Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler"

Transkript

1 Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Mulige indsatser Analysens struktur Afgrænsning og metode Afgrænsning Metode Kortlægning af danske virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Survey Et statistisk billede af virksomhederne Virksomhedsstørrelse og -performance Eksportbarrierer for digitale forvaltningsløsninger og læremidler Traditionelle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger It-standarder Teknologisk markedsmodenhed Udbudsprocesser Øvrige traditionelle barrierer for eksport Risiko og mindset Manglende specialisering blandt eksportfremmeaktører og brancheforeninger? Sprog og kultur Sprog og kultur som specifik barriere Sammenfatning Eksportstrategier Markeder og løsninger Landes digitale modenhed Systemers kompleksitet Fra barriere til eksport

3 6.5. Standardløsninger til modne markeder Standardprodukter til umodne markeder Komplekse produkter til umodne markeder Forudsætninger for eksport Strategisk fokus på eksport Kritiske eksportforudsætninger Adgang til netværk Lokal tilstedeværelse Hjemmemarkedserfaring og referencer Erfaring med offentlige kunder og udbudsprocesser Danmarks digitale brand Konkurrencedygtige produkter Generiske produkter, der kan integreres Kritiske parametre for eksport opsummering Traditionelle eksportbarrierer Tekniske standarder Danskproduceret et plus og en barriere Specifikke barrierer dansk digitalt indhold Nøglekonklusioner Mulige indsatser Appendix: Virksomhedscases Savivo: Global eksport af m-læringsværktøjer Tabulex: Eksport til Nordeuropa cbrain: Eksport af ESDH-system Rehfeld Partners: Eksport af ledelsesinformationssystem NIRAS: Ledelsesinformationsløsninger Schultz: Shortlistet på norsk rammekontrakt Targit: Eksport via samarbejdspartnere MySupply: Eksport af NemHandel-løsning

4 1. Indledning Eksportpotentialet for danske virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og læremidler Vækstteamet for IKT og Digital Vækst, som blev nedsat af regeringen, kom med deres anbefalinger i januar Vækstteamet konkluderede, at der er et uudnyttet potentiale i eksport af digitale løsninger, som er udviklet til det offentlige fx inden for forvaltningsløsninger og digitale læringsmidler. Med udgangspunkt i vækstteamets konklusioner og anbefalinger har Teknologisk Institut fået til opdrag at afdække potentielle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler, der er udviklet til den offentlige sektor i Danmark. Analysen omfatter: En kortlægning af virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler. En afdækning af oplevede interne og eksterne barrierer blandt danske virksomheder, som udvikler digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. En afdækning af eksportmuligheder af it-løsninger, som er blevet udviklet til det offentlige. Vi vil gerne sige tak til både eksperter og virksomheder, som alle er kommet med uvurderlige bidrag til gennemførelsen af denne analyse. Teknologisk Institut Center for Analyse & Erhvervsfremme Kontakt: Hanne Shapiro: 4

5 1.1. Sammenfatning Det følgende afsnit rummer en sammenfatning af en analyse Teknologisk institut har gennemført, og som har fokuseret på eksportbarrierer for virksomheder, som producerer offentlige digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. Analysen har afdækket følgende områder: De eksporterende virksomheder og eksportdestinationer Oplevede eksportbarrierer for danske virksomheder Virksomhedernes strategier for at håndtere eksportbarrierer. Der er gennemført en survey blandt virksomheder, som udvikler administrative systemer til det offentlige og/eller e-læringsløsninger til det offentlige. Kortlægningen viser, at 71 pct. af de danske virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler til det offentlige baserer deres virksomhed udelukkende på det danske marked. Blandt de eksporterende virksomheder, som producerer enten digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler, er andelen af eksporterende virksomheder lavest for de virksomheder, som producerer learning management 1 -systemer, som udgør en del af digitale læremidler. Eksporten for denne gruppe af virksomheder ligger på 3 pct. Eksporten er højest for virksomheder, der producerer fagsystemer samt for virksomheder, som producerer integrations-og sikkerhedssystemer med henholdsvis 17 pct. og 15 pct. Derudover viser analysen, at de eksporterende virksomheder generelt er større end de ikke-eksporterende, og for det andet at værditilvæksten er markant højere for de eksporterende virksomheder, hvilket også ses i andre brancher som fx fremstillingsindustrien 2 og som kan henføres til, at eksporterende virksomheder er udsat for en større konkurrenceudsættelse. Eksporttallene for producenter af digitale forvaltningsløsninger og læremidler kan sammenholdes med, at dansk eksport af varer og tjenesteydelser i 2013 var på ca mia. kr. eller ca. 55 pct. målt ift. Danmarks BNP. Kun 10 pct. af de ca danske virksomheder eksporterer. Af de eksporterende virksomheder står de ca. 10 pct. for ca. 90 pct. af eksporten. De 100 største eksportører står alene for ca. 50 pct. af eksporten. Omkring 75 pct. af den danske vareeksport afsættes i Europa og yderligere 6-7 pct. i USA. Kun pct. af eksporten går til økonomierne uden for OECD-området, hvor hovedparten af den globale vækst forventes at finde sted de kommende årtier 3. I en national målestok klarer producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler sig således godt. Denne og andre analyser har vist, at for de relativt nystartede virksomheder kan adgang til risikokapital være et problem. De potentielle mar Nordisk Ministerråd (2014) Nordic Export of goods and exporting enterprises 3 5

6 keder for digitale læremidler og digitale forvaltningsløsninger er på ingen måde homogene, hverken hvad angår it modenhed, it infrastruktur eller forvaltningspraksis. Netop fordi der er tale om ydelser, som skal understøtte offentlig forvaltningspraksis, hvad enten det handler om undervisnings eller administration, kræver det typisk længere tid og flere ressourcer at trænge ind på markedet for offentlige digitale løsninger, end det gør på andre markeder, vurderer eksperter og de interviewede virksomheder. I den optik klarer virksomhederne sig derfor godt. Fokus på nærmarkederne Analysen viser, at den danske eksport primært går til nærmarkederne i Norden, Tyskland og England. Således er det 81 pct. af de eksporterende virksomheder, der eksporterer til Norden, mens 43 pct. eksporterer til Nordamerika og 19 pct. til Asien. Der kan udpeges flere årsager til dette. For det første fordi nærmarkederne i flere henseender ligner det danske marked. For det andet har den geografiske nærhed betydning, idet det gør det mindre omkostningstungt at få opbygget en position i et nyt marked, hvad enten det sker via en partnerstrategi eller ved tilstedeværelse. For det tredje spiller markedsmodenheden i nærmarkederne også en rolle. Et fragmenteret marked med mange små spillere Det nuværende danske marked for digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er karakteriseret ved, at mange offentlige kunder ønsker skræddersyede løsninger, samt at indkøb foregår decentralt, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. En høj grad af digitalisering i Danmark kombineret med en efterspørgsel på skræddersyede løsninger betyder, at danske virksomheder har opbygget erfaring med at udvikle kundetilpassede løsninger og i mindre omfang skalerbare løsninger. Et interessant perspektiv på barrierer relateret til et fragmenteret marked er, at disse primært vedrører forhold på det danske marked og efterfølgende får betydning for virksomhedernes muligheder på de internationale markeder. Dette kan have negative konsekvenser i forhold til internationale udbud, idet der ofte stilles krav til potentielle leverandører om, at de har leveret opgaver af en vis størrelse for overhovedet at kunne komme i betragtning i internationale udbud. Endvidere består leverandørerne af mange små og mellemstore virksomheder. Og som i andre brancher har disse ofte sværere ved at skaffe de nødvendige finansielle og ledelsesmæssige ressourcer til eksportfremstød. Samlet set viser analysen, at der kan identificeres en række traditionelle barrierer, hvor nogle forstærkes af, at der er tale om eksport af løsninger i forbindelse med en myndighedsbetjening, idet det kræver et dybdegående 6

7 kendskab ikke alene til marked og konkurrenter, men også til forvaltningslovgivning som helhed. Endvidere kræver det relevante referencer i sammenlignelig størrelse samt kendskab til det enkelte ressortområde og udbudsregler (især uden for EU). Derfor har det fragmenterede danske marked en negativ effekt. Traditionelle eksportbarrierer strategi og omkostninger i tid og ressourcer Virksomhederne fremhæver især barrierer, der vedrører omkostninger i tid og økonomiske ressourcer, når de vil ud på nye markeder. Dette gælder, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. De oplevede barrierer er i den forstand ikke specifikke for producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, idet de også ses i andre brancher. På tværs af produkter og eksportmarkeder er der en række faktorer, som har betydning for, hvorvidt eksportfremstød lykkes for virksomhederne. Det drejer sig især om ledelsens strategiske fokus på eksport, erfaring og referencer fra det danske marked, hvor nemt virksomhederne har adgang til kunder og netværk og endeligt, hvorvidt virksomheden har konkurrencedygtige produkter, som kan konkurrere også med nationale producenter på et givet marked. De virksomheder, der ikke eksporterer, peger især på to årsager. For det første understreger virksomhederne nødvendigheden af at have tilstrækkelige ressourcer af finansiel og ikke finansiel karakter, som kræves i en markedsopbygningsfase. For det andet vurderer virksomhederne, at det fragmenterede danske marked med mange spillere har medført, at der i mindre grad har fundet en konsolidering sted sammenholdt med udviklingen i andre lande med en avanceret digital infrastruktur. I et konsolideret marked, kræves der mere for at finde fodfæste for en ny spiller, men for de succesfulde virksomheder øger det mulighederne for opbygning af relevante referencer og finansiel soliditet. Traditionelle eksportbarrierer produktkompleksitet og markedsmodenhed bestemmende for markedstilgang Analysen viser, at for både forvaltningsløsninger og digitale læremidler er virksomhedernes eksportkapacitet og strategi især betinget af hvor komplekst et produkt, der eksporteres, hvor megen integration med andre systemer det fordrer, og hvor modent et marked virksomheden retter sig imod. Når det gælder mere komplekse løsninger, er forudsætningen for eksport, at produktet er modulært opbygget 4 og er baseret på åbne standarder. Det vil resultere i et mindre behov for tilpasning. En typisk eksportmodel er baseret 4 Modulært opbygget - dvs. opbygget i komponenter, som bygger på åbne standarder, som gør det muligt mere fleksibelt at genbruge udviklede komponenter og sammensætte disse i nye løsninger. 7

8 på samspil med en lokal partner, som også kan yde lokal support. Dette gælder både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler, som har platformskarakter (learning management-systemer). For virksomheder med mindre komplekse produkter er der flere eksempler på, hvordan partnerskaber med multinationale virksomheder kan medvirke til at bære hyldevarer ind på nye markeder, hvilket også kan være i form af apps. Eksportmulighederne øges både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler i det omfang, at virksomheden eksporterer stand-alone generiske løsninger, som kræver minimal integration. Endvidere øger det mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala fx gennem en licensaftale eller som apps. Traditionelle eksportbarrierer i it-branchen manglende standarder Som for andre virksomheder i it-branchen peger virksomhederne inden for digitale forvaltningsløsninger på barrierer, som relaterer sig til manglende brug af åbne internationalt anerkendte standarder i Danmark. Standarder er således stadig et problem på trods af, at kommunernes handlingsplan for digitalisering peger på de potentialer, der ligger i brugen af åbne internationalt anerkendte standarder. Åbne standarder kan understøtte systemintegration og samspil på tværs af kommuner. Åbne standarder kan også fremme konkurrenceudsættelsen og dermed på sigt have en positiv effekt på prisdannelsen. For det tredje kan åbne standarder fremme muligheder for eksport. Det danske marked for digitale læremidler er mindre modent end markedet for digitale forvaltningsløsninger. I de seneste år har både regeringen og kommuner igangsat en række tiltag for at fremme et marked for digitale læremidler. Det er en eksplicit målsætning, at udviklingen af digitale læremidler og underliggende distributionsplatforme skal bygge på åbne standarder og formater 5. Analysen viser klart, at jo mere generiske løsninger virksomhederne kan tilbyde, jo nemmere er det i udgangspunktet at eksportere de udviklede løsninger, såfremt referencerne er i orden. Ikke desto mindre er der talrige eksempler på, at danske kommuner har udbudt licitationer inden for digital offentlig forvaltning, som ikke er baseret på internationalt anerkendte åbne standarder distributionsplatforme.p 8

9 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Branchespecifikke barrierer? Ud over de ovennævnte barrierer er der barrierer, som kan karakteriseres som specifikke, fordi eksporten af offentlige løsninger ofte vil kræve en sproglig tilpasning af brugergrænseflader, og da dansk er et lille sprogområde, så medfører det en ekstra omkostning for virksomhederne. Hvis løsningen også omfatter digitalt indhold, kan der være tale om alt fra oversættelse til egentlig tilpasning til den konkrete brugskontekst, og det forøger prisen på løsningen. Producenter af digitale læremidler kan for eksempel have valgt at anvende åbne standarder, men have udviklet indholdet til danske læreplaner og med danske kulturelle markører. I de tilfælde vil der skulle anvendes betragtelige ressourcer på både en indholdsmæssig samt en sproglig og kulturel tilpasning, og det vil fordre salg i et vist volumen, for at et marked overhovedet er interessant. På trods af at digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler har en forskellig grad af modning i det danske marked, er der specifikke barrierer for både producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, som er sammenlignelige, og som vedrører, hvor specifikt løsningerne er udviklet til en dansk kontekst. Tendensen i det danske marked med en efterspørgsel på hovedsageligt skræddersyede løsninger har medført at markedet er fragmenteret. På den ene side har det givet muligheder for udviklingen af en underskov af små producenter; på den anden side betyder det i praksis, at et fåtal af virksomheder har opbygget referencer og erfaringer med at levere løsninger i skala. Det bliver en barriere i internationale offentlige udbud, hvor det ofte kræves, at leverandøren skal have leveret opgaver af en vis økonomisk størrelse inden for et specifikt tidsrum for at kunne blive prækvalificeret som leverandør, hvad enten det handler om leverancer til administrative formål eller undervisningsformål. Et stærkt dansk brand men internationalt udsyn er vigtigt i en globaliseret branche Analysen peger på, at danske digitaliseringsløsninger har et stærkt brand blandt offentlige kunder i udlandet, fordi Danmark er førende inden for digital forvaltning. Dansk producerede digitale læremidler har ikke på samme måde opbygget et brand i udlandet, idet det danske marked endnu er i sin vorden. Ikke desto mindre er det danske uddannelsessystem kendt for en elevcentreret og involverende undervisning, som kan fremme udviklingen af kreative 9

10 kompetencer, og flere danske spilproducenter er internationalt kendte. For producenter af digitale læremidler, ligger udfordringen i høj grad i udviklingen af et dansk økosystem for digitale lærermidler, idet det kan understøtte en øget professionalisering gennem offentlig- private samarbejder. Regeringen har i samarbejde med kommunerne sat gang i initiativer, der kan understøtte en sådan udvikling ved at afsætte årlige midler til produktion. Endvidere forskes der både på universiteter og professionshøjskoler i udviklingen af pædagogisk praksis og fastsættelse af kriterier for god kvalitet. 6 En professionalisering af hjemmemarkedet kan danne grundlaget for at få opbygget et eksportmarked, som skønnes at være i vækst i Europa og globalt. I et lille marked som det danske, er der en udstrakt risiko for, at nye digitale løsninger ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager udenlandske udviklingstendenser, som kan have betydning for eksportmuligheder. For digitale læremidler drejer det sig fx på EU-niveau om EU-strategien vedrørende åbne personaliserede digitale læringsressourcer 7 ; og i det Nordamerikanske marked drejer det sig bl.a. om en stigende tendens til at koble brugen af digitale læremidler med learning analytics 8. Brugen af learning analytics er voksende i det amerikanske marked, fordi learning analytics på en kost-effektiv måde gør det muligt at bruge de digitale data, som eleven skaber igennem brugen af læremidlet til at skræddersy de digitale læringsressourcer, så de modsvarer en elevs læringsstil samtidig med at learning analytics også kan automatisere rettelse af standard tests, så underviserne får frigjort ressourcer. Internationalt har der i de senere år været en voksende debat om, at digitalt understøttede læremidler ikke har resulteret i de effekter, man oprindeligt havde forventet. Det har medført, at udviklingen af digitale læremidler i stigende omfang bygger på kontrollerede forsøg, hvor man sammenligner undervisningseffekter med traditionelle læremidler som redskab til at udvikle kvaliteten i digitale læremidler inden en eventuel udbredelse. 9,10 De samme tendenser ses ikke i Danmark i samme omfang. I de sidste år har der været en stor udvikling af digitalt baserede offentlige forvaltningsløsninger baseret på mobile løsninger og brugen af apps. Udviklingen i brugen af big data muliggør en ny generation af brugercentrerede og Learning analytics bygger basalt set på, at man udnytter de digitale fodspor, eleverne sætter, når de anvender et digitalt læremiddel, til at analysere den enkelte elevs tilgang til og vanskeligheder med et givet materiale, og hvordan det er opbygget. Læs mere: US Department of Education (2012) Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics 9 US Department of Education (2010). Use of Educational Data at the Local Level: From Accountability to Instructional Improvement 10 US Department of Education, Office of Educational Technology (2009). Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies 10

11 brugerinvolverende offentlige digitalt understøttede service løsninger. Både i Danmark og internationalt er der en forventning til, at nye digitale borgerservices kan være med til at skabe job og samtidig øge livskvaliteten for borgerne. Udviklingen kaldes samlet set smart government 11 og smart city. Der er mange forskellige tilgange til at udnytte digitale teknologier i innovationsøjemed. I Danmark er blandt andet Aarhus langt fremme i strategien for smart city, og internationalt er byer som Barcelona og San Fransisco godt med Den internationale offentlige myndighed som kunde en specifik barriere? Flere af de interviewede eksperter peger herudover på endnu en potentiel specifik barriere, som relaterer sig til internationale offentlige kunder som myndighed. Flere vurderer, at ud over at der skal være referencer på plads, som modsvarer størrelsen på den internationale opgave, så vil salget til en offentlig kunde som myndighed alt andet lige være mere ressourcekrævende end salget af standardydelser. Flere eksperter og virksomheder vurderer, at salgsprocessen af digitale ydelser til det offentlige som myndighedsudøvende kræver flere ressourcer og længere tid, end hvis der var tale om salg til det private marked eller om salg af standardydelser eller varer til det offentlige. Årsagen er, at der ofte vil være tale om salg af løsninger som er meget specialiserede og vedrører det offentlige som myndighedsudøvende. Derfor kræver det den fornødne risikovillige kapital. Og det sætter pres på virksomhedens kapital-flow, som vurderes som større end ved salg til den private sektor. Eksportfremmeaktører, brancheorganisationer og netværk som Interactive Denmark kan være med til at profilere de mange små spillere i de internationale markeder. Det kan lade sig gøre i det omfang, der er tale om produkter, som er innovative og indeholder unikke løsninger også i en international kontekst men hvor den enkelte virksomhed ikke har tilstrækkelige organisatoriske muskler og kapital, som er nødvendig for at komme ind på et nyt marked. Endelig peger analysen også på, at eksportmuligheder er betinget af den udviklingsstrategi, virksomhederne selv forfølger. Jo mere virksomheden baserer sin eksportstrategi på generiske, modulbaserede platforme og løsninger, som bygger på åbne og internationalt anerkendte standarder, desto større er sandsynligheden for, at en given løsning kan eksporteres uden for store tilpasningsomkostninger, hvis den givne løsning ellers dækker et hul i markedet. Lokale partnere, som er i indgreb med den offentlige sektor på et strate- 11 Blandt andet Gartner har identificeret 10 teknologitrends, som muliggør, at det offentlige kan skabe merværdi i form af mere tilpassede og brugercentrerede og brugerinvolverende løsninger, som samlet set ofte omtales som smart government, og som også udnytter mobile løsninger og udnyttelse af de data, der genereres igennem offentlige løsninger og brugen af disse for eksempel i forhold til en sundhedsindsats

12 gisk niveau, kan være med til at reducere de omkostninger og den tid, det tager at blive positioneret i et marked som ny spiller. Ser man på digitale læremidler, er det danske økosystem og det danske marked endnu i sin vorden. En dansk strategi for eksport bør i høj grad bygge på at styrke det danske økosystem gennem nogle af de initiativer, der allerede er taget. Samtidig er det vigtigt i langt større udstrækning at se på international praksis for effektevaluering gennem stringente og kontrollerede undervisningsforsøg med henblik på fx at kunne dokumentere læringseffekter eller større undervisningsproduktivitet. Hvad angår digitale forvaltningsløsninger, er der ud over kravene til produktmodularitet 14 og åbne internationalt anerkendte standarder behov for at få dokumenteret målbare effekter. Digitale forvaltningsløsninger har internationalt nået en større modenhedsgrad end digitale læremidler. For producenterne af digitale forvaltningsløsninger, som ikke allerede er på eksportmarkedet, betyder det alt andet lige, at det vil være sværere at positionere sig i det internationale marked, fordi markedet for digitale forvaltningsløsninger er præget af en større grad af konsolidering med mindre der er tale om producenter af nicheydelser. Derimod kan der være muligheder for eksport gennem partnerskaber med konsoliderede spillere, såfremt produktet er tilstrækkeligt unikt. For producenter af digitale læremidler er situationen noget anderledes. Det internationale marked består på den ene side af større forlag og medieproducenter og på den anden side af en international underskov af relativt nye indholdsproducenter og platformproducenter. Her vil det stadig være muligt for små virksomheder uden international erfaring at komme i direkte indgreb med internationale markeder via relativt lave initialomkostninger. Mulighederne øges, hvis der er tale om produktion af generiske løsninger, som kan afvikles på forskellige platforme. Dermed øges mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala og baseret på andre forretningsmodeller end offentlige udbud. Endvidere spænder markedet for digitale læremidler meget bredt og ud over den formelle uddannelsessektor. For underskoven af små, relativt nystartede producenter af digitale læremidler vil partnerskaber med en større spiller eller med lokale partnere som hovedregel være en forudsætning for at kunne vinde større offentlige licitationer og for at opbygge et solidt indgreb med et internationalt marked for læremidler til den offentlige sektor. I EU re- 14 Produktmodularitet- defintion: et produkt, som er opbygget i komponenter og baseret på åbne anerkendte standarder. 12

13 præsenterer European Schoolnet 15 i den kontekst en mulig unik samspils- og udviklingspartner i forhold til grundskolesystemet. Både når det kommer til digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, udgør en række udviklingsøkonomier et potentiale, idet mange af disse lande satser markant på digitale forvaltningsløsninger omfattende fx sundhed og uddannelse. Initialomkostningerne vil typisk være store. Og kravene om et indgående lokalkendskab og kontaktnetværk på højeste niveau vil tilsvarende være store. Derfor kan en partnerstrategi eller konsortiedannelse fx med nogle af de større rådgivervirksomheder være en mulighed for at vinde større offentlige udviklingskontrakter

14 1.3. Mulige indsatser Analysen peger på tre typer af indsatser, hvis flere virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, skal i gang med eksport: For det første er det afgørende, at kommunerne går sammen med krav om, at offentlige digitale løsninger, hvad enten det handler om systemer, som bruges i den offentlige forvaltning, eller der er tale om digitale læremidler, bliver udviklet på åbne og internationalt anerkendte standarder. Det vil også øge konkurrenceudsættelsen på det danske marked. For det andet kan man styrke internationaliseringskapaciteten hos danske leverandører af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler gennem offentligprivate samarbejder, som dels kan være med til at styrke det danske økosystem i prioriteringer, dels har fokus på fx borgerinddragelse i udviklingen af offentlige digitale løsninger og multiplatformdistribution. Med hensyn til digitale læremidler drejer det sig fx om åbne, adaptive læremidler og integration af learning analytics. Endvidere kan brancheorganisationer være med til at styrke, at leverandører af teknologiplatforme har kendskab til muligheder for internationale udviklingssamarbejder igennem Horizon 2020 på de modne markeder og igennem udviklingskontrakter via Danida i forhold til eksport til umodne markeder. For det tredje kan man sætte ind i forhold til de øvrige traditionelle eksportbarrierer, som ifølge analysens resultater ikke synes at afvige substantielt fra, hvad der ses i andre brancher. Dog er det vigtigt at understrege, at netop for producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er det vigtigt, at eksportrådgiversystemet har dybt kendskab til den offentlige forvaltning i det givne land herunder til uddannelsessystemet ikke mindst når virksomheder vil bevæge sig uden for nærmarkederne i Norden og i EU. Endvidere er det et kendt faktum, at offentlige udbud kræver mange ressourcer og indsigt for den enkelte virksomhed. Konsortiedannelse mellem virksomheder kan være et middel for nicheproducenter til at deltage i større udbud. Både brancheorganisationer og eksportfremmeaktører kan muligvis spille en større rolle i formidlingen af offentlige internationale udbud og i forbindelse med konsortiedannelse. 14

15 1.4. Analysens struktur Analysen bygger på en gennemført survey samt interview med virksomheder og andre aktører med henblik på både at skabe et generelt overblik over de virksomheder, der eksporterer digitale forvaltningsløsninger og læremidler, og for at få et dybere indblik i oplevede eksportbarrierer blandt virksomhederne. Rapporten er struktureret som følger: Kapitel 2: Præsenterer afgrænsning og metodetilgang. Kapitel 3: Giver et kvantitativt overblik over virksomheder, der leverer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler til det offentlige. Kapitel 4: Analyserer barrierer for eksport. Kapitel 5: Viser virksomhedernes strategiske tilgange til eksport i forhold til forskellige markeder og produkter. Kapitel 6: Præsenterer analysens hovedkonklusioner og mulige veje for fremtidig eksport. 15

16 2. Afgrænsning og metode 2.1. Afgrænsning I identifikationen og udvælgelsen af virksomhedspopulationen, der tilbyder digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, er der foretaget to overordnede afgrænsninger, der er fastlagt af opdragsgiver: Virksomhedspopulationen i denne analyse omfatter ikke store multinationale selskaber, der opererer i Danmark og sælger it-løsninger til den offentlige sektor i Danmark. Denne gruppe af virksomheder forfølger typisk en strategi om at være til stede på flere markeder, og de vil derfor ofte have udviklingsog salgsorganisationer i mange lande. Derudover kan det i en analytisk sammenhæng være vanskeligt at skelne mellem eksport og interne transaktioner mellem virksomhedens afdelinger i forskellige lande. Offentlige it-løsninger omfatter i denne analyse ikke løsninger, der typisk er rettet mod B2B- og B2C-markedet. Analysen har derfor udeladt underbrancher med dette fokus. Disse brancher omfatter it-forhandlere, industriel it, kurser og certificeringer, konsulentydelser, netværksintegratorer, systemintegratorer og tele- og internetrelaterede services. Med udgangspunkt i denne afgrænsning omfatter analysen: Ressourcestyring og analyseløsninger Enterprise Resource Planning-løsninger (ERP), dvs. it-løsninger, som på tværs af virksomheden understøtter planlægning og styring af kundens ressourcer. Løn- og personaleløsninger. Indkøbsløsninger. Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW = Business Intelligence og data warehousing ). Indkøbsløsninger, der understøtter hele eller dele af det offentliges indkøbsprocesser herunder fakturering og varemodtagelse. Sagsbehandlingssystemer Elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Elektroniske samarbejdsløsninger. Sprogteknologiske løsninger. ESDH/EDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) er it-løsninger, der understøtter hele eller dele af kundens forretningsprocesser. Internet-/intranet-løsninger Digitale selvbetjeningsløsninger og indholdsstyringsløsninger også kendt som Content Management System. Digitale selvbetjeningsløsninger kan både omfatte en borgers og/eller en virksomheds mulighed for at få adgang til personlig information som fx en årsopgørelse samt det at kunne gennemføre egentlig sagsbehandling som fx registrering af klager eller tilmelding af børn til skolen. 16

17 Kundestyringssystemer Customer Relationship Management (CRM) omfatter it-løsninger, hvis formål er at understøtte og udbygge relationen mellem kunden og dennes kunder (klienter, borgere o.l.). Dette gøres bl.a. ved at konsolidere transaktioner og kommunikation fra forskellige kanaler således, at kunden på et oplyst og analyseret grundlag kan levere bedre beslutninger, service eller produkter. Flere af disse løsninger i fx jobcentre bygger på en åben it-teknologi nemlig en standard-crm-platform fra Microsoft, der udmærker sig ved at være velegnet til at udveksle informationer med andre it-systemer på grund af en åben systemarkitektur. Et andet eksempel er Borgerservice, hvor borgere kan ringe og forhøre sig om sagsforløb. Her benyttes der også CRM-systemer. Integrationsløsninger, sikkerhed og cloud-løsninger Applikationsintegrationsløsninger medvirker til at skabe interoperabilitet mellem eksisterende applikationer som fx enkelte forretningsservices eller komplette forskelligartede forretningsapplikationer. Interoperabilitet mellem applikationerne omfatter mulighed for udveksling af data og funktionalitet mellem applikationer, som kan være baseret på forskellige teknologier og platforme. Fagsystemer Der findes en lang række fagsystemer i den offentlige sektor og tilsvarende en lang række leverandører. Det er systemer, som er skræddersyet til de fagspecifikke behov, der findes på et sektorområde typisk inden for offentlig forvaltning og serviceproduktion. Den sidste kategori digitale læremidler er mere specifikt møntet på undervisning. Digitale læremidler har vundet indpas de seneste år i takt med digitaliseringen i undervisningssektoren. Især har it i folkeskolen været en driver i udbredelsen, da den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har allokeret puljemidler til indkøb af digitale læremidler. Digitale læremidler anvendes som fællesbetegnelse i resten af rapporten for digitale læremidler forstået som digitale indholdsprodukter og learning management-systemer, som både kan være distributionsplatforme, men som også kan rumme digitalt indhold. Den gennemførte survey skelner mellem de to kategorier, selv om de har en vis grad af sammenfald. Digitale læremidler Digitale læremidler er en fællesbetegnelse for forskellige materialer, itværktøjer, spil og informationssamlinger, der distribueres og anvendes på pc, tablet og mobiltelefon Der er tale om en relativ bred samling af undervisnings- og læremidler, som spænder over simulationer, digitale opgaver, leksika og WEB 2-applikationer 16. Digitale læremidler er således produceret med 16 Se fx 17

18 et læringsmæssigt udgangspunkt, hvilket adskiller de digitale læremidler fra åbne værktøjsprogrammer. Ovenstående løsninger leveres af en lang række danske og udenlandske virksomheder til den offentlige sektor i Danmark. I det følgende afsnit beskrives den anvendte metode nærmere. 738c668-11e fe7de.html#axzz2tlCJ7ULX 2.2. Metode Analysen består dels af en kortlægning af virksomheder, dels af dybdegående interview med udvalgte virksomheder Kortlægning af danske virksomheder I kortlægningen af virksomheder, der leverer it-løsninger til det offentlige herunder digitale læremidler er der benyttet en såkaldt snowball-metode, der består af flere trin. Således er der i første omgang gennemført en kortlægning af virksomhederne ved hjælp af SKI-leverandørlisten suppleret med Computerworlds it-brancheguide. Efterfølgende er survey-data koblet med registerdata fra Danmarks Statistik med henblik på at få information om bl.a. omsætning, antal medarbejdere og årlig værditilvækst. Det er således et begrænset datasæt, men omvendt omfatter det en stor andel af den samlede relevante population af virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Den første del af den kvalitative analyse har omfattet interview med eksperter, som har indsigt i digitale forvaltningsløsninger og læremidler og eksport af disse. Eksperterne er dels ambassademedarbejdere i udlandet, dels eksperter fra danske brancheorganisationer. Disse ekspertinterview har haft til formål at få et eksternt og bredere perspektiv på virksomhedernes oplevede udfordringer i forbindelse med eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler. Endvidere har de indledende interview givet et vigtigt indspil til udviklingen af den kvalitative spørge-ramme for virksomhedsinterview. Den anden del af den kvalitative analyse omfatter interview med sytten virksomheder, hvoraf ni er udvalgt som case-virksomheder. De sytten virksomheder er udvalgt med henblik på at dække forskellige it-løsninger, forskellige eksportmarkeder og forskellige virksomhedsstørrelser. Fjorten af disse interview vedrører digitale forvaltningsløsninger, og tre vedrører digitale læremidler. Derudover er der udvalgt virksomheder, der ikke eksporterer. Gennem de kvalitative interview har det været muligt at få en nuanceret diskussion af virksomhedernes oplevede eksportbarrierer, som kan danne udgangspunkt for eventuelle policy-tiltag for at fremme eksport af digitale læremidler og forvaltningsløsninger. Omvendt giver et 18

19 begrænset antal kvalitative interview ikke grundlag for at generalisere til hele populationen af virksomheder. Derfor skal resultaterne af den kvalitative analyse holdes op imod survey-resultaterne, der bl.a. giver indblik i mere generelle karakteristika for eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder. Den sidste del af den kvalitative analyse omfatter cases med udvalgte virksomheders erfaringer med eksport. Dette omfatter også den proces, som virksomheden har været igennem i forbindelse med eksport, samt hvilke forudsætninger, der har været afgørende for, at virksomheden i dens egen optik er lykkedes med eksport med forskellige typer af produkter og løsninger i forskellige markeder. 19

20 3. Survey 3.1. Et statistisk billede af virksomhederne Som beskrevet i afsnit 2.2 er der på baggrund af opdragsgivers afgræsning af virksomhedspopulationen gennemført en kortlægning af relevante virksomheder, hvilket har resulteret i identifikation af i alt 104 virksomheder. Ud af disse virksomheder har 67 virksomheder deltaget i den gennemførte survey omfattende virksomheder, som producerer administrative løsninger, og/eller virksomheder, som producerer digitale læremidler herunder learning management-systemer. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvorvidt de eksporterer. Data viser, at 71 pct. af de virksomheder, som har deltaget i surveyen, ikke eksporterer. For de virksomheder, som eksporterer, omfatter eksporten primært fagsystemer (17 pct.), integration og sikkerhedsløsninger (15 pct.), internet-/intranetløsninger (14 pct.) samt ressourcestyring og analyseløsninger (12 pct.). Som det fremgår af Figur 1, ligger learning management-systemer i bund med. 3 pct. Figur 1: Hvad eksporterer virksomhederne (flere svar mulige) 17,18 Nej, ingen af dem 71% Digitale læremidler 8% Learning management 3% Fagsystemer Integration, sikkerhed og cloud 17% 15% Kundestyringssystemer 5% Internet / Intranetløsninger 14% Sagsbehandlingssystemer Ressourcestyring og analyseløsninger 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ser vi på, hvor danske virksomheder eksporterer til (Figur 2), så er nærmarkederne i Norden samt Tyskland og England de foretrukne destinationer. Derefter 17 Da virksomhederne har kunnet angive, hvis de eksporterer mere end en løsning, er sumtallet mere end 100 pct., som det fremgår af Figur For at få tilstrækkeligt fintmaskede svar er der spurgt til digitale læremidler, som i princippet også kan være en elektronisk lærebog såvel som learning management-systemer (digitale platforme, som både kan omfatte indhold og distribution. Igennem analysen sammenfattes dette til digitale læremidler, ligesom de forskellige løsninger til offentlig administration omtales som løsninger til digital forvaltning). 20

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid

INVENTIO.IT. Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Det handler om tryghed og tillid INVENTIO.IT Tryghed og tillid er nøgleord, når man skal vælge samarbejdspartner. Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober 2001. Vi er total leverandør og installerer,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere