Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler"

Transkript

1 Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Mulige indsatser Analysens struktur Afgrænsning og metode Afgrænsning Metode Kortlægning af danske virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Survey Et statistisk billede af virksomhederne Virksomhedsstørrelse og -performance Eksportbarrierer for digitale forvaltningsløsninger og læremidler Traditionelle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger It-standarder Teknologisk markedsmodenhed Udbudsprocesser Øvrige traditionelle barrierer for eksport Risiko og mindset Manglende specialisering blandt eksportfremmeaktører og brancheforeninger? Sprog og kultur Sprog og kultur som specifik barriere Sammenfatning Eksportstrategier Markeder og løsninger Landes digitale modenhed Systemers kompleksitet Fra barriere til eksport

3 6.5. Standardløsninger til modne markeder Standardprodukter til umodne markeder Komplekse produkter til umodne markeder Forudsætninger for eksport Strategisk fokus på eksport Kritiske eksportforudsætninger Adgang til netværk Lokal tilstedeværelse Hjemmemarkedserfaring og referencer Erfaring med offentlige kunder og udbudsprocesser Danmarks digitale brand Konkurrencedygtige produkter Generiske produkter, der kan integreres Kritiske parametre for eksport opsummering Traditionelle eksportbarrierer Tekniske standarder Danskproduceret et plus og en barriere Specifikke barrierer dansk digitalt indhold Nøglekonklusioner Mulige indsatser Appendix: Virksomhedscases Savivo: Global eksport af m-læringsværktøjer Tabulex: Eksport til Nordeuropa cbrain: Eksport af ESDH-system Rehfeld Partners: Eksport af ledelsesinformationssystem NIRAS: Ledelsesinformationsløsninger Schultz: Shortlistet på norsk rammekontrakt Targit: Eksport via samarbejdspartnere MySupply: Eksport af NemHandel-løsning

4 1. Indledning Eksportpotentialet for danske virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og læremidler Vækstteamet for IKT og Digital Vækst, som blev nedsat af regeringen, kom med deres anbefalinger i januar Vækstteamet konkluderede, at der er et uudnyttet potentiale i eksport af digitale løsninger, som er udviklet til det offentlige fx inden for forvaltningsløsninger og digitale læringsmidler. Med udgangspunkt i vækstteamets konklusioner og anbefalinger har Teknologisk Institut fået til opdrag at afdække potentielle barrierer for eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler, der er udviklet til den offentlige sektor i Danmark. Analysen omfatter: En kortlægning af virksomheder, der udvikler digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler. En afdækning af oplevede interne og eksterne barrierer blandt danske virksomheder, som udvikler digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. En afdækning af eksportmuligheder af it-løsninger, som er blevet udviklet til det offentlige. Vi vil gerne sige tak til både eksperter og virksomheder, som alle er kommet med uvurderlige bidrag til gennemførelsen af denne analyse. Teknologisk Institut Center for Analyse & Erhvervsfremme Kontakt: Hanne Shapiro: 4

5 1.1. Sammenfatning Det følgende afsnit rummer en sammenfatning af en analyse Teknologisk institut har gennemført, og som har fokuseret på eksportbarrierer for virksomheder, som producerer offentlige digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler. Analysen har afdækket følgende områder: De eksporterende virksomheder og eksportdestinationer Oplevede eksportbarrierer for danske virksomheder Virksomhedernes strategier for at håndtere eksportbarrierer. Der er gennemført en survey blandt virksomheder, som udvikler administrative systemer til det offentlige og/eller e-læringsløsninger til det offentlige. Kortlægningen viser, at 71 pct. af de danske virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og/eller digitale læremidler til det offentlige baserer deres virksomhed udelukkende på det danske marked. Blandt de eksporterende virksomheder, som producerer enten digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler, er andelen af eksporterende virksomheder lavest for de virksomheder, som producerer learning management 1 -systemer, som udgør en del af digitale læremidler. Eksporten for denne gruppe af virksomheder ligger på 3 pct. Eksporten er højest for virksomheder, der producerer fagsystemer samt for virksomheder, som producerer integrations-og sikkerhedssystemer med henholdsvis 17 pct. og 15 pct. Derudover viser analysen, at de eksporterende virksomheder generelt er større end de ikke-eksporterende, og for det andet at værditilvæksten er markant højere for de eksporterende virksomheder, hvilket også ses i andre brancher som fx fremstillingsindustrien 2 og som kan henføres til, at eksporterende virksomheder er udsat for en større konkurrenceudsættelse. Eksporttallene for producenter af digitale forvaltningsløsninger og læremidler kan sammenholdes med, at dansk eksport af varer og tjenesteydelser i 2013 var på ca mia. kr. eller ca. 55 pct. målt ift. Danmarks BNP. Kun 10 pct. af de ca danske virksomheder eksporterer. Af de eksporterende virksomheder står de ca. 10 pct. for ca. 90 pct. af eksporten. De 100 største eksportører står alene for ca. 50 pct. af eksporten. Omkring 75 pct. af den danske vareeksport afsættes i Europa og yderligere 6-7 pct. i USA. Kun pct. af eksporten går til økonomierne uden for OECD-området, hvor hovedparten af den globale vækst forventes at finde sted de kommende årtier 3. I en national målestok klarer producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler sig således godt. Denne og andre analyser har vist, at for de relativt nystartede virksomheder kan adgang til risikokapital være et problem. De potentielle mar Nordisk Ministerråd (2014) Nordic Export of goods and exporting enterprises 3 5

6 keder for digitale læremidler og digitale forvaltningsløsninger er på ingen måde homogene, hverken hvad angår it modenhed, it infrastruktur eller forvaltningspraksis. Netop fordi der er tale om ydelser, som skal understøtte offentlig forvaltningspraksis, hvad enten det handler om undervisnings eller administration, kræver det typisk længere tid og flere ressourcer at trænge ind på markedet for offentlige digitale løsninger, end det gør på andre markeder, vurderer eksperter og de interviewede virksomheder. I den optik klarer virksomhederne sig derfor godt. Fokus på nærmarkederne Analysen viser, at den danske eksport primært går til nærmarkederne i Norden, Tyskland og England. Således er det 81 pct. af de eksporterende virksomheder, der eksporterer til Norden, mens 43 pct. eksporterer til Nordamerika og 19 pct. til Asien. Der kan udpeges flere årsager til dette. For det første fordi nærmarkederne i flere henseender ligner det danske marked. For det andet har den geografiske nærhed betydning, idet det gør det mindre omkostningstungt at få opbygget en position i et nyt marked, hvad enten det sker via en partnerstrategi eller ved tilstedeværelse. For det tredje spiller markedsmodenheden i nærmarkederne også en rolle. Et fragmenteret marked med mange små spillere Det nuværende danske marked for digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er karakteriseret ved, at mange offentlige kunder ønsker skræddersyede løsninger, samt at indkøb foregår decentralt, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. En høj grad af digitalisering i Danmark kombineret med en efterspørgsel på skræddersyede løsninger betyder, at danske virksomheder har opbygget erfaring med at udvikle kundetilpassede løsninger og i mindre omfang skalerbare løsninger. Et interessant perspektiv på barrierer relateret til et fragmenteret marked er, at disse primært vedrører forhold på det danske marked og efterfølgende får betydning for virksomhedernes muligheder på de internationale markeder. Dette kan have negative konsekvenser i forhold til internationale udbud, idet der ofte stilles krav til potentielle leverandører om, at de har leveret opgaver af en vis størrelse for overhovedet at kunne komme i betragtning i internationale udbud. Endvidere består leverandørerne af mange små og mellemstore virksomheder. Og som i andre brancher har disse ofte sværere ved at skaffe de nødvendige finansielle og ledelsesmæssige ressourcer til eksportfremstød. Samlet set viser analysen, at der kan identificeres en række traditionelle barrierer, hvor nogle forstærkes af, at der er tale om eksport af løsninger i forbindelse med en myndighedsbetjening, idet det kræver et dybdegående 6

7 kendskab ikke alene til marked og konkurrenter, men også til forvaltningslovgivning som helhed. Endvidere kræver det relevante referencer i sammenlignelig størrelse samt kendskab til det enkelte ressortområde og udbudsregler (især uden for EU). Derfor har det fragmenterede danske marked en negativ effekt. Traditionelle eksportbarrierer strategi og omkostninger i tid og ressourcer Virksomhederne fremhæver især barrierer, der vedrører omkostninger i tid og økonomiske ressourcer, når de vil ud på nye markeder. Dette gælder, hvad enten der er tale om digitale forvaltningsløsninger eller digitale læremidler. De oplevede barrierer er i den forstand ikke specifikke for producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, idet de også ses i andre brancher. På tværs af produkter og eksportmarkeder er der en række faktorer, som har betydning for, hvorvidt eksportfremstød lykkes for virksomhederne. Det drejer sig især om ledelsens strategiske fokus på eksport, erfaring og referencer fra det danske marked, hvor nemt virksomhederne har adgang til kunder og netværk og endeligt, hvorvidt virksomheden har konkurrencedygtige produkter, som kan konkurrere også med nationale producenter på et givet marked. De virksomheder, der ikke eksporterer, peger især på to årsager. For det første understreger virksomhederne nødvendigheden af at have tilstrækkelige ressourcer af finansiel og ikke finansiel karakter, som kræves i en markedsopbygningsfase. For det andet vurderer virksomhederne, at det fragmenterede danske marked med mange spillere har medført, at der i mindre grad har fundet en konsolidering sted sammenholdt med udviklingen i andre lande med en avanceret digital infrastruktur. I et konsolideret marked, kræves der mere for at finde fodfæste for en ny spiller, men for de succesfulde virksomheder øger det mulighederne for opbygning af relevante referencer og finansiel soliditet. Traditionelle eksportbarrierer produktkompleksitet og markedsmodenhed bestemmende for markedstilgang Analysen viser, at for både forvaltningsløsninger og digitale læremidler er virksomhedernes eksportkapacitet og strategi især betinget af hvor komplekst et produkt, der eksporteres, hvor megen integration med andre systemer det fordrer, og hvor modent et marked virksomheden retter sig imod. Når det gælder mere komplekse løsninger, er forudsætningen for eksport, at produktet er modulært opbygget 4 og er baseret på åbne standarder. Det vil resultere i et mindre behov for tilpasning. En typisk eksportmodel er baseret 4 Modulært opbygget - dvs. opbygget i komponenter, som bygger på åbne standarder, som gør det muligt mere fleksibelt at genbruge udviklede komponenter og sammensætte disse i nye løsninger. 7

8 på samspil med en lokal partner, som også kan yde lokal support. Dette gælder både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler, som har platformskarakter (learning management-systemer). For virksomheder med mindre komplekse produkter er der flere eksempler på, hvordan partnerskaber med multinationale virksomheder kan medvirke til at bære hyldevarer ind på nye markeder, hvilket også kan være i form af apps. Eksportmulighederne øges både for digitale forvaltningsløsninger og for digitale læremidler i det omfang, at virksomheden eksporterer stand-alone generiske løsninger, som kræver minimal integration. Endvidere øger det mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala fx gennem en licensaftale eller som apps. Traditionelle eksportbarrierer i it-branchen manglende standarder Som for andre virksomheder i it-branchen peger virksomhederne inden for digitale forvaltningsløsninger på barrierer, som relaterer sig til manglende brug af åbne internationalt anerkendte standarder i Danmark. Standarder er således stadig et problem på trods af, at kommunernes handlingsplan for digitalisering peger på de potentialer, der ligger i brugen af åbne internationalt anerkendte standarder. Åbne standarder kan understøtte systemintegration og samspil på tværs af kommuner. Åbne standarder kan også fremme konkurrenceudsættelsen og dermed på sigt have en positiv effekt på prisdannelsen. For det tredje kan åbne standarder fremme muligheder for eksport. Det danske marked for digitale læremidler er mindre modent end markedet for digitale forvaltningsløsninger. I de seneste år har både regeringen og kommuner igangsat en række tiltag for at fremme et marked for digitale læremidler. Det er en eksplicit målsætning, at udviklingen af digitale læremidler og underliggende distributionsplatforme skal bygge på åbne standarder og formater 5. Analysen viser klart, at jo mere generiske løsninger virksomhederne kan tilbyde, jo nemmere er det i udgangspunktet at eksportere de udviklede løsninger, såfremt referencerne er i orden. Ikke desto mindre er der talrige eksempler på, at danske kommuner har udbudt licitationer inden for digital offentlig forvaltning, som ikke er baseret på internationalt anerkendte åbne standarder distributionsplatforme.p 8

9 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger Branchespecifikke barrierer? Ud over de ovennævnte barrierer er der barrierer, som kan karakteriseres som specifikke, fordi eksporten af offentlige løsninger ofte vil kræve en sproglig tilpasning af brugergrænseflader, og da dansk er et lille sprogområde, så medfører det en ekstra omkostning for virksomhederne. Hvis løsningen også omfatter digitalt indhold, kan der være tale om alt fra oversættelse til egentlig tilpasning til den konkrete brugskontekst, og det forøger prisen på løsningen. Producenter af digitale læremidler kan for eksempel have valgt at anvende åbne standarder, men have udviklet indholdet til danske læreplaner og med danske kulturelle markører. I de tilfælde vil der skulle anvendes betragtelige ressourcer på både en indholdsmæssig samt en sproglig og kulturel tilpasning, og det vil fordre salg i et vist volumen, for at et marked overhovedet er interessant. På trods af at digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler har en forskellig grad af modning i det danske marked, er der specifikke barrierer for både producenter af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, som er sammenlignelige, og som vedrører, hvor specifikt løsningerne er udviklet til en dansk kontekst. Tendensen i det danske marked med en efterspørgsel på hovedsageligt skræddersyede løsninger har medført at markedet er fragmenteret. På den ene side har det givet muligheder for udviklingen af en underskov af små producenter; på den anden side betyder det i praksis, at et fåtal af virksomheder har opbygget referencer og erfaringer med at levere løsninger i skala. Det bliver en barriere i internationale offentlige udbud, hvor det ofte kræves, at leverandøren skal have leveret opgaver af en vis økonomisk størrelse inden for et specifikt tidsrum for at kunne blive prækvalificeret som leverandør, hvad enten det handler om leverancer til administrative formål eller undervisningsformål. Et stærkt dansk brand men internationalt udsyn er vigtigt i en globaliseret branche Analysen peger på, at danske digitaliseringsløsninger har et stærkt brand blandt offentlige kunder i udlandet, fordi Danmark er førende inden for digital forvaltning. Dansk producerede digitale læremidler har ikke på samme måde opbygget et brand i udlandet, idet det danske marked endnu er i sin vorden. Ikke desto mindre er det danske uddannelsessystem kendt for en elevcentreret og involverende undervisning, som kan fremme udviklingen af kreative 9

10 kompetencer, og flere danske spilproducenter er internationalt kendte. For producenter af digitale læremidler, ligger udfordringen i høj grad i udviklingen af et dansk økosystem for digitale lærermidler, idet det kan understøtte en øget professionalisering gennem offentlig- private samarbejder. Regeringen har i samarbejde med kommunerne sat gang i initiativer, der kan understøtte en sådan udvikling ved at afsætte årlige midler til produktion. Endvidere forskes der både på universiteter og professionshøjskoler i udviklingen af pædagogisk praksis og fastsættelse af kriterier for god kvalitet. 6 En professionalisering af hjemmemarkedet kan danne grundlaget for at få opbygget et eksportmarked, som skønnes at være i vækst i Europa og globalt. I et lille marked som det danske, er der en udstrakt risiko for, at nye digitale løsninger ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager udenlandske udviklingstendenser, som kan have betydning for eksportmuligheder. For digitale læremidler drejer det sig fx på EU-niveau om EU-strategien vedrørende åbne personaliserede digitale læringsressourcer 7 ; og i det Nordamerikanske marked drejer det sig bl.a. om en stigende tendens til at koble brugen af digitale læremidler med learning analytics 8. Brugen af learning analytics er voksende i det amerikanske marked, fordi learning analytics på en kost-effektiv måde gør det muligt at bruge de digitale data, som eleven skaber igennem brugen af læremidlet til at skræddersy de digitale læringsressourcer, så de modsvarer en elevs læringsstil samtidig med at learning analytics også kan automatisere rettelse af standard tests, så underviserne får frigjort ressourcer. Internationalt har der i de senere år været en voksende debat om, at digitalt understøttede læremidler ikke har resulteret i de effekter, man oprindeligt havde forventet. Det har medført, at udviklingen af digitale læremidler i stigende omfang bygger på kontrollerede forsøg, hvor man sammenligner undervisningseffekter med traditionelle læremidler som redskab til at udvikle kvaliteten i digitale læremidler inden en eventuel udbredelse. 9,10 De samme tendenser ses ikke i Danmark i samme omfang. I de sidste år har der været en stor udvikling af digitalt baserede offentlige forvaltningsløsninger baseret på mobile løsninger og brugen af apps. Udviklingen i brugen af big data muliggør en ny generation af brugercentrerede og Learning analytics bygger basalt set på, at man udnytter de digitale fodspor, eleverne sætter, når de anvender et digitalt læremiddel, til at analysere den enkelte elevs tilgang til og vanskeligheder med et givet materiale, og hvordan det er opbygget. Læs mere: US Department of Education (2012) Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics 9 US Department of Education (2010). Use of Educational Data at the Local Level: From Accountability to Instructional Improvement 10 US Department of Education, Office of Educational Technology (2009). Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies 10

11 brugerinvolverende offentlige digitalt understøttede service løsninger. Både i Danmark og internationalt er der en forventning til, at nye digitale borgerservices kan være med til at skabe job og samtidig øge livskvaliteten for borgerne. Udviklingen kaldes samlet set smart government 11 og smart city. Der er mange forskellige tilgange til at udnytte digitale teknologier i innovationsøjemed. I Danmark er blandt andet Aarhus langt fremme i strategien for smart city, og internationalt er byer som Barcelona og San Fransisco godt med Den internationale offentlige myndighed som kunde en specifik barriere? Flere af de interviewede eksperter peger herudover på endnu en potentiel specifik barriere, som relaterer sig til internationale offentlige kunder som myndighed. Flere vurderer, at ud over at der skal være referencer på plads, som modsvarer størrelsen på den internationale opgave, så vil salget til en offentlig kunde som myndighed alt andet lige være mere ressourcekrævende end salget af standardydelser. Flere eksperter og virksomheder vurderer, at salgsprocessen af digitale ydelser til det offentlige som myndighedsudøvende kræver flere ressourcer og længere tid, end hvis der var tale om salg til det private marked eller om salg af standardydelser eller varer til det offentlige. Årsagen er, at der ofte vil være tale om salg af løsninger som er meget specialiserede og vedrører det offentlige som myndighedsudøvende. Derfor kræver det den fornødne risikovillige kapital. Og det sætter pres på virksomhedens kapital-flow, som vurderes som større end ved salg til den private sektor. Eksportfremmeaktører, brancheorganisationer og netværk som Interactive Denmark kan være med til at profilere de mange små spillere i de internationale markeder. Det kan lade sig gøre i det omfang, der er tale om produkter, som er innovative og indeholder unikke løsninger også i en international kontekst men hvor den enkelte virksomhed ikke har tilstrækkelige organisatoriske muskler og kapital, som er nødvendig for at komme ind på et nyt marked. Endelig peger analysen også på, at eksportmuligheder er betinget af den udviklingsstrategi, virksomhederne selv forfølger. Jo mere virksomheden baserer sin eksportstrategi på generiske, modulbaserede platforme og løsninger, som bygger på åbne og internationalt anerkendte standarder, desto større er sandsynligheden for, at en given løsning kan eksporteres uden for store tilpasningsomkostninger, hvis den givne løsning ellers dækker et hul i markedet. Lokale partnere, som er i indgreb med den offentlige sektor på et strate- 11 Blandt andet Gartner har identificeret 10 teknologitrends, som muliggør, at det offentlige kan skabe merværdi i form af mere tilpassede og brugercentrerede og brugerinvolverende løsninger, som samlet set ofte omtales som smart government, og som også udnytter mobile løsninger og udnyttelse af de data, der genereres igennem offentlige løsninger og brugen af disse for eksempel i forhold til en sundhedsindsats

12 gisk niveau, kan være med til at reducere de omkostninger og den tid, det tager at blive positioneret i et marked som ny spiller. Ser man på digitale læremidler, er det danske økosystem og det danske marked endnu i sin vorden. En dansk strategi for eksport bør i høj grad bygge på at styrke det danske økosystem gennem nogle af de initiativer, der allerede er taget. Samtidig er det vigtigt i langt større udstrækning at se på international praksis for effektevaluering gennem stringente og kontrollerede undervisningsforsøg med henblik på fx at kunne dokumentere læringseffekter eller større undervisningsproduktivitet. Hvad angår digitale forvaltningsløsninger, er der ud over kravene til produktmodularitet 14 og åbne internationalt anerkendte standarder behov for at få dokumenteret målbare effekter. Digitale forvaltningsløsninger har internationalt nået en større modenhedsgrad end digitale læremidler. For producenterne af digitale forvaltningsløsninger, som ikke allerede er på eksportmarkedet, betyder det alt andet lige, at det vil være sværere at positionere sig i det internationale marked, fordi markedet for digitale forvaltningsløsninger er præget af en større grad af konsolidering med mindre der er tale om producenter af nicheydelser. Derimod kan der være muligheder for eksport gennem partnerskaber med konsoliderede spillere, såfremt produktet er tilstrækkeligt unikt. For producenter af digitale læremidler er situationen noget anderledes. Det internationale marked består på den ene side af større forlag og medieproducenter og på den anden side af en international underskov af relativt nye indholdsproducenter og platformproducenter. Her vil det stadig være muligt for små virksomheder uden international erfaring at komme i direkte indgreb med internationale markeder via relativt lave initialomkostninger. Mulighederne øges, hvis der er tale om produktion af generiske løsninger, som kan afvikles på forskellige platforme. Dermed øges mulighederne for at sælge løsninger i mindre skala og baseret på andre forretningsmodeller end offentlige udbud. Endvidere spænder markedet for digitale læremidler meget bredt og ud over den formelle uddannelsessektor. For underskoven af små, relativt nystartede producenter af digitale læremidler vil partnerskaber med en større spiller eller med lokale partnere som hovedregel være en forudsætning for at kunne vinde større offentlige licitationer og for at opbygge et solidt indgreb med et internationalt marked for læremidler til den offentlige sektor. I EU re- 14 Produktmodularitet- defintion: et produkt, som er opbygget i komponenter og baseret på åbne anerkendte standarder. 12

13 præsenterer European Schoolnet 15 i den kontekst en mulig unik samspils- og udviklingspartner i forhold til grundskolesystemet. Både når det kommer til digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, udgør en række udviklingsøkonomier et potentiale, idet mange af disse lande satser markant på digitale forvaltningsløsninger omfattende fx sundhed og uddannelse. Initialomkostningerne vil typisk være store. Og kravene om et indgående lokalkendskab og kontaktnetværk på højeste niveau vil tilsvarende være store. Derfor kan en partnerstrategi eller konsortiedannelse fx med nogle af de større rådgivervirksomheder være en mulighed for at vinde større offentlige udviklingskontrakter

14 1.3. Mulige indsatser Analysen peger på tre typer af indsatser, hvis flere virksomheder, som producerer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, skal i gang med eksport: For det første er det afgørende, at kommunerne går sammen med krav om, at offentlige digitale løsninger, hvad enten det handler om systemer, som bruges i den offentlige forvaltning, eller der er tale om digitale læremidler, bliver udviklet på åbne og internationalt anerkendte standarder. Det vil også øge konkurrenceudsættelsen på det danske marked. For det andet kan man styrke internationaliseringskapaciteten hos danske leverandører af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler gennem offentligprivate samarbejder, som dels kan være med til at styrke det danske økosystem i prioriteringer, dels har fokus på fx borgerinddragelse i udviklingen af offentlige digitale løsninger og multiplatformdistribution. Med hensyn til digitale læremidler drejer det sig fx om åbne, adaptive læremidler og integration af learning analytics. Endvidere kan brancheorganisationer være med til at styrke, at leverandører af teknologiplatforme har kendskab til muligheder for internationale udviklingssamarbejder igennem Horizon 2020 på de modne markeder og igennem udviklingskontrakter via Danida i forhold til eksport til umodne markeder. For det tredje kan man sætte ind i forhold til de øvrige traditionelle eksportbarrierer, som ifølge analysens resultater ikke synes at afvige substantielt fra, hvad der ses i andre brancher. Dog er det vigtigt at understrege, at netop for producenterne af digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler er det vigtigt, at eksportrådgiversystemet har dybt kendskab til den offentlige forvaltning i det givne land herunder til uddannelsessystemet ikke mindst når virksomheder vil bevæge sig uden for nærmarkederne i Norden og i EU. Endvidere er det et kendt faktum, at offentlige udbud kræver mange ressourcer og indsigt for den enkelte virksomhed. Konsortiedannelse mellem virksomheder kan være et middel for nicheproducenter til at deltage i større udbud. Både brancheorganisationer og eksportfremmeaktører kan muligvis spille en større rolle i formidlingen af offentlige internationale udbud og i forbindelse med konsortiedannelse. 14

15 1.4. Analysens struktur Analysen bygger på en gennemført survey samt interview med virksomheder og andre aktører med henblik på både at skabe et generelt overblik over de virksomheder, der eksporterer digitale forvaltningsløsninger og læremidler, og for at få et dybere indblik i oplevede eksportbarrierer blandt virksomhederne. Rapporten er struktureret som følger: Kapitel 2: Præsenterer afgrænsning og metodetilgang. Kapitel 3: Giver et kvantitativt overblik over virksomheder, der leverer digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler til det offentlige. Kapitel 4: Analyserer barrierer for eksport. Kapitel 5: Viser virksomhedernes strategiske tilgange til eksport i forhold til forskellige markeder og produkter. Kapitel 6: Præsenterer analysens hovedkonklusioner og mulige veje for fremtidig eksport. 15

16 2. Afgrænsning og metode 2.1. Afgrænsning I identifikationen og udvælgelsen af virksomhedspopulationen, der tilbyder digitale forvaltningsløsninger og digitale læremidler, er der foretaget to overordnede afgrænsninger, der er fastlagt af opdragsgiver: Virksomhedspopulationen i denne analyse omfatter ikke store multinationale selskaber, der opererer i Danmark og sælger it-løsninger til den offentlige sektor i Danmark. Denne gruppe af virksomheder forfølger typisk en strategi om at være til stede på flere markeder, og de vil derfor ofte have udviklingsog salgsorganisationer i mange lande. Derudover kan det i en analytisk sammenhæng være vanskeligt at skelne mellem eksport og interne transaktioner mellem virksomhedens afdelinger i forskellige lande. Offentlige it-løsninger omfatter i denne analyse ikke løsninger, der typisk er rettet mod B2B- og B2C-markedet. Analysen har derfor udeladt underbrancher med dette fokus. Disse brancher omfatter it-forhandlere, industriel it, kurser og certificeringer, konsulentydelser, netværksintegratorer, systemintegratorer og tele- og internetrelaterede services. Med udgangspunkt i denne afgrænsning omfatter analysen: Ressourcestyring og analyseløsninger Enterprise Resource Planning-løsninger (ERP), dvs. it-løsninger, som på tværs af virksomheden understøtter planlægning og styring af kundens ressourcer. Løn- og personaleløsninger. Indkøbsløsninger. Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW = Business Intelligence og data warehousing ). Indkøbsløsninger, der understøtter hele eller dele af det offentliges indkøbsprocesser herunder fakturering og varemodtagelse. Sagsbehandlingssystemer Elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Elektroniske samarbejdsløsninger. Sprogteknologiske løsninger. ESDH/EDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) er it-løsninger, der understøtter hele eller dele af kundens forretningsprocesser. Internet-/intranet-løsninger Digitale selvbetjeningsløsninger og indholdsstyringsløsninger også kendt som Content Management System. Digitale selvbetjeningsløsninger kan både omfatte en borgers og/eller en virksomheds mulighed for at få adgang til personlig information som fx en årsopgørelse samt det at kunne gennemføre egentlig sagsbehandling som fx registrering af klager eller tilmelding af børn til skolen. 16

17 Kundestyringssystemer Customer Relationship Management (CRM) omfatter it-løsninger, hvis formål er at understøtte og udbygge relationen mellem kunden og dennes kunder (klienter, borgere o.l.). Dette gøres bl.a. ved at konsolidere transaktioner og kommunikation fra forskellige kanaler således, at kunden på et oplyst og analyseret grundlag kan levere bedre beslutninger, service eller produkter. Flere af disse løsninger i fx jobcentre bygger på en åben it-teknologi nemlig en standard-crm-platform fra Microsoft, der udmærker sig ved at være velegnet til at udveksle informationer med andre it-systemer på grund af en åben systemarkitektur. Et andet eksempel er Borgerservice, hvor borgere kan ringe og forhøre sig om sagsforløb. Her benyttes der også CRM-systemer. Integrationsløsninger, sikkerhed og cloud-løsninger Applikationsintegrationsløsninger medvirker til at skabe interoperabilitet mellem eksisterende applikationer som fx enkelte forretningsservices eller komplette forskelligartede forretningsapplikationer. Interoperabilitet mellem applikationerne omfatter mulighed for udveksling af data og funktionalitet mellem applikationer, som kan være baseret på forskellige teknologier og platforme. Fagsystemer Der findes en lang række fagsystemer i den offentlige sektor og tilsvarende en lang række leverandører. Det er systemer, som er skræddersyet til de fagspecifikke behov, der findes på et sektorområde typisk inden for offentlig forvaltning og serviceproduktion. Den sidste kategori digitale læremidler er mere specifikt møntet på undervisning. Digitale læremidler har vundet indpas de seneste år i takt med digitaliseringen i undervisningssektoren. Især har it i folkeskolen været en driver i udbredelsen, da den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har allokeret puljemidler til indkøb af digitale læremidler. Digitale læremidler anvendes som fællesbetegnelse i resten af rapporten for digitale læremidler forstået som digitale indholdsprodukter og learning management-systemer, som både kan være distributionsplatforme, men som også kan rumme digitalt indhold. Den gennemførte survey skelner mellem de to kategorier, selv om de har en vis grad af sammenfald. Digitale læremidler Digitale læremidler er en fællesbetegnelse for forskellige materialer, itværktøjer, spil og informationssamlinger, der distribueres og anvendes på pc, tablet og mobiltelefon Der er tale om en relativ bred samling af undervisnings- og læremidler, som spænder over simulationer, digitale opgaver, leksika og WEB 2-applikationer 16. Digitale læremidler er således produceret med 16 Se fx 17

18 et læringsmæssigt udgangspunkt, hvilket adskiller de digitale læremidler fra åbne værktøjsprogrammer. Ovenstående løsninger leveres af en lang række danske og udenlandske virksomheder til den offentlige sektor i Danmark. I det følgende afsnit beskrives den anvendte metode nærmere. 738c668-11e fe7de.html#axzz2tlCJ7ULX 2.2. Metode Analysen består dels af en kortlægning af virksomheder, dels af dybdegående interview med udvalgte virksomheder Kortlægning af danske virksomheder I kortlægningen af virksomheder, der leverer it-løsninger til det offentlige herunder digitale læremidler er der benyttet en såkaldt snowball-metode, der består af flere trin. Således er der i første omgang gennemført en kortlægning af virksomhederne ved hjælp af SKI-leverandørlisten suppleret med Computerworlds it-brancheguide. Efterfølgende er survey-data koblet med registerdata fra Danmarks Statistik med henblik på at få information om bl.a. omsætning, antal medarbejdere og årlig værditilvækst. Det er således et begrænset datasæt, men omvendt omfatter det en stor andel af den samlede relevante population af virksomheder Kortlægning af eksportbarrierer Den første del af den kvalitative analyse har omfattet interview med eksperter, som har indsigt i digitale forvaltningsløsninger og læremidler og eksport af disse. Eksperterne er dels ambassademedarbejdere i udlandet, dels eksperter fra danske brancheorganisationer. Disse ekspertinterview har haft til formål at få et eksternt og bredere perspektiv på virksomhedernes oplevede udfordringer i forbindelse med eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler. Endvidere har de indledende interview givet et vigtigt indspil til udviklingen af den kvalitative spørge-ramme for virksomhedsinterview. Den anden del af den kvalitative analyse omfatter interview med sytten virksomheder, hvoraf ni er udvalgt som case-virksomheder. De sytten virksomheder er udvalgt med henblik på at dække forskellige it-løsninger, forskellige eksportmarkeder og forskellige virksomhedsstørrelser. Fjorten af disse interview vedrører digitale forvaltningsløsninger, og tre vedrører digitale læremidler. Derudover er der udvalgt virksomheder, der ikke eksporterer. Gennem de kvalitative interview har det været muligt at få en nuanceret diskussion af virksomhedernes oplevede eksportbarrierer, som kan danne udgangspunkt for eventuelle policy-tiltag for at fremme eksport af digitale læremidler og forvaltningsløsninger. Omvendt giver et 18

19 begrænset antal kvalitative interview ikke grundlag for at generalisere til hele populationen af virksomheder. Derfor skal resultaterne af den kvalitative analyse holdes op imod survey-resultaterne, der bl.a. giver indblik i mere generelle karakteristika for eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder. Den sidste del af den kvalitative analyse omfatter cases med udvalgte virksomheders erfaringer med eksport. Dette omfatter også den proces, som virksomheden har været igennem i forbindelse med eksport, samt hvilke forudsætninger, der har været afgørende for, at virksomheden i dens egen optik er lykkedes med eksport med forskellige typer af produkter og løsninger i forskellige markeder. 19

20 3. Survey 3.1. Et statistisk billede af virksomhederne Som beskrevet i afsnit 2.2 er der på baggrund af opdragsgivers afgræsning af virksomhedspopulationen gennemført en kortlægning af relevante virksomheder, hvilket har resulteret i identifikation af i alt 104 virksomheder. Ud af disse virksomheder har 67 virksomheder deltaget i den gennemførte survey omfattende virksomheder, som producerer administrative løsninger, og/eller virksomheder, som producerer digitale læremidler herunder learning management-systemer. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvorvidt de eksporterer. Data viser, at 71 pct. af de virksomheder, som har deltaget i surveyen, ikke eksporterer. For de virksomheder, som eksporterer, omfatter eksporten primært fagsystemer (17 pct.), integration og sikkerhedsløsninger (15 pct.), internet-/intranetløsninger (14 pct.) samt ressourcestyring og analyseløsninger (12 pct.). Som det fremgår af Figur 1, ligger learning management-systemer i bund med. 3 pct. Figur 1: Hvad eksporterer virksomhederne (flere svar mulige) 17,18 Nej, ingen af dem 71% Digitale læremidler 8% Learning management 3% Fagsystemer Integration, sikkerhed og cloud 17% 15% Kundestyringssystemer 5% Internet / Intranetløsninger 14% Sagsbehandlingssystemer Ressourcestyring og analyseløsninger 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ser vi på, hvor danske virksomheder eksporterer til (Figur 2), så er nærmarkederne i Norden samt Tyskland og England de foretrukne destinationer. Derefter 17 Da virksomhederne har kunnet angive, hvis de eksporterer mere end en løsning, er sumtallet mere end 100 pct., som det fremgår af Figur For at få tilstrækkeligt fintmaskede svar er der spurgt til digitale læremidler, som i princippet også kan være en elektronisk lærebog såvel som learning management-systemer (digitale platforme, som både kan omfatte indhold og distribution. Igennem analysen sammenfattes dette til digitale læremidler, ligesom de forskellige løsninger til offentlig administration omtales som løsninger til digital forvaltning). 20

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere