BUDGETKONTROL Oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETKONTROL Oktober 2017"

Transkript

1 BUDGETKONTROL Oktober 2017

2 Indhold 1. Indledning Overordnet resultat Resultatopgørelse Finansiering Anlæg Overførsler til Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud Uden for selvforvaltning Underskud uden for selvforvaltning Overskud uden for selvforvaltning kontrollens resultater på politikområder Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Servicerammen Likviditet Detaljeret resultatopgørelse Indstilling kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 2 af 20

3 1. Indledning Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. kontrollen er udarbejdet på baggrund af centrenes og virksomhedernes forventning til kontrollerne gennemføres for at holde øje med om byrådets bevillinger bliver overholdt og for at følge likviditetsudviklingen. 2. Overordnet resultat Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er: Tabel 2.1 I mio. kr. 1. april 1. oktober Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober Drift inkl. selvforvaltning Anlæg Finansiering I alt =merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på mio. kr. Det er 107 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 114 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 27 mio. kr. I alt forventes et at udvise mindreforbrug på 194 mio. kr. i forhold til bevillingerne. kontrollen er forbedret med 36 mio. kr. ift. budgetkontrollen pr.. På Sundhedsområdet forventes nu et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. pr.. På Undervisning forventes et mindreforbrug på i alt godt 10 mio. kr. mere end ved vurderingen pr.. På IT forventes en forbedring på 6 mio. kr. på baggrund af engangsindtægter samt mindreforbrug på puljer. På Trafikområdet forventes en forbedring på 7,5 mio. kr., som skyldes en engangsindtægt på tilbagebetaling af energiafgift vedr. 2014/15 fra SKAT samt færre investeringer i vejbelysning i Derudover forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvilket er yderligere 13 mio. kr. i forhold til seneste budgetkontrol. Der forventes nu et årsresultat på 29 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 14 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er, at byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr. Når budgetkontrollen er 194 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 14 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 210 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2016 til 2017, der er givet tillægsbevillinger til. Der er givet bevilling på 177 mio. kr. i kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 3 af 20

4 overførte drifts- og anlægsbevillinger og der er givet øvrige tillægsbevillinger på 25 mio. kr. til forhøjelse af budget til parkeringshus, finansieret af salg af posthusgrunden. Det forventede mindreforbrug på driften på 107 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Sundhed (når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter), Handicap, Psykiatri, Politikere, Dagpasning, Ejendomme samt Børn og Unge. Merforbrugene kan ikke umiddelbart dækkes inden for udvalgenes områder. På kulturområdet besluttede Byrådet i sag om Arena Næstved den 20. december 2016, at der i budgetkontrollerne i 2017 skulle afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til bedre fysisk sammenhæng af det samlede halkompleks. Finansieringen skulle ske via en drøftelse imellem Kulturudvalget og Økonomiudvalget om fordelingen. Projektet bliver, i dialog med bestyrelsen, først startet op i 2018, så behovet for midler har derfor ikke været der i 2017 og der er ikke blevet afsat midler til projektet. Finansieringen skal i stedet findes og prioriteres i anlægsbudgettet for Samlet set er resultatet af budgetkontrollen stort set tilfredsstillende. Det øgede træk på kassen på 14 mio. kr. skyldes isoleret set en udskydelse af lånehjemtagelse. Herudover er overskuddet på den strukturelle balance på mere end de 175 mio. kr., som er målet i den økonomiske politik. Der er fortsat nogle områder, der ikke overholder budgettet, det bliver dog mere end opvejet af områder med mindreforbrug. De områder, der har budgetproblemer uden for selvforvaltning vil jf. budgetforliget for 2018 få nulstillet deres underskud, dog maksimalt det underskud, der var forventet ved budgetkontrollen pr problemerne skal fortsat forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige budgetbalance i 2018 og frem. 3. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen, som vist i tabel 3.1 giver et overblik over det forventede på hovedelementer. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 4 af 20

5 Tabel 3.1: Resultatopgørelse i forhold til det korrigerede budget Resultatopgørelse Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse i forhold Afvigelse i forhold til oprindeligt til korrigeret budget budget 1. april A B B C D E Driftsindtægter Skat/tilskud udligning 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg * Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Ejendomsudvalget Nettodriftsudgifter i alt 1) Renter (ekskl. ældreboliger) 2) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område Optagne lån indtil denne budgetkontrol 2) Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 2) Øvrige finansforskydninger 2) Samlet balance, skattefinansieret område Resultat af det brugerfinansierede område 1) Resultat af Ældreboliger Resultat i alt * uden servicebufferpulje +=udgift/merudgift; -=indtægt/merindtægt. Anm. 1: I det overordnede resultat i tabel 2.1 er anført et mindreforbrug på drift på 66 mio. kr. De 66 mio. kr. består dels af nettodriftsudgifter i alt samt resultatet af det brugerfinansierede område. Anm. 2: I det overordnede resultat i tabel 2.1 er anført en mindreindtægt på finansiering på 21 mio. kr. Det består af n på skat/tilskud, Renter, Optagne lån, Afdrag på langfristet gæld, Indskud i landsbyggefonden og øvrige finansforskydninger. I den økonomiske politik er der et mål om, at der skal være 175 mio. kr. i overskud på den strukturelle balance, hvilket er det samme som resultat af den ordinære drift. Der forventes i et for 2017 at være et overskud på 190 mio. kr., som er 15 mio. kr. over målet. Det vurderes, om byrådets bevillinger er overholdt ved at sammenholde det forventede med det korrigerede budget, idet det korrigerede budget er lig med byrådets bevillinger. Der er én driftsbevilling pr. udvalg og én bevilling pr. anlægsprojekt. Det fremgår af tabel 3.1, at Ejendomsudvalget ikke forventer at kunne overholde driftsbevillingen. De enkelte anlægsprojekter kan ikke ses af tabellen, men derimod i bilag 4. De samlede udgifter til drift, anlæg og finansiering forventes at blive 194 mio. kr. mindre end bevilget. 4. Finansiering Der forventes en samlet mindreindtægt på 27 mio. kr. i forhold til budgettet på mio. kr. Mindreindtægten skyldes hovedsagelig byrådets beslutning om ikke at optage budgetterede lån aconto i Anlæg Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i Gennemgangen har resulteret i, at administrationen forventer kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 5 af 20

6 at der skal overføres 114 mio. kr. til Det er stort set samme forventning til overførsler som ved budgetkontrollen pr. 1/7, hvor der forventedes overført 112 mio. kr. Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af byrådet. Gennemgangen af anlægsprojekterne har vist, at der er behov for at flytte mellem en del projekter. De enkelte bevillingsændringer fremgår af bilag 4 (sidste kolonne). Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. 6. Overførsler til 2018 Der er regler om, at følgende kan overføres til året efter: over- og underskud på selvforvaltningsvirksomhederne over- eller underskud på et politikområde uden for selvforvaltning (bortset fra arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering, servicebufferpuljen samt hele politikområdet Finansiering) uforbrugte anlægsmidler for igangværende anlægsarbejder. Når man vurderer et skal man samtidig vurdere overførslerne til det kommende år. Der er én bevilling pr. udvalg, men der overføres separate beløb for udvalgenes konti inden for selvforvaltning og uden for selvforvaltning til det efterfølgende år. Fx kan et udvalg have overskud på selvforvaltningsvirksomhederne og have et tilsvarende underskud på udvalgets konti uden for selvforvaltning. Det udvalg vil fremstå, som om de overholder budgettet. Både over- og underskud overføres til det efterfølgende år. Udvalget kan se på overskud og underskud i sammenhæng, og har mulighed for at træffe beslutning om omfordeling af midlerne inden for udvalgets område. Tabel 6.0 kontrollen peger på, følgende overførsler til 2018: 1. oktober 2017 Selvforvaltningsoverskud -22,9 mio. kr. Underskud udenfor selvforvaltning 24,4 mio. kr. Overskud udenfor selvforvaltning -72,0 mio. kr. Uforbrugte anlægsbevillinger -114,3 mio. kr. I alt til genbevilling i ,8 mio. kr. += overførsel af underskud; - = overførsel af overskud. Ved denne budgetkontrol forventes der overført overskud på 184,8 mio. kr. til Det er meget store overførsler til Det er ca. 8 mio. kr. mere end der blev overført sidste år. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 6 af 20

7 På de områder, hvor restbudgettet ikke overføres til 2018, forventes der mindreforbrug på knap 9 mio. kr. Det er Aktivitetsbestemt medfinansiering, Arbejdsmarkedsområdet samt Finansiering, som ikke overføres. 6.1 Selvforvaltningsoverskud og selvforvaltningsunderskud Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 22,9 mio. kr. til Det dækker over, at nogle virksomheder overfører overskud og nogle få virksomheder overfører underskud. Virksomhederne forventer at bruge 42 mio. kr. af deres opsparing, så de opsparede midler falder fra 65 til 23 mio. kr. Det er især Administrationen og Ældre, der forventer at bruge kraftigt af deres opsparing. På alle øvrige områder forventes også et forbrug af opsparing på nær Trafik og Grønne områder og Næstved Ressourcecenter. Ældreområdet bruger kraftigt af deres opsparingsbeløb, idet der er overført ca. 23 mio. kr. til Handicapområdet. Tabellen viser hvordan selvforvaltningsresultatet fordeler sig på politikområder. Resultat for den enkelte selvforvaltningsvirksomhed fremgår af bilag 2. Tabel 6.1 Selvforvaltningsresultat på politikområder Overført fra 2016 Forventning til årets resultat overførsel til 2018 Administration Puljer Beskæftigelse Sundhed Psykiatri Ældre Handicappede Børn og Unge Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid Trafik og Grønne områder I alt = underskud, -= overskud Selvforvaltningsvirksomheder må maksimalt overføre 3% i over- eller underskud af deres bruttobudget. Det er ikke opgjort om der er virksomheder, der overskrider reglerne. Virksomheder, der får mere end 3% i overskud, får som udgangspunkt kun overført de 3%, men der er mulighed for at søge dispensation. 6.2 Uden for selvforvaltning Også uden for selvforvaltning gælder, at alle over- og underskud udenfor som udgangspunkt overføres, bortset fra arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 7 af 20

8 6.2.1 Underskud uden for selvforvaltning Der forventes overført 24,4 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning fra 2017 til Tabellen viser hvilke politikområder, der forventes at have underskud. Tabel Underskud overført fra 2016 Tilført fra øvrigt udvalgsområde Forventning til årets resultat Underskud der forventes overført til 2018 Politikere Sundhed Psykiatri Handicap Børn og Unge Dagpasning Ejendomme I alt = underskud, -= overskud De samlede overførte underskud forøges med 11,2 mio. kr., fra 13,2 mio. kr. til 24,4 mio. kr., som forventes overført til Den reelle forøgelse af underskuddene er 38,3 mio. kr. på disse politikområder, men da der er flyttet budget fra andre områder hertil, bliver forøgelsen af underskuddene reduceret til 11,2 mio. kr. Det er især Handicappede, som har en meget kraftig vækst i udgifterne, som dog er dækket af mindreudgifter på ældreområdet således, at der alene forventes overført et underskud på 1,5 mio. kr. på handicapområdet. Mindreudgifterne på ældreområdet er dog af midlertidig karakter, mens merforbruget på Handicappede forventes at være et varigt merforbrug Overskud uden for selvforvaltning Der forventes overført 72,0 mio. kr. i overskud uden for selvforvaltning. Det fordeler sig med 44,4 mio. kr. på Undervisning (primært overgangsmidler) 15,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets områder (primært Puljer og IT) 6,0 mio. kr. på Natur og Vand 1,0 mio. kr. på Kultur og Fritid samt 4,2 mio. kr. på Trafik og Grønne områder 0,5 mio. kr. på Ældre Det forventede overskud på Trafik og Grønne områder på 4,2 mio. kr. er inklusiv en hjemtaget energiafgift vedr. 2014/15 på 1,7 mio. kr. Det indstilles, at dette beløb lægges i kassen. Det forventede overskud på området udgør herefter 2,5 mio. kr. Hvad overskuddene skyldes uddybes i afsnittene pr. politikområde nedenfor i afsnit Der kan ikke automatisk overføres ubegrænset overskud uden for selvforvaltning. Der kan automatisk overføres op til 3% - udover 3% kan der overføres med god begrundelse. Der kan dog på alle politikområder overføres 1 mio. kr., selvom det overstiger 3%+/-. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 8 af 20

9 7. kontrollens resultater på politikområder I det følgende afsnit gennemgås resultaterne pr. politikområde i forhold til det korrigerede budget. Der er kun kommenteret på resultatet uden for selvforvaltning. Nedenstående tabel viser det samlede resultat for alle områder. Tabel 7.0 Samlet resultat af budgetkontrollen Selvfor valtning Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Drift i alt Virksomheder Øvrige områder Forsyningsvirksomheder og ældreboliger Anlæg alle udvalg Finansiering Samlet budgetkontrol 1. apr. Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Kolonne A viser forskellen mellem det forventede og det korrigerede budget. Der forventes et samlet mindreforbrug på -79,4 mio. kr. Kolonne B viser, at selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre overskud på 22,8 mio. kr. til Kolonne C viser, at der forventes overført 72 mio. kr. i overskud uden for selvforvaltning. Kolonne D viser, at der forventes overført underskud uden for selvforvaltning på 24,4 mio. kr. Kolonne E viser, at der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 114,3 mio. kr. Kolonne F viser den resterende budget, som ikke automatisk overføres til Det er budgetn i kolonne A minus overførselsbeløbene i kolonne B-E. Der forventes mindreudgifter på 8,9 mio. kr. som ikke forventes overført. Anlæg, som ikke overføres til Økonomiudvalget Politikere Samlet set forventer politikområdet en budgetoverskridelse på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke er fundet dækning til den årlige 1% reduktion inden for området. I budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Administration Uden for selvforvaltning - mindreforbrug på -1,3 kr.: Det forventede mindreforbrug er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 0.7 mio kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1,2 mio. kr. Derudover er der tilført budget fra Lov og Cirkulære på -0,4 mio.kr. (midler til synlighed og åbenhed om resultater) som endnu ikke er fordelt. Inden for selvforvaltning - mindreforbrug på -0,7 kr.: Samlet forventer centrene p.t. et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. og på øvrige fælles konti ligeledes et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 9 af 20

10 Puljer Inden for selvforvaltning - mindreforbrug -3 mio. kr.: Risikostyring har de sidste par år haft et større mindreforbrug, men i 2017 forventes en del forsikring/arbejdsskade sager at gå til afgørelse, hvorfor der skønnes at bruge hele budgettet op til den afsatte bufferpulje på 3 mio. kr. Uden for selvforvaltningen mindreforbrug -4,2 mio. kr.: P.t. forventes et mindreforbrug på -4,2 mio. kr. hvoraf de 3,5 mio. kr. vedr. indkøb og udbud forventes overført til Mindreforbruget fremkommer hovedsageligt af mindreforbrug på fleksjobpuljerne og tjenestemandspensionerne. En del af mindreforbruget modsvares dog af et forventet merforbrug på barselspuljen på 3,5 mio. kr. Barselspuljen har de sidste par år haft et større merforbrug. Ved budgetbehandlingen for 2018 er der foreslået en omprioritering inden for området. SAO: I forbindelse med vedtagelse af SAO projektet blev potentialet nedsat fra 7 mio. kr. til 5,5 mio. kr. pga. mistede indtægter på dagpenge, Børn og Unge og Handicap (når udgiftsbudget nedskrives mistes indtægter på de nævnte områder). Indkøb: Indkøbspolitikkens forventede r overføres fra år til år, da området har store tidsforskydninger i forhold til ydelser og budget. I 2017 forventes et mindreforbrug -3,5 mio. kr. Tjenestemandpension: Da de nye direktører er overenskomstansatte, overføres kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem fra budget afsat til tjenestemandspensions-forsikringspræmier til direktionens lønbudget, da udgiften til deres pension afholdes direkte på lønkontoen. IT Det forventede mindreforbrug på -9,5 mio. kr. består hovedsageligt af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen, her er modtaget udbytte af provenu for salg af KMD-ejendomme på samlet 4,4 mio. kr. Merforbruget på Hardware, Licenser og Platforme på 2,9 mio. kr. skal ses i sammenhæng med indtægter fra salg af øvrige ydelser på -2,0 mio. kr. SBSYS under andre systemer, forventer et mindreforbrug på -0,4 mio. Beløbet ønskes overført til 2018 og skal bruges til en kommende arkivversion. Forbedringen på ca. 6 mio. kr. i forhold til forventet mindreforbrug pr. 1/7 2017, skyldes primært provenu fra salg af KMD-ejendomme, heraf er de 1,8 mio. kr. budgetteret i Planlægning og erhverv Forventer p.t. et lille mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Såfremt der kommer et mindreforbrug på Mærk Næstved og/eller Markedsføringsbudgettet, vil det blive søgt overført til 2018 til brug for promovering af SKILLS 19. Beredskab Der forventes samlet et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 0,3 mio. kr. og dels at budgettet blev fremskrevet med kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 10 af 20

11 art 4.7 fremskrivnings procent i stedet for art 5.9, hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 0,2 mio. kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 kommuner for at gøre det ensartet. En udlånt tjenestemand er returneret til NK, og der er i den forbindelse budgetoverført kr. til Administrationen til delvis dækning af løn i Finansiering af den årlige lønudgift fra 2018 og frem vil blive anvist i forbindelse med den første budgetkontrol i Tabel 7.1: kontrol på Økonomiudvalgets område 1. apr. Selvfor valtning Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Politikere Administration Virksomheder Øvrige områder IT Jord og bygninger Planlægning og erhverv Redningsberedskab Puljer Virksomheder Øvrige områder Økonomiudvalget i alt =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Anlæg, som ikke overføres til Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Resultatet af budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet er forventede mindreudgifter på -21,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.223,6 mio. kr. En positiv udvikling på flere af ydelsesområderne de seneste måneder og forventningen til den resterende del af året betyder, at skønnet er forbedret med 13,1 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1/7. Det største mindreforbrug forventes nu på ressourceforløb med -12,4 mio. kr. Udviklingen i antal forløb betyder, at skønnet er forbedret med 5,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Der forventes også fortsat et stort mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp med samlet -11,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. i forhold til sidst. Udviklingen med væsentligt færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret forventes fastholdt resten af Herudover betyder forbedrede skøn, at der nu forventes mindreforbrug på sygedagpenge på -2,5 mio. kr. og fleksjob på -5,9 mio. kr. På integrationsområdet skønnes et samlet mindreforbrug (inkl. boligplacering) på -7,2 mio. kr. På området er der i 2017 oprindeligt budgetlagt efter forudsætninger, hvor der på pågældende tidspunkt var forventet en langt større flygtningekvote. Der er også områder hvor der forventes merforbrug i forhold til budgetterede og det er fortsat særligt ledighedsydelse med 7,9 mio. kr. Antal modtagere af ledighedsydelse er vokset markant og er på nuværende tidspunkt både væsentligt højere end i 2016 og i forhold til det budgetterede for De største merforbrug forventes herudover på jobafklaringsforløb (5 mio. kr.), forsikrede ledige (4 mio. kr.) og aktivering (2,4 mio. kr.). På førtidspensioner forventes nu et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en reducering på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Dette område har ændret sig markant siden november Antallet af nytilkendelser forventes mere end fordoblet i 2017 i forhold til Når der alligevel ikke skønnes et merforbrug på førtidspensioner i 2017 skyldes det en lang række andre faktorer herunder at der forventes langt flere mellemkommunale kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 11 af 20

12 indtægter i året end budgetteret. Der er fokus på udviklingen på området, da der med tiden kan oparbejdes stigende udgifter til en mere udgiftstung ydelse af permanent karakter. I forhold til KLs seneste skøn for overførselsudgifterne i 2017, betyder den nye budgetkontrolvurdering også en stor forbedring. KLs skøn var 1,2 mia. kr. lavere end aftalegrundlaget fra budgetlægningen. Direkte omregnet til Næstved-kroner er det 17 mio. kr., hvor budgetkontrollens skøn er et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 23 mio. kr. Hvis årsresultatet bliver som skønnet kan det indikere, at kommunen bevæger sig tættere på landsgennemsnittet end i 2016, hvor kommunen lå ca. 60 mio. kr. over. Der må dog tages et stort forbehold for dette, da det er baseret på KLs skøn ifm. kommuneaftalen i juni. Den positive udvikling Næstved Kommune oplever, må på flere ydelsesområder formodes at være en landstendens og den fulde effekt af konjunkturudviklingen er muligvis ikke indregnet i KLs skøn. Hvis kommunen skal komme tættere på landsgennemsnittet, er det afgørende med en lokal udvikling der er bedre end landets på nogen områder. Først når alle kommuners er for 2017 er afsluttet, kan dette vurderes. Der vedlægges notat med yderligere bemærkninger til budgetkontrollen på arbejdsmarkedsområdet. Tabel 7.2: kontrol i forhold til det korrigerede budget for Beskæftigelsesudvalgets område 1. apr. Selvfor valtning Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Arbejdsmarked Virksomheder Øvrige områder Beskæftigelsesudvalget i alt =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Anlæg, som ikke overføres til Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundhed tet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne vurderes, ud fra givne forudsætninger, at give mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. pr. 1/7 var vurderingen 12 mio. kr. i mindreforbrug. Udgifterne i 2015 blev 329 mio. kr. og 2016 blev de 322 mio. kr. tet for 2017 udgør 334,5 mio. kr. inkl. tilbagebetalingen vedr På det øvrige sundhedsområde forventes merudgifter på knapt 4,6 mio. kr., heraf skyldes de 2,3 mio. kr. overført underskud fra Dertil kommer nye merudgifter på 2,3 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, kørsel til genoptræning samt specialiseret genoptræning. Hjælpemiddelområdet forventes udfordret på bl.a. stomihjælpemidler og støtte til køb af bil. Ved budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Resultat inden for selvforvaltning overføres efter gældende regler. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 12 af 20

13 Psykiatri Der forventes merudgifter på 5,5 mio. kr., fordelt med 5,2 mio.kr. uden for selvforvaltning og 0,3 mio.kr. inden for selvforvaltning. Pr. blev der tilsvarende forventet 5,2 mio.kr. uden for selvforvaltning og 0,0 mio.kr. inden for selvforvaltning. Der gøres opmærksom på, at der i budgetforliget den 21. september 2017 er beslutte at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Resultat inden for selvforvaltning overføres efter gældende regler. Tabel 7.3: kontrol i forhold til det korrigerede budget for Sundheds- og psykiatriudvalget 1. apr. Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Selvfor valtning Forventede overførsler til 2018 Overskud udenfor selvforvaltning +=merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Underskud udenfor selv forvaltning, som ikke overføres til 2018 A B C D F (A-B-C-D-E) Sundhed Virksomheder Øvrige områder Psykiatri Virksomheder Øvrige områder Sundheds- og psykiatri i alt Omsorgsudvalget Ældre På ældreområdet forventes mindreudgifter på -0,5 mio. kr. uden for selvforvaltning og -8,9 mio. kr. indenfor selvforvaltning. I alt -9,4 mio. kr. Mindreforbrug inden for selvforvaltning på -8,9 mio. kr. svarer til 1,2 % af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig med -13,7 mio. kr. på det visiterede område, - 1,3 mio. kr. faste stillinger, 6,3 mio. kr. på faste udgifter og -0,2 på øvrige udgifter. Mindreforbruget på det visiterede område skyldes et fortsat fald i de visiterede timer. Der er henover foråret og sommeren observeret en stigning i de visiterede timer, hvilket også forventes at fortsætte resten af året. Forventningen på ældreområdet var ved sidste budgetkontrol -6,8 mio. kr. Årsagen til stigningen i mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at forventningen til køb af pladser er nedjusteret. Der købes ikke det antal pladser som forventet. Stigningen i mindreforbruget svarer til 0,3 %. Handicap Området har fået tilført 15,8 mio.kr. fra ældreområdet jf. udvalgets beslutning i 2016, samt yderligere 7,5 mio.kr. fra budgetkontrollen 1/4, i alt 23,3 mio.kr. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 13 af 20

14 Ved denne budgetkontrol forventer området et merforbrug på 1,5 mio.kr. ud over de allerede tilførte 23,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio.kr. i forhold til. Dette skyldes færre indtægter for statsrefusion (primært særlig dyre enkelt sager), merudgifter til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), samt merudgifter som følge af tilgang af en ny særlig en dyr borgere. Der er fortsat indarbejdet en forudsætning om øget tilgang på 1,5 mio.kr. resten af året, samt en afgang på 1,0 mio.kr, i alt netto 0,5 mio.kr. Der gøres opmærksom på, at der i budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Området arbejder på at nedbringe merforbrug på 1,5 mio.kr. i Tabel 7.4: kontrol i forhold til korrigeret budget på Omsorgsudvalgets område 1. apr. Selvfor valtning Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Virksomheder Øvrige områder Handicap Virksomheder Øvrige områder Omsorgsudvalget i alt =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Anlæg, som ikke overføres til Børne- og Skoleudvalget Børn og unge opfølgningen viser som ved sidste opfølgning per 2017 et samlet forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. Dette merforbrug indeholder en overførsel af underskud fra 2016 på ca. 3 mio. kr. Det vil sige, at underskuddet for 2017 forventes at være 7,3 mio. kr. det uændrede merforbrug dækker over fald i udgifter til anbringelser med 1,5 mio.kr., stigende udgifter til forebyggelse med 1,3 mio.kr. samt stigende øvrige udgifter med 0,2 mio.kr. De faldende udgifter til anbringelser skyldes fald i antal anbragte, mens de stigende udgifter til forebyggelse primært skyldes udgifter til forældre/børn ophold, samt udgifter til aflastninger for børn med handicap. Denne stigning skal ses i sammenhæng med faldende anbringelsessager/udgifter. Der gøres opmærksom på, at der i budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Dagpasning På Dagpasning forventes der et merforbrug på 1,35 mio. kr. uden for selvforvaltning. Der forventes merudgifter på PA-elever på 2 mio. kr., som skyldes et opsparet merforbrug fra de tidligere år. Der er lavet ordning med, at PA-eleverne tillægges en arbejdsværdi, sådan at merforbruget bliver afviklet over de kommende år. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 14 af 20

15 Resultatet uden for selvforvaltning, når der ses bort fra merforbruget på PA-eleverne, er et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2016 som var et mindreforbrug (uden overførslen vedr. PA-eleverne) på -1,7 mio. kr. Undervisning Skolerne har givet bud på forventet resultat af skoleåret 2017/18. Derefter er der foretaget en teknisk omregning i CKO af, hvad forventet resultat for kalenderåret 2017 bliver. Området udviser et samlet mindreforbrug på -44,4 mio. kr. uden for selvforvaltning, beløbet kan specificeres således: 15 mio.kr. pulje bevilget af forligs partier (7/12) 8,8 mio. kr. 4 mio.kr. pulje i 2 år (7/12) 2,3 mio. kr. 4 mio.kr. pulje til skolerne til fremmøde (7/12) 2,3 mio. kr. Brobygning 2,0 mio. kr. Renovationsarbejder på skolerne 1,0 mio. kr. 10. klasser udliciteret til ZBC (7/12 del) 3,1 mio. kr. Overgangsmidler + læreres kursusmidler (2 mio. kr.) 23,6 mio. kr. Øvrige r 1,3 mio. kr. I alt 44,4 mio. kr. Ændringen i vurderingen siden sidste budgetkontrol på 8 mio.kr. skyldes primært, at der regnet med et forbrug i 2017, som nu først forventes forbrugt i 2018 Tabel 7.5: kontrol i forhold til korrigeret budget på Børne- og Skoleudvalgets område 1. apr. Selvfor valtning Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Børn og Unge Virksomheder Øvrige områder Dagpasning Virksomheder Øvrige områder Undervisning Virksomheder Øvrige områder Børne og Skoleudvalget i alt =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Anlæg, som ikke overføres til Kulturudvalget Kultur og Fritid Der forventes mindreudgifter på 1 mio. kr. pga. tidsforskydninger. Beløbet overføres til Tabel 7.6: kontrol i forhold til korrigeret budget på Kulturudvalgets område 1. apr. Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Selvfor valtning Forventede overførsler til 2018 Overskud udenfor selvforvaltning +=merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Underskud udenfor selv forvaltning, som ikke overføres til 2018 A B C D F (A-B-C-D-E) Kultur og Fritid Virksomheder Øvrige områder Kulturudvalget i alt kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 15 af 20

16 7.7 Teknisk udvalg Natur, Vand og Miljø Samlet forventes et mindreforbrug på -6 mio. kr. Pr. 1/7 var der et forventet mindreforbrug på -5 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på -5,0 mio. kr. på indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse fra Det forventes, at beløbet skal afleveres, når alle kommuners faktisk forbrug er opgjort. Hvis forbruget er lavere end det tidligere tildelte bloktilskud, skal det tilbagebetales. Tilbagebetaling forventes ikke at blive afklaret i Beløbet overføres til Yderligere er der et mindreforbrug på Vandløbsvæsen på -0,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. vedr. naturforvaltningsprojekter og øvrig planlægning. Trafik og Grønne områder Der forventes en samlet mindreudgift på -4,2 mio. kr. uden for selvforvaltning. Pr. 1/7 var der et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. Ændringen skyldes en engangsindtægt fra SKAT på 1,7 mio. kr., som vedrører hjemtagelse af energiafgifter for vejbelysning for 2014 og 2015 denne engangsindtægt foreslås tilført kassen. Herudover er der en mindreudgift på vejbelysning grundet færre investeringer i Der forventes overført 2,5 mio. kr. til 2018 til gennemførelse af forslag angivet i belysningsplanen, som forventes færdig i november Endelig forventes nu en merudgift på 1,5 mio. kr. vedr. kollektiv trafik, som dels skyldes, at tilskud fra Trafikstyrelsen i 2017 vedr. Projekt Øst nu forventes at blive 0,9 mio. kr. mindre end tidligere antaget og dels skyldes en forventet udgift på kr. til opsætning af læskure i Projekt Øst sidstnævnte er en forudsætning i Trafikstyrelsens tilsagn om tilskud, men udgiften har ikke tidligere været særskilt budgetteret. Merudgiften dækkes dels ved overførsel af 0,8 mio. kr. fra vejbelysningsbudgettet og dels ved mindreudgifter til flextur samt indtægt fra dubleringskørsel for skolerne m.v. på 0,7 mio. kr. Til orientering kan det oplyses, at efter modtagelse af estimat 2 fra Movia forventes sresultatet for 2017 fortsat at medføre en merudgift for Næstved Kommune på 3,1 mio. kr., som opkræves i januar Tabel 7.7: kontrol i forhold til korrigeret budget på Teknisk udvalgs område 1. apr. Selvfor valtning Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Forventede overførsler til 2018 Overskud Underskud udenfor selv- udenfor selv forvaltning forvaltning A B C D E F (A-B-C-D-E) Natur, vand og miljø Trafik og grønne områder Virksomheder Øvrige områder Teknisk udvalg i alt =merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Anlæg, som ikke overføres til 2018 kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 16 af 20

17 7.8 Ejendomsudvalget Ejendomme Der forventes mindreindtægter på ca. -1,2 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes dels et fald i opkrævningstaksten vedr. forpagtninger, dels salg af en del arealer, dels udyrkbare arealer i 2017 som følge af igangværende vejanlæg, samt ledige lejemål i Jernbanegade 12. Ved budgetforliget den 21. september 2017 er besluttet at eftergive driftsunderskud fra 2017 og tidligere, dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr Resultat inden for selvforvaltning overføres efter gældende regler. Tabel 7.8: kontrol i forhold til korrigeret budget på Ejendomsudvalgets område Ejendomme Ejendomsudvalget i alt 1. apr. Fordeling af om n pr. overføres til 2018 eller ej Selvfor valtning Forventede overførsler til 2018 Overskud udenfor selvforvaltning +=merudgift/underskud; -=mindreudgift/overskud. Forklaring på kolonnerne er ved tabel 7.0. Underskud udenfor selv forvaltning, som ikke overføres til 2018 A B C D F (A-B-C-D-E) Servicerammen I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 27 mio. kr., når servicebufferpuljen på 30 mio. kr. er modregnet. Uden puljen ville der have været et merforbrug på 57 mio. kr. 10 mio. kr. af overskridelsen skyldes, at kommunens serviceramme nedsættes pga. lavere prisog lønfremskrivning fra 2016 til I Næstved nedsættes virksomhedernes budgetter ikke pga. de lavere pris- og lønfremskrivningsskøn. I forhold til sidste budgetkontrol er den forventede overskridelse reduceret med 25 mio. kr. Det skyldes forventet overskud på Trafik og Grønne områder, IT samt yderligere overskud på Undervisning. Om servicerammen overholdes måles i forhold til det oprindelige budget. Overskridelse af servicerammen siger ikke noget om, hvorvidt vi også overskrider vores bevillinger. Stort set alle driftsudgifter er omfattet af servicerammen, på nær de fleste arbejdsmarkedsudgifter, ældreboliger samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Overskrider landets kommuner tilsammen servicerammen, bliver kommunerne straffet ved at få reduceret bloktilskuddet. Hvis landets kommuner tilsammen ikke overskrider servicerammen, sker der ikke noget ved, at nogle kommuner overskrider deres ramme. Sanktion udløses kun, hvis landets kommuner tilsammen overskrider den samlede serviceramme. 9. Likviditet Likviditeten er forbedret og udgør 478 mio. kr. i gennemsnitslikviditet pr. 30/ Det er dog stadig vigtigt at vurdere likviditeten i budgetkontrollen. kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 17 af 20

18 Ændringen i likviditeten hænger ikke sammen med, om vi overholder bevillingerne. Hvis der gives tillægsbevillinger fx i form af overførte uforbrugte midler fra året før, bliver det nemmere at overholde bevillingen, men det vil tære på likviditeten. For at vurdere likviditetsvirkningen, skal det forventede holdes op imod det oprindelige budget. Tabel 9.1 Resultatopgørelse i forhold til oprindeligt budget Resultatopgørelse Oprindeligt Forbrug Afvigelse i forhold til oprindeligt budget 1. april Driftsindtægter A B C D Skat/tilskud udligning 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg * Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk Udvalg Ejendomsudvalget Nettodriftsudgifter i alt 1) Renter (ekskl. ældreboliger) 2) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område Optagne lån indtil denne budgetkontrol 2) Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 2) Øvrige finansforskydninger 2) Samlet balance, skattefinansieret område Resultat af det brugerfinansierede område 1) Resultat af Ældreboliger Resultat i alt * Uden servicebufferpuljen. +=udgift/merudgift; -=indtægt/merindtægt. Anm. kontrollen er udarbejdet uden vurdering af de brugerfinansierede områder. Det oprindelige budget 2017 er vedtaget med et kasseforbrug på 15 mio. kr. kontrollen viser, at der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 29 mio.kr. Hvis der er en i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej. Gennemsnitslikviditeten skønnes at være ca. 480 mio. kr. ved udgangen af kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 18 af 20

19 10. Detaljeret resultatopgørelse Resultatopgørelse Driftsindtægter Oprindeligt Korrigeret 1. april Regnskab 2016 A B C D E F Skat/tilskud udligning 2) Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg * Politikere Administration IT Jord og bygninger Virksomheder Øvrige områder Planlægning og erhverv Redningsberedskab Puljer Virksomheder Øvrige områder Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundhed Psykiatri Virksomheder Øvrige områder Virksomheder Øvrige områder Omsorgsudvalget Ældre Handicap Virksomheder Øvrige områder Virksomheder Øvrige områder Børne- og Skoleudvalget Børn og Unge Dagpasning Undervisning Virksomheder Øvrige områder Virksomheder Øvrige områder Virksomheder Øvrige områder Kulturudvalget Kultur og Fritid Virksomheder Øvrige områder Teknisk Udvalg Natur, vand og miljø Trafik og grønne områder Virksomheder Øvrige områder kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 19 af 20

20 Ejendomsudvalget Ejendomme Nettodriftsudgifter i alt 1) Renter (ekskl. ældreboliger) 2) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede Optagne lån Afdrag på gæld (ekskl. ældreboliger) Øvrige finansforskydninger 2) Samlet balance på det skattefina Resultat af det brugerfinansierede Resultat af Ældreboliger Resultat i alt *Uden servicebufferpulje. 11. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3 2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 4 3. der ændres anlægsbevillinger på netto 2 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4 4. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige balance fra 2018 og frem. 5. der gives bevillingsændring på -1,670 mio. kr. til ekstraordinær indtægt vedr. energiafgift af vejbelysning i 2014/15, beløbet lægges i kassen. 6. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning 7. budgetkontrollen godkendes Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Bilag 2 Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer Bilag 4 kontrol på anlægsbudgettet Bilag 5 Oversigtstabel på Arbejdsmarked Bilag 6 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked Bilag 7 Opfølgning på strategiplan tema 1 Bilag 8 Opfølgning på strategiplan tema 2 Bilag 9 Opfølgning på strategiplan tema 3 Bilag 10 Opfølgning på strategiplan tema 4 kontrol pr. 1. oktober 2017 d. 6. oktober side 20 af 20

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Budgetkontrollen er inddelt i følgende seks afsnit: 1. Overordnet resultat

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017

Merforbrug, Mindreforbrug, Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Netto-overførselsbeløb. skal overføres til 2017 Driftsoverførsler fra 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) til ØKONOMIUDVALGET 02 Politikere Merforbrug på 2,4 mio. kr. overført fra 2015 til 2016 er nedbragt med 1,7 mio. kr. hvilket primært skyldes

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere