S O Kristiansand kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter, ialt 230 maal; til haanden ned til frysepunktet januar. de øvrige havner kun ubetydeligheter. Paa kysten nordenfor~lofoten blæst~ Ialt er opfisket 390maal. Prisen var sydlige til vestlige vinde av laber styrke T RSILDFISKET. Det gode fiske S O Kristiansand kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag ~, har holdt sig uforandret hele uken. Fet s i Id fis k et fortsættes med held og lørdag hadde man dog frisk nord- Kun har silden. nu trukket sig syd- i Inderøen, hvor der i uk~n er fisket vest i Østfinmarken. over, idet fangstfeltet er Grip-Smø maal 5-6 streks SIld. Prisen I len--sulenhavet. De største fangster var kr pr. maal. Alt isedes. Telegrammer.. er i de sidste dage gjort paa Grip- S ~r ei fi s k e t. Det er i uken indhavet. Veiret har i uken ikke lagt løpet officielle beretninger om fisket Storsildfisket. hindringer i veien for fisket. fra Finmarken, Tromsø, Øksnes og Bø Opslag 15. 7/ 1 : Storsildfisket. Kri~tiallsund: Igaaraftes og inat yderligere 4000 Ukens kvantum' er maal, i VesteraaJen. I Finmarken synes maal i fangster optil 500 maal. Pris 10-1<t hvorav 45 00,0 maal er indbragt Kri- fisket at være bedst omkring Finkong- Idag fra Grip-Sulenhavet 39 dampere, 7 stiansund, til.titran og 35 til kjeilen, hvor der av motorer er fisket Sulen. Følgende tabel gir en over-' opt-il ~OOO kg. N ogen kvantumsopsigt over tilførslerne til Kristiansund. gave over det tidligere opfiskede fore- Gj.snit Ialt Pris ligger endnu ikke. I Tromsø amt er D/s M/f. måal maal kr. opfisket stk., i Øksnes ca. Søndag' / og i Bø Fiskevegten Mandag,84 O, B. Øk Nat til var l erg , l snes 250 tirsdag ca. 15 O ca og i Bø 300 kg. pr. 100 stk. sløiet Tirsdag / 2 fisk. Leverholdigheten er i Berg 1 Onsdag hl. lever paa ca. 500 stk. fisk, 'i Øks- Torsdag nes 600 og i Bø 500. Fettprocenten er Predag' ' mot0rer maa1. Størrelse' Pris / 2, Veiret iaften' godt. Driverne ute. Søndre Søndmør: Nogen drivere Svinøhavet fremdeles svak fornemmelse. Opslag 15. sir: Storsildfisket. Titran: Igaar 43 drivere, 6 tapte garnlænken, sild~ty"gde, 37 hadde maal. Pris Kristi:'lDsund: Idag fra Smølen- 8ulenhavet 5 motorer, 27 dampere maal. Størrelse Pris Veiret godt, driverne ute. Søndre Søndmør: Forskjellige forsøk Storholmen-Svinøen sidste dage, Ingen fangst. Opslag Hi. 9/1:: Storsildfisket. Titran: Igaar 74 drivere 2-1 mil VSV Sulen mrai. Pris Desuten endel drivere med red~kapstap, sildetyngde. Tilstede Lørda-=g'---_70 6_0 6_3 8_2_0_0_1~6...:.1!~2-_1_81~/2 50 i Berg og i Øksnes. Pri- 16 dampere, 6 seilere, 86 motorer, 57 kjøpefartøier, flere landkj.'pere. Idag samme driv sen paa fisk val' 9-10 øre pr. kg., lever øre pr. liter, rogn 5- felt 49 drivere maai. Pris i 2 Prisen 10 kr. var for delvis bedærvet Godveir. Kristiansund: Idag fra Smølen" 10 øre pr. liter. Sulenhavet 8 motorer, 31 dampere sild. Det til Titran ipdbragte kvantum, rnaal, fordeler sig paa 84: maal. Størrelse 'Pris Om b ris 1 in g fi s ke i Ryfylkefjordene foreligger ingen efterretninger. Opslag 15. 9/1: Storsildfisket. Telegraferte Godveir. Driverne ute. ca. 255 fartøier. Prisen var her 10 pris Krii'ltiansund 7 ds kr. malll.let val'.-20 kr., senest Der har i for fangsterne optil 500 maal, delvis bedærvet sild. uken været adskillig redskapstap paa Veiret: Meteorologiske Observatorium beretter: sund: Idag fra havstrækningen Grip-Sulen Opslag /1: Storsildfisket.' Kristian grund av sildetyngde. V ærdien av ukens fangst anslaaes Sydkysten hadde friske til sterke 2-5 mil av land 10 motorer, 35 dampere maal. Største fangster Griphavet. til ca kroner. sydlige vinde den første havlpart av Størrelse Pris Godveir. Man har i uken drevet paa Onahavet og Svinøhavet, men silden blev derefter østlig, paa hvilken kant den Opslag /1: Storsildfisket. Titran: uken. Onsdag gik vinden sydostlig og Driverne ute. Igaar 57 drivere 2-3 mil. VNV Sulen. 43 ikke paatruffet. senere blev staaende, mens den litt hadde il maal, resten intet. Pris Ialt er i denne sæson opfisket efter litt tiltok i styrke Idag samme felt og 2 mil V Titran 51 drivere, hvorav 42 hadde maal. maal, hvorav er iset Lignende vindforhold hersket ogsaa Pris Ukekvantum maal, saltet. Kristiansund: Idag fra Grip-Sulenha saltet og 1350 hjemmebrukt. Ifjor var paa Vestkysten og en stor del a'v de vet 2-6 mil av land 70 dampere, 60 motol'er maai. Størrelse de tilsvarende tal nor4enfjeldske. Kun optraadte østenvinden her meget svakere; tildels hadde Pris 161/ / 2, Gildveir. Driverne ute Ukekvantum maal, hvorav iset 6000, 0stlan'dsfisket gjør ikke videre man endog fuldstændig stille paa disse saltet 383UO maal. Forsøksdrift Onahavet, fremgang. Dette skyldes delvis veiret, kyststrækninger. Temperaturen, som Svinøhavet uten nævneværdig fangst. Samlet ukekvantum maai. Totalkvantum som har lagt hindringer i veien for i lange tider hadde holdt sig meget maal, hvorav iset 13585, saltet 893;')0,

2 18 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKT0REN. 15 januar 1913 bjemmebrukt1350 mot i Opslag / 1 : Stol'::iildfisket. Kristiansund: Igaar 30 dampere', 30 motorer fra Grip-Sulenhavet 3-6 mil av land maai. Størrelse Pris 16 1 / /!!. Fleste fangster Grip-Smølen. Sydostkuling. Mange ute. Titran: Igaar 41 drivere fra tidligere opgivne drivfelter, 30 hadde maal. Pris stenkuling. Enkelte ute. Opslag / 1 : Storsildfisket. Kristiansund: Idag 40 dampere, 20 motorer fra Grip-Titranhavet 2-5 mil av land maal. Størrelse Pris 16 1 / / 2, Godveil'. Driverne utf'. Titran: Idag 5 drivere maai. Pris Godveil'. Driverne ute. Opslag 17. Bh: 0stlandsfiRket. Kristiansand: Mandag storm. Igaar 25 baater maal. Pris 22 1 / Ops]ag 17. 9/1: 0stlandsfisket. Krif,~iansand: Igaar ruskeveil', faa drivere ute, ialt 20 maai. Idag 40 drivere maal. Pris 24. Fredriksværn: Idag 2 drivere 3-4 mil syd Svenør 1/ 4-2 maai. Veirhindring. Opslag / 1 : 0stlandsfisket. Kristiansand: Tgaar 40 drivere 1-2 mil av Oksø maai. Pris 24. Ukekvantum 230 maai. Iset. Grimstad: Arendal, Fredl'iksværn ubetydelig, delvis stormhindring. Totalkvantum 390 maa1. Opslag 18. Trondhjem llh: Opsyn;;be: tjenten Halten tp.iegraferer: Haltell-Hulell Siden sidste beretnin){ opfisket Haltenhavet 35 maai, størrelse 550, pris 25 kroner, alt saltet, ialt 67 maa], saltet handelsvare 110 tdr. Tilstede: Halten 7, Sulen 9 skøiter. Opsynsbetjenten Titran telegraferer: Ukepartiet maal, derav sendt fersk 100 maal, saltet tdr., ukepris 10-20, idag 13. Tilstede: 62 kjøpefartøier, 4 landkjøpere, 108 drivfartøier. Ialt siden fiskets begyndelse maal) saltet tdr. Stiftamtll1,mdell. Fetsildfisket. Opslag 46. Stenkjær 13/ 1 : Sidste uke fisket Inderøen 3500 maal sild, 5 og 6 streks, pri;;; 7.50, alt iset, ialt TIsket i distriktet maal l derav saltet 5500 tønder, resten iset. Politimesteren, igaar fisket gjennemgaaonde smaat, SO paa garnlænker, liner omkring 200, idag bedring. Garn omkring 300, enkel 500, liner smaabaater Nyksund fersk agn 300, alt i tal, iøvrig gammelt agn smaat. Godveil'. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen llii: Hovden garn , Nykvaag garn , dagliner 200-2f) Aasanfjord garn , Svinøy garn Skagen liner Opfisket parti , hvorav saltet, damptran 26 hl, fiskevegt 300, leverholdighet 500, leverpris 10-12, fiskepris 9-10, belæg: 55 motorbaater, 29 baater, 425 mand, 1 kjøpefartøi. Lensmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 5-11 januar 1913, S i Ide fis k et i Bo hus len var i uken delvis hindret av strøm, likesom man hadde vanskelig for at faa tak i silden, da den stod paa dypt vand. Fisket under Skagen er slut. Der fiskes nu paa kysten. Ifølge en melding stod silden nordligere end før; efter sid ste melding fiskedes omtrent midt paa kysten. Ukens kvantum er hl. Prisen var i uken 6-11 kr. hl. 1 tilsvarende uke ifjor fiskedes hl. Ialt er i denne sæson op:fisket hl. mot i 1912 og i Der er ialt saltet tønder mot ifjor. keder. Det heldige fiske ved 'Vick kom som en overraskelse saa tidlig i sæsonen, idet 7 drivere torvførte en dag 617 crans, som blev sendt strøsaltet til London. Telegramm er o Sildefisket i Bohuslen. Opslag 4. B/ 1 : Sildefisket Bohuslen: Igaar intet fiske paa kysten. Strømhindring. Opslag 4. 9/ 1 : Sildefisket Bohuslen: Igaar intet fiske. Silden staar for dypt. Op:;;lag 4. 10/1: Sildefisket Bohuslen: Igaar smaat fiske 10 kroner hl. Opslag 4. 11/ 1 : Sildeusket Bohuslen: Igaar middelsgodt fiske, kl'. hl. Silden trækkel' nordover. Opslag 4. 13iI: Sildefisket Bohuslen: Ukefangst hl, pr i;;; Totalfangst mot i 1912, i ] 911. Totalsaltning tønder mot i Opslag 4. 14/1: Sildefisket Bohuslen: Ig-aal' meget godt fiske Ma'rstl'and, Kalfsund. nordligere. Pris 7-8. Intet Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao ]3/ 1, Sardinfisket Vigo daarlig, fiaut rognmarked: Gijon nogenlunde fiske. Salltander intet. Markedsberetninger m. V. Uken 5-11 januar. Ved aarsskiftet fandtes praktisk talt ikke sild i Norge. Av de tdr. Fra Norges fiskeriagent i England, som var i landet pr. 31 desember, var Hans Johnsen, dat. Hull 10 januar: tønder storsild, som netop var Fiskerierne i uken endt 10 kommet i salt og derfor endnu ikke j an u ar. Der har litet avbtæk været gjennemtrukket og færdig for eksport. Skreifisket. i fiskerierne, som det ellers ved nytaars- - Av fetsild var del' ca tdr. 11/ A. I tider pleier at være skik og bruk her-i fordelt paa Trondhjem, Bergen og Kri- Opslag 31. T romse! 1: mtspartiet , hvorav iset 6000, damptran 74, au- tillands, idet veiret har været gunstig stiania, et ganske ubetydelig kvantum dre transorter Kilopris, torsk 9, lever 00' fiskerne er begjærlige efter at ut- i forhold til tidligere nars lagere. Av 10) rogn 5. F1skevegt Leverhol- ::,.. dighet 1300 kg. Tranprocent 50, rogn ube- nytte anledmngen, mens pnserne paa øvrige sorter var der intet nævnetydelig.?pgaven gjælder kun Berg,hv~r 20 sild og :fisk vedblivende er høie. Fisk værdig. motorskølter, 53 smaabaater, fangst 19aar skøitet' , smaabaat"r , synes at være mere rikelig paa denne Den største interesse samler sig for alt kg. Stiftamtmanden. aarstid end sedvanlig, særlig av hyse øiebiikket om storsilden. De første Opslag 32. Vadsø 10/ 1 : Liner Hailvik 100 bl -450, Breivikfjorden motorotringer , il' store mængder ilandbragt fra partier som kom frem, opnaadde pene Loppen smaabaater , Bergsfjord mo- Moray Firth bugten, og priserne er priser, men siden, efterat fisket tok torskøiter , Havøsund ). cl k' cl Maasø , Gjæsvær , Finnes gjem1emgaaen e gode for al slags. Vin- fart, har mal' edet vist sig svlgten e , skøiter 1600, Kistrand 350, Kjøl- tersildfisket i de vestlige fjorde av Fiskeriagent Westergaard tilraader, at lefjord stormhindret motorer 1000~1800, Sk l d k 'kk Gamvik stormhindret , Finkongkjei- ot an og paa ysten av Donegal man tal' situationen rolig og l e over len , Dyfjord Alt torsk (Irland) drives med tilfredsstillende fylder markedet med engang, men lar i kg. Amtmanden. utbytte, og fersksilden opnaar en gjen- silden bli ordentlig gjennemsaltet, sor- Opslag 36. Tunstad 11/ 1 : 0xnes: Belæg: 64 garnbaater og 81 linebaater, derav 76 nemsnitspris av 30/ i Skotland, mens ter er og pakker omhyggelig og kun motorbaater med 73 dory er, 721 mand, 26 prisen i Irland staar i 33/ pr. cran; avslutter cifsalg. Selvom saltsildmarkjøpere, 19 damperier. Parti: kg., hvorav saltet, 3775 hængt, iset, endel saltning paagaar til de Forenede kederne som i længere tid rapportert 2020 kg. kveite, 13 hektoliter damptran, 38 Stater. Totalfangsten ved Stornoway er faste, er det naturlig at importørerne udampet lever, 17 rogn, hvorav 7 iset. Fiskevegt 21)0, fettprocent 35-40, leverholdighet utgjør ca crans, mot 1000 ifjor forholder sig avventende, hvis der er 600. Priser: torsk 9-10, lever 10-12, rogn og ved Mallaig crans som hoved-i tendenser til nervøsitet hos de norske 10, kveite Fra opsynet sattes tredje januar 5 hele 2 delvise sjøveil'sdage. Til sagelig er røket for de engelske mal' saltere.

3 15 januar 1913 UKENTLIG E MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA l~iskeridirektøren 19 Ifjor var hovedflsket slut, paa dette tidspunkt. Telegrammer. Der er iaar iset et ubetydelig kvan- Salfsildmarkedet. tum. De forholdsvis høie priser som Opslag 1. 9/1 : Norges sildelagere 31 deer betalt l)aft fiskepladsene, det stol'e sember 29452, mest fiskepakkede tønder, mot i un 1, i 1910, i svenske fiske, advarslerne fra England, Derav tønder fetsild, 18~ v<arsild, 391 hvilket land ogsaa mottar sild fra Islandssild, 140 Nordsjøsild, storsild. A v fetsild Trondhj em 41 Hl, Bergen 3763, Skotland har været medvirkende aar- Kristiania Av storsild Kristiansund saker Desuten 1133 skam"en sild, smaasild, 883 brisling, 1568 ansjos, 600 krydret r:ril Hamburg kom i uken 4561 kas- bladsild, 45 Yarmouthsild. ser storsild, hvorfor opnaaddes Opslag 1. 10/ 1 : Fiskeriagent Westergaard Ah. kassen. For svensk sild, hvorav telegraferer fra Hamburg: Tore Jarl 2182 tønder slosild, dagspris 350/400 37, 4/450 33, der tilførtes kasser, betaltes 450/~ , 5/ Kun begræn Jlb,. I Hull betaltes 600 kasser set tilførsel kan forhindre yderligere prisfald. Anbefaler cifsalg. storsild med sh.,og 5300 kasser Opslag 1. 13/ 1 : Fiskeriagent vvestergaard svensksild med sh. de opnaadde priser for norsk sild er ~i~~~;~;'~r. Ihvorvel telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: Ingen Grundet russisk julefest ingen forrespektable, er det tydelig at marke- St~ttin: tønder nor~k, ~20 svensk. derne ikke taai t b t l l' k Fet.sIld-, skjæresilc1- og vaarsildpnser uforan-.. er noge e ye e 19 van- dret. Svemk largespents 22-23, spents 19, turn, hvis priserne skal holdes. I crownfulls 48, crownmatfulls 41-42, crown- Fe' l fi l flf l t'l H b l matties 36-37, crownlarg-espents 32-33, Yar- IS { S {l ~rse en l am urg lar j mouthfulls 39, matfulls 37, matties 34 1 / 2-35, Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 7/1: Import og omsætning av klipfisk fra 29/12 _4/1 1913, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. Salg 750 norsk, 250 færøisk. Beholdning pr. 7/ norsk, 400 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 51 a 55 for norsk og ptas. 56 a' 60 for færøisk. Santander. Import pr. dampskib 'lstromboli" 1425 norsk. Salg 450 norsk. Beholdning pr. 7/ norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 54 il, 55 for norsk. Paa Madrids børs notertes 7 It : Pesetas pr. 100 fre, a/v l/paris " l Æ a/v l/london. været ubetydelig, endskjønt meget gode' hollandsk prima 37, kleine 34. Slosild inged Ifølge indberetninger fra de respekriser er betalt l d f'. l' 27 omsætning grnndet stadig talrikere offerter. tive vicekonsulater har sardinfisket P, ' saa e es 101 l'y se Saltsilc1markederne faste, tilfredsstillende om- -35, kveite 83 pf. pr. 1/2 kg. s~~ning paaregnelig, anbefaler roligere dispo- været følgende i den forløpne uke: sitloner. Reelt behandlet slosild vil møtes l Vi, go var fisket daarlig', der opmed interesse. i England, Hamburg: 4036 uganet slosild 350/40037, fiskedes kun 913 kurve. Rognmar- 4/ , 450/ , 5/ kedet var stagnert. Fra Norges fiskeriagent dat. Hun 10 januar. Sildemarkedet. Der blev tilført dette marked i uken 120 kasser østlanc1ssild som betaltes med 18/6-18/9 kassen og 580 kasser storsild 19-20/6. Av svensk tomsild torvførtes paa 3 forskjellige dage i uken kasser som gik ut til forskjellige priser fra 8/-15/3. Da kvaliteten fremdeles er meget daarlig og priserne høie for den slags vare, er salget som rimelig kan være litet for røksild,. hvilket virker generende for røkesildbedriften. Man venter sig derfor større tilførsler av norsk storsild eller østlandssild for at faa priserne ned,. men der er ingen grund til at imøtekomme disse forventninger iaar, hvis der findes en gnist av enighet blandt ekspol'tørerne i Norge, ti som i tidligere beretninger antydet kan stabilitet i prisen kun opretholdes ved at salte mest mulig og la et minimum gaa til ising. Fiskemal' kedet. Saltfisk. Ved at en mængde trawlere oplagdes under nytaarsfestligheterne -har markederne været sparsomt tilført av ferskfisk. Specielt er der' stor mangel paa flatfisk. Ukentlige trawlere hadde en gjennemsnitsfang~t av Æ 125 og 4 til 5 dages turer avgav ~ 90. TOl'skelinefiskerne dækket neppe utgifterne. strampakket. Lasterutebaatene ankommer re-.. gelmæssig med forsinkelse.. I GIJon var fisket middelmaadig, og l i Santander blev der et ubetydelig fiske. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 9/r: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 5300 kasser svensksild 12-14, 600 storsild Opslag 2. 9/ 1 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: 3500 kasser Kristiansundssild Opslag 2. llii: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham bnrg-altona : Uketilførsel kas~er svensksild 18-7, 69 engelsk 20, 4561 storsild 23-15, 91 Kristiansandssild / 4, Ferskfiskmarkedet. Fra legationen i Havana, dat. 27 desember. Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 6/12 _18/ 12 meddeles følgende: Indførselen androg til 1402 kasser og 112 tabaler. Priserne var ifølge "Revista Ofieial" for norsk fisk $ med samme notering. Skotsk fisk findes ikke paa markedet. Opslag 3. 9/ 1 : Fiskeriagent Westergaard Kurser: telegraferer: Hamburg-Altona: Tore Jarl 60 kasser fisk, hyse 27-35, kveite 83. London 60 div (~ il, $ 4.44) Opslag 3. 14/ 1 : Fiskeriagent Westel'gaard / 8 19 % P. telegraferer: Hamburg-Altona' Oastor, Mira Paris 3 div / 8 a 5 3 / 4 % P. 189 kasser fisk, hyse 28-32, sekunda 23 1 / 2, torsk 16"/4-22, sei 173 / 4 --H11h.. Hamburg 3 d/v /8 il, 4 % P. Det bemerkes, at jeg fra privat hold Kl i pfiskmarkedet. har bragt i erfaring, at første klasse norsk fisk har været betalt med $ 12. Opslag 5. S/l: Generalkonsulen Bilbao Itelegraferer: Bilbao: Salg 750 norsk, 250 fæ;øisk. Beholdning 6500, 400. UfO! andrede priser. Santander : Import 1425 norsk. Salg 41)0. Beholdning Uforandrede priser. Paris , London Opslag 5. 14/ 1 : Generalkonsulen BiJb:-Hl telegraferer: Bilbao: Salg 1500 norsk, 100 færøisk. Beholdning 5000, 300. Priser: norsk 1)000 til 5300, færøi k 5600 til Santander : S<'llg 575 norsk.. Beholdning Uforandret pris. Paris , London Fra konsulatet i Venedig, dat. 9 januar. I løpet av desember maaned blev importert hertil kg.tørfisk. Pri~erne stiller sig: Lofots, prima vestre... Lit. 108/102 '1 secunda vestre.. " Fimarks, prima 4/600.. Rm. 48/51 ",,2/400"'1 46/49 alt eif ufortolc1et pr. o /0 kg. Stemningen er her- vedvarende yderst

4 20 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 januar 1913 trykket; omtrent ingen kjøpelyst og omsætningen yderst indskrænket. Fra konsulatet i Neapel, datert 2 januar 1913: Fis k em ark ed e t i Nea p e l i 4. kva rtal TiHørslerne til det herværende marked direkte fra Norge beløp sig i de sidste 3 maaneder til ca: kg. stokfisk " klipfisk Priserne for stokfisk gik i de sidste maaneder stadig tilbake, fordi - som tihældet er hvert aar - konsum en paa denne tid som følge av de store ankomster av fransk og nyfundlandsk klipfisk ikke mer er saa sterk. Først i de nærmeste uker, naar forraadet av klipfisk avtar, kan man tænke paa en liv ligere stokfisk -forre tni ng. Klipfisk-forretningen var iaar meget liv lig, og der blev solgt store kvantiteter hertil; ti paa grund av de høie priser for fransk vare kunde den norske klipfisk kqnkurrere godt. I det store og hele tat er forretningen her i denne sæson hittil avviklet meget godt og glat, og har det vist sig, at de av bergenske eksportører fastsattte fælles salgsbetingelser, som jeg allerede for mange aar siden tilraadet, er giennemførlige, og at chikanøse reklamationer paa denne maate kan undgaaes. Forat forretningen dog i fremtiden ikke skal lide derunder er det nødvendig, at eksportørerne altid leverer kvalitetsvarende vare, og likeledes vilde det være tilraadelig, at de direkte eksportører blir bevæget til med tiden likeledes at indføre som betingelse et avdrag paa salgsprisen, hvilket ogsaa er i deres egen interesse, da de herværende mottagere ellers altid søker at profitere derav. Indberetning fra konsulatet i Stettin til Utenriksdepartementet, datert 6 januar Saltsildmarkedet: Importen av saltet sild til Stettin i 1912 var i sammenligning med de 5 foregaaende aar som følger: tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Gammel fetsild Ny fetsild Skj æresild Vaar- og slosild : Norsk sild Britisk sild Hollandsk sild U Tysk sild Svensk sild Ialt Det ringere utbytte av de norske, tyske og hollandske fiskerier bidrog for en stor del til, at importen blev mindre end i det foregaaende aar. Stettins beholdninger av sild den 31 desember 1912 var sammenlignet med de 5 foregaaende aar: tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Gammel fetsild l Ny fetsild Skj æresild l 577 Vaar- og slo sild ~ Il Norsk sild Britisk sild Hollandsk sild Tysk sild l Svensk sild Ialt 468U Solgt, men endnu (ikke oppaa lager tællet) Man maa gaa tilbake helt til aar 1866 for at finde en saa liten nytaarsbeholdning. Markedet er i en helt igjennem sund forfatning, og man kan med nogenlunde sikkerhet gjøre regning paa en fortsat god, regelmæssig avsætning utover vinteren og vaaren. Fe ts i Id: Forretningen forløp ogsaa i desember regelmæssig. Av de større merker til og med K er der omtrent intet forhaanden. Der blev sidst betalt for. prima, fastpakket KKK og KK J1(g , K J1(g , MR JIb , MJh Skjæresild: Tilbudet var noksaa rikelig, efterspørslen derimot mindre livlig i desember. For de forskjellige størrelser opnaaddes fra JIb. 29 til Jb. 32. Va a r s i l d var uforandret fast og blev sidst betalt med JIb. 23. Slosild: Som følge av den mislykkede fangst blev der kun tilført mindre partier i tildels løs pakning. Efterspørslen for denne sildesort var forøvrig paa grund av den høie prisstilling meget mindre end vanlig. For fastpakket 5/550 og 4/500 blev betalt i slutten av desember fra.j0. 40 til Jb. 45 efter størrelsen. For de fremmede sildesorter kunde ved aarsskiftet noteres: Crownfulls JIb. 48, Crownmatfulls JIb /z-41, Crownmatties JIb , Yarmouth Fulls Jb. 39, Matfulls JIb /2, Matties.J /!-35, Hollænder prima.j /2, Kleine c/1b. 35. Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 3 januar 1913: Siden sidste klipfiskrapport av 18 f. m. bar dampskib "Segovia" (idag) bragt hertil 961 tons norsk klipfisk. Ved dampskib "Segovias" ankomst utgjorde beholdningen av norsk vare ca. 500 tons. Den samlede beholdning av norsk klipfisk beløper sig altsaa idag til ca tons. Priserne noteres fra reis pr. kvint al (a 60 kg.). Av andre sorter klipfisk lagrer her blot ubetydelige kvanta. Vicekonsulatet i Oporto har under 31 f. m. indberettet: Siden vicekonsulatets sidste rapport har dampskib "Setubal " (den 12 s. m.) losset her 253 tons norskklipfisk. Dampskib "Aalesund" har bragt hertil (den 19 s. m.) 87 tons islandsk fisk.

5 15 januar 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 21 Beholdningen anslaaes idag til 540 tons norsk, tysk og islandsk fisk og 1117 tons nyfundlanclsk fisk. Priserne noteres fra reis Il 800 pr. kvintal norsk og islandsfisk og reis pr. kvintal nyfundlandsk fisk. Fra vicekonsulatet i Altona,dat. 4jan. 1913: I den forrige uke var handelen og omsætningen vedaltona fiskemarked betydelig roligere end i de foregaaende uker. Særlig hvad tilførselen fra utlandet anga ar var den ikke videre stor; dog tilførte fiskedamperne markedet et godt fangstutbytte. I tiden fra 20 til 31 desember tilførte 14 fiskedampere auktionen pund fersk fisk. Videre blev ved auktionen oms at Mulighet for avsætning av sild i Frankrike. (Indberetning fra vieekonsl1l Eivind Blehr Havre).. Fortsat fra forrige nummer. 6 kasser aal, 7 kurver nordsjøræker, I 312 kasser fersk sild, 59 kurver øster- D olt ag el sen sildefisket i Nordsjøen fra Boulogne og Fecamp, sjøtorsk, 5700 pund dansk flyndre og aarene : pund andre indsendte varer. spørselen var temmelig stor; men til- sjøtorsk og flyndre, 27 kasser østerbudet var kun middelmaadig, hvorfor sjøsild, Il 700 CiJ) flyndre fra Esbjerg der for samtlige sorter fisk opnaaddes og CiJ) andre indsendelser. usedvanlig store priser. Saaledes be- Importen av fersk sild over Altona taltes der ved auktionen for stor kolje sildekai var i den forløpne uke ogsaa indtil 63 pf. pr. CiJ), for middels til kun middels stor; den bestod hoved /,! pf. og for smaa kolie indtil 32 pf sagelig av svensk sild fra Kalfsund, og pr. CiJ), for stor flyndre opnaaddes ind- opnaaddes herfor en pris av 7 til 12 Jf&. til 72 pf. pr. CiJ), for kveite, stor og for kassen; desuten ankom smaa parmiddels, 38 pf. pr. CiJ). tier skotsk og norsk sild, som omsattes Il fiskedampere losset i tiden fra til en pris av 20 til 25 Jf&. }Jr. kasse. 2 til 8 ds % fersk fisk til I Samlet blev der ved Altona sildekai auktion, hvor der videre blev omsat losset 9842 kasser fersk sild. 7 kasser aal, 60 kurver nordsjøræker, 157 kasser fersk sild, 323 kurver øster- Samlet blev dog ved auktionen omsat ovet en halv million pund fisk. Priserne for alle sorter fisk var tilfreds seilskibe stillende, idet efterspørselen var 13 dampskibe meget god. Aar Boulogne Feeamp Utbytte Salgsværdi i fres. 27 seilskibe tønder kasser maal Tilførselen av fersk sild over Altona 1906., seilskibe 125 seilskibe tønder kai var paa grund av helligdagene ikke 19 dampskibe kasser videre stor. Saaledes ankom fra Kalf maal sund den 27 desember 2 svenske damp seilskibe 26 seilskibe tønder skibe med samlet 4674 kasser svensk 2 seil- og dampsk kasser sild, hvorfor der opnaaddes en pris av 8 til 10 Ab. for kassen, og den 31 desember ankom 3 dampskibe med samlet 7118 kasser fersk sild, hvorfor prisen paa de to første ladninger var 6 til 7 Jf&. kassen, og for den sid ste ladning paa 2020 kasser var prisen ca. 4 Jb. kassen. 25 dampskibe 5 dampskibe ml1al seilskibe 27 seilskibe tønder 1 do. med hj. mot kasser dampskibe 5 dampskibe maal seilskibe 26 seilskibe tønder 1 do. med hj. mot kasser dampskibe 3 dampskibe 6400 maal seilskibe 26 seilskibe tønder 1 do. med hj. mot kasser dampskibe 3 dampskibe maal Fra vicekonsulatet i Altona, dat, seilskibe 24 seilskibe tønder januar Jeg tillater mig herved l do. med hj. mot kasser at indberette, at den 3 ds. ankom 29 dampskibe 4 dampskibe maal dis "Draugen" fra Kristiansund og losset ved Altona kai 860 kasser særlig av de mere ubemidlede befolkningslag, for hvilke de ogsaa egentlig fersk storsild, hvorfor der opnaaddes Berlin den forholdsvis gode pris av Jb. 25 til (Utdrag av aarsberetning for 1911 fra generalkonsulatet i Berlin til Utenriksdepartementl:'t). er oprettet og for hvilke de har den 26 kassen. Pakningen var god med største betydning ved at skaffe en 300 til 330 stk. sild i kassen, og sildens Jf is k: Aaret 1911 bragte handelen billig og god animalsk føde istedetfor kvalitet var udmerket. med sjøfisk en ny og betydningsfuld det dyre kjøt. Berlinerbefolkningen Denne ladning var saaledes den 2. institution i Berlins kommunale fiskesalg. Disse finder sted et par dage paa at nyttiggjøre saltvandsfisken, - hadde fra først av ikke det rette grep norske storsildladning i denne sæson til dette fiskemarked. i uken i forskjellige kommunale torvhaller. Varernes art og priserne be ganske frisk torsk og kolje avkappet saaledes forlangtes stadig hoderne av Fra vicekonsulatet i' Altona, dat. 10 kjendtgjøres forut, bl. a. ved opslag og bortslængtes som ubrukelig til mat. januar. I den henrundne uke var om- paa annonsesølierne rundt om l byen. I Saalænge man Ikke bedre kjendel bl sætningen ved Altona fiskemarked ikke Disse salg har like fra begyndelsen av I den alsidige anvendelse av sjøfisk fra saa livlig som i den foregaaende. Ef ter- været omfattet med megen interesse, det nordiske kjøkken, kommer der hel-

6 22 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 januar 1913 ler ikke den rigtige forstaaelse av sjø:. f. eks. er tør og uanseelig og ikke i 1910: 3583 damptrawlere, 6971 andre fiskens værd. Oprettelsen av disse kjøpes saa gjerne av publikum her som trawlere, 495 beuzere, 336 kommunale fiskesalg vakte fra først nordsjøkoljen. drivgarrifiskefartøier og 2004 av megen misfornøielse hos Berlins Den sterke sommerhete bragte ogsaa fragtfartøier; ialt farfiskehandlere, der holdt og fremdeles fiskehandlerne mange vanskeligheter. føier med en samlet bruttoholder betydelig høie1'e priser, men om Varehusenes reklamesalg av billig 'sjø- tonn age av m 3 fiskehandlerne end mistet endel ku~lder, fisk trykket ogsaa priserne. Av darnptrawlere ankom del' saalesaa har dog denne propaganda for Priserne paa kolje var lavest i juli des i mere end i sjøfisken ogsaa været rneget nyttig for med 12.4 Jlb. og høiest i november med De norske eksportører av fersk sild fiskehandlerne og vil forhaabentlig bli 32.2 eæ&. pr. 50 kg burde gjøres opmerksom paa, at i et virksomt middel til stadig at øke Der indførtes i 1911 av fersk s i l d 1911 er 48 engelske drivgarn-dampforbruket av sjøfisk i Berlin. til rryskland fra, andre lande i dz. a fartøier (stearndrifters) ankommet til 1911 var i det hele et ugunstig aar 100 kg,: Fra Danmark , Stor- Ymuiden med fersk sild, hvilken fr for sildehandelen, idet hverken gros- britannien , Holland 286, Sve- solgt dersteds til gode priser; det samsister eller detaillister fik noget til- rige lede utbytte var fl I 1910, fredsstillende utbytte. Der var ube- Av saltet s i Id indførtes: Fra Stor- da der i England betaltes høie priser tydelige fol'raad tilbake fra 1910, og britannien , Holland , for sild, ankom ingen britisk steamdrifden nye sæson bragte høie priser, da Sverige 554l. ters til nævnte havn, men i det foruttilførslen av engelsk, hollandsk og tysk Av anden fersk sjøfisk indførtes der gaaende aar (1909) indtraf der i Ymuisild - saltet og matjes -- var liten til rryskland i 1911: Fra Danmark den 33 fiskefartøier under britisk flag. I oktober gik priserne igjen ned paa , Storbritannien , Hol- Den her omhandlede sild kjøpes av grund av rik fangst i Nordsjøen. Men land , Sverige 13847, Nor g e røkerierne. novemberstorme og dermed følgende Av den i 1911 til Ymuiden tilførte tilbakegang i fangsten bragte priserne Av k l i pfi sk indførtes der fra Hol- fisk kom kg. fra Nordsjøen, pludselig op igjen. Sommerheten gjorde, land 1215 og fra Nor g e 8627 dz. l kg. fra Færøerne og Island, at silc1en maatte saltes saa sterkt, at Av hum mer leveres den største del og kg. fra H videhavet. kvaliteten blev slet. Man klaget ogsaa fra Norge til Berlinermarkedet, dels Baade for trawlfisk og beuzfisk (lineover konkurransen fra de tyske kon- over Hamburg, dels jernbane via Fre- fisk) har elet økonomiske utbytte været servefabrikker, hvis billige produkter drikshavn. Priserne var som følge av større end i gjør, at finere sild har vanskeligere de temmelig knappe forraad i Norge Der solgtes i riksfiskehallen i end før for at sælges. høie og bevæget sig mellem 1.70 pr. Ymuiden: i 1911 for fl , For Norges vedkommende indtar pund i juni til 3.55 i april. mot fl i selvfølgelig s i l d den vigtigste plads i Resultatet for li ne fi s k et av den eksport av sjøfisk til Tyskland. Holland i v l a ar di nge n hjemmehørende fiske- Der indførtes til Tyskland fra Norge (Utdnig av aal'sbel'etning fra generalkonsulatet flaate har i været litt bedre i dz. = 100 kg.: Fersk sild 1911 i Rotterdam til Utenriksdepartementet). end i det foregaaende aar. Der gjor , uno , Fiskerierne. des med 23 dampfartøier 263 reiser Salt sild (tønder) ,1910 Paa grund av den omstændighet at og med 5 seilfartøier 38 reiser, og ], "Kollegiet for de Nederlandske Sjø- derved opnaaddes et samlet økonomisk V ærdien herav var for fersk sild i I fiskerier", som hittil hvert aar offent-i utbytte av fl mot fl Jfb., i liggjorde en beretning om de neder- i Jb., i 19li Jfb. For saltet landske fiskerier, ved lov av 1juli 1911 Av saltet fisk tilførtes der i 1911 sild i Jb., i 1910 er opløst, mens der først l juli 1912 i tit Vlaardingen, med 15 dampere og eæ&., i Jb. dettes sted er blevet konstituert et 16 seilere av den derværende flaate: Den norske fersksilcl, som paa Ber- nyt "Kollegium for Fiskerierne", 11vi tønder saltet torsk m. v. og 39 linermarkedet næsten har fortrængt ket' selvfølgelig ikke har hat anlefl- tønder lange, mot henholdsvis 745 og den engelske, blev navnlig avsat fra ning til ~t utgi nogen aarsberetning 108 tønder i september til desember. Som oftest for 1911, ser generalkonsulatet sig Priserne var: for saltet fisk fl 34, kom den frisk frem og fandt god av- desværre ikke i stand til saa utførlig fl , for lange fl 20, 26, for hyse sætning. En uheldig. omstænclighet som tidligere at rapportere vedrørende fl. 14, ] var det, at det ikke altid var anled- det forløpne aar. Paa fiskemarkedet i Rotterning til at faa alle sildevogner fra 'ril fiskerhavnen Ymuiden an- dam solgtes ved auktion i 1911 av Trelleborg til Sassnitz. Allerede en kom: fersk fisk for fl mot fl. dags forsinkelse har meget at si ved i 1911: 3961 clamptrawlere, 6522 andre i en saa ømfindtlig vare. Det fremhold- trawlere, 553 beuzere, (lille- Sildefisket. For sildefisket har 1911 tes, at pakningen av den norske vare fiskere), 476 clrivgarnfiskefar- ikke været noget godt aar. I begynundertiden kunde været penere. tøier og 2174 fragtfartøiel'; deisen av nskesæsonen har det unor- Anden norsk sjøfisk opnaar ikke de ialt fartøier med en sam- malt varme veil' hat en uheldig indsamme priser som dansk vare og nord- let bruttotonnage av flydeise paa priserne, og senere har sjøfisk. Det paastaaes, at norsk kolje m 3 ; mot vedvarende stormveil' foraarsaket et

7 .- 1:~ I l,. 15 januar 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSl{ FISKERIBEDIRFT FRA FISKERIDIREKTØREN 23 Norges sildelagere pr. 31 desember By og distrikter I bli ~ ~ Tromsø... ' = II Svolvær ~ Bodø Sandnessjøen I RTØrVi1k b = I -7D~ I I - rode Jern... o Kristiansund..., I Aalesund ~~~.~:~'::::::::::::::::: =: I Haugesund... > - -- Skndenes og Kopervik 'I Stavanger )0 I - I Kristiania l-~-:O-7~-I--~-89-1 ::~ it enormt tap av fiskegarn og saaledes en betydelig økonomisk skade for rederierne. Den samlede fangst beløp SIg til tønder mot tønder i 1910 og tønder i Forraadet pr. 31 desember 1911 var tønder mot tønder i Gjennemsnitsprisen har været omtrent fl. 16 pr. tønde saltet sild eller pr stykker fersk sild; i 1910 var gjennemsnitsprisen fl. ] h, i 1909 fl. 14. Sildefiskets samlede økonomiske utbytte beløp sig i 1909 til fl , i 1910 fl. Il ; for 1911 er det ikke offentliggjort. Laks. Der tilførtes av laks: i 1911, mot i til Kralingsche Veer (Rotterdam) st. - Gorinchene ] 92 " - Ammerstol l 469 " - 'Voudrichene.., " - Hardinxveld '/7 '1 - Dordl'echt ,~ ialt st. Hvor sterkt laksefisket efterhaanden er gaat tilbake, sees av at der i 1885 alene til Kralingsche Veer tilførtes stykker. Der betal tes for laks i 1911 følgende priser pr. 1/2 kilo: l januar- 30 april fl l mai-31 august for stor laks ].80 for smaa laks 1 juli-30 septbr for St. Jacob laks i oktober og novbr for sommerlaks for vinterlaks i desember for Ave1ft (stamsild) tilførtes der paa de for laks nævnte markeder ialt kun 5481 stykker mot stykker i I I 18~OO I ~O _ 17. 3~991!l!)8 i - - I I 187 I _: :621-2~ ::~ \ ~321!)!J3 1~40 I ~ krydret bladsild. 45 Yarmouthsild , hvilket hovedsagelig maa til- Bruttol \:rives,. at d, ette fi s k e ve d c l en nye _ salgspriser. S fiskerilov fra den 21 juni til februar Damptran, koldkl. Lofots ~. 64/6h maaneds utgang er forbudt. i I Raamedicintran "" 52/53 Ansjos. Forraadet pr. 31 desember Blank torsketran... " '1 47/ var 12!:IOO ankere. Fangsten i Brunbl~nk do..... ",,44/ beløp sig til ankere. Til- Blank mdustnel... " 37/39 sammen ankere, hvorav solgtes Brunblank do.... " 33/ ankere, saa at forraadet pr. 31 Brun levertran ' /z/33 desember 1911 var hvorav Sæltran, lys... " 39/40 1 O 000 av 1911, 2200 av 19'00, 5600 Do. brunblank..... " 35/36 av 1909 og 115 av Do. brun " 28/29 P l' ise n var under fisket fl. 38- SIldetran, lys..., " 33/ ; efter fisket fl. Do., brunblank... ' " 29/ Do., brun " 26/27 østers. Om østerskulturen i Zeeland, Hvaltran, uraffinert nr. O " 44 en for denne nederlandske provins Do., - "1,, 43 vigtig industri, har vicekonsulen i Do., - "2,, 36/37 Middelburg indberettet, at de økono- Do., - )1 3 '1 31/32 miske resultater hadde været tilfreds- Do., - "4,, 28/29 stillende, skjønt mindre fordelagtig end i den forutgaaende periode. Efter Bergens markedspriser for den ualmindelig store a vsætning i og ved aarsaker av fofskjel- fiskevarer. lig natur var østersforraadet for konsumtion forholdsvis nnge, men indtil 1 mars 1912 blev der i allikevel eksportert 35 ono 000 østers. I sammenligning med det forutgaaende aar er dette eksportkvantum østers mindre, men dersom det tages i betragtning, at England, hvis egen østerskultur denne gang falclt godt og rikelig ut, tok Zeelandøsters mindre end vanlig, sees, at utførslen til andre lande samtidig maa være forøket med 4 millioner. Priserne holdt SIg paa omtrent samme høide som før. Av unge østers findes der for tiden paa Zeeland-bankerne betydelige mængder, og utsigterne for det førstkommende fiske kan derfor ansees som heldige. Markedsberetning om tran. vinterlaks. I (Ved W. Tbeodor Reincke). Hamburg, 10 januar Damptran samt hvaltran nr. O og nr. 1 fastere. Jeg noterer: Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær). Bergen, Il januar Tranmarkedet har nu en fastere tendens, særlig for damptrans vedkommende. Koldklaret vare har saaledes været handlet til kr. 57. Bruntran synes ogsaa at være noget livligere og har vært~t omsat til kr /2 paa fat og 28 1 / 2 paa tønder. Run d fi s k har ogsaa været gjenstand for nogen omsætning og er senest handlet til kr. 9 for fyldig vestrefisk, kr for almindelig houænder og kr. 7 for samfængt. Finmarksfisk har været betalt med kr a Paa sildemarkedet er seneste pris for storsild kr. 16. "Labrador" metoden. (Beretning fra fiskeriagent Johnsen). Den saakaldte "Labrador" tilberedning synes at ha vakt adskillig interesse i Norge og den kan anbefales, idet den slags tilberedt fisk har været kjendt i Middelhavslandene i flere hun-

8 24 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 januar 1913 drede aar og i de engelske grevskaper som Dorset, Devon og Sommersetshire, hvorfra metoden oprindelig er indført til Nyfundland, og hvor befolkningen fremdeles spiser klipfisk. Fisken blir saltet paa almindelig vis, men flekningen er noget forskjellig fra det almindelige, idet fisken ikke flekkes helt ned til sporen, men b.eholder skindet paa fisken ca. 3 tommer fra sporroten i form aven halvmaane. Mens "Labrador" er virkelig torsk, blir metoden praktisert hertillands paa saakaldt skrapfisk som smaatorsk, hyse, lyr, brosme, og smaalænger og lakesaltes i 3 døgn, hvorefter fisken hænges op til tørring under koksvarme 2 til 3 døgn. Fisken skibes fra Nyfundland til de europæiske markeder halvtør og løs i skibsrummet, mens salterne hertillands emballerer den i fat paa størrelse av halve sukkerfat av 150 til 200 kilo nettovegt, idet fisken herfra landet er for smaa til at emballeres i baller. Fisken har sit marked i det græske arkipel, Lilleasien og Ægypten og sendes hele aaret rundt. Opgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 2/1 til 8/ rril norske stationer kg. bro " utenlandske do ",~ Tils kg. bro En gros priser. Laks pr. CiJi Do. sekunda..,.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 CiJi opover Do. stor midd !fF Do. middels 10-22!fF Hamburg-Altona fiskeauktioner. Kveitebarn 8 CfF nedover Hyse, stor.... Do. smaa...,. Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Rødtunger.... Pigvar.... Rognkjeks.... Storsei.... Aal.... Torsk.... Hummer.... MakreI pr. styk Storsild pr. kasse Jf9. Do. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssild "... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg, 10 januar Tilførsel 454 kasser norsk fisk, 68 kasser sild. Pf / Pf / 2-22 JIfg. Jf9. Westergaard. 9/ /1 Pf / 2 tien:~~! =:.~!!~~~ :.~ m~ne an~~~:,~~",~~rt~k: k~~:ee~e~~ Op~~g~~7f::!~~ u~:ss~:~:~). II f'i~;:~i;::i1 (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 1 Totalkvantum til 11/ ~ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces)?? Dampmedicintran (Cod liver oil) hl.?? Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl.?? B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spdng Herring), februar-mars maal il 150 liter. O O 2. Fetsildfisket juli---desember 1)... " tdr., saltet, fiskepakket O O (Fat Herring). (BarreIs, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a)... for vestlandet (the West Coast) ny sæson...,... maal il 150 liter b) for østlandet (the South Coast) do maal il 150 liter Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1) tdr., saltet, fiskepakket O O (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket O O (Herring from Iceland landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Arnerika 2 ) tønder i fiskepakning O O (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to America) 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All, mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" an,q.'ives som kilde.

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere