UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER"

Transkript

1 STAVANGER MUSEUM / KKAARSHEFTE, ÅRHG. 19(1908), Ill. S Ill. UNDERSØGELSER AF FORHISTORISK ULD OG TØIRESTER fundne J NORSKE GRAVHAUGER. Af JOHAN HJORTH, OGNE. JÆDEREN.

2 Under urbciclct moe] et prissh ill, om hl';\(1 der kau gjuj'cs fal' nl forbedre kl':l litclcn nr NO I'ses uldprodllktion. fald t det forfatteren ind, al det skuldc være inlcl'css:ml at 1I1ulcrsogc 110 icrc ulden i toircstcl', der ophcl':lres i St:I.\':lIlgCI' mllseum, henlede fm oldtidens Sr!l.\'C. Museets konsen'atol' hr. Tor Hcllicscil val' elskl':urdig Ilok til flt stille de Ilodrcndigc prover til ]'UI\.dighcrl, uden nt der dog hley a nledning til al. hen ytte cle OplYSllillgcJ', SOIll ]li'uvc I'IlC gav, til det nmmtc skrin. J eg er senere blc\'cl anmodet om at Jlubliccl'c min e Illldcrsngelser, hvilket Cr fo rimledllingcll til, at (l unne fol'drings [lise afhandling fremkomme\'. MCIlIH:skcls oplrædcll pall. jorden ganr I'imcligris saa la ngt lilktge i den gnlfl oldtid, al tiden ei l,nn Illflales med sed\'llllli g lljnnlestok, og de fforreste ('l' det \'e1 flel'far, som hnr et 11ogenhmdo hegreb om det s)1and :lf tid, Il er ligger mellcm do forskjellige a nede ell er bekjendtc nh'lil1c!:<kelige kultul'trill, ) lenneske l1e i sin ojll'indeligc IIl1.tllrtilslnnd hnr m :1 11 vist. nok lidet kj e l1 dsknb til. H vor Ills lstailcndc Sblll1mQl' der emi for tiden forekommer, Slla hn!' dog alle et vist m:lnl nf kultur, De forstaar alle at skn.ftc sig ilc) og kl:cder, hmr disse Ir:enges, samt vflaben, og omtrent alle li nr husdyr, idetmiliciste hunden, Skal man kunne crhyon'e sig noget kjendskab lil forlirlens mellllesker, mna disse hll.\'c efterladt. sig mindes mer kei' l\f et

3 eller ~lil(jr.t sl:tgs. Il os os hnl' \' i detle i slell\'i\nhcil :, f foi' skjellige typer fr:'!. den saaknlelte slellnlllcl', At cl el' n1l crcde under ~ l!' nll e el' opstnnct (lll ertcr oltlst:clulighcelerllc hctydllillgs. fu lll kultul' i nordcn, derom vidner Ilc mægtige stcndjsser og smkfllche jettestu!'i' samt de lil det Yllerste ful dkom ne og kullshænligt frelllstillede stell\':lllhen, Alt dette \'idner 0111 en gauske fl'cm<:kre<len sft lllfun<l sonleu : og del cr p ~u\\'ist, nl <l e fleste (l!; bec lsle fnnd her i landct cl' gjol't ikke biol r:la de steder. h\'or clol' nu' leltest nnlcdning lil iis keri og jngt, mcn ogsa:l. pml eie ~tc cl e r, 11\'01' dcr \':t1' hcdst anledning til jord hl'ug, ~[l1u lur elel'fo l' slutte, :I t sleunldersfolket hcr i Norge hal' hcgyndl et slu gs agedll'lig, Herti l horer IHH\I'elHl igvis huslif, og hlnndt di "sc famltes rimeligvis ogsna fulll'el. Arb'olugerlle lueilei', nt IU l'l U fol' Il:Ir siden hegjndte at IJI'llge bl'oncel'aabcli i Norge. Bronccaldcl'clI - delte hellllucligll otisfultie tidsl'iilll af nogle tusiml c nal' - fremhragte cn kultur, hl'is ll1indc~ liierker beslanl' i gra\'c og de snu kald le helleristninger; i:llmindelighefl fremstillinger, indljiigget. i fl:1/le hergsider, IIf slore. velbemandede skihe ~: Ul1t mennesker, hesle og kl'reg: Ill, m, Ill, Nordens be fo lkning luna :lllerede pnn den tid hlll'e st:l:lct pna hoidcn nf ~a ll1lid ens civilisatioll i nord curoll:l samt IlrCl'ct nged)l'ug og fæddft, fiskeri og jngt, h ~nd c l og sjof:li'l, olllel1(1 i ganske enlde formel', 'I'il alle tiller, paa nll c m c nn cs k cl~ forskj ellige kulturlrin, hal' man lilellgil'et de <lude et udstyt' i ~ I'nv e n, Denne skik kan vislilok 'Inderes noget i fo rille ll, moll den folges SOm hekjolldt 0g:sfla hos os den dag idng. Omsorgen fol' al de dudo fik mell ",ig i gr:n'cil et :lllstændigl udslyr kommer IHI :lrkæologerne lilgode I'cd deres undersogelsel' om forf:edrelles li\' og f:crdcll. Imidlcrlid uel'irkel' do forskjelligartede gr:n'skikke, at man fnl I'ik ingeliden, 11 cr tildels ligger ilhlenfol' den historiske tid, ku n h:ii' enkelte loi l'ester, saa at det nu ikktj me(t sikkel'hell kan afgjul'cs, 11I'oriedes 1'01'0 'l ikingers dmgl saa ud. Dct"lmoe!!m n man fru broncelllderell, ct ca, 3000 aat' tidligero ti,]snllll, frclllvi sc IlCle kl:edningel', 1 Dallmark hal'!111m nemlig PII :I Il en Illcl'll le li e] tildels brugt at hegl':ii'o si ne docl c i u(\ hhl elle Lr:c<;talll mel' nf ekehæ, og ]l:la 11 ellno 1lH\:lde el' eler

4 hcr:\i'ct hel e dragter, dcl' Illl cl' nogen af t1n sj eldnesle oldtidslevninger, som Hnrles, r Norge llflr man ogsaa fund et lnircsler i.l;1'it\'lliluge af ligllclhle kv:d it el og v.c\' ning, del' kun cl' rcddet fra total odclæ)..'gelse Jla~l J.;l'und nr omllygge1i:,: byggerle gl'l1.\'k:11i1111 el'e, og \'eel nt toiet tild els hal' ligget summen merl hrollcesagel' og silhled es Ct' conseltercl. af il', Hi mcl igd s ('I' delte sirlsle gt'llhdell lil. at ma n i slena!rlersgrh\'ene ikke fiml C' 1' toireslcl', forrli m:l1l del' illlf!t hal' nedlagl, so m!:und(' Itc\':u'e tui ct f l'li udela'g'gelse. Desur!C'1l komiller den store tids f01' f;kjl'l hel' Ill, m:lnue Inges i hetl'ngtning. Et t u ~ ind e :\a l' Hle]'e ellet' mindre hn]' jo sin hclj dning. 1111:11' der lwl1dles hc\'fll'ing nf S:ln fol'gj a'ugelige sagc]' som klæ rl cl', del' Cl' licdlfigt i jord Cl], SkilJ(! bal' \'cl i dell forlti slol'iskc tid være~ det. Slcrhlll1- ligc stof lil be klædl1ing!l~jcn sblhle, h\'arl det ell dnu el' mangfoilligc steder ellflog i Norge; lllell \'ed inlirol'clsc af flllu' cl So m husdyr mna man sn,u't hnvc begyndt at. flllve nde uld cll til klæder, id et uldt oi i mange henseendcr egncl'!lig bedre dcl-til cml skind, 'r il fremstillill.l: nj trflad lul\'de luan kun!ia:llldlencn; og sjlinding liied delte cnld e I'Cfl!,kab Cl' fol'egan ct i At:wa nger luut ligc IlCr) til lrctia:u'ene i forrige Mi l'huudl'clle, F,)rfilltcl'en har IJOrt rl elte redsbh omtnle so m ganskc almindeligi.!tf fulk, (lei' hal' scet det ihmg, Opfindelsen af "Spi nd e hjulet" og ~ n okl;e tl" \'111' \'istl1ok nf ligcsaa stol' og: i!1tlgriuendc betydning fol' husfliden i sin tid SOlli oplindelsen nf symaf1ki ll(' 1l i \'orc dage, \'æ\'kunsten i en cllet' alhi CII fo nn fin Ile]' mml \'isl.nok hos nlle mcil11 csl;enleel', og <lill' skal Ile!le!' ikke sfljrlig vidtln ftig appllrat hertil. NB. Ilalir det forst. enga ng Cl' opfundel Naar \'ore ferf:c{\re for ca, 1000 aal' siden og \'istnok mcget længere tilbage i den forhi st.oriske till hal' drevet faal'cild, Llrvct, spundet og væ\'ct!1111en, Cl' det sporgsmaal nærliggende : 11\':\11 slags fan!' h!!1' man lunt, og II\'ol'iedes hal' disse seet \HI? Het' giver nutnr\'idcnskabcll os en hel del Iwhlcpunktcr, Af de hckjcndtc tæmlllede dyrearter Cl' dcl' ncppe nogcn,

5 flcr har hal'l evnen lil at l1dl'ikl c og :lfp:lsse sig efter omgll'elscl'ue ()g de forltaalldell\'n'roncle li\'s\'ill\a:ll' so m fa:lret. UHder lllojllle f!lwls pas og kyndige pleie lmn det i llogle gellcmlioner b:l et ganskc :Illdet udscende., l [al1 kullile saalee!es vislnok forill elle, at en dyrfmrl, dm' hal' sn.a lot. fo r n.l fo l"a llelro sit, ud seonde, og som lindes i snaelall IllfCngelo \'a riotelcl' ovor 11 elo den g:unle \'ordens olllmnelc, c!oribl:mdt Kinn. og :\f]'ib, i lubel :lf raa nnl'huudreder antagel ia' "ilde forandres sanledes, nl det sp(jrgsmaal, elet hcl' gjlclder, mnntlo s:cltcs ganske ud nf belm gtning. Delte Cl' imiellcrtid ingenlullelc tilfældc. Sclv Olll lil:ln liledgivcr, at alle udviklingsdygtige ICI'ende fu'toi' nr clyr og planter pan \'0 1' 1,lod o frcm gjennom tiel cn sbelig gjm' freillskridt i en eller andcn Ilcm;eencl e pan gruml ar dell sterkeres ol'el'i egenhee! i kampen for tilherclsen, - saa gm\]' dog disse fremskriclt og fol'andringcr saa langsomt Ild elukkemle ved n:tt11l'ens hjælp.!ll nogle lusilhlc aar fm eller til i do!liie henseende har lidet at hetydo, l\lan hal' s:wledes i p:c\ehyrningel'lle i Schweitz rundet resler ar ct faar. hvis eftel'komm erc synes!i.l. havc vedligeholdl sig ud en synderlig fol'all(l!'ing lil-;e lied til vor tid, De mevnle p:clebygningel' el' vislliok snmlitlige med \'01' yngl'c slcnaldcl', Il vil! hegyn cl elso vorc nrkæologel' :msl!l.:ll' til ca, 3000 aar for \'01' tidsregning, Vil mllll anlng-c, at faarct fol'st oplræder so m husrl)'t, i Norge lom rol" ca, 5000 aar sidcn, sa n blir SPOt'6tSlnnnl et: Under hvilke forhold kan faarct have le\'ct lige nell til 1'01' tid, Svaret!t{'rpna synes ikko at være lvivl somt. Dyrene Itar i ell alt oveneiende grad lllanllct skj ljlle sig sel\' j mmt 1m!' rimeligvis engang om nm'ct revct fæld en nf dem, og san hil l' Ilo forresten lo\'et sit halvvildc liv, SOUl udgnllgel'faa!"et gjnr det den clag idag, og kun efter hedste evlle \'æl'llcl l(loel angre" nf "ilde dyr, Unde!' elisse "ilknal' vil (lyrenes llilljitus sel\' fo lgelig foran dres i ganske ullllcl'kelig og 1I\'æsenUig grad, selv i llm!wdclig Innge lid srllm, og man kan \'istnok I1nse elet snm en IIpaatdvlclig kjcll dsgjel'ning, at proto!'ypen fo!' oldtidens norske faa!" gjenfindes i del hos os nil $ I1:1l't forsnnttlne kol'lhalede fa ar,

6 7 Det. kortll~licd(: faar, der nldrig hal' Illere end 13 hale hrirder, Cl' imidl ertid ingoil s:crlig va rietet for Norge. Det lindes IIdhl'(:llt OVCI' hele den nordlige og osllige del ar den gamle "('nleu Og sall lallgi luod vest so m imllil Fmnkl'ig: Samt [daud og Island. 7.oo1ogcrne aningcr, o.t det lamme fnar ovis w'ics ned stammer fra forskjellige hinundcil Ilfcrstaacnde cndnu i "ild tilst:wd forekommende d,rrcformcl', san sohl.'!iutlon, ovis ml/si '/lqii og A q;:ili, ovis argali. Flere landljl'll.[lsforfatlcl'c hnr derfllr ment, HL man vcd studium ar faa rot sklll(le linde en lcll etl'aad til lliclillcskcls u(\orcdeisc og lith ikli ng. Det. "ilde Arg:t1ifaal's hjcmsbm Cl' Him:t!ny:\bjcrgcllc i det nordlige 1 ~' orilllli C Il - et sted, hvortil man ialmilldclighccl ogsaa hellforcr lilellll cskels udsprilll; - ielhverlf:dll detl k:udmsiske!"!ico -, til hvilken tien ol'l'rl'eielllle fl erhed af Norges befolkning henhører, L igesolll.mongolerne bal' disse 1l0nlligsL hosatle folk sledse bavl,let ko rl1ml ede faar i sit fulgeskab, og man :tillager derfor, at deue faar li edstamlhor cnlell fra Argn li e ller!\l ullon eller fra begge disse dyrefol"llw l" og s!1ii1 edcs hal' fu lgt Illelllleskclle IIndcr disses udbl'cdelse o\'er VOl' \'erclellstlel lige fra det sted, 111'01' luall mellel', at mell li eskets vugge har sbal De tammc fa ar optræder dels met! og tlel:; ud en horn. Vestkystens gamle norske faareslag hal'de ikke uogc ll særli g rig hornprydelse sualedes SOlli den bu forckohlllle r. OX. paa det islandske fan!', hvol' hoi'!l\'lu.xlen Cl' sall rig, at dyrene undertiden optr:cdcl' med illdtil fi re I'eritable \.mkkeltorll. jj'ft1'\'cn rar i rcgelen graa eller brulllltllske lj, og: uldell I'ar dels myg og fi n, dels grov og haard, Man kundc s:i!\ledes af disse fii m:hl \'!\l\skjottcde dyr tildels hoste en særdeles fin uh!. :'Ifan Iw l' ogsftft i '.I'YHklalld lige ned til I'ore dage tl rel'cl paa med s!'l ak:tldt hungc rfin \lid, hvorvcd null! for H.t. frem IJl'ing,e el! sa.! rjig fin k\'alitet vitterli g: sultet!lye'elle, De l' hllr rimclig\'is nedigjenuc lll tidel'llc dannet sig en ~ll' l'li g faarelype fo r ltvcr bygd. [\ ystfaa l'cll o It flr udviklet sig of to!' klimact og Il ml'ing- Il er, og i Il o lot'skj elli g-c dalst l'(lg li gesaa. 0 0l'h05 har del' ganske \'ist OgSlut forckommet ell særlig ind,

7 8 ktndsly IIC, 11"01' klillllllet hui" Valt e t to I'I'oro, SOllllt1CI'C n varmere, og hvor lll AIi pa:1 gruml nf slor s ncilhon!;c!o 1m\' været, 110dt. til :tl sul'ge jul' foli er til dyrene OIU \'lnt.ol'on. Li'ol'skj cllcll hill' do;.; noppe YlC l'cl bciydelig. Det lima \'ist nok indl'olllmcs, at. flmrel ik ke synes nl hal'c gj c ll llcrngnncl nogen særlig ud \'ikling liud er menneskets h:cnclcr i tidli:,.:cre lider - i del hflieslc Cl' \Ilden \'oxet nogcl pan dreklnl:ll'cil CS hekostning. Der Cl' snaledcs liden grumt til ut anlage, at det norske fanr,.avis borel/lis u i fo rhistorisk tid h:u' seet ~ to I t :illde riedes ud, hverken i dcii one eller anden hcllscrlhlc, ond det gio!' den dag idng - der h\'or det endllu mllatlo fo re(i lldcs. Al t. h:lilr t<:t:t\'clsolll d en fo rill nf 8:l llllhc Iler hcllævllcs uld e t' I'HI"fol'lUl't; mell cylindel'fonllell \'lirierel' noget for IIld ens vcllko ljlilicnde efter,'ousledets klimnl. I norilligt beliggeucle Inude blir ulden sædva ll lig\' is ulod, lang og ret med et. cirkelrundt gjenllemsll it. I varmere hilllme ~ strog blir uldha:ln:ls gjenll cmsnit on11t eller fi:ultrykt samt kruset og spl'mlt, Delte gil'el' ell pegf'pind til bestommolsen ar, Il\"orrrn en ulcl s krive r sig, og SOlli ell logisk fo lgo hol'llf, h\'ol' vedkommende tui rimeli gvis er fol'fu'hei dct. Vecl 1I11(lcrsogelse al loirester fn\ (ol'historisk tid nul:l del' se l\'fnl golig t:lges lilbcjl'li g hensyn til IllUl ige kemi ske og Cysiske COI~ IIHlrill gc r, frem bragte ved fol'l'andll cb e ellcr t ryk paa de respektive IIldJ.aal', men det hal' Ull, ligesnnlidt som ver! tidlige re fo l'elagnc kcmiske undersi!' gclser af oldtideils gral-tøi del' O\'crhovcclet har modstanet tidens land, kuunet paa\'ises nogen sn:ldnn fo randring. Eftcr al Il æn'rorelld e undersogelsc l' \'!I l' langt fremskredne hlo\' fod', o)lme l'kso m Ill. fl, al man i udl alhlet fo l'irengst Imvdo gjort tøi fm gra\'fund til gjellst:l1ul 1'0 1' lluiere undel'sogel ser, Da disse lml' omcntt'!t et bel.ydeligt :l lll:1l hedre be\"l'lrede l'mvcl', e1l nmn eier he l' i lnllllet, og d a ['esul talerue delvis fa ld er SUIlllllen med forf. s egne, hids:cues he l', h\'ud 11I'of. Sop1ms l\l illier skriver derolll i "A:uhogel' for Nordisk OldkyndighelJl' fol' an l'cl, 1891.

8 ,.Nogen kf.misk fora nd ri ng af haaret. og faul'eu](je ll i de CIt :1111', siden de var nedlagt i cgekister, kuml e ikke spores. 37 for sk.i ellige lnipmver er lmdersflgt, dernf Cl' de 2 Ill' hvid ul/l iblandet med meget faa bj od clmar. 3 1 pt'/!\'er bestod :11 sort uld bljllldct Illeel!ljortclt:u'lr fra cnlwlte lil ret rigel i;;. G provel' aj sort. faarellld uden ihlanding :\f :Indre haa r. Und crsogelserne Imye fremdeles givet \"i p;lige oplysnill;;e r om lll :lnc!ells og kyind ell s dragt i dell :cldre hrollcealder. KlædenlCs lllt og sni t. og del'cs forarbeidningsmaatl e l,jcljll es nllerecle i alle enkelt heder, men lrlfln vidste ikke, om cle Ilwrkt hl'lllle og sorte farrer, In'orm er! de op t.a gl's Ill' egc kislerne, skyld es tniernes ælde og den begy ndcnde oplosnillg. Det h:l r nu vist sig, at der gjellllemgaaendo er anvcllclt murk 1I1d. Kun et stykke (2) er af hvid IIld. Disse forhold lu\\'e ell videre hel.ydning. Dels ljene dc nemli g til berigligelse af den hidtil gjæ11 1:1se anskuelse, at I:\aret i den fjerne ohid altid var sort (..\rchiw f. Anthro]lologi 1889, S Verhandlull gell d. Berliner Gesell sch:lfl 1889, S. 238), dels viser anyelldelsen af hvit! uld i et. stykke, sort. nid i andet, at man ikkc bur,'æret. Iigegy ldi b o foi" furvcm e i klæderne. DeL f-rem gaar, at. man har forstflaet at. farve uldcn. Hvo rl edes (\e ll11e e r udfo rt og i lnilkct omfang klæderne i d et h e le hiu- væ r et farv e de, la det" s i g imidlertid e n d n ll ikk e bes t e mm el). Hr:ul der, idcre Cl' o]llyst om toiem cs bestnl1c\elele ved dcii foretfigile mikroskopi ske undersogeise, foroger ræl(ken af de allerclle talrigc fol'cli ggendc vidnesbyrd om, at tilvirkning af urugsgjenstandc hcr i nordcn for hell\"ed 3000 nal' sielen er foreg-naet mctl særlig omllll, ja næstell forfineise, og at der er arbeidet paa ell erfnringsmæssig urlviklet og bestemt. fastholdt ma:ule. Det cl' "fin" nid som Cl' anvendt t,il kl rederne. Doce nt Hosll"ll P har medd ell, at den bl anke og silkeul /Jde \LId, som filu lcs paa kmsterne i hind ens brede li vbeltc, cr sn'n lelcs fin, so m dell kul! fi lhlcs pna vi sse steder nf unge bm. Uhlell ud gj ol" I) Udh'<)\"cl her. Forf. an",.

9 10 hovcclhct;tn ncldclcll i nlle stoffcrnc, hvi lket \' isol', at. dol' 11;\: vmrcl et. a\mimlcligl fn:trcllold i Danmark. Olll dell fl'mnlncti end e I'ullo, som h fca"ad cll (l eng'h ug spillede i samlllenligning Illod j:q;lcll, \'ill ll or det ogsaa, flt. det ikk e Cl' skilhi af vildo dyr, mon alene koskind, SOlli Cl' fol'ckomnc i de her omh:liid. IOlle fu IUP'. r narb. f. il. Oldk." for ;\:11' , o. f. skrin!!' Thomas '1' om 44 prove!" ulldcrsogtc i Jlwr. Steins labo ratorium ( Kj"bcnha\'u). nll,'on'ic]t zoologiske fo rhold ha\'c været medvirkeilde :la l'sag til fol'l\ udringcl' af uldclis fnl'\' c, fllar staa hell ; IJl OIi det foreliggende sy nes ikke at givc lin led ning: til al tro, al forholdet. Cl' hitlfljl't vc,] OIL aft!lgcll Hf Il c 11lfJI'ke f:\al', UCI' Cl' langt 1lI0rO, del' tyder pa ll, at. del et: ell slllllgsrelhing del' ligger til gruntl, Illl:lr man ser, 11I'od edes dell h\'ido fnn'o furst t!'rongel' iud som stribel' og boitel' fo l' lijslut al \':(lre eneherskendc", Ul', G, BusehIl ll, som i slutteu nf oui f\:irenc forclog IIlldersogc)sel' nf 80 toi pro\'e l' fra forskj elligc landes oltid og middel:lldcl', Im r visinok oprintlclig ndkastet dl' ll lanke, lit oldtidens mell cmell l'o pæiske (og Hordiskc) fah\' \'111' so l'lo, Ihnske l'ue Milller og 'L'hoIli SCIl sees SO lli n:\l\' lit ikk e al dele dell ne lliening, den sid ste tror, nl det Cl' en sm:tgsretning, tlc l' ligger til gl'u ml fo r, ilt de flcste kl reder i broliccaldcl'cli m l' fodoo l'diget af sort uld, Forf. ha l' fo relagt detlc spul'gsmaal 1'0 1' vort lands fo rste autoritet Jl:l:l fnn rea\'lens omraa<l c" lien bekjelldtc ga:\i'ilbrugel' og udlllerkedc 1:lll dbrugl'\fol'faltel",iuhan SChUIll UIlII, Denne hæ\'(\ (' 1' kort og godt, at det 11 1' \':Ol'ot "mod c" at h:cl'c so rle klædel', I Schweil z sk:\1 lindes ell SOl'L frw I' Cl'ilCO, Om denn e kan 11:1\'e hlll,t Oil slnrl'c uelbredclso ellc\' h:ii' exisle\'el i forhistorisk tid Cl' I'cl vanskeligt IIU al fall klargj ort, luen del. el' ri llieli gl at alltage, at dell nordiske fart l'('rflce i oldtiden maaskc ka ll Il:\ l'e I'al'icrcl. noget i retning ar, at grrt!\ eller sorle faar muligens forekom IIJ ppigc rc ClIll nulilllags, Ilc Ile~te nu ullll el'sllste tuipnjl'cr Imr I'æret fornrbcitlct ar ud sljgt tihlcls mcgcl fl n uh!. Denllc 1II:L:l 11ll\'C \':cret J tl Cl'St

10 I l lorsigtig sod crcl, gri n nt. enhver ul dso rtcl'in J.; antageligvis har vroret henyttet kun til rlc dertil uestemte toisurlcl'. Nogle fila ltf de lill \JlIdcl'sogle luil'cs lcl' cr foj'l\l'b Cl rlct lif almiud cli g grov ulrl med tykt s]lundct S:l I"Il, '1'0 ar disse Cl' :ll'heidct ar sort uld. Et pa]'!l.ildrc stykker rimeligvis af seil - SlawlIIger museum hal' storo tykke kngo!' liernf - Cl' spuudct. ug \'æret ]Inn lignende II1ntHl c: IUOII nw.tcrinlct Cl' hamp. Sammen med 011 ar (l isse grovo tnipn)\'cr fm en baaugr:w forcko llllncl' ct Ii rcl:l :;L SIlIJre af tolvulldet Ilfllll pclraad. '1'1'od5 sill :elde Cl' trnadcn Iloksntl stærk og IUII' s!l udsy nligvis,'æret cncl('] nf cl liskcsihji C. Satw idt vides Cl' tl etto cl cll csl:tacll(\c cxc ll1 pcl!jun, al t l'aadc li Cl' l vu ndct, hvi l1,cl hcl' Cl' gjort 2 gllnge, fljl'sl med lo og: snn med fire tnuule, Raa IHlie som uhlell sy ucs at \'(I)re SOI'lC I'Ct, Cl',l e I" iutet liierkcligt i, nt man i oldtiden hos os ku nde sknlre sig bandc fi lle og SlIlukke loicr nf dct fo rhnn ndcll\ :orcndc 1I11\lcl'i:'lle. Mcre o\'crmskcnde tor im idlcrtid (len kjendsgjerning \'Io re for mange, at Illan IlU som rnnslof til dc nf spanske dahler benyttede IlIant iil ei' omt rent udelukkende Im lgel' ell særegen sol'lering af den isla ndske ultl. Denne sortering (engelsk nuil ; I,ysk kii mtnejing) Cl' nemlig,len bindesle "are al' ultl, SOlli ful' tid en ol'cl'ho"cdct lind es paa \'{wdcnslliarkcdcl. V on~ :t1l cr :.eldste skl-ifiel' omln lcl fa rviii ng, Hyen 'I'YI'1I5 Lilleasien Ilenlct si u rigdolll vcd ku llslfar\'llillg..tl~gy p tc r ll e bellyuclle fl\l'\'cde bnand og tllie. til mumic5\'ob for O\'CI' 5000 M I' siden. Da romerne for et pal' lusil1 de :lai sid cli cl uhret. det nu\'ærende England, bnr britel'lltj tildels klætlcr ar IIcrfan'ct tni ligncnde del, man IIlllild:lgS kalder "skotsk IIlOlIstcr", I1 r mlig I'odt, gult, blaat og II \'idt i lirkantede rudcr, Op rindelig Cl' 1l1:\:lskc fl\l'\' uingcl1 opsbncl \'cd bclll:di lig af mcn ll eskenes egen IlIld, hl'orefter kll ll Slc ll er ll(\\'iklcl t il t:\torering - eller oltl \'endt. li cl'fm Cl' i ti dclls luh filrvlli n gen gnnet. O\ CI' paa khcdedragtcll. Som farvrstof b:u' man til uld \'istnok ud cl ukkendc bellyttet sig :11' pl :mtef:u'\'h. Indigo fiu des snaledes i et SlOl't nnlal fors kj ellige plante!' i storfe eller mi ndre IlI:clIgdcr, Som gjæl' i ll g~ llliddc l lima Ilrill

11 lun'c \':'C I'Ct den nlmi ndelig benyttc/lc snts, og fngfol"fllucl'o pnastna.. mod bcstomt.hcd, al do liiodcl"ilo kem isko f,u\'emollio/i el' i Iw; grall fo... illge.. lui ots I/\'Illilc l. mud t.idligcro hlot on fe mti Mil' tilhage, dengrmg 1Jl1l1l i flu'\'eri crne i sto.' udstrmkn illg benyttet si:; af den n:o\'n1o tilsælning: l il sine fill'vesntscr, - n l~cd ", ollor pottehjaat, Ol' so m bokjondt cll/lnn ihrug udol'cr Irmdsbygdol'lle. At don mollnoskolige urin lila:l ha\'o /lunnot cn nf.10 wesclllligste tilstelninger undor fan'oprocessen, lige fra fan'cililluslriclis hnmdolll, Cl' \'islnok lioml\'istclig, ligcsom dcii u:cmle vlcdsko i slor udstl'fckni ng fur ikke at sige ndelnkkend e hnr værot :ul\'endt islodetfor su.lbc - i do nonlligore IJCliggcndo 11111<1 0, SOlli boi Lsllingsmiddcl kan man ha\'e henyttet alun, ot i ImturclI ltlmilltlcligl forekollllllcnde mi nernl.!jon c1lroiilsul'e eali, del' st!ldig :ul\'cndcs i slorre cller mim!1'o mængder, Cl' ikko b:lre af dot god o for styrkcn af dot fan'edo tui, Det Ol' vislnok ikke Ild elukket, nt,m n kan blwo fan'ot li/lon boits, 'J'il de almindeligst rol'okommelhle brun O faner Ol' :\ntngolig henyttot de hos os s3!th'unl ig forokommend e sorlor nf la\' ug hark, H'rk, Hildn Christollson (Norsk huflflidsfo l"eni HS), K risliunia, der or speeinlist i pl:\i\lofa1'\'uing, hn.r!liot! stul'sle horet!\'i!1ig hcd meddelt: al for 1:\\'fr Ll'\'cl'lles vedkommend e hchol' Os in l::\en hoilsning, da do floste 11\\'(\ r1er indoholder!lill miuium og slln lodos <bnner ot regtc fan'ostof, som ikke forandres nf syrcl' cllcl' alknlicr, h\'ol'imod ellhlte af disse ved p:l(\yirkllillg af j ern ell or kohhcrsnlto kan lllltnge en nwrkero rødlig olle l' grolliig f:ll'l'e, 1" 01' ulhll'(~ fal'l'ers \'edkommelhle IlIn:l. de sual'l have fal met, moll mfln h:ln!o jo den uth-ei, Iler hrugos doil dag i dag "cd bnrknil1 g nf fiskogtl l'll - h\'i 1ko l1 harkiling kun or on fanningsprocos - ]]Inn gjonlog fal'vnillgeil, nau t' det VH I' fo l'll ihlonl I~ n shh dnll fl'clli gullgs llland e V:l t' dog ci tjenlig vcd flerfan'ode toi or, og malt maa allcredo moget SlIart huve opd uget boilsnillgsmidlot', h\'qt':\f romerne kjondle og br1l gto saavel jcl'll og kohhot'\'itriol som alull, 11-'01' tidoil fromstillos dc dclicatcsle fanor pan. uld, af do i Norge fo rekommendo mosor, 1:\\':l.r1or og "ildh'oxendc

12 plantcr: ili('1i \'ifise farvcnuancer kan 1111 ikke fremhringes, fol'di en dertil tjenlig uhl ikke 1:1>llgerc k:111 opclri,-es i handelen. Frk. Chl'istensen hal' lilethl elt al hull derfor agtel' al gjme foj'sog med ffln'lling flf nit! fra \'01'0 ol)]'indeli gc fn:\restamiller, h\'or:lf entlnu on resl sknl fi n(] ('s i Sælersdalen og!mln ske ogsan IUldet steds i landet. Med frk, ~I. Christensens clshærdigc lilludelsc hids:cttes endel pluntefnn'cl': Mutgull Gmn!:\\' (U.melt Lal'uala). \ oxgnlt..... Berbcris ( BerLel'is vif/garis). Hodgult Æhlcll':cb:lI'k. Gnmgult HUlld ckjex (A11lhl'isclfs silvestris). Do. Rirkeln\'. Hodgtllt Do. Gront Do. G runguit OlTehJ\'. Stlerkl. gmngult... P ors (Myriea Gale). Brungult Do. Gl'aagl'ont..., Do. l\less inggult..,...!skcdcknæ (Polygollllm l /Cl'sicw ia). BI oncegull.....,., R"slyng (GaUl/lia vulgads). Olh'engrønt.,.... Do. Grant J'Odl iggnl t.. Sneide (Ji:(Jll isctilw silvalicum, arvcmc, l J) alclisc. Graagult.... ~t el b æ rlyllg (AI'ctastaphylos 1tL'(1 IIr8i). Blangrant Do. Brunlig-gult.... Orrebark. Brunli ggrant Do. G1'IJllgrn!l.t ~l:u'iklln he (Afchclll ilb I'IIlgaris). Gmaviolct... Birkchark. BroIlcebrunt 'l'l'oldhægha rl, (Rhamnus F nm,qula). Oli\'cnbrunt El1 cbær (JullilJCI'US ("O""III/IIi8). LYSl gulbrunl... Stcllhw (Parmelia saxatites). Mm'kl bl UlIt.... Do. Brunt lsl:liuls!a\' (Cctrada islallllica). od S)'l'C (R I/mex acelas«).

13 T No rge h:li' mnn i oldtiden nep) e henyttet klæder nr plalltesto fl'c. 1"lin e hnr \'cl i regele n \':el'et forfærd iget a f skintl ell er nid, 'I'acilns hereuel', at go l'ln:m crlle om bnnd t. sin e legellier med lerl'e(l, og (lisse folk dyrked li n og hflmp. Saadan dyrkning IlfI r \'istnok tiltlels forcgand i Onnm:lI'k og det syii Jige S\'erige, men rimeli g\'is i meget. ringe wlstrækning i Norge, endskjlllll begge plantel' k:ln \' OK O hel'. Fra jcl'lhlldctcil fimles der ofte hos os,.he-kler" i grnvene, og dett e synes al tyde pa a, at \'aron hal' været noksfin almi ndelig, omcnclskjollt. mnnske dog i slol'l'e mon gjellst:ltlfl for import. ISledctfo l' til klæc!er hnr nut agelig rnamnterinlct. \,('I!sentlig \'fe,'el ucllyltet til seil, tnug\'ci'k og fiskcl'edskabe,', 1 dnnsl;c hl'ollccn lrlcl'sfuli cl, " li:gekistcl''', c,' (ler fulhlet. et. st.ykke hampct:ws, og den tidligere Il!Cvnte dr. G. Busehan hal' fundel, al hampen ojllrædel' i det sydlige Europa i stenalderen, I (let Ilol'dligc 'l'ysklnud er den fun den ku n i tre tilfæhle,", 11\'omf det roldsle srettes til begyndelse n nf det 4de aarh. ef. Kr, (::h ehi\' f. Anthropologie, Band S.VIrT, 235 r. f. 1889). l\lredetll'n gten for mandells \'edkollllnend e h:ll' \'istnok i IIl1liml clige tider hel' i norden beslanet af et slags kort skjmi og kappc samt ell t.yk, lodden hue af uhl, hvortil senere e,' kommet hoser - sll'olllpefol'mige buxel' - \'el helst af skind, onwiklcde med lmand og over det. hele en kappe ellcr sk iuel fol' al holdc kulde eller \'redc ude - en drngt, dol' {jiensy nlig ganr igjen i den Iwil:mdsk.skotskc nnlioufl ldl'ag:l, hvo r plaidcl og skjol'tet (kilt) - \'Ol't hillel - endllll danncl' Oil ",esenllig hestnnd el af manc\ells klædning. Kvindernes dl'll.gl i Danmark i bl'onccn ldel'ell beslod :lf skjljl'l og troio samt sha\'1 (plaid, kastelrll'kl:cde), dcsudell hlle ell er Im:1J'l1et ; og ejet. synes som om skjnl'let.s gl'lindfol'lli 111- lilclags kll ll gjellfind es i hindedragte r fm tl'll.gtcl'llo omk l'ing Bergen. Nogen 110iel'e ulldersogelse og s!\ii1l11ellliglling i nre\'lllc henseend e hill' tlci' dog ei \ rore!. anl edning: ti l al anstill e. Del. llmt eriale af tnirestel', SOlli hal' slaact lil nmdighctl IIdclllkkelHlc nf norske gravfilild, Cl' sjlnrsomt. og som regel llie!;cl medtngct nf tidens lund.

14 I. Ocr forekommer snnlctlcs pl'ovcr nr lfji, som o\'cd\ov c~ l ct ikke tanlcl' nærmere IL lldcl'sogc!se, da de ve'! en s:\i\dall g!l.liskc vilde gnn tilgrunde. Blandt disse fiji/l es nogle nf sfl lllling'cmes smllkkcskc sngcr, hvor l raadcnc cr nr sandan finlled og monsleret i vrevningcll ar saadnn skjullhcd, at det. d:lilllcr rene pragtcx c mplal' ~ r paa, hvad man i forhistorisk lid i nævlilc retning fol'lll ancde fil Ildretle. Af ovenfor Il.llfOl'tc gmll(1 Ind er det sig ogsna v!'luskelig nfgjol'c, om loicl virkelig Cl' hjcffimclnvc t. ell er fol'tl.l'bcidct ar nordisk uld. Fulgende fund hal' været gjenstand for Il æn'oorcnde undcrsogc1sc, opbcvur cdc i Bergens IIlIlSæUllI: B. m. 57!)f). Fund fra gll.fll'dcll Norheim, 'l'ol'vcslad sogn, Karmsund. En brollccvl\.sc med brændte bell, fundet i merheden af de, ulld er navn af " De rcm daarligc jomfruer ", hckjcndtc bautastenc, 3die eller 'ldl? narh. ('ft. Kr. Den \'!II' omhyggelig indpakket i næ\'cr og indvendig fo ret med tui, hvori de bl'ajlldte ben \'(1 1' iudhyjlet. D ette tai Cl' tyndt og fint, cnsfarvet brunt kreplignemle firskaftet llidstof (vend fl vebmanl), fo n1.l'ueidet af meget fi JI, In'id uld, meget fint spillldel, 15 lraade pl'. D cm. Vropt og "arp samme slags h and. Antagelig st:ullpel. F arve l! ligner den, del' fremkommer ved anvendelsen af islllndslav (Gein/ria islmulica) og antages uforandret. B. Ill KVllshcim, Ogne, Jædcl't'n. Gral' 110.,I. Ubroondt. begr:nelse fm. ca. 'JOO e. le 'I'niet beval'et ar il' fra broncesp:ende og cl' sllll flsynligvis rester af ell clmgt. nlorkebrunt, fil'ska ftet uldtui ar samfængt, nal urful'\'e t. sort uhl. V ropt og "!\I'Jl lige tyk. 8 lr!\!\de pl'. D cm. B. m. 1)406. øvre 'rofte, Halsno, Sond hordlalhj. _Pr:l g Illenter af en med,'idje!' sammensyet bmd ar fu ru, trettet i sidel'lle Ill ed strimler af rodbl'unt, loskaftet. g'j'ovt uldtoi af hvicl uld, tæt. sinnet. 15 lmacle pr. D CIlI. Ant. " de uu rh. cf. Kr.

15 '['oiel c l' i11dsa L Itl erl on sc ig masse, antagel ig e11 hlanding mc(l tjlcl'e, del' le t. bdel' sig IId\'aske \'od :1lH'cndelsell 1\( CII s\'ag C:llilnd. Samtidig udskilles ell roel fan-c. l den nnledni ng Cl' lijip]"{)\'cll oversendt. stnlskcmikol'cn til IHct"lllcrc lindel"sngclsc. Under mikroskopet viscr tien lidmskede uld en fll lmct. I"Od fl\\"ve. Slntskemiker Il, Schmelck ud taler: ".Jeg mn:\ iføl gc rcsultatet ar den foreln gno!iihlcrsngelso :lill!l.ge, at. dell røde fan'o i IHi el stammci' fra cn pl:\illefan'e. 'l'nilre\'lerne har gjennemganct cn betydelig forandring, sanlodes al dc \'od den mikroskopiske undersilgeisc \':lllskelig ka ll gjellkjendes so m uldfihre, De ud vikler ved fo dmelhlin g klin (' Il svag nulfl!ukt.", mell el' SOIl1 uhl (og Imdl'C nnim nlske fib r(\) oploselige i nalronilld. Det stof, h... ormed tlli ct hflr "ærct inpl'egnel'et, synes Hl havc \'ICI'et ell feclt:lrl (k:j nske vox?)". 'Pil flel sid ste bn bemcrkes, fil (1 1\ tlliel endllll har hiheholdt naget. af (Ion blndc seighed, som det antagclig har fl\!l.et. da del blo,- Jlr('pl\rcrct fo r sit oie Illed, ncmlig :Il være tætni ngsmid c\el i ell sfl mnh!lisyet hand, Cr in]lregnerings mi dl ct antagclig en blanding ar flcrc foi'skjcllige stoffe, del' maatte hnve den ogcnskab, nt løiet ikke ble," lld vl\sket og ikko ble" IHlanlt, samlillig som del hl e, ugjellnellltrlcllgelig roi' vand, Hertil kan vtere brugt fl cre ('11cl' færre af rølgellcle stoffe: ~i fu rc. hnr]lix,,'ox, t:dg og tmn i en blanding, orfllringc ll mnnlte have herl "nr Ijellii gl f OI" oicmcdet. B. m Segleim, Kvindhcrrcd, Sondhordl nnfl.?llc!! singkjcdel, fuudet i,. I\ ildchnug". I kj edlen ligger ol stykko filt, hvori de brremlte ben sn ntl sylllig\'is hnr været illllhyllct,,1110 :H\rh, cf. Kr. Bru nt og s m at filt, (l ei' ul1 (lel' mikroskopet "isle sig at \'ære fin, h\'i d uld.!i'arvell sy ntcs som sma:1. korn Ilt "ærc nfleil'el IIII('n]l[la haarede, U(il'nskning ikke forsflgt. DCIl lyse, gulbrune f:l\'\'e kan \'ærc frembragt af or, trolllheg eller!l.skebark, - mlliigens POI S. Disse fa rvel' \'il \'cd pnavil'kning ai kobber 01101' jernoxyd lot bli\'o grunne.

16 17 B. ~ I Dosen, Os, XonlllOnllallll. Stort. gl'!i\'ktllllmcl' nf skll fm. ca. 500 ~f. Kl'. I sra\,{~11 var betydelige resler nr to storo uldtcppcr, drngt Og andet tui samt CII Iljllrllclllld. De rormentlige kun fandtos i en klump judo IlIcllcm t"iet l gm.n~ns liordre ende. ll.. Hmnl fil'skaftet 1I1dtni af gro\' uhl - grissent -, G lr:l:ldc ]li'. cm. flf \,:\l'p, nalurf!'ll'\'cl sorl IIld. \imf!, <I t rn aclc ]Il'. cm. ar meget ljnd{'l'c. los spundcll h"id ult!. I-hol' \'a~ftcn cndnu Cl' \)C\':lI'C1, synes den at \':I!I'C filtret pan ]wggc liid cr ':lr tlliel. S01l\ nnlngclig- har hl1\"t cl lo<mcllt udsecllflc. b. Ensf:ll",'ct" lh'lllll, fi rsk:lftct toi, Ilvid ulc], lig nende B.!'IL b76!j, nl on noget tykkere og {;I'isllcrc, IU Og 12 tz-an de ])1". O cm. Sædig hn:mlt spundet. Fan'clI pila begge tlli51.ykkol' ligner megct dcil, tl cr frcms li11(' ~ ar fo rskje ll ige slirler slenl:i\': (Hmllelia 1Ihysodes), (P, sa:)'(ttiles), 'I'fliet hnnle og-saa lidl ar den l'iendommelige lugt der folger disse f:ii' \'er. c. B'orJlwtlct. hnnr. Ved forelngcll hl'andprove furknlled masscn fioill :li milldel i:; brændlorv. samt. udvikled dcii 1'01',lelte stof lypi;;ke lugt i lir1pl'æget grad, \ c,1 behandling med sy re og klilihu\ lod lti:l<;"en sig: let. IIth'aske, S!l.Illt. cfterl(l(l verl filt rering Cll del fine hnnr t der ullder mikroskopet "iste sig al, \'a'i'c pl:mlelr:cdel', ~! nk ro s kopi s l ( SOl' massen fuldst:\'ndig ud SOIH tie ll'c\'!ol't Ilel' blir hængcllde pan sp:\tlen linder tol'\'skja'l'ing, - n:lar disse tredci' bli r lon'cl ) R. :\1.,t590. Ev"lm, ij!op\lcn. NOl'tlfjonl. Stort gm\' kamlllcr af sten fra ca c f. 1\ 1'. BcLYllcligc roslor a f drn gl, uldtoppol' m. Ill. a. 'I'reskaftct, krepligllendc, rndt lilegel fint IIIt1tui med \'ellil nf In'id nid, cn, 20 traatlo Ill', O cm. lia:\i'(lt. ;;JllIll tlet. 'I'oiet hftl' en sort stribe ar,j tr:lade. Mikroskopct. visto en SUllik, l't)(l kraftig fnn'c. Den smlc

17 18 sh'ibc \'i <:lc cn clyb blaa fa r ve. og de enkelt e llll:l r \'isle tilhni clighc(] til ljl'islnin g. h. b'il'slmflcl, brullrodt kl:cdcligncmlc Uhlt ll i, meget lint. med en hemcl'k nillgsvænlig sum. Denne l';cr Ild som dolhclt kll apjmlstillg. ll na rd t. spulldct ar meget lin, hvi.t uld..o\lil:t gclig sl:lllll'c lo c. F ir'sknftcl gmvl toi ar sort nid. Naturran 'ct \'fup og \'fdt lige ty!.:. Ulden s:unf:cngt. Stampet. ~ 'OI' (let. Ilbc,,:chuC'dc oie ser fa rvcrn c 1'!I(lhnmc tlll. u~ k:ul da \';'I'ro frclll still edc nf CII slcnlnx, (P. omplwladcs). ~[II' ligens Cr l!pl mil e 1":11'\'01' del' vcd p:.avi rknin g: ar jerno:.:)'. ) i jorclcll kan hnve :1Il1agct dell Illu rkc fal'\'ctoilc. J)ell sorte farvo tilld c~ ild,o f:c nlig i Ilfltllnm og h:ii' ftuid et il ustrog id g' l'onl. hl'lilit, IJhtal eller rødt ni t efter In'ilket farvcstof, llcr Il ar 1'!CI'Ot. h Clly ttc t. til frcm stillingcll, \"cd f:u'\'cstoffcts P!lfl virkning af c l lil etaloxpl fremkommcl' 801'1, Ol{ i tidl'ns lull I'il Wum!tu ll on derfor oftc hli l'o more sy ll l i ~ _ 'I'il sort hruglc,> ful' i tid en Ol' og ckchark sammen!lied my l'lu:lllll, B, 31. (7 1)8, 13", 'L'ol'l'cstad. Kal'nltlCI1. PlY I1 (l re1. ha :ttl ::\"1':11' fra vikingtiden, ant. 9dc aal'il. cf. K_I'. Di l'oi'hc tnil'cstcr, Il leget fon'ilrcl.!i, I,:t meget fint to!ikaftct uldtili mel) IIhl!'k, I'mll'l' ull fa n 'c. (\'cil l'rel'llingell Cl' IJcnyttct Illeget. gro\' skei! og JlIf'Hl' l stram rending, samt los, m CIl t:et slnaet wcft. Frk. Il. Christenscn). 1,. I ~t stykke groverc og lysere f\ll'egaaende. Yderst tyndl. c. Et sty kke, grol t, firskaftet ul dtoi. d. Et. stykk e fil'skaftct hamp antllgclig ar et seil. srlmt cl stykke lirlagt. snhl'c ar totnmdejl hamp, VIIl'I'C!W p:l:l a og Il Cl' ubestemmelige, Der ka ll muli gens \':I"I'C hcllyhet IJirk eller ha::ggehark, som ila r I'!l' rot hc handlet IllcII lu d, Pro\'cll c, kan I'ft'r e fan'cl med orrch!ll'k elicl' ell \!l l n l t - sn:1,>om ( P, l lhystltlcs) cllcr ( Ji:/'crill{/ l1r111ifislrih). Don

18 ID graahnlllc fan'c paa tl/iet lljiutl er um fan erne ar lie lia':\'1i1c planter. Ha mp rimeligvis h:1i'ko1. med hirkclal'k og 111d. B. ;\1. '18G4. Hyrt, i\l ni'kcllalcli, Vuss. ULr:t'lHlt hegra \'else fm \"ikingctidcll. 10 a:lrh, cf. Kr. ','ni bcval'cl med il' fra bl'oil CCSpændcII. :lf!it-agt. Vislnok I'osler a. E t stykke ydcrst linl ringnm'ct ult111li, farvel grllnt. h. 'I'osknrtct lilltui belagt ljlod il'. Indslættcll muligens grim. Dell gnjllnc fan'c pan sty kket il Cl' rimeligvis nf CII plante, SOIH hal' indciloldt indigo. )fuligcns" \ aid ~. FlIl'HlIl hal' SH lllm c 1,lu'nkter som dell, der fo reko UllUer af ill11igo og hil'kchj\'. j,'arnll pan lintnict kall \'ære blot il'. Kobbcl'oxydc ll kan h:wc vi l'kol paa CII Iyserc f:l l'\'c, da kobhersa ltc u"cdorcr enkelte gule farver til t;wiil..\l:1 :Lskc ka n Hl etaluxy~ l e ll have Sllllltll (! indfly(lelse paa llel i nhlegcl lin fo rekommcudc naturlige farvcslof. B. )L Vangswos, Vik, Sogn. Skclclgl'a\' fra Vikingctidell. IOde atll'h. ef. Kr. 'l'oskaftet ripslignende, gnmt uld trli. Varp 12 II'1IiLde pr. cm. Vert 8. Ud merket jel'llt spululct. ar god uld. Ulld cr mikroskopet visle fan'en sig at va1re hrun IIIt ~d 0 11 gmll 10lle hist og her. l"ormodcntlig i l', )Iuligens f:ln"et med or eller llskeb:l rk, da disse lysebruno fa n 'cr hlil' gronlige I'ed pal\\'irkning :I f kobhcrsaltc. Af fun d ophcnll'cde i StfLl':\IIger mu secum hul' f" lgend l.) \"! ~ \ I' ct. undersogtc : S. ul Ovre Smrlemo, Hegeboslad, Slol' rundhllug, gra\'k:llllmer nedgl':l.\'ct i den fa sle fl lil" :w l'h. of. Kr. Brunt flcrskaftct uldtoi ; meget defekt, l"st \'uwot a! yderst nje\' 11 h\"id nid.

19 20 is. :\1. ~:;.J7. Hivaland, Hjelmdaud, Hyfyllw. Gl':wkammel'.[ meler 1:l1lgl, 74 cm bredt og '17 cm IlylJl. u-8 :1Hl'Il. cf. 1(1'. Gl'IlH~ {i r ~kaftet uldtoi, fast. spundct Ut; v:,uvel, hvill uld.,\i eget. forvitret. Under mikroskopet. viser fnn'cil sig ujcget roll og: jevn fordelt i uhlh:llli'c Il C. s.,, l< irkhll5, Annlai, Hyfylkc, r :m bunden i ahang hallg, l'ikillgctidcll, cf. ](1'.. \leget fint loskaflct. og grovt firskartd ulillui.., regel fonill'ct. S. M Harcstad, LhlHlcbcrg, J :CI!CI'CIl, Lidcll liuet.ydclig ll:wg, vikingelidcli, tloq- JQfIO cf. Kl', " det'st gruvt: II cl'skane t. lhi a f h:liilj!. J.I'indcs i slore kagcl'. FOI'JlIcntlig seil. Rimeligl,js harket og JIl:l:lske Jlræp:l' rcret. llied et. fclll;lof. 'l'r:l.ll? De ulldcr:>og:lc tuiprove!" tilhorcl' tvclhlc historiske afsnit, nemlig folkeva nd ringstiden, -lde og 8(\e aarh. og vikingetiden, 811e-l lte aarll. ef. Kr. Omtrent elll\'erl af de mellemliggende aal'lllllltlrccl er :lillages at være r~jlrese llter e t. I-Ivad nlden ltllgllllr, saa forekolum er den Imade fin og gro\' gjennem (let Ilele tidsl"lllll. 'I'il fin ere toi!tar lllall allvend t. de liiest Ild ~ tjgle kvfllitet(\!". '['il grovere V:1rer, tæpper (hitler) og lil:i:lslw dyne\'a!ll", el" brll!;t cnlcll samfængt eller uclsol'te rel gn)\' uld. I CIl ar disse g ro\'crc pl'u ver fra Dosen, Cl' reullingen "'pulhl et af sort og indsl;dlc n ar hrid ujd. Kun tu pnwcr, B. ill fra ]\\,[Lllhei m, Og ne, Jrodcr CI1, og B. :\1.,l buo fra Evebo, Gloppen, Nordfjord, begge antagelig fl'a det Jllc :lar1\lllldredcs begy ndejse, cr helt igjennem fo rfænligct ar sort uld, og er tydeligris rester ar kapper, so m dct altsaa dengang endllll har \"ooret. hoiesle mode, at l:ule forfa.'rdig<, nf naturfarvet ule!. Det Illaa fo relobig ajlsees for gi\'d at al rien hel" lindersilgte ulll e l' ar nordisk opril1- deise. Vextfeil plla IIldcn Cl' ikke rundet, weu dette cr let l"oddndig, Dels kall fo\"\'itl"ing ellel' :llldl'e :lal"snger have ur! visket s mall feil, dels kan llnrl el'sogelscl"ile i delllie henseende, have noret af forli d ct. omfang,

20 2 1 De rudi.! og Ul'lIl1C farrer synes at va're cl e ol'on'ei ende, dcru:esl gnml. For 011 del af (le rodo og gl'oiiil C prøvel":. \'c,lkommendc, h:l!' f:li'v01l ganske gjcllll cmtrængt (liljen sn a. jhul, nl det tun:\ nlltng!!s at denne cr f:h\'ct for spilldingcn eller \'ævningcii Cl' fol'cgnact. hlmindclighcd Cl' garnet ogsa:\ fol' hailrdt s])undcl til at blive ol'dc nui;; gjenllcmlra'llgt nf fnncstoffel B'o]' flndl'c pnwcl' Cl' (let tvil'lsoml, om \lhlell ~]' fa rvel for hcnl'ueidnillgcll, f. ex. i ejet grunllo uldtoi fnl Va ngs IHes, tl ol' oprindelig Cl' brunt og linloicl for Hyrt. r hegge tih:ci(!c skyld es vislnok den grrlllllo farve klln il'. Ad kolllisk \'ci hal' det ligcsanlidt SOIll tidligere, været lllilligt mod sikkcj'hcd at bestemme In'ilke fnl"vcstoffc man hnr henyttet. 1 denne henseende m:l:lue del' silaledes soges andre nd\'eie, for fli kommo til et resultat. Opga\'ell syncs imilllcl'ti(l al n Ore lost, red hjelp :lf de af frk. H. Christensen med SMI megell omhu udfurle fal'rehcstemlllelser, ifl lige hvilke det maa autages, ai der oven'eiende om ikke tulelllkkendc hal' I'æl'et heuyllet plantefhi'\'cr, r saa hen seend e hetllct ke man pt'!jverne fm Dusen[undot, hvor luiets lugt er typisk for en bestemt plantcfan-e, og YangsJl æs, hvor dell oprindcligc brulle farve er fo l'fi1ldrcl. til grøn \luder p:lllvidming af lcohbcl'filllt. Delte sit1ste antages ogsaa at være ti1f:clde me(l (\ell gl':mgl'ollllc farrc paa end el ar fillen fra Seglem. Slatskemikeroll s IIlIdol' sllgclse ar luiprol'cli fra øvre 'I'ofte stolter ogsaa dell foran hml'tl cde opfaluing om farl'llingslll:l:hlell. Det har ikk e lykkedes at kunne afgjljre, hl'ot'\'idt SpilldingoIl i nogen a.l tni cl'lle er forcg:taci i modsai l'etlliu l:(, hejlhul(ls\'is for m!'p og \'mft. Frk, C!'lruline Halvorsen, Christiania, der Ct' spccialist paa væl'liillgclis otltrfladc, hal' med slor be I'e(hillighed \lud ersljgt all e pl'ol'erne med samme negnlire resultat. x:ci'nte (lame lilll:lgel' pa:l gnmd ftf ioiels ha:ll'dhed, [It tnmdcn gjennelllghllcude er L\'lluden tilhoire, altsna som verp nulildngs, og dclllle snuningsretning faltle t' uhetinget naturligst, Ilflar der spindcs med ha and ten ; sll.afl'eml,'cdkolll- 1l1 ClHIc spilhlcl' ikke er kj c\'hændl Dog, (l ct \'il ",l're ganske lllel'kncrdigt, om Illall i <let tills],(lil1, der hel' omlllllldles, i ;\:orge ikkc skulde havc kjelldt til og UCllyltCt begge frem-

21 22 g:t ngslil:wt!er, Hallr opfilhlelscn \'111" kjclllh ug aljrciil!t i D:m- 1II:lrk tiere lll"ihd e art l' tidligere, I,'rk, li illlll Oll1'iHlensell hill' pall foranle llllill ~ om Ilelte spnrgsl1l:llll Ill ellllell fnlgende: "Til eie flesle af tniel'llc er brugt \'flrpsnud garn baadc til rendill g- ('g \'left, Det Cl' I'imeligvis SllU1Hl et pila ten cllc l' a!' rokkello\'ell (In garllet er saa ha:'lrdt og glat. Denne g:'l l1llc spin(lelll:l:ulc bruges elhlnu 3f gamle folk i Sognefjon!rll, 113:1r de vil h/we lioget rigtig li nt og sl:crkt. Uld en kartles ikke lil luller, IIi CU vikles i glalle lag I'undt et p:m I'okken opsl:w, elllie hoved, ligesom til linspinding, Ul dllflal'ene Il rt ppes her fra mcd venstro haand idet man med Iwire styrer Ir:t:tdrll og l'o ldn'ltjlll ct dreies fril ve nstre lliod Iwirc, Af J:;fltnle folk har j eg hort, at Ile allsel' flet pll:l I] ennc vis spundne glll']( ikke allcne for finerc og glattere "snauvt", mcn ogsrt:! fol' meget sla.: rket'c, derfor hrugc;j denne mn:tde cudnu, n:l:l!' Ill an \'il h:1\'c fi nt. sjlllu det. grtrll - slærkl," - Spørgs lu flu let. Cl' ingenlunde lost. vc11 n:cl'\'æl'ellllc under sllgelsc, mcn proverne el' saa morkne, :\1 man tll!lllgler!lnle!l ning til fnl' tillen!li, fnn hint eluleligt Ilfgjort. O\'eralt 11\'01' dcl' har "luret. benyttet ud valgt li n uld, cl' tj'!ladcn fin og j CVlI, h\'u l' grovcrc \f Id el' :t1l\'cndt el' 1I'II:1,doll il,ke alr-nc tykkere, mcn ogsan s:cn leles uj cvn, givend e indll'yk af slul'\'elhcd cller uk)'lldigllcll \'et! spi lulingen. Væ,'e llllhlslrene forekomm er i ljl:liigc varifltioner fm losk:tftet. lil lil'l~ka(let. 1" '01' prij\'ernc givel' indtl'yk af at. til hure en hel dl'flgt. fo t'ekomme t' gjet'ne el meget. fint spillhiet og \'a~ \'el toskaftet. Lrunf:u'\'et llli, tl el'll!cst cl mcre cller min dre lint. 1'1I!l! eller gnml nf flel'skn h et \'(C\'ning, Og cndel ig et iykket'c firskafte't!:lof :If mork fan'e, i regelen sort. ult!, I ~t. t.ypis lc eksclli pel herjl:t:t el' 1 ~\'c lhjfllll( l el, fle l' OgSII:\ i nihil'o IUlHscelHlel' Ildm erkc!' sig: ved sin alsidi gljcd, og!iet synes at p :L~'ie godt, - en fi n undcl'kl:l'tlnillg.,lel'o\' cr en rod cller gnl1l kjortel, og end el ig den lust. hrcllgetltlo so rte kappe, mell silt tilhol'ell,le slol'e III':lglful de!ip:cllde, Hampen optr:cdel' lilsyllel:tllelldc fljr:.t. i det!leie :\fl l'hllll' dl'cde l:\ngl ill(1 i \'iki ngetidell, og fol'lllentlig kull!:oiu rester

22 23 af seil og fiskesnøre. Dette passer ogsaa med, at den ene prøve er fra en baadgrav paa Karmøen og det andet fra Tungenæset ved Stavanger, hvor et helt seil Illaa vmre nedlagt i en ganske ubetydelig haug. Linen forekommer kun i et tilfmide, og da fra Voss i det tode aul'h. At hampen og linen ikke forekom i Norge før vikingtiden, bevises ikke ved de nævnte 3 prøver. Det undersøgte stykke lin er kun bevaret, fordi det var ganske belagt med il' paa begge sider i Slla tykt et lag, at det klinde skralles af. Man har helle I' ikke for tiden noget middel til at bestemme hampen eller linens, oksested. Lin, del' findes som hylster pm egyptiske mumier min<1st 5000 aar gamle, har aldeles det samme udseende som den der dyrkes i Europa den dag idag. ~led ulden har det sig anderledes som tidligere forklaret. Del' er en mulighed for, at fremmede uldsorter kan findes blandt prøverne, men tidet sandsynligt, og for at faa dette konstateret, maatte man have et helt laboratorium til uindskrænket I'aadighed. Imidlertid er det overveiende sandsynligt, at alt det undersøgte tøi er norsk husflid, og at uldtøierne er forarbeidet udelukkende af faarellhl. Under mikroskopet er enkeltvis forekommet fremmede bestanddele, (vistnok rent tilfældig), som der dog ikke har været anledning til at bestemme ved nærværende undersøgelse, Ganske vist er det et noksaa sparsomt materiale, der her er behandlet, til deraf at trække vidtrækkende slutninger. Ikkedestomindre maa man, især nnar tøiresterne sammenhomes med, hvad der samtidig findes i forfærlrenes grave, med forundring se det billede som oprulles for os. En høit udviklet husflid frembragt med de mest primitive midler, baseret pan en national og relativ ratjonel faareavl. Prægtjge sjøgaaende skibe, Rigt smykkede kvinder og mænd, klædte i mangefarvede pragtfulde dragter. Vistnok kan det kun være de fornemmere, mægtige folk, høvdinger og deres nmrmeststaaende kvinder, der er hauglagt mod saa megen omhu, pragt og bekostning, men dette beviser, at man i det paagjældende tids-

23 24 I'lI1II 1111' leve!. Iltul et Hnl nedc sattlfundsrorll o\cl, hvor folk el'l sjlidser hal' fo rslaaet. at sætte pris paa, S:\ liit gjorc sig bndet nyttig!. til ell forfillf't le\'e\ is. I;>olkl'ts stot c masse. hal' seh'folgelig dengang s:uh"elsotn lill, leve\' i t'elati\' fattigdom, og m fl n hellol'el' jo ikke Il\, gaa ndenfor XorJ;l's gr:l'lhl<;cr for den (b g i d a~ :It li nd e mennesket' ni--: hæg, eler i skjon s: ulldr:c~tigh ed len 'r illden ell Ilg Satlllile ltyttc~ lire twgne l'legge. Ligesnalidt som plaflsell till:hler det, har hensigtf'n vleret. :LL ghe en LultnllllJlClld e udre(lnillg lir de furskjellige..:idel' ar omllfllldletlc ~ng, dertil I'ilde lr:cnges hjelpemidlcr, dor li gg('r ud enfot' forr. nukke"idde, kull foi d i em Ile\, P:1:I lall(;\, nier e t' ItlhomL væl'c tlet hermed anbcf:tlet til vic!l'l'l' understlgc)sc. De\' I'ihle v:l'rc foi'l kj:ert han liih'de VIl' rct ist:llhi til nt sknffl', et otnend liokslta ubetydel igt bidrag. til tlplysning \lill nonhna)hdenm, kultur i old tiden, FOl'\l(lclI sjlcci:tli"terne frk. Hilda Christcnsen og frk. Caroliuu Halvorsen, de l" hegge har ydet liit, hidmg til de fol':tll hmh:mdl edc ~po l"g~ ma al<; belysning, Cl' tiltet ogs:m 111ulersogt af frk. I-felga Bjlll'luialell. lærerinde i rrol' liin l:: I'ed "tien hin ~Icli ge in clttlltt-iskolc", Cill'isti:lni a, samt c1esutcll :Lf F ru Sophic IIOl'cJLgrcI'il1l, og kulislnlaler J,) Piellc, henhol(lsris besty l"erimlc ng tej;liclro l'cl" ved samm c skole. Ingcn :l f cli sse har dog fuii.let lioget s:l'rlig nt :u lln :l'r k e~ udenful" Imul fon\11 e l" anforl AlI1 tsdyrlæge Kjolls- EfallSen, E:gerst11ul, har bercdl'illig stillet sit lllikro!lkop til di sposili on for undersllgelflct'il C, og Bergens :\Iuseum har meget. Iiher:llt Lltllnant elt fl r t-lh'd :Lf tuiprll\"crne 111. m,

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere