Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2004. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2004 blev det bedste år nogensinde for Gyldendal-koncernen. Omsætningen steg med 10,4 % til 674 mio. kr., og resultatet før skat blev forbedret med 61,2 % til 39,4 mio. kr. Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt årsrapporten for Koncernens nettoomsætning blev 674,0 mio. kr., en stigning på 63,5 mio. kr. svarende til 10,4 % i forhold til sidste års nettoomsætning på 610,5 mio. kr. Resultatet før skat blev 39,4 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i Både omsætning og resultat før skat er således forbedret i forhold til forventningen i såvel årsrapporten for 2003, halvårsrapporten i 2004 samt efterfølgende fondsbørsmeddelelser. Efter skat blev resultatet 28,3 mio. kr. (2003: 14,9 mio. kr.), og balancen blev på 539,2 mio. kr. (2003: 524,9 mio. kr.). Igen i år forbedredes soliditeten, som blev på 39,4 % sammenholdt med 35,7 % i *** Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D- virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Regnskabsposten goodwill har hidtil udelukkende indeholdt omkostninger til anskaffelse af udgivelsesrettigheder. På den baggrund er betegnelsen fra 2004 reklassificeret til udgivelsesrettigheder. Sammenligningstal er tilpasset. Reklassificeringen har ingen driftsmæssig virkning og påvirker ikke den finansielle stilling. Nettoomsætningen Koncernens øgede omsætning fra 610,5 mio. kr. til 674,0 mio. kr. omfatter såvel vækst i bestående aktiviteter som stigning i forbindelse med køb af virksomheder. I moderselskabet steg omsætningen med 35,3 mio. kr. til 492,5 mio. kr. Indeholdt heri er ca. 10 mio. kr. fra køb af forlagsaktiviteter, medens de resterende ca. 25 mio. kr. omfatter stigning i omsætningen af skønlitteratur, faktaudgivelser og bogklub. Omsætningen fra tilkøbte forlagsaktiviteter omfatter erhvervelsen af Gads natur- og naturvidenskabelige udgivelser samt Gads ordbøger. Udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi på cd-rom oversteg forventningerne, hvorimod salget af børne- og ungdomsbøger viste et forventet fald i forhold til 2003, hvor omsætningen var stærkt påvirket af udgivelsen af bind 5 i Harry Potter-serien. Datterselskabet GB-forlagene A/S fik en forventet omsætningsnedgang på 7,2 mio. kr. til 67,0 mio. kr. svarende til en reduktion på 9,7 %. Nedgangen er en konsekvens af det lavere aktivitetsniveau som følge af organisationstilpasningerne i Gyldendal Akademisk A/S opnåede igen i år en omsætnings- Side 1 af 18

2 stigning med 5,0 mio. kr. til 73,1 mio. kr. svarende til 7,3 %, heraf 3,7 mio. kr. fra det nye Systime Academic, som blev erhvervet med virkning fra 1. juli Forlaget Systime A/S, som blev erhvervet med virkning fra 1. januar 2004, opnåede en omsætning på 28,9 mio. kr. Nordisk Bog Center A/S omsætning til kunder uden for koncernen udgjorde 14,2 mio. kr. mod 13,2 mio. kr. sidste år. Af koncernens samlede omsætningsstigning på 63,5 mio. kr. kan ca. 43 mio. kr. henføres til omsætning fra tilkøbte aktiviteter. Bruttoavance Koncernens bruttoavance er forbedret med 43,2 mio. kr. eller 13,7 % i forhold til Samtidig er bruttoavanceprocenten forbedret fra 51,8 % i 2003 til 53,4 % i Den væsentligste årsag hertil er en markant reduktion i koncernens samlede distributionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Stigningen i andre eksterne omkostninger er 2,2 mio. kr. svarende til 2,0 %. Nettostigningen omfatter forøgelser i forbindelse med overtagne aktiviteter på 3,5 mio. kr. samt et generelt fald i resten af koncernen på 1,3 mio. kr. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne stiger 4,6 mio. kr., svarende til 3,1 %. Der har været tilgang på 6,2 mio. kr. fra Forlaget Systime A/S, medens de organisatoriske tilpasninger i GB-forlagene A/S har medført et fald på 4,1 mio. kr. Af- og nedskrivninger Koncernens samlede af- og nedskrivninger udgør 39,8 mio. kr. mod sidste års 20,2 mio. kr. Indtil 2003 har der været foretaget lineære afskrivninger på såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver baseret på de økonomiske levetider. Derimod har der som hovedregel ikke været foretaget yderligere nedskrivninger, idet gennemførte nedskrivningstests ikke viste behov herfor. På baggrund af bl.a. den aktuelle gymnasiereform samt de faktiske salgsforløb og forventningerne til kommende års omsætning på bestemte udgivelsesområder har nedskrivningstestene i 2004 imidlertid vist et behov for nedskrivninger. Stigningen er således dels en følge af afskrivning på erhvervede udgivelsesrettigheder mv. i 2004, dels en konsekvens af nedjusterede forventninger til fremtidige afsætningsmuligheder af et antal udgivelser hos Forlaget Systime A/S og Gyldendal Akademisk A/S. Af- og nedskrivninger fordeler sig med 23,0 mio. kr. i afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver og 16,8 mio. kr. i nedskrivninger på udgivelsesrettigheder. Resultat fra tilknyttede virksomheder Set under ét er der for de tilknyttede virksomheder sket en forringelse af resultatet før skat fra et overskud på 0,2 mio. kr. i 2003 til et underskud på 0,6 mio. kr. i I resultatet fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabets regnskab er tillagt afskrivning på koncerngoodwill med 3,4 mio. kr., hvorved de tilknyttede virksomheders resultat udgør et underskud på 4,0 mio. kr. Årets resultat i Nordisk Bog Center A/S er 4,4 mio. kr. mod sidste års 3,1 mio. kr. Stigningen er udtryk Side 2 af 18

3 for fortsatte produktivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser, idet omsætningen i 2004 faldt med 1,6 mio. kr. til 57,4 mio. kr. Datterselskabet GB-forlagene A/S har vendt et underskud i 2003 på 5,0 mio. kr. til et overskud på 8,9 mio. kr. Der er tale om en markant forbedring af den ordinære drift samt resultatforbedringer bl.a. omfattende realisation af gamle boglagre. Datterselskabet Gyldendal Akademisk A/S fik et underskud før skat på 6,1 mio. kr. mod et overskud før skat i 2003 på 2,6 mio. kr. Regnskabet er præget af den ovenfor anførte nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver, idet nedskrivningen herpå udgør 8,5 mio. kr., hvilket svarer til nedgangen i resultatet fra 2003 til Datterselskabet Forlaget Systime A/S fik et underskud på 8,3 mio. kr. Efter erhvervelse af selskabet er der foretaget nedskrivning på varebeholdningerne på 2,3 mio. kr., ligesom der er foretaget nedskrivning på immaterielle anlægsaktiver med 5,9 mio. kr. Balancen De samlede aktiver er steget til 539,2 mio. kr. i 2004 mod 524,9 mio. kr. i Anlægsaktiverne er steget fra 139,2 mio. kr. i 2003 til 143,0 mio. kr. i Som følge af årets erhvervelser af forlagsaktiviteter er varebeholdningerne steget fra 125,3 mio. kr. i 2003 til 132,5 mio. kr. i Tilbagebetalingen af den langfristede gæld fortsætter igen i 2004 med en nedbringelse på 14,5 mio. kr. til 95,0 mio. kr. Stigningen i anden gæld fra 126,3 mio. kr. i 2003 til 143,8 mio. kr. i 2004 har sammenhæng med den forøgede aktivitet gennem køb af virksomheder samt bonus- og huslejehensættelser. Særlige risici Driftsrisici Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. Finansielle risici Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici relateret til den løbende drift. Valutarisici Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande. Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages i udlandet, har det hidtil været foretaget i danske kroner. På baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten. Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 32,4 mio. kr. En ændring i euroens kurs med 1 % overfor den danske krone vil påvirke resultatet med +/- 0,4 mio. kr. Renterisici Hovedparten af lånene er fastforrentede. For et variabelt forrentet lån på 32,4 mio. kr. foretages Side 3 af 18

4 afdækning af halvdelen med swap til fast rente. En ændring i markedsrenten påvirker koncernens driftskredit og halvdelen af det variabelt forrentede lån. Ét procentpoints stigning påvirker koncernens resultat med maksimalt 0,5 mio. kr. Kreditrisici Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På koncernens vegne administreres risikoen af Nordisk Bog Center A/S. Her foretages en løbende vurdering af risikoen, og der foretages hensættelse til imødegåelse heraf. Mellemværende med bogklubmedlemmer er en anden stor debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages hensættelse til imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget på mindre end 1 % af omsætningen. Pengestrømme Pengestrømmen fra driften er opgjort til 77,3 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. i Det driftsmæssige forløb viser igen i 2004 en af de største positive pengestrømme for koncernen. Væksten afspejler bl.a. den fortsat kraftige forbedring i koncernens primære drift, som har fundet sted de seneste år. Fra investerings- og finansieringsaktiviteter er pengestrømmene opgjort til -63,2 mio. kr. mod -24,6 mio. kr. i Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan opgøres således: Likvide beholdninger 47,0 40,2 30,2 Uudnyttede trækningsfaciliteter 61,6 54,6 39,6 108,6 94,8 69,8 Personale Antal ansatte i 2004 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 387 medarbejdere (2003: 391 medarbejdere) heraf 211 i moderselskabet (2003: 216 medarbejdere). Forventning til 2005 For 2005 venter koncernen ved anvendelse af hidtidige regnskabsprincipper en omsætning på 650 til 660 mio. kr. og et resultat før skat på 34 til 37 mio. kr. Omsætningsnedgangen i forhold til 2004 omfatter bl.a. en fortsat planlagt nedgang i aktivitetsniveauet i GB-forlagene A/S samt en forventet stadig reduktion i de offentlige indkøb. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye kompetencer og en stærkere position på markedet. IFRS Gyldendal-koncernen skal fra 2005 aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Side 4 af 18

5 Koncernen har foretaget en foreløbig gennemgang af den forventede effekt af indførelsen af IFRS. Afskrivning af goodwill herunder koncerngoodwill ophører og afløses af årlige nedskrivningstests. Balanceværdien pr. 1. januar 2004 anvendes som indgangsværdi fremover. Ophør af goodwill herunder koncerngoodwill afskrivninger vil forøge årets koncernresultat før skat med ca. 3 mio. kr. Delårsrapporter Bestyrelsen har besluttet, at selskabet ikke skal udarbejde delårsrapporter til Fondsbørsen for 1. og 3. kvartal. Bestyrelsen vurderer, at halvårs- og årsrapporter til Fondsbørsen mest naturligt følger den indtjeningsmæssige driftsrytme i forlagsbranchen. *** Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 20 % eller 4,5 mio. kr. (2003: 15 % eller 3,4 mio. kr.) svarende til 15,8 % af resultatet. Der foreslås endvidere en overførsel til Søren Gyldendal Fonden på 2,0 mio. kr. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. april kl Den trykte årsrapport med regnskab for 2004 forventes at foreligge den 12. april København den 17. marts 2005 Bestyrelsen Bilag: Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse Balance Udvikling i egenkapitalen Segmentoplysninger Ledelsens beretning For yderligere informationer kontakt: Adm. direktør Stig Andersen Tlf Side 5 af 18

6 Fem år i hovedtal for Gyldendal-koncernen Resultatopgørelse i mio.kr. Nettoomsætning 674,0 610,5 663,2 636,4 594,0 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 90,4 55,6 53,9 55,9 50,0 Primær drift før amortisering af goodwill (EBITA) 54,0 38,7 35,7 33,7 29,2 Primær drift (EBIT) 50,5 35,3 32,3 30,4 25,3 Resultat af finansielle poster, netto -9,2-9,4-11,7-11,3-9,4 Resultat før skat 39,4 24,5 21,5 19,9 17,0 Årets resultat 28,3 14,9 14,5 10,8 15,0 Balance i mio.kr. Balancesum 539,2 524,9 577,1 605,4 637,2 Arbejdskapital, netto 167,5 178,2 194,7 230,0 219,5 Investeret kapital 292,6 298,1 326,9 357,3 336,6 Nettorentebærende gæld 80,9 109,7 148,2 189,7 170,4 Egenkapital 212,3 187,2 175,5 164,7 159,6 Pengestrømme i mio.kr. Årets forskydning i likvider 14,2 24,5 25,7-54,1-15,4 Årets nettoinvestering i anlægsaktiver 45,4 7,0 9,0 49,1-10,7 Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 13,4 9,1 8,1 8,8 8,4 Overskudsgrad (EBITA) 8,0 6,3 5,4 5,3 4,9 Overskudsgrad (EBIT) 7,5 5,8 4,9 4,8 4,3 Afkast på investeret kapital (ROIC) 18,3 12,4 10,4 9,7 12,1 Finansiel gearing 38,1 58,6 84,4 115,2 108,3 Soliditetsgrad 39,4 35,7 30,4 27,2 25,0 Egenkapitalforrentning 14,2 8,2 8,5 6,6 9,8 Andre oplysninger Antal ansatte, gennemsnitligt Antal udgivne titler Heraf nyheder Producerede bind, mio. stk. 7,4 6,7 7,5 7,0 6,7 Solgte bind, mio. stk. 7,7 7,1 7,2 7,2 6,6 Resultat pr. aktie, kr. 25,3 13,3 12,9 9,6 13,4 Udbytte pr. aktie, kr. 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Side 6 af 18

7 Resultatopgørelse TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Nettoomsætning Vareforbrug Honorar til forfattere m.fl Bruttoavance Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele fra tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele fra associerede virksomheder Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat foreslås fordelt således: 20% udbytte til aktionærerne Overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført til næste år Side 7 af 18

8 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Koncerngoodwill Udgivelsesrettigheder IT brugsrettigheder Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre driftsmidler Indretning af lejede lokaler Forudbetaling på anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8 af 18

9 Balance pr. 31. december TUSINDE KRONER GYLDENDAL GYLDENDALkoncernen Passiver Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Årsreturforpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 9 af 18

10 Udvikling i egenkapitalen GYLDENDAL- koncernen samt modervirksomhed TUSINDE KRONER Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden I alt Egenkapital Udloddet udbytte Foreslået udbytte for Foreslået overførsel til Søren Gyldendal Fonden Aktieudbytte egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrument, efter skat Henlagt af årets resultat Egenkapital Side 10 af 18

11 Segmentoplysninger - primært segment TUSINDE KRONER Forlag Distribution Koncernen Forlag Distribution i alt Koncernen i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Segmentaktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser Segmentforpligtelser Side 11 af 18

12 Ledelsens beretning 2004 MARKEDSUDVIKLING Omsætningsfremgangen i Gyldendal-koncernen skal ses på baggrund af en positiv omsætningsudvikling på hele det danske bogmarked i 2004, der brød den vigende tendens fra Særlig salget af skønlitteraturen voksede, nemlig med omkring 20 %, mens omsætningen på fagbøger, børnelitteratur og undervisningsmateriale var stabil. I alt voksede den danske bogomsætning med 3 %. Omsætningsfremgangen fordelte sig jævnt på de traditionelle salgskanaler, boghandel og bogklubber, mens omsætningen i kiosker og supermarkeder stagnerede, og afsætningen gennem internetboglader fortsat var ubetydelig. Markedsudviklingen skal ses i sammenhæng med stadig mere markante strukturændringer i dansk boghandel. Som den første af de meget bogstærke boghandlerkæder i Danmark gennemførte GAD drastiske rationaliseringer og indførte centralt indkøb i Den nyetablerede norske bogkæde Notabene lukkede samtlige fem butikker efter mindre end et år i Danmark, mens en ny, frivillig dansk kæde blev etableret: Fan-Gruppen, der med 130 boglader er den hidtil største på markedet. Antallet af boglader i Danmark faldt i 2004 med 11 til 416, hvoraf de 370 er medlemmer af Den danske Boghandlerforening, mens antallet af helt uafhængige boglader, som står uden for enhver kæde, nu kun udgør omkring 10 %. FORRETNINGSUDVIKLING Gyldendal-koncernen havde sit bedste resultat nogensinde med en omsætningsfremgang fra 610 mio. kr. i 2003 til 674 mio. kr. i 2004 og et resultat af primær drift på 51 mio. kr. mod 35 mio. kr. året før. Gyldendal-koncernens resultat 2004 ligger i forlængelse af den strategiske proces, som gennem de senere år har haft til hensigt på den ene side at centralisere væsentlige stabsfunktioner og skabe færre, større forretningsenheder i koncernen, på den anden side at drive disse enheder som selvstændige, til tider konkurrerende resultatcentre med egne strategier og mål. Hensigten er på en gang at drage nytte af stordrift og sikre kritisk masse i de enkelte forretningsenheder, kombineret med et højnet incitament til kreativ forretningsudvikling på de specialiserede felter, som hvert udgivelsesområde udgør. Inden for skønlitteraturen stod Gyldendal-koncernen også i år stærkt med et bredt udbud af kritikerroste og velsælgende titler fra de skønlitterære redaktioner både i moderselskabet og GB-forlagene A/S. Fra Gyldendal Fakta kom forlagets uden sammenligning største salgssucces: Encyklopædien på cd-rom i én- og flerbrugerversioner til både privat- og erhvervsmarkedet. Men også på bogområdet fandt en mærkbar nyudvikling sted, idet salget til udlandet af de naturhåndbøger, som blev erhvervet fra Gadkoncernen pr. 1. januar, langt oversteg forventningerne og gav Gyldendal en mærkbar indtægt på eksportområdet. Side 12 af 18

13 Gyldendals Bogklubber udvidede forretningen med bogklubben Krimi & Spænding. Herudover åbnede Lærerbogklubben, som er etableret i et interessentskab med Danmarks Lærerforening. Klubben har opnået god medlemstilgang, og pr. 1. januar 2005 er der efter overenskomst med Danmarks Lærerforening åbnet for medlemmer fra andre organisationer inden for undervisningssektoren. Med åbningen af ny hjemmeside i december tog bogklubberne endnu et væsentligt skridt i den strategiske satsning på avancerede CRM-systemer i alle dele af bogklubvirksomheden. Tilkøb Med virkning fra 1. januar 2004 fik Gyldendal mulighed for at erhverve rettighederne til Gads ordbøger og til forlagets natur- og naturvidenskabelige bøger. Alle udgivelsesaktiviteter videreføres under Gyldendal Fakta. Ligeledes med virkning fra 1. januar erhvervedes Forlaget Systime A/S med base i Århus, hvormed koncernen har styrket sin position på lærebogsmarkedet for ungdomsuddannelserne. Den længe ventede gymnasiereform tager sin begyndelse i 2005 og omfatter alle gymnasiale uddannelser. På en række fagområder gennemføres væsentlige ændringer i undervisningen, bl.a. gennem stærkt forøget anvendelse af elektroniske undervisningsmidler. Forlaget Systime A/S er kendt for at eksperimentere med nye faglige og pædagogiske ideer og udstrakt anvendelse af IT. Forlaget står derfor godt rustet til at imødekomme behovene i forbindelse med reformens praktiske gennemførelse. Forlaget videreføres med selvstændig udgivelsesprofil, samtlige 20 medarbejdere og stifteren Poul Henrik Mikkelsen som direktør. Forlaget Systime A/S erhvervede pr. 1. juli alle Gads udgivelsesaktiviteter til de gymnasiale uddannelser. Konsolidering Forretningsudvikling og tilkøb gik hånd i hånd med de senere års fokus på fortsat konsolidering. Gyldendals akademiske bogklubber: Bogklubben for Sygeplejersker, Bogklubben for Læger og Pædagogisk Bogklub, der indtil sommeren 2004 havde selvstændig administration og kundeservice under Gyldendal Akademisk A/S, blev med virkning fra 1. januar 2005 erhvervet af Gyldendals Bogklubber. Bogklubben Liv, der var startet i 2004, men ikke havde opnået den ønskede medlemstilgang, blev lagt sammen med Gyldendals Bogklub. Med virkning fra 1. juli blev Systime Academic overdraget til Gyldendal Akademisk A/S, der varetager alle koncernens udgivelser til de videregående uddannelser. Investeringer i faste anlægsaktiver Bortset fra almindelige udskiftninger har der ikke været større udgifter til faste anlægsaktiver i DATTERSELSKABER Gyldendal Akademisk A/S Med erhvervelsen af Systime Academic blev strategien videreført om at samle alle Gyldendal-koncernens udgivelsesaktiviteter til de videregående uddannelser under Gyldendal Akademisk A/S, der samtidig fik en strategisk vigtig base i Jylland med større mulighed for at imødegå den voksende konkurrence fra Side 13 af 18

14 mindre jyske forlag, specielt på de psykologiske og pædagogiske områder. Foruden Systime Academic hører også Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Danmark under Gyldendal Akademisk A/S. Mod slutningen af året lykkedes det også at etablere en strategisk vigtig base på Internettet med salg af e- bøger. Basen er resultat af et samarbejde på tværs af Gyldendal-koncernen og med inddragelse af enkelte eksterne forlag. Åbningen af er første skridt i den krævende proces at tilbyde digitalt undervisningsindhold til de studerende i specielt tilrettede og individuelle løsninger. GB-forlagene A/S GB-forlagene A/S samler alle koncernens mindre forlag, hvis udgivelser retter sig mod det private marked: Forum, Fremad, Høst & Søn, Rosinante og Samleren. Siden etableringen i 2002 er der løbende foretaget tilpasninger, således også i 2004, hvor forlaget fortsat udgiver under de kendte forlagsnavne, men internt arbejder på tværs og derfor har opdelt sin portefølje i tre redaktioner: børne- og ungdomslitteratur, skønlitteratur og non-fiction. Forlaget står i dag som en væsentlig aktør på det private marked, og årets økonomiske resultat er overordentligt tilfredsstillende set i lyset af de senere års negative resultater. Nordisk Bog Center A/S Nordisk Bog Center A/S udfører logistikservice for Gyldendal-koncernens forlag samt for et voksende antal andre forlag og udgivere, såvel private som offentlige. Der blev leveret 7,8 mio. bøger til samtlige afsætningskanaler (2003: 7,5 mio. bøger). Leveringer til de danske boghandlere vil også i fremtiden udgøre det største fokus- og aktivitetsområde. I 2004 er der endvidere investeret i logistik- og IT-løsninger, som understøtter den forretningsmæssige udvikling vedrørende direkte salg til slutbrugere, særligt for Gyldendal-koncernens bogklubber. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Forlaget Systime A/S Forlagets integration i koncernen er forløbet efter planen. Alle varebeholdninger er overført fra DBK til Nordisk Bog Center, ligesom virksomhedens personale er integreret i det tværfaglige samarbejde i koncernen. Da Forlaget Systime gennem mange år hovedsageligt har leveret uden om boghandlere direkte til slutbruger, står forlaget indtil videre fortsat uden for bogbranchens samhandelsregler. I årets løb er forlagets omsætning på salg af e-bøger, abonnementer o. lign. vokset. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, ligesom den forestående reform af de gymnasiale uddannelser har sat sit præg på udviklingsaktiviteterne. Der har således været stærk fokus på nye og flere interaktive medier til basisuddannelserne og nye fagkombinationer. Side 14 af 18

15 KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE Også 2004 var præget af Konkurrencemyndighedernes interesse i den danske bogbranche. I eftersommeren 2003 varslede Konkurrencestyrelsen en liberalisering af priserne på det danske bogmarked. Men i november gik politikerne ind, idet et enigt Folketing vedtog at lade den nuværende ordning på bogmarkedet gælde frem til sommeren Det skulle betyde, at branchen fortsat agerer under en dispensation fra konkurrencelovgivningen, som medfører, at forlagene har ret, men ikke pligt, til at sætte faste priser på deres nyudgivelser. De faste priser holder i udgivelsesåret samt det følgende kalenderår. Allerede i marts 2004 udsendte Konkurrencestyrelsen imidlertid et notat til høring vedrørende forlagenes, særlig Gyldendals, bogklubvirksomhed. Efter en kort høringsrunde og to behandlinger i Konkurrencerådet faldt rådets afgørelse i maj Bogbranchens dispensation fra konkurrencelovgivningen blev delvis trukket tilbage, og det blev påbudt de danske forlag at ophæve den faste pris på en given titel fra det øjeblik, titlen også udkom i bogklubudgave. Gyldendal blev fundet skyldig i misbrug af dominerende stilling i forbindelse med prissætning på ordinærudgaver og bogklubudgaver og fik påbud om at ændre praksis som branchen i øvrigt. Gyldendal var selvsagt ikke enig i Konkurrencerådets afgørelse og ankede den for sin egen del til Konkurrenceankenævnet, mens Den danske Forlæggerforening ankede vedrørende den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele bogbranchen. I forbindelse med den indledende høringsrunde og forud for sagens behandling i Konkurrencerådet havde bestyrelsen i Den danske Boghandlerforening i første omgang tiltrådt et høringsnotat sammen med Den Danske Forlæggerforening. I notatet argumenteredes mod den delvise tilbagetrækning af dispensationen. Men i forbindelse med den efterfølgende anke til Konkurrencankenævnet ønskede den ny bestyrelse i Den danske Boghandlerforening ikke at følge foreningens hidtidige politik og deltog ikke i anken. Konkurrenceankenævnets kendelse forelå den 31. januar 2005, hvor begge Konkurrencerådets afgørelser blev ophævet: såvel den delvise tilbagetrækning af fastprisdispensationen for hele branchen som påbudet til Gyldendal om at ændre praksis i prissætning på ordinær- og bogklubudgave. Gyldendal er tilfreds med afgørelsen, der bekræfter at Gyldendal har ageret i overensstemmelse med gældende ret. Sagerne om priserne på bogklub- og ordinærudgaver stod ikke alene. Ved en afgørelse i Konkurrencerådet fik boghandlere og forlæggere afslag på en fælles klage over, at danske bøger med fast pris, som reeksporteres til Danmark, herefter kunne sælges med fri pris. Afgørelsen blev anket til Konkurrencankenævnet og omstødt, således at danske bøger, der reeksporteres til Danmark, fortsat har fast pris. UDVIKLING AF VIDENRESSOURCER De senere år har skærpet konkurrence, voksende forretningsenheder og øget professionalisering præget dansk bogbranche. Dette indebærer øgede krav til lederne, og sideordnet med den løbende Side 15 af 18

16 efteruddannelse af koncernens medarbejdere blev der i 2004 afsat øgede ressourcer til lederuddannelse. I september samledes alle koncernens ledere til et seminar på Lykkesholm Slot på Fyn, som satte fokus på forretningsstrategier og ledelsesmæssige udfordringer, og tre af koncernens ledere deltog i sommeren 2004 i det amerikanske University of Stanford s velestimerede internationale kursus for forlæggere. FORANDRINGER I LEDELSEN På den ordinære generalforsamling blev Poul Erik Tøjner valgt som nyt bestyrelsesmedlem, mens Ebbe Simonsen og Steffen Gulmann trådte ud af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret. Poul Erik Tøjner er 46 år og direktør for Louisiana, Museum for Moderne Kunst. I forbindelse med at Erik C. Lindgren blev genvalgt til formand for Den danske Forlæggerforening, fratrådte han med virkning fra 1. april 2004 som direktør for Hans Reitzels Forlag under Gyldendal Akademisk A/S, men fortsætter i selskabets bestyrelse. Daglig leder af Hans Reitzels Forlag er herefter forlagschef Hanne Salomonsen. Erik C. Lindgren fortsætter som administrerende direktør for GBforlagene A/S. GOD SELSKABSLEDELSE Gyldendals bestyrelse gennemfører hvert andet år et bestyrelsesseminar, som blandt andet sætter fokus på god selskabsledelse og gennemfører en egentlig selvevaluering. Næste bestyrelsesseminar er fastsat til foråret Koncernen åbnede i 2004 et særligt site for aktionærer på STØRRE BEGIVENHEDER Februar: Samarbejdet med Politiken om at skabe aktuelt undervisningsmateriale til Folkeskolen fortsatte i 2004 i form af Undervisningsavisen, der udkom seks gange med emnerne: Vand, Drikkevand, Kærlighed, USA, Krop og Terror. Gyldendals Undervisningsmiddelpris gik til Thomas Kaas og Ole Freil for arbejdet med matematik-systemet Kolorit. Marts: Nordisk Billedbogskonkurrence blev skudt i gang i et samarbejde mellem forlag i Norge, Sverige, Finland og Gyldendal i Danmark. Dansk vinder blev Jakob Martin Strid med Lille frø, der udkommer i Berlingske Tidendes og Danmarks Biblioteksforenings Læsernes Bogpris, der uddeltes for første gang i 2004 efter afstemning blandt biblioteksbrugere og avisens læsere, gik til Jette A. Kaarsbøl for Den lukkede bog. Side 16 af 18

17 Kulturministeriets Børnebogspris gik til Kamilla Hega Holst for Den sovende sangerinde og Kulturministeriets Illustratorpris til Thomas Balle for De fandens mus, skrevet af Eske K. Mathiesen. Begge bøger udkom på GB-forlagene, Høst og Søns Forlag. April: Gyldendal Uddannelse udsendte den gratis bog Læs løs til alle elever i Folkeskolens første klasse som Gyldendals bidrag til Kulturministeriets Læselyst-kampagne og for at sætte fokus på bøgernes centrale placering i Folkeskolens undervisning. Ved den årlige prisuddeling på Søren Gyldendals fødselsdag modtog Keld Zeruneith Søren Gyldendal-prisen på kr., mens rejselegater på kr. gik til illustratoren Cato Thau- Jensen, forfatteren Hanne Marie Svendsen og oversætteren Otto Steen Due. Juni: Astrid Saalbach modtog Den Nordiske Dramatikerpris for sit skuespil Verdens ende. September: Gyldendal lancerede projektet Kanon i dansk, dagen efter at regeringen offentliggjorde resultatet af arbejdet i kanonudvalget. Kanon i dansk er langt mere vidtrækkende end den officielle litterære kanon, og omfatter 11 bind til Folkeskolen og Gymnasieskolen med kernetekster af både danske og internationale forfattere til hele skoleforløbet. Kanon i dansk er redigeret af en række fagfolk, heriblandt også forfatterne Suzanne Brøgger og Jens Smærup Sørensen. De 11 bind udkommer i foråret Årets uden sammenligning største udgivelse til det private marked blev Encyklopædien på cdrom, der samler alle teksterne fra det store bogværk på en enkelt cd-rom. Lanceringen omfattede blandt andet annoncering på tv og et landsdækkende samarbejde med boghandlerne, der resulterede i et meget tilfredsstillende salg. Oktober: Christian Jungersens roman Undtagelsen udkom. Romanen fik meget flotte anmeldelser og blev også hos publikum en stor succes så stor, at romanen fik Boghandlernes Gyldne Laurbær Fjerde og sidste bind af Jørgen Jensens stort anlagte og kritikerroste værk om Danmarks Oldtid udkom, hvormed en af de senere års væsentligste værkudgivelser på Gyldendal stod komplet. Filmatiseringen af Niels Krause-Kjærs Kongekabale, der udkom på Gyldendal i 2000, havde premiere og blev en af årets mest sete film, præmieret med flere Robert og Bodil. Peter Øvig Knudsens nye bog om Birkedal-banden udkom under stor medieopmærksomhed, og i samme måned viste DR dokumentaren Med ret til at dræbe, baseret på Peter Øvig Knudsens forrige bog om stikkerlikvideringerne under besættelsen. Forfatteren fik Rosenkjær-prisen for Birkedal, og dokumentaren fik senere en Robert. November: Anna-Marie Helfer fik Undervisningsministeriets Skriver-pris for letlæsningsbøgerne om drengen Kalle. Side 17 af 18

18 Gyldendals administrerende direktør, Stig Andersen, deltog i 2004 i Dansk Røde Kors Klub 10, som hvert år samler ti danske erhvervsledere, der sætter sig i spidsen for at rejse penge til Dansk Røde Kors. Gyldendal besluttede at donere hele indtægten fra bogsalget på forlagets stand på Bogmessen i Forum, og opnåede god respons fra de mange besøgende kr. kunne efter messen sendes til Dansk Røde Kors. Tre kvindelige forfattere fra Gyldendal Katrine Marie Guldager, Kirsten Thorup og Dorrit Willumsen var indstillet til BG Banks Litteraturpris på kr. Prisen gik til Kirsten Thorup, der fik pris og statuette overrakt ved et arrangement på Bogmessen i Forum. Gyldendals senest indstiftede pris, Ingeborg-prisen, der uddeles til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for dansk litteratur og kultur, gik til Lise Nørgaard. Under stor pressebevågenhed og almindelig morskab blev Connie Hedegaard kåret som Årets Blæksprutte December: Exlibris udsendte Til Rosalina af Povl Dissing & Benny Andersen med The Brazz Brothers, som blev en af årets velsælgende musikudgivelser og gav Povl Dissing en nominering til Danish Music Award, Folk. Forlagets julekampagne bidrog igen til at sætte fokus på bogen i julehandlen med store dagbladsannoncer, bannerreklamer foran Magasin i København, og reklamer på byens busser. Filmatiseringen af en af halvfjerdsernes store bogudgivelser, Christian Kampmanns 4 romaner om Familien Gregersen fik premiere og skabte fornyet interesse for bogværket. * * * Side 18 af 18

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales uændret udbytte til aktionærerne med 20 kr. pr. aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales uændret udbytte til aktionærerne med 20 kr. pr. aktie. Gyldendal A/S Årsregnskabsmeddelelse 2010 Resumé Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2010. Gyldendal-koncernens omsætning blev i 2010 på 894 mio. kr. mod 906 mio. kr. i 2009 og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2003. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2003 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003 blev et resultatmæssigt tilfredsstillende år for Gyldendal-koncernen. Trods en nedgang i omsætningen på 8 % i forhold til sidste

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere