Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april /Ivar Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april (Alm. del). Kristian Jensen /Ivar Nordland

2 Spørgsmål: Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke europæiske lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, der medregner aktieudbytter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og hvor udbytteskatten er tilsvarende den danske? Svar: Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med følgende europæiske lande og områder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien og Montenegro, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn og Østrig. De enkelte lande (herunder områder) har typisk forskellige regler for beskatning af en udbyttemodtager, afhængigt af, om den pågældende er en fysisk person eller et selskab, og i sidstnævnte tilfælde afhængigt af, om selskabet ejer en bestemt andel af kapitalen i det udbyttebetalende selskab. Landenes regler om beskatning af udbytte afspejler ønsket om at lempe for økonomisk dobbeltbeskatning, hvor et selskabs overskud først beskattes på selskabsniveau, hvorefter den del af overskuddet, der udloddes som udbytte, beskattes på aktionærniveau. I nogle lande lempes dobbeltbeskatningen ved en skattegodtgørelsesmetode, hvor aktionærerne modtager en skattegodtgørelse, som skal opveje beskatningen i selskabet. Nogle lande anvender den klassiske selskabs/udbyttebeskatning, men således at udbyttet beskattes med en nedsat skattesats. Nogle lande har regler, hvorefter et selskab er fritaget for beskatning af udbytte fra et andet selskab. Nogle lande har regler, hvorefter et selskab, som modtager udbytte fra et selskab i et andet land, kan få nedsat skatten af udbyttet, under hensyn til under hensyn til den selskabsskat, som det andet (udloddende) selskab har betalt af den selskabsindkomst, hvoraf udbytterne udloddes (datterselskabslempelse). Der gives typisk ikke datterselskabslempelse for den del af udenlandsk selskabsskat, som er højere end det pågældende lands egen selskabsskat. I nogle tilfælde gives der også datterselskabslempelse for selskabsskat, som er betalt af selskaber, der ejes direkte eller indirekte af det udloddende selskab. I nogle lande er det en betingelse for denne skattefritagelse eller datterselskabslempelse, at det udbyttemodtagende selskab har en vis andel af kapitalen (eller råder over en vis del af stemmerne) i det udloddende selskab, og eventuelt, at denne kapital har været ejet (eller råden over stemmerne har varet) i en vis periode. I så fald er disse betingelser nævnt. EU s moder/datterselskabsdirektiv medfører, at det EU-land, hvor et udbyttemodtagende selskab (moderselskab) er hjemmehørende, ikke må beskatte udbytte, som dette selskab modtager fra et selskab i et andet EU-land (datterselskab), hvis moderselskabet ejer en andel af kapitalen i datterselskabet, som for 2005 og 06 er 20 pct., for 2007 og 08 er 15 pct., Side 2

3 samt derefter 10 pct. Landene kan fastsætte regler om, at denne andel skal være ejet i en vis periode på højst 2 år. Skattefriheden medfører, at moderselskabet enten helt skal fritages for beskatning af udbyttet, eller at moderselskabet skal beskattes af udbyttet, men skatten skal nedsættes under hensyn til den skat, som det udbytteudloddende datterselskab og eventuelt ethvert datterselskab på lavere niveau, har betalt af den indkomst, der ligger til grund for udbyttet. Nedenfor er der redegjort for hovedreglerne for de andre landes beskatning af personer, henholdsvis selskaber, der er hjemmehørende i det pågældende land og modtager aktieudbytte. Der er altså ikke redegjort for særlige regler, som f.eks. udbytte af aktier i pensionsordninger. Der er heller ikke redegjort for regler om beskatning af udbytter i dobbeltbeskatningsaftaler. Når et land beskatter en person eller et selskab, der er hjemmehørende i landet, af udbytte fra et selskab i et andet land, og dette andet land har opkrævet kildeskat af udbyttet, nedsætter førstnævnte land sin beskatning under hensyn til den udenlandske beskatning. Dette er ikke nævnt i redegørelsen nedenfor. Oplysningerne nedenfor har kilde i International Bureau for Fiscal Documentation. Der var dog ikke oplysninger om skattereglerne i Hviderusland og Moldova. Belgien Personer: Udbytter er omfattet af en endelig kildeskat på 25 pct., som det udloddende selskab skal indeholde ved udlodningen. Skatten på 25 pct. gælder også for udbytter fra et udenlandsk selskab. Selskaber: Udbytte fra et belgisk eller udenlandsk selskab medregnes i den skattepligtige indkomst. Derefter gives et fradrag på 95 pct. af udbytterne. For at være omfattet skal det modtagende selskab eje en andel på 10 pct. af kapitalen i det udloddende selskab eller en aktiekapital, hvis anskaffelsesværdi er mindst 1,2 mio. Euro på udlodningstidspunktet, og aktierne skal være ejet i mindst 1 år. Desuden skal det udloddende selskab være omfattet af belgisk selskabsskat eller en tilsvarende udenlandsk skat. Udbytte fra et udenlandsk selskab er som hovedregel ikke omfattet i det omfang, dette selskab har fordel af en særlig skatteordning i den anden stat. Bulgarien Personer: Udbytter er omfattet af en endelig kildeskat på 7 pct., som det udloddende selskab skal indeholde ved udlodningen. Udbytter fra et udenlandsk selskab er dog omfattet af en proportionel skat på 15 pct. Selskaber: Udbytte fra et bulgarsk selskab er fritaget for beskatning. Udbytte fra et udenlandsk selskab er omfattet af beskatning. Side 3

4 Cypern Personer: Udbytter er fritaget for almindelig indkomstbeskatning. Udbytter er dog omfattet af et særligt bidrag for forsvar på 15 pct. Det gælder også for udbytter fra et udenlandsk selskab. Selskaber: Udbytter er fritaget for almindelig indkomstbeskatning. Udbytterne er dog omfattet af et særligt bidrag for forsvar på 15 pct., hvis ejerskabet af kapital i det udloddende selskab er under 1 pct., eller hvis over 50 pct. af det udenlandske selskabs indkomst er investeringsindkomst og dette selskab er væsentligt lavere beskattet end det cypriotiske selskab. Estland Generelt: Estland anvender et særligt selskabsskattesystem. Et estisk selskab beskattes ikke af overskud, når det optjenes. Til gengæld er udbytte omfattet af en udlodningsskat, som lægges på det udloddende selskab. Udlodningsskatten er på 24/76 af det udloddede udbytte (dvs. ca pct.). Personer: Indkomstbeskatningen omfatter ikke udbytter fra estiske selskaber samt udbytter fra udenlandske selskaber, hvis der er indeholdt udbytteskat i det pågældende land. Selskaber: Som nævnt beskattes et estisk selskab ikke af overskud, når det optjenes. Finland Personer: For så vidt angår udbytte fra børsnoterede selskaber, holdes 30 pct. (43 pct. for 2005) uden for indkomstbeskatningen. De resterende 70 pct. (57 pct. for 2005) er omfattet af kapitalindkomstbeskatning på 28 pct. For så vidt angår udbytte fra unoterede selskaber, holdes udbytter, svarende til 9 pct. af aktiernes matematisk beregnede værdi (opgjort til formueskatten), dog højst Euro pr. år, uden for indkomstbeskatning. Derefter holdes 30 pct. (43 pct. for 2005) af udbytter, der overstiger Euro (op til 9 pct. loftet) uden for indkomstbeskatningen. De resterende 70 pct. (57 pct. for 2005) er omfattet af kapitalindkomstbeskatning på 28 pct. Endeligt er 30 pct. (43 pct. for 2005) af udbytte, der overstiger 9 pct. loftet, fritaget, mens de resterende 70 pct. (57 pct. for 2005) er omfattet af kapitalindkomstbeskatning på 28 pct. Udbytte fra et udenlandsk selskab er omfattet af samme regler som indenlandske udbytter, hvis det udenlandske selskab er omfattet af EU s moder-/datterselskabsdirektiv eller hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Finland. Dog beregnes 9 pct. loftet på grundlag af aktiernes markedsværdi ved udløbet af det foregående år i stedet for efter en matematisk beregnet værdi. Udbytte fra andre udenlandske selskaber beskattes efter progressive skattesatser. Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning. Side 4

5 Udbytterne er dog omfattet af beskatning, enten hvis enten udloddes af et børsnoteret selskab til et ikke-børsnoteret selskab, som ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i det udloddende selskab, eller hvis det modtagende selskab er et finansielt selskab eller et forsikringsselskab, der ejer aktierne som investeringsaktiver. I så fald er 75 pct. (60 pct. af 2005) fritaget for beskatning. Frankrig Personer: Udbytter indgår i den skattepligtige indkomst, men kun med halvdelen. Dette gælder for udbytter fra franske selskaber samt udbytter fra selskaber i lande, som har en dobbeltbe skatningsaftale med Frankrig, forudsat af det udloddende selskab er omfattet af udenlandsk skattepligt. Personer har et skattefrit nedslag på Euro (dobbelt for ægtepar), og indkomstskat af udbytter nedsættes med 115 Euro (dobbelt for ægtepar). Udbytter er desuden omfattet af sociale bidrag. Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen i det udloddende selskab. Et beløb, svarende til 5 pct. af de modtagne udbytter er ikke omfattet af skattefritagelsen, hvilket beløb anses for at modsvare fradragsberettigede udgifter. Færøerne Personer: Udbytte fra færøske eller udenlandske selskaber medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Til gengæld skal et færøsk udloddende selskab indeholde en afgift på 35 pct. af udloddet aktieudbytte, og afgiften indbetales til landskassen. For udbytter fra udenlandske selskaber skal der også betales en afgift på 35 pct., men afgiften nedsættes med eventuel udenlandsk udbytteskat. Selskaber: Udbytte fra færøske eller udenlandske selskaber medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Til gengæld skal et færøsk udloddende selskab indeholde en afgift på 20 pct. af udloddet aktieudbytte, og afgiften indbetales til landskassen. For udbytter fra udenlandske selskaber skal der også betales en afgift på 20 pct., men afgiften nedsættes med eventuel udenlandsk udbytteskat. Selskaber, som ejer 25 pct. eller mere af aktiekapitalen i det udloddende selskab, skal ikke betale udbytteafgift. Der skal heller ikke betales afgift af udbytte af egne aktier. Grækenland Personer: Udbytter fra græske selskaber er fritaget for indkomstbeskatning. Udbytte fra udenlandske selskaber er fuldt skattepligtig. Selskaber: Udbytter fra græske selskaber er fritaget for indkomstbeskatning. Udbytte fra udenlandske selskaber er fuldt skattepligtig, men skatten nedsættes under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Side 5

6 Grønland Generelt: Et selskab får fradrag for udlodning af udbytte. Personer: Udbytter fra grønlandske selskaber og udenlandske selskaber beskattes med den samlede personlige indkomstskat for den kommune, hvor den pågældende bor. Selskaber: Et selskab beskattes af udbytte modtaget fra et grønlandsk eller udenlandsk selskab. Holland Personer: Udbytter, bortset fra udbytter af væsentlige aktiebeholdninger, er fritaget for indkomstbeskatning. Til gengæld bliver en person anset for at modtage et afkast på 4 pct. af den gennemsnitlige nettoværdi af den pågældendes globale aktiver, og dette afkast beskattes med en proportional skat på 30 pct. Der indrømmes dog fritagelser for investeringer til visse formål. Udbytte af væsentlige aktiebeholdninger beskattes med en proportional skat på 25 pct. En person anses for at eje en væsentlig aktiebeholdning, hvis den pågældende, eventuelt sammen med en ægtefælle, direkte eller indirekte ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen, eller mindst 5 pct. af en særlig aktieklasse, i en hollandsk eller udenlandsk selskab. Selskaber: Udbytte skal i princippet medregnes i den skattepligtige indkomst. Udbytter er dog fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen i det udloddende selskab (en lavere ejerandel kan accepteres, hvis aktierne ejes af sunde forretningsmæssige grunde), hvis aktierne ikke ejes som ren stock-in-trade, hvis udbyttet ikke hidrører fra et passivt koncern-finansierings-selskab i et land uden for EU, samt hvis det udloddende selskab er hjemmehørende i et land uden for EU, at det er omfattet af selskabsbeskatning (uanset størrelsen af denne). Irland Personer: Udbytter medregnes ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst. Selskaber: Udbytte fra et irsk selskab er fritaget for beskatning. Udbytte fra et udenlandsk selskab medregnes i den skattepligtige indkomst. Udbytte modtaget fra udlandet (bortset fra UK) er omfattet af en skat på 20 pct. Hvis et irsk selskab ejer mindst 5 pct. af kapitalen i et selskab i et andet EU-land, nedsættes skatten under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab (og evt. underliggende selskaber) har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Island Personer: Udbytte, som ikke indgår i den pågældendes erhvervsvirksomhed, beskattes separat med 10 pct. Det gælder også udbytte fra et udenlandsk selskab. Side 6

7 Selskaber: Udbytte medregnes i den skattepligtige indkomst, men der gives et modsvarende fradrag i det omfang, udbyttet er modtaget fra et skattepligtigt selskab. Udbytte fra et islandsk International Trading Company (som er omfattet af en særlig skatteordning) berettiger ikke til fradrag. Udbytte fra et udenlandsk selskab berettiger til fradrag, hvis det kan godtgøres, at dette er omfattet af en beskatning efter regler, der svarer til de islandske skatteregler. Italien Personer: Personer, der ejer aktier som led i en erhvervsvirksomhed, er fritaget for beskatning af 60 pct. af udbyttet. En person, der ejer aktier, men ikke som led i en erhvervsvirksomhed, er også berettiget til 60 pct. fritagelse, hvis den pågældende råder over mere end 2 pct. af stemmerne eller 5 pct. af kapitalen i det udloddende selskab, hvis det er børsnoteret, eller mere end 20 pct. af stemmerne eller 25 pct. af kapitalen i det udloddende selskab, hvis det ikke er børsnoteret. I andre tilfælde er udbytter omfattet af en endelig kildeskat på 12,5 pct. Det gælder også for udbytter fra et udenlandsk selskab. Selskaber: 95 pct. af udbytter er fritaget for beskatning. Hvis det udloddende og det modtagende selskab er sambeskattet, er udbytte fuldt ud fritaget for beskatning. For udbytte fra et udenlandsk selskab er det en betingelse for skattefritagelse, at selskabet ikke er omfattet af særlig gunstige skatteregler som afgrænset efter de italienske CFC-regler. Kroatien Personer: Udbytter er fritaget for indkomstbeskatning. Dog er udbytter, som betales af overskud opstået i perioden 1. januar december 2004 omfattet af en skat på 15 pct., som det udloddende selskab skal indeholde ved udlodningen. Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning. Letland Personer: Udbytter fra et lettisk selskab eller et selskab, hjemmehørende i et andet EU-land, er fritaget for beskatning. Det gælder dog ikke, hvis det udloddende selskab er omfattet af skattefordele i en af de særlige økonomiske zoner eller frihavne. I så fald er udbytte omfattet af beskatning på 25 pct. Selskaber: Udbytter fra et lettisk selskab er fritaget for beskatning. Det gælder dog ikke, hvis det udloddende selskab er omfattet af skattefordele i en af de særlige økonomiske zoner eller frihavne. I så fald er udbytterne skattepligtige i det omfang, den underliggende selskabsindkomst er omfattet af skattefordele. Udbytte fra et udenlandsk selskab er skattepligtig, med mindre det modtagende selskab ejer direkte mindst 25 pct. af kapitalen og stemmerne i det udloddende selskab på udlodningstidspunktet og det udloddende selskab ikke er hjemmehørende i et land eller et territorium, der er opført på den lettiske skattely-liste. Side 7

8 Udbytte fra et datterselskab i et andet EU-land er fritaget for beskatning i overensstemmelse med moder/datterselskabsdirektivet. Litauen Personer: Udbytte er omfattet af 15 pct. endelig beskatning. Udbytte fra et udenlandsk selskab i et land, der ikke er på en hvid liste (over lande og områder, der ikke anses for skattely) er dog omfattet af 33 pct. beskatning. Selskaber: Udbytte, som udloddes af et lettisk selskab til et andet lettisk selskab er omfattet af selskabsskat på 15 pct., som indeholdes af det udloddende selskab. Det udloddende selskab kan modregne denne skat i dets selskabsskattepligt. Udbytte, der udloddes af overskud, som har været omfattet af den sædvanlige 15 pct. selskabsskat eller den nedsatte 13 pct. selskabsskat, er fritaget for indeholdelse af skat, hvis det modtagende selskab har ejet mindst 10 pct. af stemmerne i det udloddende selskab i en periode på 12 måneder. Udbytte fra et udenlandsk selskab er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab har ejet mindst 10 pct. af stemmerne i det udloddende selskab i en periode på 12 måneder. Skattefritagelsen gælder også for udbytte fra et selskab i et land uden for EU, med mindre dette er optaget på en skattely-liste. Luxembourg Personer: Udbytte indgår i den skattepligtige indkomst, men kun med halvdelen for udbytte fra selskaber i Luxembourg og i EU-lande samt i andre lande, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Luxembourg, forudsat at det udloddende selskab er omfattet af en beskatning, der svarer til luxembourgsk selskabsbeskatning. Der gives et standardfradrag på 25 Euro for tilknyttede omkostninger samt et bundfradrag på Euro (dobbelt for ægtepar). Selskaber: Udbytte er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udloddende selskab eller en aktiekapital på mindst 1,2 mio. Euro i en periode på mindst 12 måneder. For udbytter fra et udenlandsk selskab er det en betingelse, at selskabet er hjemmehørende i et EU-land eller, at selskabet er omfattet af en selskabsskat, der svarer til luxembourgsk selskabsskat (dvs. en skattesats på mindst 11 pct. af et tilsvarende grundlag). I andre tilfælde skal halvdelen af de modtagne udbytter medregnes i den skattepligtige indkomst. Makedonien Personer: Udbytte indgår i den skattepligtige indkomst, men kun med halvdelen. Selskaber: Udbytte er fritaget for beskatning. Side 8

9 Malta Personer: Personer, der bor eller har ophold på Malta, har forskellige former for fuld skattepligt. Kort sagt medfører reglerne, at personer, der er domiciled (dvs. har den stærkeste tilknytning) er skattepligtig til Malta af indkomst fra Malta eller udlandet; tilflyttede personer, der er resident er skattepligtig af indkomst fra Malta og af udenlandsk indkomst, der overføres til Malta; dog er tilflyttede personer, der er temporarily resident, er alene skattepligtig af indkomst fra Malta, men ikke af indkomst fra udlandet, uanset om den overføres til Malta eller ikke. Malta anvender et skattegodtgørelsessystem. Udbytter fra et maltesisk selskab giver ret til en skattegodtgørelse, svarende til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Bruttoudbyttet indgår i den skattepligtige indkomst, og skattegodtgørelsen modregnes i de beregnede skatter. Udbytte, udloddet af ikke-beskattet udbytte, er omfattet af en endelig kildeskat på 15 pct. Aktionæren kan vælge at medregne udbyttet i den skattepligtige indkomst, og modregne kildeskatten i de beregnede skatter. Selskaber: Udbytte fra et maltesisk selskab giver ret til en skattegodtgørelse, svarende til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Bruttoudbyttet indgår i den skattepligtige indkomst, og skattegodtgørelsen modregnes i de beregnede skatter. Udbytte fra udenlandske selskaber medregnes i den skattepligtige indkomst, men skatten nedsættes under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Norge Personer: Norge har hidtil anvendt et skattegodtgørelsessystem. Udbytter fra et norsk selskab giver ret til en skattegodtgørelse, der skal kompensere den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Bruttoudbyttet indgår i den skattepligtige indkomst, men skattegodtgørelsen modregnes i de beregnede skatter. Skattegodtgørelses-systemet gælder ikke for udbytter fra udenlandske selskaber. Fra 1. januar 2006 vil skattegodtgørelsessystemet blive erstattet af et modificeret klassisk system. Personer beskattes dog ikke af et beløb, svarende til et normalafkast (beregnet som normalforretning af kostprisen). Udbytte over dette normalafkast medregnes i den skattepligtige indkomst. Hvis normalafkastet overstiger modtagne udbytter, kan det overskydende beløb fremføres til modregning i fremtidige udbytter (eller aktieavancer). Normalafkastet beregnes aktie for aktie. Det modificerede klassiske system skal også gælde for udbytter fra udenlandske selskaber. Selskaber: Udbytte fra et norsk selskab eller et selskab i et EØS-land er fritaget for beskatning. Udbytte fra et selskab i et andet fremmed land er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen og stemmerne i det udloddende Side 9

10 selskab i mindst 2 år, og det udloddende selskab er omfattet af en selskabsbeskatning på et niveau, svarende til mindst 2/3 af den tilsvarende norske skat. Polen Personer: Udbytte er omfattet af 19 pct. endelig beskatning. Selskaber: Udbytte fra et polsk selskab er omfattet af 19 pct. endelig beskatning. Skatten indeholdes af det udloddende selskab. Den indeholdte skat modregnes i det modtagende selskabs selskabsskattepligt, selv om udbyttet ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Udbytte fra et udenlandsk selskab medregnes i den skattepligtige indkomst. For udbytte fra et selskab i et andet EU-land, nedsættes skatten under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes, såfremt det modtagende selskab har ejet mindst 20 pct. af kapitalen i det udloddende selskab i mindst 2 år. Portugal Personer: Udbytte indgår i den skattepligtige indkomst, men kun med halvdelen, hvis udbytte udloddes af et selskab i Portugal eller et selskab i et andet EU-land, som opfylder betingelserne i moder/datterselskabsdirektivets artikel 2. Selskaber: Udbytte er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer enten mindst 10 pct. af kapitalen i det udloddende selskab eller en kapital på mindst 20 mio. Euro i en periode på mindst 1 år. Hvis udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelse, bliver kun 50 pct. af udbyttet medregnet i den skattepligtige indkomst. Rumænien Personer: Udbytte er omfattet af en endelig beskatning på 10 pct. (16 pct. fra 1. januar 2006). Selskaber: Udbytte er omfattet af en endelig beskatning på 10 pct. Rusland Personer: Udbytte er omfattet af 9 pct. endelig beskatning. Selskaber: Udbytte fra et russisk selskab er omfattet af 9 pct. endelig beskatning. Udbytte fra et udenlandsk selskab er omfattet af en skat på 15 pct. Schweiz Generelt: Nedenfor er omtalt den federale beskatning. Schweiz har desuden forskellige skatteregler for 26 kantoner og ca kommuner, som ikke er omtalt her. Side 10

11 Personer: Udbytte medregnes i den skattepligtige indkomst til brug ved federal indkomstbeskatning. Selskaber: Udbytte medregnes i den skattepligtige indkomst. Hvis det modtagende selskab ejer mindst 20 pct. af kapitalen i det udloddende selskab eller værdien af det modtagende selskabs aktier i det udloddende selskab er mindst 2 mio. schweiziske franc, nedsættes den beregnede skat med den andel, der forholdsmæssigt vedrører nettoudbyttet. Serbien og Montenegro Personer: Udbytte indgår i den skattepligtige indkomst, men kun med halvdelen. Selskaber: Udbytte fra et serbisk selskab er fritaget for beskatning. Udbytte fra et montenegrinsk selskab er omfattet af en endelig skat på 15 pct. Et selskab i Montenegro er fritaget for beskatning af udbytte fra et udenlandsk selskab. Et selskab i Serbien beskattes af udbytte fra et udenlandsk selskab, men skatten nedsættes under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Slovakiet Personer: Udbytte er omfattet af 19 pct. proportionel beskatning. Dog er udbytte fra et selskab i et andet EU-land fritaget for beskatning, hvis den pågældende ejer mindst 25 pct. af kapitalen af selskabet. Selskaber: Udbytte, udloddet af et slovakisk selskab af overskud, der hidrører fra perioden fra 1. januar 2004, er fritaget for beskatning. Andet udbytte medregnes i den skattepligtige indkomst. Udbytte fra et udenlandsk selskab, udloddet af overskud, der hidrører fra perioden efter 1. januar 2004, er fritaget for beskatning. Udbytte af overskud, der hidrører fra perioden inden denne dato, medregnes i den skattepligtige indkomst. Sådanne udbytter er dog fritaget for beskatning, hvis det udloddende selskab er hjemmehørende i et EU-land og det modtagende selskab ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udloddende selskab. Slovenien Personer: Udbytte medregnes i den skattepligtige indkomst, dog med et nedslag på 35 pct. Udbytte, der erhverves som led i en erhvervsvirksomhed, medregnes dog i overskuddet af denne virksomhed. Udbytte fra et udenlandsk selskab beskattes efter samme regler som udbytte fra et slovensk selskab, men avance ved salg af aktier i et udenlandsk selskab er ikke skattepligtigt. Selskaber: Udbytte er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 20 pct. af kapitalen i det udloddende selskab i en periode på mindst 2 år. For udbytte fra et Side 11

12 selskab, der er hjemmehørende i et land uden for EU, er det en betingelse, at det udenlandske selskab ikke er hjemmehørende i et skattely, dvs. et land eller område, hvor selskabsskattesatsen ikke er højere end 12,5 pct. I andre tilfælde medregnes udbytte i den skattepligtige indkomst. Spanien Personer: Spanien anvender et skattegodtgørelsessystem. Udbytter fra et spansk selskab giver ret til en skattegodtgørelse på 40 pct. af udbyttet. Udbytte og skattegodtgørelse indgår i den skattepligtige indkomst, og skattegodtgørelsen modregnes i de beregnede skatter. Selskaber: Udbytter medregnes i den skattepligtige indkomst. De beregnede skatter nedsættes med 50 pct. af den skat, der kan henføres til udbytterne. Nedsættelsen forhøjes til 100 pct., hvis det modtagende selskab ejer mindst 5 pct. af kapitalen i det udloddende selskab i en periode på mindst 1 år. For udbytte fra et udenlandsk selskab gælder skattefritagelsen kun, hvis det udloddende selskab er omfattet af en skat, svarende til den spanske selskabsskat. Denne betingelse anses for opfyldt, hvis det udenlandske selskab er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsaftale med Spanien, der indeholder en bestemmelse om udveksling af oplysninger, og hvis mindst 85 pct. af det udenlandske selskabs indkomst hidrører fra erhvervsaktivitet i et land, som ikke er et skattely. Storbritannien Personer: Personer, der bor eller har ophold på i Storbritannien, har forskellige former for fuld skattepligt. Kort sagt medfører reglerne, at personer, der er domiciled (dvs. har den stærkeste tilknytning) er skattepligtig til Storbritannien af indkomst fra dette land eller udlandet; tilflyttede personer, der er resident er skattepligtig af indkomst fra Storbritannien og af udenlandsk indkomst, men for visse udenlandske indkomster kun, hvis de overføres til dette land. Storbritannien anvender et skattegodtgørelsessystem. Udbytter fra et britisk selskab giver ret til en skattegodtgørelse på 1/9 af udbyttet. Udbytte og skattegodtgørelse indgår i den skattepligtige indkomst, og skattegodtgørelsen modregnes i de beregnede skatter. En person, der ikke er domicilied, men resident, beskattes alene af udbytter fra et udenlandsk selskab, hvis de overføres til Storbritannien. Selskaber: Udbytte fra et britisk selskab er fritaget for selskabsbeskatning. For selskaber, der handler med aktier, anses udbytte som erhvervsmæssig indkomst, der er skattepligtig. Udbytte fra et udenlandsk selskab medregnes i den skattepligtige indkomst. Hvis det modtagende selskab råder over mindst 10 pct. af stemmerne, nedsættes skatten under hensyn til den selskabsskat, som det udloddende selskab (eller underliggende selskaber) har betalt af det overskud, hvoraf udbytterne udloddes. Side 12

13 Hvis der er fastsat et lavere eller højere krav for anvendelsen af sådan datterselskabslempelse i Storbritanniens dobbeltbeskatningsaftale med det land, hvor det udloddende land er hjemmehørende, anvendes det pågældende krav i stedet for kravet om 10 pct. Ved udbytte fra et selskab i et andet EU-land gives der datterselskabslempelse, hvis det modtagende selskab ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det udloddende selskab, selv om kravet om råden over 10 pct. af stemmerne ikke er opfyldt. Sverige Personer: Udbytte beskattes som kapitalindkomst med en proportional skat på 30 pct. Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning. For udbytte af børsnoterede aktier er det en betingelse, at det modtagende selskab råder over mindst 10 pct. af stemmerne i det udloddende selskab eller at aktiebeholdningen er nødvendig for det modtagende selskabs erhvervsvirksomhed. Det er yderligere en betingelse, at aktierne ejes i mindst 1 år. Skattefritagelsen gælder ikke for anlægsaktier. Skattefritagelsen gælder også udbytter fra udenlandske selskaber. Udbytter fra et selskab i et andet EU-land er fritaget for beskatning, hvis det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det udloddende selskab, og i så fald gælder skattefritagelsen også for udbytte af anlægsaktier. Tjekkiet Personer: Udbytter er omfattet af en endelig kildeskat på 15 pct., som det udloddende selskab skal indeholde ved udlodningen. Udbytte fra et udenlandsk selskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som beskattes med skattesatser på op til 32 pct. Skatteyderen kan dog vælge, at udbytter fra et udenlandsk selskab beskattes med en proportionalt skat på 15 pct. Selskaber: Udbytte fra et tjekkisk selskab er omfattet af en endelig kildeskat på 15 pct. Udbytterne er dog skattefri, hvis det modtagende selskab har ejet mindst 20 pct. af kapitalen i det udloddende selskab i en periode på mindst 2 år forud for udlodningen. Tyrkiet Personer og selskaber: Udbytte bliver indkomstbeskattet, men kun for halvdelen af det modtag ne beløb. Tyskland Personer: Udbytter bliver indkomstbeskattet, men kun for halvdelen af det modtagne beløb. Dette gælder for udbytter fra tyske og udenlandske selskaber. Personer har et skattefrit nedslag på Euro (dobbelt for ægtepar). Side 13

14 Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning. Et beløb, svarende til 5 pct. af de modtagne udbytter, er ikke omfattet af skattefritagelsen, men faktiske udgifter vedr. udbytterne er fradragsberettiget. Ukraine Generelt: Overskuddet i et selskab beskattes først på selskabsniveau i form af selskabsskat på 25 pct. Når selskabet udlodder resten af overskuddet til aktionærerne, skal det betale udbytteskat, svarende til selskabsskatten. Det udloddende selskab kan modregne udbytteskatten i dets selskabsskat. Personer: Udbytte beskattes med proportional skat på 13 pct. Selskaber: Udbytte fra et ukrainsk selskab er fritaget for beskatning. Udbytte fra et udenlandsk selskab medregnes i den skattepligtige indkomst. Ungarn Personer: Udbytter beskattes separat for den pågældendes anden indkomst. Udbytter, der udloddes af et ungarsk selskab, beskattes med skattesats på 25 eller 35 pct., mens udbytter fra et udenlandsk selskab, beskattes med 25 pct. Udbytte fra et selskab i et skattely-land (dvs. et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med Ungarn, og som pålægger en selskabsskat på højst 12 pct.) medregnes til den skattepligtige indkomst. Udbytte fra et selskab i et EØS-land er fritaget for beskatning, dog med progressionsforbehold, hvis udbyttet ville være fritaget for beskatning i det pågældende land, hvis det var modtaget af en person, hjemmehørende i dette land. Selskaber: Udbytter er fritaget for beskatning. Dette gælder også for udbytte fra et udenlandsk selskab, med mindre dette er omfattet af CFC-beskatning. Østrig Personer: Udbytter er omfattet af en endelig kildeskat på 25 pct., som det udloddende selskab skal indeholde ved udlodningen. Skatten på 25 pct. gælder også for udbytter fra et udenlandsk selskab. Skatteyderen kan vælge at blive beskattet af udbytte med halvdelen af den effektive skattesats for vedkommende for det pågældende år. Den personlige indkomstskat er på op til 50 pct. for Selskaber: Udbytter fra et østrigsk selskab er skattefri, uanset størrelsen af aktiebesiddelse i det udbytteudloddende selskab. Udbytter fra et selskab i et andet EU-land er skattefri, hvis det østrigske selskab ejer mindst 10 pct. af det udloddende selskab i en periode på mindst 1 år, jf. moder/datterselskabsdirektivet. Skattefriheden gælder dog ikke i tilfælde, hvis indkomsten i Side 14

15 det udloddende selskab har været omfattet af lav beskatning (en skattebyrde på under 15 pct.). I så fald medregnes udbytte i den skattepligtige indkomst, men de beregnede skatter nedsættes under hensyn til beskatningen af det udloddende selskab af det overskud, hvoraf udbyttet er betalt. Side 15

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 189 Offentligt Europaudvalget og Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 13. april 2011 Et fælles selskabsskattegrundlag

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere