Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania Hanne Juul Erhvervsakademi Dania John Jeppesen LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Karin Østerby HK Lis Randa Erhvervsakademi Dania Marianne Nilsson medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania Marianne Aardalsbakke medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Niels Bach Skov A/S (Dansk Industri) Niels Yde Skive Handelsskole (selvsupplerende) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Steffan Holm Cidlik studenterrepræsentant Dania Hadsten Tanja Nygreen studenterrepræsentant Dania Randers Susanne Dixen campuschef Dania Randers, deltog under punkt 1 Referent: Inger Christensen Erhvervsakademi Dania Bilag Vedlagt mødeindkaldelse: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2: Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania Bilag 3: Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 4: Aktuelt om økonomi Udleveret på mødet: Forslag til Erhvervsakademi Danias kommende uddannelsesudvalg Optagelsestal pr. 5. september 2014 KOT hovedtal 2014 antal optagne, alle akademier Udviklingskontrakt oplæg til egne indsatsområder Tema fra ledergruppens workshop Foreløbigt program for medarbejderkonference 2014 Workshop - tema Invitation/program til erhvervsakademiernes årsdag Vedlagt referatet: Præsentation Campus Randers v/susanne Dixen Præsentation Aktuelt om økonomi v/hanne Juul Præsentation Bestyrelsesforsikring v/hanne Juul Præsentation Etablering af central efteruddannelsesenhed i Dania v/anders G. Rasmussen Udviklingskontrakt tilrettet

2 DAGSORDEN 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Bilag 2 5. Status på optag 2014 Lis Randa 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 3/Lis Randa 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa 8. Aktuelt om økonomi Bilag 4/Hanne Juul Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders G. Rasmussen 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Lis Randa 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand 14. Eventuelt Ad 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. Campuschef Susanne Dixen præsenterede kort sig selv og orienterede om uddannelsesudbuddet på afdelingen i Randers: Serviceøkonom, 2-årig KVU, dansk linje og engelsksproget linje. Markedsføringsøkonom, 2-årig KVU. Dansk linje og engelsksproget linje. Vi har et ønske om et tættere samarbejde om en overbygning som top up på 1,5 år. Handelsøkonom, 2-årig KVU vi har en udfordring i at finde 8 mdrs. praktiksteder med løn til nogle af de studerende Produktionsteknolog, pænt optag på næsten 30 i år. PBA i International Hospitality Management, som er en top up uddannelse på 1,5 år PBA i Optometri en sundhedsuddannelse, som tager 3,5 år i år med et flot optag på 66 studerende. Optikerhøjskolen er netop blevet indrettet med studiestart i lokalerne på Minervavej i år. Uddannelsen har tidligere haft til huse på en anden adresse i Randers. Derudover har Danias udviklingsafdeling og videncenter til huse i Randers med Mai Britt P. Jacobsen som udviklings- og videncenterchef. Vi har på afdelingen ansat tre studieledere med ledelses- og økonomiansvar med reference til campuschefen. Studielederne har henholdsvis ansvar for Optikerhøjskolen, Handelsøkonom/Markedsføringsøkonom samt Serviceøkonom/International Hospitality Management. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 8

3 Vi har i Dania implementeret OK13, som indebærer et helt nyt timeregistreringssystem for underviserne, lektorprøvninger og dermed nye kompetencekrav. Susanne Dixen orienterede i den forbindelse kort om fokuspunkterne på undervisernes pædagogiske dag Vi har et godt studiemiljø i en flot, men traditionelt indrettet bygning i Randers. Susanne Dixen orienterede om Danias strategi og udfordringer, som bl.a. indebærer ekstra fokus på uddannelsesbehov og sortiment, herunder især fokus på udvikling af tekniske uddannelser. Vi har i år haft et ekstra stort frafald. Årsagerne hertil er vi i gang med at kigge nærmere på, og vi gennemfører bl.a. en studiestartsprøve på de fleste uddannelser. Bestyrelsen takkede for orienteringen. Susanne Dixens præsentationsmateriale er vedlagt referatet. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen og kunne konstatere, at der ikke var yderligere forslag til punkter, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde John Jeppesen henviste til bestyrelsens rum på Danias intranet fronter. Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget kode og kan her læse nyheder samt finde referater og bilag fra bestyrelsesmøderne. Herefter var der opsamling på punkterne fra seneste møde: Uddannelsesudvalg Lis Randa gav kort status på igangsætning af uddannelsesudvalgene og udleverede oversigt over sammensætning og antal udvalg. Inden for de første 3 måneder i det nye studieår skal der være indkaldt til det første møde i uddannelsesudvalgene. Lis Randa oplyste, at bestyrelsen har mulighed for at melde deltagernavne ind til udvalgene, hvis nogle har gode emner. Referater af uddannelsesudvalgsmøderne vil løbende blive lagt ind på fronter til bestyrelsens orientering. De lokale studerendes råd (LSR) og de studerendes fælles råd SFR) Lis Randa orienterede om de lokale studerendes råd samt et fælles råd (SFR). Det er frivilligt, om afdelingerne ønsker et lokalt studieråd. Alle Danias afdelinger har valgt at have lokale studieråd. Fælles rådet består af formændene fra de lokale råd, og der er aftalt fire årlige møder med rektor og vicerektor. Lis Randa nævnte, at der evt. vil komme en ændring i vedtægterne, så deltagerne vælges for 2 år i stedet for 1 år for at undgå årlige udskiftninger til helt nye deltagere. Honorering af bestyrelsesmedlemmer Et nyt cirkulære vedr. honoreringsrammer er undervejs. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, når finansministeriets cirkulære foreligger. Regler for revisorskift Hanne Juul kunne oplyse fra møde hos SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), der har sat rammer op for, at revision kan sættes i udbud, at der ikke er regler om tvungen revisorskift. Formanden henstillede til, at Hanne Juul drager erfaringer med SKI, som tages op løbende. Vores nuværende aftale med revisor løber til og med regnskabsåret Danias anbringelse af midler Danias likvide midler er anbragt på statslige konti i Danske Bank med høj sikkerhed, men lav forrentning. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 8

4 Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, Ad 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Formanden kommenterede oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania, og bestyrelsen drøftede oplægget med følgende bemærkninger: Under gennemgang af 2, stk. 2 diskuterede bestyrelsen, om et bestyrelsesmedlem samtidig kan sidde i et uddannelsesudvalg. Her gælder inhabilitetsreglerne, men hvis man sidder i et uddannelsesudvalg, er det ikke direkte rådgivning til rektor. Bestyrelsen valgte at fortolke 2, stk. 2 således, at man som udgangspunkt ikke er afskåret fra at sidde i et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede samme paragraf i relation til kommunikations og marketing konsulent Marianne Nilsson, der fungerer som rådgiver for rektor omkring Danias markedsføring. Der var argumenter for og imod, og Anders G. Christensen fandt, at Marianne Nilsson kunne komme i en uheldig situation, hvor hun som bestyrelsesmedlem skulle kommentere og vurdere egne arbejdsopgaver/markedsføringstiltag. Lis Randa pointerede, at Marianne Nilsson var konsulent og ikke leder. John Jeppesen konkluderede, at Marianne Nilsson var valgt af medarbejderne, og at bestyrelsen måtte finde ud af at løse det, hvis der opstod situationer, hvor Marianne Nilsson blev vurderet som inhabil. Fremover deltager vicerektor Anders Graae Rasmussen rutinemæssigt i bestyrelsesmøderne. Økonomichef Hanne Juul deltager, når økonomi er på dagsordenen. 12, stk. 4 bliver behandlet under punkt 12 på dagsordenen. Herefter blev oplæg til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania godkendt og underskrevet i sin foreliggende form. Ad 5. Status på optag 2014 Optagelsestal pr blev uddelt. Tallene er baseret på KOT optag pr sammenlignet med fremmødte studerende pr i årene Tallene blev gennemgået og kommenteret, og Lis Randa opfordrede til at studere statistikkerne nærmere. Optaget 2014 viser en ganske lille tilbagegang i forhold til Ledelsen finder årets optag tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at vi i år også har haft vinteroptag på 3 af vore uddannelser med et optag på 85 pr. 1. januar I forvejen har Dania været et af de hurtigst voksende Erhvervsakademier siden starten i 2009 med i gennemsnit en stigning i optag på 20 % årligt. Vi har specielt haft tilbagegang i Hadsten på energi og automationsteknolog uddannelserne. Vi har et optag på kun 11 studerende på Automationsteknolog, og dette kan henføres til, at Erhvervsakademi Århus nu også er begyndt at udbyde uddannelsen. Vi har i den anledning taget kontakt til Erhvervsakademi Århus, som kun har optaget 9 studerende på uddannelsen, og foreslået, at de 9 studerende overføres til Hadsten, hvor vi i forvejen har erfarne undervisere og det fornødne udstyr til at gennemføre uddannelsen med høj kvalitet. De små hold vil være en underskudsgivende aktivitet for begge akademier. Vi har fået afslag på vores henvendelse. Steffan Cidlik kunne oplyse, at alle 10 automationsteknolog dimittender i år har fået jobs. En anden negativ effekt på vores optag er, at Erhvervsakademi Århus nu også har fået udbud af serviceøkonomuddannelsen. Effekten er dog begrænset, da Ministeriet har sat kvote på optaget i Århus. I diagrammet Optagne pr. sprog kan vi se en lille fremgang, og vi vil overveje, om vi skal udbyde andre uddannelser internationalt p.t. har vi internationale linjer i Randers og Viborg. Vore internationale studerende kommer fra en lang række europæiske lande, primært fra Østeuropa, men også Asien og Sydamerika. Vi søger målrettet på at have en bred geografisk repræsentation på holdene. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 8

5 Peter Thyregod opfordrede til, at vi sikrer os, at eleverne fra ungdomsuddannelserne fortsætter i Dania og tager en videregående uddannelse, samt at vi bevarer udenlandsoptag, så vi opnår et bredt demografisk studenteroptag. I de fremviste statistikker indgår også de studerendes baggrund for optagelse, og vi kan her se, at en stigende del har EUD baggrund. Det hænger sammen med vort uddannelsesudbud, hvor handelsøkonom og administrationsøkonom og i et vist omfang serviceøkonomuddannelsen optager mange studerende med EUD baggrund. Den nye erhvervsskolereform og brobygning blev kort nævnt i forbindelse med, hvor vi skal rekruttere vore kommende studerende fra. Ad 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Vi er ved at indgå en ny udviklingskontrakt med ministeriet for perioden Lis Randa orienterede om processen for færdiggørelse af udviklingskontrakten og gennemgik det foreliggende oplæg, som er tilpasset efter input fra Danias ledergruppe. Indholdet i kontrakten skal laves så specifikt og målbart som muligt. I oplægget er de sektorielle fem bundne indikatorer/milepæle fremhævet med gråt, og de hvide er Danias egne mål/indsatsområder. Mål 2, større relevans og øget gennemsigtighed, står højt på den politiske dagsorden. Der skal være jobs, når de studerende er færdiguddannede, og en stadig stigende del skal være iværksættere. Her har Dania et godt fundament i Grenå, hvor vi udbyder spildatamatikere til spilindustrien, og iværksætteri står generelt højt på dagsordenen hos Dania. Lis Randa efterspurgte tilbagemelding på egne mål 6, 7, og 8 og uddelte oversigt over en række emner til prioritering. I forhold til digitalisering, udbyder vi nu som noget nyt finansøkonom online, det første hold på 20 med blended learning, fra Danias afdeling i Silkeborg. Det er et samarbejde med Dansk Spillerforening. På spørgsmål fra Niels Bach om, hvordan vi måler arbejdsglæde, mål 6, oplyste Lis Randa, at Dania årligt laver APV samt medarbejdertrivselsundersøgelse i regi af Ennova med efterfølgende opfølgningsplaner og målsætninger. Vi måler på afdelinger og uddannelser samt Dania som helhed. Lis Randa tilføjede, at målsætningerne i udviklingskontrakten er afsæt for resultatlønskontrakterne med ledergruppen. Lis Randa oplyste, at baggrunden valget af arbejdsglæde hos medarbejderne som et indsatsområde er, at vi traditionelt har haft fokus på studerendes arbejdsglæde. Uden arbejdsglæde hos medarbejderne, er dette mål svært at nå. Derfor denne prioritering. Bestyrelsen henstillede til, at indholdet under mål 6, stk. 2 Tilstrækkelig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres omformuleres, så det afspejler et medarbejdersyn/ledelsestilgang, der harmonerer med den videninstitution, vi arbejder for. Bestyrelsen besluttede herefter, at egne indsatsområder bliver: digitalisering, arbejdsglæde og talenter i spil. Der var også et ønske om, at efteruddannelse skulle med på listen, men dette fremgår allerede af udviklingskontrakten punkt 5.2. Udviklingskontrakten tilrettes med bestyrelsens input og indsendes til ministeriet senest Ad 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa refererede fra seneste møde i ledergruppen , hvor der blev taget beslutning om, at Dania ikke ønsker at søge om nye udbud ved næstkommende prækvalifikation den Ledergruppen har samtidig opsat en udbudsstrategi, hvor vi på længere sigt søger færre uddannelser, men i stedet søger nye specialer på de eksisterende uddannelser. Karin Østerby rådede til at prioritere de tekniske uddannelser. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 8

6 Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at der er behov for professionsbacheloruddannelser i Viborg og vestover. Bestyrelsen kunne tilslutte sig ledergruppens indstilling om, at vi i den kommende tid er OBS på at konsolidere og specialisere Danias nuværende udbud. Bestyrelsen vil have fokus på udbuddets strategier ved strategiseminaret til efteråret. Ad 8. Aktuelt om økonomi Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget 2015 Hanne Juul gav status på Danias økonomi for 2014 og henviste til det udleverede bilag. Her er det realiserede resultat sammenholdt med budget for 1. halvår Oversigten viser også budget for år 2014 sammenholdt med de to foregående års realiserede tal og prognose 1, udarbejdet efter 1. halvår Den realiserede omsætning for 1. halvår er på 63,95 mio. kr. mod et budget på 63,67 mio. kr. En positiv afvigelse på 281 tkr. Lønninger er realiseret med en negativ afvigelse på 203 tkr., mens der på driftsomk. er en besparelse på 560 tkr. Samlet ender halvårsregnskabet på en positiv afvigelse på kr. Efter 1. kvartal blev prognose 1 udarbejdet, hvor budgettet for året blev nedjusteret med 300 tkr. til et resultat på 2,3 mio. kr. for året. Nedjusteringen skyldes et øget frafald, og denne tendens er fortsat i 2. halvår. Prognose 1 fastholdes efter halvårsregnskabet. På oversigten over Danias likviditet fremgår det, at den realiserede likviditet følger budgettet indtil nu. I 2013 kan vi se et fald i det realiserede tal, hvilket skyldes, at vi købte ejendommene i Randers og Skive. Vi valgte bevidst at nedbringe likviditeten til købet, da vi havde en meget god likviditet. Jørgen Olsen henstillede til, at vi i vores likviditet skal sørge for, at der er nok til at modstå nedgang, f.eks. ved dalende optag. Hanne Juul oplyste, at vi i samarbejde med PWC har udarbejdet en risiko vurdering vedr. egenkapital og likviditet, som viser, at begge dele gerne skal hæves lidt. Hanne Juul fremviste og kommenterede statistiske sammenligninger med øvrige akademier på omsætning, overskudsgrad, undervisning pr. STÅ, markedsføring pr. STÅ, ledelse og administration pr. STÅ og bygningsdrift pr. STÅ. På oversigten med nøgletal over benchmark mellem Dania og gennemsnittet af alle akademier for årene 2012 og 2013 ses det, at Dania ligger lidt højere end gennemsnittet over undervisningens gennemførelse. Det skyldes, at vi har den store geografiske spredning, men også at vi bevidst bruger mange midler på undervisningens gennemførelse. Til gengæld ligger vi lavere end gennemsnittet på ledelse og administration og bygningsdrift samt på niveau på markedsføring. Til sidst fremviste Hanne Juul en tidsplan for udarbejdelse af Budget Dania har igangsat budget processen på afdelingerne, og vi har modtaget nye takster med reduktioner fra ministeriet dette giver en yderligere effektiviseringsopgave i budgetteringen. Hanne Juuls præsentation er vedlagt referatet til orientering. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 8

7 Ad 9. Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen fremlagde oplæg til reorganisering af Danias kursusaktiviteter og orienterede om baggrunden for etablering af en central efteruddannelsesenhed i Dania. Det skyldes især ministeriets fokus på, at akademierne involverer sig mere aktivt i efteruddannelsesområdet, hvilket bl.a. er afledt af initiativer i forbindelse med vækstpakken og ligeledes standardkravene i udviklingskontrakten. Vi ønsker med en central enhed at etablere ensartede procedurer for salg og rådgivning, så vi kan målrette aktiviteterne efter arbejdsmarkedets efterspørgsel og intensivere salgsindsatsen. Vi vil gennem et CRM system styre effektiviseringen, behovsafklaring og omsætning samt kontakt til kunderne. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er et svært marked at agere i. Niels Yde mente ikke, at centralisering er den rigtige vej at gå. Mange virksomheder køber kurser, fordi de har gode relationer til erhvervsskolerne og ved, hvem der kommer og underviser. Anders Graae Rasmussen gav Niels Yde ret i, at salgsstrategien skal tilpasses den enkelte afdeling, og at der da også har været holdt møde med afdelingerne med henblik på netop den lokale tilpasning og forankring. I forhold til lektorbedømmelser, skal adjunkter kunne agere ift. AU. Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man udnytter og inddrager undervisere, der har virksomhedskontakt (typisk praktikkoordinatorer/praktikvejledere), således disse betragtes som en væsentlig ressource i organiseringen. Den interne organisering og markedsføring skal være på plads inden den eksterne markedsføring og kommunikation kan fungere som ønsket. Marianne Nilsson nævnte vigtigheden af at etablere en digital og dermed nemmere tilmeldingsprocedure til akademiuddannelser på deltid. Der var generel opbakning til igangsætning af den centrale efteruddannelsesenhed i Dania. Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet. Ad 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Et foreløbigt program for medarbejderkonferencen blev uddelt til orientering. Bestyrelsen melder tilbage til Inger Christensen, hvem, der har mulighed for at deltage i seminaret fredag den 3. oktober. Ad 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Lis Randa oplyste, at der vil blive indkaldt til seminar med Danias ledergruppe et heldags seminar i november. Vi vender tilbage vedr. seminarets indhold og form. Der vil være fokus på Danias strategiske platform, der skal justeres i lyset af den nye akademilov og de seneste politiske udmeldinger. Ad 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul gav orientering om, at bestyrelses- eller direktionsmedlemmer kan stilles personligt til ansvar, når virksomheden har påført aktionærer, kreditorer eller kunder tab ved at handle uagtsomt. Hanne Juul har forhørt sig hos øvrige akademier med følgende tilbagemelding: CBA er ved at hjemtage tilbud Lillebælt mener, en bestyrelsesforsikring er irrelevant Professor, CBS forsikring kan ikke betale sig. Hanne Juul gav eksempler på erstatningsansvar - oplægget er vedlagt referatet. Formanden vender problematikken den med øvrige bestyrelsesmedlemmer på mødet i DE for bestyrelse og formandskab. Efterfølgende taler Hanne Juul og John Jeppesen sammen og fremlægger oplæg på næste bestyrelsesmøde. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 7 af 8

8 Ad 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa uddelte program over erhvervsakademiernes årsdag den , hvor bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage. Ad 14. Eventuelt Benchmarking på frafald på øvrige akademier tages med på næste mødes dagsorden. Studenterrepræsentant Steffan Holm Cidlik dimitterede i sommer og udgår derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for hans engagement og bidrag til bestyrelsesarbejdet. Næste møde den foregår på Danias afdeling i Viborg. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 8 af 8

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 16, september 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Ja - de almene boligorganisationer er dygtige administratorer også i sammenligning med private administratorer. Det udelukker bare ikke behovet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere