Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania Hanne Juul Erhvervsakademi Dania John Jeppesen LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Karin Østerby HK Lis Randa Erhvervsakademi Dania Marianne Nilsson medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania Marianne Aardalsbakke medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Niels Bach Skov A/S (Dansk Industri) Niels Yde Skive Handelsskole (selvsupplerende) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Steffan Holm Cidlik studenterrepræsentant Dania Hadsten Tanja Nygreen studenterrepræsentant Dania Randers Susanne Dixen campuschef Dania Randers, deltog under punkt 1 Referent: Inger Christensen Erhvervsakademi Dania Bilag Vedlagt mødeindkaldelse: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde Bilag 2: Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania Bilag 3: Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 4: Aktuelt om økonomi Udleveret på mødet: Forslag til Erhvervsakademi Danias kommende uddannelsesudvalg Optagelsestal pr. 5. september 2014 KOT hovedtal 2014 antal optagne, alle akademier Udviklingskontrakt oplæg til egne indsatsområder Tema fra ledergruppens workshop Foreløbigt program for medarbejderkonference 2014 Workshop - tema Invitation/program til erhvervsakademiernes årsdag Vedlagt referatet: Præsentation Campus Randers v/susanne Dixen Præsentation Aktuelt om økonomi v/hanne Juul Præsentation Bestyrelsesforsikring v/hanne Juul Præsentation Etablering af central efteruddannelsesenhed i Dania v/anders G. Rasmussen Udviklingskontrakt tilrettet

2 DAGSORDEN 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Bilag 2 5. Status på optag 2014 Lis Randa 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 3/Lis Randa 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa 8. Aktuelt om økonomi Bilag 4/Hanne Juul Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders G. Rasmussen 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Lis Randa 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand 14. Eventuelt Ad 1. Campuschef i Randers, Susanne Dixen præsenterer kort sig selv og fortæller om afdelingen i Randers, herunder den nyindrettede afdeling for optometristuddannelsen. Campuschef Susanne Dixen præsenterede kort sig selv og orienterede om uddannelsesudbuddet på afdelingen i Randers: Serviceøkonom, 2-årig KVU, dansk linje og engelsksproget linje. Markedsføringsøkonom, 2-årig KVU. Dansk linje og engelsksproget linje. Vi har et ønske om et tættere samarbejde om en overbygning som top up på 1,5 år. Handelsøkonom, 2-årig KVU vi har en udfordring i at finde 8 mdrs. praktiksteder med løn til nogle af de studerende Produktionsteknolog, pænt optag på næsten 30 i år. PBA i International Hospitality Management, som er en top up uddannelse på 1,5 år PBA i Optometri en sundhedsuddannelse, som tager 3,5 år i år med et flot optag på 66 studerende. Optikerhøjskolen er netop blevet indrettet med studiestart i lokalerne på Minervavej i år. Uddannelsen har tidligere haft til huse på en anden adresse i Randers. Derudover har Danias udviklingsafdeling og videncenter til huse i Randers med Mai Britt P. Jacobsen som udviklings- og videncenterchef. Vi har på afdelingen ansat tre studieledere med ledelses- og økonomiansvar med reference til campuschefen. Studielederne har henholdsvis ansvar for Optikerhøjskolen, Handelsøkonom/Markedsføringsøkonom samt Serviceøkonom/International Hospitality Management. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 8

3 Vi har i Dania implementeret OK13, som indebærer et helt nyt timeregistreringssystem for underviserne, lektorprøvninger og dermed nye kompetencekrav. Susanne Dixen orienterede i den forbindelse kort om fokuspunkterne på undervisernes pædagogiske dag Vi har et godt studiemiljø i en flot, men traditionelt indrettet bygning i Randers. Susanne Dixen orienterede om Danias strategi og udfordringer, som bl.a. indebærer ekstra fokus på uddannelsesbehov og sortiment, herunder især fokus på udvikling af tekniske uddannelser. Vi har i år haft et ekstra stort frafald. Årsagerne hertil er vi i gang med at kigge nærmere på, og vi gennemfører bl.a. en studiestartsprøve på de fleste uddannelser. Bestyrelsen takkede for orienteringen. Susanne Dixens præsentationsmateriale er vedlagt referatet. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen og kunne konstatere, at der ikke var yderligere forslag til punkter, hvorefter dagsordenen blev godkendt. Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde John Jeppesen henviste til bestyrelsens rum på Danias intranet fronter. Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget kode og kan her læse nyheder samt finde referater og bilag fra bestyrelsesmøderne. Herefter var der opsamling på punkterne fra seneste møde: Uddannelsesudvalg Lis Randa gav kort status på igangsætning af uddannelsesudvalgene og udleverede oversigt over sammensætning og antal udvalg. Inden for de første 3 måneder i det nye studieår skal der være indkaldt til det første møde i uddannelsesudvalgene. Lis Randa oplyste, at bestyrelsen har mulighed for at melde deltagernavne ind til udvalgene, hvis nogle har gode emner. Referater af uddannelsesudvalgsmøderne vil løbende blive lagt ind på fronter til bestyrelsens orientering. De lokale studerendes råd (LSR) og de studerendes fælles råd SFR) Lis Randa orienterede om de lokale studerendes råd samt et fælles råd (SFR). Det er frivilligt, om afdelingerne ønsker et lokalt studieråd. Alle Danias afdelinger har valgt at have lokale studieråd. Fælles rådet består af formændene fra de lokale råd, og der er aftalt fire årlige møder med rektor og vicerektor. Lis Randa nævnte, at der evt. vil komme en ændring i vedtægterne, så deltagerne vælges for 2 år i stedet for 1 år for at undgå årlige udskiftninger til helt nye deltagere. Honorering af bestyrelsesmedlemmer Et nyt cirkulære vedr. honoreringsrammer er undervejs. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, når finansministeriets cirkulære foreligger. Regler for revisorskift Hanne Juul kunne oplyse fra møde hos SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), der har sat rammer op for, at revision kan sættes i udbud, at der ikke er regler om tvungen revisorskift. Formanden henstillede til, at Hanne Juul drager erfaringer med SKI, som tages op løbende. Vores nuværende aftale med revisor løber til og med regnskabsåret Danias anbringelse af midler Danias likvide midler er anbragt på statslige konti i Danske Bank med høj sikkerhed, men lav forrentning. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 8

4 Herefter blev referatet formelt godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, Ad 4. Oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Danias nye bestyrelse Formanden kommenterede oplæg til forretningsorden for Erhvervsakademi Dania, og bestyrelsen drøftede oplægget med følgende bemærkninger: Under gennemgang af 2, stk. 2 diskuterede bestyrelsen, om et bestyrelsesmedlem samtidig kan sidde i et uddannelsesudvalg. Her gælder inhabilitetsreglerne, men hvis man sidder i et uddannelsesudvalg, er det ikke direkte rådgivning til rektor. Bestyrelsen valgte at fortolke 2, stk. 2 således, at man som udgangspunkt ikke er afskåret fra at sidde i et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen drøftede samme paragraf i relation til kommunikations og marketing konsulent Marianne Nilsson, der fungerer som rådgiver for rektor omkring Danias markedsføring. Der var argumenter for og imod, og Anders G. Christensen fandt, at Marianne Nilsson kunne komme i en uheldig situation, hvor hun som bestyrelsesmedlem skulle kommentere og vurdere egne arbejdsopgaver/markedsføringstiltag. Lis Randa pointerede, at Marianne Nilsson var konsulent og ikke leder. John Jeppesen konkluderede, at Marianne Nilsson var valgt af medarbejderne, og at bestyrelsen måtte finde ud af at løse det, hvis der opstod situationer, hvor Marianne Nilsson blev vurderet som inhabil. Fremover deltager vicerektor Anders Graae Rasmussen rutinemæssigt i bestyrelsesmøderne. Økonomichef Hanne Juul deltager, når økonomi er på dagsordenen. 12, stk. 4 bliver behandlet under punkt 12 på dagsordenen. Herefter blev oplæg til forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania godkendt og underskrevet i sin foreliggende form. Ad 5. Status på optag 2014 Optagelsestal pr blev uddelt. Tallene er baseret på KOT optag pr sammenlignet med fremmødte studerende pr i årene Tallene blev gennemgået og kommenteret, og Lis Randa opfordrede til at studere statistikkerne nærmere. Optaget 2014 viser en ganske lille tilbagegang i forhold til Ledelsen finder årets optag tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at vi i år også har haft vinteroptag på 3 af vore uddannelser med et optag på 85 pr. 1. januar I forvejen har Dania været et af de hurtigst voksende Erhvervsakademier siden starten i 2009 med i gennemsnit en stigning i optag på 20 % årligt. Vi har specielt haft tilbagegang i Hadsten på energi og automationsteknolog uddannelserne. Vi har et optag på kun 11 studerende på Automationsteknolog, og dette kan henføres til, at Erhvervsakademi Århus nu også er begyndt at udbyde uddannelsen. Vi har i den anledning taget kontakt til Erhvervsakademi Århus, som kun har optaget 9 studerende på uddannelsen, og foreslået, at de 9 studerende overføres til Hadsten, hvor vi i forvejen har erfarne undervisere og det fornødne udstyr til at gennemføre uddannelsen med høj kvalitet. De små hold vil være en underskudsgivende aktivitet for begge akademier. Vi har fået afslag på vores henvendelse. Steffan Cidlik kunne oplyse, at alle 10 automationsteknolog dimittender i år har fået jobs. En anden negativ effekt på vores optag er, at Erhvervsakademi Århus nu også har fået udbud af serviceøkonomuddannelsen. Effekten er dog begrænset, da Ministeriet har sat kvote på optaget i Århus. I diagrammet Optagne pr. sprog kan vi se en lille fremgang, og vi vil overveje, om vi skal udbyde andre uddannelser internationalt p.t. har vi internationale linjer i Randers og Viborg. Vore internationale studerende kommer fra en lang række europæiske lande, primært fra Østeuropa, men også Asien og Sydamerika. Vi søger målrettet på at have en bred geografisk repræsentation på holdene. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 8

5 Peter Thyregod opfordrede til, at vi sikrer os, at eleverne fra ungdomsuddannelserne fortsætter i Dania og tager en videregående uddannelse, samt at vi bevarer udenlandsoptag, så vi opnår et bredt demografisk studenteroptag. I de fremviste statistikker indgår også de studerendes baggrund for optagelse, og vi kan her se, at en stigende del har EUD baggrund. Det hænger sammen med vort uddannelsesudbud, hvor handelsøkonom og administrationsøkonom og i et vist omfang serviceøkonomuddannelsen optager mange studerende med EUD baggrund. Den nye erhvervsskolereform og brobygning blev kort nævnt i forbindelse med, hvor vi skal rekruttere vore kommende studerende fra. Ad 6. Oplæg til ny udviklingskontrakt med ministeriet Vi er ved at indgå en ny udviklingskontrakt med ministeriet for perioden Lis Randa orienterede om processen for færdiggørelse af udviklingskontrakten og gennemgik det foreliggende oplæg, som er tilpasset efter input fra Danias ledergruppe. Indholdet i kontrakten skal laves så specifikt og målbart som muligt. I oplægget er de sektorielle fem bundne indikatorer/milepæle fremhævet med gråt, og de hvide er Danias egne mål/indsatsområder. Mål 2, større relevans og øget gennemsigtighed, står højt på den politiske dagsorden. Der skal være jobs, når de studerende er færdiguddannede, og en stadig stigende del skal være iværksættere. Her har Dania et godt fundament i Grenå, hvor vi udbyder spildatamatikere til spilindustrien, og iværksætteri står generelt højt på dagsordenen hos Dania. Lis Randa efterspurgte tilbagemelding på egne mål 6, 7, og 8 og uddelte oversigt over en række emner til prioritering. I forhold til digitalisering, udbyder vi nu som noget nyt finansøkonom online, det første hold på 20 med blended learning, fra Danias afdeling i Silkeborg. Det er et samarbejde med Dansk Spillerforening. På spørgsmål fra Niels Bach om, hvordan vi måler arbejdsglæde, mål 6, oplyste Lis Randa, at Dania årligt laver APV samt medarbejdertrivselsundersøgelse i regi af Ennova med efterfølgende opfølgningsplaner og målsætninger. Vi måler på afdelinger og uddannelser samt Dania som helhed. Lis Randa tilføjede, at målsætningerne i udviklingskontrakten er afsæt for resultatlønskontrakterne med ledergruppen. Lis Randa oplyste, at baggrunden valget af arbejdsglæde hos medarbejderne som et indsatsområde er, at vi traditionelt har haft fokus på studerendes arbejdsglæde. Uden arbejdsglæde hos medarbejderne, er dette mål svært at nå. Derfor denne prioritering. Bestyrelsen henstillede til, at indholdet under mål 6, stk. 2 Tilstrækkelig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet skal udføres omformuleres, så det afspejler et medarbejdersyn/ledelsestilgang, der harmonerer med den videninstitution, vi arbejder for. Bestyrelsen besluttede herefter, at egne indsatsområder bliver: digitalisering, arbejdsglæde og talenter i spil. Der var også et ønske om, at efteruddannelse skulle med på listen, men dette fremgår allerede af udviklingskontrakten punkt 5.2. Udviklingskontrakten tilrettes med bestyrelsens input og indsendes til ministeriet senest Ad 7. Udbud ansøgninger ved den kommende prækvalifikation Lis Randa refererede fra seneste møde i ledergruppen , hvor der blev taget beslutning om, at Dania ikke ønsker at søge om nye udbud ved næstkommende prækvalifikation den Ledergruppen har samtidig opsat en udbudsstrategi, hvor vi på længere sigt søger færre uddannelser, men i stedet søger nye specialer på de eksisterende uddannelser. Karin Østerby rådede til at prioritere de tekniske uddannelser. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 8

6 Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at der er behov for professionsbacheloruddannelser i Viborg og vestover. Bestyrelsen kunne tilslutte sig ledergruppens indstilling om, at vi i den kommende tid er OBS på at konsolidere og specialisere Danias nuværende udbud. Bestyrelsen vil have fokus på udbuddets strategier ved strategiseminaret til efteråret. Ad 8. Aktuelt om økonomi Regnskab 1. halvår 2014 Prognose året Benchmark erhvervsakademier regnskab 2013 Opstart budget 2015 Hanne Juul gav status på Danias økonomi for 2014 og henviste til det udleverede bilag. Her er det realiserede resultat sammenholdt med budget for 1. halvår Oversigten viser også budget for år 2014 sammenholdt med de to foregående års realiserede tal og prognose 1, udarbejdet efter 1. halvår Den realiserede omsætning for 1. halvår er på 63,95 mio. kr. mod et budget på 63,67 mio. kr. En positiv afvigelse på 281 tkr. Lønninger er realiseret med en negativ afvigelse på 203 tkr., mens der på driftsomk. er en besparelse på 560 tkr. Samlet ender halvårsregnskabet på en positiv afvigelse på kr. Efter 1. kvartal blev prognose 1 udarbejdet, hvor budgettet for året blev nedjusteret med 300 tkr. til et resultat på 2,3 mio. kr. for året. Nedjusteringen skyldes et øget frafald, og denne tendens er fortsat i 2. halvår. Prognose 1 fastholdes efter halvårsregnskabet. På oversigten over Danias likviditet fremgår det, at den realiserede likviditet følger budgettet indtil nu. I 2013 kan vi se et fald i det realiserede tal, hvilket skyldes, at vi købte ejendommene i Randers og Skive. Vi valgte bevidst at nedbringe likviditeten til købet, da vi havde en meget god likviditet. Jørgen Olsen henstillede til, at vi i vores likviditet skal sørge for, at der er nok til at modstå nedgang, f.eks. ved dalende optag. Hanne Juul oplyste, at vi i samarbejde med PWC har udarbejdet en risiko vurdering vedr. egenkapital og likviditet, som viser, at begge dele gerne skal hæves lidt. Hanne Juul fremviste og kommenterede statistiske sammenligninger med øvrige akademier på omsætning, overskudsgrad, undervisning pr. STÅ, markedsføring pr. STÅ, ledelse og administration pr. STÅ og bygningsdrift pr. STÅ. På oversigten med nøgletal over benchmark mellem Dania og gennemsnittet af alle akademier for årene 2012 og 2013 ses det, at Dania ligger lidt højere end gennemsnittet over undervisningens gennemførelse. Det skyldes, at vi har den store geografiske spredning, men også at vi bevidst bruger mange midler på undervisningens gennemførelse. Til gengæld ligger vi lavere end gennemsnittet på ledelse og administration og bygningsdrift samt på niveau på markedsføring. Til sidst fremviste Hanne Juul en tidsplan for udarbejdelse af Budget Dania har igangsat budget processen på afdelingerne, og vi har modtaget nye takster med reduktioner fra ministeriet dette giver en yderligere effektiviseringsopgave i budgetteringen. Hanne Juuls præsentation er vedlagt referatet til orientering. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 8

7 Ad 9. Organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen fremlagde oplæg til reorganisering af Danias kursusaktiviteter og orienterede om baggrunden for etablering af en central efteruddannelsesenhed i Dania. Det skyldes især ministeriets fokus på, at akademierne involverer sig mere aktivt i efteruddannelsesområdet, hvilket bl.a. er afledt af initiativer i forbindelse med vækstpakken og ligeledes standardkravene i udviklingskontrakten. Vi ønsker med en central enhed at etablere ensartede procedurer for salg og rådgivning, så vi kan målrette aktiviteterne efter arbejdsmarkedets efterspørgsel og intensivere salgsindsatsen. Vi vil gennem et CRM system styre effektiviseringen, behovsafklaring og omsætning samt kontakt til kunderne. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er et svært marked at agere i. Niels Yde mente ikke, at centralisering er den rigtige vej at gå. Mange virksomheder køber kurser, fordi de har gode relationer til erhvervsskolerne og ved, hvem der kommer og underviser. Anders Graae Rasmussen gav Niels Yde ret i, at salgsstrategien skal tilpasses den enkelte afdeling, og at der da også har været holdt møde med afdelingerne med henblik på netop den lokale tilpasning og forankring. I forhold til lektorbedømmelser, skal adjunkter kunne agere ift. AU. Marianne Aardalsbakke gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at man udnytter og inddrager undervisere, der har virksomhedskontakt (typisk praktikkoordinatorer/praktikvejledere), således disse betragtes som en væsentlig ressource i organiseringen. Den interne organisering og markedsføring skal være på plads inden den eksterne markedsføring og kommunikation kan fungere som ønsket. Marianne Nilsson nævnte vigtigheden af at etablere en digital og dermed nemmere tilmeldingsprocedure til akademiuddannelser på deltid. Der var generel opbakning til igangsætning af den centrale efteruddannelsesenhed i Dania. Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet. Ad 10. Erhvervsakademi Danias medarbejderseminar oktober i DAYZ, Gjern Et foreløbigt program for medarbejderkonferencen blev uddelt til orientering. Bestyrelsen melder tilbage til Inger Christensen, hvem, der har mulighed for at deltage i seminaret fredag den 3. oktober. Ad 11. Seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Lis Randa oplyste, at der vil blive indkaldt til seminar med Danias ledergruppe et heldags seminar i november. Vi vender tilbage vedr. seminarets indhold og form. Der vil være fokus på Danias strategiske platform, der skal justeres i lyset af den nye akademilov og de seneste politiske udmeldinger. Ad 12. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul gav orientering om, at bestyrelses- eller direktionsmedlemmer kan stilles personligt til ansvar, når virksomheden har påført aktionærer, kreditorer eller kunder tab ved at handle uagtsomt. Hanne Juul har forhørt sig hos øvrige akademier med følgende tilbagemelding: CBA er ved at hjemtage tilbud Lillebælt mener, en bestyrelsesforsikring er irrelevant Professor, CBS forsikring kan ikke betale sig. Hanne Juul gav eksempler på erstatningsansvar - oplægget er vedlagt referatet. Formanden vender problematikken den med øvrige bestyrelsesmedlemmer på mødet i DE for bestyrelse og formandskab. Efterfølgende taler Hanne Juul og John Jeppesen sammen og fremlægger oplæg på næste bestyrelsesmøde. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 7 af 8

8 Ad 13. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa uddelte program over erhvervsakademiernes årsdag den , hvor bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage. Ad 14. Eventuelt Benchmarking på frafald på øvrige akademier tages med på næste mødes dagsorden. Studenterrepræsentant Steffan Holm Cidlik dimitterede i sommer og udgår derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for hans engagement og bidrag til bestyrelsesarbejdet. Næste møde den foregår på Danias afdeling i Viborg. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 8 af 8

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa Mødereferat 14.4.2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 7. april 2014 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, lokale 1 Deltagere: Bestyrelsen for

Læs mere

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1) Mødereferat 8. juni 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 2. juni 2015 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202 Deltagere: Anders G. Christensen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Mødereferat 10.10.2013 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 1.10.2013 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63. M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Bygholm Landbrugsskole Hans

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER Copenhagen Business Academy Bestyrelsesmøde og strategiseminar Torsdag den 16. september 2010 REFERATER 1 PROGRAM 12.00 Ankomst og frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 14.15 Pause Særskilt indkaldelse med dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding 214 Referat af bestyrelsesmøde den 26.3.2014 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.12.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Side 1 af 5 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 21. (12/6 2012) Møde: EASJ Bestyrelsesmøde nr.21 Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, tirsdag den 12. juni 2012 kl.

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte

Læs mere

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen:

03.09.2012/DSC. 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT. Bestyrelsen: 03.09.2012/DSC 18. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 REFERAT Bestyrelsen: Bent Greve, formand Ernst Lykke Nielsen, Jes Damsted Else-Marie Dupont Anders Jensen Annette Kreiner Preben Rasmussen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Tilstede: Bestyrelse: Tilforordnede:

Tilstede: Bestyrelse: Tilforordnede: Tilstede: Bestyrelse: Henrik Salée, Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Bestyrelsen 17. april 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2013 Mødedato / sted: 9. april 2013 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15-19:00 Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Onsdag d. 23. marts 2011 Referat af CG-bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. marts 2011 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, Benjamin Lausten, Rebecca

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Journal nr.: Bestyrelsen, 24. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere