HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG"

Transkript

1 Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

2 BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Revision 00 Dato Udarbejdet af Lars Rathje (LARR) Kontrolleret af Lisbeth Odsbjerg (LOV) Godkendt af Lars Rathje (LARR) Beskrivelse Forureningsundersøgelse, jord. Ref \D LARR Rambøll Poulsgade 8 DK-7400 Herning T F

3 Forureningsundersøgelse, jord INDHOLD 1. Indledning 1 2. Historik Anvendelse Potentielle forureningskilder 2 3. Prøvetagning og analyseresutaler Overflade-/fyldjord Borgergade 3C, ulovligt autoværksted 4 4. Forureningsniveau i området 5 BILAG Bilag 1: Bilag 2: Situationsplan. Feltinddeling og angivelse af forureningsniveau Analysejournaler

4 Forureningsundersøgelse, jord 1. INDLEDNING Rambøll har i efteråret 2014 udført en forureningsundersøgelse af jorden på ejendommene beliggende på hjørnet af Sølystvej og Borgergade, Silkeborg. Det undersøgte område omfatter helt eller delvist matriklerne 1140, 1141, 821a, 821b, 1179, 1180 og 1182 Silkeborg Markjorder. Undersøgelsen er udført som en screening af området med henblik på at klarlægge det generelle forureningsniveau i jorden. Undersøgelsen er udført for Silkeborg Kommune i forbindelse med kommende salg af området. Det samlede areal af området er ca m 2. Af Figur 1 fremgår områdets beliggenhed og omfang. Figur 1. Oversigtskort med angivelse af det undersøgte område : afgrænsning af området. 2. HISTORIK Nærværende historik er udført med baggrund i oplysninger fundet via Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv, Danmarks Miljøportal og Silkeborg Forsyning. 2.1 Anvendelse Af historiske kort fra fremgår tre mindre ejendomme med tilhørende bygninger inden for området. Efterfølgende udstykkes hele området i i alt syv ejendomme med tilhørende bygninger. I slutningen af 1980erne etableres der parkeringspladser på den vestlige del af området, hvorefter der kun er bebyggelse på den østlige del af området. I perioden fra ca til ca fjernes alle bygninger på den østlige del af området, således at hele området efterfølgende er ubebygget. Af Lokalplan nr , gældende fra 2003, fremgår det, at bygningerne på området blev anvendt til beboelse og erhverv. Af kommunens byggesagsarkiv fremgår det, at der i Borgergade 3 har været el-installatørforretning, og at der i Borgergade 3C har været ulovligt autoværksted.

5 Forureningsundersøgelse, jord Den vestlige del af området er i dag etableret med asfalt og benyttes til offentlig parkeringsplads, mens der er græs og træbevoksning på den østlige del. Der er på den østlige del af området ligeledes et mindre vandløb (Frøbækken). 2.2 Potentielle forureningskilder Bygningerne i området har oprindeligt været opvarmet med fast brændsel. I 1950erne ændres opvarmningen i Danmark generelt til fyringsolie. For Borgergade 3 er der fundet oplysninger om olietank på L, der er nedgravet i 1955 og sløjfet i Det vurderes, at tanken er opgravet i forbindelse med, at bygningen på ejendommen er fjernet. For Borgergade 3C er der fundet oplysninger om en overjordisk olietank på L. Det er i 2005 oplyst, at tanken er fjernet fra ejendommen. I ca etableres der fjernvarme i bydelen. Der har ikke været tvunget tilslutning til fjernvarmesystemet, men det vurderes, at opvarmningsformen af bygningerne i området med tiden er blevet ændret til fjernvarme. I 1991 udfører Silkeborg Kommune tilsyn på et ulovligt autoværksted på Borgergade 3C. Ved tilsynet konstateres der en smørergrav, udendørs kompressoranlæg, et spildoliefyr, aktiviteter vedrørende sprøjtelakering og opmagasinering af 5-6 biler. Det fremgår af et tilsynsnotat, at der fra ejendommen er kørt jord og grus til Tandskov Losseplads, og at ca. 75 L stærkt forurenet slam er opsamlet for bortskaffelse til modtagerstation. Kommunen vurderer, at forureningen var af mindre karaktere og afslutter derfor sagen. Området er ikke kortlagt, men områdeklassificeret jf. Jordforureningsloven grundet beliggenheden i byzone. I Tabel 1 er angivet de potentielle forureningskilder på ejendommen. Sted Potentiel aktivitet/kilde Stoffer Overflade-/fyldjorden på samtlige ejendomme i området. Grundet beliggenhed i byzone. Borgergade 3C, ulovligt autoværksted. Borgergade 3 og 3C (samt øvrige ejendomme i området). Tabel 1: Potentielle forureningskilder. Diffus overfladeforurening fra trafik mv. Tilkørt jord mv. Oplag af olie og andre kemikalier. Aktiviteter vedr. bilreparationer og lakering. Opmagasinering af biler. Olietanke. 3. PRØVETAGNING OG ANALYSERESUTALER Totalkulbrinter, PAH er og tungmetaller. Totalkulbrinter, PAH er og tungmetaller. Totalkulbrinter. Der er den 26. november 2014 udført prøvetagning af jorden på hjørnet af Borgergade og Silkeborgvej, Silkeborg. Prøvetagningen er udført med baggrund i den udførte historik jf. afsnit 2. Der er således udført prøvetagning af overflade-/fyldjorden i hele området, samt prøvetagning ved det ulovlige værksted på Borgergade 3C. Der er ikke udført specifik prøvetagning ved tidligere olietanke, da der ved gennemgang af det historiske materiale ikke er fundet oplysninger om placeringerne af olietankene. 3.1 Overflade-/fyldjord Inden prøvetagningen blev området inddelt i ti prøvetagningsfelter (F1-F10) á ca. 600 m 2. Inddelingen af området i prøvetagningsfelterne fremgår af oversigtskortene vedlagt som Bilag 1.

6 Forureningsundersøgelse, jord I hvert felt blev der udført fem boringer indtil de øverste intakte aflejringer. Fra de enkelte boringer blev der udtaget jordprøver af fyldjorden beliggende fra terræn til 0,5 m u.t. I de felter hvor der blev truffet fyldjord dybere end 0,5 m u.t., blev der desuden udtaget jordprøver fra 0,5 m u.t. til de øverste intakte aflejringer. Fyldjorden fra de enkelte felter og dybdeintervaller blev efterfølgende sammenblandet til blandeprøver med henblik på kemisk analyse. Den generelle fyldlagstykkelse i de enkelte felter fremgår af Tabel 2. Felt F1 F2 F3 F4 F5 Fyldlagstykkelse 0,9 0,5 0,5 0,5/1,0* 0,7 Blandeprøve, terræn 0,5 m u.t. x x x x x Blandeprøve, 0,5 m u.t. - intakt jord x x x Felt F6 F7 F8 F9 F10 Fyldlagstykkelse 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 Blandeprøve, terræn 0,5 m u.t. x x x x x Blandeprøve, 0,5 m u.t. - intakt jord x x x Tabel 2: Fyldlagstykkelse. *: I fire boringer blev der truffet fyldjord til ca. 0,5 m u.t., mens der i en enkelt boring blev truffet fyldjord til 1,0 m u.t. Fyldjorden i området består fortrinsvist af sand, muld og stabilgrus, mens de øverste intakte aflejringer fortrinsvist består af sand og tørv. Blandeprøverne af fyldjorden er analyseret for indhold af totalkulbrinter ved Reflab 1, PAH er ved Reflab 4 og tungmetaller ved ICP. Analyserne blev udført af VBM Laboratoriet, Aabybro. Analyseresultaterne fremgår af Tabel 3, samt af analysejournalerne vedlagt i Bilag 2. Prøve DL* JKK** F1 F1 F2 F3 F4 F4 F5 Dybde [m u.t.] 0-0,5 0,5-0,9 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 Sum af kulbrinter i.p Benzen-C10 2,5 25 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. C10-C i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. C15-C i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. C20-C i.p. i.p Bly 0, , ,2 6,6 39 Cadmium 0,5 0,5 0,04 0,07 0,13 0,12 i.p. i.p. 0,18 Kobber 0, ,4 9,1 6,6 10 2,3 4,4 48 Zink 0, , Chrom 0, ,8 3,8 4,2 3,6 2,7 3,0 9,1 Nikkel 0,5 30 3,4 3,3 3,8 2,2 1,4 i.p. 6,9 Sum af MST PAH er 0,3 4 0,88 0,47 0,75 1,4 0,33 1,0 1,2 Benz(a)pyren 0,1 0,3 0,16 0,07 0,14 0,25 0,07 0,21 0,19 Dibenz(a,h)anthracen 0,1 0,3 0,03 0,01 0,02 0,04 0,01 0,04 0,04

7 Forureningsundersøgelse, jord Prøve DL* JKK** F5 F6 F6 F7 F7 F8 F8 Dybde [m u.t.] 0,5-0,7 0-0,5 0,5-0,7 0-0,5 0,5-0,6 0-0,5 0,5-0,7 Sum af kulbrinter i.p. i.p Benzen-C10 2,5 25 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 5 C10-C i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. C15-C i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 19 C20-C i.p. i.p Bly 0, , Cadmium 0,5 0,5 0,09 0,26 0,51 0,08 0,05 0,20 0,13 Kobber 0, ,0 3, Zink 0, Chrom 0, ,3 7,9 8,4 4, ,7 Nikkel 0,5 30 6,6 6,9 5,8 2,6 2,9 6,5 4,7 Sum af MST PAH er 0,3 4 0,68 1,1 2,4 0,46 0,44 0,75 96 Benz(a)pyren 0,1 0,3 0,11 0,18 0,40 0,08 0,08 0,12 19 Dibenz(a,h)anthracen 0,1 0,3 0,02 0,03 0,07 0,01 0,01 0,02 3,5 Prøve DL* JKK** F9 F10 Dybde [m u.t.] 0-0,5 0-0,5 Sum af kulbrinter i.p. Benzen-C10 2,5 25 i.p. i.p. C10-C i.p. i.p. C15-C i.p. i.p. C20-C i.p. Bly 0, Cadmium 0,5 0,5 0,25 0,10 Kobber 0, Zink 0, Chrom 0, ,1 4,2 Nikkel 0,5 30 7,6 4,7 Sum af MST PAH er 0,3 4 2,8 0,54 Benz(a)pyren 0,1 0,3 0,45 0,09 Dibenz(a,h)anthracen 0,1 0,3 0,09 0,02 Tabel 3. Analyseresultater af fyldjord. Alle analyseresultater er opgivet som mg/kg TS. *: Detektionsgrænse. **: Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier, opdateret maj Overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier er markeret med fed skrift. Der er i jordprøven F8/0,5-0,7 påvist indhold af totalkulbrinter, PAH er, benz(a)pyren og dibenz(a,h)anthracen svarende til kraftig forurenet jord (> kategori 2). Analyselaboratoriet har karakteriseret indholdet af totalkulbrinter som tjære. I prøverne F5/0,5-0,7, F6/0,5-0,7 og F9/0-0,5 er der påvist indhold af kulbrinter, bly, cadmium og benz(a)pyren svarende til lettere forurenet jord(kategori 2). Der er i de øvrige prøver ikke påvist overskridelser af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for de analyserede stoffer. 3.2 Borgergade 3C, ulovligt autoværksted På Borgergade 3C er der udtaget jordprøver, hvor det ulovlige autoværksted tidligere var beliggende. Prøvetagningen blev indledt med udførelse af boring 6.3, hvor der i jorden beliggende ca. 0,5-1,5 m u.t. visuelt og lugtmæssigt blev konstateret tegn på olieforurenet jord i boringen. Efterfølgende blev der udført fire boringer (6.3 N, S, Ø og V) omkring boring 6.3. I boring 6.3.Ø

8 Forureningsundersøgelse, jord blev der visuelt og lugtmæssigt ligeledes konstateret tegn på olieforurening. Der blev i de øvrige boringer udført nord, syd og vest for boring 6.3 ikke konstateret tegn på olieforurening. Med baggrund i ovenstående feltobservationer blev tre prøver fra boringerne 6.3 og 6.3.Ø udvalgt til kemisk analyse. Prøverne blev analyseret for indhold af totalkulbrinter ved Reflab 1, PAH er ved Reflab 4 og tungmetaller ved ICP. Analyserne blev udført af VBM Laboratoriet, Aabybro. Analyseresultaterne fremgår af Tabel 4, samt af analysejournalerne vedlagt i Bilag 2. Prøve DL* JKK** Ø Dybde [m u.t.] 0,5 1,0 0,5 Sum af kulbrinter Benzen-C10 2, C10-C C15-C C20-C Bly 0,5 40 5, ,6 Cadmium 0,5 0,5 0,09 i.p. 0,04 Kobber 0, ,0 0,79 1,3 Zink 0, ,1 13 Chrom 0, ,6 2,1 1,9 Nikkel 0,5 30 1,3 0,93 1,1 Sum af MST PAH er 0,3 4 0,15 0,06 0,19 Benz(a)pyren 0,1 0,3 0,01 i.p. 0,03 Dibenz(a,h)anthracen 0,1 0,3 i.p. i.p. i.p. Tabel 4. Analyseresultater af jord fra boringerne 6.3 og 6.3.Ø. Alle analyseresultater er opgivet som mg/kg TS. *: Detektionsgrænse. **: Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier, opdateret maj Overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier er markeret med fed skrift. Der er i de analyserede prøver fra boringerne 6.3 og 6.3.Ø påvist indhold af totalkulbrinter svarende til at jorden er kraftig forurenet (>kategori 2). Indholdet af totalkulbrinter er af analyselaboratoriet karakteriseret som diesel-/fyringsolie. 4. FORURENINGSNIVEAU I OMRÅDET Ved nærværende forureningsundersøgelse er der påvist kraftig forurenet jord (>kategori 2) følgende steder: Felt 8, fyldjorden beliggende 0,5-0,7 m u.t. Der er påvist kraftige koncentrationer af PAH er (tjærestoffer) samt lettere forhøjede koncentrationer af totalkulbrinter. Den påviste forurening kan eksempelvis skyldes knust asfalt i jorden. Borgergade 3C, ved tidligere autoværksted. Der er påvist kraftige koncentrationer af totalkulbrinter (diesel-/fyringsolie) i jorden beliggende fra ca. 0,5-1,0 m u.t. Forureningen er hverken afgrænset horisontalt eller vertikalt. Der er ved undersøgelsen desuden påvist lettere forurenet jord (kategori 2) følgende steder på området: Felt 5, fyldjorden beliggende 0,5-0,7 m u.t. Der er opvist lettere forhøjede koncentrationer af bly.

9 Forureningsundersøgelse, jord Felt 6, fyldjorden beliggende fra 0,5-0,7 m u.t. Der er påvist lettere forhøjede koncentrationer af cadmium og benz(a)pyren. Felt 9, fyldjorden beliggende fra terræn 0,5 m u.t. Der er påvist lettere forhøjede koncentrationer af benz(a)pyren. Der er ikke påvist forurening i jorden på den resterende del af området. Jorden i den resterende del af området vurderes således at være ren (kategori 1). Det skal dog bemærkes, at nærværende undersøgelse som tidligere nævnt er udført som en screening af forureningsniveauet på det samlede område. Det kan således ikke afvises, at der på området vil kunne være små, lokale forureninger af jorden der ved undersøgelsen ikke er blevet konstateret. Forureningsniveauerne i de enkelte felter og dybder, samt forureningen ved det tidligere autoværksted, fremgår grafisk af oversigtskortene vedlagt som Bilag 1.

10 Bilag 1

11 V N 6.3.Ø 6.3.S 7 6 Forurening ikke afgrænset Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk BRIS LARR Signatur: Kraftig forurenet (> katagori 2) Lettere forurenet (kategori 2) Projektnr Mål 1:500 Hjørnet af Sølystgade/Borgergade, SIlkeborg Forureningsundersøgelse, jord Poulsgade 8 DK-7400 Herning Tlf Fax Ren (Kategori 1) Feltindeling og forureningsniveau 0-0,5 m.u.t. Tegning nr. Bilag 1a Rev.

12 V N 6.3.Ø 6.3.S 7 6 Forurening ikke afgrænset Signatur: Kraftig forurenet (> katagori 2) Lettere forurenet (kategori 2) Ren (Kategori 1) Rev. Dato Konst. Tegn. Kontrol. Godk BRIS LARR Projektnr Mål 1:500 Hjørnet af Sølystgade/Borgergade, SIlkeborg Forureningsundersøgelse, jord Poulsgade 8 DK-7400 Herning Tlf Fax Feltindeling og forureningsniveau 0,5 m.u.t. - intakt jord Tegning nr. Bilag 1b Rev.

13 Bilag 2

14 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lars Rathje Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 28. november M N A ON25110 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Prøvemærkning F1 / F1 / 0.5-intakt F2 / F3 / F4 / Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mtmo mtmo mtmo mtmo mtmo Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±15% mg/kg TS < 5 5 C6 - C10 mg/kg TS < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ±10% mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 15 6, ,2 Cadmium mg/kg TS 0,04 0,07 0,13 0,12 < 0,025 Kobber mg/kg TS 9,4 9,1 6,6 10 2,3 Zink mg/kg TS ,2 Chrom mg/kg TS 6,8 3,8 4,2 3,6 2,7 Nikkel mg/kg TS 3,4 3,3 3,8 2,2 1,4 Sum PAH Reflab4 (7) ±15% mg/kg TS 0,88 0,47 0,75 1,4 0,33 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,16 0,07 0,14 0,25 0,07 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,03 0,01 0,02 0,04 0,01 Forureningskategori, BEK = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 5

15 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lars Rathje Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 28. november M N A ON25110 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Prøvemærkning F4 / 0.5-intakt F5 / F5 / 0.5-intakt F6 / F6 / 0.5-intakt Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mtmo mtmo mtmo mtmo mtmo Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±15% mg/kg TS C6 - C10 mg/kg TS < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ±10% mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 6, Cadmium mg/kg TS < 0,025 0,18 0,09 0,26 0,51 Kobber mg/kg TS 4, Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 3,0 9,1 8,3 7,9 8,4 Nikkel mg/kg TS < 0,5 6,9 6,6 6,9 5,8 Sum PAH Reflab4 (7) ±15% mg/kg TS 1,0 1,2 0,68 1,1 2,4 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,21 0,19 0,11 0,18 0,40 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,04 0,04 0,02 0,03 0,07 Forureningskategori, BEK = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 5

16 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lars Rathje Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 28. november M N A ON25110 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Prøvemærkning F7 / F7 / 0.5-intakt F8 / F8 / 0.5-intakt F9 / Emballage m/r m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mtmo mtmo mtmo mtmo mtmo Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±15% mg/kg TS < 5 < C6 - C10 mg/kg TS < 2,5 < 2,5 < 2,5 5 < 2,5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 20 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 < >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 19 < 5 Metaller DS259/ICP ±10% mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 13 7, Cadmium mg/kg TS 0,08 0,05 0,20 0,13 0,25 Kobber mg/kg TS 7,0 3, Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 4, ,7 8,1 Nikkel mg/kg TS 2,6 2,9 6,5 4,7 7,6 Sum PAH Reflab4 (7) ±15% mg/kg TS 0,46 0,44 0, ,8 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,08 0,08 0, ,45 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,01 0,01 0,02 3,5 0,09 Forureningskategori, BEK uk 2 Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 14 Note Indeholder kulbrinter svarende til tjære. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 5

17 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lars Rathje Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 28. november M N A ON25110 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Borgergade Borgergade Borgergade Borgergade Prøvemærkning F10 / / / Ø / 0.5 Emballage m/r m/r m/r m/r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager mtmo mtmo mtmo mtmo Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS 204 ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±15% mg/kg TS < C6 - C10 mg/kg TS < 2, C10-C20 mg/kg TS < C20-C35 mg/kg TS < >C10-C15 mg/kg TS < >C15-C20 mg/kg TS < Metaller DS259/ICP ±10% mg/kg TS < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 13 5,0 2,1 3,6 Cadmium mg/kg TS 0,10 0,09 < 0,025 0,04 Kobber mg/kg TS 10 2,0 0,79 1,3 Zink mg/kg TS ,1 13 Chrom mg/kg TS 4,2 4,6 2,1 1,9 Nikkel mg/kg TS 4,7 1,3 0,93 1,1 Sum PAH Reflab4 (7) ±15% mg/kg TS 0,54 0,15 0,06 0,19 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,09 0,01 < 0,01 0,03 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 Forureningskategori, BEK uk uk uk Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 17,18,19 Note Indeholder kulbrinter svarende til diesel-/fyringsolie. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 5

18 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Rambøll Herning Poulsgade 8, DK-7400 Herning Att: Lars Rathje Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 28. november M N A ON25110 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), a (andet). - Usikkerheden, der opgives, er den ekspanderede måleusikkerhed, 2 x RSD%. I måleområdet fra detektionsgrænsen (DL) til 10xDL vil usikkerheden være større. - Forureningskategori foretages i.h.t. Bek.1479 af 12/12/2007 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord". C20-C35 angives som kategori 2 ud fra kriterierne for lettere forurenet jord angivet i 1 stk. 10, Bek. 554 af 19/05/2010 Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. UK angiver at forureningsniveauet ligger uden for kategori. Forureningskategorien hører ikke under laboratoriets akkreditering og er derfor ikke omfattet af VBM Laboratoriet A/S's ansvar. - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Jesper Gamst, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; ** Usikkerheden oplyses ved henv. til VBM Laboratoriet A/S. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 / 5

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 www.kogsgaard.dk CVR 30600355 Dato: 13-04-2016

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ.

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ. Notat 25-03-2014 Ejlskov A/S Jens Olsens Vej 3 8200 Åhus N Danmak www.ejlskov.com Sag: 14038 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdiektoatet Pojekt: Etape 4540 Tilslutningsanlæg Odense SØ Opgave: Pøvetagning

Læs mere

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge Sag nr.: 117175/ISA Dato: 11.september 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge 1. Indledning I forbindelse med planlagt boligbyggeri på Rundinsvej

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej Cvr.nr. 32562361 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Viborg Kommune Region Midtjylland April 2014 INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-31. Tidligere autoophug. Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008

Læs mere