Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

2 Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner... 2 Mulige tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb... 6 Tegn/reaktioner på vold... 6 Tegn/reaktioner på seksuelle overgreb... 7 Børn og unge med handicap Underretningspligt Almindelig underretningspligt Skærpet underretningspligt Hvad skal en underretning indeholde? Hvornår skal forældrene inddrages ved underretning om vold eller seksuelle overgreb? Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig mod Må man tale med barnet? Hvad sker der når en underretning er sendt til Familie og Børnesundhed? Børnehus i Region Syddanmark Anmeldelse til Politiet Samarbejde mellem kommunen og Statsforvaltningen Implementering af beredskabet... 22

3 Vigtige oplysninger og kontakter Familie og Børnesundhed modtagelsen: Modtagelsen har telefontid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Udenfor åbningstid kontaktes Politiet som vil kontakte Rådighedsvagten, som vil kontakte dig. Modtagelsen kan kontaktes for sparring, råd og vejledning i forhold til tvivl. Link til underretningsskema for borgere: UNDERRETNINGSSKEMA FOR FAG-PROFESSIONELLE LIGGER I AKT-MAPPEN OG SENDES PÅ MAIL TIL: HUSK: SISO har telefonrådgivning til fagpersoner og pårørende i sager om vold og seksuelle overgreb. SISO kan kontaktes på Mandag-onsdag kl Torsdag kl og fredag kl FreFr Side 1

4 Indledning Den trådte lovgivningen om beskyttelse af børn mod overgreb i kraft. Det betyder, at alle kommuner skal have et skriftligt dokumenteret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge jf. Servicelovens 19 stk. 5. SERVICELOVEN 19 stk. 5: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftlig, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. Fredericia kommune har udarbejdet en beredskabsplan, hvor formålet er at sikre at alle ansatte i Børn og Unge anvender Fredericia kommunes Beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Herudover er formålet at afklare definitioner og begreber samt øge kendskabet til mulige tegn, reaktioner og handlemuligheder i forbindelse med viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Beredskabet skal være med til at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af overgrebssager. Målgruppe og definitioner Målgruppe Målgruppen er alle de professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år. Side 2

5 Definition af vold Definition af vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra en af forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Når et barn udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets sundhed, udvikling og trivsel i fare. Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handling med beskrivelser af strafferammer jf. følgende paragraffer i Straffeloven: 244. Den som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. 245a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvist, straffes med fængsel indtil 6 år. Side 3

6 246. Har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller har haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Definition af seksuelle overgreb Definition af seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Der er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Ifølge straffeloven er det strafbart at have et seksuelt forhold til personer under 15 år. Nedenstående kategorier af handlinger er strafbare jf. Straffelovens bestemmelser: 210. Samleje med slægtninge i nedadstigende linje eller samleje mellem bror og søster. Side 4

7 216. Voldtægt 222, Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 223 a. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 230, 232, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. Af person under 18 år. Også i forældreansvarsloven 2 stk. 2 fremgår det, at barnet har ret til omsorg og tryghed. FORÆLDREANSVARSLOVEN 2 stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Side 5

8 Mulige tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb I arbejdet med børn og unge er tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb vigtigt. I nedenstående er skitseret en række forskellige mulige tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb. Det er vigtigt at nævne, at der ikke findes nogen entydige tegn og signaler på, at er barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Samtidig skelnes mellem mulige tegn og reaktioner hos henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere, der har været udsat for seksuelle overgreb. Tegn/reaktioner på vold Her beskrives en række forskellige mulige tegn og reaktioner på vold. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige reaktioner: FYSISKE TEGN Mærker efter slag Brandmærker Sår på kroppen Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symtomer på shaken baby syndrome Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Søvnvanskeligheder PSYKISKE TEGN Tristhed Indadvendthed Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpeløshed, magtesløshed Skyldfølelse, skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) Side 6

9 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN Koncentrationsvanskeligheder ift. Leg og samvær med andre Lege med f.eks. dukker, hvor vold illustreres Vanskeligheder med impulskontrol Indlæringsvanskeligheder Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling og beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser Tegn/reaktioner på seksuelle overgreb Her beskrives en række forskellige mulige tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige reaktioner. Der skelnes ligeledes mellem de tegn og reaktioner henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere kan udvise. Side 7

10 FYSISKE TEGN SMÅBØRN Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller side Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skede og endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag i forhold til bestemte fødevarer Udsædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve Side 8

11 FYSISKE TEGN MELLEMSTORE BØRN Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn. Herudover Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne. FYSISKE TEGN TEENAGERE Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling. PSYKISKE TEGN SMÅBØRN Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre PSYKISKE TEGN MELLEMSTORE BØRN Mellemstore børn vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn Herudover Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Side 9

12 PSYKISKE TEGN TEENAGERE Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn Herudover Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN SMÅBØRN Æ ndring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet udover aldersog udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder f.eks ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksualitet eller overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Side 10

13 SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN MELLEMSTORE BØRN Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn Herudover Indlæringsvanskeligheder, manglende kocentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende beklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. Egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN TEENAGERE Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn Herudover Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker, forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning Side 11

14 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. En undersøgelse foretaget af SISO i 2007 peger på denne problematik. Måske har barnet kommunikationsvanskeligheder, der for fagpersonen kan gøre det vanskeligt at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Det er derfor af væsentlig betydning, at fagpersonen kender barnets handicap og barnets mulighed for at kommunikere. Udgangspunktet er, at man som fagperson skal være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap som børn og unge generelt. Underretningspligt I Servicelovens bestemmelser er det præciseret, at får man kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed har man pligt til at underrette kommunen. Der skelnes i lovgivningen mellem almindelig og skærpet underretningspligt. Almindelig underretningspligt Enhver person, der får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæring af piger m.v. har pligt til at underrette kommunen. Det betyder, at alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til at et barn eller en ung udsættes for overgreb. Af Servicelovens 154 fremgår følgende: Den, som får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. På Fredericia kommunes hjemmeside kan alle borgere underrette og underretningen sendes til Side 12

15 Skærpet underretningspligt Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt erhverv har skærpet underretningspligt, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage at et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb. Underretningspligten er personlig og skal sendes til Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune. Af Servicelovens 153 stk. 1 fremgår følgende: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb Den skærpede underretningspligt gælder også selvom der allerede er et samarbejde i gang om barnet eller den unge. Hvad skal en underretning indeholde? Underretningen bør være så konkret og objektivt beskrivende som muligt. Som udgangspunkt bør underretningen indeholde: Angive ajourførte data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden Angive konkrete datoer for episoder og beskrive dine observationer Konkret: hvad er observeret hvornår og hvilke omstændigheder Undlade tolkninger og vurderinger Beskrive barnets fysiske, psykiske og sociale forhold Beskrive barnets ressourcer Beskrive barnets vanskeligheder Side 13

16 Anføre om forældrene er orienteret om underretningen og hvis de ikke er begrundelse herfor. Når underretningsskemaet er udfyldt sendes det til UNDERRETNINGSSKEMA FOR FAG-PROFESSIONELLE LIGGER I AKT-MAPPEN OG SENDES LIGELEDES TIL Hvornår skal forældrene inddrages ved underretning om vold eller seksuelle overgreb? Forældrene skal som udgangspunkt altid orienteres og inddrages. Der gælder dog særlige forhold når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb hvis: Mistanken retter sig som en eller begge forældre, orienteres de IKKE om underretningen. Underretningen sendes direkte til Fredericia kommune. Her koordinerer Familie og Børnesundhed med politiet, hvornår forældrene orienteres om underretningen. Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig i forhold til en eventuel underretning kan du kontakte Familie og Børnesundhed, Modtagelsen, på telefon , der kan være behjælpelig med råd/vejledning. Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig mod I sager om vold og seksuelle overgreb kan man have en bekymring, en mistanke eller en konkret viden. Der skelnes mellem 4 forskellige kategorier af hvem mistanken retter sig mod: En eller begge forældre/stedforældre Andre i barnets netværk eller en ukendt En ansat Et andet barn/ung Side 14

17 Hvis du har mistanke eller konkret viden i forhold til forældre eller stedforældre Som medarbejder Som leder Tal ikke med forældrene/stedforældrene om mistanken Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, der også kender barnet Orienter din leder om mistanken/den konkrete viden. Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå tolkning. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg IKKE til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Underretningspligten gælder uanset om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet. Kontakt evt. Familie og Børnesundhed for råd/vejledning. Tal ikke med forældrene/stedforældrene om sagen Som leder er du ansvarlig behandling af mistanken og for at fremsende underretning til Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune. Hvis du er i tvivl kontakt, Familie og Børnesundhed, Modtagelsen, telefon Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid der går medens udredningsprocessen forgår i kommunen. Kontakt eventuel egen fagchef for håndtering af sagen. Side 15

18 Hvis du har mistanke eller konkret viden i forhold til en voksen i barnets netværk (ikke forældre og ikke ansatte). Som medarbejder Som leder Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken/den konkrete viden. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanke - undgå tolkning. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg IKKE til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Underretningspligten gælder uanset om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet. Kontakt evt. Familie og Børnesundhed for råd/vejledning. Orienter forældrene inden der fremsendes en underretning. Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune. Hvis du er i tvivl kontakt, Familie og Børnesundhed, Modtagelsen, telefon Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid der går medens udredningsprocessen forgår i kommunen. Kontakt evt. egen fagchef for håndtering af sagen. Side 16

19 Hvis du har mistanke eller konkret viden i forhold til en ansat Som medarbejder Som leder Noter hændelser og de videre handlinger i forhold til mistanke/konkret viden. Er det forældre der kommer til dig med en bekymring eller en mistanke om et seksuelt overgreb eller vold mod deres barn, kan du bede forældrene skrive deres samtaler med barnet ned. Kontakt din leder og kun din leder, hvis du har viden om seksuelt overgreb eller vold begået af en anden ansat. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder skal du kontakte din leders overordnede. Den overordnede leder har ansvar for at gå videre med sagen til Børn og Ungechefen/Familiechefen som vil underrette direktøren. Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, du har fået fra medarbejdere, forældre eller andre. Kontakt din overordnede leder for at koordinere det videre forløb, herunder om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. Har du konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat, skal du straks sende en underretning om barnet til Familie og Børnesundhed. Du skal informere barnets forældre Du skal i samarbejde med din overordnede leder og Børn og Ungechefen/Familiechefen vurdere hvornår det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre, bestyrelsen m.v. Side 17

20 Hvis du har mistanke eller konkret viden i forhold til et barn under 15 år Som medarbejder Som leder Overrasker du børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad de laver/leger og hvor de evt. har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft evt. din viden/mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Orienter din leder og aftal hvad I gør i forhold til forældre og underretning. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for din viden eller mistanke undgå tolkninger. Tal ikke med din mistanke om nogen, der ikke er involveret i sagen. Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysninger tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl drøft evt. sagen med en lederkollega eller din overordnede chef. Hvis det drejer sig om voldelig eller seksuel handling skal du straks orientere forældrene til begge børn. Du skal orientere forældrene om at der indsendes underretning til Familie og Børnesundhed på begge børn, så de kan få den relevante hjælp og støtte. HUSK! du kan altid kontakte Familie og Børnesundhed på telefon hvis du har brug for sparring i en sag om mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Uden for åbningstiden kontaktes Politiet, der vil viderestille til Rådighedsvagten. Må man tale med barnet? Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold og seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til barnet eller unge og stille forståelsesmæssige eller afklarende spørgsmål til barnet eller den unge. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en Side 18

21 politianmeldelse vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse som fagpersonen skal videregive. MAN MÅ IKKE AFHØRE BARNET det er Politiets opgave dvs. man må ikke stille detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. Det er Politiets opgave. Pressehåndtering Alle henvendelser fra pressen i sager om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge håndteres af Familiechefen, Børn og Ungechefen og direktøren for Børn og Kultur. Hvad sker der når en underretning er sendt til Familie og Børnesundhed? Alle underretninger modtages af Modtagelsen i Familie og Børnesundhed og alle underretninger registreres samtidig hermed. Alle underretninger vurderes inden for 24 timer efter modtagelsen af underretningen. Modtager Modtagelsen i Familie og Børnesundhed en underretning om et barn eller en ung, hvor kommunen allerede har iværksat foranstaltninger, skal sagen genvurderes. Der skal foretages en second opinion hvor en anden person i samme myndighed, som ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen, skal deltage i genvurderingen jf. Lov om Social Service 155a. Når Familie og Børnesundhed modtager en underretning fra en medarbejder eller leder vil der indenfor 6 dage blive fremsendt en kvitteringsskrivelse. Hvis man som professionel står med konkret viden omkring et barn der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, hvor der evt. er synlige mærker efter slag eller lignende skal man STRAKS ringe til Modtagelsen, Familie og Børnesundhed, på telefon I dagtimerne vil man blive viderestillet til en dagvagt og udenfor åbningstid kontaktes Politiet, som vil kontakte Rådighedsvagten, som vil ringe tilbage hurtigst. Alle sager om vold/seksuelle overgreb drøftes med faglig leder, lederen af Familierådgivningen eller Ungdomscentret og det vurderes her, om der er brug for akut handling eller om sagen skal afklares nærmere. Ved behandling af en underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal kommunen gennemføre en børnesamtale med barnet eller den unge. Hvis underretningen går på overgreb fra forældrenes side skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden dennes tilstedeværelse jf. Servicelovens bestemmelser 155a stk. 2. Side 19

22 Kommunen skal orientere den der har underrettet om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende barnet/den unge som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende jf. Servicelovens bestemmelser 155b stk. 2. Børnehus i Region Syddanmark Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom skal kommunen, i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, benytte det Børnehus, som kommunen er tilknyttet. Fredericia kommune er tilknyttet Børnehus Syd i Odense. Sager til børnehuset kan opdeles i 2 kategorier: 1) En konsultativ sag 2) Børnehussag Ved konsultativ sag forstås en sag, hvor kommune har en vag mistanke om overgreb. Her kan familierådgiveren/ungerådgiveren eller leder kontakte Børnehus Syd telefonisk og få en rådgivende samtale. Her er formålet at afklare sagens videre forløb dvs. om den vage mistanke skal føre til iværksættelse af den børnefaglige undersøgelse jf. Serviceloven 50, politianmeldelse m.m. hvilket betyder, at sagen får status som en Børnehussag. Børnehus Syd yder således rådgivning og vejledning til kommunen vedrørende Børnehusets målgruppe. En Børnehussag er en sag, der involverer flere sektorer: kommunen, politiet, sygehusvæsnet/retsmedicinsk afdeling. Her skal sagens videre forløb koordineres i Børnehuset Kriterierne for en børnehus-sag (alle 3 kriterier skal være opfyldt): En sag hvor der er viden eller mistanke om overgreb imod et barn under 18 år (fysiske eller seksuelle overgreb) og hvor kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige undersøgelse jf. Serviceloven 50, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan. Udover kommunen skal der være mindst en sektor mere involveret i sagen. Denne anden sektor er politiet og/eller sygehusvæsnet (retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet, der knytter sig til overgrebet). Der skal være mistanke om strafbare forhold vedrørende krænkeren (den formodede krænker). Side 20

23 Såfremt det vurderes at sagen skal være en Børnehussag kontakter familierådgiveren/ungerådgiveren /lederen hurtigst muligt Børnehus Syd. Herefter fremsender den relevante rådgiver hurtigst muligt opstartsskema til Børnehus Syd vedlagt relevante dokumenter, hvis de forefindes i sagen. Socialrådgiveren fra Børnehus Syd kontakter familierådgiveren/ungerådgiveren med henblik på indledende dialog til brug for planlægning af sags-samrådsmøde. Børnehus Syd planlægger og indkalder til sags-samrådsmøde. Efter afholdelse af sags-samrådsmødet pågår det aftalte sagsforløb. Der er løbende dialog mellem Børnehus Syd og myndighedssagsbehandleren, så eventuel kriseintervention og udredning af barnet eller den unge kan koordineres. Det er myndighedsrådgiverens opgave at udarbejde den børnefaglige undersøgelse, som gennemføres i sammenhæng med forløbet i Børnehuset. Alle familierådgivere/ungerådgivere anvender ICS-metoden (Integrated Childrens System) i forbindelse med udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Anmeldelse til Politiet I sager hvor der skal ske en anmeldelse til Politiet drøfter familierådgiveren/ungerådgiveren dette med faglig leder, leder af Familie- og Handicaprådgivningen eller lederen af Ungdomscentret. Herefter anmeldes sagen til Politiet. Samarbejde mellem kommunen og Statsforvaltningen I konfliktfyldte skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet f.eks. på grund af sociale problemer i familien eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, skal der etableres et tættere samarbejde mellem kommunes myndighedsafdeling og Statsforvaltningen for at sikre en målrettet indsats overfor barnet og forældrene. Formålet med det tætte samarbejde er at sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse, at sikre at konflikten mellem forældrene begrænses og at begrænse den belastning som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for barnet. Herudover er der også behov for at sikre, at oplysninger i kommunen omkring barnets og familiens sociale forhold indgår i Statsforvaltningens grundlag for den afgørelse, der træffes, herunder i sager om (mistanke om) vold og seksuelle overgreb i hjemmet. Side 21

24 Implementering af beredskabet i Børn og Unge Med dette beredskab har vi lagt rammer for arbejdet med at forebygge og håndtere vold og seksuelle krænkelser mod børn og unge. Beredskabet skal i den kommende tid implementeres og forankres på alle institutioner og afdelinger i Børn og Unge. Det kræver, at beredskabet bliver et kendt og dynamisk arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i hele organisationen. Er godt redskab har kun effekt, hvis det bliver udbredt og anvendt i den konkrete hverdagspraksis. SISO har udpeget 3 faktorer som er særligt vigtige, når vi skal sikre en god implementering. Faktorerne hænger sammen med og påvirker hinanden. De skal alle bringes i spil for at sikre ejerskab og forankring af beredskabet i praksis: Lederskab - bl.a. opbakning til beredskabet og tildeling af ressourcer Organisatorisk støtte - bl.a. aftaler, opfølgning, dokumentation, administration. 1.leds medarbejdernes motivation og kompetencer Beredskabets aktører, organiseret i Børn og Unge og Familie- og Børnesundhed er flg.: Direktør for Børn og Uddannelse, Vibeke Kinch: Øverste ansvarlige for udarbejdelse af beredskabet og sikring af implementeringen i praksis. Beredskabsplanen godkendes af byrådet. Side 22

25 Fagchef i Familie- og Børnesundhed, Kirsten Blæhr og fagchef i Børn og Unge, Claus Bülov: Fokus på beredskabet. Tilføring af ressourcer til implementering og kompetenceudvikling, varetages i de respektive fagafdelinger. Ambassadørkorps: Ambassadørkorpset består af formændene i de 5 distrikters Sundhedsog Trivselsråd. Ambassadørkorpsets opgave er at udbrede kendskabet til Beredskabsplanen, til forankring og implementering af beredskabet. Korpset er bindeled til samarbejdspartnere udenfor Sundheds- og Trivselsrådene. Ambassadørkorpset mødes efter behov, dog minimum 1 gang i kvartalet for at drøfte erfaringer og udfordringer, arrangere fælles temadage og uddannelse, samt foreslå justeringer i Beredskabet. Ambassadørkorpset udarbejder en årlig evaluering af implementeringsarbejdet i de 5 distrikter. Trivsels- og Sundhedsrådene i distrikterne skal udarbejde en lokal politik for arbejdet med implementeringen af beredskabet. Trivsels- og Sundhedsrådenes politik skal beskrive, hvordan man i distriktet vil klæde medarbejderne på til opgaven samt hvilke forventninger, der stilles til opgaveløft i 1. led. Elementerne i politikken skal indgå i Rådenes årshjul. Trivsels- og Sundhedsrådene giver inspiration og rådgivning til 1. leds medarbejdernes arbejde i praksis. 1. ledsmedarbejdere: Samtlige medarbejdere skal introduceres til beredskabet, herunder centrale regler og handlevejledninger samt viden om tegn og signaler. Distriktets AKTmedarbejdere er centrale aktører, der har særligt fokus på opgaven. Alle medarbejdere skal føle sig klædt på til at håndtere sager med bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser. Administrative tovholdere: Socialfaglig ledelseskonsulent Helle Lindholm Christensen samt faglig koordinator fra Videns- og Ressourcecentret, Mette Damgaard Jeppesen. Tovholderne understøtter beredskabets udarbejdelse, vedligeholdelse og dokumentation. Tovholderne har fælles ansvar for ajourføring af materialer om beredskabet i AKT-mappen på Medarbejderportalen samt på kommunens hjemmeside. Tovholderne indgår i Ambassadørkorpset og kan deltage i relevante temadage og konferencer. Opfølgning og vedligeholdelse Et godt beredskab skal holdes ved lige gennem opdateringer, evalueringer og fortsatte faglige dialoger i de relevante faggrupper. I familie- og Børnesundhed samt i Børn og Unge vil vi en gang årligt gøres status over implementeringen af beredskabet og drøfte behov for justeringer og opfølgende tiltag. Status foregår som en dialog mellem fagchefer og ambassadører med udgangspunkt i den årlige evaluering, udarbejdet af Ambassadørkorpset. Side 23

26 Side 24

27 Side 25

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge VIDEN og KOMPETENCER HANDLING Kolofon Titel Kommunalt beredskab Vejledningsmateriale til håndtering af sager

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013 Beredskabsplan til forebyggelse og ha ndtering af overgreb mod børn og unge (Høringsudgave) Indledning Denne pjece Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge indeholder Mariagerfjord

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Syddjurs Kommunes beredskabsplan

Syddjurs Kommunes beredskabsplan Til: Medarbejdere under FI Udvalget Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: 8753 5056 cksi@syddjurs.dk - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Læs mere

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 5 DEFINITIONER PÅ OG BEGREBER I SAGER OM VOLD, PSYKISK VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE...

Læs mere

Temadag Viborg kommune juni 2012 Merete Bonde Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Vejle Kommunes handleplan Februar 2014 HANDLEPLAN overgreb mod børn og unge Indledning... 3 Definition af begreber... 4 Definition på seksuelt overgreb...

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten Overgreb Handleplan for Børnehuset Molevitten Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel VIDEN og KOMPETENCER KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge HANDLING Kolofon

Læs mere

Morsø kommunes beredskabsplan

Morsø kommunes beredskabsplan Morsø kommunes beredskabsplan - ved mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indledning Formålet med beredskabsplanen er at sikre, at alle pædagogiske medarbejdere i

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Baggrund Som Platangårdens egen erfaring samt en række undersøgelser viser, modtager døgninstitutioner børn og unge, som inden anbringelsen

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere