arbejdsmiljø Antal medarbejdere Antallet af medarbejdere opgøres som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret, eksklusive medarbejdere på orlov uden løn, på forældreorlov, vikarer, studentermedhjælpere og ph.d.- studerende. Ved opgørelse af antallet af medarbejdere på fuld tid indregnes medarbejdere med en arbejdstidsprocent på 95% eller derover. Jobklassificeringer Topledelse omfatter den administrerende direktør, koncerndirektører, direktører og funktionschefer. Ledelsen omfatter mellemledere og specialister. Akademikere omfatter medarbejdere med akademisk uddannelse og teamledere. Administrative omfatter administrativt personale. Faglærte, laboranter og teknikere omfatter faglærte medarbejdere, laboranter og teknikere. Procesoperatører omfatter operatører og ufaglærte medarbejdere. Personaleomsætning Personaleomsætningen måles som antallet af fastansatte medarbejdere, der forlader koncernen i regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret. Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere opgøres som et gennemsnit af antal fastansatte medarbejdere ultimo hvert kvartal. Vækst i antal medarbejdere, organisk Den organiske vækst i antal medarbejdere måles som antal medarbejdere ultimo regnskabsåret med fradrag af antal medarbejdere overtaget ved opkøb og antal medarbejdere primo regnskabsåret. Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Arbejdsulykker defineres som antallet af ulykker i forbindelse med arbejdet, der har resulteret i mindst én dags fravær ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsbetingede lidelser defineres som antallet af nye lidelser forårsaget af arbejdet. Konsekvenserne af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser måles ved registrering af arbejdssituationen, efter at resultatet af hændelsen er blevet stationært, herunder om medarbejderen er vendt tilbage til sit oprindelige job. Frekvenser er udregnet pr. million arbejdstimer (se ordlisten for yderligere information). Viden Antal nye produkter Antallet af nye produkter omfatter produkter med nye eller forbedrede egenskaber lanceret i regnskabsåret. Antal aktive patentfamilier Antallet af aktive patentfamilier opgøres ultimo regnskabsåret som antallet af opfindelser, hvor der er en eller flere aktive patentansøgninger/udstedte patenter. Brugere på CRM-systemet Brugere på CRM-systemet måles som antallet af brugere ultimo regnskabsåret. Brugere, der henter dokumenter i LUNA Brugere, der henter dokumenter i LUNA opgøres som antallet af medarbejdere, der søger eller henter dokumenter i Novozymes globale, elektroniske arkiv (LUNA). Vækst i antal medarbejdere, opkøb Væksten i antal af medarbejdere ved opkøb måles som antal medarbejdere overtaget ved opkøb af nye aktiviteter. 13

14 Resultatopgørelse Note Mio. kr. Mio. kr. Nettoomsætning 1, Produktionsomkostninger 3, Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 3, Forsknings- og udviklingsomkostninger 1, 3, Administrationsomkostninger 3, 4, Licens- og Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat inkl. minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Foreslået udbytte pr. aktie 3,50 kr. 3,15 kr. Resultat pr. aktie (EPS) 15 11,45 kr. 10,30 kr. Resultat pr. aktie, udvandet (EPS udvandet) 15 11,20 kr. 10,24 kr. 14

15 Egenkapitalopgørelse Aktie- Øvrig Egne Overført Foreslået I alt kapital totalindkomst kapitalandele overskud udbytte Egenkapital pr. 1. januar (100) (1.018) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (238) (238) Betalt udbytte vedr. egne kapitalandele Foreslået udbytte, brutto (254) 254 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 21 (21) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (847) (847) Salg af egne kapitalandele Nedskrivning af aktiekapital (28) 506 (478) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (108) (108) Værdiregulering af sikringsinstrumenter Øvrige reguleringer 55 (9) 46 Egenkapital pr. 31. december (136) (1.316) Egenkapital pr. 1. januar (630) Årets overskud Udbytte: Betalt udbytte (162) (162) Foreslået udbytte, brutto (238) 238 Foreslået udbytte vedr. egne kapitalandele 19 (19) Egne kapitalandele: Køb af egne kapitalandele (392) (392) Salg af egne kapitalandele 4 4 Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder mv. (282) (282) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (14) (14) Øvrige reguleringer Egenkapital pr. 31. december (100) (1.018) Der er ingen væsentlig skattemæssig effekt ved årets køb og salg af egne kapitalandele. Vedrørende egne kapitalandele og gennemsnitligt antal aktier henvises til note

16 Balance Aktiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Færdiggjorte it-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill It-udviklingsprojekter under udførelse 20 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele _ Finansielle anlægsaktiver 12 _ Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavende udskudt skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Passiver Note 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. Aktiekapital Øvrig totalindkomst (136) (100) Egne kapitalandele (1.316) (1.018) Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensættelser til pensioner o. lign. forpligtelser Hensættelser til udskudt skat 9, Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

18 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver Note Årets resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat 9 (437) (262) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (43) (178) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital: (Stigning)/fald i tilgodehavender (1) (143) (Stigning)/fald i varebeholdninger (42) 147 Stigning/(fald) i nettogæld hos tilknyttede virksomheder (2) 2 Stigning/(fald) i leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer: Køb af immaterielle anlægsaktiver 10 (54) (3) Salg af materielle anlægsaktiver 2 6 Køb af materielle anlægsaktiver 11 (281) (395) Indfrielse af valutaswap 131 Køb af aktiviteter 31 (123) Køb af minoritetsaktier (5) (59) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (207) (574) Frie pengestrømme Finansiering: Afdrag på langfristet låntagning (500) (500) Langfristet låntagning 470 Salg af aktier i Novo Nordisk A/S Køb af egne kapitalandele, netto 15 (804) (388) Betalt udbytte (217) (162) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.029) (998) Nettopengestrømme 51 (198) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (4) 6 Likviditetsforskydning, netto 47 (192) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. december Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Finansielle reserver pr. 31. december Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets tal. Dette skyldes, at der for hvert år til brug for udarbejdelse af pengestrømsopgørelsen er foretaget en omregning af årets primobalance til samme års ultimovalutakurs. Herved elimineres ændringer forårsaget af valutakursudsving. 18

19 Oversigt over noter og øvrige data Finansielle noter Side 1 Segmentoplysninger 20 2 Nettoomsætning 21 3 Personaleomkostninger 21 4 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 21 5 Af- og nedskrivninger 21 6 Licens- og Andre driftsindtægter, netto 22 7 Finansielle indtægter 22 8 Finansielle omkostninger 22 9 Skat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Værdipapirer Aktiekapital Minoritetsinteresser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Kreditinstitutter langfristet Kreditinstitutter kortfristet Aktiebaseret vederlæggelse Fremmed valuta i balancen Afledte finansielle instrumenter i koncernen Eventualforpligtelser og verserende retssager Joint ventures Transaktioner med nærtstående parter Offentlige tilskud Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Likvide reserver Restløbetid på uudnyttede garanterede kreditfaciliteter Køb af aktiviteter Overgang til IFRS 35 Noter vedrørende miljø- og sociale Side data samt data for viden Miljø- og sociale data samt data for viden Vand opdelt på primær kilde Internt produceret energi opdelt på primær kilde Renset spildevand til vanding Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode CO 2 -emission fordelt på internt og eksternt produceret energi Drivhuseffekt, CO 2 -ækvivalenter Medarbejderstatistik Andel af kvinder fordelt på jobklasser Jobskabelse Fravær fordelt på jobklasser Konsekvens af arbejdsulykker Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser Fordeling af brugere på CRM 42 Hoved- og nøgletal Virksomheder i Novozymes Koncernen 38 19

20 Noter Note 1 Segmentoplysninger Primært segment Forretningssegmenter Enzymer Mikroorganismer Koncern i alt Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (740) (719) (35) (30) (775) (749) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (9) 33 Resultat før skat Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders regnskabsmæssige resultater (11) (9) Årets resultat Segmentanlægsaktiver Segmentaktiver Segmentforpligtelser Anlægsinvesteringer Afskrivninger Poster uden likviditetseffekt EBITDA-margin % 26,9 26,5 22,1 13,4 26,7 25,9 EBIT-margin % 18,5 17,6 11,1 2,3 18,1 16,9 Antal ansatte ultimo Sekundært segment Geografiske segmenter Omsætning Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Anlægsinvesteringer Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika 2 5 I alt Segmentaktiver Danmark Øvrige Europa, Mellemøsten og Afrika Nordamerika Asien og Oceanien Latinamerika I alt Koncernens forretningssegmenter består af enzymer og mikroorganismer. Forretningssegmentet enzymer, der består af tekniske enzymer, fødevareenzymer og foderenzymer, kan ikke opdeles yderligere, idet produktionsanlæggene delvist er fælles for disse. Derudover er forskning og udvikling i mere effektive måder at producere på hovedsageligt fælles for forretningssegmentet enzymer. 20

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere