INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62"

Transkript

1

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens fokus, kontekst og mål Formål og afgrænsning af evalueringsfeltet Evalueringens fokus og mål Sammenhæng med øvrige evalueringsformer og resultater Datagrundlag, dataindsamling og perspektiver Evalueringens analysemodel Bevægelse 1 - Resultater Aktivitetstyper i relation til mål Resultater af gennemførte aktiviteter Aktivitetstyperne 1-9, ad hoc udviklingsprojekter Aktivitetstype 10-11, KLAR Konsulentuddannelsen og KLAR Ambassadøruddannelsen Øvrige aktivitetstyper, 12 13, den organisatoriske understøttelse i Projekt KLAR Opsummerende om resultater Bevægelse 2 - Forudsætninger Virksomhedsperspektivet Opsummerende om virksomhedernes vurderinger Konsulenter og uddannelseschefer suppleret med projektledelsesperspektivet 42 Opsummerende om konsulenters og uddannelseschefers vurderinger Opsummerende om projektledelsesperspektivet Styregruppen det strategiske perspektiv Opsummerende om det strategiske perspektiv Samlet vurdering af forudsætninger bevægelse Konklusion Perspektiver og anbefalinger Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

4 Forord Denne evalueringsrapport omfatter de opnåede resultater af Projekt KLAR samt en belysning og vurdering af forudsætningerne for de opnåede resultater. Projekt KLAR er gennemført med Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse som overordnet projektansvarlig og med inddragelse af ca. 20 andre erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, alle lokaliseret i Region Sjælland. Projektet er finansieret af Vækstforum for Region Sjælland samt Den Europæiske Socialfond. Evalueringen er gennemført i perioden december februar og bygger på interviews med udvalgte virksomheder, konsulenter, uddannelseschefer, projektledelse samt projektets styregruppe. Evalueringen er foretaget af Konsulentfirmaet ARGO v/ Direktør for ARGO Jan F. Hansen og chefkonsulent Bodil Lomholt Husted. Evalueringsrapporten er skrevet af Bodil Lomholt Husted. Vi vil gerne takke projektledelsesgruppen for Projekt KLAR for stor hjælpsomhed omkring evalueringens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse. Februar 2012 Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 4 af 62

5 Sammenfatning Evalueringen er gennemført med et primært fokus på at afdække forudsætningerne for de opnåede resultater af Projekt KLAR, af forudsætningerne for implementering og videre udvikling af resultaterne samt af resultaternes kobling til den regionale udviklingsstrategi. Evalueringens undersøgelse af dette formål har bestået i en dobbelt bevægelse, hvor der i første omgang (bevægelse 1) er sket en undersøgelse af, hvilke projektmål der omsættes til hvilke aktiviteter, der igen har givet hvilke resultater. Dernæst er der foretaget en undersøgelse af (bevægelse 2), hvilke nærmere bestemte typer af forudsætninger, der ligger bag resultaterne, idet der skelnes mellem projektledelsesmæssige, kompetencemæssige og organisatoriske forudsætninger. Evalueringen peger på, at en mangfoldighed af delprojekter er udviklet og afprøvet i en kompleks sammenhæng mellem mål og aktiviteter, hvor intern professionalisering og udførende indsatser har en tydelig sammenhæng. Evalueringen viser, at Projekt KLAR har formået at gennemføre et komplekst udviklingsarbejde i en udviklingsmodel, som har styrket udvikling, formidling og læring for de deltagende skoler og særligt for konsulentgruppen og på en sådan måde, at resultater løbende har kunnet omsættes til praksis. Forudsætninger for de opnåede resultater Trods indbyrdes forskelle i interviewpersonernes vægtning af forudsætninger, er der også afdækket en samstemmende vurdering af, at selve projektledelsesmodellen udgør en meget væsentlig forudsætning for udviklingsarbejdet og for dets resultater. Her er det særligt balancen mellem rummelig og målstyring, der har gjort det muligt at gennemføre projektets udviklingsarbejde med en stadig aktualitet i forhold til de forandringer, der uvægerligt sker i et fireårigt udviklingsprojekt. Projektet har eksisteret i en tid, som har været præget af store forandringer, og det fremhæves som en særlig kvalitet ved resultaterne, at projektledelsen har formået at navigere kompetent efter sådanne forandringer, i projektets rammevilkår såvel som for hele efteruddannelsesområdet. Forudsætningerne for en implementering og videre udvikling af resultaterne Det er vurderingen, at Projekt KLAR har videreudviklet et tværskolesamarbejde, som har smidiggjort overgangen til VEU-centrene i projektets 3. og 4. leveår, ligesom det også vurderes, at resultaterne af KLAR projektet er implementeret som Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 5 af 62

6 praksis allerede i projektperioden. Det er vurderingen, at VEU-centrene fremover udgør den organisering og struktur, som kan bære udviklingen videre. Det er vurderingen, at der med Projekt KLAR er sket en omfattende professionalisering af skolernes tilbud til de små og mellemstore virksomheder, og at dette i meget vid udstrækning er sket i forhold til konsulentgruppen. Det er vurderingen, at der er tale om implementeringen af en ny og bredere kompetenceprofil for konsulentgruppen, som også kommer positivt til udtryk i virksomhedernes konkrete oplevelser omkring uddannelsessamarbejdet. Men det er også vurderingen, at projektet i nogen grad har overset driftsledelseslaget, som ikke har været repræsenteret i projektorganiseringen. Det betyder, at der kan være meget stor afstand fra det strategiske ledelsesniveau til konsulenten, og at konsulenterne derfor har skullet sælge projektaktiviteter på egen skole, uden at uddannelsescheferne har været direkte involveret i beslutninger på projektniveau. I de nedgangstider for AMU aktiviteten, der kom til at præge projektet i de sidste to år, kan det have affødt dilemmaer, som konsulenterne har stået midt i, når der skulle prioriteres mellem projektaktiviteter og ordinære aktiviteter. På den anden side påskønnes netop også rummeligheden i udviklingsarbejdet, idet en tættere kobling til det strategiske niveau kunne have indskrænket den rummelighed, som ifølge konsulenterne netop har været en vigtig forudsætning for udviklingsarbejdets mangfoldige resultater. Når det drejer sig om at vurdere resultaternes blivende værdi på institutionsniveau er det tydeligt, at der er forskellige vurderinger heraf fra konsulentside og fra chefniveauet. For mens konsulenterne har udviklet kompetencer og praksis i en tværinstitutionel konsulentgruppe, karakteriseret ved en netværkskultur, så vurderer uddannelsescheferne, at de opnåede resultater mht. den interne professionalisering hovedsageligt er personbåren og dermed udgør en skrøbelighed for forankring af læringen i uddannelsesinstitutionens organisation. Resultaternes kobling til en regional udviklingsstrategi Med det strategiske perspektiv i form af styregruppen er det vurderingen, at der har været en god kobling til regionen, men at koblingen til den regionale vækststrategi og handlingsplaner kunne have været tydeligere 1 Særligt er det vurderingen, at der burde have været en større synliggørelse omkring den store omstillingsudfordring, som prognoser forudser i form af en efteruddannelsesindsats overfor regionens uforholdsmæssige store andel af ufaglært arbejdskraft. 1 Det skal dog tages med i betragtning, at Regionens udviklingsstrategi fornyes hvert år, hvilket også har betydning for, om der i et 4-årigt projekt kan styres efter en til dels skiftende regional strategi. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 6 af 62

7 Ikke desto mindre vurderes det at være et væsentligt resultat af Projekt KLAR, at de opnåede resultater nu bæres videre ind i det forventede kommende Projekt Nye Veje Nye Job i Region Sjælland med en koordineret uddannelses-, beskæftigelsesmæssig og erhvervsmæssig indsats. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 7 af 62

8 Indledning KLAR projektets baggrund Projekt KLAR er gennemført i perioden 2008 til 2012 og har taget sit afsæt i de dokumenterede udfordringer, som regionens små og mellemstore virksomheder stod overfor ved indgangen til Udfordringerne handlede overordnet om virksomhedernes manglende systematiske brug af efteruddannelse for deres medarbejdere. Men det var også tydeligt, at der lå et mere komplekst problemfelt bag dette manglende systematiske brug. For det første fremgik det, at der, til trods for at virksomhederne i vid udstrækning, erkendte nødvendigheden af efteruddannelse, så manglede ressourcerne i lige så vid udstrækning, når det kom til at fokusere langsigtet og systematisk på medarbejdernes kompetenceudvikling. Derfor strandede efteruddannelse ofte på et kortsigtet her-og-nu-behov, uden en sammenhæng med en mere overordnet strategisk udvikling af virksomhedens samlede kompetencebehov. For det andet oplevede de mindre virksomheder ofte, at ventetiden på uddannelse var lang, når behovet opstod, grundet skolernes afhængighed af holdopfyldelse, ligesom der var frustrationer, når hold blev aflyst netop på grund af manglende holdopfyldelse. Og for det tredje oplevede de mindre virksomheder problemer med at orientere sig i uddannelsesudbuddet, hvor de mange udbydere med hvert sit udsnit af uddannelsespaletten tillige gjorde det vanskeligt at anlægge en mere systematisk tilgang til uddannelse for de virksomheder, som var - mere eller mindre - parate til det. Der var i årene forud for Projekt KLAR gennemført en række indsatser, som hver især fokuserede på dele af denne komplekse problematik, og som hver især havde affødt meget værdifulde resultater og erfaringer. Med den fulde anerkendelse af denne platform blev Projekt KLAR s mål og ramme sat som et omfattende udviklingsprojekt med ambitionen om at udvikle sammenhængende løsningsmodeller i en projektorganisering, som har inkluderet uddannelsesinstitutioner for videre- og efteruddannelsen i hele Region Sjælland. KLAR projektets organisering Projektet har indebåret etableringen af - i udgangspunktet - fem delregioner, som senere blev samlet til fire, knyttet sammen i et regionalt netværk med tilsammen 19 uddannelsesinstitutioner og med den målsætning, at disse delregioner samlet set vil kunne tilbyde regionens virksomheder en helhedsorienteret ydelse, som ikke tager afsæt i de enkelte uddannelsesinstitutioners begrænsede ressourcer, men derimod i virksomhedernes samlede uddannelsesbehov. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 8 af 62

9 Projektet har været styret indholdsmæssigt og administrativt i form af en projektorganiseringsmodel med en central projektledelse og et decentralt projektniveau med decentrale projektledere for hver af de fire delregioner: Delregion Østsjælland (ØS) Delregion Vestsjælland, Syd og Nord (VSS+ VSN) Delregion Sydsjælland (SS) Delregion Lolland Falster (LF). KLAR Projektets mål Der er defineret fire mål for Projekt KLAR: For det første at understøtte regionens små og mellemstore virksomheder i forbindelse med systematisk uddannelsesplanlægning, som afsæt for kvalificering af virksomhedernes arbejde med målrettet kompetenceudvikling. For det andet at styrke primært en kortuddannet målgruppes motivation i forhold til videre- og efteruddannelse med vægt på såvel den aktuelle jobfunktion som på en styrkelse af generelle og brede kompetencer. For det tredje at udvikle og implementere fleksible uddannelseskoncepter, som i højere grad end de aktuelt udbudte matcher små og mellemstore virksomheders forudsætninger og behov. For det fjerde at professionalisere skolernes tilbud til små og mellemstore virksomheder i form af en målrettet kompetenceudvikling på konsulent og underviserområdet. Sammenhængsforståelsen i KLAR Den dominerende sammenhængsforståelse i Projekt KLAR består i at se, på den ene side, en kvalitativ udvikling i virksomhedernes systematiske brug af efter og videreuddannelse og, på den anden side, uddannelsesinstitutionernes forudsætninger for at matche virksomhedernes rådgivnings- og vejledningsbehov som indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige. Det kan ikke forventes, at de små og mellemstore virksomheder af sig selv udvikler deres brug af medarbejderuddannelse til at foregå både strategisk og systematisk. Og uddannelsesinstitutionerne må, på deres side, påtage sig at professionalisere uddannelsesudbuddet, både i forhold til en kompetenceudvikling på konsulent- og underviserområdet, og i forhold til udviklingen af uddannelseskoncepter, som understøtter virksomhedernes uddannelsesbehov. Og denne professionalisering må netop ske i en interaktion med virksomhedernes gradvist mere systematiske og strategiske brug af voksen- og efteruddannelsen. Afledt af denne sammenhængsforståelse fremstår de fire KLAR mål parvis og orienteret i to orienteringer, som interagerer med hinanden: Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 9 af 62

10 En udadrettet orientering, udmøntet i mål 1 og 2, som begge sigter på at styrke vilkårene for de små og mellemstore virksomheders systematiske brug af voksenog efteruddannelsen. Indsatsen i forhold til disse to mål har været fokuseret på kvalificeringen af uddannelsesplanlægningen, rettet mod virksomhedernes samlede kompetenceudviklingsbehov, sådan som dette kan opgøres ud fra en omfattende og helhedsorienteret afdækning af virksomhedens forretningssituation og med anerkendelsen af virksomhedens aktuelle ståsted. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne i langt højere grad end hidtil skal kunne møde den enkelte virksomhed i en forståelse af dennes helt særlige situation, vilkår og udfordringer. Virksomheder skal ikke kategoriseres og mødes i forhold til en segmentforståelse, men i anerkendelsen af virksomhedens særegenhed. Virksomheden skal mødes i øjenhøjde! Inden for samme udadrettede - orientering har det tillige været vægtet at fokusere på metoder til at styrke motivation for efteruddannelse hos en overvejende kortuddannet målgruppe. Det udspringer af projektets sammenhængsforståelse, at forudsætningen for at kunne lykkes med denne udadrettede indsats har været, at kvalificere uddannelsesinstitutionernes platform for at kunne tilbyde virksomhederne fleksible og målrettede løsninger på deres uddannelsesbehov. Denne del af den sammenhængende indsats udgør udmøntningen af den indadrettede orientering. Denne indsatsdel har været koncentreret omkring professionalisering af konsulenter og uddannelsesinstitutionernes administrative niveau i forhold til en efterspørgselsstyret uddannelsesindsats overfor, hovedsageligt, de små og mellemstore virksomheder. Særlige aktiviteter i denne indsats har været KLAR Konsulentuddannelsen og KLAR Ambassadøruddannelsen, men har også omfattet et arbejde med udvikling af koncepter for nyttiggørelse af de muligheder for fleksible afholdelsesformer, som AMU-lovgivningen rummer. Endelig lægger der sig den helt overordnede orientering ned over projektets sammenhængsforståelse, at projektets indsats skal foregå i og samtidig understøtte kvalificeringen af et tværskolesamarbejde, som tilbyder virksomhederne én indgang til efteruddannelsesudbuddet i regionen. Opsummeret udtrykkes den dominerende sammenhængsforståelse i projekt KLAR ved en virkningskæde mellem: Fire KLAR mål, grupperet i to orienteringer, udmøntet i aktiviteter, som knytter sig til et eller flere af de fire mål, og en projektorganiseringsmodel, der understøtter det tværgående skolesamarbejde i forhold til professionalisering, udviklingsarbejde og afprøvning. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 10 af 62

11 Evalueringens fokus, kontekst og mål Formål og afgrænsning af evalueringsfeltet Formålet med den afsluttende evaluering af Projekt KLAR er at opsamle og perspektivere de opnåede projekterfaringer med et særligt fokus på de projektledelsesmæssige, organisatoriske og kompetencemæssige forudsætninger for de opnåede resultater. Evalueringen af projektet skal således supplere de delevalueringer, som løbende er foretaget under projektforløbet, idet der her primært refereres til de seks Temahæfter med opsamling og perspektivering af resultater. Der foretages udover denne evaluering en effektvurdering på decentralt projektniveau 2, som samles i én central indberetning til Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at en opgørelse af effekt ikke indgår i den aktuelle evaluering, idet fokus her ligger på en belysning og vurdering af forudsætningerne for de opnåede resultater. Evalueringens fokus og mål Denne belysning og vurdering af forudsætninger for resultaterne sker i forhold til tre mål: For det første at der sker en tydeliggørelse af de ledelsesmæssige, kompetencemæssige og organisatoriske forudsætninger for de opnåede projektresultater, og at der således skabes et kvalificeret grundlag for planlægning og gennemførelse af lignende udviklingsprojekter; herunder formulering af en række konkrete anbefalinger for projektudviklere og projektansvarlige (organisatorisk læring) For det andet, at der sker en præcisering af de ledelsesmæssige og organisatoriske forudsætninger for, at de opnåede projektresultater vil kunne implementeres og videreudvikles, også udover projektets rammer. For det tredje, at de opnåede resultater kobles til de strategiske indsatsområder for Region Sjælland. Sammenhæng med øvrige evalueringsformer og resultater Denne afsluttende evaluering inddrager resultater fra de øvrige evalueringer, som er foretaget i projektets levetid. Det drejer sig om statusredegørelser samt den 2 På baggrund af effektvurderingsskema fra Erhvervsstyrelsen. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 11 af 62

12 løbende opsamling, perspektivering og formidling af tematiserede resultater, som er sket i form af de seks Temahæfter, med titlerne: (1) Introduktion og fundament; (2) Netværk; (3) Læringsformer; (4 & 5) Konsulentrollen og Uddannelsesplanlægning, samt (6) Perspektiv på KLAR. Disse evalueringsresultater indgår i den afsluttende evaluering som understøttende for en perspektivering af tematiserede resultater og erfaringer. Og endelig indgår midtvejsevalueringerne af KLAR Konsulentuddannelsen 3 og KLAR Ambassadøruddannelsen som baggrundsmateriale for evalueringen. Datagrundlag, dataindsamling og perspektiver Evalueringsinterviewene er gennemført med et primært fokus på at belyse forudsætningerne bag resultaterne, idet en vurdering af disse er sket på baggrund af de resultater, som de forskellige respondentgrupper har fremhævet som særligt betydningsfulde, set fra hvert sit perspektiv. Evalueringen er gennemført med følgende hovedaktiviteter: 1. Telefoninterview med projektets styregruppemedlemmer med et primært fokus på projektets resultater og implementering, anskuet ud fra rammevilkår og sammenhængende strategier på regionalt plan. Telefoninterviewene har haft en varighed af ca. ½ time og er gennemført på baggrund af en semistruktureret spørgeramme. Disse interviews udgør evalueringens strategiske perspektiv. 2. Fokusgruppeinterview af to timers varighed med en gruppe på 16 personer, bestående af uddannelseschefer fra projektets delregioner, konsulenter og undervisere med konsulentopgaver. Det primære fokus i evalueringsaktiviteten lå på en belysning af forudsætninger for de opnåede resultater, idet der var anlagt et perspektiv på sammenhængen mellem mål, aktiviteter og resultater. Fokusgruppeinterviewet blev gennemført på baggrund af en semistruktureret spørgeramme og med en organisering, som muliggjorde dialog mellem de repræsenterede perspektiver. Fokusgruppeinterviewet udgør evalueringens driftsleder- og konsulent perspektiv. 3. Telefoninterview med to decentrale projektledere. Interviewene var af ca. ½ times varighed og skete på baggrund af en åben spørgeramme med fokus på den decentrale projektledelsesrolle i forhold til den overordnede projektstyringsmodel. Det ene af interviewene er endvidere suppleret med 3 Den afsluttende evaluering af KLAR konsulentuddannelsen skete i form af en temadag for alle deltagere. Der foreligger ikke en sammenskrivning af denne evaluering. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 12 af 62

13 en skriftlig refleksion / evaluering på delregionens 4 eget initiativ. Interviewene udgør evalueringens decentrale projektledelses perspektiv. 4. Gruppeinterview med den centrale projektledelse. Interviewet havde en varighed af ca. 2 timer og blev gennemført på baggrund af en semistruktureret spørgeramme med fokus på de projektledelsesmæssige forudsætninger for projektets resultater samt disses implementerings- og videreudviklingsmuligheder. Interviewet udgør evalueringens centrale projektledelses perspektiv. 5. Telefoninterviews med 6 virksomheder á ca. 20 minutters varighed. Interviewene blev gennemført på baggrund af en semistruktureret spørgeramme og havde primært fokus på virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med konsulent og uddannelsesudbyder omkring konkrete uddannelsesaktiviteter. Interviewene udgør evalueringens bruger / kunde perspektiv. 4 Delregion ØS. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 13 af 62

14 Evalueringens analysemodel Bearbejdning af data i henhold til de ovenfor beskrevne evalueringsmål sker med afsæt i en analysemodel, som bygger på principperne bag en virkningsevaluering, og hvor det primære fokus ligger på at belyse og vurdere, sammenhænge mellem indsatser (de fire KLAR mål), aktiviteter og resultater. Analysen skal understøtte en undersøgelse af forudsætningerne for projektets resultater, såvel som for disses implementering og videreudvikling, idet forudsætninger her nærmere bestemmes i forhold til en projektledelsesmæssig, en organisatorisk og en kompetencemæssig karakter. Undersøgelsen sker i form af to bevægelser, hvor Bevægelse 1 belyser den konkrete omsætning fra indsats over aktivitet til resultat, og hvor Bevægelse 2 undersøger forudsætningerne bag resultaterne. Analysemodellens to bevægelser kan illustreres sådan: Bevægelse 1 Bevægelse 2 Undersøgelse af, hvilke aktiviteter målene omsættes til og hvilke typer resultater, der kommer ud af aktiviteterne. Indsats Indsats Aktivitet Aktivitet Resultat Resultat Undersøgelse af, hvilke forudsætninger af projektledelsesmæssig, organisatorisk og kompetencemæssig karakter, der har været for resultaterne? Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 14 af 62

15 Den valgte optik: Evalueringens belysning og vurdering af forudsætningerne for henholdsvis de opnåede resultater og for implementeringen af resultaterne (bevægelse 2) sker på baggrund af en kategorisering i form af aktivitetstyper med tilhørende resultater, som igen knytter an til et eller flere af de fire KLAR mål (bevægelse 1). Formålet er dermed også at belyse sammenhænge mellem indsatser, aktiviteter og resultater på tværs af projektmålene, idet der her knyttes an til den dominerende sammenhængsforståelse i projektet, nemlig at de to overordnede orienteringer i indsatsen den udadrettede og den indadrettede orientering er indbyrdes afhængige i udvikling, afprøvning og virkning. I denne undersøgelse indgår aktiviteter i form af aktivitetstyper 5, idet en opfølgning på hver enkelt delaktivitet i projektet ikke ligger inden for denne evaluerings mål. Dette gælder særligt for den omsætning fra indsats til de mange decentrale projektaktiviteter de såkaldte ad hoc er. 5 skemaet: aktivitetstypers kobling til mål. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 15 af 62

16 Bevægelse 1 - Resultater Dette afsnit udgør bevægelse 1 i form af en undersøgelse af sammenhængen mellem indsats (mål), aktiviteter og resultater. Indledende sker der en kategorisering af aktiviteter i relation til de to orienteringer i projektets overordnede indsats, den udadrettede og den indadrettede orientering. Aktivitetstyper i relation til mål Der er gennemført i alt 62 decentrale udviklingsprojekter, finansieret af ad-hoc midler. Udviklingsprojekterne er godkendt af projektledelsen i en ansøgningsprocedure, som er foregået løbende, hen over hele Projekt KLAR perioden. Disse udviklingsprojekter omtales i rapporten også som ad hoc er. 36 bevilgede ad-hoc udviklingsprojekter er af forskellige årsager udgået undervejs i processen. De 62 gennemførte ad hoc er danner baggrund for en kategorisering i aktivitetstyper, idet de 62 udviklingsprojekter opdeles i 9 aktivitetstyper: 1 Analyser og videnskabelse for fremadrettet opgørelse af kompetencebehov og udvikling af uddannelsestilbud. 2 Udvikling af uddannelsesforløb, målrettet specifikke målgrupper, som står overfor særlige faglige udfordringer. 3 Udvikling af metoder til uddannelsesplanlægning, inkl. IKV for brancher og målgrupper. 4 Motivation til uddannelse for medarbejdere og virksomheder. 5 Netværk og klyngedannelser mhp. kompetenceudvikling. 6 Udvikling af modeller for samarbejde med eksterne aktører som døråbner til virksomheden. 7 Strategisk udvikling af SMV. 8 Udvikling af uddannelsesmodeller for fleksible afholdelsesformer. 9 Professionalisering i tværskolesamarbejdet. Kategoriseringen sker på baggrund af projektbeskrivelserne, med angivelse af tilknytning til KLAR målene et eller flere. Tilknytningen til KLAR mål bygger på delregionens forventning om afledte effekter af den beskrevne aktivitet og disse effekters tilknytning til målene. Kategoriseringen af de 62 udviklingsprojekter, i form af aktivitetstyperne 1-9, er indsat i skemaet nedenfor. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 16 af 62

17 I samme skema indgår endvidere øvrige aktivitetstyper, i form af KLAR Konsulentog KLAR Ambassadøruddannelsen, aktivitet 10 og 11, og derudover aktiviteter, som ikke er defineret som direkte målrelaterede aktiviteter, men som alligevel er medtaget her som aktivitetstyper, fordi de vurderes af have stor betydning for de opnåede resultater. Det drejer sig om aktivitetstyperne 12 og 13, som vedrører projektets organisatoriske ressourcer. Kategoriseringen i form af aktivitetstyper sker for i undersøgelsens bevægelse 2 at undersøge og nærmere bestemme forudsætningerne for de opnåede resultater, idet resultater tilsvarende beskrives og vurderes i form af resultattyper, relateret til de respektive aktivitetstyper samt på tværs af disse. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 17 af 62

18 Aktivitetstype Udadrettet orientering Indadrettet orientering Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Understøttelse af regionens Styrkelse af primært en Udvikling og Professionalisering af små og mellemstore virksomheder i forbindelse med systematisk kortuddannet målgruppes motivation i forhold til videre efteruddannelse implementering af fleksible uddannelseskoncepter, som i højere grad end de skolernes tilbud til små og mellemstore virksomheder i form af målrettet uddannelsesplanlægning, med vægt på såvel den aktuelt udbudte matcher kompetenceudvikling på som afsæt for kvalificering af virksomhedernes aktuelle jobsituation som på en styrkelse af små og mellemstore virksomheders konsulent og underviserområdet. arbejde med målrettet kompetenceudvikling. generelle og brede kompetencer. forudsætninger og behov. 1. Analyser og videnskabelse for fremadrettet opgørelse af kompetencebehov og udvikling af uddannelsestilbud. X X X 2. Udvikling af uddannelsesforløb, målrettet specifikke målgrupper, som står overfor særlige faglige udfordringer. X X X 3. Udvikling af metoder til uddannelsesplanlægning, inkl. IKV for brancher og målgrupper. X X X Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 18 af 62

19 4. Motivation til uddannelse for medarbejdere og virksomheder. X X X 5. Netværk og klyngedannelser mhp. kompetenceudvikling. X X X X 6. Udvikling af modeller for samarbejde med eksterne aktører som døråbner til virksomheden. X X 7. Strategisk udvikling af SMV. X X 8. Udvikling af uddannelsesmodeller for fleksible afholdelsesformer. X X X 9. Professionalisering i tværskolesamarbejdet. X X 10. KLAR Konsulentuddannelsen. X X Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 19 af 62

20 11. KLAR Ambassadøruddannelsen. X X 12. Videndeling og læring 6 i form af tværinstitutionelle temadage, temahæfter, web-site (www.blivklar.dk) X X X X 13. Afledte effekter af projektmodellen 7, fx decentral udvikling og konsulentnetværk. X X X X 6 Denne aktivitetstype er ikke formuleret som projektmål, men medtages her fordi den bidrager med effekter til et eller flere af de 4 KLAR mål. 7 Som note 1. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 20 af 62

21 Resultater af gennemførte aktiviteter Aktivitetstypers afledte effekter fordelt på indsatser / mål I det følgende gennemgås hver enkelt aktivitetstype med henblik på at tydeliggøre aktiviteternes direkte resultater og output, idet der alene er fokus på resultater og output i form af udviklede modeller, metoder og praksis i relation til den pågældende aktivitetstype. Numrene for aktivitetstyperne henviser til skemaet ovenfor. Beskrivelsen af ad-hoc udviklingsaktiviteterne er taget direkte fra kataloget over udviklingsaktiviteter i KLAR projektet. 8 Aktivitetstyperne 1-9, ad hoc udviklingsprojekter 1. Analyse og videnskabelse for en fremadrettet opgørelse af kompetencebehov og for udvikling af uddannelsestilbud. (afledte effekter knyttet til mål, 1,3 og 4). Ad hoc er bag denne aktivitetstype handler fx om: Analyse af ULF besøg til brug for udvikling af netværk inden for KLAR s indsatsområder Analyse af 320 virksomhedsbesøg (foretaget i Én Indgang / uddannelsesrådgivning ) med henblik på at spotte og forstå tendenserne i virksomhedernes behov og ønsker for kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere. Konklusioner og vurderinger af analysen anvendes efterfølgende til specifikke udviklingstiltag. Find vejen til viden Formålet er at henvende sig til virksomheder i Udviklingshuset Sjællands dækningsområde (Ringsted) for sammen at kunne afdække virksomhedernes behov i forhold til uddannelse, erhvervsfremmemuligheder, fremtidige udfordringer i forhold til drift og strategi for den enkelte virksomhed, sparring, der kan bidrage til regionens beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger. Samtidig skal det afdækkes, hvorvidt uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktørerne kan optimere på indbyrdes snitflader og dermed de samlede tilbud til virksomhederne. 8 Katalog over decentrale udviklingsprojekter i Projekt KLAR, Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 21 af 62

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Projekt KLAR. Kompetent Læring Af Regionen. Introduktion & fundament 1

Projekt KLAR. Kompetent Læring Af Regionen. Introduktion & fundament 1 Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Introduktion & fundament 1 FORORD Kompetent Læring Af Regionen, omsat i Projekt KLAR, er et af fl ere regionale bidrag til indfrielse af både beskæftigelses- og

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V København, den 27.august 2010 Danish Adult

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj 2011 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver 18. maj - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet Godkendt

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F.

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg. 22. marts 2010 Sags nr.: F. Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen. Perspektiv på KLAR 6

Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen. Perspektiv på KLAR 6 Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Perspektiv på KLAR 6 FORORD Kompetent Læring Af Regionen, omsat i Projekt KLAR, er et af flere regionale bidrag til indfrielse af både beskæftigelses- og uddannelsespolitiske

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

- Kvalitet, status og initiativer

- Kvalitet, status og initiativer Realkompetence i NVR - Kvalitet, status og initiativer DFS s forum for kompetencer/realkompetence Den 24. januar 2012 Ulla Nistrup NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetence www.nvr.nu Program Kvalitet

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere