Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen"

Transkript

1 Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Poul Rosendahl Svend Erik Larsen i stedet mødte Finn Schøtt Ella Weinreich

2 Varde Kommune Beredskabskommission Indholdsfortegnelse Side 7. Godkendelse af dagsorden Ønsker til budget Brandsyn i sommerhuse Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland O - Status på sammenlægning af Beredskaberne i Esbjerg, Fanø og Varde O Varde Brand & Redning - Status O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller O - Studietur til Florida, USA Beredskabschefen orienterer ( ) Gensidig orientering fra samarbejdspartnere Eventuelt...32 Bilagsliste...33 Underskriftsblad...34 Side 14

3 Varde Kommune Beredskabskommission Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5484 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Sagsfremstilling Godkendt. Side 15

4 Varde Kommune Beredskabskommission Ønsker til budget Dok.nr.: 5476 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal den 25. juni 2014 behandle de samlede ønsker til budget Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres område. I denne forbindelse har Brand & Redning følgende anlægsønsker: 1. Nedlæggelse/demontering af gamle brandhaner. Der skal i henhold til plan for vandforsyning til brandslukning nedlægges omkring 200 brandhaner i kommunen, da der er for store omkostninger forbundet med vedligeholdelse og reparationer. Nedlæggelse af brandhanerne vurderes ikke at ville medføre forringelser i serviceniveauet, da de udvælges ud fra kriterierne ydelse, placering i forhold til omgivelserne, mulighed for tilkald af ekstra tankvogne og placering i forhold til øvrige brandhaner. 2. Udskiftning af trailer, der benyttes til undervisning i Elementær Brandbekæmpelse (EB). I forbindelse med undervisning i EB af personale på de kommunale institutioner gør Brand & Redning brug af en trailer til fragt af udstyr til undervisningen. Nuværende trailer er 20 år og trænger til udskiftning på grund af rust og råd. Forvaltningens vurdering Brand & Redning vurderer: 1. at såfremt der ikke påbegyndes en nedlæggelse af brandhanerne indenfor få år, vil det betyde store udgifter til reparationer mv. da de udvalgte 200 brandhaner er gamle og i dag heller ikke serviceres på grund af besparelser. 2. at såfremt Brand & Redning også fremover skal kunne tilbyde undervisning til kommunens medarbejdere, er det nødvendigt at udskifte traileren inden det næste års tid for at holde den i lovpligtig stand. Økonomi 1. Nedlæggelse af alle 200 brandhaner anslås at løbe op i omkring 4 mio. kr. Det foreslås at der afsættes kr. hvert år på budgettet Der vil så kunne ske en nedlæggelse af cirka 50 brandhaner, der vil ske ud fra en prioritering i forhold til alder, tilstand og vandydelse. 2. Udskiftning af traileren vil betyde en anlægsudgift på omkring kr. Afledte driftsomkostninger vil Brand & Redning finde på eget driftsbudget. Bilag: 1 Åben Vandforsyning til brandslukning - oplæg til budgetseminar 40435/14 Side 16

5 Varde Kommune Beredskabskommission Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at ovennævnte to forslag indgår i Byrådets Budgetseminar i september Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 17

6 Varde Kommune Beredskabskommission Brandsyn i sommerhuse Dok.nr.: 5376 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Det har siden 2008 været lovpligtigt at foretage brandsyn i sommerhuse, der benyttes til udlejning og som har mere end 10 sovepladser. I henhold til lovgivningen er det sommerhusejernes ansvar at anmelde forholdet til Brandmyndighederne såfremt de ejer et sommerhus med mere end 10 sengepladser, der anvendes til udlejning. Varde Brand & Redning har endnu ikke modtaget en eneste anmeldelse. Tønder Brandvæsen har informeret os om, at de har fået en henvendelse fra en sommerhusejer i Tønder, der ikke forstår, at de går brandsyn i hendes sommerhus i Tønder, mens vi ikke gør det samme i et sommerhus, hun ejer i Varde Kommune. Tønder Kommune har kontaktet udlejningsbureauerne for at få oplysningerne herfra om sommerhuse i kommunen, der benyttes til udlejning med mere end 10 sovepladser. De har kun fået svar fra ét bureau. Bureauerne er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger. Ved udtræk fra BBR-registret på sommerhuse med mere end 5 værelser (der kan ikke trækkes på sovepladser), fås en liste på cirka 500 sommerhuse i Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Vi kan vælge at kontakte udlejningsbureauerne, som Tønder har gjort. Bureauerne er dog ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne, og det vil formentligt resultere i en meget ufuldstændig liste. Vælger vi at gå frem efter BBR-udtrækket, skal der skrives til cirka 500 sommerhusejere og der skal gøres opmærksom på, at der skal foretages en driftsmæssig gennemgang af deres sommerhus, såfremt det benyttes til udlejning og har mere end 10 sovepladser. Det vurderes, at ville kræve cirka ét årsværk at få skabt kontakt til ejerne og gennemgå alle sommerhuse, der er omfattet af bestemmelsen. Sidste mulighed er at modtage og behandle de henvendelser, der løbene måtte komme ind fremover. Herudover foreslås det, at bygningsmyndigheden i fremtidige byggetilladelser anfører antallet af værelser (hvis muligt antallet af sovepladser). Brand & Redning kan herved efterfølgende tage kontakt til sommerhusejerne og foretage en driftsmæssig gennemgang efter opførelse, såfremt huset er omfattet af bestemmelsen. Retsgrundlag BEK nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v. BEK nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn mv. Bilag: 1 Åben Brandsyn af feriehuse til udlejning med mere end 10 sovepladser 36197/14 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at Brand & Redning modtager og behandle de henvendelser, der løbene måtte komme ind fremover. at bygningsmyndigheden i fremtidige byggetilladelser anfører antallet af værelser i sommerhusene. Side 18

7 Varde Kommune Beredskabskommission Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 19

8 Varde Kommune Beredskabskommission Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland Dok.nr.: 5427 Sagsid.: 12/14162 Initialer: vapl Åben sag Sagsfremstilling Brand & Redning har modtaget en mail, hvor anmelder spørger om det kan passe, at Jegum Grundejerforening må lægge store træ- og grenstakke på forskellige adresser i sommerhusområdet ved Jegum Ferieland. Det drejer sig om Nordskrænten 41-42, Brombærvangen 13, Nøddehaven 29, Blomstervangen ved nr. 55 og Blomstervangen 157. Ved en besigtigelse af Jegum Ferieland, er det konstateret, at der er oplagret fældede træer, buske m.m. forskellige steder i Jegum Ferieland og især på førnævnte adresser. Ved en forespørgsel til Jegum Grundejerforening v/ Bestyrelsesformanden oplyser formanden, at hvor der er sket oplagring af træstammer m.m. vil disse til efteråret blive solgt som flis. Træerne er resterne fra stormene Allan og Bodil og skovet af Skovdyrkerne Vestjylland som ejer træet. Indtægterne herfra skulle dække omkostningerne til Skovdyrkerne. Forvaltningens vurdering Det er Brand & Rednings vurdering, at større mængde grenoplag lagt ud i revler forøger brandfaren og en brandudbredelse, specielt i tørre forårsperioder og tørre somre, hvor tørt og vissent græs yderligere forøger risikoen for brandudbredelse. De store oplag af fældende træer med grene m.m. udgør en latent fare for brand herunder at branden kan bredde sig til de omkringliggende sommerhuse. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag LBK nr 660 af 10/06/2009, Bekendtgørelse af beredskabsloven, 35, stk. 3 hvor kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner, hvor der er brandfarlige forhold, kan træffes driftsmæssige foranstaltninger (brandsyn) til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. BEK nr 679 af 14/06/2013, Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas og bål m.v., 14 (afstandsregler for afbrænding). Cirkulæreskrivelse af 05/08/1965 om brandværnsforanstaltninger i sommerhusbebyggelser i plantager og lignende områder. Økonomi Ingen. Høring Ingen. Side 20

9 Varde Kommune Beredskabskommission Bilag: 1 Åben Bilag til sagspunkt omkring grenaffald i Jegum Ferieland 71157/14 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler, At enten flyttes træoplagene til det fri således, at der er en fri afstand på mindst 30 meter til nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation herunder markafgrøder eller det sikres at træoplagene holdes våde (kontinuerlig vanding i tørre perioder). At der sker varsling omkring påbud med en svarfrist på 3 uger. At sagen videresendes til Afdelingen Teknik & Miljø for behandling vedrørende håndtering af træoplag og grenaffald i sommerhusområderne Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 21

10 Varde Kommune Beredskabskommission O - Status på sammenlægning af Beredskaberne i Esbjerg, Fanø og Varde Dok.nr.: 5481 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Den 4. april blev der afholdt et fællesmøde, hvor næsten alle medarbejdere i Beredskaberne fra Esbjerg, Fanø og Varde deltog. Hensigten med mødet var at få nedsat 6 arbejdsgrupper med forskellige emner og med deltagelse af medarbejdere og ledere fra alle tre beredskaber. Forløbet har været meget positivt og samtlige medarbejdere har arbejdet positivt og konstruktivt med opgaverne. Resultaterne fra arbejdsgruppernes arbejde er præsenteret i styregruppen, der består af Beredskabschef og sekretariatschef fra Esbjerg Kommune, Beredskabschef og Inspektør/konsulent fra Fanø Kommune samt Beredskabschef og Plan- og Byggechef fra Varde Kommune. Der er i arbejdsgrupperne blandt andet kigget på: Nuværende udbud og indtægter på kurser, rationaler i forbindelse med afholdelse af kurser fremover samt forslag om udarbejdelse af et fælles uddannelseskatalog Nuværende praksis indenfor forebyggelse og hvordan forebyggelsesopgaverne kan løses fremover i et nyt samlet beredskab herunder også rationaler forbundet hermed Samlet oversigt over eksisterende materiel, køretøjer, kontrakter mv. samt rationaler i det operative beredskab i forbindelse med en sammenlægning. Der er kigget på slukningsgrænser, indsatsledervagter, brandstationer mv. Indretningen af kontoret i Esbjerg, ved indflytning medarbejdere fra Fanø og Varde, Ny ensrettet uniformering, navnetræk og logo til et samlet beredskab De frivillige beredskaber har haft en selvstændig gruppe, hvor der har været repræsentanter fra de tre frivillige beredskaber i kommunerne. Her er snakket om nuværende opgaver, materiel, køretøjer og mandskab og der har også været en del snak om, hvilke opgaver et samlet frivilligt beredskab kunne løse i fremtiden. Alle grupper ser en sammenlægning som en styrke, der på mange områder kan styrke fagligheden, robustheden og servicen til fordel for et samlet beredskab og for de tre moderkommuner. Der er udover de nævnte seks arbejdsgrupper nedsat en syvende med repræsentation af Beredskabschefen på Fanø, Plan- og Byggechefen i Varde samt Sekretariatschefen i Esbjerg. Denne gruppe arbejder med, hvorledes et 60-selskab kan udføres, hvordan en samlet Beredskabskommission og en bestyrelse kan sammensættes og sidst men ikke mindst arbejder gruppen med økonomien i et samlet beredskab. Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at orienteringen tages til efterretning Side 22

11 Varde Kommune Beredskabskommission Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Taget til efterretning.l Side 23

12 Varde Kommune Beredskabskommission O Varde Brand & Redning - Status 2014 Dok.nr.: 5405 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Det kommunale redningsberedskabs serviceniveau skal i henhold til BEK nr. 765 af 3. august 2005 beskrives i en plan, der udarbejdes ud fra en lokal risikoanalyse. Varde Kommunes nuværende risikobaserede dimensionering blev godkendt i Varde Byråd i I planen er blandt andet beskrevet, hvorledes redningsberedskabet i kommunen er skruet sammen og hvilket serviceniveau redningsberedskabet skal levere i forhold til borgerne, virksomhederne og øvrige kommunale institutioner. Operativt: Varde Kommune består af fem slukningsområder, der dækkes af brandstationer placeret i byerne Agerbæk, Oksbøl, Nr. Nebel. Varde og Ølgod. Indsatsledervagten er delt i to, hvor Øst dækker slukningsområderne Agerbæk, Varde og Ølgod, mens Vest dækker Oksbøl og Nr. Nebel. Indsatsledervagten i Øst dækkes af beredskabschefen samt 2 fastansatte beredskabsinspektører med base i Varde, og vagten i Vest dækkes af 5 deltidsansatte indsatsledere med base henholdsvis i Oksbøl og Nr. Nebel. Kortbilag viser sluknings- og indsatslederområderne. Serviceniveau: Udrykningstiderne: I kommunens plan for risikobaseret dimensionering er der sat kriterier for serviceniveauet for udrykningstiderne for førsteindsatsen. Det oplyses fra Falck, at udrykningstiderne er overholdt. Brandsyn: I forebyggende regi er Brand & Redning godt med i forhold til brandsyn og det forventes, at vi igen i år kan afslutte med 100% gennemførte brandsyn, når vi kommer til årets afslutning. Brandteknisk byggesagsbehandling: Vi har et godt samarbejde med Team Erhverv om byggesagerne, og alle sager, der skal behandles efter beredskabslovgivningen er besvaret inden for godt en uge. Lejlighedstilladelser: Efter søsætning af NFOA (NetForvaltning for Offentlige Arrangementer) har vi oplevet en tendens til en del flere ansøgninger i forhold til tidligere. Alle ansøgninger behandles indenfor fristen, som angives i NFOA. ABA-alarmer: Der har i årets første 5 måneder været udkald til i alt ca. 40 ABAalarmer (Automatiske brandalarmanlæg). Det har i ca. 25 tilfælde resulteret i et gebyr til anlægsejerne og således en indtægt på omkring kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Brand & Redning i årets første 5 måneder har opfyldt de krav, der via planen for Risikobaseret Dimensionering af Redningsberedskabet er godkendt af Varde Byråd. Retsgrundlag Side 24

13 Varde Kommune Beredskabskommission BEK nr. 765 af 3. august 2005 vedr. dimensionering af det kommunale redningsberedskab Bilag: 1 Åben Slukningsgrænser.jpg 72474/14 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Taget til efterretning. Side 25

14 Varde Kommune Beredskabskommission O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller Dok.nr.: 5502 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Efter henvendelse fra Kopenhagen Fur og pelsdyravlere i Varde Kommune, har Plan & Byg samt Teknik & Miljø været i dialog med repræsentanter herfra om den brandtekniske byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller i Varde Kommune. Kopenhagen Fur har på vegne af pelsdyravlerne i Varde Kommune udtrykt undren over, at der er forskelle i, hvorledes pelsdyrhallerne byggesagsbehandles i Varde Kommune og i Vardes nabokommuner. Forvaltningen har derfor haft kontakt til sagsbehandlere i Esbjerg, Vejen, Ringkøbing- Skjern og Billund Kommuner. Der tegnede sig her et billede af, at nabokommunerne i nogle henseender har slækket på kravene i forhold til bygningsreglementets krav. Varde Kommune har derfor efterfølgende justeret på kravene, så vi i større grad følger praksis i omegnskommunerne. Der er udarbejdet en oversigt, der viser kravene i bygningsreglementet og nabokommunernes tolkning af reglerne. Ligeledes viser oversigten ny praksis i den brandtekniske sagsbehandling i Varde Kommune. Forvaltningen har efter henvendelsen haft et dialogmøde med Kopenhagen Fur og repræsentanter for pelsdyravlere i Varde Kommune, hvor oversigten med de justerede krav blev fremlagt. Der var under mødet en god dialog og mødedeltagerne udtrykte tilfredshed med udfaldet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at når der er tale om åbne pelsdyrhaller vil der ved den nye praksis ikke ske væsentlige forringelser i forhold til brandsikkerheden. Der vil stadig være en individuel behandling af hver byggesag, og ved åbne pelsdyrhaller, hvor der er over 6 rækker bure, skal ansøger stadig indsende en brandteknisk dokumentation, der viser, hvorledes et tilsvarende sikkerhedsniveau opnås, såfremt man ønsker afvigelser fra bygningsreglementet. Retsgrundlag Bygningsreglementet BR-10 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller /14 Side 26

15 Varde Kommune Beredskabskommission Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Connie Høj Taget til efterretning. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Taget til efterretning. Side 27

16 Varde Kommune Beredskabskommission O - Studietur til Florida, USA Dok.nr.: 5480 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Beredskabsinspektør Niels Strandvad Thomsen har via kompetencefonden fået bevilliget en studietur til et beredskab i Florida, USA. Han har nu i perioden deltaget i udrykninger, aktiviteter og øvelser på lige fod med brandmandskabet på brandstationerne i Lehigh Acres. Hans mål har været at få et generelt indtryk af, hvorledes hverdagen fungerer i et amerikansk redningsberedskab og har været med ind over alt fra øvelsesplanlægning til udrykningsaktiviteter. Niels deltager i dette punkt med et indlæg, hvor han vil fortælle om hans oplevelser i et beredskab i USA. Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Taget til efterretning. Side 28

17 Varde Kommune Beredskabskommission Beredskabschefen orienterer ( ) Dok.nr.: 5378 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling 1. Driftsrapport fra Falck for 1. kvartal 2014 Falck har fremsendt driftsrapport for 1. kvartal Falck har været med til løsning af 70 opgaver i kvartalet, og indsatslederne har herudover kørt til 8 eftersyn. Til sammenligning var der i samme periode 2013 i alt 65 alarmer. Ud af de i alt 78 alarmer har de 25 været blinde alarmer (hovedsagligt alarmer fra automatiske brandalarmer). Driftsrapport fra Falck vedlægges som bilag. 2. Landsdækkende strukturreform i det danske redningsberedskab: Redningsberedskabets strukturudvalg har afholdt i alt 11 møder, men er endnu ikke blevet enige om en model til videre behandling i regeringen. Dog er det meldt ud at den rene statslige model ikke længere er i spil. Det forventes, at der inden beredskabskommissionsmødet er kommet et udspil fra strukturudvalget. 3. Øvelse på DONG Nybro: DONG på Nybrovej er kommunens eneste risikovirksomhed i henhold til beredskabslovgivningen. Der skal i henhold til loven afholdes øvelser på virksomheden mindst hvert 3.år. Den næste øvelse afholdes den 23. september 2014 med deltagelse af Brandstationerne Oksbøl, Varde og Nørre Nebel samt indsatslederne. 4. Implementering af DBI 29 i kommunens administration af kommunale bygninger: Som følge af varslede stigninger på selvrisikoen på forsikringsskader ved brand i skraldespande ved kommunale institutioner, har Team Forsikring, Team Byggeri & Ejendom samt Brand & Redning indledt et udvidet samarbejde med henblik på at nedsætte risikoen for skader ved påsatte brande i containere, skraldespande mv. Direktionen har godkendt, at der igangsættes et arbejde med indarbejdelse af DBI 29 i alle projekter med nybygning og væsentlige ombygninger. Ved eksisterende ejendomme skal der ske en prioritering i forhold til risiko for brand. Som udgangspunkt starter arbejdet på kommunens skoler, da det vurderes, at risikoen for påsatte brande er størst her. Dagsorden fra Direktionens behandling er sagen er vedlagt som bilag. 5. Strandnummereringsskilte: Opfølgning efter sidste kommissionsmøde: Under stormen Bodil forsvandt ca. 45 strandnummereringsskilte fra standene i Varde Kommune. Nye skilte er bestilt, og Driften er i gang med at opsætte dem, så de er klar igen inden badesæsonen sætter ind. De fleste skilte, som mangler, har stået på Skallingens vestkyst og enkelte skilte her og der på strækningen fra Blåvandshuk til Nymindegab. Der er mulighed for at bestille skilte og redningsnummerklistermærker helt frem til den 31. oktober Indtil førnævnte dato er det Trygfonden der betaler udgiften til skiltene. Udgiften til opsætning af skiltene deles mellem Driften og Brand & Redning. Side 29

18 Varde Kommune Beredskabskommission Lastbil ved det frivillige beredskab: Opfølgning efter sidste kommissionsmøde: Ved sidste syn af de frivilliges lastbil kunne vi konstatere, at det ikke længere var muligt at skaffe reservedele til lastbilen, så den kunne gå gennem syn. Der blev derfor fundet en ny brugt lastbil som nu efter en mindre ombygning er sat i drift ved Det frivillige Beredskab. Lastbilen skal fortrinsvist bruges til opgaver i forbindelse med vejrlig (stormflod, sandsække, pumper, storm mv.). 7. Udbud af kurser til kommunale institutioner: Der har i år været ekstraordinær stor interesse for vores kurser, der udbydes til alle kommunale institutioner. Især Førstehjælpskurser, Elementær Brandbekæmpelse og Hjertestarterkurser er meget populære. Til undervisningen har vi fået hjælp udefra, da vi ikke selv har kapacitet til at følge med, og meget nødigt vil afvise interesserede. Bilag: 1 Åben Dagsorden_Minimering af risiko for brand 70539/14 2 Åben Driftrapport 1. kvartal /14 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at orienteringen tages til efterretning Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Taget til efterretning. Side 30

19 Varde Kommune Beredskabskommission Gensidig orientering fra samarbejdspartnere Dok.nr.: 5490 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Intet. Side 31

20 Varde Kommune Beredskabskommission Eventuelt Dok.nr.: 5485 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Poul Rosendahl Intet. Side 32

21 Varde Kommune Beredskabskommission Bilagsliste 8. Ønsker til budget Vandforsyning til brandslukning - oplæg til budgetseminar (40435/14) 9. Brandsyn i sommerhuse 1. Brandsyn af feriehuse til udlejning med mere end 10 sovepladser (36197/14) 10. Træ- og grenaffald i Jegum Ferieland 1. Bilag til sagspunkt omkring grenaffald i Jegum Ferieland (71157/14) 12. O Varde Brand & Redning - Status Slukningsgrænser.jpg (72474/14) 13. O Ændret praksis i byggesagsbehandling af pelsdyrhaller 1. Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller 2014 (30067/14) 15. Beredskabschefen orienterer ( ) 1. Dagsorden_Minimering af risiko for brand (70539/14) 2. Driftrapport 1. kvartal 2014 (71590/14) Side 33

22 Varde Kommune Beredskabskommission Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Kjeld Anker Espersen Poul Rosendahl Niels Haahr Larsen Claus Bagger Gitte M. Beck Svend Erik Larsen Side 34

23 Bilag: 8.1. Vandforsyning til brandslukning - oplæg til budgetseminar Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40435/14

24 Vandforsyning til brandslukning 1. Lovgivning: Kommunalbestyrelsen skal sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabslovens 15, stk. 1, og 1, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen. Det at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning er således en del af kommunens risikobaserede dimensionering. På den baggrund er der udarbejdet en selvstændig plan for vandforsyning til brandslukning. 2. Serviceniveau til brandslukning Der er i Varde Kommune pt. opsat 495 brandhaner, der yder mellem l/min. Heraf er der 32 brandhaner, som benyttes og vedligeholdes af vandværkerne som skyllehaner. De kan også benyttes af brandvæsnet. Ud af de 495 brandhaner, er der opsat 10 private brandhaner ved enkelte virksomheder i kommunen. Der skal nedlægges i alt 200 brandhaner, da der er for store omkostninger forbundet med vedligeholdelsen. Det vil fortrinsvist være brandhaner, der yder mindre end 1000 liter/minut, der nedlægges. Udrykningsområde Brandhaner ialt Sløjfes Bevares Skyllehaner Private Varde Agerbæk Nr. Nebel Oksbøl Ølgod Ialt Det vurderes, at nedlæggelse af 200 brandhaner ikke vil medføre forringelser i serviceniveauet, idet de er udvalgt på grund af ringe ydelse og dårlig placering i forhold til tilkørselsforhold. Brandhaner, der fjernes med større ydelse end 1000 liter/minut, er valgt ud, fordi der er andre brandhaner i nærheden, som yder det samme eller mere. Det er i disse tilfælde valgt at bevare de brandhaner, der har strategisk gode placeringer i forhold til virksomheder, tilkørselsforhold for tankvogne mv. Det vurderes, at der selv efter, der er fjernet 200 brandhaner i Varde Kommune, vil være rigelige muligheder for at fylde tankvognene indenfor en acceptabel tid og uden, at brandslukningen skal afvente ankomst af genopfyldt tankvogn. Der er ligeledes mulighed for at tilkalde assistance fra øvrige brandstationer i kommunen og fra nabokommuner, således at der kan indsættes flere tankvogne ved samme indsats. Det er i Varde Kommunes Plan for vandforsyning til brandslukning forudsat, at de 200 brandhaner nedlægges og der således er 253 funktionsdygtige brandhaner rundt i kommunen. Planen er godkendt ved Beredskabsstyrelsen. Dok. nr Brand & Redning / sufa 1

25 3. Økonomi Der afsættes i driftsbudget 2014 og frem kr. til servicering og vedligehold af brandhaner i Varde Kommune. Vi har en aftale med Falck om eftersyn og tømning af de 253 brandhaner, der bevares. Denne ydelse betaler vi kr. for pr. år. Der er herefter kr. tilbage på budgettet til servicering og vedligehold af brandhanerne. Dette beløb svarer omtrent til de udgifter, der har været de sidste år til akut opståede reparationer, reparationer konstateret i forbindelse med eftersyn samt sløjfning af brandhaner i forbindelse med omlægning af vandledninger. Der er således ikke penge på Brand & Rednings budget til yderligere nedlæggelse af brandhaner. Mange af brandhanerne er fra 60 erne og 70 erne og for at spare penge, har man i mange år undladt at vedligeholde på hanerne. Det er derfor ofte billigere i længden at nedlægge end at reparere dem. Nedlæggelse af en brandhane koster mellem og afhængig af dens placering (opgravning af stikledning, afpropning på vandledning, reetablering af asfalt, fortov mv.) Skal alle 200 brandhaner nedlægges straks, vil der således være en udgift forbundet hermed på omkring 4 mio. kr. 4. Konsekvens Det forventes, at såfremt de 200 brandhaner ikke påbegyndes nedlagt snarest, vil det inden for få år betyde store udgifter til reparationer og nedlægning, da disse brandhaner ikke efterses, frostsikres, afprøves eller i øvrigt serviceres. Der er nogle af brandhanerne, der er meget gamle, og nedlægningen bør derfor foretages efter prioritering. 5. Anbefaling Det anbefales, at der afsættes kr. pr. år på budgettet de næste 4 år til nedlæggelse af brandhaner. Dette beløb rækker til nedlæggelse af cirka 50 brandhaner i alt. Der udarbejdes en prioriteret liste ud fra tilstand, alder og vandydelse. Herudover vil der i forbindelse med omlægning af vandledninger i kommunen blive nedlagt brandhaner ifølge aftale med vandværkerne. Udgifterne hertil tages som hidtil fra Beredskabets driftsbudget som nævnt under punkt 3 (økonomi). Der udarbejdes en samlet plan for nedlæggelse af brandhaner i samarbejde med vandværkerne. Dok. nr Brand & Redning / sufa 2

26 Bilag: 9.1. Brandsyn af feriehuse til udlejning med mere end 10 sovepladser Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36197/14

27 Notat om brandsyn i feriehuse Notat Ejere af feriehuse med flere end 10 sovepladser skulle inden 1. juli 2008 have anmeldt disse feriehuse til Brand & Redning. Varde Brand & Redning har p.t. ikke modtaget én eneste anmeldelse. I henhold til BEK nr. 175 af 25/02/2008 skal der foretages brandsyn mindst hvert tredje år af feriehuse med flere end 10 sovepladser, såfremt der er givet driftsmæssige pålæg. I henhold til BEK nr. 174 af 25/02/2008 kan der gives driftsmæssige pålæg for feriehuse, der anvendes til udlejning og med mere end 10 sovepladser. Et driftsmæssigt pålæg gives, når det skønnes nødvendigt for at forebygge eller mindske brandfaren og for at sikre rednings- og slukningsmulighederne i tilfælde af brand. For at kunne afgøre, om der skal gives et driftsmæssigt pålæg i det enkelte tilfælde, skal der således foretages en driftsmæssig gennemgang af alle feriehuse med mere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning. I forbindelse med byggesagsbehandling af byggeansøgninger, er det bygningsmyndighedens ansvar at påse, om blandt andet beredskabslovgivningen overholdes. Herunder således også, om et sommerhus skal benyttes til udlejning og således er omfattet af BEK nr. 174 af 25/02/2008 (Brandsynsbekendtgørelsen). Efter 1. april 2008 har Brand & Redning modtaget 2 anmeldelser fra bygningsmyndigheden om opførelse af sommerhuse med over 10 sengepladser. Det fremgik ikke af anmeldelserne, om husene benyttes til udlejning. Forslag til fremtidig sagsbehandling: For at kunne sikre, at loven fremadrettet bliver overholdt foreslås: 1. at bygningsmyndigheden i byggetilladelsen skriver, at sommerhuset er godkendt til udlejning med flere end 10 sovepladser og at Brand & Redning får en kopi af tilladelsen. 2. at Brand & Redning efter opførelse af sommerhuset foretager en driftsmæssig gennemgang for stillingtagen til, om der skal give et driftsmæssigt påbud. Hvis der gives et påbud, skal der fremover føres brandsyn hvert tredje år. Det må forventes, at når Varde Kommune gør opmærksom på dette forhold, vil det medføre, at der i første omgang skal udføres mange driftsmæssige gennemgange og efterfølgende hvert tredje år brandsyn i de feriehuse, hvor der gives driftsmæssige påbud. Sag Doknr

28 Uddrag af lovgivningen Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler BEK nr 175 af 25/02/2008 Gældende Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert tredje år af feriehuse og lignende med flere end 10 sovepladser, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet driftsmæssige pålæg i henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEK nr 174 af 25/02/2008 Gældende Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 2. Bekendtgørelsen er gældende for 1) soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v. og plejeinstitutioner, 2) feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, 3) forsamlingslokaler til flere end 50 personer, 4. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til flere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige for at forebygge eller formindske brandfaren og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 4. Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og som er opført før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren eller brugeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Stk. 5. Ved anmeldelse til kommunalbestyrelsen af de i stk. 2-4 nævnte forsamlingslokaler og feriehuse skal ejerens eller brugerens navn og bopælsadresse oplyses. Såfremt ejeren eller brugeren af et forsamlingslokale har udpeget en driftsansvarlig person, skal dennes navn og bopælsadresse tillige oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen. Sag Doknr

29 Bilag: Bilag til sagspunkt omkring grenaffald i Jegum Ferieland Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71157/14

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Bilag: Slukningsgrænser.jpg Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72474/14

51

52 Bilag: Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller 2014 Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30067/14

53 Brandteknisk byggesagsbehandling af åbne pelsdyrhaller i Varde Kommune 2014 Dok. nr Dato: BR-10 og eksempelsamlingen Ringkøbing-Skjern Vejen Billund Esbjerg Sektionsstørrelse Eksempelsamling: max m² 5000 m² + 10% max m² max m² max m² Afstand mellem haller Eksempelsamling: Afstand mellem sektioner: sektionsvæg eller 10 m mellem haller iht. BR-10 og eksempelsamlingen Det vurderes om fri areal kan nedsættes til hhv. 3,1 og 5 meter iht. BR-10 og eksempelsamlingen iht. BR-10 og eksempelsamlingen Afstand til nærmeste flugtvej BR-10, 5.2, stk. 1 og eksempelsamlingen: max 25 m max. 25 meter max. 25 meter max. 25 meter max. 40 meter Krav om slangevinder BR-10, 5.4, stk. 6: ja - når etagearelet i sektionen er over 1000 m² nej nej nej nej Krav om andet brandslukningsmateriel nej - ikke når der er slangevindere Trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer Pulver- /trykvandslukkere i Pulver- /trykvandslukkere i bygninger og på motorkøretøjer bygninger og på motorkøretøjer Pulver- /trykvandslukkere Røgventilation Eksempelsamling: 2% brandvent i bygning<500m² 10m² brandvent i bygn.>500m² ja - i kip iht. Eksempelsamling iht. Eksempelsamling iht. Eksempelsamling Øvrige krav Teknisk bytte accepteres ved brandstrategirapport Motorkøretøjer parkeres mindst 10 m fra bygninger Længder over 100 m på haller accepteres Længde på haller max. 120 m Brandvej hele vejen rundt om hallerne Afstand ml. haller i samme sektion: 1,2-1,3 meter

54 e 2014 Forslag for Varde Iht. Eksempelsamling: max m² iht. BR-10 og eksempelsamlingen max. 40 meter i 2-6 rk haller, 25 meter i øvrige haller Som udgangspunkt ikke i 2,4 og 6 rk haller, men det vurderes individuelt. Over 6 rk skal der fremsendes en brandteknisk vurdering ved afvigelse fra kravet Nej - ikke når der er slangevinder. Ellers: Trykvandslukkere mindst 9 liter, frostsikret ned til -30. Max 40 m til nærmeste slukker og 6 kg pulverslukkere på motor-køretøjer I åbne haller over 6 rækker: iht. Eksempelsamlingen (ingen krav i åbne 2, 4 og 6 rk. haller) Såfremt ansøger ønsker yderligere at fravige krav i BR-10, skal der indsendes en brand-teknisk vurdering, der viser at sikkerheds-niveauet opnås på anden måde. Andre bygninger (lade, maskinhus mv.) placeres iht. BR-10 fra pelsdyrhaller Brandvej skal etableres rundt om hallerne, så der er max 40 meter til indgange. Brandvejen skal være mindst 2,8 m. bred. Fri areal ml. haller i samme sekton: 1,3 meter aht. flugtvejs- og indsatsmuligheder Brandplaner udarbejdes iht. retningslinier beskrevet i DBI- Vejledning nr. 28 og (2. udgave - februar 2001) og Brandsikring af byggeri (3. udgave - april).

55 Bilag: Dagsorden_Minimering af risiko for brand Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70539/14

56 Minimering af risiko for brand i kommunale ejendomme Dok.nr.: 5099 Sagsid.: 07/14427 Initialer: JOBR Åben sag Sagsfremstilling Forsikringsselskaberne varsler ændringer på brandforsikringer som en følge af en negativ udvikling på dette produktområde. Konkret betyder det, at kommende tilbud på brandforsikring til Varde Kommune vil indeholde en klausul om enten en forhøjet selvrisiko med yderligere kr. eller en nedsat erstatning svarende til 60 % af forsikringssummen ved brandskader, hvor det kan dokumenteres, at Dansk Brandteknisk vejledning nr. 29 (BDI 29) ikke er efterlevet. I praksis er det primære fokus på placering af affaldscontainere og skraldespande, og herunder tilgængelighed og afstande til bygninger. På den baggrund har der været afholdt et møde i Varde Kommune med deltagelse af Brand og Redning, Team Ejendomme og Team Forsikring. Der er enighed om, at det er meget relevant for Varde Kommune at forholde sig til, hvordan vi sikrer, at DBI nr. 29 følges dels med baggrund i de varslede ændringer på brandforsikringer, men også for at forebygge brand og de udfordringer, som en brand medfører. Arbejdet forankres i Team Ejendomme, der har en central rolle i forhold til kommunens bygninger, og vil i dette projekt kunne hente råd- og vejledning ved Brand og Redning samt Tema Forsikring. Det tænkes fx relevant i forhold til risikovurderinger samt den praktiske tolkning af kravene i DBI nr. 29. Følgende handlingsforslag ser gruppen: 1. Kravene i DBI nr. 29 indarbejdes i alle projekter med nybygning og væsentlige ombygninger. Team Ejendomme påser, at kravene indarbejdes i projektbeskrivelser og eventuelle udbudsmaterialer. 2. Eksisterende ejendomme prioriteres i forhold til risiko for brande, således at fx skoler vil blive højt prioriteret. Team Ejendomme udarbejder en oversigt over prioriterede ejendomme, og herunder en konkret indsatsplan for indførelsen af DBI nr. 29 i de eksisterende ejendomme. Handlingsforslagene sikrer, at vi får indarbejdet DBI nr. 29 i alle nybygninger og væsentlige ombygninger, samt er bevidste om den prioriterede indsats overfor eksisterende bygninger. Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at Varde Kommune skal indarbejde kravene i DBI nr. 29 i kommunens bygninger jf. sagsfremstillingen, hvorved vi dels opnår en bedre forsikringsmæssig dækning, og dels opnår en lavere risiko for brandskader med deraf følgende aktiviteter i form af fx genhusning, produktionstab, udbedring af skader m.v. Retsgrundlag Brandteknisk vejledning nr. 29 (DBI nr. 29). 1

57 Økonomi Implementering af DBI nr. 29 vil i nybygninger og væsentlige ombygninger være en del af det samlede projekt og dermed også en del af den samlede bevilling til projektet. Det er umiddelbart vurderingen, at implementeringen ikke vil være væsentligt fordyrende for projekterne. Ved eksisterende bygninger er økonomien i implementeringen af DBI nr. 29 en lidt anden sag, idet der p.t. ikke er afsat midler til denne aktivitet. Derfor indgår det i anbefalingen, at der afsættes midler i budget 2015 til i første omgang at sikre implementeringen i de mest risikofyldte bygninger som fx kommunens skoler og institutioner. Planen for de konkrete aktiviteter skal understøttes økonomisk, og der forventes anvendt et beløb indenfor en ramme af 1,5 mio. kr. for at realisere de nødvendige aktiviteter. Rammen foreslås finansieret ved 0,75 mio. kr. fra Risikostyringspuljen samt 0,75 mio. kr. som ekstraordinær bevilling i budget Investeringen i de forebyggende tiltag sikrer, at vi ikke har en yderligere selvrisiko på kr. eller alternativt kun får udbetalt 60 % af forsikringssummen ved en evt. skade. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, At prioritere vedlagte sagsfremstilling med tilhørende handlingsforslag, At fremsætte et forslag til budget 2015 med hensyn til finansiering af 0,75 mio. kr. til de forebyggende tiltag med implementering af Dansk Brandteknisk Vejledning nr. 29, At såfremt der fremsættes forslag til budget 2015 frigives der et tilsvarende beløb fra Risikostyringspuljen til aktiviteterne. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen besluttede, At vedlagte sagsfremstilling med tilhørende handlingsforslag fremmes, At der som udgangspunkt frigives 0,75 mio. kr. fra Risikostyringspuljen til aktiviteterne, og At det resterende beløb findes inden for direktørområdernes budget. 2

58 Bilag: Driftrapport 1. kvartal 2014 Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 13. juni Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71590/14

59 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

60 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Opgave- og stationsfordeling: Udover Falcks udkald er der kørt 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab. Falck har i januar kvartal 2014 ydet hjælp ved 70 opgaver. Opgaverne fordeler sig på den enkelte brandstation således: Der er kørt til følgende alarmtyper inklusiv indsatsledereftersyn og det frivillige beredskabs udkald. Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 2/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

61 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Opgaverne er løst med følgende indsats: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 3/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

62 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Falck har haft indsat 210 køretøjer i januar kvartal og fordeling af indsatstid /varighed af opgaver ser ud som nedenfor: Der har i januar kvartalet været 5 indsatser af længere varighed: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 4/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

63 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal gårdbrand Tingvejen 278, 7200 Grindsted. Varighed 9 timer 35 minutter. Agerbæks slukningsområde. Stationerne i Varde, Grindsted assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker gårdbrand samme adresse efterslukning. Stationen i Agerbæk. Varighed 7 timer 43 minutter gårdbrand Letbækvej 26, 6862 Tistrup. Varighed 5 timer 15 minutter. Ølgods slukningsområde. Stationen i Varde assisterede brand i industribygning Flensted, Adelvej 9, 6823 Ansager. Varighed 5 timer 2 minutter. Ølgods slukningsområde. Stationen i Grindsted og beredskabsstyrelsen assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker brand i villa Johnsgårvej 2, 6870 Ølgod. Varighed 4 timer 52 minutter. Ølgods slukningsområde. Stationen i Varde assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker. Afgangstider: Afgangstiden for 1. køretøj der er afgået fra brandstationerne indenfor 5 minutter er 100 % overholdt. Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 5/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

64 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Af de 210 køretøjer vi har afsendt i 1. kvartal, er der 9 køretøjer der ikke er afgået indenfor 5 minutter. Forsinkelse: Station Varde: En på 6 sek. en på 14 sek. en på 56 sek. en på 1 min. og en på 2 min. 41 sek. Forsinkelsen på 2 minut og 41 sekunder skyldtes: 27. marts trafikuheld fastklemt. Der møder ikke folk nok ind og der kaldes to gange ekstra inden der møder folk ind så a-sprøjten kan besættes og afgå. Redningsvognen er afgået til tiden med to mand. Forsinkelse: Station Agerbæk en på 1 sek. Forsinkelse: Station Ølgod en på 4 sek. en på 4 sek. og en på 5 sek. Forsinkelse: Station Nr. Nebel ingen forsinkelser. Forsinkelse: Station Oksbøl ingen forsinkelser. 6/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

65 DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Responstiden er tiden fra alarmen lyder til køretøjet er fremme på skadestedet. Responstid på 21 min. 33 sek. er Vardes tankvogn til assistance På tingvejen, 7200 Grindsted, Agerbæks slukningsområde. Responstid på 23 min. 0 sek. er tankvogn og 21 min. 11 sek. er slangetender til brand Bjerremosevej, 6862 Tistrup Ølgods slukningsområde. Responstid på 24 min. 2 sek. er Vardes redningsvogn til frigørelse på Grindstedvej, 6870 Ølgod. Ølgods slukningsområde. Eventuelt: Station Varde den trafikuheld for få brandfolk mødt skal køre 1+7, afgår med 1+6. Der er ansat en ny brandmand der i øjeblikket er på funktionsuddannelse og afslutter denne torsdag den 3. april. Han er ansat som pedel på Campus i Varde og kan møde i dagtiden uden problemer. Der er pr. den 1. maj ansat endnu en ny brandmand der kan stille i dagtimerne. Station Nr. Nebel ingen bemærkninger i perioden. Station Agerbæk ingen bemærkninger i perioden. Station Ølgod ingen bemærkninger i perioden. Station Oksbøl ingen bemærkninger i perioden. 7/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Åbent Referat. til. Beredskabskommission

Åbent Referat. til. Beredskabskommission Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Torsdag den 30. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Mødelokale 6, BCV Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Kjeld

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Varde Brand. Årsberetning 2013

Varde Brand. Årsberetning 2013 Varde Brand & Redn 2 ing Beredskabschefens forord Indhold Beredskabschefens forord Varde Brand & Redning 2013 Forebyggelse - Planlægning - Brandsyn - Lejlighedstilladelser - Brandteknisk byggesagsbehandling

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommissionen

Referat. fra Beredskabskommissionen Referat fra Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Vibevej 18, Esbjerg Johnny Søtrup (V), Erik Buhl (V), Jørgen

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften

Varde Kommune. Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013. Mødetidspunkt: 14:00. Mødelokale 3, Bytoften Varde Kommune Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gylling Haahr, Preben Olesen,

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune.

Dimensionering af. redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner. DELPLAN FOR Hvidovre Kommune. Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre kommuner DELPLAN FOR Hvidovre Kommune Side 1 af 15 Delplan Delplan for det forebyggende beredskab og arbejde

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 13. oktober 2016 kl Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej Helsinge REFERAT Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 08.00 Gribskov Rådhus Lokale 505 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere