Bilag 1. Ændringer af Stationsnærhedsprincippet. Titel på forslag. Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ændringer af Stationsnærhedsprincippet. Titel på forslag. Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn)"

Transkript

1 Bilag 1 Titel på forslag Ændringer af Stationsnærhedsprincippet Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) 1. Stationsnærhedsprincippet ændres, så kommunerne kan udpege stationære områder omkring trinbrætter på Stogsnettet. Det kunne også være omkring lokalbanestationer og større regionale busterminaler/stationer. Fingerplanens 6 og 11, stk. 2 ændres til: Afgrænsning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder sker i den kommunale planlægning. Stationsnære områder og stationsnære kerneområder kan afgrænses omkring alle eksisterende og besluttede stationer, trinbrætter i det overordnede kollektive trafiknet samt større busterminaler. 2. Stationsnære områder justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så kommunerne får mulighed for at skabe rammer for vækst og udvikling omkring stationerne. Zonerne skal ikke nødvendigvis være 600 meters gangafstand og 1200 meter fra stationen, men kvalificeres i forhold til funktionelle sammenhænge i byen, transportmuligheder mm. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) 1. Byrådet ønsker at skabe miljørigtige og stationsnære lokaliseringsmuligheder for arbejdspladsintensive erhvervsvirksomheder i Nordsjælland. I den forbindelse ser byrådet særlige regionale udviklingspotentialer ved byudvikling omkring trinbrættet ved Høvelte. Trinbrættet bør gradvist opgraderes til en egentlig station. Realisering af potentialet forudsætter et tæt samarbejde mellem Staten herunder Forsvarsministeriet, Erhvervs og Vækstministeriet, Transport og Bygningsministeriet og Allerød Kommune. Der kan i forbindelse med udvikling af området blive behov for mindre justeringer og præciseringer af de omfattende grønne kileudpegninger i området, så Forsvaret får mulighed for at afhænde uudnyttede arealer og anlæg til nye stationsnære anvendelser. Ved en gradvis byudvikling af området omkring Høvelte er det afgørende, at der kan planlægges med den rette tæthed fra begyndelsen. Det vil således være en forudsætning for, at der kan udvikles et bæredygtigt byområde, at arealerne udpeges som stationsnære. Områderne omkring de eksisterende stationer på Hillerødbanen er for langt den overvejende del udnyttet intensivt i dag, og der er meget få steder i Nordsjælland, hvor der kan etableres stationsnærevirksomheder. 2. Omkring de nuværende stationer er stationsnærhedszonerne fastlagt ud fra bestemte afstande, der ikke tager hensyn til den eksisterende bystruktur eller en fremtidig hensigtsmæssig bystruktur. Ved at afskaffe de principielle afstande sikres en sammenhængende intelligent byudvikling og mulighed for vækst og udvikling. Erfaringerne har vist, at mange arbejdspladsintensive virksomheder placeres uden for de stationsnære områder. Det gælder især uden for det indre storbyområde. Hvis de stationsnære områder revideres, kan der blive flere egnede lokaliteter til større virksomheder og dermed større sandsynlighed for, at de placeres stationsnært. Det foreslås, at kommunerne kan afgrænse stationsnærhedszonen i forbindelse med kommuneplanlægningen ud fra kriterier som: Transportafstand til stationen også for den ydre afgrænsning Tilgængelighed til stationen, som fx busforbindelser, (super)cykelstier Funktionel sammenhæng med institutioner, virksomheder mm inden for stationsnærhedszonen.

2 Hensyn til klynger af virksomheder og institutioner Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) 1. Ved at udpege området omkring Høvelte som stationsnært kan kommunen begynde en byudvikling med den rette tæthed. 500 meter fra stationen har Allerød udlagt et område til blandet bolig og erhverv. Arealet bør udvikles under hensyn til, at det bliver stationsnært. Hvis arealet skal udnyttes i dag, kan der med de gældende regler ikke placeres arbejdspladsintensive virksomheder og dermed mistes muligheden for at etablere et område med nye stationsnære virksomheder. Høvelte trinbræt fungerer allerede som en halv station, hvor det nordgående tog stopper i morgenmyldretiden mellem Allerød og Hillerød. Der er omkring 800 ansatte på Høvelte Kaserne og flere funktioner, der giver mange besøgende udefra (som ex Forsvarets dag). Med begrænsede investeringer vil trinbrættet kunne flyttes meter mod syd, hvor der kan etableres af og påstigning i begge retninger, og hvor Høveltevej kan fungere som overgang mellem de 2 perroner. Her er altså en unik, meget økonomisk fordelagtig mulighed for skaffe stationsnære arealer, som der også i en regional sammenhæng er et stærkt begrænset udbud af. 2. Med en mere funktionel afgrænsning af de stationsnære områder, vil der være mulighed for vækst og udvikling omkring transportknudepunkter. I Allerød Kommune er de stationsnære arealer omkring Allerød Station fuldt udbyggede og det samme gælder i hovedtræk for de stationsnære arealer omkring de øvrige Stogs stationer i Hillerødfingeren. Det indbyder til, at kommunerne udnytter eksisterende lokalplaner fra før Fingerplanen, når der skal findes plads til de arbejdskraftintensive erhverv. Og virksomhederne kan så komme til at ligge mindre centralt i forhold til den kollektive trafikbetjening, end det havde været nødvendigt. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Forslaget om, at udvikle området omkring Høvelte bygger videre på den eksisterende infrastruktur og hovedprincipperne i Fingerplanen, da væksten koncentreres omkring Stogsnettet i overensstemmelse med 5i. Forslag 2 skal give bedre mulighed for at udnytte velbeliggende arealer tæt på stationerne, som ikke nødvendigvis er omfattet af de hidtidige stationsnærhedszoner. På den måde styrkes brugen af den kollektive trafik, samtidig med at der gives mulighed for byudvikling. Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) En fornuftig udvikling af området omkring Høvelte, kan medføre justeringer af den grønne kile.

3 Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej Figur 1: Stationsnære områder omkring Allerød Station og Høvelte trinbræt. De principielle cirkelslag foreslås revideret.

4 Bilag 2 Titel på forslag Afgrænsning af Byfingre Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Byfingrene på Fingerplanens kortbilag A justeres i samarbejde mellem kommunerne og Erhvervsstyrelsen, så de arealer, der er omfattet af byfingrene, er de arealer med kortest mulige transportafstand til stationerne. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Afgræsningen af det ydre storbyområde foreslås revideret, så det er afstanden til stationerne og ikke afstanden til banelegemet, der er afgørende for afgrænsningen af byfingrene. Der er flere steder i Hillerødfingeren mere end 5 km transportafstand til nærmeste station fra arealer, der ligger inden for 2 kmzonen omkring banen. Samtidig er der arealer i det øvrige hovedstadsområde, som ligger væsentlig tættere på stationerne. Ved en mere konkret afgræsning af byfingrene med udgangspunkt i transportafstanden til nærmest station sikres, at byudviklingen fremover sker på arealer med den bedste tilgængelighed. Afgrænsningen bør fastlægges i forbindelse med kommuneplanlægningen. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Det sikres, at de mest velbeliggende arealer udnyttes til byudviklingen, samtidig med at Fingerplanens overordnede struktur fastholdes. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Den overordnede struktur i Fingerplanen fastholdes men kvalificeres. Det er lettere at opnå respekt for Fingerplanens principper og regler, hvis de i praksis virker forståelige. I dag kan byudvikling i tilknytning til den eksisterende by 3 kilometer fra en station være forbudt, mens en tilsvarende byudvikling i det åbne land kan være tilladt, hvis der ligger et banelegeme inden for 2 kilometers afstand. Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) Revisionen vil medvirke til, at nye byområder kan udlægges så tæt på Sstationerne som muligt. Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn)

5 Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

6 Bilag 3 Titel på forslag Transportkorridor Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Allerød Kommune ønsker transportkorridoren, der er reserveret til en ny Ring 5 forbindelse gennem kommunen, taget ud af Fingerplanen. Hvis det i fremtiden bliver nødvendigt at øge kapaciteten og udbygge infrastrukturen i området mellem Helsingør og den sydgående Ring 5, vil Allerød pege på den linjeføring, som Vejdirektoratet betegner Ring 5½, på strækningen vest og nord om Allerød. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Allerød Kommune mener, at den transportkorridor, der er reserveret til en ny Ring 5 forbindelse bør ophæves. Som korridoren ligger nu, går den blandt andet gennem Mølleådalen (Natura 2000), det store natur og fritidsområde i Vassingerød og den fredede Børstingerød Mose. Den begrænser mulighederne for en stationsnær byudvikling i Allerød mod nord langs Hillerødbanen, og skærer igennem vigtige natursammenhænge: Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave mod øst og Børstingerød Mose og Brødeskov mod vest. Samtidig skaber transportkorridoren, som den ligger nu, ikke forbindelse til eksisterende eller planlagte trafikknudepunkter. Den linjeføring, som Vejdirektoratet betegner Ring 5½, på strækningen vest og nord om Allerød vil koble forbindelsen med supersygehuset og den nye station mellem Allerød og Hillerød, samtidig med at færre værdifulde natur og friluftområder berøres. Dette trace er derfor mere acceptabelt, hvis det er nødvendigt at udbygge infrastrukturen. Der bør endvidere ske en afklaring af hvilke fremtidige infrastrukturprojekter, der kan være relevante. Det kan danne grundlag for at fastlægge og indskrænke korridoren, så lodsejere i området ikke pålægges unødige restriktioner. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Ophævelse af transportkorridoren vil betyde, at ejerne af ca. 220 ejendomme i Allerød Kommune får mulighed for at udnytte deres ejendomme på lige fod med alle andre. I 40 år har der været begrænsede udviklingsmuligheder på disse ejendomme Ring 5 korridoren beslaglægger endvidere et betydeligt område mellem Allerød Station og den nye S togsstation ved supersygehuset i Hillerød. Det begrænser udviklingen af stationsnære arealer i Hillerødfingeren, som der bliver stor mangel på, hvis vi fremover skal koncentrere byudviklingen omkring Sbanen.

7 En udbygning af Overdrevsvejen i Ring 5½ tracéet vil skabe store muligheder for erhvervsudvikling omkring dette nye knudepunkt. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) En omlægning af transportkorridor tracéet fra Ring 5 til Ring 5½ vest for Mølleådalen og videre vest og nord om Allerød vil betyde, at værdifulde natur og landskabsområder sikres mod fremtidige store infrastrukturprojekter. Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

8 Bilag 4 Titel på forslag Økologiske landsbyer Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) I Fingerplanens øvrige hovedstadsområde gives mulighed for at oprette økolandsbyer i tilknytning til eksisterende byer og landsbyer. Økolandsbyer kendetegnes ved, at en stor del af infrastrukturen er drevet af områdets beboere. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Allerød oplever ligesom andre kommuner, at der er efterspørgsel på alternative boformer. Allerød Byråd besluttede med Planstrategi 2015 at arbejde for, at der kan etableres en økologisk landsby i tilknytning til landsbyen Vassingerød. En økologisk landsby er et byggeri, som ikke tilsluttes varmeforsyning, kloak mv. og som omfatter dyrehold, grøntsagsdyrkning mv. til eget forbrug. Økolandsbyer er forholdsvis pladskrævende og bør derfor ikke etableres inden for byfingrene, da de bør reserveres til tættere byggeri. I forbindelse med ændringen af planloven i juni 2017 blev der mulighed for at udpege udviklingslandsbyer i forbindelse med kommuneplanlægningen. I Hovedstadsområdet kunne denne mulighed udnyttes til at udlægge økolandsbyer i relation til eksisterende bebyggelse i landzone. På den måde placeres de i en sammenhæng med eksisterende samfund, men uden for fingrene, hvor byudviklingen bør være mere kompakt. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Forslaget vil give mulighed for at etablere alternative boformer, som der er stor efterspørgsel efter, i tilknytning til den eksisterende bystruktur uden brug af arealer, der bør forbeholdes mere kompakt byudvikling. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) Forslaget forudsætter, at fredninger, beskyttet natur og levesteder for beskyttede dyrearter fortsat respekteres. Økolandsbyer med dyr, grøntsagsdyrkning, bistader, biorensning af spildevand mm. kan bidrage til en øget biodiversitet.

9 Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

10 VASSINGERØD Bilag 5 Området ligger som et åbent areal ud til Vassingerød Bygade mod syd. På de øvrige sider er området omgivet af fabriks og erhvervsbygninger. Beplantningsbælte Landskab Området i dag Området ligger ud til Vassingerød Bygade, hvorfra terrænet stiger jævnt mod nord. Friareal træer og levn fra tidligere haver. De omkringliggende erhvervsbygninger mod nord og vest er store og ses tydeligt fra arealet. Den øvrige bebyggelse omkring Vassingerød Bygade er i mindre skala og udgør et landsbymiljø. Projektet I projektet placeres 9 dobbelthuse i to etager. Der er i projektet taget udgangspunkt i landsbyens skala som videreføres. Bebyggelsen forholder sig Vassingerød Bygade og understreger vejens forløb. Langs områdets nordlige kant etableres et beplantningsbælte ind mod nabogrundene. Herudover etableres et grønt friareal i områdets nordlige del som bufferzone mellem den nye bebyggelse og de store bygninger nord for området. Arealet set fra Vassingerød Bygade med den store erhvervsbygning i baggrunden s Vas ing d erø Byg ade Udfordringer Det er en udfordring at skabe en god overgang og samspil mellem den nye bebyggelse i området og de eksisterende store erhvervsbygninger. Bebyggelsen kan godt være moderne, men bør have et skalamæssigt fællesskab med landsbybebyggelsen. De omkringliggende erhvervsbygninger set mod nordvest. 1:1000 Inspirationsfotos FAKTA Areal: m2 Boliger: 36 Etager: 2

11 Bilag 6 Titel på forslag Vassingerød Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Det foreslås, at det område i Vassingerød Industriområde, der er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, fremover kan benyttes til både virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport og distributionserhverv Desuden bør udpegningen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Farremosen og Vassingerød reduceres, idet der i Fingerplanen ikke er taget hensyn til afstand til eksisterende boliger. Det er således reelt ikke mulighed for at placere klasse 67 virksomheder indenfor det område, der er udlagt i Fingerplanen. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) I dag er det et fåtal af virksomhederne, der reelt er virksomheder med særlige beliggenhedskrav (se Rapporten: Anvendelsen af 11 arealer i Fingerplan arealer fastlagt i Fingerplan 2007 til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.) Der kan derfor være behov for at revurdere brugen af området. Det foreslås derfor at området reduceres jf. ovenstående og at det samtidig udpeges til at kunne indeholde transport og distributionserhverv. Størstedelen af Vassingerød Industriområde er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I lokalplan 318 B ( for området er der indarbejdet en afstand på 300 meter til de nærmeste eksisterende boliger. Disse bufferzoner er ikke med i Fingerplanudpegningen, hvilket betyder at udpegningen ikke afspejler de faktiske forhold. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Der er behov for velbeliggende arealer til transport og distributionserhverv i Nordsjælland. Vassingerød er beliggende ved en overordnet vej med under 2 km til Hillerødmotorvejen. Erhvervsområdet består i dag hovedsageligt af mindre forurenende virksomheder, som kunne være placeret i kommunes øvrige erhvervsområder. Ved at udpege området til transport og distributionserhverv kan der ske en fornyelse af området og der skabes plads til større virksomheder som ikke kan placeres i almindelige erhvervsområder til mindre forurenende virksomheder. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn)

12 Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) En reduktion af arealet vil afspejle de reelle forhold og hensyn til nærliggende boliger. Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

13 Figur 1: Blå markering er fingerplanudpegningen. Grøn er forslag til ændret Fingerplanudpegning. Den grønne afgrænsning viser de områder, der er lokalplanlagt til Klasse 67 virksomheder.

14 Bilag 7 Titel på forslag Plads til erhverv, herunder transport og distributionserhverv Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Det foreslås, at Fingerplanens 21 stk. 4 og 5 suppleres med en bestemmelse om, at der i forbindelse med revision af kommuneplanerne kan udlægges nye områder til transport og distributionserhverv i det øvrige hovedstadsområde. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Med Planstrategi 2015 besluttede Allerød byråd at arbejde for to nye, mindre erhvervsområder beliggende mellem de to eksisterende erhvervsområder: Farremosen og Vassingerød. De eksisterende områder er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og Farremosen er yderligere udlagt til transport og distributionserhverv. De to nye områder foreslås udlagt til erhverv, som kan lokaliseres uden for de stationsnære områder herunder transport og distributionserhverv. Der kan på sigt blive behov for yderligere arealer til transport og distributions virksomheder i Nordsjælland. Allerød Kommunen foreslår derfor, at det bliver en mulighed i forbindelse med kommende kommuneplanlægningen at udlægge erhvervsområder i det øvrige hovedstadsområde. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Allerød Kommune har erfaret at der er stor efterspørgsel på velbeliggende arealer til transport og distributionserhverv ved Hillerødmotorvejen. Med to nye mindre erhvervsområder kan Allerød på sigt evt. binde de eksisterende erhvervsområder sammen og sikre efterspurgte lokaliseringsmuligheder nær det overordnede vejnet. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn)

15 Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej Figur 1: Forslag til kommende udvidelse af Farremosen

16 Bilag 8 Titel på forslag Ændret anvendelse af bebyggede områder i ydre grønne kiler Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Der kan planlægges for byformål på overflødiggjorte større bebyggede ejendomme i ydre grøn kile. Det kunne fx være ældre erhvervsbygninger. Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Det foreslås, at større ejendomme i de grønne kiler kan udvikles til bymæssige formål, hvis den hidtidige anvendelse ophører. I dag ligger der ejendomme i ydre grøn kile, som er bebyggede, og som kan indeholde flere tusinde etagemeter bebyggelse samt infrastruktur i form af veje, stier, kloakering, vand og varmeforsyning mv. Hvis den nuværende anvendelse ophører, er der ikke mulighed for at genbruge og udvikle de bebyggede områder til bolig og andre bymæssige formål. Med den nye planlov bliver det muligt at tage alle overflødiggjort bygninger i landzone i brug til en række nærmere bestemte anvendelser. Der er dog en række ejendomme, der har en størrelse, hvor en ændret anvendelse vil være lokalplanpligtigt. Det bør ud fra en samfundsøkonomisk betragtning være muligt at udvikle disse ejendomme og ikke nødvendigvis kun til de formål, som Planlovens 37 giver mulighed for. Forslag til ny 17 stk. 5. Der kan planlægges for byformål på overflødiggjorte større bebyggede ejendomme i ydre grøn kile. Dette kunne fx være ældre erhvervsbygninger, eller større landsteder. Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Mange af de store ejendomme ligger smukt i landskabet og de grønne omgivelser, og er særligt karaktergivende for kommunen ved deres kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Med den nuværende regulering af grøn kile er der risiko for, at disse ejendomme kommer til at ligge uudnyttede hen og forfalde med risiko for tab af arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Der er derfor et behov for at kunne tillade en udvikling af ejendommenes anvendelse, som er bredere end den fritidsorienterede og rekreative anvendelse, som ligger indenfor Fingerplanens rammer i dag. Ved at muliggøre funktioner, som forskellige former for erhverv og boligformål inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og uden genevirkninger for omgivelserne, vil anvendelsen bidrage positivt til vækst og udvikling samtidig med, at kulturhistorien i bygningerne levendegøres. Samfundsøkonomisk er der fornuft i genbrug af eksisterende bygninger, veje og anden infrastruktur. Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn)

17 Der ændres ikke ved den eksisterende fingerbystruktur. Dog tilpasses anvendelsesmuligheder i de ydre grønne kiler til de faktiske forhold. Ved at sikre nye anvendelsesmuligheder på de store ejendomme, kan eksisterende infrastruktur genbruges, og arkitektoniske og kulturhistoriske værdier kan bibeholdes. Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) Karakteren af de rekreative grønne områder og natursammenhængen i kilerne opretholdes. Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) De ydre grønne kiler er mange steder udlagt i stor bredde. Et alternativ til ændrede regler for anvendelsen af større bebyggede områder i de ydre grønne kiler kunne være at tage disse områder ud. Det vil stadig være meget grøn og sammenhængende kile tilbage. Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

18 Bilag 9 Titel på forslag Justering af Grønne kiler afgrænsning Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Ud over forslaget om ændrede muligheder for større ejendomme i den grønne kile bør der åbnes mulighed for at kileafgrænsningen kan justeres, så den så vidt muligt følger eksisterende fysiske, planmæssige eller fysiske grænser. Dette vil lette administrationen og planlægning i de pågældende områder Beskrivelse af forslag * Udførlig beskrivelse af forslag (maks tegn) Motivering af forslag * Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet (maks tegn) Vurdering af forslag i forhold til planlov * Vurdering af forslag i forhold til planlovens 5 i, stk. 1 samt 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks tegn) Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø * Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks tegn) Supplerende oplysninger Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks tegn) Bekræftelse af politisk godkendelse * Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). Bilag Ja Nej

Bilag 1-9. Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling

Bilag 1-9. Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling Bilag 1 9 Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling Bilag 1 Titel på forslag Ændringer af Stationsnærhedsprincippet Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) 1. Stationsnærhedsprincippet

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Sendt på mail til fingerplanrevision@erst.dk kopi til Mette Widding Johannsen metjoh@erst.dk Høringssvar vedr. Fingerplanrevision Egedal Kommune har

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013

Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Greve Kommune Borgmesteren NATURSTYRELSEN Haraldsgade 53 2100 København Ø Udkast til høringssvar Fingerplan 2013 Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: xx juni 2013

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 Enghaven Baunesvinget Ørnevang Parkvej/Elmevej Boligområder Nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2017 Enghaven Baunesvinget Parkvej/Elmevej Ørnevang Langkæret Langkæret 1.2.1

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper By-og boligudvikling Skitser til arealudlæg Indhold 1. Overordnede principper Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper Model 2 Søbåndet - med bykant Fordele og ulemper Model 3 Nordbyen - med

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere