Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania Hanne Juul Erhvervsakademi Dania John Jeppesen LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Karin Østerby HK Lis Randa Erhvervsakademi Dania Marianne Nilsson medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania Marianne Aardalsbakke medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Niels Bach Skov A/S (Dansk Industri) Niels Yde Skive Handelsskole (selvsupplerende) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Steffan Holm Cidlik studenterrepræsentant Dania Hadsten Tanja Nygreen studenterrepræsentant Dania Randers Susanne Dixen campuschef Dania Randers, deltog under punkt 1 Referent: Inger Christensen Erhvervsakademi Dania Bilag Vedlagt mødeindkaldelse: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2: Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania Bilag 3: Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 4: Aktuelt om økonomi Udleveret på mødet: Forslag til Erhvervsakademi Danias kommende uddannelsesudvalg Optagelsestal pr. 5. september 2014 KOT hovedtal 2014 antal optagne, alle akademier Udviklingskontrakt oplæg til egne indsatsområder Tema fra ledergruppens workshop Foreløbigt program for medarbejderkonference 2014 Workshop - tema Invitation/program til erhvervsakademiernes årsdag Vedlagt referatet: Præsentation Campus Randers v/susanne Dixen Præsentation Aktuelt om økonomi v/hanne Juul Præsentation Bestyrelsesforsikring v/hanne Juul Præsentation Etablering af central efteruddannelsesenhed i Dania v/anders G. Rasmussen Udviklingskontrakt tilrettet

2 DAGSORDEN 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Bilag 2 5. Status på optag 2014 Lis Randa 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 3/Lis Randa 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa 8. Aktuelt om økonomi Bilag 4/Hanne Juul Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders G. Rasmussen 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Lis Randa 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand 14. Eventuelt Ad 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. Campuschef Susanne Dixen præsenterede kort sig selv og orienterede om uddannelsesudbuddet på afdelingen i Randers: Serviceøkonom, 2-årig KVU, dansk linje og engelsksproget linje. Markedsføringsøkonom, 2-årig KVU. Dansk linje og engelsksproget linje. Vi har et ønske om et tættere samarbejde om en overbygning som top up på 1,5 år. Handelsøkonom, 2-årig KVU vi har en udfordring i at finde 8 mdrs. praktiksteder med løn til nogle af de studerende Produktionsteknolog, pænt optag på næsten 30 i år. PBA i International Hospitality Management, som er en top up uddannelse på 1,5 år PBA i Optometri en sundhedsuddannelse, som tager 3,5 år i år med et flot optag på 66 studerende. Optikerhøjskolen er netop blevet indrettet med studiestart i lokalerne på Minervavej i år. Uddannelsen har tidligere haft til huse på en anden adresse i Randers. Derudover har Danias udviklingsafdeling og videncenter til huse i Randers med Mai Britt P. Jacobsen som udviklings- og videncenterchef. Vi har på afdelingen ansat tre studieledere med ledelses- og økonomiansvar med reference til campuschefen. Studielederne har henholdsvis ansvar for Optikerhøjskolen, Handelsøkonom/Markedsføringsøkonom samt Serviceøkonom/International Hospitality Management. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 8

3 Vi har i Dania implementeret OK13, som indebærer et helt nyt timeregistreringssystem for underviserne, lektorprøvninger og dermed nye kompetencekrav. Susanne Dixen orienterede i den forbindelse kort om fokuspunkterne på undervisernes pædagogiske dag Vi har et godt studiemiljø i en flot, men traditionelt indrettet bygning i Randers. Susanne Dixen orienterede om Danias strategi og udfordringer, som bl.a. indebærer ekstra fokus på uddannelsesbehov og sortiment, herunder især fokus på udvikling af tekniske uddannelser. Vi har i år haft et ekstra stort frafald. Årsagerne hertil er vi i gang med at kigge nærmere på, og vi gennemfører bl.a. en studiestartsprøve på de fleste uddannelser. Bestyrelsen takkede for orienteringen. Susanne Dixens præsentationsmateriale er vedlagt referatet. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen og kunne konstatere, at der ikke var yderligere forslag til punkter, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde John Jeppesen henviste til bestyrelsens rum på Danias intranet fronter. Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget kode og kan her læse nyheder samt finde referater og bilag fra bestyrelsesmøderne. Herefter var der opsamling på punkterne fra seneste møde: Uddannelsesudvalg Lis Randa gav kort status på igangsætning af uddannelsesudvalgene og udleverede oversigt over sammensætning og antal udvalg. Inden for de første 3 måneder i det nye studieår skal der være indkaldt til det første møde i uddannelsesudvalgene. Lis Randa oplyste, at bestyrelsen har mulighed for at melde deltagernavne ind til udvalgene, hvis nogle har gode emner. Referater af uddannelsesudvalgsmøderne vil løbende blive lagt ind på fronter til bestyrelsens orientering. De lokale studerendes råd (LSR) og de studerendes fælles råd SFR) Lis Randa orienterede om de lokale studerendes råd samt et fælles råd (SFR). Det er frivilligt, om afdelingerne ønsker et lokalt studieråd. Alle Danias afdelinger har valgt at have lokale studieråd. Fælles rådet består af formændene fra de lokale råd, og der er aftalt fire årlige møder med rektor og vicerektor. Lis Randa nævnte, at der evt. vil komme en ændring i vedtægterne, så deltagerne vælges for 2 år i stedet for 1 år for at undgå årlige udskiftninger til helt nye deltagere. Honorering af bestyrelsesmedlemmer Et nyt cirkulære vedr. honoreringsrammer er undervejs. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, når finansministeriets cirkulære foreligger. Regler for revisorskift Hanne Juul kunne oplyse fra møde hos SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), der har sat rammer op for, at revision kan sættes i udbud, at der ikke er regler om tvungen revisorskift. Formanden henstillede til, at Hanne Juul drager erfaringer med SKI, som tages op løbende. Vores nuværende aftale med revisor løber til og med regnskabsåret Danias anbringelse af midler Danias likvide midler er anbragt på statslige konti i Danske Bank med høj sikkerhed, men lav forrentning. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 8

4 Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, Ad 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Formanden kommenterede oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania, og bestyrelsen drøftede oplægget med følgende bemærkninger: Under gennemgang af 2, stk. 2 diskuterede bestyrelsen, om et bestyrelsesmedlem samtidig kan sidde i et uddannelsesudvalg. Her gælder inhabilitetsreglerne, men hvis man sidder i et uddannelsesudvalg, er det ikke direkte rådgivning til rektor. Bestyrelsen valgte at fortolke 2, stk. 2 således, at man som udgangspunkt ikke er afskåret fra at sidde i et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede samme paragraf i relation til kommunikations og marketing konsulent Marianne Nilsson, der fungerer som rådgiver for rektor omkring Danias markedsføring. Der var argumenter for og imod, og Anders G. Christensen fandt, at Marianne Nilsson kunne komme i en uheldig situation, hvor hun som bestyrelsesmedlem skulle kommentere og vurdere egne arbejdsopgaver/markedsføringstiltag. Lis Randa pointerede, at Marianne Nilsson var konsulent og ikke leder. John Jeppesen konkluderede, at Marianne Nilsson var valgt af medarbejderne, og at bestyrelsen måtte finde ud af at løse det, hvis der opstod situationer, hvor Marianne Nilsson blev vurderet som inhabil. Fremover deltager vicerektor Anders Graae Rasmussen rutinemæssigt i bestyrelsesmøderne. Økonomichef Hanne Juul deltager, når økonomi er på dagsordenen. 12, stk. 4 bliver behandlet under punkt 12 på dagsordenen. Herefter blev oplæg til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania godkendt og underskrevet i sin foreliggende form. Ad 5. Status på optag 2014 Optagelsestal pr blev uddelt. Tallene er baseret på KOT optag pr sammenlignet med fremmødte studerende pr i årene Tallene blev gennemgået og kommenteret, og Lis Randa opfordrede til at studere statistikkerne nærmere. Optaget 2014 viser en ganske lille tilbagegang i forhold til Ledelsen finder årets optag tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at vi i år også har haft vinteroptag på 3 af vore uddannelser med et optag på 85 pr. 1. januar I forvejen har Dania været et af de hurtigst voksende Erhvervsakademier siden starten i 2009 med i gennemsnit en stigning i optag på 20 % årligt. Vi har specielt haft tilbagegang i Hadsten på energi og automationsteknolog uddannelserne. Vi har et optag på kun 11 studerende på Automationsteknolog, og dette kan henføres til, at Erhvervsakademi Århus nu også er begyndt at udbyde uddannelsen. Vi har i den anledning taget kontakt til Erhvervsakademi Århus, som kun har optaget 9 studerende på uddannelsen, og foreslået, at de 9 studerende overføres til Hadsten, hvor vi i forvejen har erfarne undervisere og det fornødne udstyr til at gennemføre uddannelsen med høj kvalitet. De små hold vil være en underskudsgivende aktivitet for begge akademier. Vi har fået afslag på vores henvendelse. Steffan Cidlik kunne oplyse, at alle 10 automationsteknolog dimittender i år har fået jobs. En anden negativ effekt på vores optag er, at Erhvervsakademi Århus nu også har fået udbud af serviceøkonomuddannelsen. Effekten er dog begrænset, da Ministeriet har sat kvote på optaget i Århus. I diagrammet Optagne pr. sprog kan vi se en lille fremgang, og vi vil overveje, om vi skal udbyde andre uddannelser internationalt p.t. har vi internationale linjer i Randers og Viborg. Vore internationale studerende kommer fra en lang række europæiske lande, primært fra Østeuropa, men også Asien og Sydamerika. Vi søger målrettet på at have en bred geografisk repræsentation på holdene. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 8

5 Peter Thyregod opfordrede til, at vi sikrer os, at eleverne fra ungdomsuddannelserne fortsætter i Dania og tager en videregående uddannelse, samt at vi bevarer udenlandsoptag, så vi opnår et bredt demografisk studenteroptag. I de fremviste statistikker indgår også de studerendes baggrund for optagelse, og vi kan her se, at en stigende del har EUD baggrund. Det hænger sammen med vort uddannelsesudbud, hvor handelsøkonom og administrationsøkonom og i et vist omfang serviceøkonomuddannelsen optager mange studerende med EUD baggrund. Den nye erhvervsskolereform og brobygning blev kort nævnt i forbindelse med, hvor vi skal rekruttere vore kommende studerende fra. Ad 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Vi er ved at indgå en ny udviklingskontrakt med ministeriet for perioden Lis Randa orienterede om processen for færdiggørelse af udviklingskontrakten og gennemgik det foreliggende oplæg, som er tilpasset efter input fra Danias ledergruppe. Indholdet i kontrakten skal laves så specifikt og målbart som muligt. I oplægget er de sektorielle fem bundne indikatorer/milepæle fremhævet med gråt, og de hvide er Danias egne mål/indsatsområder. Mål 2, større relevans og øget gennemsigtighed, står højt på den politiske dagsorden. Der skal være jobs, når de studerende er færdiguddannede, og en stadig stigende del skal være iværksættere. Her har Dania et godt fundament i Grenå, hvor vi udbyder spildatamatikere til spilindustrien, og iværksætteri står generelt højt på dagsordenen hos Dania. Lis Randa efterspurgte tilbagemelding på egne mål 6, 7, og 8 og uddelte oversigt over en række emner til prioritering. I forhold til digitalisering, udbyder vi nu som noget nyt finansøkonom online, det første hold på 20 med blended learning, fra Danias afdeling i Silkeborg. Det er et samarbejde med Dansk Spillerforening. På spørgsmål fra Niels Bach om, hvordan vi måler arbejdsglæde, mål 6, oplyste Lis Randa, at Dania årligt laver APV samt medarbejdertrivselsundersøgelse i regi af Ennova med efterfølgende opfølgningsplaner og målsætninger. Vi måler på afdelinger og uddannelser samt Dania som helhed. Lis Randa tilføjede, at målsætningerne i udviklingskontrakten er afsæt for resultatlønskontrakterne med ledergruppen. Lis Randa oplyste, at baggrunden valget af arbejdsglæde hos medarbejderne som et indsatsområde er, at vi traditionelt har haft fokus på studerendes arbejdsglæde. Uden arbejdsglæde hos medarbejderne, er dette mål svært at nå. Derfor denne prioritering. Bestyrelsen henstillede til, at indholdet under mål 6, stk. 2 Tilstrækkelig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres omformuleres, så det afspejler et medarbejdersyn/ledelsestilgang, der harmonerer med den videninstitution, vi arbejder for. Bestyrelsen besluttede herefter, at egne indsatsområder bliver: digitalisering, arbejdsglæde og talenter i spil. Der var også et ønske om, at efteruddannelse skulle med på listen, men dette fremgår allerede af udviklingskontrakten punkt 5.2. Udviklingskontrakten tilrettes med bestyrelsens input og indsendes til ministeriet senest Ad 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa refererede fra seneste møde i ledergruppen , hvor der blev taget beslutning om, at Dania ikke ønsker at søge om nye udbud ved næstkommende prækvalifikation den Ledergruppen har samtidig opsat en udbudsstrategi, hvor vi på længere sigt søger færre uddannelser, men i stedet søger nye specialer på de eksisterende uddannelser. Karin Østerby rådede til at prioritere de tekniske uddannelser. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 8

6 Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at der er behov for professionsbacheloruddannelser i Viborg og vestover. Bestyrelsen kunne tilslutte sig ledergruppens indstilling om, at vi i den kommende tid er OBS på at konsolidere og specialisere Danias nuværende udbud. Bestyrelsen vil have fokus på udbuddets strategier ved strategiseminaret til efteråret. Ad 8. Aktuelt om økonomi Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget 2015 Hanne Juul gav status på Danias økonomi for 2014 og henviste til det udleverede bilag. Her er det realiserede resultat sammenholdt med budget for 1. halvår Oversigten viser også budget for år 2014 sammenholdt med de to foregående års realiserede tal og prognose 1, udarbejdet efter 1. halvår Den realiserede omsætning for 1. halvår er på 63,95 mio. kr. mod et budget på 63,67 mio. kr. En positiv afvigelse på 281 tkr. Lønninger er realiseret med en negativ afvigelse på 203 tkr., mens der på driftsomk. er en besparelse på 560 tkr. Samlet ender halvårsregnskabet på en positiv afvigelse på kr. Efter 1. kvartal blev prognose 1 udarbejdet, hvor budgettet for året blev nedjusteret med 300 tkr. til et resultat på 2,3 mio. kr. for året. Nedjusteringen skyldes et øget frafald, og denne tendens er fortsat i 2. halvår. Prognose 1 fastholdes efter halvårsregnskabet. På oversigten over Danias likviditet fremgår det, at den realiserede likviditet følger budgettet indtil nu. I 2013 kan vi se et fald i det realiserede tal, hvilket skyldes, at vi købte ejendommene i Randers og Skive. Vi valgte bevidst at nedbringe likviditeten til købet, da vi havde en meget god likviditet. Jørgen Olsen henstillede til, at vi i vores likviditet skal sørge for, at der er nok til at modstå nedgang, f.eks. ved dalende optag. Hanne Juul oplyste, at vi i samarbejde med PWC har udarbejdet en risiko vurdering vedr. egenkapital og likviditet, som viser, at begge dele gerne skal hæves lidt. Hanne Juul fremviste og kommenterede statistiske sammenligninger med øvrige akademier på omsætning, overskudsgrad, undervisning pr. STÅ, markedsføring pr. STÅ, ledelse og administration pr. STÅ og bygningsdrift pr. STÅ. På oversigten med nøgletal over benchmark mellem Dania og gennemsnittet af alle akademier for årene 2012 og 2013 ses det, at Dania ligger lidt højere end gennemsnittet over undervisningens gennemførelse. Det skyldes, at vi har den store geografiske spredning, men også at vi bevidst bruger mange midler på undervisningens gennemførelse. Til gengæld ligger vi lavere end gennemsnittet på ledelse og administration og bygningsdrift samt på niveau på markedsføring. Til sidst fremviste Hanne Juul en tidsplan for udarbejdelse af Budget Dania har igangsat budget processen på afdelingerne, og vi har modtaget nye takster med reduktioner fra ministeriet dette giver en yderligere effektiviseringsopgave i budgetteringen. Hanne Juuls præsentation er vedlagt referatet til orientering. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 8

7 Ad 9. Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen fremlagde oplæg til reorganisering af Danias kursusaktiviteter og orienterede om baggrunden for etablering af en central efteruddannelsesenhed i Dania. Det skyldes især ministeriets fokus på, at akademierne involverer sig mere aktivt i efteruddannelsesområdet, hvilket bl.a. er afledt af initiativer i forbindelse med vækstpakken og ligeledes standardkravene i udviklingskontrakten. Vi ønsker med en central enhed at etablere ensartede procedurer for salg og rådgivning, så vi kan målrette aktiviteterne efter arbejdsmarkedets efterspørgsel og intensivere salgsindsatsen. Vi vil gennem et CRM system styre effektiviseringen, behovsafklaring og omsætning samt kontakt til kunderne. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er et svært marked at agere i. Niels Yde mente ikke, at centralisering er den rigtige vej at gå. Mange virksomheder køber kurser, fordi de har gode relationer til erhvervsskolerne og ved, hvem der kommer og underviser. Anders Graae Rasmussen gav Niels Yde ret i, at salgsstrategien skal tilpasses den enkelte afdeling, og at der da også har været holdt møde med afdelingerne med henblik på netop den lokale tilpasning og forankring. I forhold til lektorbedømmelser, skal adjunkter kunne agere ift. AU. Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man udnytter og inddrager undervisere, der har virksomhedskontakt (typisk praktikkoordinatorer/praktikvejledere), således disse betragtes som en væsentlig ressource i organiseringen. Den interne organisering og markedsføring skal være på plads inden den eksterne markedsføring og kommunikation kan fungere som ønsket. Marianne Nilsson nævnte vigtigheden af at etablere en digital og dermed nemmere tilmeldingsprocedure til akademiuddannelser på deltid. Der var generel opbakning til igangsætning af den centrale efteruddannelsesenhed i Dania. Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet. Ad 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Et foreløbigt program for medarbejderkonferencen blev uddelt til orientering. Bestyrelsen melder tilbage til Inger Christensen, hvem, der har mulighed for at deltage i seminaret fredag den 3. oktober. Ad 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Lis Randa oplyste, at der vil blive indkaldt til seminar med Danias ledergruppe et heldags seminar i november. Vi vender tilbage vedr. seminarets indhold og form. Der vil være fokus på Danias strategiske platform, der skal justeres i lyset af den nye akademilov og de seneste politiske udmeldinger. Ad 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul gav orientering om, at bestyrelses- eller direktionsmedlemmer kan stilles personligt til ansvar, når virksomheden har påført aktionærer, kreditorer eller kunder tab ved at handle uagtsomt. Hanne Juul har forhørt sig hos øvrige akademier med følgende tilbagemelding: CBA er ved at hjemtage tilbud Lillebælt mener, en bestyrelsesforsikring er irrelevant Professor, CBS forsikring kan ikke betale sig. Hanne Juul gav eksempler på erstatningsansvar - oplægget er vedlagt referatet. Formanden vender problematikken den med øvrige bestyrelsesmedlemmer på mødet i DE for bestyrelse og formandskab. Efterfølgende taler Hanne Juul og John Jeppesen sammen og fremlægger oplæg på næste bestyrelsesmøde. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 7 af 8

8 Ad 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa uddelte program over erhvervsakademiernes årsdag den , hvor bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage. Ad 14. Eventuelt Benchmarking på frafald på øvrige akademier tages med på næste mødes dagsorden. Studenterrepræsentant Steffan Holm Cidlik dimitterede i sommer og udgår derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for hans engagement og bidrag til bestyrelsesarbejdet. Næste møde den foregår på Danias afdeling i Viborg. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 8 af 8

Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.12.2014 Tid: 12.30 14.30 Sted: Skive Handelsskole (selvsupplerende)

Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.12.2014 Tid: 12.30 14.30 Sted: Skive Handelsskole (selvsupplerende) Mødereferat 16.12.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.12.2014 Tid: 12.30 14.30 Sted: Niels Bugges Kro Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg Deltagere: Anders G. Christensen Anders Graae Rasmussen

Læs mere

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa Mødereferat 14.4.2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 7. april 2014 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, lokale 1 Deltagere: Bestyrelsen for

Læs mere

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1) Mødereferat 8. juni 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 2. juni 2015 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202 Deltagere: Anders G. Christensen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Mødereferat 15. september 2015

Mødereferat 15. september 2015 Mødereferat 15. september 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 8. september 2015, kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Skive, Arvikavej 2A, 7800 Skive, lokale 60 Deltagere: Anders Graae

Læs mere

Mødereferat 8. december 2015

Mødereferat 8. december 2015 Mødereferat 8. december 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 1. december 2015, kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, lokale B337 Deltagere: Allan

Læs mere

Mødereferat 26. april 2016

Mødereferat 26. april 2016 Mødereferat 26. april 2016 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 12. april 2016, kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Hobro, Kirketoften 7, 9500 Hobro, lokale 26 Deltagere: Anders G. Christensen

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Mødereferat 10.10.2013 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 1.10.2013 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63. M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Bygholm Landbrugsskole Hans

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 19. september 2016 Dato: 13. september 2016 Tidspunkt: Kl. 15.00 17.30 Sted: Mødeleder: Dania Grenaa, N.P. Josiassens Vej 44A, 8500 Grenaa John Jeppesen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca Referat maj 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 5. maj 2010 Tid: 15.30 ca. 18.30 Sted: Deltagere: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive Søren Mogensen, Peter Stampe, Lis Randa, Henning

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012

a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012 Referat bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Flemming Knudsen, Jørgen Lang, Casper Vejle, Mathilde Tarp-Havmose, Stefan Møller

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 25. aug. 2014

Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 25. aug. 2014 Referat af bestyrelsesmødet på SOPU d. 25. aug. 2014 Kl. 16.30 til 18.30 Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s.26. Deltagere: Anne Marie Hestehave, Filiz Thunø, Ingo Østerskov, Jens Christensen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Mødereferat. Dato: Tid: Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej

Mødereferat. Dato: Tid: Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej Mødereferat 10.12.2013 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 3.12.2013 Tid: 15-17 Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Den jydske Haandværkerskole Benny

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014)

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Side 1 af 5 Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Møde: EASJ konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelses møde nr.29. Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen:

7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT. Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010. Bestyrelsen: Erhvervsakademiet Copenhagen Business 06.04.2010 7. bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2010 REFERAT Bestyrelsen: Ernst Lykke Nielsen Else-Marie Dupont Anders Jensen Finn Vestergaard Preben Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Mødedato: 7.december 2015, kl. 14.00-16.00 Mødested: Gl. Landevej 2, Herning Mødedeltagere: Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Jonna Nielsen Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania MØDEREFERAT Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 21. juni 2017 Dato: 13. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Skive, Arvikavej 2, 7800 Skive, lokale 58 Mødeleder: John Jeppesen, formand for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant),

Leif Luxhøj Pedersen, Gregers Christensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Til stede: Afbud: Andre deltagere: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant) Niels Humble (medarbejderrepræsentant),

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård

Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde i Dagtilbudsdistrikt Holbæk By Onsdag d. 9/ kl i Bispehøjens Børnegård Dagsorden i overskrifter: Punkt 0 Præsentation af børnehus (kl. 18.40 19.00)... 1 Punkt 1 Godkendelse og underskrift af referat, herunder udestående punkter. Valg af referent og ordstyrer. (kl. 19.00 19.05)...

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere