K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse."

Transkript

1 København, den 27. april 2017 Sagsnr /VAT 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokatfirma 1] under konkurs v/kurator advokat [A] og daværende advokat Tage Gøttsche som principal for advokatfuldmægtig [B], begge Aarhus C. Tage Gøttsche har den 10. marts 2017 deponeret sin beskikkelse. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at Tage Gøttsche, som principal for advokatfuldmægtig [B], der bistod hende i en sag mod [forsikringsselskab], har tilsidesat god advokatskik ved ikke at give tilstrækkelig prisoplysning, ikke at have oplyst at retssagen blev brugt som retssagsprøve og ved ikke at have besvaret hendes seneste henvendelser. [Klager] har endvidere klaget over [advokatfirma 1 s] salær på ,95 kr. inkl. moms. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 4. oktober Sagsfremstilling: Den 23. januar 2012 indgav [X], søn af [klager], en anmeldelse til politiet med oplysning om, at bilen [...] var blevet ildpåsat. Politiet kørte i den forbindelse ud til stedet, hvor bilen holdt parkeret, udarbejdede en rapport over anmeldelsen og foretog en afhøring af [X]. Den 23. januar 2012 påbegyndte [forsikringsselskab] en undersøgelse af ejer/brugerforholdet vedrørende bilen, som [klager] havde tegnet forsikring for.

2 [Forsikringsselskab] konkluderede, at bilen var forsikret med urigtige oplysninger om ejer/brugerforholdene. Ved brev af 22. februar 2012 varslede [forsikringsselskab] til [klager] afvisning af udbetaling af erstatning for den påsatte bilbrand, idet selskabet efter en undersøgelse havde oplysninger, der pegede på, at [X] var bruger af bilen og ikke [klager], som var anført som forsikringstager på policen. [Forsikringsselskab] bad om [klagers] bemærkninger hertil. Den 28. februar 2012 skrev Tage Gøttsche fra [advokatfirma 1] til [forsikringsselskab] bl.a., at [klager] sammen med sin datter [Y] var registreret som ejere af bilen, og at de begge løbende havde afholdt udgifter forbundet med bilen, herunder bl.a. finansiering og forsikring. Ved af 30. marts 2012 til [advokatfirma 1] fremsendte [forsikringsselskab] et endeligt afslag på dækning af den totalskadede bil og en opgørelse af det skyldige beløb, som [klager] skulle tilbagebetale. [Forsikringsselskab] foretog derfor en policeregres, idet selskabet havde dækket [klagers] gæld til [bank 1] på ,07 kr. Opkrævningen i form af girokort blev sendt til [klager]. Den 3. maj 2012 henvendte [advokatfirma 1] sig til [forsikringsselskab] på vegne af [klager] for at pointere, at fremtidig kommunikation skulle ske til advokatkontoret og for at oplyse, at sagen var indbragt for [ankenævn]. Den 18. juni 2012 besvarede [forsikringsselskab] denne henvendelse med en uddybende beskrivelse af forløbet og begrundelse for afslaget på at erstatte bilen. Ved brev af 28. juni 2012 til [ankenævn] præciserede [advokatfirma 1] en række oplysninger til brug for sagen. Den 13. august 2012 sendte [forsikringsselskab] selskabets uddybende bemærkninger til [ankenævn]. 2

3 Den 17. december 2012 afsagde [ankenævn] kendelse i sagen med det resultat, at sagen blev afvist. Ankenævnet fandt, at der til sagens afgørelse var brug for en nærmere bevisførelse vedrørende ejer/brugerforholdet, hvorfor sagen blev henvist til domstolene. Den 10. januar 2013 skrev [advokatfirma 1] i brev til [klager] bl.a. følgende: Idet jeg henviser til vores møde, hvorpå De anmodede os om at vurdere om det vil være fornuftsmæssigt at få domstolene til at tage stilling til forsikringsselskabets tilbagebetalingskrav vender jeg hermed tilbage til Dem. Efter en gennemgang af Deres sag er det vores opfattelse at vi vil få vanskeligt ved at opnå et andet resultat ved domstolene end det resultat som forsikringsselskabet er kommet frem til. Derfor skal vi informere Dem om, at en eventuel retssag kan efterlade Dem med en endnu større økonomisk regning, dersom De, såfremt De ikke får medhold ved domstolene, vil blive pålagt at betage egne samt modpartens sagsomkostninger. [ ] Hvis De fortsat ønsker at vi skal anlægge sagen ved domstolene samt føre sagen for Dem beder vi Dem om at indbetale et a conto beløb på kr. til foreløbig dækning af vores honorar. De skal være opmærksom på, at dette beløb muligvis ikke dækker alle Deres udgifter til os, da vi ikke på nuværende tidspunkt kan afgøre, hvor meget tid vi skal bruge på sagen. Vi fakturerer vores anvendte tid med kr. + moms i timen. [Klager] har oplyst, at hun ikke har modtaget dette brev, og at beløbet på kr. ikke er betalt. Den 19. februar 2013 stævnede Tage Gøttsche ved advokatfuldmægtig [B] på vegne af [klager] [forsikringsselskab] med påstand om anerkendelse af, at [klager] var rette forsikringstager af bilen. Ved af 21. februar 2013 skrev retshjælpsafdelingen fra [forsikringsselskab] til en medarbejder hos [advokatfirma 1], at selskabet ikke kunne give tilsagn om retshjælpsdækning, fordi bilen efter deres vurdering ikke var kaskoforsikret. 3

4 I brev af 13. marts 2013 til retten oplyste en medarbejder fra [advokatfirma 1] på vegne af [klager], at det var sagsøgers opfattelse, at den nedlagte påstand havde en værdi på knap kr. Af udskrift af 29. marts 2013 fra [bank 2] fremgår, at [Y] på vegne af [klager] den 4. marts 2013 indbetalte kr. på klientkonto hos [advokatfirma 1], og af samme udskrift fremgår, at [klager] den 7. marts 2013 indbetalte kr. til klientkontoen. Den 8. maj 2013 sendte [forsikringsselskab] ved advokat [C] selskabets svarskrift til retten med påstand om afvisning, subsidiært frifindelse og med selvstændig påstand om, at sagsøger tilpligtedes at betale ,32 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling. Den 24. juni 2013 berammede retten forberedende møde som telefonmøde den 11. september Den 1. juli 2013 udtrådte [forsikringsselskabs] advokat [C], og advokat [D] indtrådte i stedet. Den 12. juli 2013 orienterede advokatfuldmægtig [E] fra [advokatfirma 1] retten om, at kontoret udtrådte af sagen og ikke var bekendt med, om [klager] havde antaget en ny advokat. Den 18. juli 2013 orienterede advokatfuldmægtig [B] retten om, at [advokatfirma 1] igen repræsenterede [klager] i sagen mod [forsikringsselskab]. Af en dags dato kvittering fremgår, at [X] den 24. juli 2013 indbetalte kr. til dækning af [klagers] sag. Kvitteringen er underskrevet af [Z], som må antages at være en medarbejder i [advokatfirma 1]. Den 15. august 2013 indgav advokatfuldmægtig [B] replik til retten. 4

5 Af en dags dato kvittering fremgår, at [X] den 26. august 2013 indbetalte kr. til dækning af [klagers] sag. Denne kvittering er også underskrevet af [Z]. Den 11. september 2013 blev der afholdt telefonisk retsmøde, og den 12. september 2013 berammede retten hovedforhandling til den 28. februar Den 7. oktober 2013 fremsendte advokat [D] duplik til retten. Den 15. januar 2014 sendte advokatfuldmægtig [E] et brev til [klager], der vedrørte hans vurdering af sagen og følgende vedrørende salær: Hvis De fortsat ønsker at vi skal anlægge sagen ved domstolene samt føre sagen for Dem beder vi Dem om at indbetale et a conto beløb på kr. til foreløbig dækning af vores honorar. De skal være opmærksom på, at dette beløb muligvis ikke dækker alle Deres udgifter til os, da vi ikke på nuværende tidspunkt kan afgøre, hvor meget tid vi skal bruge på sagen. Vi fakturerer vores anvendte tid med kr. + moms i timen. Samme dato skrev advokatfuldmægtig [E] til [klager] i et andet brev følgende: Jeg skriver til Dem angående ovenstående sag, hvor vi har anmodet om retshjælpsdækning fra Deres forsikringsselskab. Vi har imidlertid fået afslag herpå, og De skal således selv betale for sagens omkostninger. Som jeg tidligere har skrevet til Dem vil jeg anmode Dem om at indbetale et beløb på kr. til dækning af vores foreløbige honorar samt retsafgift på kr, i alt kr. Beløbet kan indsættes på vores klientkonto reg. [ ] nr. [ ]. Jeg gør opmærksom på at ovennævnte beløb ikke nødvendigvis dækker vores fulde salær. Når vi har registreret Deres indbetaling kan vi udtage en stævning ved byretten. Den 22. januar 2014 ansøgte advokatfuldmægtig [B] på vegne af [klager] Civilstyrelsen om fri proces. På baggrund af anmodning fra Civilstyrelsen fremsendte advokatfuldmægtig [E] på vegne af [klager] den 28. januar 2014 yderligere oplysninger og dokumentation. Den 3. februar 2014 sendte advokatfuldmægtig [E] en vidnestævning dateret den 4. februar 2014 til retten. 5

6 Den 5. februar 2014 indleverede advokat [D] på vegne af [forsikringsselskab] påstandsdokument til retten. Den 11. februar 2014 sendte advokatfuldmægtig [B] en opdragsbekræftelse vedrørende advokatbistanden i forbindelse med den forestående retssag. Opdragsbekræftelsen er påført en underskrift, som ikke er læsbar. Om salærets størrelse fremgik bl.a. følgende af opdragsbekræftelsen: Da vi ikke på nuværende tidspunkt kender omfanget af vores arbejde med sagen, er det ikke muligt at oplyse et fast honorar eller at give dig et begrundet overslag. Vi kan oplyse, at vores honorar vil blive fastsat på basis af en samlet vurdering af arbejdets omfang, sagens værdi og betydning, det med sagen forbundne ansvar samt det opnåede resultat. Afregning vil ske løbende. Vi vil i visse tilfælde bede dig om at indbetale et depositum. Dette vil blive fratrukket den endelige regning. I slutningen af brevet fremgår følgende afsnit: 6. Udsigter til sagens førelse Der vedlægges kopi af breve af 10. januar 2013 hvor vi har vejledt Dem om udsigterne ved at føre sagen 25. februar 2013 om afslag på retshjælpsdækning Det bemærkes at dato på brevene grundet systemets opbygning er ændret til dags dato. Den 11. februar 2014 gav Civilstyrelsen afslag på [klagers] ansøgning om fri proces. Den 12. februar 2014 indgav advokat [D] på vegne af [forsikringsselskab] endeligt påstandsdokument til retten. Den 26. februar 2014 klagede advokatfuldmægtig [E] på vegne af [klager] over Civilstyrelsens afslag på fri proces. Den 28. februar 2014 blev hovedforhandlingen gennemført, hvor advokatfuldmægtig [B] førte sagen som sin prøvesag. 6

7 Retten afsagde samme dag dom og gav [forsikringsselskab] medhold i selskabets påstand om, at [klager] ikke var den primære og reelle bruger af bilen, hvorfor forsikringen ikke dækkede skaden, og [klager] blev derfor pålagt at betale ,32 kr. til [forsikringsselskab] samt modpartens omkostninger forbundet med retssagen på kr. [Advokatfirma 1] udstedte den 21. januar 2015 en faktura til [klager] på 286,95 kr. inkl. moms. Det fremgik, at fakturaen vedrørte salær for retssag om forsikringsforhold, og at salæret var betalt. Den 17. marts 2016 udstedte [advokatfirma 1] til [klager] en faktura på kr. inkl. moms for at have udarbejdet skriftlig stævning, påstandsdokumenter, procesdokumenter, materialesamling, afholdt møder med [klager] og telefonsamtaler med [klager] og modparten. Den 7. juni 2016 skrev [X] i en til [advokatfirma 1] følgende: Hej [B]. Du har sendte en regning til min mor som vi overhovedet ikke forstår. Der er gået over 2 år og nogle mdr siden vi sidst har hørt fra dig/jer af vi skylder ikke nogle penge til jer da sagen blev afsluttet i /3 og vi intet har hørt fra jer af siden. Din kollega siger i har prøvet og skriv til os men uden held? Vi har intet modtage fra jeres kontor af.. hvis dette forsætter vælger vi at køre sagen videre i advokat nævnet, da vi mener vi ikke skylder nogle penge til jer og da vi er chokeret over din fremgangsmåde du sender os en regning på, efter 2 år.. Håber at høre fra dig her på mail, snarest muligt.. Samme dag skrev en medarbejder på Tage Gøttsches kontor på hans vegne en til [X] om, at [B] havde forsøgt at få kontakt til ham. Senere samme dag skrev [X] tilbage til advokatkontoret, at han foretrak at blive kontaktet ved . Den 22. juni 2016 skrev [X] igen til [advokatfirma 1] som følger: Hejsa nu er der gået ca 2 uger, og jeg har stadig ikke hørt noget fra jer af, om hvordan jeg/vi skal forhold os til jeres brev. Vi mener ikke vi skylder jer noget da sagen blev afsluttet i 2014 Nu vælger jeg at køre sagen videre til 7

8 ankenævnet/salær hvis jeg ikke høre noget fra jer af skriftligt snareste muligt Parternes påstande og anbringender: Klager: Adfærdsklagen [Klager] har påstået, at Tage Gøttsche som principal for [B] har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have givet prisoplysning, ved ikke at have orienteret om at retssagen blev brugt som retssagsprøve, og ved ikke at besvare hendes søns henvendelser vedrørende den fremsendte faktura. Til støtte herfor har [klager] bl.a. gjort gældende, at hun aldrig har modtaget brevet af 10. januar 2013, hvor [advokatfirma 1] redegjorde for deres vurdering af en eventuel retssag med anmodning om indbetaling af kr. i a conto beløb samt oplysning om en timetakst på kr. ekskl. moms. Salærklagen [Klager] har påstået, at [advokatfirma 1 s] salær skal nedsættes til ca kr., som hun mener at have indbetalt på nuværende tidspunkt, og har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at - hun ikke har modtaget oplysning om salærets størrelse, - at hun løbende har betalt salær på ca kr., idet hun løbende blev orienteret om de udgifter, der var forbundet med sagen, men at hun aldrig har modtaget oplysning om, at omkostningerne var nået op på kr., - at der har været telefonsamtaler, der handlede om både retssagen og private emner, - at en anden advokat havde oplyst, at det var en nem sag, hvis den blev ført rigtigt, og - at hun forventede, at der var endeligt afregnet efter retssagens afslutning. Hun har i den forbindelse bestridt Tage Gøttsches forklaring om baggrunden for den sene afregning. Indklagede: Adfærdsklagen 8

9 Tage Gøttsche har påstået frifindelse og har til støtte herfor for så vidt angår retssagsprøven gjort gældende, at han har fået oplyst af advokatfuldmægtig [B], at det var [klager] og [X ] ønske, at advokatfuldmægtig [B] skulle føre sagen, og at de derfor aftalte, at sagen skulle bruges som hans retssagsprøve. Tage Gøttsche har for så vidt angår prisoplysning gjort gældende, at han har givet prisoplysning til [klager] i brev af 10. januar 2013, hvoraf det fremgår, at kontoret fakturerer til en timepris på kr. ekskl. moms, og at [klager] i samme brev blev bedt om at indbetale kr. i a conto beløb med oplysning om, at det muligvis ikke dækkede samtlige omkostninger forbundet med sagen. Tage Gøttsche har endvidere anført, at [klager] i opdragsbekræftelse af 11. februar 2014, underskrevet af [klager], blev orienteret om øvrige udgifter forbundet med retssagen, herunder kørsel, hotel, tolkebistand og retsafgift. Endeligt blev [klager] løbende orienteret om det samlede prisniveau af [B], og der blev også orienteret, da salærregningen nåede kr. inkl. moms. Tage Gøttsche har for så vidt angår den sene udstedelse af faktura gjort gældende, at [klager] var bekendt med, at hovedparten af salæret ikke var faktureret. Den sene faktura skyldtes, at en af [klagers] sønner var alvorligt syg, og at det ikke lykkedes kontorets sekretær at komme i kontakt med [klager] vedrørende fakturering, hvilket viste sig at være, fordi hun var flyttet. Salærklagen [Advokatfirma 1] har påstået godkendelse af salæret og har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at der er medgået 29,72 timer til behandling af retssagen og dertil øvrig bistand på ca. 10,5 timer til møder, telefonsamtaler, kommunikation med modparten og klage til [ankenævn]. [Advokatfirma 1] finder dette salær rimeligt henset til sagens omfang og kompleksitet. [Advokatfirma 1] har i øvrigt oplyst, at kontoret har modtaget betaling fra [klager] på i alt kr. fordelt som følger: kr. den 4. marts kr. den 24. juni kr. den 26. august kr. den 20. februar

10 [Advokatfirma 1] har også gjort gældende, at det var [klagers] ønske, at både advokatfuldmægtig [B] og Tage Gøttsche deltog i retssagen, men at kontoret er indstillet på at kreditere de rejseudgifter, der relaterer sig til Tage Gøttsche, såfremt [klager] måtte være uenig heri. Advokatnævnets behandling: Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 7 medlemmer. Nævnets afgørelse og begrundelse: Adfærdsklagen Prisoplysning Fristen for at indgive klager over advokaters adfærd findes i retsplejelovens 147 b, stk. 2, hvoraf det fremgår, at klager skal indgives inden 1 år efter, at klager er blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Nævnet kan dog behandle en klage, der er indgivet senere, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet. Klagefristen for en adfærdsklage over manglende prisoplysning regnes almindeligvis fra opdragets etablering, idet skriftlige opdrags- og prisoplysning skal foreligge uden ugrundet ophold i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand. Det må lægges til grund, at [advokatfirma 1] ydede advokatbistand til [klager] fra den 28. februar 2012, da Tage Gøttsche i brev af samme dato henvendte sig til [forsikringsselskab] på vegne af [klager]. Klagen over manglende opdrags- og prisoplysning er modtaget i Advokatnævnet den 4. oktober 2016, hvorfor klagen er indgivet efter udløb af klagefristen. I praksis vil Advokatnævnet normalt behandle klagen, hvis den er indgivet inden rimelig tid efter, at klager modtog et salærkrav fra advokaten, idet klageren på dette tidspunkt blev klar over vilkårene omkring salæret. 10

11 Advokatnævnet finder konkret, at [klager] i hvert fald ved advokatfuldmægtig [E s] brev af 15. januar 2014 blev bekendt med vilkårene for sagens behandling, herunder med at disse vilkår ikke var oplyst ved sagens begyndelse. Klagen over manglede prisoplysning burde derfor været indgivet inden rimelig tid efter dette tidspunkt. Da klagen først er modtaget i Advokatnævnet den 4. oktober 2016, er klagen efter nævnets opfattelse indgivet for sent. Der ses ikke at være en rimelig begrundelse for den sene indgivelse af klagen, hvorfor klagen afvises. Retssagsprøve Klage over advokaters adfærd skal som beskrevet under afsnittet om prisoplysning indgives inden 1 år efter, at klager er blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Nævnet kan dog behandle en klage, der er indgivet senere, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet. [Klager] må senest den 28. marts 2014, hvor der faldt dom i sagen, have været bekendt med, at sagen var ført som retssagsprøve for advokatfuldmægtig [B]. Da klagen først er modtaget i Advokatnævnet den 4. oktober 2016, er klagen indgivet efter udløbet af fristen i retsplejelovens 147 b, stk. 2. Der ses ikke at være en rimelig begrundelse for fristoverskridelsen, og klagen afvises derfor. Manglende besvarelse Det må lægges til grund, at [klagers] klage over manglende besvarelse på hendes henvendelse drejer sig om [X ] henvendelser til [advokatfirma 1] ved af 7. juni 2016, hvor han på sin mors vegne bad kontoret kontakte ham på , og ved af 22. juni 2016, hvor han rykkede for svar vedrørende den fremsendte faktura. Der ses ikke at være kommunikeret efterfølgende mellem parterne, indtil [klager] sendte sin klage til Advokatnævnet, hvor klagen blev modtaget den 4. oktober

12 Advokatnævnet finder, at Tage Gøttsche ikke har varetaget sagen på behørig vis, herunder ved angiveligt ikke at besvare henvendelserne fra [X] på vegne af [klager] vedrørende afregning. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på den meget sene fakturering af salæret, der efter nævnets opfattelse gav [X] en berettiget forventning om en nærmere forklaring, og på at [X] afventede en forklaring på regningen i fire måneder uden svar. Advokatnævnet finder på den baggrund, at Tage Gøttsche har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk. 1. Tage Gøttsche er tidligere ved Advokatnævnets kendelse af 31. oktober 2014 pålagt en bøde på kr. og ved kendelse af 14. september 2015 pålagt en bøde på kr. for tilsidesættelse af god advokatskik. Sidstnævnte kendelse er af Tage Gøttsche indbragt for domstolene, hvorfor kendelsen ikke tillægges betydning i relation til fastsættelse af sanktionen i nærværende sag. Advokatnævnet pålægger herefter Tage Gøttsche en bøde på kr. i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1. Tage Gøttsche kan indbringe afgørelsen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens 147 d. Salærklagen Efter retsplejelovens 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Det opkrævede salær skal ses i forhold til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført, og det med sagen forbundne ansvar. Afregning af sager skal ske uden unødig ophold. [Klager] må anses som forbruger. 12

13 Når en klient er forbruger, skal advokaten i forbindelse med aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, og hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, om størrelsen af det salær, advokaten agter at beregne sig. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Det skriftlige opdrag- og prisoplysning skal foreligge uden ugrundet ophold i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand. Da der tidligst blev givet opdrags- og prisoplysning den 10. januar 2013, hvor Tage Gøttsche i næsten et år havde bistået [klager], er der ikke rettidigt givet opdrags- og prisoplysning. [Advokatfirma 1] skal derfor bevise, at det opkrævede salær er rimeligt. Advokatnævnet finder, at [klager], indtil hun modtog fakturaen af 17. marts 2016, kunne have en berettiget forventning om, at hun ikke skulle betale yderligere end det beløb, hun allerede havde betalt, hvilket ifølge hende var ca kr. inkl. moms. Advokatnævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at [klager] først modtog faktura den 21. januar 2015, næsten et år efter sagens afslutning, hvoraf det fremgik, at beløbet er betalt, hvorefter hun yderligere et år senere, dvs. ca. to år efter sagens afslutning, modtog den sidste faktura. Advokatnævnet finder på den baggrund, at det opkrævede salær ikke er rimeligt, og Advokatnævnet nedsætter i medfør af retsplejelovens 146, stk. 1, salæret til kr. inkl. moms. 13

14 Advokatnævnet pålægger Tage Gøttsche at betale det eventuelt for meget modtagne salær tilbage til inden 4 uger. Ud over salæret skal advokat betale renter af beløbet. Renten er sædvanlig procesrente; det vil sige Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. Udlånsrenten kan oplyses af pengeinstitutterne. Beløbet skal forrentes fra det tidspunkt, hvor Tage Gøttsche modtog beløbet som betaling, til det tidspunkt, hvor tilbagebetales. Herefter bestemmes: Tage Gøttsche pålægges en bøde til statskassen på kr. [Advokatfirma 1] (nu under konkurs) salær nedsættes til kr. inkl. moms. På nævnets vegne Mikael Sjöberg 14

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2251/ADH K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. Klagens tema: [Klager 1] og

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A], Glostrup.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A], Glostrup. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2339/ADH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A],

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 13. september 2012 J.nr. 2010-03-0817/JSC/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over advokat A s salær på

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2017-211/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn]. København, den 7. januar 2015 Sagsnr. 2014-1196/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] (nu under konkurs) klaget over [advokat B], [bynavn].

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på 6.244,79 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på 6.244,79 kr. inkl. moms. København, den 11. november 2013 Sagsnr. 2012-3872/AKC/NPI/JML 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

København, den 11. marts 2014

København, den 11. marts 2014 København, den 11. marts 2014 Sagsnr. 2012-1725/2KR/TRA/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede A/S. Sagens tema: Klager har klaget over Indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 22. november 2013 Sagsnr. 2013-62/AKC 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-2511/MKJ/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat A. Sagens tema: Klager har klaget over, at advokat A

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A]. København, den 25. november 2015 Sagsnr. 2015-2549/MKJ 2. og 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [advokat A]s salær på 3.847,97 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [advokat A]s salær på 3.847,97 kr. inkl. moms. København, den 30. januar 2017 Sagsnr. 2016-2703/CSI 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 3. juni 2014 Sagsnr. 2013-77/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede, [bynavn]. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 15. april 2014 Sagsnr. 2013-2650/LRA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var arving i et privatskiftet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Den 3. august 2012 fremsendte indklagede en ordrebekræftelse med prisoplysning samt et udkast til testamente.

K E N D E L S E. Den 3. august 2012 fremsendte indklagede en ordrebekræftelse med prisoplysning samt et udkast til testamente. København, den 27. november 2013 Sagsnr. 2013-366/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede. Sagens tema: Klager X og klager Y har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

København, den 26. september 2014 Sagsnr og /CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 26. september 2014 Sagsnr og /CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E København, den 26. september 2014 Sagsnr. 2014 971 og 2014 972 /CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede 1] og [indklagede 2],

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 20. juni 2013 Sagsnr. 2011-4027/CHN/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på kr. inkl. moms. København, den 29. november 2013 Sagsnr. 2013-361/HCH/PMO 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat

Læs mere

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E København, den 7. november 2011 J. nr. 2010-03-1039 VPE/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har bl.a. klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] var den 23. april 2012 blevet bortvist fra [virksomhed] som følge af væsentlig misligholdelse.

K E N D E L S E. [Klager] var den 23. april 2012 blevet bortvist fra [virksomhed] som følge af væsentlig misligholdelse. København, den 30. januar 2018 Sagsnr. 2017-2302/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2016-2633/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. september 2014 Sagsnr. 2012-1866/JSC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [IK], [by].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [IK], [by]. København, den 9. maj 019 Sagsnr. 019-14/CBL 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [IK], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at advokat [IK]

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde.

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde. København, den 24. september 2018 Sagsnr. 2018-1679/CHO 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat [B], [bynavn 1]. Klagens tema: Advokat [A] har klaget

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. september 2016 Sagsnr. 2016-859/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø. København, den 26. oktober 2017 Sagsnr. 2017-1392/KMW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [selskab 1] klaget over advokat Torben Stenius, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [selskab 1] klaget over advokat Torben Stenius, København K. København, den 29. april 2019 Sagsnr. 2018-2993/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [selskab 1] klaget over advokat Torben Stenius, København K. Klagens

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Skøtt Jensen, Horsens.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Skøtt Jensen, Horsens. København, den 18. december 2013 J.nr. 2012-1345 LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Skøtt Jensen, Horsens. Sagens tema: [Klager] har

Læs mere

Ved kendelse af 29. januar 2014 har Advokatnævnet i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, pålagt advokat Lars Borring en bøde på kr.

Ved kendelse af 29. januar 2014 har Advokatnævnet i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, pålagt advokat Lars Borring en bøde på kr. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 16. juni 2014 i sag nr. BS 156-195/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Kgs. Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 1. september 2014 Sagsnr. 2013 3850/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [Advokat A] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af retsbogen

Københavns Byret. Udskrift af retsbogen Københavns Byret Udskrift af retsbogen Den 16. oktober 2015 kl. 10:30 blev retten sat på Kontor 36 af dommer Lone Molsted. Protokolfører var Maria Hampen. Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-547/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen for 3. advokatkreds salærkendelse således:

K E N D E L S E. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen for 3. advokatkreds salærkendelse således: København, den 6. juli 2007 J.nr.02-0303-06-1537 lnj/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-953/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

København, den 28. februar 2014

København, den 28. februar 2014 København, den 28. februar 2014 Sagsnr. 2013-1775/8KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagerne vedrører en sag anlagt af advokat [C] og et af hende ejet anpartsselskab mod [ejerforening].

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagerne vedrører en sag anlagt af advokat [C] og et af hende ejet anpartsselskab mod [ejerforening]. København, den 27. juni 2013 J.nr. 2011-10199/JSC 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] for [ejerforening] klaget over advokat [B], [bynavn], og advokat [B] har for

Læs mere

K E N D E L S E. Klagens tema: [Klager] har klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms i forbindelse med en erstatningssag.

K E N D E L S E. Klagens tema: [Klager] har klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms i forbindelse med en erstatningssag. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-3326/JSC 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med et erhvervslejemål.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med et erhvervslejemål. København, den 30. november 2010 J.nr. 2009-02-1102 MRY/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd

Læs mere

København, den 11. september 2012 J.nr /JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 11. september 2012 J.nr /JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E København, den 11. september 2012 J.nr. 2011-02- 0114/JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at

Læs mere

X har på vegne klager endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

X har på vegne klager endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 31. marts 2014 J.nr. 2012-1559/JSC 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere