Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2004 blev det bedste år nogensinde for Gyldendal-koncernen. Omsætningen steg med 10,4 % til 674 mio. kr., og resultatet før skat blev forbedret med 61,2 % til 39,4 mio. kr. Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsrapporten for Koncernens nettoomsætning blev 674,0 mio. kr., en stigning på 63,5 mio. kr. svarende til 10,4 % i forhold til sidste års nettoomsætning på 610,5 mio. kr. Resultatet før skat blev 39,4 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i Både omsætning og resultat før skat er således forbedret i forhold til forventningen i såvel årsrapporten for 2003, halvårsrapporten i 2004 samt efterfølgende fondsbørsmeddelelser. Efter skat blev resultatet 28,3 mio. kr. (2003: 14,9 mio. kr.), og balancen blev på 539,2 mio. kr. (2003: 524,9 mio. kr.). Igen i år forbedredes soliditeten, som blev på 39,4 % sammenholdt med 35,7 % i *** Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabsposten goodwill har hidtil udelukkende indeholdt omkostninger til anskaffelse af udgivelsesrettigheder. På den baggrund er betegnelsen fra 2004 reklassificeret til udgivelsesrettigheder. Sammenligningstal er tilpasset. Reklassificeringen har ingen driftsmæssig virkning og påvirker ikke den finansielle stilling. Nettoomsætningen Koncernens øgede omsætning fra 610,5 mio. kr. til 674,0 mio. kr. omfatter såvel vækst i bestående aktiviteter som stigning i forbindelse med køb af virksomheder. I moderselskabet steg omsætningen med 35,3 mio. kr. til 492,5 mio. kr. Indeholdt heri er ca. 10 mio. kr. fra køb af forlagsaktiviteter, medens de resterende ca. 25 mio. kr. omfatter stigning i omsætningen af skønlitteratur, faktaudgivelser og bogklub. Omsætningen fra tilkøbte forlagsaktiviteter omfatter erhvervelsen af Gads natur- og naturvidenskabelige udgivelser samt Gads ordbøger. Udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi på cd-rom oversteg forventningerne, hvorimod salget af børne- og ungdomsbøger viste et forventet fald i forhold til 2003, hvor omsætningen var stærkt påvirket af udgivelsen af bind 5 i Harry Potter-serien. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en forventet omsætningsnedgang på 7,2 mio. kr. til 67,0 mio. kr. svarende til en reduktion på 9,7 %. Nedgangen er en konsekvens af det lavere aktivitetsniveau som følge af organisationstilpasningerne i Gyldendal Akademisk A/S opnåede igen i år en omsætnings- Side 1 af 18

2 stigning med 5,0 mio. kr. til 73,1 mio. kr. svarende til 7,3 %, heraf 3,7 mio. kr. fra det nye Systime Academic, som blev erhvervet med virkning fra 1. juli Forlaget Systime A/S, som blev erhvervet med virkning fra 1. januar 2004, opnåede en omsætning på 28,9 mio. kr. Nordisk Bog Center A/S omsætning til kunder uden for koncernen udgjorde 14,2 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. sidste år. Af koncernens samlede omsætningsstigning på 63,5 mio. kr. kan ca. 43 mio. kr. henføres til omsætning fra tilkøbte aktiviteter. Bruttoavance Koncernens bruttoavance er forbedret med 43,2 mio. kr. eller 13,7 % i forhold til Samtidig er bruttoavanceprocenten forbedret fra 51,8 % i 2003 til 53,4 % i Den væsentligste årsag hertil er en markant reduktion i koncernens samlede distributionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Stigningen i andre eksterne omkostninger er 2,2 mio. kr. svarende til 2,0 %. Nettostigningen omfatter forøgelser i forbindelse med overtagne aktiviteter på 3,5 mio. kr. samt et generelt fald i resten af koncernen på 1,3 mio. kr. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne stiger 4,6 mio. kr., svarende til 3,1 %. Der har været tilgang på 6,2 mio. kr. fra Forlaget Systime A/S, medens de organisatoriske tilpasninger i GB-forlagene A/S har medført et fald på 4,1 mio. kr. Af- og nedskrivninger Koncernens samlede af- og nedskrivninger udgør 39,8 mio. kr. mod sidste års 20,2 mio. kr. Indtil 2003 har der været foretaget lineære afskrivninger på såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver baseret på de økonomiske levetider. Derimod har der som hovedregel ikke været foretaget yderligere nedskrivninger, idet gennemførte nedskrivningstests ikke viste behov herfor. På baggrund af bl.a. den aktuelle gymnasiereform samt de faktiske salgsforløb og forventningerne til kommende års omsætning på bestemte udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2004 imidlertid vist et behov for nedskrivninger. Stigningen er således dels en følge af afskrivning på erhvervede udgivelsesrettigheder mv. i 2004, dels en konsekvens af nedjusterede forventninger til fremtidige afsætningsmuligheder af et antal udgivelser hos Forlaget Systime A/S og Gyldendal Akademisk A/S. Af- og nedskrivninger fordeler sig med 23,0 mio. kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 16,8 mio. kr. i nedskrivninger på udgivelsesrettigheder. Resultat fra tilknyttede virksomheder Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket en forringelse af resultatet før skat fra et overskud på 0,2 mio. kr. i 2003 til et underskud på 0,6 mio. kr. i I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab er tillagt afskrivning på koncerngoodwill med 3,4 mio. kr., hvorved de tilknyttede virksomheders resultat udgør et underskud på 4,0 mio. kr. Årets resultat i Nordisk Bog Center A/S er 4,4 mio. kr. mod sidste års 3,1 mio. kr. Stigningen er udtryk Side 2 af 18

3 for fortsatte produktivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser, idet omsætningen i 2004 faldt med 1,6 mio. kr. til 57,4 mio. kr. Datterselskabet GB-forlagene A/S har vendt et underskud i 2003 på 5,0 mio. kr. til et overskud på 8,9 mio. kr. Der er tale om en markant forbedring af den ordinære drift samt resultatforbedringer bl.a. omfattende realisation af gamle boglagre. Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et underskud før skat på 6,1 mio. kr. mod et overskud før skat i 2003 på 2,6 mio. kr. Regnskabet er præget af den ovenfor anførte nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver, idet nedskrivningen herpå udgør 8,5 mio. kr., hvilket svarer til nedgangen i resultatet fra 2003 til Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et underskud på 8,3 mio. kr. Efter erhvervelse af selskabet er der foretaget nedskrivning på varebeholdningerne på 2,3 mio. kr., ligesom der er foretaget nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver med 5,9 mio. kr. Balancen De samlede aktiver er steget til 539,2 mio. kr. i 2004 mod 524,9 mio. kr. i Anlægsaktiverne er steget fra 139,2 mio. kr. i 2003 til 143,0 mio. kr. i Som følge af årets erhvervelser af forlagsaktiviteter er varebeholdningerne steget fra 125,3 mio. kr. i 2003 til 132,5 mio. kr. i Tilbagebetalingen af den langfristede gæld fortsætter igen i 2004 med en nedbringelse på 14,5 mio. kr. til 95,0 mio. kr. Stigningen i anden gæld fra 126,3 mio. kr. i 2003 til 143,8 mio. kr. i 2004 har sammenhæng med den forøgede aktivitet gennem køb af virksomheder samt bonus- og huslejehensættelser. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 32,4 mio. kr. En ændring i euroens kurs med 1 % overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/- 0,4 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lånene er fastforrentede. For et variabelt forrentet lån på 32,4 mio. kr. foretages Side 3 af 18

4 afdækning af halvdelen med swap til fast rente. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og halvdelen af det variabelt forrentede lån. Ét procentpoints stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,5 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften er opgjort til 77,3 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb viser igen i 2004 en af de største positive pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted de seneste år. Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -63,2 mio. kr. mod -24,6 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger 47,0 40,2 30,2 Uudnyttede trækningsfaciliteter 61,6 54,6 39,6 108,6 94,8 69,8 Personale Antal ansatte i 2004 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 387 medarbejdere (2003: 391 medarbejdere) heraf 211 i moderselskabet (2003: 216 medarbejdere). Forventning til 2005 For 2005 venter koncernen ved anvendelse af hidtidige regnskabsprincipper en omsætning på 650 til 660 mio. kr. og et resultat før skat på 34 til 37 mio. kr. Omsætningsnedgangen i forhold til 2004 omfatter bl.a. en fortsat planlagt nedgang i aktivitetsniveauet i GB-forlagene A/S samt en forventet stadig reduktion i de offentlige indkøb. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og en stærkere position på markedet. IFRS Gyldendal-koncernen skal fra 2005 aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Side 4 af 18

5 Koncernen har foretaget en foreløbig gennemgang af den forventede effekt af indførelsen af IFRS. Afskrivning af goodwill herunder koncerngoodwill ophører og afløses af årlige nedskrivningstests. Balanceværdien pr. 1. januar 2004 anvendes som indgangsværdi fremover. Ophør af goodwill herunder koncerngoodwill afskrivninger vil forøge årets koncernresultat før skat med ca. 3 mio. kr. Delårsrapporter Bestyrelsen har besluttet, at selskabet ikke skal udarbejde delårsrapporter til Fondsbørsen for 1. og 3. kvartal. Bestyrelsen vurderer, at halvårs- og årsrapporter til Fondsbørsen mest naturligt følger den indtjeningsmæssige driftsrytme i forlagsbranchen. *** Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 20 % eller 4,5 mio. kr. (2003: 15 % eller 3,4 mio. kr.) svarende til 15,8 % af resultatet. Der foreslås endvidere en overførsel til Søren Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. april kl Den trykte årsrapport med regnskab for 2004 forventes at foreligge den 12. april København den 17. marts 2005 Bestyrelsen Bilag: Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse Balance Udvikling i egenkapitalen Segmentoplysninger Ledelsens beretning For yderligere informationer kontakt: Adm. direktør Stig Andersen Tlf Side 5 af 18

6 Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse i mio.kr. Nettoomsætning 674,0 610,5 663,2 636,4 594,0 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 90,4 55,6 53,9 55,9 50,0 Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 54,0 38,7 35,7 33,7 29,2 Primær drift (EBIT) 50,5 35,3 32,3 30,4 25,3 Resultat af finansielle poster, netto -9,2-9,4-11,7-11,3-9,4 Resultat før skat 39,4 24,5 21,5 19,9 17,0 Årets resultat 28,3 14,9 14,5 10,8 15,0 Balance i mio.kr. Balancesum 539,2 524,9 577,1 605,4 637,2 Arbejdskapital, netto 167,5 178,2 194,7 230,0 219,5 Investeret kapital 292,6 298,1 326,9 357,3 336,6 Nettorentebærende gæld 80,9 109,7 148,2 189,7 170,4 Egenkapital 212,3 187,2 175,5 164,7 159,6 Pengestrømme i mio.kr. Årets forskydning i likvider 14,2 24,5 25,7-54,1-15,4 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 45,4 7,0 9,0 49,1-10,7 Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 13,4 9,1 8,1 8,8 8,4 Overskudsgrad (EBITA) 8,0 6,3 5,4 5,3 4,9 Overskudsgrad (EBIT) 7,5 5,8 4,9 4,8 4,3 Afkast på investeret kapital (ROIC) 18,3 12,4 10,4 9,7 12,1 Finansiel gearing 38,1 58,6 84,4 115,2 108,3 Soliditetsgrad 39,4 35,7 30,4 27,2 25,0 Egenkapitalforrentning 14,2 8,2 8,5 6,6 9,8 Andre oplysninger Antal ansatte, gennemsnitligt Antal udgivne titler Heraf nyheder Producerede bind, mio. stk. 7,4 6,7 7,5 7,0 6,7 Solgte bind, mio. stk. 7,7 7,1 7,2 7,2 6,6 Resultat pr. aktie, kr. 25,3 13,3 12,9 9,6 13,4 Udbytte pr. aktie, kr. 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Side 6 af 18

7 Resultatopgørelse TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Nettoomsætning Vareforbrug Honorar til forfattere m.fl Bruttoavance Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele fra associerede virksomheder Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: 20% udbytte til aktionærerne Overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført til næste år Side 7 af 18

8 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Koncerngoodwill Udgivelsesrettigheder IT brugsrettigheder Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre driftsmidler Indretning af lejede lokaler Forudbetaling på anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8 af 18

9 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Passiver Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Årsreturforpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 9 af 18

10 Udvikling i egenkapitalen GYLDENDAL- koncernen samt modervirksomhed TUSINDE KRONER Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden I alt Egenkapital Udloddet udbytte Foreslået udbytte for Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Aktieudbytte egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrument, efter skat Henlagt af årets resultat Egenkapital Side 10 af 18

11 Segmentoplysninger - primært segment TUSINDE KRONER Forlag Distribution Koncernen Forlag Distribution i alt Koncernen i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Side 11 af 18

12 Ledelsens beretning 2004 MARKEDSUDVIKLING Omsætningsfremgangen i Gyldendal-koncernen skal ses på baggrund af en positiv omsætningsudvikling på hele det danske bogmarked i 2004, der brød den vigende tendens fra Særlig salget af skønlitteraturen voksede, nemlig med omkring 20 %, mens omsætningen på fagbøger, børnelitteratur og undervisningsmateriale var stabil. I alt voksede den danske bogomsætning med 3 %. Omsætningsfremgangen fordelte sig jævnt på de traditionelle salgskanaler, boghandel og bogklubber, mens omsætningen i kiosker og supermarkeder stagnerede, og afsætningen gennem internetboglader fortsat var ubetydelig. Markedsudviklingen skal ses i sammenhæng med stadig mere markante strukturændringer i dansk boghandel. Som den første af de meget bogstærke boghandlerkæder i Danmark gennemførte GAD drastiske rationaliseringer og indførte centralt indkøb i Den nyetablerede norske bogkæde Notabene lukkede samtlige fem butikker efter mindre end et år i Danmark, mens en ny, frivillig dansk kæde blev etableret: Fan-Gruppen, der med 130 boglader er den hidtil største på markedet. Antallet af boglader i Danmark faldt i 2004 med 11 til 416, hvoraf de 370 er medlemmer af Den danske Boghandlerforening, mens antallet af helt uafhængige boglader, som står uden for enhver kæde, nu kun udgør omkring 10 %. FORRETNINGSUDVIKLING Gyldendal-koncernen havde sit bedste resultat nogensinde med en omsætningsfremgang fra 610 mio. kr. i 2003 til 674 mio. kr. i 2004 og et resultat af primær drift på 51 mio. kr. mod 35 mio. kr. året før. Gyldendal-koncernens resultat 2004 ligger i forlængelse af den strategiske proces, som gennem de senere år har haft til hensigt på den ene side at centralisere væsentlige stabsfunktioner og skabe færre, større forretningsenheder i koncernen, på den anden side at drive disse enheder som selvstændige, til tider konkurrerende resultatcentre med egne strategier og mål. Hensigten er på en gang at drage nytte af stordrift og sikre kritisk masse i de enkelte forretningsenheder, kombineret med et højnet incitament til kreativ forretningsudvikling på de specialiserede felter, som hvert udgivelsesområde udgør. Inden for skønlitteraturen stod Gyldendal-koncernen også i år stærkt med et bredt udbud af kritikerroste og velsælgende titler fra de skønlitterære redaktioner både i moderselskabet og GB-forlagene A/S. Fra Gyldendal Fakta kom forlagets uden sammenligning største salgssucces: Encyklopædien på cd-rom i én- og flerbrugerversioner til både privat- og erhvervsmarkedet. Men også på bogområdet fandt en mærkbar nyudvikling sted, idet salget til udlandet af de naturhåndbøger, som blev erhvervet fra Gadkoncernen pr. 1. januar, langt oversteg forventningerne og gav Gyldendal en mærkbar indtægt på eksportområdet. Side 12 af 18

13 Gyldendals Bogklubber udvidede forretningen med bogklubben Krimi & Spænding. Herudover åbnede Lærerbogklubben, som er etableret i et interessentskab med Danmarks Lærerforening. Klubben har opnået god medlemstilgang, og pr. 1. januar 2005 er der efter overenskomst med Danmarks Lærerforening åbnet for medlemmer fra andre organisationer inden for undervisningssektoren. Med åbningen af ny hjemmeside i december tog bogklubberne endnu et væsentligt skridt i den strategiske satsning på avancerede CRM-systemer i alle dele af bogklubvirksomheden. Tilkøb Med virkning fra 1. januar 2004 fik Gyldendal mulighed for at erhverve rettighederne til Gads ordbøger og til forlagets natur- og naturvidenskabelige bøger. Alle udgivelsesaktiviteter videreføres under Gyldendal Fakta. Ligeledes med virkning fra 1. januar erhvervedes Forlaget Systime A/S med base i Århus, hvormed koncernen har styrket sin position på lærebogsmarkedet for ungdomsuddannelserne. Den længe ventede gymnasiereform tager sin begyndelse i 2005 og omfatter alle gymnasiale uddannelser. På en række fagområder gennemføres væsentlige ændringer i undervisningen, bl.a. gennem stærkt forøget anvendelse af elektroniske undervisningsmidler. Forlaget Systime A/S er kendt for at eksperimentere med nye faglige og pædagogiske ideer og udstrakt anvendelse af IT. Forlaget står derfor godt rustet til at imødekomme behovene i forbindelse med reformens praktiske gennemførelse. Forlaget videreføres med selvstændig udgivelsesprofil, samtlige 20 medarbejdere og stifteren Poul Henrik Mikkelsen som direktør. Forlaget Systime A/S erhvervede pr. 1. juli alle Gads udgivelsesaktiviteter til de gymnasiale uddannelser. Konsolidering Forretningsudvikling og tilkøb gik hånd i hånd med de senere års fokus på fortsat konsolidering. Gyldendals akademiske bogklubber: Bogklubben for Sygeplejersker, Bogklubben for Læger og Pædagogisk Bogklub, der indtil sommeren 2004 havde selvstændig administration og kundeservice under Gyldendal Akademisk A/S, blev med virkning fra 1. januar 2005 erhvervet af Gyldendals Bogklubber. Bogklubben Liv, der var startet i 2004, men ikke havde opnået den ønskede medlemstilgang, blev lagt sammen med Gyldendals Bogklub. Med virkning fra 1. juli blev Systime Academic overdraget til Gyldendal Akademisk A/S, der varetager alle koncernens udgivelser til de videregående uddannelser. Investeringer i faste anlægsaktiver Bortset fra almindelige udskiftninger har der ikke været større udgifter til faste anlægsaktiver i DATTERSELSKABER Gyldendal Akademisk A/S Med erhvervelsen af Systime Academic blev strategien videreført om at samle alle Gyldendal-koncernens udgivelsesaktiviteter til de videregående uddannelser under Gyldendal Akademisk A/S, der samtidig fik en strategisk vigtig base i Jylland med større mulighed for at imødegå den voksende konkurrence fra Side 13 af 18

14 mindre jyske forlag, specielt på de psykologiske og pædagogiske områder. Foruden Systime Academic hører også Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Danmark under Gyldendal Akademisk A/S. Mod slutningen af året lykkedes det også at etablere en strategisk vigtig base på Internettet med salg af e- bøger. Basen er resultat af et samarbejde på tværs af Gyldendal-koncernen og med inddragelse af enkelte eksterne forlag. Åbningen af er første skridt i den krævende proces at tilbyde digitalt undervisningsindhold til de studerende i specielt tilrettede og individuelle løsninger. GB-forlagene A/S GB-forlagene A/S samler alle koncernens mindre forlag, hvis udgivelser retter sig mod det private marked: Forum, Fremad, Høst & Søn, Rosinante og Samleren. Siden etableringen i 2002 er der løbende foretaget tilpasninger, således også i 2004, hvor forlaget fortsat udgiver under de kendte forlagsnavne, men internt arbejder på tværs og derfor har opdelt sin portefølje i tre redaktioner: børne- og ungdomslitteratur, skønlitteratur og non-fiction. Forlaget står i dag som en væsentlig aktør på det private marked, og årets økonomiske resultat er overordentligt tilfredsstillende set i lyset af de senere års negative resultater. Nordisk Bog Center A/S Nordisk Bog Center A/S udfører logistikservice for Gyldendal-koncernens forlag samt for et voksende antal andre forlag og udgivere, såvel private som offentlige. Der blev leveret 7,8 mio. bøger til samtlige afsætningskanaler (2003: 7,5 mio. bøger). Leveringer til de danske boghandlere vil også i fremtiden udgøre det største fokus- og aktivitetsområde. I 2004 er der endvidere investeret i logistik- og IT-løsninger, som understøtter den forretningsmæssige udvikling vedrørende direkte salg til slutbrugere, særligt for Gyldendal-koncernens bogklubber. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Forlaget Systime A/S Forlagets integration i koncernen er forløbet efter planen. Alle varebeholdninger er overført fra DBK til Nordisk Bog Center, ligesom virksomhedens personale er integreret i det tværfaglige samarbejde i koncernen. Da Forlaget Systime gennem mange år hovedsageligt har leveret uden om boghandlere direkte til slutbruger, står forlaget indtil videre fortsat uden for bogbranchens samhandelsregler. I årets løb er forlagets omsætning på salg af e-bøger, abonnementer o. lign. vokset. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, ligesom den forestående reform af de gymnasiale uddannelser har sat sit præg på udviklingsaktiviteterne. Der har således været stærk fokus på nye og flere interaktive medier til basisuddannelserne og nye fagkombinationer. Side 14 af 18

15 KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE Også 2004 var præget af Konkurrencemyndighedernes interesse i den danske bogbranche. I eftersommeren 2003 varslede Konkurrencestyrelsen en liberalisering af priserne på det danske bogmarked. Men i november gik politikerne ind, idet et enigt Folketing vedtog at lade den nuværende ordning på bogmarkedet gælde frem til sommeren Det skulle betyde, at branchen fortsat agerer under en dispensation fra konkurrencelovgivningen, som medfører, at forlagene har ret, men ikke pligt, til at sætte faste priser på deres nyudgivelser. De faste priser holder i udgivelsesåret samt det følgende kalenderår. Allerede i marts 2004 udsendte Konkurrencestyrelsen imidlertid et notat til høring vedrørende forlagenes, særlig Gyldendals, bogklubvirksomhed. Efter en kort høringsrunde og to behandlinger i Konkurrencerådet faldt rådets afgørelse i maj Bogbranchens dispensation fra konkurrencelovgivningen blev delvis trukket tilbage, og det blev påbudt de danske forlag at ophæve den faste pris på en given titel fra det øjeblik, titlen også udkom i bogklubudgave. Gyldendal blev fundet skyldig i misbrug af dominerende stilling i forbindelse med prissætning på ordinærudgaver og bogklubudgaver og fik påbud om at ændre praksis som branchen i øvrigt. Gyldendal var selvsagt ikke enig i Konkurrencerådets afgørelse og ankede den for sin egen del til Konkurrenceankenævnet, mens Den danske Forlæggerforening ankede vedrørende den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele bogbranchen. I forbindelse med den indledende høringsrunde og forud for sagens behandling i Konkurrencerådet havde bestyrelsen i Den danske Boghandlerforening i første omgang tiltrådt et høringsnotat sammen med Den Danske Forlæggerforening. I notatet argumenteredes mod den delvise tilbagetrækning af dispensationen. Men i forbindelse med den efterfølgende anke til Konkurrencankenævnet ønskede den ny bestyrelse i Den danske Boghandlerforening ikke at følge foreningens hidtidige politik og deltog ikke i anken. Konkurrenceankenævnets kendelse forelå den 31. januar 2005, hvor begge Konkurrencerådets afgørelser blev ophævet: såvel den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele branchen som påbudet til Gyldendal om at ændre praksis i prissætning på ordinær- og bogklubudgave. Gyldendal er tilfreds med afgørelsen, der bekræfter at Gyldendal har ageret i overensstemmelse med gældende ret. Sagerne om priserne på bogklub- og ordinærudgaver stod ikke alene. Ved en afgørelse i Konkurrencerådet fik boghandlere og forlæggere afslag på en fælles klage over, at danske bøger med fast pris, som reeksporteres til Danmark, herefter kunne sælges med fri pris. Afgørelsen blev anket til Konkurrencankenævnet og omstødt, således at danske bøger, der reeksporteres til Danmark, fortsat har fast pris. UDVIKLING AF VIDENRESSOURCER De senere år har skærpet konkurrence, voksende forretningsenheder og øget professionalisering præget dansk bogbranche. Dette indebærer øgede krav til lederne, og sideordnet med den løbende Side 15 af 18

16 efteruddannelse af koncernens medarbejdere blev der i 2004 afsat øgede ressourcer til lederuddannelse. I september samledes alle koncernens ledere til et seminar på Lykkesholm Slot på Fyn, som satte fokus på forretningsstrategier og ledelsesmæssige udfordringer, og tre af koncernens ledere deltog i sommeren 2004 i det amerikanske University of Stanford s velestimerede internationale kursus for forlæggere. FORANDRINGER I LEDELSEN På den ordinære generalforsamling blev Poul Erik Tøjner valgt som nyt bestyrelsesmedlem, mens Ebbe Simonsen og Steffen Gulmann trådte ud af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret. Poul Erik Tøjner er 46 år og direktør for Louisiana, Museum for Moderne Kunst. I forbindelse med at Erik C. Lindgren blev genvalgt til formand for Den danske Forlæggerforening, fratrådte han med virkning fra 1. april 2004 som direktør for Hans Reitzels Forlag under Gyldendal Akademisk A/S, men fortsætter i selskabets bestyrelse. Daglig leder af Hans Reitzels Forlag er herefter forlagschef Hanne Salomonsen. Erik C. Lindgren fortsætter som administrerende direktør for GBforlagene A/S. GOD SELSKABSLEDELSE Gyldendals bestyrelse gennemfører hvert andet år et bestyrelsesseminar, som blandt andet sætter fokus på god selskabsledelse og gennemfører en egentlig selvevaluering. Næste bestyrelsesseminar er fastsat til foråret Koncernen åbnede i 2004 et særligt site for aktionærer på STØRRE BEGIVENHEDER Februar: Samarbejdet med Politiken om at skabe aktuelt undervisningsmateriale til Folkeskolen fortsatte i 2004 i form af Undervisningsavisen, der udkom seks gange med emnerne: Vand, Drikkevand, Kærlighed, USA, Krop og Terror. Gyldendals Undervisningsmiddelpris gik til Thomas Kaas og Ole Freil for arbejdet med matematik-systemet Kolorit. Marts: Nordisk Billedbogskonkurrence blev skudt i gang i et samarbejde mellem forlag i Norge, Sverige, Finland og Gyldendal i Danmark. Dansk vinder blev Jakob Martin Strid med Lille frø, der udkommer i Berlingske Tidendes og Danmarks Biblioteksforenings Læsernes Bogpris, der uddeltes for første gang i 2004 efter afstemning blandt biblioteksbrugere og avisens læsere, gik til Jette A. Kaarsbøl for Den lukkede bog. Side 16 af 18

17 Kulturministeriets Børnebogspris gik til Kamilla Hega Holst for Den sovende sangerinde og Kulturministeriets Illustratorpris til Thomas Balle for De fandens mus, skrevet af Eske K. Mathiesen. Begge bøger udkom på GB-forlagene, Høst og Søns Forlag. April: Gyldendal Uddannelse udsendte den gratis bog Læs løs til alle elever i Folkeskolens første klasse som Gyldendals bidrag til Kulturministeriets Læselyst-kampagne og for at sætte fokus på bøgernes centrale placering i Folkeskolens undervisning. Ved den årlige prisuddeling på Søren Gyldendals fødselsdag modtog Keld Zeruneith Søren Gyldendal-prisen på kr., mens rejselegater på kr. gik til illustratoren Cato Thau- Jensen, forfatteren Hanne Marie Svendsen og oversætteren Otto Steen Due. Juni: Astrid Saalbach modtog Den Nordiske Dramatikerpris for sit skuespil Verdens ende. September: Gyldendal lancerede projektet Kanon i dansk, dagen efter at regeringen offentliggjorde resultatet af arbejdet i kanonudvalget. Kanon i dansk er langt mere vidtrækkende end den officielle litterære kanon, og omfatter 11 bind til Folkeskolen og Gymnasieskolen med kernetekster af både danske og internationale forfattere til hele skoleforløbet. Kanon i dansk er redigeret af en række fagfolk, heriblandt også forfatterne Suzanne Brøgger og Jens Smærup Sørensen. De 11 bind udkommer i foråret Årets uden sammenligning største udgivelse til det private marked blev Encyklopædien på cdrom, der samler alle teksterne fra det store bogværk på en enkelt cd-rom. Lanceringen omfattede blandt andet annoncering på tv og et landsdækkende samarbejde med boghandlerne, der resulterede i et meget tilfredsstillende salg. Oktober: Christian Jungersens roman Undtagelsen udkom. Romanen fik meget flotte anmeldelser og blev også hos publikum en stor succes så stor, at romanen fik Boghandlernes Gyldne Laurbær Fjerde og sidste bind af Jørgen Jensens stort anlagte og kritikerroste værk om Danmarks Oldtid udkom, hvormed en af de senere års væsentligste værkudgivelser på Gyldendal stod komplet. Filmatiseringen af Niels Krause-Kjærs Kongekabale, der udkom på Gyldendal i 2000, havde premiere og blev en af årets mest sete film, præmieret med flere Robert og Bodil. Peter Øvig Knudsens nye bog om Birkedal-banden udkom under stor medieopmærksomhed, og i samme måned viste DR dokumentaren Med ret til at dræbe, baseret på Peter Øvig Knudsens forrige bog om stikkerlikvideringerne under besættelsen. Forfatteren fik Rosenkjær-prisen for Birkedal, og dokumentaren fik senere en Robert. November: Anna-Marie Helfer fik Undervisningsministeriets Skriver-pris for letlæsningsbøgerne om drengen Kalle. Side 17 af 18

18 Gyldendals administrerende direktør, Stig Andersen, deltog i 2004 i Dansk Røde Kors Klub 10, som hvert år samler ti danske erhvervsledere, der sætter sig i spidsen for at rejse penge til Dansk Røde Kors. Gyldendal besluttede at donere hele indtægten fra bogsalget på forlagets stand på Bogmessen i Forum, og opnåede god respons fra de mange besøgende kr. kunne efter messen sendes til Dansk Røde Kors. Tre kvindelige forfattere fra Gyldendal Katrine Marie Guldager, Kirsten Thorup og Dorrit Willumsen var indstillet til BG Banks Litteraturpris på kr. Prisen gik til Kirsten Thorup, der fik pris og statuette overrakt ved et arrangement på Bogmessen i Forum. Gyldendals senest indstiftede pris, Ingeborg-prisen, der uddeles til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for dansk litteratur og kultur, gik til Lise Nørgaard. Under stor pressebevågenhed og almindelig morskab blev Connie Hedegaard kåret som Årets Blæksprutte December: Exlibris udsendte Til Rosalina af Povl Dissing & Benny Andersen med The Brazz Brothers, som blev en af årets velsælgende musikudgivelser og gav Povl Dissing en nominering til Danish Music Award, Folk. Forlagets julekampagne bidrog igen til at sætte fokus på bogen i julehandlen med store dagbladsannoncer, bannerreklamer foran Magasin i København, og reklamer på byens busser. Filmatiseringen af en af halvfjerdsernes store bogudgivelser, Christian Kampmanns 4 romaner om Familien Gregersen fik premiere og skabte fornyet interesse for bogværket. * * * Side 18 af 18

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2003 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003 blev et resultatmæssigt tilfredsstillende år for Gyldendal-koncernen. Trods en nedgang i omsætningen på 8 % i forhold til sidste

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005

ÅRSRAPPORT 2005 SELSKABSOPLYSNINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S. CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG A/S CVR NR. 58 20 01 15 Årsrapport 2005 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR NR. 58 20 01 15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere