Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2004 blev det bedste år nogensinde for Gyldendal-koncernen. Omsætningen steg med 10,4 % til 674 mio. kr., og resultatet før skat blev forbedret med 61,2 % til 39,4 mio. kr. Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsrapporten for Koncernens nettoomsætning blev 674,0 mio. kr., en stigning på 63,5 mio. kr. svarende til 10,4 % i forhold til sidste års nettoomsætning på 610,5 mio. kr. Resultatet før skat blev 39,4 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i Både omsætning og resultat før skat er således forbedret i forhold til forventningen i såvel årsrapporten for 2003, halvårsrapporten i 2004 samt efterfølgende fondsbørsmeddelelser. Efter skat blev resultatet 28,3 mio. kr. (2003: 14,9 mio. kr.), og balancen blev på 539,2 mio. kr. (2003: 524,9 mio. kr.). Igen i år forbedredes soliditeten, som blev på 39,4 % sammenholdt med 35,7 % i *** Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabsposten goodwill har hidtil udelukkende indeholdt omkostninger til anskaffelse af udgivelsesrettigheder. På den baggrund er betegnelsen fra 2004 reklassificeret til udgivelsesrettigheder. Sammenligningstal er tilpasset. Reklassificeringen har ingen driftsmæssig virkning og påvirker ikke den finansielle stilling. Nettoomsætningen Koncernens øgede omsætning fra 610,5 mio. kr. til 674,0 mio. kr. omfatter såvel vækst i bestående aktiviteter som stigning i forbindelse med køb af virksomheder. I moderselskabet steg omsætningen med 35,3 mio. kr. til 492,5 mio. kr. Indeholdt heri er ca. 10 mio. kr. fra køb af forlagsaktiviteter, medens de resterende ca. 25 mio. kr. omfatter stigning i omsætningen af skønlitteratur, faktaudgivelser og bogklub. Omsætningen fra tilkøbte forlagsaktiviteter omfatter erhvervelsen af Gads natur- og naturvidenskabelige udgivelser samt Gads ordbøger. Udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi på cd-rom oversteg forventningerne, hvorimod salget af børne- og ungdomsbøger viste et forventet fald i forhold til 2003, hvor omsætningen var stærkt påvirket af udgivelsen af bind 5 i Harry Potter-serien. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en forventet omsætningsnedgang på 7,2 mio. kr. til 67,0 mio. kr. svarende til en reduktion på 9,7 %. Nedgangen er en konsekvens af det lavere aktivitetsniveau som følge af organisationstilpasningerne i Gyldendal Akademisk A/S opnåede igen i år en omsætnings- Side 1 af 18

2 stigning med 5,0 mio. kr. til 73,1 mio. kr. svarende til 7,3 %, heraf 3,7 mio. kr. fra det nye Systime Academic, som blev erhvervet med virkning fra 1. juli Forlaget Systime A/S, som blev erhvervet med virkning fra 1. januar 2004, opnåede en omsætning på 28,9 mio. kr. Nordisk Bog Center A/S omsætning til kunder uden for koncernen udgjorde 14,2 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. sidste år. Af koncernens samlede omsætningsstigning på 63,5 mio. kr. kan ca. 43 mio. kr. henføres til omsætning fra tilkøbte aktiviteter. Bruttoavance Koncernens bruttoavance er forbedret med 43,2 mio. kr. eller 13,7 % i forhold til Samtidig er bruttoavanceprocenten forbedret fra 51,8 % i 2003 til 53,4 % i Den væsentligste årsag hertil er en markant reduktion i koncernens samlede distributionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Stigningen i andre eksterne omkostninger er 2,2 mio. kr. svarende til 2,0 %. Nettostigningen omfatter forøgelser i forbindelse med overtagne aktiviteter på 3,5 mio. kr. samt et generelt fald i resten af koncernen på 1,3 mio. kr. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne stiger 4,6 mio. kr., svarende til 3,1 %. Der har været tilgang på 6,2 mio. kr. fra Forlaget Systime A/S, medens de organisatoriske tilpasninger i GB-forlagene A/S har medført et fald på 4,1 mio. kr. Af- og nedskrivninger Koncernens samlede af- og nedskrivninger udgør 39,8 mio. kr. mod sidste års 20,2 mio. kr. Indtil 2003 har der været foretaget lineære afskrivninger på såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver baseret på de økonomiske levetider. Derimod har der som hovedregel ikke været foretaget yderligere nedskrivninger, idet gennemførte nedskrivningstests ikke viste behov herfor. På baggrund af bl.a. den aktuelle gymnasiereform samt de faktiske salgsforløb og forventningerne til kommende års omsætning på bestemte udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2004 imidlertid vist et behov for nedskrivninger. Stigningen er således dels en følge af afskrivning på erhvervede udgivelsesrettigheder mv. i 2004, dels en konsekvens af nedjusterede forventninger til fremtidige afsætningsmuligheder af et antal udgivelser hos Forlaget Systime A/S og Gyldendal Akademisk A/S. Af- og nedskrivninger fordeler sig med 23,0 mio. kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 16,8 mio. kr. i nedskrivninger på udgivelsesrettigheder. Resultat fra tilknyttede virksomheder Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket en forringelse af resultatet før skat fra et overskud på 0,2 mio. kr. i 2003 til et underskud på 0,6 mio. kr. i I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab er tillagt afskrivning på koncerngoodwill med 3,4 mio. kr., hvorved de tilknyttede virksomheders resultat udgør et underskud på 4,0 mio. kr. Årets resultat i Nordisk Bog Center A/S er 4,4 mio. kr. mod sidste års 3,1 mio. kr. Stigningen er udtryk Side 2 af 18

3 for fortsatte produktivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser, idet omsætningen i 2004 faldt med 1,6 mio. kr. til 57,4 mio. kr. Datterselskabet GB-forlagene A/S har vendt et underskud i 2003 på 5,0 mio. kr. til et overskud på 8,9 mio. kr. Der er tale om en markant forbedring af den ordinære drift samt resultatforbedringer bl.a. omfattende realisation af gamle boglagre. Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et underskud før skat på 6,1 mio. kr. mod et overskud før skat i 2003 på 2,6 mio. kr. Regnskabet er præget af den ovenfor anførte nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver, idet nedskrivningen herpå udgør 8,5 mio. kr., hvilket svarer til nedgangen i resultatet fra 2003 til Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et underskud på 8,3 mio. kr. Efter erhvervelse af selskabet er der foretaget nedskrivning på varebeholdningerne på 2,3 mio. kr., ligesom der er foretaget nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver med 5,9 mio. kr. Balancen De samlede aktiver er steget til 539,2 mio. kr. i 2004 mod 524,9 mio. kr. i Anlægsaktiverne er steget fra 139,2 mio. kr. i 2003 til 143,0 mio. kr. i Som følge af årets erhvervelser af forlagsaktiviteter er varebeholdningerne steget fra 125,3 mio. kr. i 2003 til 132,5 mio. kr. i Tilbagebetalingen af den langfristede gæld fortsætter igen i 2004 med en nedbringelse på 14,5 mio. kr. til 95,0 mio. kr. Stigningen i anden gæld fra 126,3 mio. kr. i 2003 til 143,8 mio. kr. i 2004 har sammenhæng med den forøgede aktivitet gennem køb af virksomheder samt bonus- og huslejehensættelser. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 32,4 mio. kr. En ændring i euroens kurs med 1 % overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/- 0,4 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lånene er fastforrentede. For et variabelt forrentet lån på 32,4 mio. kr. foretages Side 3 af 18

4 afdækning af halvdelen med swap til fast rente. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og halvdelen af det variabelt forrentede lån. Ét procentpoints stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,5 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften er opgjort til 77,3 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb viser igen i 2004 en af de største positive pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted de seneste år. Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -63,2 mio. kr. mod -24,6 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger 47,0 40,2 30,2 Uudnyttede trækningsfaciliteter 61,6 54,6 39,6 108,6 94,8 69,8 Personale Antal ansatte i 2004 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 387 medarbejdere (2003: 391 medarbejdere) heraf 211 i moderselskabet (2003: 216 medarbejdere). Forventning til 2005 For 2005 venter koncernen ved anvendelse af hidtidige regnskabsprincipper en omsætning på 650 til 660 mio. kr. og et resultat før skat på 34 til 37 mio. kr. Omsætningsnedgangen i forhold til 2004 omfatter bl.a. en fortsat planlagt nedgang i aktivitetsniveauet i GB-forlagene A/S samt en forventet stadig reduktion i de offentlige indkøb. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og en stærkere position på markedet. IFRS Gyldendal-koncernen skal fra 2005 aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Side 4 af 18

5 Koncernen har foretaget en foreløbig gennemgang af den forventede effekt af indførelsen af IFRS. Afskrivning af goodwill herunder koncerngoodwill ophører og afløses af årlige nedskrivningstests. Balanceværdien pr. 1. januar 2004 anvendes som indgangsværdi fremover. Ophør af goodwill herunder koncerngoodwill afskrivninger vil forøge årets koncernresultat før skat med ca. 3 mio. kr. Delårsrapporter Bestyrelsen har besluttet, at selskabet ikke skal udarbejde delårsrapporter til Fondsbørsen for 1. og 3. kvartal. Bestyrelsen vurderer, at halvårs- og årsrapporter til Fondsbørsen mest naturligt følger den indtjeningsmæssige driftsrytme i forlagsbranchen. *** Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 20 % eller 4,5 mio. kr. (2003: 15 % eller 3,4 mio. kr.) svarende til 15,8 % af resultatet. Der foreslås endvidere en overførsel til Søren Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. april kl Den trykte årsrapport med regnskab for 2004 forventes at foreligge den 12. april København den 17. marts 2005 Bestyrelsen Bilag: Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse Balance Udvikling i egenkapitalen Segmentoplysninger Ledelsens beretning For yderligere informationer kontakt: Adm. direktør Stig Andersen Tlf Side 5 af 18

6 Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse i mio.kr. Nettoomsætning 674,0 610,5 663,2 636,4 594,0 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 90,4 55,6 53,9 55,9 50,0 Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 54,0 38,7 35,7 33,7 29,2 Primær drift (EBIT) 50,5 35,3 32,3 30,4 25,3 Resultat af finansielle poster, netto -9,2-9,4-11,7-11,3-9,4 Resultat før skat 39,4 24,5 21,5 19,9 17,0 Årets resultat 28,3 14,9 14,5 10,8 15,0 Balance i mio.kr. Balancesum 539,2 524,9 577,1 605,4 637,2 Arbejdskapital, netto 167,5 178,2 194,7 230,0 219,5 Investeret kapital 292,6 298,1 326,9 357,3 336,6 Nettorentebærende gæld 80,9 109,7 148,2 189,7 170,4 Egenkapital 212,3 187,2 175,5 164,7 159,6 Pengestrømme i mio.kr. Årets forskydning i likvider 14,2 24,5 25,7-54,1-15,4 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 45,4 7,0 9,0 49,1-10,7 Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 13,4 9,1 8,1 8,8 8,4 Overskudsgrad (EBITA) 8,0 6,3 5,4 5,3 4,9 Overskudsgrad (EBIT) 7,5 5,8 4,9 4,8 4,3 Afkast på investeret kapital (ROIC) 18,3 12,4 10,4 9,7 12,1 Finansiel gearing 38,1 58,6 84,4 115,2 108,3 Soliditetsgrad 39,4 35,7 30,4 27,2 25,0 Egenkapitalforrentning 14,2 8,2 8,5 6,6 9,8 Andre oplysninger Antal ansatte, gennemsnitligt Antal udgivne titler Heraf nyheder Producerede bind, mio. stk. 7,4 6,7 7,5 7,0 6,7 Solgte bind, mio. stk. 7,7 7,1 7,2 7,2 6,6 Resultat pr. aktie, kr. 25,3 13,3 12,9 9,6 13,4 Udbytte pr. aktie, kr. 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Side 6 af 18

7 Resultatopgørelse TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Nettoomsætning Vareforbrug Honorar til forfattere m.fl Bruttoavance Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele fra associerede virksomheder Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: 20% udbytte til aktionærerne Overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført til næste år Side 7 af 18

8 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Koncerngoodwill Udgivelsesrettigheder IT brugsrettigheder Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre driftsmidler Indretning af lejede lokaler Forudbetaling på anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8 af 18

9 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Passiver Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Årsreturforpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 9 af 18

10 Udvikling i egenkapitalen GYLDENDAL- koncernen samt modervirksomhed TUSINDE KRONER Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden I alt Egenkapital Udloddet udbytte Foreslået udbytte for Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Aktieudbytte egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrument, efter skat Henlagt af årets resultat Egenkapital Side 10 af 18

11 Segmentoplysninger - primært segment TUSINDE KRONER Forlag Distribution Koncernen Forlag Distribution i alt Koncernen i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Side 11 af 18

12 Ledelsens beretning 2004 MARKEDSUDVIKLING Omsætningsfremgangen i Gyldendal-koncernen skal ses på baggrund af en positiv omsætningsudvikling på hele det danske bogmarked i 2004, der brød den vigende tendens fra Særlig salget af skønlitteraturen voksede, nemlig med omkring 20 %, mens omsætningen på fagbøger, børnelitteratur og undervisningsmateriale var stabil. I alt voksede den danske bogomsætning med 3 %. Omsætningsfremgangen fordelte sig jævnt på de traditionelle salgskanaler, boghandel og bogklubber, mens omsætningen i kiosker og supermarkeder stagnerede, og afsætningen gennem internetboglader fortsat var ubetydelig. Markedsudviklingen skal ses i sammenhæng med stadig mere markante strukturændringer i dansk boghandel. Som den første af de meget bogstærke boghandlerkæder i Danmark gennemførte GAD drastiske rationaliseringer og indførte centralt indkøb i Den nyetablerede norske bogkæde Notabene lukkede samtlige fem butikker efter mindre end et år i Danmark, mens en ny, frivillig dansk kæde blev etableret: Fan-Gruppen, der med 130 boglader er den hidtil største på markedet. Antallet af boglader i Danmark faldt i 2004 med 11 til 416, hvoraf de 370 er medlemmer af Den danske Boghandlerforening, mens antallet af helt uafhængige boglader, som står uden for enhver kæde, nu kun udgør omkring 10 %. FORRETNINGSUDVIKLING Gyldendal-koncernen havde sit bedste resultat nogensinde med en omsætningsfremgang fra 610 mio. kr. i 2003 til 674 mio. kr. i 2004 og et resultat af primær drift på 51 mio. kr. mod 35 mio. kr. året før. Gyldendal-koncernens resultat 2004 ligger i forlængelse af den strategiske proces, som gennem de senere år har haft til hensigt på den ene side at centralisere væsentlige stabsfunktioner og skabe færre, større forretningsenheder i koncernen, på den anden side at drive disse enheder som selvstændige, til tider konkurrerende resultatcentre med egne strategier og mål. Hensigten er på en gang at drage nytte af stordrift og sikre kritisk masse i de enkelte forretningsenheder, kombineret med et højnet incitament til kreativ forretningsudvikling på de specialiserede felter, som hvert udgivelsesområde udgør. Inden for skønlitteraturen stod Gyldendal-koncernen også i år stærkt med et bredt udbud af kritikerroste og velsælgende titler fra de skønlitterære redaktioner både i moderselskabet og GB-forlagene A/S. Fra Gyldendal Fakta kom forlagets uden sammenligning største salgssucces: Encyklopædien på cd-rom i én- og flerbrugerversioner til både privat- og erhvervsmarkedet. Men også på bogområdet fandt en mærkbar nyudvikling sted, idet salget til udlandet af de naturhåndbøger, som blev erhvervet fra Gadkoncernen pr. 1. januar, langt oversteg forventningerne og gav Gyldendal en mærkbar indtægt på eksportområdet. Side 12 af 18

13 Gyldendals Bogklubber udvidede forretningen med bogklubben Krimi & Spænding. Herudover åbnede Lærerbogklubben, som er etableret i et interessentskab med Danmarks Lærerforening. Klubben har opnået god medlemstilgang, og pr. 1. januar 2005 er der efter overenskomst med Danmarks Lærerforening åbnet for medlemmer fra andre organisationer inden for undervisningssektoren. Med åbningen af ny hjemmeside i december tog bogklubberne endnu et væsentligt skridt i den strategiske satsning på avancerede CRM-systemer i alle dele af bogklubvirksomheden. Tilkøb Med virkning fra 1. januar 2004 fik Gyldendal mulighed for at erhverve rettighederne til Gads ordbøger og til forlagets natur- og naturvidenskabelige bøger. Alle udgivelsesaktiviteter videreføres under Gyldendal Fakta. Ligeledes med virkning fra 1. januar erhvervedes Forlaget Systime A/S med base i Århus, hvormed koncernen har styrket sin position på lærebogsmarkedet for ungdomsuddannelserne. Den længe ventede gymnasiereform tager sin begyndelse i 2005 og omfatter alle gymnasiale uddannelser. På en række fagområder gennemføres væsentlige ændringer i undervisningen, bl.a. gennem stærkt forøget anvendelse af elektroniske undervisningsmidler. Forlaget Systime A/S er kendt for at eksperimentere med nye faglige og pædagogiske ideer og udstrakt anvendelse af IT. Forlaget står derfor godt rustet til at imødekomme behovene i forbindelse med reformens praktiske gennemførelse. Forlaget videreføres med selvstændig udgivelsesprofil, samtlige 20 medarbejdere og stifteren Poul Henrik Mikkelsen som direktør. Forlaget Systime A/S erhvervede pr. 1. juli alle Gads udgivelsesaktiviteter til de gymnasiale uddannelser. Konsolidering Forretningsudvikling og tilkøb gik hånd i hånd med de senere års fokus på fortsat konsolidering. Gyldendals akademiske bogklubber: Bogklubben for Sygeplejersker, Bogklubben for Læger og Pædagogisk Bogklub, der indtil sommeren 2004 havde selvstændig administration og kundeservice under Gyldendal Akademisk A/S, blev med virkning fra 1. januar 2005 erhvervet af Gyldendals Bogklubber. Bogklubben Liv, der var startet i 2004, men ikke havde opnået den ønskede medlemstilgang, blev lagt sammen med Gyldendals Bogklub. Med virkning fra 1. juli blev Systime Academic overdraget til Gyldendal Akademisk A/S, der varetager alle koncernens udgivelser til de videregående uddannelser. Investeringer i faste anlægsaktiver Bortset fra almindelige udskiftninger har der ikke været større udgifter til faste anlægsaktiver i DATTERSELSKABER Gyldendal Akademisk A/S Med erhvervelsen af Systime Academic blev strategien videreført om at samle alle Gyldendal-koncernens udgivelsesaktiviteter til de videregående uddannelser under Gyldendal Akademisk A/S, der samtidig fik en strategisk vigtig base i Jylland med større mulighed for at imødegå den voksende konkurrence fra Side 13 af 18

14 mindre jyske forlag, specielt på de psykologiske og pædagogiske områder. Foruden Systime Academic hører også Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Danmark under Gyldendal Akademisk A/S. Mod slutningen af året lykkedes det også at etablere en strategisk vigtig base på Internettet med salg af e- bøger. Basen er resultat af et samarbejde på tværs af Gyldendal-koncernen og med inddragelse af enkelte eksterne forlag. Åbningen af er første skridt i den krævende proces at tilbyde digitalt undervisningsindhold til de studerende i specielt tilrettede og individuelle løsninger. GB-forlagene A/S GB-forlagene A/S samler alle koncernens mindre forlag, hvis udgivelser retter sig mod det private marked: Forum, Fremad, Høst & Søn, Rosinante og Samleren. Siden etableringen i 2002 er der løbende foretaget tilpasninger, således også i 2004, hvor forlaget fortsat udgiver under de kendte forlagsnavne, men internt arbejder på tværs og derfor har opdelt sin portefølje i tre redaktioner: børne- og ungdomslitteratur, skønlitteratur og non-fiction. Forlaget står i dag som en væsentlig aktør på det private marked, og årets økonomiske resultat er overordentligt tilfredsstillende set i lyset af de senere års negative resultater. Nordisk Bog Center A/S Nordisk Bog Center A/S udfører logistikservice for Gyldendal-koncernens forlag samt for et voksende antal andre forlag og udgivere, såvel private som offentlige. Der blev leveret 7,8 mio. bøger til samtlige afsætningskanaler (2003: 7,5 mio. bøger). Leveringer til de danske boghandlere vil også i fremtiden udgøre det største fokus- og aktivitetsområde. I 2004 er der endvidere investeret i logistik- og IT-løsninger, som understøtter den forretningsmæssige udvikling vedrørende direkte salg til slutbrugere, særligt for Gyldendal-koncernens bogklubber. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Forlaget Systime A/S Forlagets integration i koncernen er forløbet efter planen. Alle varebeholdninger er overført fra DBK til Nordisk Bog Center, ligesom virksomhedens personale er integreret i det tværfaglige samarbejde i koncernen. Da Forlaget Systime gennem mange år hovedsageligt har leveret uden om boghandlere direkte til slutbruger, står forlaget indtil videre fortsat uden for bogbranchens samhandelsregler. I årets løb er forlagets omsætning på salg af e-bøger, abonnementer o. lign. vokset. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, ligesom den forestående reform af de gymnasiale uddannelser har sat sit præg på udviklingsaktiviteterne. Der har således været stærk fokus på nye og flere interaktive medier til basisuddannelserne og nye fagkombinationer. Side 14 af 18

15 KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE Også 2004 var præget af Konkurrencemyndighedernes interesse i den danske bogbranche. I eftersommeren 2003 varslede Konkurrencestyrelsen en liberalisering af priserne på det danske bogmarked. Men i november gik politikerne ind, idet et enigt Folketing vedtog at lade den nuværende ordning på bogmarkedet gælde frem til sommeren Det skulle betyde, at branchen fortsat agerer under en dispensation fra konkurrencelovgivningen, som medfører, at forlagene har ret, men ikke pligt, til at sætte faste priser på deres nyudgivelser. De faste priser holder i udgivelsesåret samt det følgende kalenderår. Allerede i marts 2004 udsendte Konkurrencestyrelsen imidlertid et notat til høring vedrørende forlagenes, særlig Gyldendals, bogklubvirksomhed. Efter en kort høringsrunde og to behandlinger i Konkurrencerådet faldt rådets afgørelse i maj Bogbranchens dispensation fra konkurrencelovgivningen blev delvis trukket tilbage, og det blev påbudt de danske forlag at ophæve den faste pris på en given titel fra det øjeblik, titlen også udkom i bogklubudgave. Gyldendal blev fundet skyldig i misbrug af dominerende stilling i forbindelse med prissætning på ordinærudgaver og bogklubudgaver og fik påbud om at ændre praksis som branchen i øvrigt. Gyldendal var selvsagt ikke enig i Konkurrencerådets afgørelse og ankede den for sin egen del til Konkurrenceankenævnet, mens Den danske Forlæggerforening ankede vedrørende den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele bogbranchen. I forbindelse med den indledende høringsrunde og forud for sagens behandling i Konkurrencerådet havde bestyrelsen i Den danske Boghandlerforening i første omgang tiltrådt et høringsnotat sammen med Den Danske Forlæggerforening. I notatet argumenteredes mod den delvise tilbagetrækning af dispensationen. Men i forbindelse med den efterfølgende anke til Konkurrencankenævnet ønskede den ny bestyrelse i Den danske Boghandlerforening ikke at følge foreningens hidtidige politik og deltog ikke i anken. Konkurrenceankenævnets kendelse forelå den 31. januar 2005, hvor begge Konkurrencerådets afgørelser blev ophævet: såvel den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele branchen som påbudet til Gyldendal om at ændre praksis i prissætning på ordinær- og bogklubudgave. Gyldendal er tilfreds med afgørelsen, der bekræfter at Gyldendal har ageret i overensstemmelse med gældende ret. Sagerne om priserne på bogklub- og ordinærudgaver stod ikke alene. Ved en afgørelse i Konkurrencerådet fik boghandlere og forlæggere afslag på en fælles klage over, at danske bøger med fast pris, som reeksporteres til Danmark, herefter kunne sælges med fri pris. Afgørelsen blev anket til Konkurrencankenævnet og omstødt, således at danske bøger, der reeksporteres til Danmark, fortsat har fast pris. UDVIKLING AF VIDENRESSOURCER De senere år har skærpet konkurrence, voksende forretningsenheder og øget professionalisering præget dansk bogbranche. Dette indebærer øgede krav til lederne, og sideordnet med den løbende Side 15 af 18

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere