Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling

2 Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget -98 Korrigeret budget -109 Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg Ændring i likvide aktiver Opr. budget 99 Korrigeret Budget 73 Forventet regnskab 0-5,0-13, , Opr. budget" Korr. budget Forv.regnskab Forventet gennemsnitlig likv.(laveste 2016) Forventet likviditet ultimo ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 78,7 Oprindeligt budget 100,4 Forventet Aktuel prognose ,9 Oprindeligt budget 4,9 Forventet Aktuel prognose Serviceudgifter Gældsudvikling Ramme for 2016 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

3 Indhold 1. Forventet regnskab pr. 31. oktober Overordnet sammenfatning Status på de vigtigste pejlemærker De væsentligste usikkerheder Hovedoversigt vedrørende forventet regnskab Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Indtægter mindreindtægt 0,1 mio. kr Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr Afvigelser på driftsbudgettet Serviceudgifter merudgift 17,8 mio. kr. (0,4 mio. kr. under rammen) Renter mindreudgift 0,4 mio. kr Anlæg mindreudgift 25,5 mio. kr Forsyningsområdet ingen afvigelse Balanceforskydninger og lån merudgift 10,0 mio. kr Likviditet Ultimolikviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning Befolkningsprognose Side 1 af 12

4 1. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016 for Halsnæs Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i november 2016 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober Der udarbejdes fire forventede regnskaber årligt. Disse udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og de forelægges politisk i april, juni, september og december. De forventede regnskaber har til formål at rapportere om det forventede regnskabsresultat, som det skønnes pr. den pågældende dato ud fra de forudsætninger og disponeringer, som kendes på dette tidspunkt. I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse til det korrigerede budget skønnes at være relativt sikker. De indstillede tillægsbevillinger fremgår af bilag 4. Som følge af denne praksis vedrørende tillægsbevillinger er korrigeret budget således ikke det samme som det forventede regnskab. Korrigeret budget er det oprindelige budget inklusiv byrådets tillægsbevillinger afgivet frem til 31. oktober. Disse tillægsbevillinger fremgår af bilag Overordnet sammenfatning Der er syv vigtige pejlemærker i det forventede regnskab: 1. Resultatet af den ordinære drift 2. Forbrug af serviceudgifter 3. Anlægsforbruget 4. Ændring af likvide aktiver 5. Ultimolikviditet 6. Den gennemsnitlige kassebeholdning 7. Tillægsbevillinger De otte pejlemærker gennemgås nedenfor. Derefter følger en opsummering af de væsentligste usikkerheder for det forventede regnskab. 2.1 Status på de vigtigste pejlemærker Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016 viser et overskud på den ordinære drift på 109,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er det en forbedring på 31,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det forventede regnskab på den ordinære drift forbedret med 11,2 mio. kr., hvilket skyldes en forventet mindreudgift på driften på 10,8 mio. kr. samt en mindreudgift på renter på 0,4 mio. kr. I det forventede regnskab indgår et generelt forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr., vurderet på baggrund af gennemgangen af alle områder. Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.427,8 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end servicerammen i form af sigtepunktet udmeldt af KL den 15. august Side 2 af 12

5 Det forventede regnskab på anlæg viser et forbrug på 73,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 15,2 mio. kr., men et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes mindreforbrug på en række anlæg. Der er også indregnet et generelt forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., idet der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, vejrforhold, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses helt præcist. Heraf forventes 20,8 mio. kr. overført fra 2016 til Det forventede overførselsbeløb på anlæg er 5,8 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet på anlæg fra 2015 til 2016, som var på 26,6 mio. kr. Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 4,8 mio. kr., hvilket øger kassebeholdningen ultimo året med 8,8 mio. kr. mere end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 26,9 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedr. det skattefinansierede område på 36,7 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger og lån på 9,8 mio. kr. Ultimolikviditeten forventes at være 4,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 31,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var en ultimolikviditet på -26,9 mio. kr. Forbedringen skyldes, at primo 2016 likviditeten var 23,2 mio. kr. højere end forventet, og at der forventes et formindsket forbrug af likvider i 2016 på 8,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 100,4 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring på 21,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 78,7 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger til afvigelser mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, som skønnes at være sikre. Tillægsbevillingerne beløber sig til netto -3,6 mio. kr. og fordeler sig som følger på de enkelte elementer i hovedoversigten: Indtægter 0,1 mio. kr. Drift -1,4 mio. kr. Renter -0,4 mio. kr. Anlæg -5,7 mio. kr. Balanceforskydninger og lån 3,8 mio. kr. Tillægsbevillinger netto -3,6 mio. kr. 2.2 De væsentligste usikkerheder Det vurderes, at det forventede regnskab på en række områder indeholder særlige risici. Flygtningetilstrømningen har udgjort nogen usikkerhed. De kvalificerede skøn for udgifterne i forhold til de flygtninge, som kommunen forventes at modtage, indeholder udgifter til boligplacering, ydelser og tilbud, som kommunen lovmæssigt skal stille til rådighed/yde overfor flygtningene samt andre udgifter til tilbud, som flygtningene skal tilbydes på lige vilkår med andre af kommunens borgere. Prognosen er meget afhængig af antallet af tildelte flygtninge, sammensætningen af de flygtninge, der kommer (enlige, familier eller uledsagede børn), tidspunktet for deres ankomst osv. Der ankommer pt. ikke mange flygtninge til kommunerne, og kvoten er nedsat, så flygtningeudgifterne er lavere end først antaget. Side 3 af 12

6 På Handicap- og psykiatriområdet har der været en stor stigning i antallet af borgere i botilbud siden Samtidig er den gennemsnitlige pris til botilbud steget væsentligt. Samlet set udfordrer disse to forhold kommunen med væsentlige merforbrug udover budgettet. På området vedrørende familie og børn er der også stigninger i det gennemsnitlige antal anbringelser, og pga. mange nye og tunge sager, er det ikke lykkedes at begrænse merforbruget. Både udsatte voksne og børn udfordrer således budgettet. Som følge af de mange nye tunge børnesager, er der opstået et stort behov for flere specialskolepladser. Det forventede regnskab indeholder således også udgifter hertil, som er væsentligt over budgettet. Der har siden midten af 2015 været faldende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for kommunerne i Region Hovedstaden. Det er sket efter en lang periode, hvor særligt kommunerne i Region Hovedstaden har betalt langt mere i forhold til deres forventninger til udgifterne og den kompensation, der modtages hertil fra staten. Dette er forsat gennem 2016, men efterreguleringen for 2016 som modtages primo 2017, kan medføre en merudgift udover det forventede, hvis de færre udgifter skyldes, at regionen ikke har faktureret alle deres behandlinger i løbet af Projektet Sammen om ny velfærd vil ikke give mulighed for at indhente effektiviseringerne på 2,5 mio. kr. i Der har været en forventning om en udmøntning vedrørende hjerneskadeområdet, men der er på nuværende tidspunkt ikke lavet økonomiske analyser, der giver det tilstrækkelige grundlag for at udmønte den effektivisering, der måtte blive opnået i 4. kvartal af Tilsvarende er der en usikkerhed om, hvorvidt alle de forventede gevinster vedrørende mellemkommunale refusioner kan indhentes i 2016, idet en række sager endnu ikke er afsluttet, og en del af disse sager skal behandles af den Sociale ankestyrelse. Der er dog mellemkommunale sager til behandling, der overstiger det indtægtsbudget, som mangler at blive udmøntet. 3. Hovedoversigt vedrørende forventet regnskab 2016 Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt og korrigeret budget samt det forventede regnskab pr. 31. oktober Bemærkningerne i de følgende afsnit vedrører afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Denne afvigelse fremgår i hovedoversigten. Hovedoversigten indeholder også en kolonne med afvigelsen mellem det forventede regnskab og det oprindeligt vedtagne budget. Tillægsbevillinger som indstilles bevilget i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31. juli 2016 udgør netto -3,6 mio. kr. og fremgår af bilag 4. Nyt korrigeret budget er det korrigerede budget, som vil være gældende efter den politiske behandling af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016, såfremt alle tillægsbevillinger i bilag 4 godkendes. Side 4 af 12

7 HOVEDOVERSIGT, MIO. KR. REGNSKAB 2015 OPRINDELIGT BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET FORBRUGS- PROCENT FORVENTET REGNSKAB PR. 31/7 FORVENTET REGNSKAB PR. 31/10 AFVIGELSE TIL KORR. BUDGET AFVIGELSE TIL OPR. BUDGET TILLÆGS- BEVILLING NYT KORR. BUDGET INDTÆGTER -2015, , ,5 84,7% , ,5 0,1 7,1 0,1-2062,5 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 241,0 257,9 260,2 85,0% 250,9 252,2-8,0-5,8 0,0 260,2 Udvalget for Skole, Familie og Børn 506,1 494,6 498,1 88,0% 510,3 516,8 18,7 22,2-0,8 497,3 Udvalget for Ældre og Handicappede 454,7 462,1 457,7 81,9% 477,1 470,1 12,4 8,0 0,0 457,7 Udvalget for Vækst og Erhverv 379,9 410,1 409,4 79,2% 400,7 389,7-19,6-20,3 0,0 409,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 214,7 233,1 228,0 67,1% 222,3 219,5-8,5-13,6 0,0 228,0 Udvalget for Miljø og Teknik 120,6 122,9 104,7 79,3% 108,3 99,9-4,8-23,0-0,6 104,1 Forventet generel mindre udgift -5,9-1,0-1,0-1,0 DRIFT I ALT 1.917, , ,0 81,4% 1.963, ,2-10,8-33,5-1,4 1956,6 RENTER 8,5 10,9 6,4-16,7% 6,4 6,0-0,4-4,9-0,4 6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -89,7-78,0-98,1-91,8-109,3-11,2-31,3-1,7-99,8 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -4,9-1,5 5,8-24,2% 6,5 1,7-4,1 3,3-5,7 0,2 Udvalget for Skole, Familie og Børn 24,1 23,5 29,6 44,1% 23,2 22,4-7,2-1,1 0,0 29,6 Udvalget for Ældre og Handicappede 2,0 0,0 6,1 91,4% 6,3 5,6-0,5 5,6 0,0 6,1 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,1 0,0 0,4 0,0% 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 7,7 6,3 12,0 17,8% 11,3 4,4-7,6-1,8 0,0 12,0 Udvalget for Miljø og Teknik 24,4 29,7 44,6 40,6% 34,9 40,1-4,5 10,5 0,0 44,6 Forventet generel mindre udgift -5,0-1,5-1,5-1,5 0,0 ANLÆG I ALT 53,4 57,9 98,6 38,1% 77,6 73,1-25,5 15,2-5,7 93,0 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -36,3-20,0 0,5-14,2-36,1-36,7-16,1-7,4-6,9 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -2,8-1,7-1,7 0,0% -1,7-1,7 0,0 0,0 0,0-1,7 REGNSKABSRESULTAT I ALT -39,1-21,7-1,2-15,9-37,8-36,7-16,1-7,4-8,6 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN Balanceforskydninger 2,9-7,7-0,9 3,6 3,7 4,7 11,4 0,2-0,8 Afdrag på lån 44,7 43,1 45,5 71,9% 45,5 45,5 0,0 2,4 0,0 45,5 Optagne lån -28,7 0,0-11,7-11,7-6,4 5,3-6,4 3,6-6,6 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN I ALT 18,9 35,4 32,9 37,4 42,8 10,0 7,5 3,8 36,6 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER -20,2 13,6 31,7 21,5 5,0-26,7-8,6-3,6 28,1 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 5 af 12

8 4. Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser mellem det forventede regnskab pr. 30. oktober 2016 og korrigeret budget i samme rækkefølge, som de fremgår i hovedoversigten. Derudover gennemgås de forventede serviceudgifter. Indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag 2, mens anlæg er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag Indtægter mindreindtægt 0,1 mio. kr. Det forventede regnskab vedrørende indtægter viser mindreindtægter på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den årlige interne momsanalyse giver en merindtægt på 1,3 mio. kr., mens ophør af opkrævning af grundskyld på kommunale ejendomme giver en forventet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Tilskud til efteruddannelse under folkeskolereformen omplaceres til området Folkeskoler, hvor det rettelig skal konteres, og reducerer dermed indtægten med 0,8 mio. kr. 4.2 Drift inkl. refusion mindreudgift 10,8 mio. kr. I dette afsnit gennemgås afvigelser på driften i hovedtræk og det forventede forbrug på servicerammen. For en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på driften henvises til bilag Afvigelser på driftsbudgettet Det forventede regnskab på driften viser mindreudgifter på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser på driften er: Økonomiudvalget mindreudgift på 8,0 mio. kr. Mindreudgiften vedrører mindreudgifter til løn og fællesudgifter på Administrationen med 6,4 mio. kr. og til Øvrige udgifter på 6,5 mio. kr. samt mindreindtægter på 4,9 mio. ved effektiviseringsprojekter. Udvalget for Skole Familie og Børn merudgift på 18,7 mio. kr. Merudgiften vedrører et merforbrug på familieområdet på 16,7 mio. kr. primært vedrørende anbringelser, et merforbrug vedr. specialelever på 3,6 mio. kr., og en mindreudgift på 1,7 mio. kr. vedrørende dagpasning. Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 12,4 mio. kr. Merudgiften vedrører en stigning i antallet af borgere i botilbud samt en gennemsnitlig højere pris pr. borger i botilbud under Handicap og Psykiatri. Side 6 af 12

9 Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift på 19,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift på Beskæftigelsesområdet på 19,3 mio. kr. væsentligst pga. nedgang i antallet af ydelser samt en mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende Erhverv og turisme. Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift på 8,5 mio. kr. Mindreudgiften vedrører primært medfinansiering af sundhedsudgifter, med også mindreudgifter vedrørende sundhedsfremme og Tandplejen. Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift på 4,8 mio. kr. Mindreudgiften vedrører mindreudgifter til Veje og grønne områder på 2,5 mio. kr. og Kommunale Ejendomme på 2,3 mio. kr Serviceudgifter merudgift 17,8 mio. kr. (0,4 mio. kr. under rammen) KL udmeldte den 15. august et nyt sigtepunkt for serviceudgifter på 1.428,2 mio. kr. for Den nye serviceramme tager udgangspunkt i forandrede PL skøn mv. Det forventede regnskab indebærer et samlet mindreforbrug i forhold til servicerammen på 0,4 mio. kr. og et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 17,9 mio. kr. Servicerammen er særligt udfordret af merudgifter til anbringelser under Familie og børn på 20,7 mio. kr., på botilbud under Handicap og psykiatri på 12,4 mio. kr. samt merudgifter til specialelever i folkeskolen på 3,6 mio. kr. I modgående retning trækker det, at der er forventede mindreudgifter på 9,8 mio. kr. vedrørende løn og fællesudgifter på Administration samt Øvrige udgifter. Der forventes mindreforbrug på Veje og grønne områder med 2,5 mio. kr. og på Kommunale ejendomme med 2,3 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. vedrørende dagpasning og endelig et uspecificeret forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. Dertil kommer, at det korrigerede budget er 18,3 mio. kr. mindre end servicedriftsrammen. Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede forbrug på servicerammen, og de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget på servicerammen. Side 7 af 12

10 Servicedriftsudgifter- pr. 31. oktober 2016 Opr Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Korr. Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Afvigelser fra korrigeret budget pr. 31. oktober 2016 Udvalg og politikområder * DKK * DKK * DKK * DKK Økonomiudvalget Administrationen Øvrige Udgifter Ældreboliger Tværgående Budgetpuljer Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie og børn Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale ydelser Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og turisme Udvalget for Sundhed Kultur Fritid Sundhed Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder Kommunale ejendomme Forventet generel mindreudgift Servicedriftsudgifter i alt Oprindelig udmeldt ramme fra KL Ramme (sigtepunkt) udmeldt af KL 15.august Afvigelse fra servicedriftsrammen i alt Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 8 af 12

11 4.3 Renter mindreudgift 0,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes indgåede swaps og mindreudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. 4.4 Anlæg mindreudgift 25,5 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 73,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget på 98,6 indgår overførselsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 26,6 mio. kr. Fra 2016 til 2017 forventes der overført 20,8 mio. kr. I forbindelse med forventet regnskab søges der om en nedsættelse af rådighedsbeløbet til anskaffelse af boliger til flygtninge på 5,7 mio. kr. Samtidig søges om en tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hertil af det resterende rådighedsbeløb, jf. bilag 3. I bilag 3 fremgår det detaljerede forventede regnskab for anlæg. 4.5 Forsyningsområdet ingen afvigelse 4.6 Balanceforskydninger og lån merudgift 10,0 mio. kr. Merudgifterne på balanceforskydninger skyldes forventede lavere indbetalinger af kommunale tilgodehavender pga. suspendering af EFI på 4,5 mio. kr. samt et depot på 0,15 mio. kr. vedrørende Kildemoseparken. Vedr. optagne lån forventes der mindreindtægter på 5,3 mio. kr. som følge af mindre låneoptagelse til flygtningeboliger. 4.7 Likviditet Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 5,0 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. mindre end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 26,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedrørende indtægter, drift, renter og anlæg på 36,7 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger på 10,0 mio. kr. Kommunens likviditet styres ud fra hhv. ultimolikviditeten og den gennemsnitlige kassebeholdning. Disse gennemgås nedenfor Ultimolikviditet I grafen Forventet likviditet ultimo 2016 nedenfor, er den faktiske kassebeholdning opdateret med det forventede regnskab pr. 31. oktober Side 9 af 12

12 Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på -26,9 mio. kr. Ultimobeholdningen forventes nu at blive 4,9 mio. kr. Forskellen skyldes dels, at kassebeholdningen ultimo 2015 udgjorde 9,9 mio. kr., hvor der ved budgetvedtagelsen for 2016 var forventet en negativ ultimobeholdning på 13,3 mio. kr. (dvs. en forbedring ved indgangen til 2016 på 23,2 mio. kr.), og at forventet regnskab nu viser et likviditetsforbrug i 2016 på 8,6 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Ultimobeholdningen vil dog kunne påvirkes væsentligt af forskydninger mellem leverandørgæld og ultimobeholdningen pr. 31. december 2016 (dvs. hvor mange udgifter bogført i 2016, der først betales i 2017). 250 Forventet likviditet ultimo ,9-26,9 Aktuel prognose Oprindeligt budget Den gennemsnitlige kassebeholdning Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Side 10 af 12

13 Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (Kassekreditregel) 106,8 78,7 Aktuel prognose Oprindeligt budget 2016 Den gennemsnitlige kassebeholdning er opdateret med det forventede regnskab pr. 31. oktober 2016, jf. grafen ovenfor. Som det fremgår, udviser det oprindelige budget en forventet laveste gennemsnitslikviditet i 2016 på 78,7 mio. kr., mens den aktuelle prognose på grundlag af forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 medfører en laveste gennemsnitslikviditet på 100,4 mio. kr. Dette er en stigning på 21,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Stigningen skyldes, at kassebeholdningen primo 2016 var højere end forventet ved vedtagelsen af budget 2016 samt at der i 2016 forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige forventede budget for Befolkningsprognose Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. oktober 2016 på personer, hvilket var 110 mere end den 1. januar 2016, og 20 personer færre end befolkningsprognosen pr. 1. oktober Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker med følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio maj 2. kvartal offentliggøres medio august 3. kvartal offentliggøres medio november 4. kvartal offentliggøres medio februar det efterfølgende år Nedenfor fremgår grafisk forskellen på den faktiske befolkning og befolkningsprognosen. Side 11 af 12

14 Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Side 12 af 12

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2017

Forventet regnskab pr. 31. juli 2017 Forventet regnskab pr. 31. juli 2017 Indhold Indledning Hovedoversigt Servicedriftsoversigt Oversigt over allerede godkendte tillægsbevillinger Oversigt over tillægsbevillinger som indstilles godkendt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014) Regnskab for perioden 1. januar 2014 30. juni 2014. (Halvårsregnskab 2014) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 1 2 Regnskabsprincipper... 1 3 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab 2014...

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Regnskab Side 1. Sorø Kommune

Regnskab Side 1. Sorø Kommune 2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere